Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup"

Transkript

1 Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Januar 2007

2 Udgiver: Ledende Sygeplejerskers Råd, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Udarbejdet af: Arbejdsgruppen til udarbejdelse af strategi for efter- og videreuddannelse for sygeplejersker, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Oversygeplejerske, MKS Bodil Fransgård Oversygeplejerske, cand. cur. Lone Sandahl Oversygeplejerske, MHS (nurs) Inge Lise Hermansen Oversygeplejerske Kim W. Jacobsen Januar 2007 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

3 Indholdsfortegnelse: Indledning Vision for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Ledelse Klinisk sygepleje Funktioner inden for klinisk sygepleje: Grunduddannelse Funktioner inden for grunduddannelse Forskning Afdelingssygeplejerske Klinisk udviklingsansvarlig indenfor sygeplejen Klinisk sygeplejespecialist Projektsygeplejerske (tidsbegrænset) Sygeplejerske med specialeansvar Sygeplejerske med specialuddannelse anæstesi( fra cirkulæret) Sygeplejerske med specialuddannelse intensiv/opvågning (fra cirkulæret) Sygeplejerske (basis) Uddannelseskoordinator for den kliniske del af sygeplejerskestudiet Uddannelseskoordinator for den kliniske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Klinisk underviser på sygeplejerskestudiet Bilag Funktionsbeskrivelsernes opbygning: Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

4 Indledning Ledende Sygeplejerskers Råd (LSR) har beskrevet Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Ledelses- og stabsstrukturen understøtter visionen for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup og Ledelsesregulativet for Sundhedsvæsenet i Viborg Amt. Ledelses- og stabsstrukturen uddybes med relevante funktionsbeskrivelser inden for sygeplejen, som kan danne grundlag for de konkrete stillingsbeskrivelser. Funktionsbeskrivelserne er bygget op over fire essentielle områder i sygeplejen, som er ledelse, klinisk sygepleje, uddannelse og forskning. Vision for sygeplejen på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Sygeplejersken arbejder for, at patienten skal opleve et pleje- og behandlingsforløb med kontinuitet, kvalitet, høj patientsikkerhed samt veldokumenteret pleje og behandling. Patienten og dennes pårørende skal være velinformerede om de muligheder, der er for pleje og behandling af sygdommen og bør mødes med en ligeværdig kommunikation som grundlag for medinddragelse i de beslutninger, der foretages i forhold til sygdomsforløbet. Patienten bør opleve en sammenhængende og kompetent sygepleje fra forløbets start til det afsluttes og uafhængigt af patientens behov for afdelingsskift undervejs i forløbet. Varetagelsen af komplekse patientforløb understøttes gennem koordinering af sygeplejerskernes kompetenceudvikling på tværs af sygehusets afdelinger. Ledelse Viborg Amt har valgt en ledelsesstruktur på sygehusene, hvor tværfaglig ledelse og decentralisering af ledelsesansvar er højt prioriteret. Decentraliseringen er realiseret gennem etablering af tværfaglig sygehus- og afdelingsledelse. Denne ledelsesstruktur betyder, at de ledende sygeplejersker på alle niveauer har et fagligt ansvar for patientforløb, personaleledelse, økonomi, uddannelse samt udvikling og forskning. Det stiller store krav til de ledende sygeplejerskers lederkvalifikationer og lederkompetencer. Lederen skal kunne arbejde visionært, strategisk, være fleksibel og villig til kontinuerligt at omstille i takt med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling inden for det sundhedsvidenskabelige område. Kravene til de ledende sygeplejersker er, at de kan udøve professionel ledelse såvel på det faglige, som det personalemæssige og driftsmæssige område. Ledelsesfunktioner inden for sygeplejen: Chefsygeplejerske Oversygeplejerske Afdelingssygeplejerske Sygeplejerske med souscheffunktion (i nogle afsnit) Klinisk sygepleje Den medicinske specialisering inden for hospitalssektoren nødvendiggør, at sygeplejersken har en specialiseret og dybtgående viden i forhold til specialet samtidig med, at sygeplejersken til stadighed udvikler sin viden indenfor den generelle sygepleje. Disse to perspektiver på sygeplejerskens vidensudvikling er afgørende for, at sygeplejersken nu og i fremtiden er i stand at udøve god sygepleje i et sundhedsvæsenet, der er præget af specialisering, effektivisering og rationalisering. En udvikling, der har medført generelt kortere indlæggelsestid for patienten, omlægning af indlæggelsesforløb til ambulante forløb og Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

5 omlægning af stationære indlæggelsesforløb til hotel forløb. Denne udvikling i sundhedsvæsenet kræver, at sygeplejersken ud fra et fagligt perspektiv og under de givne lokale vilkår er i stand til at omorganisere og redefinere sygeplejen, således at der til stadighed udøves sygepleje på højt fagligt niveau tilpasset den enkelte patients behov. Udviklingen af den kliniske sygepleje kræver en indsats på sygehus- afdelings- og afsnitsniveau. På afsnitsniveau udføres og udvikles sygeplejen i et tæt samspil mellem sygeplejerske og patient. Implementering af ny viden i afsnittet kræver særlige kompetencer. Sygeplejerske med specialeansvar er en sygeplejerske, der medvirker til en målrettet indsats til styrkelse af den faglige kliniske kompetence, der knytter sig til det medicinske speciale/grenspeciale, (her defineret ud fra Sundhedsstyrelsens definitioner af medicinske specialer og fagområder). Sygeplejerske med specialeansvar har et tæt samarbejde med specialeansvarlig overlæge og omsætter og implementerer ny viden i forhold til afsnittets patienter. Desuden er den specialeansvarlige sygeplejerske rollemodel i det kliniske arbejde i afsnittet. Den kliniske sygeplejespecialist har på afdelingsniveau ansvar for at udvikle og medvirke ved implementering af ny viden inden for sygeplejen. Den kliniske sygeplejespecialist har ansvar for at relevant, evidensbaseret viden inden for sygeplejen gøres tilgængelig for sygeplejerskerne i afdelingen. Den kliniske sygeplejespecialist har et tæt samarbejde med oversygeplejersken og de specialeansvarlige sygeplejersker om udviklingen af sygeplejen i afdelingen. Desuden samarbejder den kliniske sygeplejespecialist med den udviklingsansvarlige sygeplejerske om udvikling af den generelle sygepleje. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelser for specialuddannelser inden for anæstesi, intensiv og hygiejne. Disse funktioner indgår i den samlede stillings- og stabsstruktur. Desuden omfatter ledelses- og stabsstrukturen inden for den kliniske sygepleje funktionerne: sygehjælper, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedsassistent med udvidet ansvarsområde, sygeplejerske, radiograf og sygeplejerske med ekspertansvar. Funktioner inden for klinisk sygepleje: På sygehusniveau: Klinisk udviklingsansvarlig Sygeplejerske med specialuddannelse i Infektionshygiejne (Hygiejnesygeplejerske) I stabsfunktion til afdelingsledelsen: Klinisk sygeplejespecialist Projektsygeplejerske Sygeplejerske med ekspertansvar (ex. sårsygeplejersker) (er beskrevet i Forhåndsaftalen - ikke medtaget her) På afsnitsniveau: Sygeplejerske med specialeansvar (specialeansvarlig) Sygeplejerske med specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje Sygeplejerske med specialuddannelse i intensiv sygepleje Sygeplejerske (basis) Radiograf (ikke beskrevet) Social- og sundhedsassistent med udvidet ansvarsområde (forhåndsaftale - ikke medtaget her) Social- og sundhedsassistenter (endnu ikke beskrevet) Sygehjælper (endnu ikke beskrevet) Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

6 Grunduddannelse Uddannelse, introduktion og oplæring af et stort antal studerende inden for de mellemlange videregående sundhedsuddannelser og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er en meget vigtig og krævende opgave. Klinisk uddannelse på Sygehus Viborg er netværksorganiseret. Netværksorganiseringen indeholder forskellige funktioner, der sikrer en relevant opgavefordeling, der medvirker til et højt faglig niveau for uddannelse af studerende/elever i klinisk praksis. Uddannelse af studerende/ elever kræver en indsats på sygehus- afdelings- og afsnitsniveau. Den kliniske underviser/ praktikvejlederen bidrager til faglig og pædagogisk udvikling af den kliniske undervisning i det enkelte afsnit. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og uddannelseskoordinatoren har ansvaret for den overordnede udvikling og koordination af den klinisk uddannelse. Funktioner inden for grunduddannelse På sygehusniveau: Uddannelseskoordinator for den kliniske del af sygeplejerskestudiet. Uddannelseskoordinator for den kliniske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen. På afdelingsniveau (kvalitets- og uddannelsesafdelingen): Uddannelsesansvarlige sygeplejersker På afsnitsniveau: Klinisk underviser på sygeplejerskestudiet Praktikvejleder for social- og sundhedsassistentuddannelsen Forskning Udvikling af forskningsbaseret viden inden for sygepleje har stor faglig betydning for patientens samlede behandlingsresultat. Sygehus Viborg har i et samarbejde med Sygeplejeskolen i Viborg Amt etableret Center for Sygeplejeforskning med henblik på at fremme forskning og udvikling inden for klinisk sygepleje. Disse forsknings- og udviklingsaktiviteter er forankret i et akademisk miljø via en partnerskabsaftale mellem Center for Sygeplejeforskning - Viborg School of Nursing, Deakin University i Australien. Funktioner inden for sygeplejeforskning: Forskningslektor (er ikke medtaget her) Funktionsbeskrivelser Funktionsbeskrivelsen er en generel beskrivelse, som danner grundlag for udarbejdelse af de enkelte stillingsbeskrivelser. I funktionsbeskrivelsen er der taget stilling til den organisatoriske placering, ansvar- og kompetenceområde, kvalifikationskrav og forventninger til faglig udvikling. Der henvises til bilag 1 for skabelon for udarbejdelse af funktionsbeskrivelserne. Der er endnu ikke udarbejdet funktionsbeskrivelser for alle oven for nævnte funktioner. Ligeledes er medtaget funktionsbeskrivelser, som efterfølgende bør revideres. Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

7 Afdelingssygeplejerske Liniefunktion til afdelingsledelsen, fagligreference til oversygeplejer- sken Ansvarlig for kvaliteten af den kliniske sygepleje, herunder udvikling og dokumentation af sygeplejen Ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb Ansvarlig for hensigtsmæssig og fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavefordeling i afsnittet, samt at sikre en økonomisk rationel ressourceanvendelse Personaleledelse med ansvar for udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer i overensstemmelse med organisationens mål og de krav som arbejdsopgaverne stiller. Ansvarlig for at afsnittet anvender og deltager i kvalitetssikring/udvikling, forskningsmæssige initiativer og at resultaterne heraf implementeres i afsnittet Ansvarlig for de programmer der foreligger til introduktion og oplæring Ansvarlig for at skabe rammer og gode uddannelse og studiemiljøer i afsnittet Ansvarlige for at der i afsnittet er et særligt fokus på at sikre en relevant information til patienter og pårørende. At afsnittets arbejde hviler på et tillidsfuldt og åbent forhold personalet imellem, og at afsnittet samarbejder hensigtsmæssigt med andre (mono- og tværfagligt), såvel internt på sygehuset, som eksternt. Relevant længerevarende lederuddannelse Klinisk- og ledelsesmæssig erfaring Erfaring med projektarbejde Deltage i uddannelsesmæssige aktiviteter der understøtter funktionen som faglig leder Supplerer sin ledelsesmæssige uddannelse med dele af en sundhedsfaglig masteruddannelse Deltage i faglige fora lokalt, nationalt, internationalt såvel ledelsemæssigt som sygeplejefagligt November 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

8 Klinisk udviklingsansvarlig indenfor sygeplejen Stabsfunktion til Sygehusledelsen med udgangspunkt i Kvalitets- og udviklingsafdelingen Faglig reference til chefsygeplejersken. Udvikle og medvirke til at sikre evidensbaseret klinisk sygepleje, herunder dokumentation og kvalitetssikring/ monitorering af den kliniske sygepleje. Udvikling af sygeplejepersonalets kliniske kompetencer i overensstemmelse med den aktuelt gældende strategiplan for området, herunder: medvirke i udvikling og godkendelse af generelle og specifikke kliniske retningslinjer konsulent ved udviklingsprojekter og evt. medvirke i kliniske udviklings- og forskningsprojekter opsøge og initiere implementering af ny viden herunder forskningsresultater i den kliniske sygepleje i afdelingerne supportere det afdelingsbaserede arbejde med strategisk kompetenceudvikling medvirke i strategiudvikling og koordinerende opgaver vedr. systematisk kompetenceudvikling af sygeplejepersonalet generelt, herunder eksempelvis medvirke i planlægning af Interne uddannelsestilbud for plejepersonalet. medvirke til systematisk kompetenceudvikling af sygeplejersker med specialeansvar, herunder støtte dem i at kunne søge, vurdere og formidle relevante forsknings- resultater til egen afdeling ansvarlig for Sygehus Viborgs netværk for sygeplejerske med specialansvar medvirke i strategiudvikling og koordinerende opgaver vedr. systematisk kompetenceudvikling af sygeplejepersonalet generelt koordinere planlægning og afvikling af det årlige sygeplejesymposium medvirke i udviklingen af sundhedsfagligt indhold i EPJ og G-EPJ faglig rådgiver for Sygehusledelsen Videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau inden for sygeplejevidenskab Engageret holdning til den kliniske sygeplejes udvikling, kvalitet og dokumentation Erfaring og fortrolig med kvalitetsarbejde og gennemførelse af udviklingsprojekter og kan vurdere og anvende forskningsresultater. Visionær og med analytisk kompetence Sikkerhed i at formidle/kommunikere mundtligt og skriftligt Evner i forhold til såvel individuel opgaveløsning som team-work Deltage i regional, nationale og internationale forsknings- og udviklingskonferencer Juni 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

9 Klinisk sygeplejespecialist Stabsfunktion til Afdelingsledelsen, Faglig reference til Oversygeplejersken Ansvarlig for planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af den kliniske sygepleje Medansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb Ansvarlig for vidensformidling, praksisudvikling i forhold til specialet og den almindelige faglige udvikling, herunder at inspirere, undervise, instruere og vejlede. Fungere som rollemodel for sygeplejersker i den kliniske praksis med henblik på udøvelse af forskningsbaseret praksis Faglig rådgiver for afdelingsledelsen Udarbejde kliniske retningslinier og medvirke ved implementering af disse i den kliniske praksis Medvirke i tværfaglige medicinske teknologivurderinger, herunder kvalitetsprojekter med udarbejdelse af standarder Udvikle og sikre evidensbaseret klinisk sygepleje indenfor specialistområdet Opsøge og initiere implementering af forskningsresultater Planlægge, medvirke i og gennemføre klinisk udviklings- og forskningsprojekter Indgå i mono- og tværfaglige forskningsarbejde Fungere som konsulent for sygeplejersker, andre faggrupper i klinikken og eksterne samarbejdspartnere Via planlagt undervisning medvirke til udvikling af sygeplejepersonalets klinisk kompetence Medvirke til at patienter og evt. Pårørende tilbydes evidensbaseret undervisning Autorisation som sygeplejerske Kandidat i sygepleje- eller sundhedsvidenskab, master i sygeplejevidenskab eller klinisk sygepleje, PhD Minimums 2 års klinisk erfaring indefor specialistområdet Erfaring med projektarbejde og forskning Deltage i regionale, nationale og internationale forskningskonferencer Deltage i faglige fora for klinisk sygeplejespecialister, klinisk sygeplejeansvarlig og forskningslektoren Indgå i forskningsenheder og miljøer med særlig fokus på specialet lokalt som på nationalt November 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

10 Projektsygeplejerske (tidsbegrænset) En sygeplejerske, der har ansvar for at koordinere alle praktiske opgaver i relation til et eller flere kliniske forsknings- eller udviklingsprojekter i afdelingen og som har ansvar for at udføre praktiske, administrative, pædagogiske og kliniske opgaver i relation hertil Er enten i stabsfunktion til afdelingsledelsen, med sygeplejefaglig reference til oversygeplejersken eller til afdelingssygeplejerske Ansvar for at koordinere alle praktisk klinisk opgaver i relation til et eller flere forskningsprojekter Ansvar for udførelsen af praktiske, administrative og pædagogisk forberedelse ved start af nye kliniske forskningsprojekter Medansvar for indsamling og rapportering af data fra kliniske forskningsprojekter Medansvar for, at kvaliteten af afdelingens kliniske forskning sikres gennem undervisning og supervision af alt personale i afdelingen, samt organisering og koordinering Sikre at informationsmateriale til patient og pårørende er sufficient. Klinisk erfaring inden for specialet Evt. efteruddannelse inden for specialet og i kvalitetssudvikling (forslag til modul??) Gode kundskaber i engelsk og elektronisk tekstbehandling og databaser Undervisningserfaring og overblik Gode samarbejdsevner såvel mono- som tværfagligt Gerne erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde Vejlede og underviser internt og eksterne i emner relateret til klinisk forskning Ajourføre og tilegne sig ny viden, specielt indenfor det forskningsfaglige område Deltage i møder, kurser og kongresser Formidle og beskrive eget arbejdsområde Mulighed for at udvikle og gennemføre egne sygeplejeprojekter evt. som sideordnede til medicinsk forskningsprojekter November 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

11 Sygeplejerske med specialeansvar Liniefunktion til afdelingssygeplejerske Ansvarlig for planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af den kliniske sygepleje Medansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb Ansvarlig for koordinering, delegering af arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i plejeteamet. Ansvarlig for hensigtsmæssigt anvendelse af ressourcer Ansvarlig for vidensformidling, praksisudvikling i forhold til specialet og den almindelige faglige udvikling, herunder at inspirere, undervise, instruere og vejlede. Ansvarlig for egen udvikling såvel fagligt som personligt - herunder at forestå udviklingsarbejder, deltagelse i og anvende resultater af forskning. Medvirke med medicinsk teknologi vurdering. Ansvaret for udarbejdelse af instrukser og vejledninger. Ansvarlig for udarbejdelse af programmer til introduktion og oplæring indenfor specialet. Samt deltager i introduktion og oplæring. Medvirke til at det er et godt uddannelses- og studiemiljø i afsnittet Ansvarlig for at formidle relevant information til patienter og pårørende. Samt udarbejdelse af skriftlige vejledninger o.lign. Medansvarlig for et godt samarbejde og arbejdsmiljø i afsnittet, og til samarbejdsparter (mono-/ tværfagligt). Autorisation som sygeplejerske Praksis erfaring indenfor specialet, samt deltaget i projektarbejde. Erfaring som underviser. Gennemført dele af de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Minimum det obligatorisk grundmodul og metoder til kvalitetsudvikling Deltage i den uddannelse/undervisning der tilbydes såvel internt som externt - med et særligt focus på specialet. Deltage i sygehusets netværk for sygeplejersker med specialeansvar Med et særligt fokus på specialet - medvirke til at der kontinuerligt sker en faglig udvikling i det kliniske felt gennem deltagelsen i de daglige kliniske opgaver, samt projekarbejde o.lign. November 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

12 Sygeplejerske med specialuddannelse anæstesi( fra cirkulæret) I liniefunktion til afdelingssygeplejersken for Anæstesiologisk afdeling Varetagelse af: Klinisk anæstesiologisk sygepleje Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Funktionen indebærer at yde sygepleje til patienter præ-, peri- og postanæstetisk, integreret og koordineret med viden og færdighed fra det anæstesiologiske fagområde, herunder at: Forberede/medvirke ved fysisk og psykisk forberedelse af patienter til anæstesi Observere og støtte patienter under anæstesi Administrere anæstesi ud fra anæstesilægens ordination eller efter anæstesiafdelingens retningslinier Behandle evt. komplikationer under anæstesi, i samråd med anæstesilægen Evaluere anæstesiforløb Medvirke ved kontrol og vedligeholdelse af specialapparatur Observere, pleje og kontrollere patienter postansætetisk samt administrere den postoperative smertebehandling. Sikre sufficient dokumentation af observation, pleje og behandling. Medvirke til at skabe kontinuietet og helhed i patientforløb. Medvirke i den anæstesiologiske smertebehandlingsindsats. Deltage i patienttransport inden for og imellem sygehuse. Deltage i akutfunktion inden for og uden for sygehsuet. Initiere og medvirke til udvikling af den anæstesiologiske sygepleje. Supervisere og vejlede sygeplejersker under uddannelse. Medvirke i den fortløbende kvalitetsudvikling af pleje- og behandlingsprogrammer. Deltage i afdelingens øvrige uddannelsesopgaver, internt og eksternt Samarbejde tværfagligt i afdelingen, med sygehuset i øvrigt samt med samarbejdende sygehuse om anæstesiologisk service. Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje Skal revideres Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

13 Sygeplejerske med specialuddannelse intensiv/opvågning (fra cirkulæret) I liniefunktion til Afdelingssygeplejersken for Intensiv Afdeling Varetagelse af: Klinisk intensiv sygepleje Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Funktionen indebærer at yde sygepleje til kritisk syge patienter integreret og koordineret med viden og færdighed fara det intensive terapiområde, herunder at: Observere og pleje kritisk syge patienter, samt iværksætte indledende akut behandling. Iværksætte intensiv diagnostik og behandling i samarbejde med lægen Integrere og koordinere sygeplejefaglig viden, principper og metoder med den intensive terapi Anvende og kontrollere specialapparatur til vedligeholdelse og overvågning af vitale funktioner Observere, pleje og kontrollere patienter postanæstetisk samt administrere den postoperative smertebehandling Sikre sufficient dokumentation af observation, pleje og behandling Støtte og yde omsorg til pårørende til kritisk syge patineter Tilrettelægge og sikre nødvendig information og vejledning til sygeplejepersonalet i de modtagende afdelinger Medvirke til at skabe kontinuitet og helhed i patientforløb Yde supervision og vejledning til sygeplejersker under uddannelse Initiere og medbirke til at udvikle den intensive sygepleje. Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Skal revideres Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

14 Sygeplejerske (basis) Liniefunktion til afdelingssygeplejerske Ansvarlig for planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af den kliniske sygepleje Medansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb Ansvarlig for koordinering, delegering af arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i plejeteamet. Ansvarlig for hensigtsmæssigt anvendelse af ressourcer Medansvarlig for udvikling af den kliniske sygepleje. Ansvarlig for egen udvikling såvel fagligt som personligt - herunder deltagelse i udviklingsarbejder anvendelse af forskningresultater der er relavante for specialet. Medvirker ved udarbejdelse af instrukser, vejledninger o.lign. Medvirker ved introduktion og oplæring Medvirke til at det er et godt uddannelses og studiemiljø i afsnittet Ansvarlig for at formidle relevant information til patienter og pårørende Medansvarlig for et godt samarbejde og arbejdsmiljø i afsnittet, og til samarbejdsparter (mono-/ tværfagligt). Autorisation som sygeplejerske Deltage i den uddannelse/undervisning der tilbydes såvel internt som externt. Medvirke til at der kontinuerligt sker en faglig udvikling i det kliniske felt gennem deltagelsen i de daglige kliniske opgaver, samt projektarbejde o.lign. November 2006 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

15 Uddannelseskoordinator for den kliniske del af sygeplejerskestudiet Kvalitetschefen. Faglig reference til chefsygeplejersken ved Sygehus Viborg. Hovedopgaver: Koordinering og kvalitetsudvikling inden for den kliniske del af studiet på tværs af afsnit og afdelinger. Samarbejde med uddannelseskoordinatoren på Sygehus Nord og Viborg Amts Sygeplejeskole i relation til udvikling og koordinering af de teoretiske og kliniske studier på sygeplejerskeuddannelserne af 1990 og Udvikling og sparring af de uddannelsesansvarlige og/eller de kliniske undervisere. Planlægning og administration af kliniske studiepladser. Samarbejde med uddannelseskoordinatoren på SOSU-assistentuddannelsen. Rådgivning/sagsbehandling i uddannelsesmæssige spørgsmål relateret til sygeplejerskestudiet. Formelt ansvarsområde: Afklare eksisterende og fremtidige studiemuligheder på de kliniske undervisningssteder for sygeplejestuderende. Koordinere, tilrettelægge og sikre gennemførelse af strategi for indhold i den kliniske undervisning. Administrative opgaver i forbindelse med fordeling af stude- rende til klinisk undervisning. Sikre overblik over det totale antal studerende og sammen med uddannelseskoordinatoren på SOSU-assistentuddannelsen tilvejebringe et overblik over de samlede uddannelsesforpligtelser. Sikre det aftalte antal pladser til klinisk undervisning. Sammen med det kliniske undervisningssted og de uddannelsesansvarlige sikre godkendelse af kliniske undervisningssteder. Forberede de studerende til den kliniske undervisning i samarbejde med de uddannelsesansvarlige og skolens koordinatorer, samt planlægge og afvikle fælles introduktion. Bidrage til faglig og pædagogisk udvikling i klinisk undervisning. Initiere og koordinere fælles tiltag i form af ERFA-møder, undervisning og andre møder. Støtte de ledende sygeplejerskers, de uddannelsesanvarliges og de kliniske underviseres kompetenceudvikling i relation til den pædagogiske indsats. Fungere som vidensbank og sikre relevant information til de ledende sygeplejersker, de uddannelsesansvarlige og de kliniske undervisere. I forbindelse hermed sikre ajourføring af områdets hjemmeside. Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

16 Samarbejde med uddannelseskoordinatoren på Sygehus Nord. Samarbejde med uddannelseskoordinatorerne på sygeplejeskolen. Deltage i nedsatte arbejdsgrupper/udvalg med relevans for sygeplejerskestudiet. I samarbejde med de ledende sygeplejersker nedsætte arbejdsgrupper med henblik på kontinuerlig udvikling af den organisatoriske og faglige kvalitet af den kliniske del af sygeplejerskestudiet. Kompetence: Udarbejde standardplan for fordeling af studerende. Omfordeling af studerende afhængig af den studerende situation sammenholdt med ressourcerne på de kliniske undervisningssteder. I samarbejde med sygeplejeskolerne indgå i den samlede planlægning og koordination af teoretiske og kliniske studier. Planlægning og afvikling af fælles introduktion af nye studerende. Bistå de uddannelsesansvarlige i udarbejdelse af/revision af ugeplaner i forhold til den enkelte studieenhed. Give forslag til pædagogiske arbejdsformer i den kliniske undervisning. Klargøre principper og vigtige faktorer i en studiebaseret sygeplejerskeuddannelse og afledte konsekvenser for organisering af den kliniske undervisning, etablering af studiemiljø og opkvalificering af kliniske undervisere. I samarbejde med sygeplejeskolen fungerer som inspirations- kilde til nytænkning. Medvirke ved ansættelse af uddannelsesansvarlige. Supervision af de uddannelsesansvarlige. Supervisere og koordinere i forhold til ansøgninger om godkendelse af kliniske undervisningssteder. I samarbejde med sygeplejeskolens uddannelseskoordinatorer udarbejde handleplaner, der efterfølgende implementeres på det enkelte kliniske undervisningssted. Løsning af konkrete studie-problemstillinger i samarbejde med sygeplejeskolen. Udarbejdet 2003 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

17 Uddannelseskoordinator for den kliniske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Uddannelseskoordinatorstillingen refererer organisatorisk til afdelingsledelsen for økonomi/planafdelingen. Faglig reference til kvalitetschefen eller chefsygeplejersken, alt afhængig af opgavens/ansvarsområdets karakter. Uddannelseskoordinator varetager drift- og udviklingsopgaver indenfor: 1) Grunduddannelsesområdet 2) Efter-/videreuddannelsesområdet 3) Kompetenceudvikling indenfor de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 4) Sagsbehandling for kvalitetschefen, afdelingsledelsen i økonomi/planafdelingen og sygehusledelsen i konkrete sager ad 1) Sammen med de ledende sygeplejersker ansvarlig for at den praktiske del af uddannelsen til social- og sundhedsassistent er af høj kvalitet og i fortsat udvikling. Varetage den overordnede administrative planlægning, herunder klinikundervisning, for den praktiske del af uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Sygehus Viborg med uddannelsesstederne Viborg, Kjellerup og Skive sygehuse. Samarbejde med social- og sundhedsskolens to afdelinger vedrørende uddannelsesmæssige og elevrelaterede spørgsmål Samarbejde med oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker vedrørende fordeling af elever, uddannelsesplanlægning m.m. Samarbejde med og supervision af praktikvejledere i uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Afholde introduktion og evaluering med social- og sundhedsassistenteleverne (35 x 3/år). Medlem af uddannelsesrådet for de grundlæggende SOSU uddannelser i Viborg Amt. Koordinatorfunktion i forhold til redderelever og lægestuderende i sygeplejevikarpraktik. (faglig reference til chefsygeplejersken) ad 2) Sekretærfunktion for sygehusets interne efteruddannelsesudvalg, herunder ansvarlig for kontakt med og kontraktudarbejdelse til undervisere samt udarbejdelse og udsendelse af kursuskatalog to gange årligt. Ansvarlig for planlægning, annoncering og afholdelse af master- og kandidatforelæsninger Forestå introduktion af nyansatte i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling (faglig reference til kvalitetschefen, dog til chefsygeplejersken vedr. forelæsninger) ad 3) Koordinator og sagsbehandler i forhold til kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Medlem af netværksgruppe (tidl. styregruppe) i Viborg Amt vedr. kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter. Medvirke ved udarbejdelse af kompetenceprofiler for social- og sundhedsassistenter samt implementering af disse. Medlem af arbejdsgruppe til beskrivelse af social- og sundhedsassistenters udvidede ansvarsområde samt evaluering af aftalen. (faglig reference til chefsygeplejersken) Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

18 ad 5) Ad hoc sagsbehandling af sygeplejefaglig eller tværfaglig karakter. (faglig reference til chefsygeplejersken eller kvalitetschefen) Udarbejdet: 2003?? Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

19 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Klinisk Uddannelseskoordinator sygeplejestudiet, Kvalitets- og Uddannelsessektionen Hovedopgaver: Koordinering, kvalitetsudvikling og effektivisering af den kliniske undervisning på afdelingsniveau Administration af klinisk undervisning vedr. samtaler og prøver. Medvirke i tilrettelæggelse af et hensigtsmæssigt klinisk studiemiljø i afdelingen. Udarbejde inspirationskatalog og vejlede til bachelorprojekter Foretage systematisk evaluering af den kliniske undervisning. Udvikling og sparring af de kliniske undervisere. Udarbejde materialer mhp. godkendelse af afdelingen som klinisk undervisningssted. Undervisning: Introducere de studerende til den kliniske undervisning i samarbejde med klinisk uddannelseskoordinator. Koordinere klinisk undervisning på tværs af afsnit. Undervisning af studerende efter behov/ønsker og i samarbejde med afsnittets kliniske undervisere. Fælles refleksion med studerende på tværs af afsnit og/eller afdelinger. Medvirke i evaluering/bedømmelse af den studerende efter behov. Vejlede og undervise i afsnittene i pædagogiske emner. Supervision af de kliniske undervisere. Introducere relevante studiemetoder. Vejlede angående litteraturvalg. Vejlede til bachelorprojekter Administrativt: Udarbejde beskrivelser og revidere plan for klinisk undervisning for de enkelte studieenheder. Udarbejde velkomstmaterialer til studerende. Samarbejder med uddannelseskoordinator og kliniske undervisere om placering af studerende Udarbejde inspirationskatalog til bacheloropgaver Kvalitetsudvikling: Tilrettelægge et hensigtsmæssigt studiemiljø i afdelingen Foretage systematisk evaluering af den kliniske undervisning i afdelingen Faglig og pædagogisk udvikling af og løbende justeringer af planer for den kliniske undervisning. Kvalitetsudvikling og effektivisering af den kliniske undervisning i afdelingen Udvikling af underviserpraksis i afdelingen herunder reflektorisk kompetence hos kliniske undervisere. Implementere handleplaner aftalt mellem Sygeplejeskolen og uddannelseskoordinatoren. Samarbejde: Samarbejde med den afsnitstilknyttede underviser i relation til afdelingens/afsnittenes studerende og vedrørende ændringer der påvirker den studerendes kliniske undervisning. Ressourceperson for klinisk underviser i forbindelse med særlige forhold ved konkrete studerendes læring i afsnittene Afholde udviklings- og erfaringsudvekslingsmøder med de kliniske undervisere Samarbejde med de øvrige uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinator om kvalitetsudvikling af den kliniske undervisning i Sygehus Viborg. Ad hoc deltage i Afdelingssygeplejerske møder-/ personalemøder samt møder i Ledende Sygeplejerskers Råd. Pædagogisk kompetence som minimum svarende til diplomniveau. Gerne master eller Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

20 kandidat. Pædagogisk erfaring. Bred klinisk sygeplejefaglig baggrund. Gode samarbejdsevner/organisatoriske evner. Indgående kendskab til sygeplejerskestudiet. Erfaring med klinisk undervisning af sygeplejestuderende. IT kompetence på brugerniveau Udarbejdet: 2003 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

21 Klinisk underviser på sygeplejerskestudiet Afdelingssygeplejersken Refererer i uddannelsesmæssige- og pædagogiske spørgsmål til uddannelsesansvarlig Hovedopgave: Koordinere, tilrettelægge og sikre gennemførelse af den kliniske undervisning i afsnittet Bidrage til faglig og pædagogisk udvikling af afsnittets kliniske undervisning Undervisning: Afholde planlægningssamtale med den studerende i hvert undervisningsforløb Implementere relevante studiemuligheder Udvælge relevante læringssituationer i samråd med den studerende og uddannelsesansvarlig. Undervise og vejlede den studerende - fungere som rollemodel i den kliniske praksis. Støtte og træne den studerende i refleksion Evaluere den studerende formativt. Forestå de interne kliniske prøver. Vejlede den studerende i litteraturvalg Administrativt: Registrere fravær. Kvalitetsudvikling: Tilrettelægge og udvikle et godt studiemiljø i afsnittet Medvirke til udvikling af den kliniske undervisning i afsnittet Samarbejde: Uddelegere relevante undervisnings- og vejledningsopgaver til medundervisere Deltage i udviklings- og erfaringsudvekslingsmøder for kliniske undervisere Faglig kompetent klinisk sygeplejerske på min. kompetenceniveau 1. Uddannelse som klinisk underviser på diplomniveau, anden tilsvarende uddannelse eller dele heraf. min. 9 ECTS-point. Indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen IT kompetence på brugerniveau Udarbejdet 2003 Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

22 Bilag Funktionsbeskrivelsernes opbygning: Funktionsbeskrivelse (navn på funktionen) Her beskrives om funktionen er i linie eller stabsfunktion og til hvem. Her er taget udgangspunkt i sygeplejerskerne virksomhedsområde: udføre og udvikle klinisk sygepleje, formidle og lede sygepleje, samt anvende og deltage i forskning i klinisk sygepleje Hvilket uddannelsesniveau der evt. fordres til den enkelte funktion. Her beskrives hvad der forventes i den enkelte funktion af faglig udvikling dels personlig og i forhold til sygeplejen i afsnittet/afdelingen Dato for udarbejdelse Her anføres dato for udarbejdelse og/ eller revisionsdato samt dato for næste revision. Forfatter (ansvarlig) Her anføres hvem, der har udarbejdet funktionsbeskrivelsen og hvem, der er faglig ansvarlig, kvalitets ansvarlig og juridisk ansvarlig. Ledende Sygeplejerskers Råd, Januar

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Sygepleje i fokus. - døgnet ru. Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen. Januar 2011. Regionshospitalet. Viborg, Skive. LSR - Ledende Sygeplejerskers Råd

Sygepleje i fokus. - døgnet ru. Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen. Januar 2011. Regionshospitalet. Viborg, Skive. LSR - Ledende Sygeplejerskers Råd Sygepleje i fokus n ital i midt e på dit hosp ndt - døgnet ru Virksomhedsgrundlaget og sygeplejen Januar 2011 Regionshospitalet 1 Viborg, Skive LSR - Ledende Sygeplejerskers Råd 2 Indhold Forord 5 Indledning

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer

Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Særligt ansvar indenfor Sundheds-IT-systemer Som særlig ansvarlig for Sundheds-IT-systemer varetagers en funktion for organisationen, som ikke umiddelbart kan overføres fra en medarbejder til en anden.

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER

DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER Det højtspecialiserede sundhedsvæsen, den demografiske udvikling, accelererede forløb med korte indlæggelser m.v. stiller store krav til

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere