Medicin i socialpsykiatriske botilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicin i socialpsykiatriske botilbud"

Transkript

1 Medicin i socialpsykiatriske botilbud Resumé af delrapport 3: Hvor er der behov for fælles faglig udvikling? Februar 2009 Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Århus N.

2 Medicin i socialpsykiatriske botilbud Resumé af delrapport 3: Hvor er der behov for fælles faglig udvikling? Resuméet er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Seniorkonsulent Knud Ramian Tlf.: Bestillingsnr. delrapport 3: 166 Center for Kvalitetsudvikling

3 Forord Denne delrapport er den tredje i kortlægningen af medicinhåndteringen på de socialpsykiatriske botilbud. Kortlægningen er aftalt med Socialministeriet, nu Velfærdsministeriet. I oktober 2007 er udarbejdet en første delrapport. Denne rapport kortlagde medicinhåndteringen på de respektive botilbud på grundlag af indhentede tilsynsrapporter fra de daværende amter og på basis af indhentede skriftlige retningslinjer fra de berørte botilbud. Anden delrapport fra 2008 indeholdt resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse om medicinhåndtering omfattende alle socialpsykiatriske botilbud efter 107 og 108. Disse delrapporter dannede basis for de spørgsmål, der var grundlaget for diskussionsoplægget til to temadage med fagfolk fra botilbuddene. Med rapporten foreligger resultaterne fra de to temadage, der blev afholdt med fagfolk i Århus og København i november 2008 om den medicinske behandling i de socialpsykiatriske botilbud. Rapporten gennemgår fagfolkenes anbefalinger og prioriteringer af de spørgsmål, hvor der er mest behov for yderligere faglig udvikling. Center for Kvalitetsudvikling har forestået opgaven. Dette diskussionsoplæg er udarbejdet af konsulent cand.mag. Hanne Norring Chone, konsulent cand.oecon. Erik Møller Knudsen og konsulent cand.mag. Morten Deleuran Terkildsen. En særlig tak til oplægsholdere og deltagere, hvis erfaringer og synspunkter har dannet grundlag for rapporten. Februar 2009 Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

4 Resumé Hvor er der mest behov for fælles faglig udvikling omkring Medicin i Socialpsykiatriske botilbud? Den 3. delrapport om medicin i socialpsykiatriske botilbud svarer på dette spørgsmål. Svaret bygger på ca. 100 fagfolks prioriteringer af spørgsmål vedrørende medicinhåndtering på to temadage med temaet: Medicin i socialpsykiatriske botilbud mellem sikkerhed og pædagogik. Temadagene blev afholdt i november Denne undersøgelse ligger i forlængelse af to tidligere undersøgelser. En repræsentativ spørgeskemaundersøgelse udført i november 2007 blandt det ledende personale på de socialpsykiatriske tilbud og en kortlægning af tilsynsrapporter og medicininstrukser fra botilbuddene. De foregående undersøgelser pegede på en række spørgsmål af betydning i den daglige medicinhåndtering. Formålet med temadagene Formålet med de efterfølgende temadage har været 1. at formulere og prioritere de spørgsmål om medicinhåndtering, hvor der er mest behov for faglig udvikling 2. at kortlægge forskelle på god praksis omkring medicinhåndteringen 3. at være en ramme om vidensdeling Temadagenes forløb I de to temadagene deltog omkring 100 fagpersoner fra de socialpsykiatriske botilbud. De kommunale tilsyn var inviteret, men deltog kun i begrænset omfang. Beboerne var også inviteret, men der var ingen tilmeldinger. Hver deltager deltog på temadagen i 2 workshops efter eget valg. En workshop havde et tema med en række underspørgsmål. Deltagerne medbragte praksisbeskrivelser om deres tema fra eget bosted. Hver workshop formulerede 4 spørgsmål, hvor de mente, der var mest behov for faglig udvikling. Til sidst på dagene blev alle spørgsmål prioriteret af alle deltagerne. Deltagerne kom fra et bredt udsnit af de socialpsykiatriske botilbud, men må antages at være interesserede i temaet. Vi kan derfor ikke hævde, at sammensætningen var repræsentativ. Derfor vil kun store forskelle i prioritering kunne tillægges betydning. De prioriterede ønsker til fælles faglig udvikling Opgørelsen af prioriteringerne gav nedenstående resultat: Emne Samlede antal anbefalinger Workshop 9: Selvbestemmelsen 83 Workshop 7: Samarbejdet mellem beboere og personale 58 Workshop 8: Hvad er Medicinpædagogik? 45 Workshop 5: Uddannelse og information omkring medicingivning 45 Side 4

5 Workshop 2: Faggruppernes roller omkring medicingivning 28 Workshop 6: Samarbejdet med de ordinerende læger og andre 21 Workshop 11: Psyko-edukation 15 Workshop 4: Fejlhåndtering I praksis 14 Workshop 3: Håndteringen 8 Workshop 10: Samspillet mellem beboere og personale 7 Workshop 1: Beboersammensætningens betydning for Medicingivningen 6 Workshop 12: Tilsynserfaringer 0 Hver enkelt workshop behandlede en række underspørgsmål (se bilag 2). Går man på tværs af de enkelte temaer, og ser på prioritering af underspørgsmålene, kan man med fordel behandle anbefalingerne i fire kategorier, der i prioriteret rækkefølge behandles i det følgende: 1. Indholdet i den medicinpædagogiske indsats 2. Personalets rollefordeling, uddannelse og information 3. Samarbejdet med de ordinerende læger 4. Spørgsmål omkring medicinhåndtering Spørgsmål, der knytter sig til den medicinpædagogiske indsats, fik som det fremgår langt den største prioritering. Baggrunden for det medicinpædagogiske fokus I de første rapporter blev der peget på en række tendenser omkring botilbuddenes udvikling og de konsekvenser, det kunne have for den sociale opgave omkring den medicinske behandling der her er betegnet som Medicinpædagogik. I det følgende opridses baggrunden for at fokusere på de medicinpædagogiske problemstillinger. Udviklingen af mindre omfattende støtteformer i egen bolig har medført, at de, der stadig opholder sig i botilbud, vil være svagere brugere med betydelige og omfattende problemstillinger. Samlivet med den medicinske behandling har ofte en særlig indgribende virkning for denne gruppe af beboere i de socialpsykiatriske botilbud. I den gruppe vil der være mange, som ikke har tilstrækkelig nytte af den medicinske behandling. Den nye servicelov ophævede institutionsbegrebet og erstattede det med en udviklingsorienteret individualiseret indsats i selvstændig bolig/eget hjem, hvor den enkelte beboer har en udstrakt selvbestemmelse. Dette skaber imidlertid et dilemma: samtidig med at selvbestemmelsen øges, stiger antallet af beboere, hvor selvforvaltning er vanskelig. Denne øgede selvbestemmelsesret har påvirket samarbejdet omkring medicin. Når de institutionelle rutiner og kontrolformer mindskes bliver fagfolkene i meget højere grad afhængig af den personlige relation mellem fagfolkene og beboerne. Samtidig sker der en faglig udvikling med fokus på beboernes recovery-processer. Fagfolkene ser i stigende grad deres opgave som en støtte til den enkeltes arbejde med at klare og få Side 5

6 magten over sin egen tilværelse herunder også den medicinske behandling. Fagpersonen bliver mindre ekspert og mere en kvalificeret vejleder. Selvbestemmelsen og individualiseringen vil også omfatte lægevalget og give flere samarbejdsflader med ordinerende læger, der også skal forholde sig til, at der ikke længere findes institutionelle rutiner, hvor en telefonisk ordineret medicinsk behandling ukompliceret kan føres ud i livet, men vil være en del af en pædagogisk tilrettelagt indsats. For medarbejderne betyder disse tendenser i botilbuddene, at fagfolkene i højere grad end tidligere har pædagogiske opgaver også omkring medicin. De opgaver er mere omfattende end bare spørgsmålet om korrekt håndtering af medicinen, og de skaber løbende nye dilemmaer for fagfolkene - ikke mindst i forhold til målsætningen om selvhåndtering af medicin blandt beboerne. Et stærkt ønske om udvikling af den medicinpædagogiske indsats Analysen af de højst prioriterede medicinpædagogiske spørgsmål afslører en række temaer, der kan illustrere, hvilke pædagogiske problemstillinger medicinpædagogikken indeholder. Spørgsmålene rummer en række overordnede målsætninger for indsatsen omkring beboernes medicin: Give støtte til en recovery-proces Motivere til at tage ansvar og få selvbestemmelse Udvikling af mestringsstrategier Afprøvning af alternativer til den medicinske behandling Spørgsmålene peger også på en række metoder Udstrakt individualisering af indsatsen Inddragelse af medicin som del af det almindelige handleplansarbejde Pædagogiske overvejelser inddrages i de lokale instrukser Helhedsvurderinger i forbindelse med vurdering af medicingivning og medicinhåndtering Støtte til ned- og udtrapning Undervisning om medicin og dens bivirkninger Spørgsmålene, som på temadagene fik de fleste anbefalinger, synes at sende to tydelige signaler. Et signal om at fagfolkene tillægger de medicinpædagogiske problemstillinger stor vægt. Et signal, der viser et stærkt ønske om en styrket faglig udvikling omkring de medicinpædagogiske målsætninger og metoder. Analysen af praksiseksemplerne understøtter de tidligere konstateringer om selvbestemmelse og recovery som vigtige pædagogiske målsætninger. Fagfolkenes praksiseksempler illustrerer også medicinpædagogikkens medicinske resultater. Den kan føre til: mere relevant behandling Side 6

7 færre fejl større udforskning af alternativer til medicinsk behandling Et centralt redskab til at opnå disse resultater er den personlige relation mellem fagperson og beboer. Medicinpædagogik er et dilemmafyldt arbejdsfelt Samtidigt belyser praksisbeskrivelserne også det 'kildevæld' af udfordringer disse målsætninger fører med sig af: pædagogiske dilemmaer utilsigtede bivirkninger fejlmuligheder utilsigtede miljøeffekter Vejen til udvikling er brolagt med op- og nedture, og ikke alle klarer det lige godt. Det kan konstateres, at beboersammensætningen i botilbuddene ofte er meget blandet. Den pædagogiske indsats skal således favne over en bred vifte af beboere. Der kan konstateres et tydeligt dilemma mellem ønsket om sikker medicinhåndtering og hensynet til udvikling af eget ansvar. Det opstår specielt i forhold til særlige kategorier af beboere, for eksempel beboere med lavt eller svingende funktionsniveau, selvskadende adfærd, beboere med stærkt misbrug eller beboere med dom til behandling. Den store spredning af forskellige målgrupper på samme sted gør tydeligvis de pædagogiske opgaver vanskeligere. Det er tydeligvis en enklere problemstilling på tilbud med mere homogene beboergrupper som for eksempel botilbud uden misbrug eller botilbud med fortrinsvis demente. Udvikling af rollerne og det tværfaglige samarbejdet er ønsket Ønsket om udvikling af det tværfaglige samarbejde står også højt på listen. De prioriterede spørgsmål sender to signaler: 1. Der er brug for faglig udvikling omkring den hensigtsmæssige arbejdsdeling mellem faggrupperne med hensyn til medicin 2. Der er brug for udvikling af samarbejdet mellem faggrupperne omkring medicin Praksisbeskrivelserne viser, at mange botilbud lægger vægt på en bred delegering af arbejdet med medicinen. Når det pædagogisk uddannede personale i højere grad bliver en del af den samlede medicinhåndtering, får de også et tilhørende ansvar for såvel sikkerhed som pædagogik. Det klares med interne uddannelser og instrukser, men fører ikke automatisk til udvikling af den pædagogiske indsats. Andre steder er medicinhåndteringen en opgave, det pædagogiske personale kun i et begrænset omfang deltager i og derfor kun har begrænset uddannelse i. Det kan medføre, at de ikke tager opgaven alvorligt nok, og at deres pædagogiske ressourcer ikke tages i anvendelse omkring medicinen. Der synes, på baggrund af resultaterne fra temadagene, at være fagkulturelle forskelle, der ikke uden videre kan uddannes eller besluttes væk. De kan slå ud i hverdagen som konflikter omkring medicingivningen. Hvordan håndterer man dem? Side 7

8 Rollefordelingen mellem sundhedsfagligt og pædagogisk personale omkring medicin anser fagfolkene for at være et udviklingsområde, der hænger nøje sammen med udviklingen af medicinpædagogikken. Ønsket om faglig udvikling af uddannelserne - også med medicinpædagogisk indhold Uddannelsestemaet ligger på tredjepladsen. Fagfolkene lægger vægt på, at alle medarbejdere er tilstrækkeligt informerede om de anvendte lægemidler og at der er behov for mere viden om, hvordan man bedst kvalificerer personalet. De prioriterede underspørgsmål om psyko-edukation viser, at der er brug for viden om, hvordan man vurderer beboernes kompetencer med hensyn til medicinhåndtering. Der er også brug for klarhed over, hvilket ansvar personalet rent faktisk sidder med i forhold til de mange individuelle ordninger. I praksisbeskrivelserne omkring undervisningen kan det ses, at undervisningen domineres af viden om medicin, regler for medicinhåndtering og den lokale instruks. Det er specielt uddannelse for det ikke autoriserede personale som er i fokus. Der er kun ganske få, der gør opmærksom på, at der er pædagogiske elementer bygget ind i uddannelsen. Hovedparten af praksisbeskrivelserne handler om botilbuddenes brug af intern undervisning. Da den lokale instruks er afgørende og praksis er så varieret, er det ikke underligt, at der er store forskelle på de enkelte undervisningstilbud, og at interne kurser og intern oplæring synes at være det mest almindelige. Fordelen ved intern oplæring er naturligvis, at man uddanner medarbejderne til netop den opgave. de skal løse i det pågældende botilbud. De lokale tilpassede kurser har imidlertid også svagheder at man ikke kan forvente et ensartet kompetenceniveau hos faggrupperne på tværs af bosteder at den store variation er et forhold, der kan give anledning til uklarhed og utryghed for beboerne at der ikke via kursusvirksomhed sker megen vidensdeling på tværs af botilbuddene at de vanskeliggør udviklingen af en fælles faglighed omkring de medicinpædagogiske problemstillinger Ønsket om udvikling af samarbejde med ordinerende læge Spørgsmålene om udvikling af samarbejdet med ordinerende læge er ikke så højt prioriteret, som de tidligere beskrevne temaer. Lægen bliver nogle steder oplevet som en stabil støtte, der er let at komme i kontakt med. Der er en del, der opfatter lægernes ordination som en del af det medicinpædagogiske arbejde. For fagfolkene synes en fast læge at foretrække. Lægen beskrives andre steder som et travlt autoritativt menneske, der er mere optaget af at ordinere end at følge op. Det synes at give anledning til en del kommunikationsproblemer også lægerne imellem. Det giver vanskeligheder, når fagfolkene og beboerne kender og støtter sig til Sundhedsstyrelsens vejledninger, og de ikke bliver anvendt af den ordinerende læge. Side 8

9 Lægen opfattes som en autoritet og med den øgede vægt på det pædagogiske element omkring medicingivningen er det vigtigt, at lægen inddrages i det udviklingsorienterede arbejde, hvor beboeren føler ansvar for sin medicin. Det vil lette overgangen fra boformen, hvis der kan etableres et samarbejde, der kan fortsætte efter en evt. udflytning. Den ordinerende læge kan dermed blive et stabilt element i en ellers turbulent tid. Sikker medicinhåndtering Der rejses i besvarelserne ikke tvivl om, at sikker håndtering af medicin er vigtig, men det er tankevækkende at spørgsmål om håndtering, som i den grad har optaget offentligheden ikke er spørgsmål, der presser sig på hos fagfolkene. De er lavt prioriteret. Når det ikke fylder, kan det hænge sammen med, at der er taget stilling til sikker medicinhåndtering i Sundhedsstyrelsens vejledninger. Det, der fylder i hverdagen, er dilemmaerne. Nogle af dilemmaerne er klassiske dilemmaer i psykiatrien, andre er nye og klart et resultat af afviklingen af institutionsbegrebet og ønsket om at støtte beboernes recovery-proces. Fordelingen af ansvar mellem fagpersoner og beboere med hensyn til håndtering af medicin findes nu i alle mulige udgaver. Det kan godt klares ved at give personaleledelsen ansvaret, men det fjerner ikke dilemmaerne. Sundhedsstyrelsens vejledninger yder ingen hjælp til forvaltning af medicinpædagogikken og de nye dilemmaer. Supervision er kun en del af løsningen. Fagfolkenes prioriteringer og beskrivelser understreger behovet for en fælles faglig udvikling. Rapportens konklusioner på baggrund af temadagene Denne rapport er et slags referat af de to temadage. Spændingsfeltet mellem sikker medicinhåndtering og pædagogisk indsats var udgangspunktet for temadagene, og vi må antage, at deltagerne kom, fordi de var optaget af dette spændingsfelt. Det var vores observation fra de første undersøgelser, at det pædagogiske aspekt omkring medicinens rolle i beboernes liv var næsten fraværende i såvel tilsyn som instrukser på trods af, at 40% af botilbuddene arbejder på at støtte beboerne i at håndtere deres egen medicin. Til gengæld piblede de pædagogiske aspekter frem i kommentarfelterne i spørgeskemaundersøgelsen. Deltagernes bidrag til temadagene beskriver tydeligt, hvad det er, der sker i dette spændingsfelt. Det overordnede spændingsfelt handler om fagfolkenes opgaver. Den forsvarlige medicinhåndtering kan bringe fagfolkene i et loyalitetsdilemma mellem at være den ordinerende læges eller beboerens hjælper. Når de institutionelle rutiner i stigende grad erstattes af individuelle løsninger skal loyalitetsdilemmaet løses beboer for beboer. Dette stiller særlige krav til kvalificering også af beboerne, og deres perspektiv manglede desværre på temadagen. Der er ingen tvivl om, at ordination og medicinhåndtering overordnet set er et anliggende mellem den ordinerende læge og patienten. Den ordinerende læge har ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning det overordnede ansvar. Den ordinerende læge må dog med Sundhedsstyrelsens vejledning forvente, at fagfolkene på botilbuddene er samvittighedsfulde og loyale Side 9

10 forvaltere af lægens ordination. Fagfolkene skal være den ordinerende læges hjælper. De har et omhyggeligt udarbejdet og autoritativt regelsæt til deres rådighed. Der var på temadagene ingen tvivl om, at deltagerne tager medicinhåndteringen alvorligt. Serviceloven peger i 81 på det sociale formål med indsatsen, der bl.a. taler om at forebygge funktionstab, at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion udviklingsmuligheder og livsudfoldelse gennem en helhedsorienteret indsats. Til løsning af denne opgave kan fagfolkene støtte sig til Velfærdsministeriets vejledninger og de lovpligtige tilsyn. Den aktuelle faglige viden tilsiger, at den sociale opgave skal løses gennem at støtte den enkeltes bestræbelser for et bedre liv. Udvikling kan kun ske i en relation præget af åbenhed, ærlighed og tillid med forståelse for den enkeltes målsætninger, prioriteringer og erfaringer. Beboeren må opfattes som ekspert i eget liv. Fagfolkene skal være beboerens kvalificerede støtte. Hvis udviklingsopgaven skal løses må den ordinerende læge indgå i en tilsvarende relation. I mange tilfælde er det ikke noget problem, fordi interesserne er sammenfaldende, men fagfolkenes prioriteringer og praksisbeskrivelser viser, at dilemmaet er lyslevende i deres hverdag. Dilemmaerne forstærkes, når beboerne har dårlige perioder, er præget af misbrug, selvskadende tendenser eller har svære lidelser. Sindslidende i botilbud med en behandlingsdom udgør en helt særlig udfordring. Derudover pegede temadagene på en række andre problemstillinger omkring medicinhåndtering, der dog ikke blev højt prioriteret på disse dage. Temadagenes resultater peger i projektets optik på følgende: 1) Der er behov for, at fagfolkene deltager i en fælles faglig udvikling omkring forvaltningen af de mange dilemmaer i spændingsfeltet mellem sikker medicinering og medicinpædagogik 2) Der er behov for inddragelse af beboernes perspektiv om tilbud, der kan styrke beboernes egen viden om medicinen, dens håndtering og betydning for deres liv 3) Der er behov for, at den faglige udvikling sker på tværs af tilbud og kommunale tilhørsforhold 4) Der er behov for, at alle faggrupper i botilbuddene bidrager med deres kompetencer omkring den medicinpædagogiske opgave 5) Dilemmaforvaltning er en ledelsesopgave. Der er behov for, at kommunalbestyrelserne, deres tilsyn og botilbuddenes ledere tager medansvar for dilemmaforvaltningen og sikrer, at de pædagogiske aspekter og dilemmaerne omkring medicinhåndtering inddrages som tema i tilsyn, handleplaner, instrukser og i uddannelserne omkring medicinhåndtering Side 10

11 6) Der er behov for, at de ordinerende læger bliver en del af den pædagogiske indsats og at dette inddrages i Sundhedsstyrelsens vejledninger Side 11

12

Medicin i socialpsykiatriske botilbud

Medicin i socialpsykiatriske botilbud Medicin i socialpsykiatriske botilbud Mellem medicinhåndtering og medicinpædagogik Sammenfattende rapport 4 April 2009 Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N.

Læs mere

Medicin i socialpsykiatriske botilbud

Medicin i socialpsykiatriske botilbud Medicin i socialpsykiatriske botilbud Delrapport 3: Hvor er der behov for fælles faglig udvikling? Februar 2009 Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N. Medicin

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Knud Ramian, Center for Kvalitetudvikling & Annette Bertelsen, Birkevangen, Esbjerg Kommune. www.cfk.rm.dk

Knud Ramian, Center for Kvalitetudvikling & Annette Bertelsen, Birkevangen, Esbjerg Kommune. www.cfk.rm.dk Muligheder og erfaringer med Medicinpædagogik Knud Ramian, Center for Kvalitetudvikling & Annette Bertelsen, Birkevangen, Esbjerg Kommune www.cfk.rm.dk Oversigt Baggrundsundersøgelsen Hvad er medicinpædagogik?

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Medicin i socialpsykiatriske botilbud

Medicin i socialpsykiatriske botilbud Medicin i socialpsykiatriske botilbud Delrapport 2: Surveyundersøgelsen September 2008 Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N. Medicin i socialpsykiatriske botilbud

Læs mere

Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015

Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015 Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015 Aftenens emner Social- og sundhedshjælpernes fremtid Magtanvendelse Delegation Medicinhåndtering Social- og sundhedshjælpernes fremtid Rehabilitering Tidlig opsporing

Læs mere

Medicin i socialpsykiatriske botilbud

Medicin i socialpsykiatriske botilbud Medicin i socialpsykiatriske botilbud Delrapport 1: Undersøgelse af tilsynsrapporter og lokale instrukser Oktober 2007 Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Medicinpædagogik Tangkær

Medicinpædagogik Tangkær Medicinpædagogik Tangkær Tina Bruun Liselotte Bilenberg Tanken bag Udviklingen af medicinpædagogiske metoder udspringer af et stigende fokus på medicinsk behandling på de Socialpsykiatriske botilbud. For

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapporter et overblik

Tilsynsrapporter et overblik De enkelte institutioner Palleshave Tilsynsrapporter et overblik o At den pædagogiske tilgang bygger på individualitet. o At der arbejdes målrettet med kommunikation og udvikles videosupervision. o At

Læs mere

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Knud Ramian, Mette Gubi Axelsen og Christina Laugesen, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og arbejdsgruppen for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Oktober 2007 Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4.

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4. Psykofarmaka Dag 4. Program dag 4. Velkommen Medicin og pædagogik Medicinpædagogik et redskab i psykiatrien Sygeplejefaglig dokumentation i forbindelse med medicinadministration tvangsmedicinering Dagens

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune Fredag den 6. juli 2012 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Akutinstitutionen

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning.

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning. HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 9 april 2013 TILBUD: Kollegiet Borgervænget Tilsynsrapportens vurdering efter tilsyn d. 24 september 2012 Det anbefales: At der sættes fokus på forebyggelse i

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Sundhedsfaglig virksomhed Opgaver der er forbeholdt læger, kan med få undtagelser delegeres til andre personer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

INSPIRATIONSDAG I VIBORG. Det medicinpædagogiske arbejde på Sukkertoppen I Vejle

INSPIRATIONSDAG I VIBORG. Det medicinpædagogiske arbejde på Sukkertoppen I Vejle INSPIRATIONSDAG I VIBORG Det medicinpædagogiske arbejde på Sukkertoppen I Vejle BAGGRUND Systemisk tænkning Serviceloven Faren ved polyfarmaci Faren ved langvarig brug af benzodiazepiner Interviewundersøgelse

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling ADHD Anbefalinger for -behandling på specialinstitutioner for børn og unge Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger for ADHD - behandling på specialinstitutioner for børn og unge Hæftet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Socialforvaltningen Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Tilbuddets navn: Grøndalsvænge Drifts- og udviklingskontor for borgere med handicap Dato for handleplan: 13.9. 2012 Baggrund for handleplan

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18898 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere