Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden blev godkendt Dagsordenspunkt: 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet. Dagsordenspunkt: 3. Oplæg om forslag til belåning af de sidste 16 mio. kr. v/ ES og Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i oktober valgte bestyrelsen at udskyde beslutningen om låneoptag. Det blev valgt, at dette skulle ske via mail efter et fremsendt notat som oplæg til beslutningen. Det er efterfølgende fundet bedst at fremlægge forslagene igen på dette møde med deltagelse af skolens revisor. Side 1 af 23

2 Bestyrelsen skal tage stilling til belåning af 16,1 mio. til igangværende renovering/ombygning. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at lånet optages som et 3,5 % 30 årigt fastforrentet obligationslån. I 2012 optog THL et lån på 20,2 mio. Lånet er et Cibor3 lån, som er rentesikret ved en renteswap, der løber over 10 år. Grundet de vilkår, der er i markedet p.t., foreslår Nykredit, at THL optager lånet på 16,1 mio. som et Cibor 3 lån og rentesikrer begge lån ved et renteloft. Det vil sige, renteswappen bliver afviklet ved denne løsning. Renteloftet på begge lånene koster kr. 4,82 mio. og løber over 20 år. Fordelen ved denne løsning er, at THL kender renten 20 år frem på begge lån. Alternativt kan bestyrelsen fastholde renteswapen på 20,2 mio. og optage lånet på 16,1 mio. som Cibor 3 med et renteloft. Dette renteloft koster 2,37 mio. kr. Ved denne løsning kender THL renten ni år frem på lånet på 20,2 mio. og 20 år på lånet på 16,1 mio. Priserne på ovenstående er opgivet som de var den 9. december Denne dag var markedsværdien på renteswap en kr. På næste side er en oversigt over omkostningerne ved tre lånemodeller: 1. Den oprindelige vedtagne: Renteswap på 20,2 mio. og 3,5 % obligationslån 2. Nykredits forslag: Renteloft på begge lån 3. Kombination af renteloft og renteswap Omkostningerne er vist ved forskellige variable renter ud fra restgælden i 2014 som en simpel sammenligning og alt andet lige. I 2014 skal der betales garantiprovision med 1,5 % for det nye lån på 16,1 mio. fra lånets udbetaling til byggeriets afslutning. Det vil sige max. seks måneder. Nykredit vil vurdere, om eksisterende garanti på 7,56 mio. kan nedskrives primo 2014, hvorfor garantiprovision hertil er anslået til max. to måneder. Mulighed 1 - renteswap + 3,5 % lån 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån med fastrenteswap (2,06%) 20,2 mio Nyt 3,5 % obligationslån (p.t. 3,77%) 16,1 mio Bidrag 0,50 % Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr I alt Side 2 af 23

3 Mulighed 2 - renteloft begge lån 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån uden swap 20,2 mio Nyt variabelt lån 16,1 mio Bidrag 0,50% Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr Amortisation pris renteloft over 20 år I alt Mulighed 3 - renteswap + renteloft 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån med fastrenteswap (2,06 %) 20,2 mio Nyt variabelt lån 16,1 mio Bidrag 0,50% Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr Amortisation pris renteloft over 20 år I alt Bilag Notat om finansiering af renovering og tilbygning. Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at optage lån på 16,1 mio. om Cibor 3 lån, afvikler renteswapen og køber et renteloft på de to kreditforeningslån. Det vil betyde den mindste belastning af omkostninger for skolen. Bestyrelsen beslutter, hvilken lånetype skolen skal anvende. Side 3 af 23

4 Referat: ES orienterede om notatet og mulighederne for belåning af de sidste 16. mio. kr. og gennemgik de 3 skitserede lånemuligheder i sagsfremstillingen, hvor det er mulighed 2, som ledelsen og revisoren anbefaler. Klaus G fra BDO supplerede og redegjorde for, at lånemulighederne er anderledes nu end for et år siden, hvor skolen optog lån på de 20 mio. kr. Det er nu muligt at optage et Cibor lån med et fast renteloft i 20 år og det vil sikre den tryghed, som skolens ledelse ønsker for at skabe sikkerhed for, hvad de finansielle omkostninger er pr. år, og det sikrer dermed ønsket fra skolens ledelse om tryghed ved at vide, hvad den maksimale belastning for skolens økonomi vil være hvert år i de næste 20 år. EF: var det ikke en mulighed ikke at optage det supplerende lån og i stedet anvende egenkapitalen? Klaus anbefaler, at skolen optager lånet på de 16 mio. og ikke anvender egenkapitalen. Det er en særdeles vigtigt med en solid egenkapital for at sikre en solid drift i årene frem, og der kan komme perioder, hvor skolen som i 2012 ikke formår at komme ud med overskud. KVN: Som han husker drøftelserne i december sidste år, var det vigtigt for skolen, at udgifterne i forbindelse med låneoptag og drift af skolens bygninger vil kunne holdes inden for bygningstaxameteret. ES: det er der taget højde for, og det er muligt med indgåelse af aftalen om renteloftet. Klaus supplerer med, at det netop også derfor, at det er anbefalingen at optage de 16 mio. kr. som mulighed meden fast renteloft over de næste 20 år. NSK: Notatet samt orienteringen på dette møde skulle gerne give svar på de spørgsmål, som bestyrelsen fremkom med på mødet den 10. oktober og give klarhed over, hvad konsekvenser for skolen er ved at optage lån hos Nykredit. EF: Er det muligt at indfri renteloftet? Klaus G: det er muligt, og værdien af dette /prisen for dette er et spørgsmål om, hvad Nykredit tilbyder, men det er muligt at komme ud af aftalen. Prisen for renteloftet er prisen for skolens sikkerhed for, at renteudviklingen ikke overstiger de 3,75% over de næste 20 år, og som det ser ud lige nu, er der ingen tegn på, at renten stiger. KVN: Det er vigtigt, at der er stor sikkerhed. NSK: Grundholdningen er fortsat, at skolen ikke skal spekulere i låneoptag og spekulativ økonomisk gevinst, men det er vigtigt, at låneformene er så sikre og giver den største driftsmæssige tryghed for skolen og en viden om, hvordan skolens belastes økonomisk over de næste 20 år, samtidig med, at der skal være mulighed for, at det alene er bygningstaxameteret, der anvendes til drift af skolens bygninger. PLO: samler op på drøftelserne: Det blev besluttet at følge forslaget til belåning af de sidste 16,1 mio. kr. som et Cibor 3 lån, at skolen afvikler renteswapen og køber et renteloft på de to kreditforeningslån. Bestyresen vælger lånemulighed 2 med et bidrag på 0,5% og et renteloft på 3,75 % over 20 år. Side 4 af 23

5 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 4. Fremlæggelse af bestyrelsesansvarsforsikring, der er tegnet hos Tryg forsikring v /ES Sagsfremstilling: ES orienterer om bestyrelsesansvarsforsikringen tegnet hos TRYG-forsikring. Dækningen er som vist i den oversigt, som PE udarbejde som beslutningsgrundlag for bestyrelsens beslutning til mødet i juni. Bestyrelsen pegede på TRYG. Den årlige pris for bestyrelsesansvarsforsikringen er ,47 kr. Bilag Forsikringspolicen fra TRYG Indstilling: Bestyrelsen tager beslutning om forsikringen efter en kort drøftelse med mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Referat: ES gennemgik kort forsikringspolicen. Bestyrelsen fulgte PE s anbefaling og har indgået bestyrelsesansvarsforsikringen hos forsikringsselskabet Tryg. Forsikringen er gældende fra 1. november Side 5 af 23

6 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 5. Perioderegnskab for 3. kvartal samt prognose for 2013 med afsæt i den 11. måneds faktuelle indberetninger/status. v/ ES og NSK Sagsfremstilling: Perioderapportering for perioden 1. januar 30. september 2013 Perioderapporteringen for 3. kvartal indeholder i tal og kommentarer: skolens samlede overordnede perioderesultat de enkelte afdelingers samlede perioderesultat perioderesultat opdelt på uddannelser I perioderapporteringen for 3. kvartal findes flg. informationer/kolonner: Budget: Det budget, bestyrelsen vedtog i marts 2013 Realiseret: Resultat efter 3. kvartal Udover kommentarerne i rapporten, skal kommentarerne herunder knyttes. Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har strammet fokus på tidsforbrug og tidsstyring yderligere. Der laves månedlig status på tidsforbruget på både HF- og AVU-afdelingen. På HF-afdelingen er med OK13 indført tidsregistrering, og lærere med for stor difference mellem planlagt og faktisk tid indkaldes til samtale, således at der i fællesskab kan findes en løsning, som kan fjerne mertiden. AVU-afdelingens tidsstyring følger i 2013 den tidsregistrering, der følger indgået lokalaftale. Der arbejdes med tæt opfølgning på timer og indberetninger hver måned for overblik og kontrol. Revideret budget for 2013 (efteråret 2013) Der er i revideret budget 2013 foretaget de nødvendige reguleringer på løn og omsætning i forhold til de konkrete optag. Budgettet er grundigt gennemarbejdet og følges fortsat meget nøje. Det skal her nævnes, at der i november og december måned er sagt stop for alle indkøb på både HF og AVU, som ikke har været tvingende nødvendige. Vi har stadig fokus på holdoprettelser og holdstørrelser, ligesom vi naturligvis tager imod de ønsker, der kommer fra virksomheder mv. om oprettelse af hold her især på FVU og OBU. Som sidste år havde vi ved 1. tælledato i indeværende skoleår fyldt de 7 klasser på 1. HF op med 28 elever, ligesom frafaldet på 2. år var en mindre end forventet. På HFe har vi oplevet det største optag i flere år. Dette har betydet hele ni dubleringer og fastholdelse af alle HF-lærere (med undtagelse af to, som selv har ønsket at stoppe). Der er på HFe opmærksomhed på holdstørrelser og eventuelle sammenlægninger, som dog først Side 6 af 23

7 vil få virkning fra det det nye budgetår. Prognose for 2013 med afsætning i status pr. 11. måned 2013 Vi gennemgår prognosen og forventninger til budgettet samt de fravigelser og de vilkår, der ikke var kendt på tidspunktet for bestyrelsens vedtagelse af budgettet. Med undtagelse af OBU, har der været en positiv aktivitetsudvikling på samtlige uddannelser. Der er også en forøgelse af lønomkostningerne samt et merforbrug på driften. Stigningen i lønomkostninger skyldes et merforbrug i timer grundet dels lockout på AVU og OK13 opgørelse i forbindelse med overgang til ny OK 13 samt lønstigningen til alle HF-lærerne, der trådte i kraft pr. august 2013 i forbindelse med OK13. Yderligere har ministeriet gennemført en dispositionsbegrænsning, hvilket betyder en ekstra omkostning på kr. for THL i Det betyder, at underskuddet i 2013 forventes større end oprindeligt antaget i budget 2013, men underskuddet forventes ikke at blive større end den fravigelse fra et 0-restultat, som bestyrelsen har vedtaget på mødet i marts i forbindelse med godkendelsen. På mødet vil ledelsen fremlægge de helt dagsaktuelle tal. Bilag Perioderapport for 1. januar september 2013 inkl. revideret budget for 2013 Udviklingen i årskursisterne opdateret pr. november 2013 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: ES: gennemgik perioderegnskabet for 3. kvartal og supplerede med de kommentarer, der er anført i den medsendte perioderapport. ES fremviste prognose for 2013, og hvordan det er muligt forventeligt at nå et 0-resultat for Der har været en stigning i antal årskursister både i AVU og HF, om end der tillige har været udfordringer i form af mistet indtægt grundet lockout, mertimer grundet lockout, lønstigning på HF, mv. Skolen stoppede kraftigt op i november måned og har været yderst forsigtig og ikke mindst kun afholdt de allermest nødvendige omkostninger. Vedhæftet referatet er slidene med indsatser for at nå nulresultatet, som ES tog afsæt i under sin gennemgang. I det af bestyrelsen vedtagne budget i marts, var der budgetteret med 641,73 årskursister og forventeligt bliver det i december opgørelsen på 704,29 årskursister. Der var en drøftelse vedr. opgørelsen af evt. over-/ merarbejde pr Side 7 af 23

8 På AVU værdisættes overtid pr. 31/12 og anføres i regnskabet, som praksis altid har været. Mht. mertiden på HF er der tvivl om, hvorvidt denne skal værdiansættes og anføres i regnskabet for Usikkerheden bunder i det forhold, at evt. mertid - jf. den nye OK på GL-området - først skal gøres op ved udgangen af normperioden dvs. skoleåret. I forbindelse med tidsregistreringen følger man meget nøje udviklingen i lærernes tidsforbrug i forhold til det budgettimetal, som den enkelte lærer havde fået meldt med ved skoleårets start. Som tidligere vil tidsforbruget variere meget over hele skoleåret for den enkelte lærer og dermed samlet set. Det betyder blandt andet, at der godt kan være genereret flere timer i (en del af) efterårssemestret end det gennemsnitlige, men at det så vil blive udlignet i forårssemestret eksempelvis i forbindelse med, at undervisningen slutter. Det er understreget overfor lærerne, at den enkelte er ansvarlig for at overholde det udmeldte budgettimetal, således at der ikke genereres mertid. Skolen har ikke fået svar på spørgsmålet om, hvorledes man skal forholde sig til opgørelse/ikke-opgørelse af evt. mertid oparbejdet i efterårssemesteret, og har generelt svært at se, at dette skal ske, når der tales om 1924 som norm frem til sommerferien En anden udfordring er GL s anlagte voldgiftssag om udbetaling af overtid for skoleåret 2012/13. Gl ønsker dette udbetalt, og afgørelsen om dette forventes midt i januar. På THL har vi netop i opgavefordelingen for dette skoleår indregnet og dermed lagt overtid på den enkelte i bunden, dels for at sikre beskæftigelsen, som GL ønskede, og endelig for at sikre at belastningen på den enkelte blev mindre. Viser det sig, at dette i stedet skal udbetales, er der to forhold, det får betydning for: Der er tale om timer á 250 kr. dvs. cirka kroners yderligere belastning af skolens regnskab for 2013, men disse timer er en forudsætning for planlægningen og dermed opgavefordelingen i 2013/14, vil en evt. udbetaling også få betydning for opgavefordelingen for dette skoleår, og denne skal derfor skulle redefineres/replanlægges. PB orienterer om det. I skrivende stund er der sammenlagt mertid på de første 4 mdr. i HF afdelingen timer, hvis vi udregner ud fra en gennemsnit lønsats på 250 kr. bliver det en belastning af 2013 på kr. Det blev understreget, at skolen ikke har budgetteret med dette, og at pengene dertil ikke er tilstede i skolens økonomi. KVN spørger til dialogen vedr. lærerens tidsregistrering og den potentielle mertid der pt. er registreret i den forbindelse. PB: Den enkelte er bedt om at sikre, at den planlagte norm holdes, og at der tages hånd om at sikre evt. afspadsering, også af de mertimer der indtil videre indgår i tidsregistreringen. Hvis vi fremdiskonterer de timer, vil det betyde en mertid samlet på afdelingen til sommer på 5000 timer, og der er alene indregnet aftalt mertid på timer i forbindelse med de udmeldte budgettimetal til lærerne. PB anfører samtidig, at dette følges tæt hver måned, og alle de undervisere, der har generet mertid er til et dialogmøde med deltagelse af TR. PB orienterer omkring det. Den nye tidsregistrering kræver stor tilvænning, hvilket ledelsen har fuld forståelse for. I forbindelse med spørgsmålet om mertid, understreges det, at der ved Side 8 af 23

9 planlægningen af den enkelte lærers opgaver for skoleåret 2013/14, er anvendt de samme timetal til ex. forberedelse, som der er anvendt før den nye overenskomst. PLO siger, at det for ledelsen må være meget svært at styre. EF supplerer, at det også skal være med til, at det ikke bliver det ubegrænsede arbejde. PB siger, at det følges hver måned. KVN siger, at det et meget stort problem vedr. voldgiftsafgørelsen GL vedr. over-/ merarbejde og kan desuden ikke forstå, hvis mertid skal opgøres til jul, som det hidtil har været med overtid, da det opgøres på skoleåret og kan udligne sig hen over foråret. CRH: Han har svært ved at forstå, at det rettes mod ledelsen, hvor det burde være rettet mod Tillidsrepræsentanten, da det er et personaleproblem ikke et ledelsesproblem, at den enkelte medarbejder holder sin aftalte norm på 1924/de timer, der er sat af i den enkelte lærers opgavefordeling. CRH vil gerne, at EF bringer det videre til medarbejderne. EF forstår godt, hvad det er han siger, men han tror, at det udligner sig hen over året. Det hele er nyt og skal køres ind. PB er meget glad for den udmelding fra EF. KVN synes stadig, at det er meget bekymrende med resultatet, hvis budgettet ikke holder på det anførte grundlag. NSK: deler KVN bekymring og har en tro på - med de tiltag der er sket hen over efteråret - at vi kan nå et nulresultat, men det er naturligvis under forudsætning af, at de to verserende sager afsluttes, så de ikke belaster skolens økonomi yderligere. CRH synes, det er rigtig dejligt med den oversigt, som bestyrelsen har efterspurgt tidligere, som ES fremviste. Side 9 af 23

10 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 6. Udkast til budget for 2014 og orientering om processen med SU i den anledning v/es og NSK Sagsfremstilling: THL s udbud i 2014 Der er taget afsæt i den overordnede drøftelse, der har været i uddannelsesafdelingerne (på møder i AVU og SU). Det har resulteret i de i bilagene anførte oversigter over forventet udbud. Vi forventer et øget udbud på AVU grundet den eksterne aktivitet. Dette ikke mindst, da VUCinstitutionerne og også THL har en stor rolle i arbejdet med kontanthjælpsreform, beskæftigelsesreform samt den fortsatte opkvalificering af ufaglærte, det dobbelte uddannelsesløft mm. Det har betydet, at vi forventer en mindre stigning i aktivitet på dette område primært med betydning for aktiviteten på AVU-afdelingen, om end vi har været forsigtige. Budgetlægningsprocessen I budgetlægningsprocessen for budget 2014 har ledelsen i år taget udgangspunktet i bestyrelsens overskudskrav for 2014 og gennemgået en proces med SU af to omgange. Processen er påbegyndt i starten af oktober måned. Ledelsen har gennemgået og drøftet forudsætningerne for 2014, herunder tilbudsplanen, forventninger til aktivitet mv. Det har været en meget stor udfordring især med taksameternedsættelserne at få enderne til at nå sammen. Budgetforudsætninger Der er taget afsæt i tilbudsplanen og processen med SU i november måned, samt supplerende drøftelser i de enkelte afdelinger og en meget nøje gennemgang af alle uddannelsesområderne. De taxametertakster, der er indlagt i budgettet, er de takster, der er udmeldt for finansloven 2014 (FL 2014) på budgetlægningstidspunktet. Omstillingsreserven har vi lige fået besked om tilbageføreres i 2014, men den faktiske betydning for taksterne er ikke endeligt kendte. Taksterne fremgår af bilag 1 i udkastet til budget 2014, hvor der er uddrag fra FL 2014 takstkataloget for undervisningsområderne. Ledelsens indstilling Ledelsen ser med stor alvor på udsigterne for taksameterudviklingen, demografien i området og dermed på den udfordring, der sikrer en god og solid skole. Det er her hovedfokus de kommende år vil være, og vi ser, at en tilpasning af skolens økonomi er nødvendig. Udsigten til fortsatte taksnedsættelser viser, at skolen skal konsolidere sig og sikre et nødvendigt overskud på minimum 1,5 mio. kr. for at oppebære den nødvendige investering i takt med afskrivningerne på anlæg, mv. Side 10 af 23

11 Ledelsen fremlægger på mødet tanker om det kommende års arbejde med effektiviseringer og tilpasninger og ønsker bestyrelsens stillingstagen og opbakning her. I de kommende år er der fortsat og yderligere skærpet opmærksomhed på stram styring og omkostningsbevidsthed. Bilag: Udkast til budget for 2014 vedhæftet. Indstilling: Bestyrelsen drøfter udfordringen og ledelsens indstilling. Bestyrelsen vedtager budgetudkastet for Referat: NSK orienterede om budgetlægningsprocessen, der har været i SU, som aftalt med bestyrelsen på dens møde i september. Bestyrelsens krav til budgetmål for det kommende år var kr. 1. mio. kr. i overskud. Det har været en overordentlig vanskelig proces. SU er gået markant ind i opgaven om end det første udkast fra ledelsen viste et minus på 3,2 mio. Vi drøftede det vanskelige i, at SU bliver så tæt involveret og valgte, at der var fuld tavshed om disse drøftelser og de konsekvenser, der viste sig i budgettet. SU ønskede ikke at blive taget som gidsel, og derfor blev det klart anført følgende. Det er indiskutabelt, at det er ledelsen og dermed i sidste ende NSK s ansvar, at budgetmålet nås, og at SU alene er en høringspart og en procespart. SU ønskede at være en del af drøftelserne, men med en tydelig markering af, at de har tavshedspligt, og de ikke er ansvarlig for de endelige beslutninger, og de konsekvenser dette måtte have for skole. De er høringspart og ved at flere der sidder med i en sådan proces, vil det være muligt at generer flere ideer i forhold til det samlede budget. Det har været vigtigt for ledelsen at sikre en fortsat god og solid undervisning og holde kvalitetsfanen højt, men det er dog en udfordring, som har betydet, at som budgettet ser ud, har det været nødvendigt at reduceres i antal årsværk både på HF og på AVU. Ledelsen vil snarest efter jul påbegynde opgavefordelingen for HF afdelingen for skoleåret 2014/15 for at danne et overblik, men det er indiskutabelt, at der vil bliver behov for at se på antal timer, der danner en fuld norm, og se på en effektvisering, som ikke var indlagt i 2013/14 skoleåret. Det har været nødvendigt nøje at gennemgå antal hold, oprettelser og forventninger til det kommende skoleår. Det viser, at det på HF vil få en betydning i reduktion af timer, da der er barsel der ophører, timer der ikke læses længere, mv. svarende til ca. 4 årsværk. På AVU afdelingen er udfordringens at den ny over- Side 11 af 23

12 enskomst træder i kraft pr. 1. august, og konsekvensen ikke er kendt. Det er dog således, at der anvendes en stor del af tiden samlet på afdelingen til andre opgaver end undervisning og undervisningsrelaterede opgaver, hvilket viser, at der kan skabes frirum til mere undervisning hos den enkelte ved at omlægge funktioner til administrationen og til ledelsen. På skolens øvrige områder, tap, mv. er der ligeledes sket en markant gennemgang af budgettet og der er alene afsat til det mest nødvendige og her igen taget hensyn til medarbejdermæssigt, at skolen ikke pr. 1. august 2014 har lejemålet på Toldbodgade ES fremviste en slide, hvor alle de forhold der indgår for at skabe et overskud på kr. blev vist. Udkastet til budgettet for 2014 viser en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte områder. Der er endeligt kommet en tilbagemelding vedr. omstillingsreserven, der bliver tilbageført til skolerne i 2014 som en takstforhøjelse. Det betyder ca. 1. mio. kr. i merindtægt på det budgetterede antal årskursister i budgettet. Der vil dog ske en reduktion i reserven grundet forventelig effektiviseringer på it-indkøb. EF spurgte ind til budgettet, og hvert punkt blev behandlet: Reducering i antal årsværk på HF og på AVU, hvordan skal det ske? NSK fortæller, at det er der ikke endnu taget stilling til. Uheldigt, at der ikke er afsat midler til ny-løn, at der ikke er sat noget af til det, når vi skal være en attraktiv arbejdsplads. Hvis der ikke afsættes midler til ny-løn, synes han ikke, at der skal sættes noget af til resultatlønskontrakten. EF er også meget vred over, at der er sparet på undervisningsmidler. Han siger, at de sidste par år netop har sparet meget, og det er ikke korrekt, at midlerne ikke kunne anvendes, de er holdt tilbage. Morgenmadsordningen er den med i budgettet? NSK: den er i budgettet for første halvår af EF spørger til HFe tilskuddet til ekskursioner, som efter et teammøde i går er sparet væk. EF synes, at det er helt tosset, at man her bruger penge til morgenmadsordningen. Rektors budget, hvad ligger der i det? Hvad dækker konsulenter over? EF spørger også, om der er noget andet, som er sparet på, som han ikke ved noget om, da han synes, at tallene er meget overordnede. Nyløn og resultatlønskontrakt. PLO: bestyrelsen kan vælge ikke at indgå en resultatlønskontakt med rektor, men det er ikke at sammenligne med ny-løn. KVN synes ikke, at man kan sammenligne ny-løn og resultatlønskontrakt, da ny-løn bliver hos medarbejderen, og resultatlønnen er noget, der er nyt fra år til år. Det er en del af rektors løn. NSK orienterer om tanker vedr. ingen ny-løn i Vi indregner naturligvis den ny-løn, der har været i 2013, som ikke på alle områder er færdigforhandlet. Der er på GL kommet en betydelig lønstigning i forbindelse med overenskomsten, og man kunne naturligvis graduere, så det var de andre områder, der tildeles. Ny-løn var i 2013 på samlet på 0,5 % af lønsummen svarende til kr. Side 12 af 23

13 CRH siger, at for ham er en attraktiv virksomhed ikke først og fremmest et spørgsmål om løn, men om en sund virksomhed, og det er netop den sunde økonomi, der skal være alle medarbejderes fokus. PLO synes, at det er svært at samle op på alle de ting, som EF har nævnt, men han synes, at de skal tage dem en ad gangen. Reduktionen i undervisningsmidlerne. PB orienterer omkring det. PB siger, at man kunne tænke budgetterne anderledelse i forhold til aktiviteten i løbet af året og følge tæt op, så det ikke var et fast beløb for hele året, men for evt. et halvt år og hvor budgettallene mere aktivt kunne følge udviklingen i antal kursister, så der løbende var sammenhæng mellem indtægterne via taxameterne og diverse udgiftsposter. CRH siger, man skal passe på med at panik indkøbe i december. PLO siger, at man evt. kunne lave en pulje, hvor man kunne søge ind. PB siger, at der har været stor forståelse fra alle faggrupper om at på skift at buste enkelte fag. Morgenmadsordningen synes EF, at der skal spares på. Faglige ekskursioner. PB orienterer om det sammenlignelige i at eleverne på HF2 har en forholdsvis stor egenbetaling på en række områder og derfor ikke tildeles midler til eksempelvis ekskursioner. EF siger, at HFe kursisterne er en helt anden gruppe elever. De betaler mere pr. fag, og de kommer ikke afsted, hvis de skal betale for det hele. PB: ledelsen har i sin vurdering gået efter, der hvor det gør mindst ondt på undervisningen, og siger, at man fint kan forsætte de nuværende ordninger, men at midlerne/besparelserne så skal blot tages et andet sted. EF: Kursusmidler, er der sat penge af til det? NSK: Der er afsat midler til dette i driftsbudgettet på den enkelte område, men der er ikke særligt afsat til klippekortsordningen, da drøftelsen af hvordan fremtiden samlet set på kompetenceudvikling skal se ud på THL ikke er endelig færdigt drøftet. Ad-hoc gruppen under SU mødes om dette først i det nye år. NSK fortæller, at klippekortsordningen er udløbet, så denne er der ikke særligt afsat midler til. PB siger, at det er meget svært at lave en ordning, hvor man ser eks. 4 år ud i fremtiden, når vi ikke kan være sikre på, at økonomien vil være til stede. Der skal laves en mere fleksibel ordning. Der var en drøftelse af det. PB siger, at det er vigtigt at finde en balance til individuel efteruddannelse og skolens strategiske mål og i forhold til skolens økonomi. Hvis vi vælger at afsætte flere midler her, skal midlerne findes andre steder i budgettet. EF: Marketing ligger også meget højt i forhold til Randers og Herning HF. EF spørger om, der er sket en besparelse. NSK orienterer om, at dette er reduceret forhold til i år, og det kan nedsættes yderligere. Der skal naturligvis være en drøftelse om, hvorvidt det giver det, som vi forventer. EF: Rektors budget, hvad dækker konsulenter over? NSK: Ennova, analyser, advokatbistand, mv. Side 13 af 23

14 EF: Er der andre reduktioner, end dem man kan se? NSK, som udgangspunkt, nej, men den enkelte afdeling har været minutiøst igennem driftsbudgetterne og som det ses, er de alle reduceret. PLO: når der sker så meget med indtægter og udvikling i årskursister, er det ikke muligt at skulle så detaljeret ned i budgettet på bestyrelsesmødet. KVN: HFe ekskursioner. Det lyder som så små beløb, at de må findes andre steder. CRH er enig. CRH spørger til lærernes arbejdstid: Hvis lærerne tog en time mere om ugen, hvilken besparelse vil det give, sådan at man kunne få den attraktive skole, som man gerne vil have. PB siger, at det var mening med drøftelsen med SU, at man netop i fællesskab drøftede eksempelvis sådanne prioriteringer. NSK supplerer, at det netop er drøftelser af prioritering, og hvordan vi kan sikre den gode kvalitet uden at ofre for meget, der bl.a. var hensigten med en nærmere inddragelse af SU i forhold til budgettet. CRH siger, at han gerne vil slå fast, at han ikke siger, at lærerne ikke laver nok, men at han gerne vil have dem med, hvis skolen skal løftes. PLO siger, at det er en drøftelse, som er spændende, men den skal tages på et andet tidspunkt. BB supplerer, at der i undersøgelser af trivsel på arbejde vises, at lønnen ligger meget lavt nede, når der tales trivsel. PLO forslår, at forslagene fra medarbejdersiden imødekommes med en pulje på kr. pulje, til løsning af nogle af de rejste problemstillinger vedr. ledelsens budgetudspil., og at denne pulje skal tages fra midlerne i den tilbageførte omstillingsreserve, så overskuddet bliver mindre. EF synes, at balancen i budgettet er forkert. Hvis der kan komme en pulje ind, vil han være glad. KVN synes, at det er vigtig at komme ind og kigge på lærernes arbejdstid og effektvisering. På mange skoler har man været nødt til at gå ind og effektivere. NSK supplerer, at det er nødvendigt, at bestyrelsen siger, at vi skal ind og lave tilpasninger, selvom de kan være svære. PL: puljen skal tages fra et andet sted og ikke fra overskuddet. NSK synes, at overskuddet som minimum skal ligge på en mio. PB bakker op om synspunktet om en sund økonomi som det vigtigste, ikke mindst efter sidste års underskud, der stiller skolen dårligt i forhold til vores långiver og skaber usikkerhed internt på skolen. PLO siger, at vi skal gå efter et budget med et overskud på en mio. og en pulje på KVN vil gerne have budgettet fra de andre år. HF synes, at der er meget marketing prestige i annoncerne. TV siger, at for ham virker det lidt som om, at der bliver skudt i blinde. KRH supplerer, at reklamer i MJA, tror hun ikke giver noget. PB fortæller, at de har haft besøg af Grønbech et marketingbureau, der har meget fokus på ekstern kommunikation som et Side 14 af 23

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Referat. Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1

VUC Vestsjælland Syd. Referat. Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1 Referat Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1 Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Leif Nielsen, Tom Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC. Tirsdag den 4. juni 2013

Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC. Tirsdag den 4. juni 2013 Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC Tirsdag den 4. juni 2013 I mødet deltog: Jonna Jensen, Anny Overgaard, Bjarne Frits Pedersen, Ole Mynster Herold, Rikke S. Pedersen, Bastian R. Madsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Afbud fra BB, PBD, KVN kom lidt senere. Ved dagsordenspunkt 7 om ansøgning om udbud

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere