Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden blev godkendt Dagsordenspunkt: 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet. Dagsordenspunkt: 3. Oplæg om forslag til belåning af de sidste 16 mio. kr. v/ ES og Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i oktober valgte bestyrelsen at udskyde beslutningen om låneoptag. Det blev valgt, at dette skulle ske via mail efter et fremsendt notat som oplæg til beslutningen. Det er efterfølgende fundet bedst at fremlægge forslagene igen på dette møde med deltagelse af skolens revisor. Side 1 af 23

2 Bestyrelsen skal tage stilling til belåning af 16,1 mio. til igangværende renovering/ombygning. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at lånet optages som et 3,5 % 30 årigt fastforrentet obligationslån. I 2012 optog THL et lån på 20,2 mio. Lånet er et Cibor3 lån, som er rentesikret ved en renteswap, der løber over 10 år. Grundet de vilkår, der er i markedet p.t., foreslår Nykredit, at THL optager lånet på 16,1 mio. som et Cibor 3 lån og rentesikrer begge lån ved et renteloft. Det vil sige, renteswappen bliver afviklet ved denne løsning. Renteloftet på begge lånene koster kr. 4,82 mio. og løber over 20 år. Fordelen ved denne løsning er, at THL kender renten 20 år frem på begge lån. Alternativt kan bestyrelsen fastholde renteswapen på 20,2 mio. og optage lånet på 16,1 mio. som Cibor 3 med et renteloft. Dette renteloft koster 2,37 mio. kr. Ved denne løsning kender THL renten ni år frem på lånet på 20,2 mio. og 20 år på lånet på 16,1 mio. Priserne på ovenstående er opgivet som de var den 9. december Denne dag var markedsværdien på renteswap en kr. På næste side er en oversigt over omkostningerne ved tre lånemodeller: 1. Den oprindelige vedtagne: Renteswap på 20,2 mio. og 3,5 % obligationslån 2. Nykredits forslag: Renteloft på begge lån 3. Kombination af renteloft og renteswap Omkostningerne er vist ved forskellige variable renter ud fra restgælden i 2014 som en simpel sammenligning og alt andet lige. I 2014 skal der betales garantiprovision med 1,5 % for det nye lån på 16,1 mio. fra lånets udbetaling til byggeriets afslutning. Det vil sige max. seks måneder. Nykredit vil vurdere, om eksisterende garanti på 7,56 mio. kan nedskrives primo 2014, hvorfor garantiprovision hertil er anslået til max. to måneder. Mulighed 1 - renteswap + 3,5 % lån 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån med fastrenteswap (2,06%) 20,2 mio Nyt 3,5 % obligationslån (p.t. 3,77%) 16,1 mio Bidrag 0,50 % Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr I alt Side 2 af 23

3 Mulighed 2 - renteloft begge lån 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån uden swap 20,2 mio Nyt variabelt lån 16,1 mio Bidrag 0,50% Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr Amortisation pris renteloft over 20 år I alt Mulighed 3 - renteswap + renteloft 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån med fastrenteswap (2,06 %) 20,2 mio Nyt variabelt lån 16,1 mio Bidrag 0,50% Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr Amortisation pris renteloft over 20 år I alt Bilag Notat om finansiering af renovering og tilbygning. Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at optage lån på 16,1 mio. om Cibor 3 lån, afvikler renteswapen og køber et renteloft på de to kreditforeningslån. Det vil betyde den mindste belastning af omkostninger for skolen. Bestyrelsen beslutter, hvilken lånetype skolen skal anvende. Side 3 af 23

4 Referat: ES orienterede om notatet og mulighederne for belåning af de sidste 16. mio. kr. og gennemgik de 3 skitserede lånemuligheder i sagsfremstillingen, hvor det er mulighed 2, som ledelsen og revisoren anbefaler. Klaus G fra BDO supplerede og redegjorde for, at lånemulighederne er anderledes nu end for et år siden, hvor skolen optog lån på de 20 mio. kr. Det er nu muligt at optage et Cibor lån med et fast renteloft i 20 år og det vil sikre den tryghed, som skolens ledelse ønsker for at skabe sikkerhed for, hvad de finansielle omkostninger er pr. år, og det sikrer dermed ønsket fra skolens ledelse om tryghed ved at vide, hvad den maksimale belastning for skolens økonomi vil være hvert år i de næste 20 år. EF: var det ikke en mulighed ikke at optage det supplerende lån og i stedet anvende egenkapitalen? Klaus anbefaler, at skolen optager lånet på de 16 mio. og ikke anvender egenkapitalen. Det er en særdeles vigtigt med en solid egenkapital for at sikre en solid drift i årene frem, og der kan komme perioder, hvor skolen som i 2012 ikke formår at komme ud med overskud. KVN: Som han husker drøftelserne i december sidste år, var det vigtigt for skolen, at udgifterne i forbindelse med låneoptag og drift af skolens bygninger vil kunne holdes inden for bygningstaxameteret. ES: det er der taget højde for, og det er muligt med indgåelse af aftalen om renteloftet. Klaus supplerer med, at det netop også derfor, at det er anbefalingen at optage de 16 mio. kr. som mulighed meden fast renteloft over de næste 20 år. NSK: Notatet samt orienteringen på dette møde skulle gerne give svar på de spørgsmål, som bestyrelsen fremkom med på mødet den 10. oktober og give klarhed over, hvad konsekvenser for skolen er ved at optage lån hos Nykredit. EF: Er det muligt at indfri renteloftet? Klaus G: det er muligt, og værdien af dette /prisen for dette er et spørgsmål om, hvad Nykredit tilbyder, men det er muligt at komme ud af aftalen. Prisen for renteloftet er prisen for skolens sikkerhed for, at renteudviklingen ikke overstiger de 3,75% over de næste 20 år, og som det ser ud lige nu, er der ingen tegn på, at renten stiger. KVN: Det er vigtigt, at der er stor sikkerhed. NSK: Grundholdningen er fortsat, at skolen ikke skal spekulere i låneoptag og spekulativ økonomisk gevinst, men det er vigtigt, at låneformene er så sikre og giver den største driftsmæssige tryghed for skolen og en viden om, hvordan skolens belastes økonomisk over de næste 20 år, samtidig med, at der skal være mulighed for, at det alene er bygningstaxameteret, der anvendes til drift af skolens bygninger. PLO: samler op på drøftelserne: Det blev besluttet at følge forslaget til belåning af de sidste 16,1 mio. kr. som et Cibor 3 lån, at skolen afvikler renteswapen og køber et renteloft på de to kreditforeningslån. Bestyresen vælger lånemulighed 2 med et bidrag på 0,5% og et renteloft på 3,75 % over 20 år. Side 4 af 23

5 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 4. Fremlæggelse af bestyrelsesansvarsforsikring, der er tegnet hos Tryg forsikring v /ES Sagsfremstilling: ES orienterer om bestyrelsesansvarsforsikringen tegnet hos TRYG-forsikring. Dækningen er som vist i den oversigt, som PE udarbejde som beslutningsgrundlag for bestyrelsens beslutning til mødet i juni. Bestyrelsen pegede på TRYG. Den årlige pris for bestyrelsesansvarsforsikringen er ,47 kr. Bilag Forsikringspolicen fra TRYG Indstilling: Bestyrelsen tager beslutning om forsikringen efter en kort drøftelse med mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Referat: ES gennemgik kort forsikringspolicen. Bestyrelsen fulgte PE s anbefaling og har indgået bestyrelsesansvarsforsikringen hos forsikringsselskabet Tryg. Forsikringen er gældende fra 1. november Side 5 af 23

6 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 5. Perioderegnskab for 3. kvartal samt prognose for 2013 med afsæt i den 11. måneds faktuelle indberetninger/status. v/ ES og NSK Sagsfremstilling: Perioderapportering for perioden 1. januar 30. september 2013 Perioderapporteringen for 3. kvartal indeholder i tal og kommentarer: skolens samlede overordnede perioderesultat de enkelte afdelingers samlede perioderesultat perioderesultat opdelt på uddannelser I perioderapporteringen for 3. kvartal findes flg. informationer/kolonner: Budget: Det budget, bestyrelsen vedtog i marts 2013 Realiseret: Resultat efter 3. kvartal Udover kommentarerne i rapporten, skal kommentarerne herunder knyttes. Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har strammet fokus på tidsforbrug og tidsstyring yderligere. Der laves månedlig status på tidsforbruget på både HF- og AVU-afdelingen. På HF-afdelingen er med OK13 indført tidsregistrering, og lærere med for stor difference mellem planlagt og faktisk tid indkaldes til samtale, således at der i fællesskab kan findes en løsning, som kan fjerne mertiden. AVU-afdelingens tidsstyring følger i 2013 den tidsregistrering, der følger indgået lokalaftale. Der arbejdes med tæt opfølgning på timer og indberetninger hver måned for overblik og kontrol. Revideret budget for 2013 (efteråret 2013) Der er i revideret budget 2013 foretaget de nødvendige reguleringer på løn og omsætning i forhold til de konkrete optag. Budgettet er grundigt gennemarbejdet og følges fortsat meget nøje. Det skal her nævnes, at der i november og december måned er sagt stop for alle indkøb på både HF og AVU, som ikke har været tvingende nødvendige. Vi har stadig fokus på holdoprettelser og holdstørrelser, ligesom vi naturligvis tager imod de ønsker, der kommer fra virksomheder mv. om oprettelse af hold her især på FVU og OBU. Som sidste år havde vi ved 1. tælledato i indeværende skoleår fyldt de 7 klasser på 1. HF op med 28 elever, ligesom frafaldet på 2. år var en mindre end forventet. På HFe har vi oplevet det største optag i flere år. Dette har betydet hele ni dubleringer og fastholdelse af alle HF-lærere (med undtagelse af to, som selv har ønsket at stoppe). Der er på HFe opmærksomhed på holdstørrelser og eventuelle sammenlægninger, som dog først Side 6 af 23

7 vil få virkning fra det det nye budgetår. Prognose for 2013 med afsætning i status pr. 11. måned 2013 Vi gennemgår prognosen og forventninger til budgettet samt de fravigelser og de vilkår, der ikke var kendt på tidspunktet for bestyrelsens vedtagelse af budgettet. Med undtagelse af OBU, har der været en positiv aktivitetsudvikling på samtlige uddannelser. Der er også en forøgelse af lønomkostningerne samt et merforbrug på driften. Stigningen i lønomkostninger skyldes et merforbrug i timer grundet dels lockout på AVU og OK13 opgørelse i forbindelse med overgang til ny OK 13 samt lønstigningen til alle HF-lærerne, der trådte i kraft pr. august 2013 i forbindelse med OK13. Yderligere har ministeriet gennemført en dispositionsbegrænsning, hvilket betyder en ekstra omkostning på kr. for THL i Det betyder, at underskuddet i 2013 forventes større end oprindeligt antaget i budget 2013, men underskuddet forventes ikke at blive større end den fravigelse fra et 0-restultat, som bestyrelsen har vedtaget på mødet i marts i forbindelse med godkendelsen. På mødet vil ledelsen fremlægge de helt dagsaktuelle tal. Bilag Perioderapport for 1. januar september 2013 inkl. revideret budget for 2013 Udviklingen i årskursisterne opdateret pr. november 2013 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: ES: gennemgik perioderegnskabet for 3. kvartal og supplerede med de kommentarer, der er anført i den medsendte perioderapport. ES fremviste prognose for 2013, og hvordan det er muligt forventeligt at nå et 0-resultat for Der har været en stigning i antal årskursister både i AVU og HF, om end der tillige har været udfordringer i form af mistet indtægt grundet lockout, mertimer grundet lockout, lønstigning på HF, mv. Skolen stoppede kraftigt op i november måned og har været yderst forsigtig og ikke mindst kun afholdt de allermest nødvendige omkostninger. Vedhæftet referatet er slidene med indsatser for at nå nulresultatet, som ES tog afsæt i under sin gennemgang. I det af bestyrelsen vedtagne budget i marts, var der budgetteret med 641,73 årskursister og forventeligt bliver det i december opgørelsen på 704,29 årskursister. Der var en drøftelse vedr. opgørelsen af evt. over-/ merarbejde pr Side 7 af 23

8 På AVU værdisættes overtid pr. 31/12 og anføres i regnskabet, som praksis altid har været. Mht. mertiden på HF er der tvivl om, hvorvidt denne skal værdiansættes og anføres i regnskabet for Usikkerheden bunder i det forhold, at evt. mertid - jf. den nye OK på GL-området - først skal gøres op ved udgangen af normperioden dvs. skoleåret. I forbindelse med tidsregistreringen følger man meget nøje udviklingen i lærernes tidsforbrug i forhold til det budgettimetal, som den enkelte lærer havde fået meldt med ved skoleårets start. Som tidligere vil tidsforbruget variere meget over hele skoleåret for den enkelte lærer og dermed samlet set. Det betyder blandt andet, at der godt kan være genereret flere timer i (en del af) efterårssemestret end det gennemsnitlige, men at det så vil blive udlignet i forårssemestret eksempelvis i forbindelse med, at undervisningen slutter. Det er understreget overfor lærerne, at den enkelte er ansvarlig for at overholde det udmeldte budgettimetal, således at der ikke genereres mertid. Skolen har ikke fået svar på spørgsmålet om, hvorledes man skal forholde sig til opgørelse/ikke-opgørelse af evt. mertid oparbejdet i efterårssemesteret, og har generelt svært at se, at dette skal ske, når der tales om 1924 som norm frem til sommerferien En anden udfordring er GL s anlagte voldgiftssag om udbetaling af overtid for skoleåret 2012/13. Gl ønsker dette udbetalt, og afgørelsen om dette forventes midt i januar. På THL har vi netop i opgavefordelingen for dette skoleår indregnet og dermed lagt overtid på den enkelte i bunden, dels for at sikre beskæftigelsen, som GL ønskede, og endelig for at sikre at belastningen på den enkelte blev mindre. Viser det sig, at dette i stedet skal udbetales, er der to forhold, det får betydning for: Der er tale om timer á 250 kr. dvs. cirka kroners yderligere belastning af skolens regnskab for 2013, men disse timer er en forudsætning for planlægningen og dermed opgavefordelingen i 2013/14, vil en evt. udbetaling også få betydning for opgavefordelingen for dette skoleår, og denne skal derfor skulle redefineres/replanlægges. PB orienterer om det. I skrivende stund er der sammenlagt mertid på de første 4 mdr. i HF afdelingen timer, hvis vi udregner ud fra en gennemsnit lønsats på 250 kr. bliver det en belastning af 2013 på kr. Det blev understreget, at skolen ikke har budgetteret med dette, og at pengene dertil ikke er tilstede i skolens økonomi. KVN spørger til dialogen vedr. lærerens tidsregistrering og den potentielle mertid der pt. er registreret i den forbindelse. PB: Den enkelte er bedt om at sikre, at den planlagte norm holdes, og at der tages hånd om at sikre evt. afspadsering, også af de mertimer der indtil videre indgår i tidsregistreringen. Hvis vi fremdiskonterer de timer, vil det betyde en mertid samlet på afdelingen til sommer på 5000 timer, og der er alene indregnet aftalt mertid på timer i forbindelse med de udmeldte budgettimetal til lærerne. PB anfører samtidig, at dette følges tæt hver måned, og alle de undervisere, der har generet mertid er til et dialogmøde med deltagelse af TR. PB orienterer omkring det. Den nye tidsregistrering kræver stor tilvænning, hvilket ledelsen har fuld forståelse for. I forbindelse med spørgsmålet om mertid, understreges det, at der ved Side 8 af 23

9 planlægningen af den enkelte lærers opgaver for skoleåret 2013/14, er anvendt de samme timetal til ex. forberedelse, som der er anvendt før den nye overenskomst. PLO siger, at det for ledelsen må være meget svært at styre. EF supplerer, at det også skal være med til, at det ikke bliver det ubegrænsede arbejde. PB siger, at det følges hver måned. KVN siger, at det et meget stort problem vedr. voldgiftsafgørelsen GL vedr. over-/ merarbejde og kan desuden ikke forstå, hvis mertid skal opgøres til jul, som det hidtil har været med overtid, da det opgøres på skoleåret og kan udligne sig hen over foråret. CRH: Han har svært ved at forstå, at det rettes mod ledelsen, hvor det burde være rettet mod Tillidsrepræsentanten, da det er et personaleproblem ikke et ledelsesproblem, at den enkelte medarbejder holder sin aftalte norm på 1924/de timer, der er sat af i den enkelte lærers opgavefordeling. CRH vil gerne, at EF bringer det videre til medarbejderne. EF forstår godt, hvad det er han siger, men han tror, at det udligner sig hen over året. Det hele er nyt og skal køres ind. PB er meget glad for den udmelding fra EF. KVN synes stadig, at det er meget bekymrende med resultatet, hvis budgettet ikke holder på det anførte grundlag. NSK: deler KVN bekymring og har en tro på - med de tiltag der er sket hen over efteråret - at vi kan nå et nulresultat, men det er naturligvis under forudsætning af, at de to verserende sager afsluttes, så de ikke belaster skolens økonomi yderligere. CRH synes, det er rigtig dejligt med den oversigt, som bestyrelsen har efterspurgt tidligere, som ES fremviste. Side 9 af 23

10 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 6. Udkast til budget for 2014 og orientering om processen med SU i den anledning v/es og NSK Sagsfremstilling: THL s udbud i 2014 Der er taget afsæt i den overordnede drøftelse, der har været i uddannelsesafdelingerne (på møder i AVU og SU). Det har resulteret i de i bilagene anførte oversigter over forventet udbud. Vi forventer et øget udbud på AVU grundet den eksterne aktivitet. Dette ikke mindst, da VUCinstitutionerne og også THL har en stor rolle i arbejdet med kontanthjælpsreform, beskæftigelsesreform samt den fortsatte opkvalificering af ufaglærte, det dobbelte uddannelsesløft mm. Det har betydet, at vi forventer en mindre stigning i aktivitet på dette område primært med betydning for aktiviteten på AVU-afdelingen, om end vi har været forsigtige. Budgetlægningsprocessen I budgetlægningsprocessen for budget 2014 har ledelsen i år taget udgangspunktet i bestyrelsens overskudskrav for 2014 og gennemgået en proces med SU af to omgange. Processen er påbegyndt i starten af oktober måned. Ledelsen har gennemgået og drøftet forudsætningerne for 2014, herunder tilbudsplanen, forventninger til aktivitet mv. Det har været en meget stor udfordring især med taksameternedsættelserne at få enderne til at nå sammen. Budgetforudsætninger Der er taget afsæt i tilbudsplanen og processen med SU i november måned, samt supplerende drøftelser i de enkelte afdelinger og en meget nøje gennemgang af alle uddannelsesområderne. De taxametertakster, der er indlagt i budgettet, er de takster, der er udmeldt for finansloven 2014 (FL 2014) på budgetlægningstidspunktet. Omstillingsreserven har vi lige fået besked om tilbageføreres i 2014, men den faktiske betydning for taksterne er ikke endeligt kendte. Taksterne fremgår af bilag 1 i udkastet til budget 2014, hvor der er uddrag fra FL 2014 takstkataloget for undervisningsområderne. Ledelsens indstilling Ledelsen ser med stor alvor på udsigterne for taksameterudviklingen, demografien i området og dermed på den udfordring, der sikrer en god og solid skole. Det er her hovedfokus de kommende år vil være, og vi ser, at en tilpasning af skolens økonomi er nødvendig. Udsigten til fortsatte taksnedsættelser viser, at skolen skal konsolidere sig og sikre et nødvendigt overskud på minimum 1,5 mio. kr. for at oppebære den nødvendige investering i takt med afskrivningerne på anlæg, mv. Side 10 af 23

11 Ledelsen fremlægger på mødet tanker om det kommende års arbejde med effektiviseringer og tilpasninger og ønsker bestyrelsens stillingstagen og opbakning her. I de kommende år er der fortsat og yderligere skærpet opmærksomhed på stram styring og omkostningsbevidsthed. Bilag: Udkast til budget for 2014 vedhæftet. Indstilling: Bestyrelsen drøfter udfordringen og ledelsens indstilling. Bestyrelsen vedtager budgetudkastet for Referat: NSK orienterede om budgetlægningsprocessen, der har været i SU, som aftalt med bestyrelsen på dens møde i september. Bestyrelsens krav til budgetmål for det kommende år var kr. 1. mio. kr. i overskud. Det har været en overordentlig vanskelig proces. SU er gået markant ind i opgaven om end det første udkast fra ledelsen viste et minus på 3,2 mio. Vi drøftede det vanskelige i, at SU bliver så tæt involveret og valgte, at der var fuld tavshed om disse drøftelser og de konsekvenser, der viste sig i budgettet. SU ønskede ikke at blive taget som gidsel, og derfor blev det klart anført følgende. Det er indiskutabelt, at det er ledelsen og dermed i sidste ende NSK s ansvar, at budgetmålet nås, og at SU alene er en høringspart og en procespart. SU ønskede at være en del af drøftelserne, men med en tydelig markering af, at de har tavshedspligt, og de ikke er ansvarlig for de endelige beslutninger, og de konsekvenser dette måtte have for skole. De er høringspart og ved at flere der sidder med i en sådan proces, vil det være muligt at generer flere ideer i forhold til det samlede budget. Det har været vigtigt for ledelsen at sikre en fortsat god og solid undervisning og holde kvalitetsfanen højt, men det er dog en udfordring, som har betydet, at som budgettet ser ud, har det været nødvendigt at reduceres i antal årsværk både på HF og på AVU. Ledelsen vil snarest efter jul påbegynde opgavefordelingen for HF afdelingen for skoleåret 2014/15 for at danne et overblik, men det er indiskutabelt, at der vil bliver behov for at se på antal timer, der danner en fuld norm, og se på en effektvisering, som ikke var indlagt i 2013/14 skoleåret. Det har været nødvendigt nøje at gennemgå antal hold, oprettelser og forventninger til det kommende skoleår. Det viser, at det på HF vil få en betydning i reduktion af timer, da der er barsel der ophører, timer der ikke læses længere, mv. svarende til ca. 4 årsværk. På AVU afdelingen er udfordringens at den ny over- Side 11 af 23

12 enskomst træder i kraft pr. 1. august, og konsekvensen ikke er kendt. Det er dog således, at der anvendes en stor del af tiden samlet på afdelingen til andre opgaver end undervisning og undervisningsrelaterede opgaver, hvilket viser, at der kan skabes frirum til mere undervisning hos den enkelte ved at omlægge funktioner til administrationen og til ledelsen. På skolens øvrige områder, tap, mv. er der ligeledes sket en markant gennemgang af budgettet og der er alene afsat til det mest nødvendige og her igen taget hensyn til medarbejdermæssigt, at skolen ikke pr. 1. august 2014 har lejemålet på Toldbodgade ES fremviste en slide, hvor alle de forhold der indgår for at skabe et overskud på kr. blev vist. Udkastet til budgettet for 2014 viser en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte områder. Der er endeligt kommet en tilbagemelding vedr. omstillingsreserven, der bliver tilbageført til skolerne i 2014 som en takstforhøjelse. Det betyder ca. 1. mio. kr. i merindtægt på det budgetterede antal årskursister i budgettet. Der vil dog ske en reduktion i reserven grundet forventelig effektiviseringer på it-indkøb. EF spurgte ind til budgettet, og hvert punkt blev behandlet: Reducering i antal årsværk på HF og på AVU, hvordan skal det ske? NSK fortæller, at det er der ikke endnu taget stilling til. Uheldigt, at der ikke er afsat midler til ny-løn, at der ikke er sat noget af til det, når vi skal være en attraktiv arbejdsplads. Hvis der ikke afsættes midler til ny-løn, synes han ikke, at der skal sættes noget af til resultatlønskontrakten. EF er også meget vred over, at der er sparet på undervisningsmidler. Han siger, at de sidste par år netop har sparet meget, og det er ikke korrekt, at midlerne ikke kunne anvendes, de er holdt tilbage. Morgenmadsordningen er den med i budgettet? NSK: den er i budgettet for første halvår af EF spørger til HFe tilskuddet til ekskursioner, som efter et teammøde i går er sparet væk. EF synes, at det er helt tosset, at man her bruger penge til morgenmadsordningen. Rektors budget, hvad ligger der i det? Hvad dækker konsulenter over? EF spørger også, om der er noget andet, som er sparet på, som han ikke ved noget om, da han synes, at tallene er meget overordnede. Nyløn og resultatlønskontrakt. PLO: bestyrelsen kan vælge ikke at indgå en resultatlønskontakt med rektor, men det er ikke at sammenligne med ny-løn. KVN synes ikke, at man kan sammenligne ny-løn og resultatlønskontrakt, da ny-løn bliver hos medarbejderen, og resultatlønnen er noget, der er nyt fra år til år. Det er en del af rektors løn. NSK orienterer om tanker vedr. ingen ny-løn i Vi indregner naturligvis den ny-løn, der har været i 2013, som ikke på alle områder er færdigforhandlet. Der er på GL kommet en betydelig lønstigning i forbindelse med overenskomsten, og man kunne naturligvis graduere, så det var de andre områder, der tildeles. Ny-løn var i 2013 på samlet på 0,5 % af lønsummen svarende til kr. Side 12 af 23

13 CRH siger, at for ham er en attraktiv virksomhed ikke først og fremmest et spørgsmål om løn, men om en sund virksomhed, og det er netop den sunde økonomi, der skal være alle medarbejderes fokus. PLO synes, at det er svært at samle op på alle de ting, som EF har nævnt, men han synes, at de skal tage dem en ad gangen. Reduktionen i undervisningsmidlerne. PB orienterer omkring det. PB siger, at man kunne tænke budgetterne anderledelse i forhold til aktiviteten i løbet af året og følge tæt op, så det ikke var et fast beløb for hele året, men for evt. et halvt år og hvor budgettallene mere aktivt kunne følge udviklingen i antal kursister, så der løbende var sammenhæng mellem indtægterne via taxameterne og diverse udgiftsposter. CRH siger, man skal passe på med at panik indkøbe i december. PLO siger, at man evt. kunne lave en pulje, hvor man kunne søge ind. PB siger, at der har været stor forståelse fra alle faggrupper om at på skift at buste enkelte fag. Morgenmadsordningen synes EF, at der skal spares på. Faglige ekskursioner. PB orienterer om det sammenlignelige i at eleverne på HF2 har en forholdsvis stor egenbetaling på en række områder og derfor ikke tildeles midler til eksempelvis ekskursioner. EF siger, at HFe kursisterne er en helt anden gruppe elever. De betaler mere pr. fag, og de kommer ikke afsted, hvis de skal betale for det hele. PB: ledelsen har i sin vurdering gået efter, der hvor det gør mindst ondt på undervisningen, og siger, at man fint kan forsætte de nuværende ordninger, men at midlerne/besparelserne så skal blot tages et andet sted. EF: Kursusmidler, er der sat penge af til det? NSK: Der er afsat midler til dette i driftsbudgettet på den enkelte område, men der er ikke særligt afsat til klippekortsordningen, da drøftelsen af hvordan fremtiden samlet set på kompetenceudvikling skal se ud på THL ikke er endelig færdigt drøftet. Ad-hoc gruppen under SU mødes om dette først i det nye år. NSK fortæller, at klippekortsordningen er udløbet, så denne er der ikke særligt afsat midler til. PB siger, at det er meget svært at lave en ordning, hvor man ser eks. 4 år ud i fremtiden, når vi ikke kan være sikre på, at økonomien vil være til stede. Der skal laves en mere fleksibel ordning. Der var en drøftelse af det. PB siger, at det er vigtigt at finde en balance til individuel efteruddannelse og skolens strategiske mål og i forhold til skolens økonomi. Hvis vi vælger at afsætte flere midler her, skal midlerne findes andre steder i budgettet. EF: Marketing ligger også meget højt i forhold til Randers og Herning HF. EF spørger om, der er sket en besparelse. NSK orienterer om, at dette er reduceret forhold til i år, og det kan nedsættes yderligere. Der skal naturligvis være en drøftelse om, hvorvidt det giver det, som vi forventer. EF: Rektors budget, hvad dækker konsulenter over? NSK: Ennova, analyser, advokatbistand, mv. Side 13 af 23

14 EF: Er der andre reduktioner, end dem man kan se? NSK, som udgangspunkt, nej, men den enkelte afdeling har været minutiøst igennem driftsbudgetterne og som det ses, er de alle reduceret. PLO: når der sker så meget med indtægter og udvikling i årskursister, er det ikke muligt at skulle så detaljeret ned i budgettet på bestyrelsesmødet. KVN: HFe ekskursioner. Det lyder som så små beløb, at de må findes andre steder. CRH er enig. CRH spørger til lærernes arbejdstid: Hvis lærerne tog en time mere om ugen, hvilken besparelse vil det give, sådan at man kunne få den attraktive skole, som man gerne vil have. PB siger, at det var mening med drøftelsen med SU, at man netop i fællesskab drøftede eksempelvis sådanne prioriteringer. NSK supplerer, at det netop er drøftelser af prioritering, og hvordan vi kan sikre den gode kvalitet uden at ofre for meget, der bl.a. var hensigten med en nærmere inddragelse af SU i forhold til budgettet. CRH siger, at han gerne vil slå fast, at han ikke siger, at lærerne ikke laver nok, men at han gerne vil have dem med, hvis skolen skal løftes. PLO siger, at det er en drøftelse, som er spændende, men den skal tages på et andet tidspunkt. BB supplerer, at der i undersøgelser af trivsel på arbejde vises, at lønnen ligger meget lavt nede, når der tales trivsel. PLO forslår, at forslagene fra medarbejdersiden imødekommes med en pulje på kr. pulje, til løsning af nogle af de rejste problemstillinger vedr. ledelsens budgetudspil., og at denne pulje skal tages fra midlerne i den tilbageførte omstillingsreserve, så overskuddet bliver mindre. EF synes, at balancen i budgettet er forkert. Hvis der kan komme en pulje ind, vil han være glad. KVN synes, at det er vigtig at komme ind og kigge på lærernes arbejdstid og effektvisering. På mange skoler har man været nødt til at gå ind og effektivere. NSK supplerer, at det er nødvendigt, at bestyrelsen siger, at vi skal ind og lave tilpasninger, selvom de kan være svære. PL: puljen skal tages fra et andet sted og ikke fra overskuddet. NSK synes, at overskuddet som minimum skal ligge på en mio. PB bakker op om synspunktet om en sund økonomi som det vigtigste, ikke mindst efter sidste års underskud, der stiller skolen dårligt i forhold til vores långiver og skaber usikkerhed internt på skolen. PLO siger, at vi skal gå efter et budget med et overskud på en mio. og en pulje på KVN vil gerne have budgettet fra de andre år. HF synes, at der er meget marketing prestige i annoncerne. TV siger, at for ham virker det lidt som om, at der bliver skudt i blinde. KRH supplerer, at reklamer i MJA, tror hun ikke giver noget. PB fortæller, at de har haft besøg af Grønbech et marketingbureau, der har meget fokus på ekstern kommunikation som et Side 14 af 23

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere