Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden blev godkendt Dagsordenspunkt: 2. Underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet. Dagsordenspunkt: 3. Oplæg om forslag til belåning af de sidste 16 mio. kr. v/ ES og Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i oktober valgte bestyrelsen at udskyde beslutningen om låneoptag. Det blev valgt, at dette skulle ske via mail efter et fremsendt notat som oplæg til beslutningen. Det er efterfølgende fundet bedst at fremlægge forslagene igen på dette møde med deltagelse af skolens revisor. Side 1 af 23

2 Bestyrelsen skal tage stilling til belåning af 16,1 mio. til igangværende renovering/ombygning. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at lånet optages som et 3,5 % 30 årigt fastforrentet obligationslån. I 2012 optog THL et lån på 20,2 mio. Lånet er et Cibor3 lån, som er rentesikret ved en renteswap, der løber over 10 år. Grundet de vilkår, der er i markedet p.t., foreslår Nykredit, at THL optager lånet på 16,1 mio. som et Cibor 3 lån og rentesikrer begge lån ved et renteloft. Det vil sige, renteswappen bliver afviklet ved denne løsning. Renteloftet på begge lånene koster kr. 4,82 mio. og løber over 20 år. Fordelen ved denne løsning er, at THL kender renten 20 år frem på begge lån. Alternativt kan bestyrelsen fastholde renteswapen på 20,2 mio. og optage lånet på 16,1 mio. som Cibor 3 med et renteloft. Dette renteloft koster 2,37 mio. kr. Ved denne løsning kender THL renten ni år frem på lånet på 20,2 mio. og 20 år på lånet på 16,1 mio. Priserne på ovenstående er opgivet som de var den 9. december Denne dag var markedsværdien på renteswap en kr. På næste side er en oversigt over omkostningerne ved tre lånemodeller: 1. Den oprindelige vedtagne: Renteswap på 20,2 mio. og 3,5 % obligationslån 2. Nykredits forslag: Renteloft på begge lån 3. Kombination af renteloft og renteswap Omkostningerne er vist ved forskellige variable renter ud fra restgælden i 2014 som en simpel sammenligning og alt andet lige. I 2014 skal der betales garantiprovision med 1,5 % for det nye lån på 16,1 mio. fra lånets udbetaling til byggeriets afslutning. Det vil sige max. seks måneder. Nykredit vil vurdere, om eksisterende garanti på 7,56 mio. kan nedskrives primo 2014, hvorfor garantiprovision hertil er anslået til max. to måneder. Mulighed 1 - renteswap + 3,5 % lån 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån med fastrenteswap (2,06%) 20,2 mio Nyt 3,5 % obligationslån (p.t. 3,77%) 16,1 mio Bidrag 0,50 % Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr I alt Side 2 af 23

3 Mulighed 2 - renteloft begge lån 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån uden swap 20,2 mio Nyt variabelt lån 16,1 mio Bidrag 0,50% Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr Amortisation pris renteloft over 20 år I alt Mulighed 3 - renteswap + renteloft 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,75% Variabelt lån med fastrenteswap (2,06 %) 20,2 mio Nyt variabelt lån 16,1 mio Bidrag 0,50% Garantiprovision bankgaranti tkr, 6 mdr Garantiprovision bankgaranti tkr, 2 mdr Amortisation pris renteloft over 20 år I alt Bilag Notat om finansiering af renovering og tilbygning. Indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at optage lån på 16,1 mio. om Cibor 3 lån, afvikler renteswapen og køber et renteloft på de to kreditforeningslån. Det vil betyde den mindste belastning af omkostninger for skolen. Bestyrelsen beslutter, hvilken lånetype skolen skal anvende. Side 3 af 23

4 Referat: ES orienterede om notatet og mulighederne for belåning af de sidste 16. mio. kr. og gennemgik de 3 skitserede lånemuligheder i sagsfremstillingen, hvor det er mulighed 2, som ledelsen og revisoren anbefaler. Klaus G fra BDO supplerede og redegjorde for, at lånemulighederne er anderledes nu end for et år siden, hvor skolen optog lån på de 20 mio. kr. Det er nu muligt at optage et Cibor lån med et fast renteloft i 20 år og det vil sikre den tryghed, som skolens ledelse ønsker for at skabe sikkerhed for, hvad de finansielle omkostninger er pr. år, og det sikrer dermed ønsket fra skolens ledelse om tryghed ved at vide, hvad den maksimale belastning for skolens økonomi vil være hvert år i de næste 20 år. EF: var det ikke en mulighed ikke at optage det supplerende lån og i stedet anvende egenkapitalen? Klaus anbefaler, at skolen optager lånet på de 16 mio. og ikke anvender egenkapitalen. Det er en særdeles vigtigt med en solid egenkapital for at sikre en solid drift i årene frem, og der kan komme perioder, hvor skolen som i 2012 ikke formår at komme ud med overskud. KVN: Som han husker drøftelserne i december sidste år, var det vigtigt for skolen, at udgifterne i forbindelse med låneoptag og drift af skolens bygninger vil kunne holdes inden for bygningstaxameteret. ES: det er der taget højde for, og det er muligt med indgåelse af aftalen om renteloftet. Klaus supplerer med, at det netop også derfor, at det er anbefalingen at optage de 16 mio. kr. som mulighed meden fast renteloft over de næste 20 år. NSK: Notatet samt orienteringen på dette møde skulle gerne give svar på de spørgsmål, som bestyrelsen fremkom med på mødet den 10. oktober og give klarhed over, hvad konsekvenser for skolen er ved at optage lån hos Nykredit. EF: Er det muligt at indfri renteloftet? Klaus G: det er muligt, og værdien af dette /prisen for dette er et spørgsmål om, hvad Nykredit tilbyder, men det er muligt at komme ud af aftalen. Prisen for renteloftet er prisen for skolens sikkerhed for, at renteudviklingen ikke overstiger de 3,75% over de næste 20 år, og som det ser ud lige nu, er der ingen tegn på, at renten stiger. KVN: Det er vigtigt, at der er stor sikkerhed. NSK: Grundholdningen er fortsat, at skolen ikke skal spekulere i låneoptag og spekulativ økonomisk gevinst, men det er vigtigt, at låneformene er så sikre og giver den største driftsmæssige tryghed for skolen og en viden om, hvordan skolens belastes økonomisk over de næste 20 år, samtidig med, at der skal være mulighed for, at det alene er bygningstaxameteret, der anvendes til drift af skolens bygninger. PLO: samler op på drøftelserne: Det blev besluttet at følge forslaget til belåning af de sidste 16,1 mio. kr. som et Cibor 3 lån, at skolen afvikler renteswapen og køber et renteloft på de to kreditforeningslån. Bestyresen vælger lånemulighed 2 med et bidrag på 0,5% og et renteloft på 3,75 % over 20 år. Side 4 af 23

5 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 4. Fremlæggelse af bestyrelsesansvarsforsikring, der er tegnet hos Tryg forsikring v /ES Sagsfremstilling: ES orienterer om bestyrelsesansvarsforsikringen tegnet hos TRYG-forsikring. Dækningen er som vist i den oversigt, som PE udarbejde som beslutningsgrundlag for bestyrelsens beslutning til mødet i juni. Bestyrelsen pegede på TRYG. Den årlige pris for bestyrelsesansvarsforsikringen er ,47 kr. Bilag Forsikringspolicen fra TRYG Indstilling: Bestyrelsen tager beslutning om forsikringen efter en kort drøftelse med mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Referat: ES gennemgik kort forsikringspolicen. Bestyrelsen fulgte PE s anbefaling og har indgået bestyrelsesansvarsforsikringen hos forsikringsselskabet Tryg. Forsikringen er gældende fra 1. november Side 5 af 23

6 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 5. Perioderegnskab for 3. kvartal samt prognose for 2013 med afsæt i den 11. måneds faktuelle indberetninger/status. v/ ES og NSK Sagsfremstilling: Perioderapportering for perioden 1. januar 30. september 2013 Perioderapporteringen for 3. kvartal indeholder i tal og kommentarer: skolens samlede overordnede perioderesultat de enkelte afdelingers samlede perioderesultat perioderesultat opdelt på uddannelser I perioderapporteringen for 3. kvartal findes flg. informationer/kolonner: Budget: Det budget, bestyrelsen vedtog i marts 2013 Realiseret: Resultat efter 3. kvartal Udover kommentarerne i rapporten, skal kommentarerne herunder knyttes. Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har strammet fokus på tidsforbrug og tidsstyring yderligere. Der laves månedlig status på tidsforbruget på både HF- og AVU-afdelingen. På HF-afdelingen er med OK13 indført tidsregistrering, og lærere med for stor difference mellem planlagt og faktisk tid indkaldes til samtale, således at der i fællesskab kan findes en løsning, som kan fjerne mertiden. AVU-afdelingens tidsstyring følger i 2013 den tidsregistrering, der følger indgået lokalaftale. Der arbejdes med tæt opfølgning på timer og indberetninger hver måned for overblik og kontrol. Revideret budget for 2013 (efteråret 2013) Der er i revideret budget 2013 foretaget de nødvendige reguleringer på løn og omsætning i forhold til de konkrete optag. Budgettet er grundigt gennemarbejdet og følges fortsat meget nøje. Det skal her nævnes, at der i november og december måned er sagt stop for alle indkøb på både HF og AVU, som ikke har været tvingende nødvendige. Vi har stadig fokus på holdoprettelser og holdstørrelser, ligesom vi naturligvis tager imod de ønsker, der kommer fra virksomheder mv. om oprettelse af hold her især på FVU og OBU. Som sidste år havde vi ved 1. tælledato i indeværende skoleår fyldt de 7 klasser på 1. HF op med 28 elever, ligesom frafaldet på 2. år var en mindre end forventet. På HFe har vi oplevet det største optag i flere år. Dette har betydet hele ni dubleringer og fastholdelse af alle HF-lærere (med undtagelse af to, som selv har ønsket at stoppe). Der er på HFe opmærksomhed på holdstørrelser og eventuelle sammenlægninger, som dog først Side 6 af 23

7 vil få virkning fra det det nye budgetår. Prognose for 2013 med afsætning i status pr. 11. måned 2013 Vi gennemgår prognosen og forventninger til budgettet samt de fravigelser og de vilkår, der ikke var kendt på tidspunktet for bestyrelsens vedtagelse af budgettet. Med undtagelse af OBU, har der været en positiv aktivitetsudvikling på samtlige uddannelser. Der er også en forøgelse af lønomkostningerne samt et merforbrug på driften. Stigningen i lønomkostninger skyldes et merforbrug i timer grundet dels lockout på AVU og OK13 opgørelse i forbindelse med overgang til ny OK 13 samt lønstigningen til alle HF-lærerne, der trådte i kraft pr. august 2013 i forbindelse med OK13. Yderligere har ministeriet gennemført en dispositionsbegrænsning, hvilket betyder en ekstra omkostning på kr. for THL i Det betyder, at underskuddet i 2013 forventes større end oprindeligt antaget i budget 2013, men underskuddet forventes ikke at blive større end den fravigelse fra et 0-restultat, som bestyrelsen har vedtaget på mødet i marts i forbindelse med godkendelsen. På mødet vil ledelsen fremlægge de helt dagsaktuelle tal. Bilag Perioderapport for 1. januar september 2013 inkl. revideret budget for 2013 Udviklingen i årskursisterne opdateret pr. november 2013 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: ES: gennemgik perioderegnskabet for 3. kvartal og supplerede med de kommentarer, der er anført i den medsendte perioderapport. ES fremviste prognose for 2013, og hvordan det er muligt forventeligt at nå et 0-resultat for Der har været en stigning i antal årskursister både i AVU og HF, om end der tillige har været udfordringer i form af mistet indtægt grundet lockout, mertimer grundet lockout, lønstigning på HF, mv. Skolen stoppede kraftigt op i november måned og har været yderst forsigtig og ikke mindst kun afholdt de allermest nødvendige omkostninger. Vedhæftet referatet er slidene med indsatser for at nå nulresultatet, som ES tog afsæt i under sin gennemgang. I det af bestyrelsen vedtagne budget i marts, var der budgetteret med 641,73 årskursister og forventeligt bliver det i december opgørelsen på 704,29 årskursister. Der var en drøftelse vedr. opgørelsen af evt. over-/ merarbejde pr Side 7 af 23

8 På AVU værdisættes overtid pr. 31/12 og anføres i regnskabet, som praksis altid har været. Mht. mertiden på HF er der tvivl om, hvorvidt denne skal værdiansættes og anføres i regnskabet for Usikkerheden bunder i det forhold, at evt. mertid - jf. den nye OK på GL-området - først skal gøres op ved udgangen af normperioden dvs. skoleåret. I forbindelse med tidsregistreringen følger man meget nøje udviklingen i lærernes tidsforbrug i forhold til det budgettimetal, som den enkelte lærer havde fået meldt med ved skoleårets start. Som tidligere vil tidsforbruget variere meget over hele skoleåret for den enkelte lærer og dermed samlet set. Det betyder blandt andet, at der godt kan være genereret flere timer i (en del af) efterårssemestret end det gennemsnitlige, men at det så vil blive udlignet i forårssemestret eksempelvis i forbindelse med, at undervisningen slutter. Det er understreget overfor lærerne, at den enkelte er ansvarlig for at overholde det udmeldte budgettimetal, således at der ikke genereres mertid. Skolen har ikke fået svar på spørgsmålet om, hvorledes man skal forholde sig til opgørelse/ikke-opgørelse af evt. mertid oparbejdet i efterårssemesteret, og har generelt svært at se, at dette skal ske, når der tales om 1924 som norm frem til sommerferien En anden udfordring er GL s anlagte voldgiftssag om udbetaling af overtid for skoleåret 2012/13. Gl ønsker dette udbetalt, og afgørelsen om dette forventes midt i januar. På THL har vi netop i opgavefordelingen for dette skoleår indregnet og dermed lagt overtid på den enkelte i bunden, dels for at sikre beskæftigelsen, som GL ønskede, og endelig for at sikre at belastningen på den enkelte blev mindre. Viser det sig, at dette i stedet skal udbetales, er der to forhold, det får betydning for: Der er tale om timer á 250 kr. dvs. cirka kroners yderligere belastning af skolens regnskab for 2013, men disse timer er en forudsætning for planlægningen og dermed opgavefordelingen i 2013/14, vil en evt. udbetaling også få betydning for opgavefordelingen for dette skoleår, og denne skal derfor skulle redefineres/replanlægges. PB orienterer om det. I skrivende stund er der sammenlagt mertid på de første 4 mdr. i HF afdelingen timer, hvis vi udregner ud fra en gennemsnit lønsats på 250 kr. bliver det en belastning af 2013 på kr. Det blev understreget, at skolen ikke har budgetteret med dette, og at pengene dertil ikke er tilstede i skolens økonomi. KVN spørger til dialogen vedr. lærerens tidsregistrering og den potentielle mertid der pt. er registreret i den forbindelse. PB: Den enkelte er bedt om at sikre, at den planlagte norm holdes, og at der tages hånd om at sikre evt. afspadsering, også af de mertimer der indtil videre indgår i tidsregistreringen. Hvis vi fremdiskonterer de timer, vil det betyde en mertid samlet på afdelingen til sommer på 5000 timer, og der er alene indregnet aftalt mertid på timer i forbindelse med de udmeldte budgettimetal til lærerne. PB anfører samtidig, at dette følges tæt hver måned, og alle de undervisere, der har generet mertid er til et dialogmøde med deltagelse af TR. PB orienterer omkring det. Den nye tidsregistrering kræver stor tilvænning, hvilket ledelsen har fuld forståelse for. I forbindelse med spørgsmålet om mertid, understreges det, at der ved Side 8 af 23

9 planlægningen af den enkelte lærers opgaver for skoleåret 2013/14, er anvendt de samme timetal til ex. forberedelse, som der er anvendt før den nye overenskomst. PLO siger, at det for ledelsen må være meget svært at styre. EF supplerer, at det også skal være med til, at det ikke bliver det ubegrænsede arbejde. PB siger, at det følges hver måned. KVN siger, at det et meget stort problem vedr. voldgiftsafgørelsen GL vedr. over-/ merarbejde og kan desuden ikke forstå, hvis mertid skal opgøres til jul, som det hidtil har været med overtid, da det opgøres på skoleåret og kan udligne sig hen over foråret. CRH: Han har svært ved at forstå, at det rettes mod ledelsen, hvor det burde være rettet mod Tillidsrepræsentanten, da det er et personaleproblem ikke et ledelsesproblem, at den enkelte medarbejder holder sin aftalte norm på 1924/de timer, der er sat af i den enkelte lærers opgavefordeling. CRH vil gerne, at EF bringer det videre til medarbejderne. EF forstår godt, hvad det er han siger, men han tror, at det udligner sig hen over året. Det hele er nyt og skal køres ind. PB er meget glad for den udmelding fra EF. KVN synes stadig, at det er meget bekymrende med resultatet, hvis budgettet ikke holder på det anførte grundlag. NSK: deler KVN bekymring og har en tro på - med de tiltag der er sket hen over efteråret - at vi kan nå et nulresultat, men det er naturligvis under forudsætning af, at de to verserende sager afsluttes, så de ikke belaster skolens økonomi yderligere. CRH synes, det er rigtig dejligt med den oversigt, som bestyrelsen har efterspurgt tidligere, som ES fremviste. Side 9 af 23

10 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 6. Udkast til budget for 2014 og orientering om processen med SU i den anledning v/es og NSK Sagsfremstilling: THL s udbud i 2014 Der er taget afsæt i den overordnede drøftelse, der har været i uddannelsesafdelingerne (på møder i AVU og SU). Det har resulteret i de i bilagene anførte oversigter over forventet udbud. Vi forventer et øget udbud på AVU grundet den eksterne aktivitet. Dette ikke mindst, da VUCinstitutionerne og også THL har en stor rolle i arbejdet med kontanthjælpsreform, beskæftigelsesreform samt den fortsatte opkvalificering af ufaglærte, det dobbelte uddannelsesløft mm. Det har betydet, at vi forventer en mindre stigning i aktivitet på dette område primært med betydning for aktiviteten på AVU-afdelingen, om end vi har været forsigtige. Budgetlægningsprocessen I budgetlægningsprocessen for budget 2014 har ledelsen i år taget udgangspunktet i bestyrelsens overskudskrav for 2014 og gennemgået en proces med SU af to omgange. Processen er påbegyndt i starten af oktober måned. Ledelsen har gennemgået og drøftet forudsætningerne for 2014, herunder tilbudsplanen, forventninger til aktivitet mv. Det har været en meget stor udfordring især med taksameternedsættelserne at få enderne til at nå sammen. Budgetforudsætninger Der er taget afsæt i tilbudsplanen og processen med SU i november måned, samt supplerende drøftelser i de enkelte afdelinger og en meget nøje gennemgang af alle uddannelsesområderne. De taxametertakster, der er indlagt i budgettet, er de takster, der er udmeldt for finansloven 2014 (FL 2014) på budgetlægningstidspunktet. Omstillingsreserven har vi lige fået besked om tilbageføreres i 2014, men den faktiske betydning for taksterne er ikke endeligt kendte. Taksterne fremgår af bilag 1 i udkastet til budget 2014, hvor der er uddrag fra FL 2014 takstkataloget for undervisningsområderne. Ledelsens indstilling Ledelsen ser med stor alvor på udsigterne for taksameterudviklingen, demografien i området og dermed på den udfordring, der sikrer en god og solid skole. Det er her hovedfokus de kommende år vil være, og vi ser, at en tilpasning af skolens økonomi er nødvendig. Udsigten til fortsatte taksnedsættelser viser, at skolen skal konsolidere sig og sikre et nødvendigt overskud på minimum 1,5 mio. kr. for at oppebære den nødvendige investering i takt med afskrivningerne på anlæg, mv. Side 10 af 23

11 Ledelsen fremlægger på mødet tanker om det kommende års arbejde med effektiviseringer og tilpasninger og ønsker bestyrelsens stillingstagen og opbakning her. I de kommende år er der fortsat og yderligere skærpet opmærksomhed på stram styring og omkostningsbevidsthed. Bilag: Udkast til budget for 2014 vedhæftet. Indstilling: Bestyrelsen drøfter udfordringen og ledelsens indstilling. Bestyrelsen vedtager budgetudkastet for Referat: NSK orienterede om budgetlægningsprocessen, der har været i SU, som aftalt med bestyrelsen på dens møde i september. Bestyrelsens krav til budgetmål for det kommende år var kr. 1. mio. kr. i overskud. Det har været en overordentlig vanskelig proces. SU er gået markant ind i opgaven om end det første udkast fra ledelsen viste et minus på 3,2 mio. Vi drøftede det vanskelige i, at SU bliver så tæt involveret og valgte, at der var fuld tavshed om disse drøftelser og de konsekvenser, der viste sig i budgettet. SU ønskede ikke at blive taget som gidsel, og derfor blev det klart anført følgende. Det er indiskutabelt, at det er ledelsen og dermed i sidste ende NSK s ansvar, at budgetmålet nås, og at SU alene er en høringspart og en procespart. SU ønskede at være en del af drøftelserne, men med en tydelig markering af, at de har tavshedspligt, og de ikke er ansvarlig for de endelige beslutninger, og de konsekvenser dette måtte have for skole. De er høringspart og ved at flere der sidder med i en sådan proces, vil det være muligt at generer flere ideer i forhold til det samlede budget. Det har været vigtigt for ledelsen at sikre en fortsat god og solid undervisning og holde kvalitetsfanen højt, men det er dog en udfordring, som har betydet, at som budgettet ser ud, har det været nødvendigt at reduceres i antal årsværk både på HF og på AVU. Ledelsen vil snarest efter jul påbegynde opgavefordelingen for HF afdelingen for skoleåret 2014/15 for at danne et overblik, men det er indiskutabelt, at der vil bliver behov for at se på antal timer, der danner en fuld norm, og se på en effektvisering, som ikke var indlagt i 2013/14 skoleåret. Det har været nødvendigt nøje at gennemgå antal hold, oprettelser og forventninger til det kommende skoleår. Det viser, at det på HF vil få en betydning i reduktion af timer, da der er barsel der ophører, timer der ikke læses længere, mv. svarende til ca. 4 årsværk. På AVU afdelingen er udfordringens at den ny over- Side 11 af 23

12 enskomst træder i kraft pr. 1. august, og konsekvensen ikke er kendt. Det er dog således, at der anvendes en stor del af tiden samlet på afdelingen til andre opgaver end undervisning og undervisningsrelaterede opgaver, hvilket viser, at der kan skabes frirum til mere undervisning hos den enkelte ved at omlægge funktioner til administrationen og til ledelsen. På skolens øvrige områder, tap, mv. er der ligeledes sket en markant gennemgang af budgettet og der er alene afsat til det mest nødvendige og her igen taget hensyn til medarbejdermæssigt, at skolen ikke pr. 1. august 2014 har lejemålet på Toldbodgade ES fremviste en slide, hvor alle de forhold der indgår for at skabe et overskud på kr. blev vist. Udkastet til budgettet for 2014 viser en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte områder. Der er endeligt kommet en tilbagemelding vedr. omstillingsreserven, der bliver tilbageført til skolerne i 2014 som en takstforhøjelse. Det betyder ca. 1. mio. kr. i merindtægt på det budgetterede antal årskursister i budgettet. Der vil dog ske en reduktion i reserven grundet forventelig effektiviseringer på it-indkøb. EF spurgte ind til budgettet, og hvert punkt blev behandlet: Reducering i antal årsværk på HF og på AVU, hvordan skal det ske? NSK fortæller, at det er der ikke endnu taget stilling til. Uheldigt, at der ikke er afsat midler til ny-løn, at der ikke er sat noget af til det, når vi skal være en attraktiv arbejdsplads. Hvis der ikke afsættes midler til ny-løn, synes han ikke, at der skal sættes noget af til resultatlønskontrakten. EF er også meget vred over, at der er sparet på undervisningsmidler. Han siger, at de sidste par år netop har sparet meget, og det er ikke korrekt, at midlerne ikke kunne anvendes, de er holdt tilbage. Morgenmadsordningen er den med i budgettet? NSK: den er i budgettet for første halvår af EF spørger til HFe tilskuddet til ekskursioner, som efter et teammøde i går er sparet væk. EF synes, at det er helt tosset, at man her bruger penge til morgenmadsordningen. Rektors budget, hvad ligger der i det? Hvad dækker konsulenter over? EF spørger også, om der er noget andet, som er sparet på, som han ikke ved noget om, da han synes, at tallene er meget overordnede. Nyløn og resultatlønskontrakt. PLO: bestyrelsen kan vælge ikke at indgå en resultatlønskontakt med rektor, men det er ikke at sammenligne med ny-løn. KVN synes ikke, at man kan sammenligne ny-løn og resultatlønskontrakt, da ny-løn bliver hos medarbejderen, og resultatlønnen er noget, der er nyt fra år til år. Det er en del af rektors løn. NSK orienterer om tanker vedr. ingen ny-løn i Vi indregner naturligvis den ny-løn, der har været i 2013, som ikke på alle områder er færdigforhandlet. Der er på GL kommet en betydelig lønstigning i forbindelse med overenskomsten, og man kunne naturligvis graduere, så det var de andre områder, der tildeles. Ny-løn var i 2013 på samlet på 0,5 % af lønsummen svarende til kr. Side 12 af 23

13 CRH siger, at for ham er en attraktiv virksomhed ikke først og fremmest et spørgsmål om løn, men om en sund virksomhed, og det er netop den sunde økonomi, der skal være alle medarbejderes fokus. PLO synes, at det er svært at samle op på alle de ting, som EF har nævnt, men han synes, at de skal tage dem en ad gangen. Reduktionen i undervisningsmidlerne. PB orienterer omkring det. PB siger, at man kunne tænke budgetterne anderledelse i forhold til aktiviteten i løbet af året og følge tæt op, så det ikke var et fast beløb for hele året, men for evt. et halvt år og hvor budgettallene mere aktivt kunne følge udviklingen i antal kursister, så der løbende var sammenhæng mellem indtægterne via taxameterne og diverse udgiftsposter. CRH siger, man skal passe på med at panik indkøbe i december. PLO siger, at man evt. kunne lave en pulje, hvor man kunne søge ind. PB siger, at der har været stor forståelse fra alle faggrupper om at på skift at buste enkelte fag. Morgenmadsordningen synes EF, at der skal spares på. Faglige ekskursioner. PB orienterer om det sammenlignelige i at eleverne på HF2 har en forholdsvis stor egenbetaling på en række områder og derfor ikke tildeles midler til eksempelvis ekskursioner. EF siger, at HFe kursisterne er en helt anden gruppe elever. De betaler mere pr. fag, og de kommer ikke afsted, hvis de skal betale for det hele. PB: ledelsen har i sin vurdering gået efter, der hvor det gør mindst ondt på undervisningen, og siger, at man fint kan forsætte de nuværende ordninger, men at midlerne/besparelserne så skal blot tages et andet sted. EF: Kursusmidler, er der sat penge af til det? NSK: Der er afsat midler til dette i driftsbudgettet på den enkelte område, men der er ikke særligt afsat til klippekortsordningen, da drøftelsen af hvordan fremtiden samlet set på kompetenceudvikling skal se ud på THL ikke er endelig færdigt drøftet. Ad-hoc gruppen under SU mødes om dette først i det nye år. NSK fortæller, at klippekortsordningen er udløbet, så denne er der ikke særligt afsat midler til. PB siger, at det er meget svært at lave en ordning, hvor man ser eks. 4 år ud i fremtiden, når vi ikke kan være sikre på, at økonomien vil være til stede. Der skal laves en mere fleksibel ordning. Der var en drøftelse af det. PB siger, at det er vigtigt at finde en balance til individuel efteruddannelse og skolens strategiske mål og i forhold til skolens økonomi. Hvis vi vælger at afsætte flere midler her, skal midlerne findes andre steder i budgettet. EF: Marketing ligger også meget højt i forhold til Randers og Herning HF. EF spørger om, der er sket en besparelse. NSK orienterer om, at dette er reduceret forhold til i år, og det kan nedsættes yderligere. Der skal naturligvis være en drøftelse om, hvorvidt det giver det, som vi forventer. EF: Rektors budget, hvad dækker konsulenter over? NSK: Ennova, analyser, advokatbistand, mv. Side 13 af 23

14 EF: Er der andre reduktioner, end dem man kan se? NSK, som udgangspunkt, nej, men den enkelte afdeling har været minutiøst igennem driftsbudgetterne og som det ses, er de alle reduceret. PLO: når der sker så meget med indtægter og udvikling i årskursister, er det ikke muligt at skulle så detaljeret ned i budgettet på bestyrelsesmødet. KVN: HFe ekskursioner. Det lyder som så små beløb, at de må findes andre steder. CRH er enig. CRH spørger til lærernes arbejdstid: Hvis lærerne tog en time mere om ugen, hvilken besparelse vil det give, sådan at man kunne få den attraktive skole, som man gerne vil have. PB siger, at det var mening med drøftelsen med SU, at man netop i fællesskab drøftede eksempelvis sådanne prioriteringer. NSK supplerer, at det netop er drøftelser af prioritering, og hvordan vi kan sikre den gode kvalitet uden at ofre for meget, der bl.a. var hensigten med en nærmere inddragelse af SU i forhold til budgettet. CRH siger, at han gerne vil slå fast, at han ikke siger, at lærerne ikke laver nok, men at han gerne vil have dem med, hvis skolen skal løftes. PLO siger, at det er en drøftelse, som er spændende, men den skal tages på et andet tidspunkt. BB supplerer, at der i undersøgelser af trivsel på arbejde vises, at lønnen ligger meget lavt nede, når der tales trivsel. PLO forslår, at forslagene fra medarbejdersiden imødekommes med en pulje på kr. pulje, til løsning af nogle af de rejste problemstillinger vedr. ledelsens budgetudspil., og at denne pulje skal tages fra midlerne i den tilbageførte omstillingsreserve, så overskuddet bliver mindre. EF synes, at balancen i budgettet er forkert. Hvis der kan komme en pulje ind, vil han være glad. KVN synes, at det er vigtig at komme ind og kigge på lærernes arbejdstid og effektvisering. På mange skoler har man været nødt til at gå ind og effektivere. NSK supplerer, at det er nødvendigt, at bestyrelsen siger, at vi skal ind og lave tilpasninger, selvom de kan være svære. PL: puljen skal tages fra et andet sted og ikke fra overskuddet. NSK synes, at overskuddet som minimum skal ligge på en mio. PB bakker op om synspunktet om en sund økonomi som det vigtigste, ikke mindst efter sidste års underskud, der stiller skolen dårligt i forhold til vores långiver og skaber usikkerhed internt på skolen. PLO siger, at vi skal gå efter et budget med et overskud på en mio. og en pulje på KVN vil gerne have budgettet fra de andre år. HF synes, at der er meget marketing prestige i annoncerne. TV siger, at for ham virker det lidt som om, at der bliver skudt i blinde. KRH supplerer, at reklamer i MJA, tror hun ikke giver noget. PB fortæller, at de har haft besøg af Grønbech et marketingbureau, der har meget fokus på ekstern kommunikation som et Side 14 af 23

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES og BKG Fraværende: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, ES og BKG Fraværende: HF, PB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor)

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor) Til stede: Afbud: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandlingen af punkt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Påskehilsen marts 2015

Påskehilsen marts 2015 Påskehilsen marts 2015 TH. LANGS HF & VUC Kære alle. En varm hilsen for at ønske jer alle en rigtig god påskeferie. Jeg håber, ferien må blive med en sol og forårstegn Nu er det igen tid til seneste nyt

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed-Jakobsen, Vagn Bech, Lene Omann og Jannie

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr december 2015 kl Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole

REFERAT af bestyrelsesmøde nr december 2015 kl Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 012 03. december 2015 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Helge Albertsen (HA) Tine Korsholm (TK) Peter Lambæk

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe

Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe Bestyrelsesmøde på Lyngåskolen, personalestuen Onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00-19.00 Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe Referent: Dorthe Afbud: Astrid,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 24 2015 12. juni 2015 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni 2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling 3. Undervisningsmidler ny procedure 4. Hold- og opgavefordeling:

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, PB, ES og BKG Referent: SUH 1. Dagsordenspunkt: Godkendelse af dagsordenen Konklusion: Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken 15.00 17.00 på VUC i Holstebro Holstebro den 12. marts 2013 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af årsrapport og revisorprotokol Årsregnskabet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Teresa Jørgensen, Erik Olesen, Mathies Jæger Andresen og Mette Hosbond Kristensen. I mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2014 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, EF, BB, TEF, HF, NSK, PB, CM, ES & Klaus Grønbæk Jacobsen fra BDO Afbud: CRH, KRH & PL Referent: SUH 0. Rundvisning

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro Holstebro den 18. marts 2014 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken 15.00 17.00, herefter spisning på Støberiet i Holstebro Mødet foregår på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Lotte Thøgersen kom som meddelt senere til mødet. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 8. september

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen Afbud: Ingen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Meddelelser fra formanden kl. 18.30 i

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Mødedato: 7.december 2015, kl. 14.00-16.00 Mødested: Gl. Landevej 2, Herning Mødedeltagere: Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt.

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/8 2012-31/7 2013 Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere