PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET - TEORETISK OG EMPIRISK ANALYSE FORÅR 2004

2 Indholdsforegnelse Execuive summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Srukur Pengepoliik i Danmark De pengepoliiske insrumener Foliokono Markedsoperaioner De pengepoliiske modparer Likvidiessyring - Eksraordinære operaioner i indskudsbeviser Mellemværende de pengepoliiske modparer imellem Den danske pengemængde Rene og valuadannelse Valuakursen De kore rener Den lange rene - obligaionsrenen Målsæningen i pengepoliikken Akiemarkede Prisfassæelse vha. nyefunkionen Dividendemodellen Gordons væksmodel Hvilke fakorer påvirker akiemarkede Transakionsmekanismerne Førse fase Anden fase Kapialomkosningseffeken Formueeffeken Tillidseffeken Balanceeffeken... 38

3 4.3. Akiekurs som pengepoliisk mål Teoreisk penge- og akieprismodeller Sandard væksmodellen Money in he uiliy funkion (MIU) Cash in advance modellen (CIA) Konklusion af de re modeller Andres analyser Naionalbankens analyser Thorbeckers analyser Chen, Roll and Ross analyser Paelis analyser Jensen and Johnsons analyser Simple sammenhænge i danske daa Ændring i foliorenen Akiekursen og den lange rene Ændring i forvene inflaion VAR analyse af danske daa Meoden Daaindsamling Akieafkase Indusriel produkion Arbejdsløshed Renespread Kore rene Inflaion Saisisk karakerisik af de makroøkonomiske variable Resulaer Egne analyser vs. andres analyser Konklusion Lieraurlise... 93

4 Figuroversig Figur 2.1. Naionalbankens pengepoliiske rener Figur 2.2. Valuakursen for euro Figur 2.3. De kore rener Figur 2.4. Den 10-årige sasobligaionsrene Figur 2.5. Pengepoliiske måls redeling Figur 3.1. Kursudviklingen i KFX-indekse Figur 4.1. Pengepoliisk ransmissionsmekanisme via akiemarked Figur 7.1. KFX-indeks og 10-årig sasobligaionsrene Figur 7.2. Sammenhæng mellem akiekurs og renen Figur 8.5. Impuls respons på akieafkase... 83

5 Tabeloversig Tabel 7.1. Regression mellem foliorenen og akieafkas Tabel 7.2. Regression mellem forvene inflaion og akieafkas Tabel 7.3. Resulaer af esimering af ovensående ligning Tabel 8.1. Korrelaionsmarice Tabel 8.2. Auokorrelaioner af variablerne Tabel 8.3. Marginale signifikansniveau ilhørende join F-ess a samlige 6 lag Tabel 8.4. Varians dekomposiion for akieafkas... 82

6 Execuive summary 6 Execuive summary A large praciioner and academic lieraure examines he effec of moneary policy on asse prices. The purpose of his hesis is o see wheher moneary policy in Denmark affecs sock prices. The focus is on moneary policy and asse pricing and wheher empirical sudies are in conformiy wih heory. The following quesions are o be discussed and answered: How does Denmark carry ou moneary policy? Wha are he aims? And how do hey conduc moneary policy? Pricing socks by he uiliy funcion and a presen value model. A which price are socks sold? Theoreical models of money and sock prices by using he uiliy funcion and presen value model? Wha are he ineracions? Oher surveys. Wha are heir conclusions? Tes of he Danish marke. Wha are he ineracions beween moneary policy and sock reurn in Denmark? Danmarks Naionalbank is responsible for moneary policy in Denmark. The aim of moneary policy is o keep he krone sable agains he euro. The main objecive of he moneary policy in he euro area is o mainain price sabiliy, i.e. o avoid inflaion. By keeping he krone sable agains he euro, a basis for low inflaion is also creaed in Denmark. Danmarks Naionalbank conducs is moneary policy via he moneary-policy counerparies. The moneary-policy counerparies have access o wo faciliies: Overnigh curren-accoun deposis. Weekly marke operaions Theoreically, he price of a share is ofen described as he discouned value of expeced fuure dividend paymens why heoreical ineres-rae flucuaions affec sock

7 Execuive summary 7 prices. The higher he ineres rae, he lower he presen value of a given fuure dividend paymen. Therefore, sock prices and long-erm ineres raes will ake opposie courses, all oher hings being equal. A presen value model based on Gordon formula follows: P D ( 1+ g) s = r + δ Where D is he curren level of dividends. R is he long-run risk less rae of ineres, g is he growh rae of dividends and δ is he equiy risk premium. g A uiliy model: ( C + 1) '( C ) s u ' P = E β X + 1 u Where u ' β u ( C+ 1 ) '( C ) is he marginal subsiue and X +1 is he value of he invesmen. The heoreical and empirical lieraure on he effec of changing ineres on he economy ofen disinguishes beween a numbers of differen channels via which changes in ineres affec economic aciviy. These channels show how moneary policy affecs sock pricing and furher how sock prices affec he economy. Oher lieraeur and heory generally posi ha resricive moneary policy leads o lower sock prices. This is also he conclusion from oher surveys. The hesis has focused on four surveys done by Paelis, Thorbecker, Jensen & Johnson and Chen, Roll & Ross. The conclusions are he same since hey all found a negaive correlaion. Besides ha Danmarks Naionalbank has done some surveys on he Danish marke. And hey found ou ha here have been a negaive correlaion beween long ime ineres rae and he KFX index in he earlier years bu laer on he correlaion is posiive. The survey in his hesis focuses on he ineracion beween sock reurn and moneary policy bu also oher macroeconomics variables have been considered. This survey is done by a VAR mehodology. This hesis does no presen evidence ha moneary policy exers any effecs on sock reurns.

8 Execuive summary 8 Impulse-response funcions and variance decomposiions from he vecor auoregression indicae ha here is a no large and saisically significan relaionship. The conclusion is ha findings are no consisen wih heory. Reurn is no associaed wih moneary policy as oher surveys conclude. The reasons why he conclusion differs from oher conclusions are difficul o ell bu he Danish marke is no ha liquid as he US markes and maybe he Danish sock marke is efficien and herefore he lagged values do no affec sock reurns.

9 1. Indledning 9 1. Indledning Peer Sellin forsøger i sin arikel fra 2001 a danne sig e overblik over, hvilken indflydelse pengepoliik har på akiekursen. Afhængig af om de er moneære økonomer eller finansielle økonomer, er der forskellige ineresser. Sellin har i sin arikel se på, hvilke resulaer og sammenhænge udenlandske forskere er komme frem il. Konklusionen er enydig, ide både eori og empiri kommer il samme resula, a der kan ses en sammenhæng mellem valg af pengepoliik og akiekursen. De er Naionalbanken, der har ansvare for den føre pengepoliik i Danmark. Pengepoliik kan føres på flere forskellige måder, men i Danmark er de renerne, der syres ved a fassæe diskonoen og u dlånsrenen. Akiekursen er påvirke af flere forskellige fakorer. Disse fakorer kan inddeles i sysemaiske og usysemaiske. Den usysemaiske risiko kan diversificeres bor og har dermed ingen indflydelse for invesor. Mere problemaisk er de med den sysemaiske. Sysemaiske fakorer er fakorer, som påvirker alle akierne i en porefølje frem for kun a påvirke e specifik akiv. Pengepoliikken hører derfor il under de sysemaiske fakorer, ide den vil ramme hele poreføljen. Moivaionen for a vælge dee emne er, a se hvorledes Naionalbanken direke via reneændringer kan påvirke invesorernes akieinvesering. Såfrem a der ved en æ n- dring i pengepoliikken sker en ændring i invesorens akiebeholdning kan Naiona l- banken indireke beslue om værdien af inveseringer skal sige eller falde, og dermed hvorvid Naionalbankdirekøren har mag over de danske borgere og deres opsparing. Med baggrund i Sellins arikel ønskes de i nærværende speciale analysere, hvorledes der i Danmark ligeledes findes en sammenhæng mellem pengepoliikken og akieku r- sen. I denne undersøgelse ages samidig andre makroøkonomiske fakorer i beragning.

10 1. Indledning Problemformulering Flere modeller kan anvendes il a analysere de eoreiske og empiriske modeller for sammenhænge mellem pengepoliikken og akiekursen. Ide der gives enydige sa m- menhænge mellem pengepoliik og akiekursen i forbindelse med de udenlandske undersøgelser, ønskes de analysere, hvilke indflydelse reneændringer har på prisfas - sæelsen af akier, og hvordan en sådan ændring i prisfassæelsen påvirker den vid e- re økonomi. Formåle med opgaven er således a belyse problemsillingen omkring renens indflydelse på akiemarkede. Med udgangspunk i den føre pengepoliik i Danmark analyseres, hvilken indflydelse denne har på de danske akiemarked, og samidig undersøges, hvilken indflydelse renen har ved prisfassæelse af akier. Speciale er opbygge omkring følgende punker: Beskrivelse af den føre pengepoliik i Danmark. Hvilke mål er der i Danmark med a føre pengepoliik, og med hvilke midler nås disse? Prisfassæelse af akier ved hjælp af nyefunk ionen og dividendemodellen. Hvorledes besemmes en akies kurs? Teoreisk analyse af sammenhængen mellem akiekursen og pengepoliik ved brug af nyefunkionen og dividendemodellen. Hvilke sammenhænge er der? Andre eoreikeres analyse. Hvilke sammenhæng e finder de mellem pengepoliik og akiekurs? Tes af de danske akiemarked. Hvilken indflydelse har den danske pengepoliik og andre sysemaiske fakorer på de danske akiemarked? 1.2. Afgrænsning Til udarbejdelse af egen analyse gøres der brug af en forskellige makroøkonomiske fakorer. Der findes naurligvis e ual af makroøkonomiske fakorer, men på baggrund af adskillige arikler inden for område er de valg kun a behandle e begræ n-

11 1. Indledning 11 se anal. Således afgrænses de a behandle samlige makroøk onomiske fakorer. Af fakorer er valg akie-indekse KFX, foliorenen, månedlig indusriel produkion, arbejdsløshedsprocenen, renespreaded, CIBOR 1 måned og CIBOR 6 måneder, sam forvene inflaion 1.3. Srukur Speciale er opbygge på følgende måde: I kapiel 2 gives der en overordne forsåelse for den pengepoliik, der føres i Danmark i dag. De forskellige pengepoliiske insrumener behandles og der fremføres en forklaring af pengemængden. Desuden behandles rene - og valuadannelsen. Afsluningsvis gøres der rede for, hvilke mål Naionalbanken har med a føre den valge poliik. Kapiel 3 giver en forsåelse for akiemarkede og hvilke fakorer der har en indflydelse. Desuden prisfassæes akier ved hjælp af både nyefunkionen og dividende modellen. I kapiel 4 undersøges de, hvordan pengepoliikken påvirker akiekursen og realøkonomien, dee gøres ved a se på ransakionsmekanismerne. Kapiel 5 ser på, hvorfor mekanismerne fungerer således. Der vil i dee kapiel ses på den ekniske udledning af sammenhængen mellem pengepol iik og akiemarkede sam akiemarkede og realøkonomien. Dee gøres ved brug af 3 modeller; en sandard væksmodel, en money in he uiliy funcion model og en cash in advance m o- del. I kapiel 6 undersøges de, hvilke resulaer og konklusioner Naionalbanken og andre forskere er komme frem il. I kapiel 7 og 8 analyseres den danske sammenhæng. I kapiel 7 udføres nogle simple regressioner, hvor forskellige fakorer enkelvis ses som eksogene variabler, der på-

12 1. Indledning 12 virker akieprisen. I kapiel 8 analyseres påvirkninger af akiekursen på baggrund af en VAR model. Flere fakorer medages, og der udarbejdes flere analyser il undersøgelse af sammenhængene. I kapial 9 fremføres en kriisk vurdering af analyserne udarbejde af Naionalbanken og andre forskere sam de analyser, der er udarbejde i speciale. Der vil blive redegjor for de forskelle der findes og samidig gives en mulig forklaring på, hvorfor disse forskelle findes. Sids men ikke minds afslues speciale med en konklusion.

13 2. Pengepoliik i Danmark Pengepoliik i Danmark Naionalbanken er bankernes bank og har ansvare for a fassæe de officielle rener i Danmark. Renerne, som Naionalbanken fassæer, er reningsgivende for de rener, der anvendes i bankerne og dermed de rener, som privae forbrugere og virksomheder benyer ved ind- og udlån. Naionalbanken som bankernes bank beyder i dag, a den er mellemled i bealingerne mellem delagerne og ikke som idligere, hvor dens vigigse opgave var udsedelse af penge. Naionalbanken har sadig monopol på pengeudsedelse, men mange ransakioner er i dag uden fysiske penge, efersom de privae forbrugere har bealingskor, der medfører, a bealing sker direke mellem bankerne. Dee er ligeledes gældende, når der handles imellem virksomhederne. En anden vigig opgave for naionalbanken er a ilføre samfunde likvidie, denne opgave løses ved pengepoliik og bealingsformidling De pengepoliiske insrumener Naionalbanken udfører pengepoliik via de insrumener, som de har fåe sille il rådighed. De pengepoliiske insrumener er de muligheder Naionalbanken har for a syre og forrene de pengepoliiske modparers penge- og realkrediinsiuer - indbyrdes udesående. De pengepoliiske insrumener har næsen ikke være ændre s i- den 1992, dog skee der små ændringer med hensyn il ekniske karaker i 1999, og i 2003 er der ske en revision af foliorammerne, som modparerne har i banken. De pengepoliiske modparers muligheder 1 : Indskud på foliokoni Ugenlige markedsoperaioner 1 Danmarks Naionalbank (2003a), side 26.

14 2. Pengepoliik i Danmark 14 Indskud på foliokoni sker på dag-il-dag basis, og de ugenlige markedsoperaioner sker ved lån mod sikkerhedssillelse i værdipapir eller køb af indskudsbeviser. Pengepoliikken bliver udfør ved fassæelse af udlånsre nen og diskonoen. Disse rener er reningsgivende for de danske kore pengemarkedsrener. Figur 2.1. Naionalbankens pengepoliiske rener Procen Diskonoen Udlåns/indskudsbevisrenen Kilde: Naionalbanken. Udlåns/indskudsbevisrenen (14-dagesrenen) er renen på markedsoperaionerne. Renen på indskud på foliokonoen er foliorenen (indlånsrenen), og den er lig med diskonoen 2. Sker der en ændring i diskonoen vil de flese kunder i pengeinsiuerne kunne mæ r- ke dee, ide pengeinsiuerne ligeledes ændrer de res rene. 14-dagsrenen har ligeledes indflydelse for kunderne i pengeinsiuerne, men kun sorkunderne, ide de ypisk forrenes på pengemarkedsvilkår, hvilke 14-dagsrenen er reningsgivende for. 14-dagsrenen ændres hyppigere og i mindre ryk end di skonoen. Der kan derfor ske ændringer i 14 -dagsrenen uden a diskonoen påvirkes. Dog er de normal, a de o rener følges ad. Diskonoen er desuden lavere end 14-dagsrenen jf. figur Ibid, side 27.

15 2. Pengepoliik i Danmark Foliokono Penge- og realkrediinsiuerne (modparerne) indsæer deres overskydende kapial på foliokonoen i Naionalbanken. Foliokonoen forrenes il foliorenen, der er lavere end pengemarkedsrenen. Årsagen il denne lavere forrenning er, a de ikke ønskes risikere, a der imporeres kapial fra udlande. Foliokonoen er primær il for a sikre mod en effekiv bealingsafvikling og ikke som en mulighed for, a pengeinsiuer skal jene penge. De er illad a have overræk på foliokonoen, når modparerne bruger de il sikke r- hedssillelse i forbindelse med bealing il anden side. Dog skal de sørge for, a konoen ved dagens afsluning er posiiv. Der er fassa nogle foliorammer for, hvor sor e beløb modparerne må have af indskud på folio. Denne må pr ikke oversige samle 20 mia. kr 3. Dee sikrer, a der ikke kan ske spekulaion i forbindelse med ændringer i renen eller valuaen. Den samlede ramme er fordel på hver enkel modpar som en individuel ramme. Denne individuelle ramme er fassa på baggrund af modparens sørrelse og dens akivie på pengemarkede. Foliorammesyseme indræder førs, såfrem den samlede ramme overskrides. De er alså mulig for den enkele modpar a overskride den individuelle ramme, blo den er inden for den samlede ramme. Overskridelse af den individuelle ramme forrenes med foliorenen, så længe den samlede ramme ikke er overskrede. Modparerne har dog en økonomisk ineresse i a begrænse deres indskud på foliokonoen, ide renen på indskud er højere end foliorenen, jf. figur 2.1. Hvis Naionalbanken formoder, a foliorammen vil overskrides ved dagens afsluning,f medfører de de eksraordinære operaioner, og de vil derfor åbne for salg af indskudsbeviser. Muligheden for konverering af indskud il indskudsbeviser har endnu ikke være ben ye, og indskud æ på foliorammen har kun være ilfælde få ga n- ge. Dee kan imidlerid skyldes, a valuamarkede har væ re rolig siden indførslen. 3 Ibid, side 31.

16 2. Pengepoliik i Danmark Markedsoperaioner Naionalbanken udseder indskudsbeviser mod den indskude kapial på foliokonoerne. Disse indskudsbeviser har en løbeid på 14 dage. Ligesom naionalbanken opsuger likvidie, ilfører den også likvidie il markede via genkøbsforreninger. Disse har ligeledes 14 dages løbeid og fungerer således, a naionalbanken køber saspapirer af pengeinsiuerne med den forsikring, a de aer købes ilbage af pengeinsiuerne efer 14 dage il en højere kurs (reporenen) fassa af Naionalbanken. Kursforskellen mellem køb og ilbagekøb er den effekive rene, som er i overenssemmelse med renen på indskudsbeviser. Når naionalbanken udlåner penge kræver de sikkerhed. Dee gælder samlige lån de yder både, pengepoliiske lån, men også dag-il-dag lån. Hvilken form for sikkerhed, der kræves, har ændre sig gennem i iderne. Dee skee sidse gang i , hvor sikkerhedsgrundlage blev udvide fra a gælde sasobligaioner il også a gælde rea l- krediobligaioner og andre obligaionsyper. Desuden blev de lave således, a genkøbsforreningerne blev ændre il udlån mod pan, s am der blev indfør margin og fradrag i sikkerhedernes belåningsværdi for pengepoliiske lån De pengepoliiske modparer De pengepoliiske modparer har hidil kun være pengeinsiuer, men i fik realkrediinsiuerne ligeledes muligheden for a opree en kono i Naionalbanken. De er både danske og udenlandske insiuer med danske filialer, der kan være mo d- par. Analle af modparer med kono i Naionalbanken har være faldende. I dag er der 117 modparer mod 150 i De faldende anal skyldes hovedsagelig o fakorer. For de førse er der ske en del fusioner bland de pengepoliiske modparer. For de ande var der i forbindelse med ændringer af Naionalba nkens bealingssysem en del modparer, der valge a række sig ud. 4 Danmarks Naionalbank (2003b), side Ibid, side 26.

17 2. Pengepoliik i Danmark 17 Ikke alle modparer har lån i Naionalbanken samidig, fakisk er de e kun en lille andel på modparer af gangen. De er heller ikke alle modparerne, der har haf e lån. De blev i 1999 opgjor, a kun 1/3 af de nuværende modpa rer på har haf lån i Naionalbanken. Talle for indskudsviser er væsenlig sørre. De er opgjor il, a 2/3 af de nuværende modparer har haf indskudsbeviser, og fordelingen af indskudsbeviser er ca modparer. Modparerne i Naionalbanken kan som hovedregel alid låne penge af Naionalbanken mod a sille sikkerhed. Renen besemmes af naionalbanken, men hvorvid modparerne ønsker folioindskud, genkøbsforreninger eller indskudsbeviser, er op il dem selv a fordele. Modparerne besluer en gang om ugen ved de ugenlige markedsoperaioner den ønskede mængde af både udlån og indskudsbeviser. Deres eferspørgsel er uden b e- grænsninger, men afhænger af neosillingen. En negaiv ne osilling vil dog ikke hindre modparerne i a have indskudsbeviser efersom indskudsbeviser ved ilbagesalg ilfører likvidie, dog beinge af, a Naionalbanken vil købe dem ilbage i pågældende uge. Hvorledes neosillingen har ændre sig med iden har fulg Naiona l- bankens køb og salg af valua. Naionalbanken kan ved specifikke lejligheder holde sig åben overfor både køb og salg af indskudsbeviser for a holde pengemarkede sabil. Samidig med a modparerne ager besluning il udlån og indskudsbeviser, ager de også besluning il indskud på folio. De formodes, a der indsæes e beløb, der kan dække de udsving, der vil komme på foliokonoen den eferfølgende uge. Til hjælp for modparerne il vurdering af den kommende uges likvidiesbehov opsiller Naionalbanken prognoser for saens bealinger sam Naionalbankens køb og salg af indskudsbeviser. I perioder omkring en renesigning har indskud være s igende mens de modsae er gældende ved renefald. Er der en formodning om ren esigning, vil de medføre sørre ineresse for a have indskud sående på folio. Indskud på folio påvirkes ligeledes af hvilken likvidiesbehov, der er den kommende uge.

18 2. Pengepoliik i Danmark Likvidiessyring - Eksraordinære operaioner i indskudsbeviser Naionalbanken syrer sin likvidie med både indskudsbeviser og genkøbsforreninger og den fassæ e både indlåns- og udlånsbeløbe. Naionalbanken vil i nogle siuaioner åbne for eksraordinære køb og salg af in d- skudsbeviser, de sker såfrem, der er sore udsving i likvidieen. Salg af indskudsbeviser sker i begyndelsen af måneden på den førse bankdag, hvilke skyldes, a der sker sore saslige udbealinger, og deril skal anvendes likvidie. Ud over denne dag anvendes yderligere en eller o dage il operaioner, der er annoncere sam en uvene ikke-annoncere operaion. Sids nævne er som regel ilbagekøb af indskudsbeviser, men der kan også forekomme salg. Når Naionalbanken ilbagekøber indskudsbeviser, sker de med en illægsrene. De n- ne kan enen være fas eller variabel korrelere med pengemarkedsrenen. Ikke - annoncere ilbagekøb skelner ligeledes mellem o siuaioner. Siuaionen, hvor udsving i likvidie er uvenede, og siuaionen, hvor modparerne kan forudsige udsvingene. Er ilbagekøb forudse af modparerne, er de indskudsbeviserne med længs resløbeid, der handles, ellers er de de med den korese Mellemværende de pengepoliiske modparer imellem Naionalbanken blander sig ikke i den hel korsigede likvidiessyring, de overlades il modparerne selv. Har en modpar overskud på sin kono, forsøger den a låne il modparer med underskud dog il højere rene end diskonoen. Der er o måder, hvorpå sådanne lån kan gøres gældende. Der er valge mellem de sikrede og de usikr e- de lån. De usikrede lån er forbunde med kredirisiko, efersom den lånende bank kan komme i bealingssandsning, inden der er ske en ilbagebealing. Sikrede lån sker eksempelvis ved sikkerhed i sasobligaioner eller udenlands valua. Disse sikrede lån har normal lavere rene end de usikrede. Sådanne inerbankmarkeder har varierende løbeid, og renen afales ved indgåelse af låne. Renen er individuel, dog er der en vis markedspris, ide e pengeinsiu holder sig underree om andre pengeinsiuers udbud. Disse handler påvirker ikke den samlede likvidie, og dermed er de e

19 2. Pengepoliik i Danmark 19 pengemarkedsproduk. Handlerne anvendes il kredirisikofrie handler inden for samme dag Den danske pengemængde Definiioner på pengebasen kan i Danmark opdeles i re 6 : B1 = Seddel- og mønomløbe og indskud på folio B2 = B1 + beholdning af indskudsbeviser B3 = B2 + neosillingen over for Naionalbanken Hvorledes ovensående pengebaser bevæger sig er ikke ineressan if. pengepoliik, hvor de er den officielle rene der fassæes og ikke syring af likvidieen. Syring af pengemængden op faes eoreisk ofe som en måde a sikre sabile priser, men syring af pengemængden er i praksis mere e mellemmål eller indikaor, efe r- som den kun kan syres indireke. Definiion på pengemængden 7 : Mål for borgerens og virksomhedernes beholdning af likvide fordringer. Fuld likvide midler er sedler og møner men også andre fordringer er brugbare. Definiion af pengemængdebegrebe er uklar, efersom der er en glidende overgang mellem likvidie og andre finansielle fordringer. Pengemængde kan lig eledes defineres på flere måder 8 : M1 = ikke-banksekorens beholdning af sedler og møner sam valuaindlændinges indskud. M2 = M1 + valuaindlændinges korere idsindskud. 6 Danmarks Naionalbank (1999), side Ibid, side Ibid, side 43.

20 2. Pengepoliik i Danmark 20 M3 = M2 + valuaindlændinges længere idsindskud sam beholdning af kore gæld sbeviser. Pengemængden anvendes i eorien ofe som e pengepoliisk insrumen. Dee gøres for a forsimple fremsillingen, men pengemængden er og bliver ikke e pengepoliisk insrumen. De enese idspunk, hvor de kan forsvares, a pengemængden anvendes som e insrumen, er ved ikke-udviklede kapialmarkeder, hvor cenralbanken sår for pengeskabelsen. Begrundelse for, a de ikke er e insrumen er, a Naionalbanken ikke direke kan syre pengemængden. Pengeeferspørgsel har o grundlæggende egenska ber. For de førse anvendes den som ransakionsmiddel, og for de ande er den e placeringsobjek i forbindelse med sammensæni ngen af en porefølje. Pengeeferspørgsel påvirkes alså af forskellen mellem obligaionsrenen og renen på penge. Pengeeferspørgslen er alså påvirke af renedannelsen. Såfrem pengemængden har en beydning for pengepoliikken, anvendes den som e mellemmål og ikke e insrumen. De cenrale insrumen, uanse den pengepoliisk sraegi, er de officielle rener Rene og valuadannelse Danmark har valg a føre faskurspoliik, hvilke beyder, a penge- og valuapoliikken er ree mod a holde kronekursen sabil. Naionalbanken kan i eorien gøre brug af flere muligheder for a sabilisere kronen, men når de kommer il praksis i forbindelse med valuauro - ses mulighederne ikke længere som subsiu er, men mere som komplemenære, hvor de ofe er nødvendig a gøre brug af reneæ ndring. Ved rolige valuamarkeder følger de danske rener renerne i euroområde. Opsår der uro på valuamarkede, vil Naionalbanken i førse omgang inervere på valuamarke-

21 2. Pengepoliik i Danmark 21 de. Såfrem dee ikke er ilsrækkelig, vil der ændres på de pengepoliiske re ner, og dermed ændres renespænde mellem den danske og euroområdes rener. Sabilisering af kronen kan ske ved køb og salg af valua sam ændringer i pengepol i- ikken, hvor de officielle rener hæves eller sænkes. Kronen vil syrkes, når der l aves en srammere pengepoliik - renesigninger - eller når Naionalbanken sælger valua. De omvende er gældende ved renenedsæelser og valuakøb Valuakursen Danmark har før faskurspoliik siden saren af 1980 erne. Indil var de den yske D-mark, den danske krone lænede sig op af, men efer euroens indførsel har de vær e i forhold il denne valua, der er før faskurspoliik. Figur 2.2. Valuakursen for euro Kurs , , , , ,5 742 jan-99 jul-99 feb-00 sep-00 mar-01 ok-01 apr-02 nov-02 maj-03 Kilde: Danmarks Naionalbank Danmark har valg a så uden for den redje fase af ØMU. Dee beyder, a Danmark ikke delager i den fælles valua, selvom der leves op il de krav, der er sille og skal opfyldes for a delage i den europæiske union. De er ikke kun Danmark, som i kke er med i den fælles moneære union fra begyndelsen. Sorbriann ien og Sverige holder 9 Danmarks Naionalbank (2003a), side 21.

22 2. Pengepoliik i Danmark 22 sig ligeledes udenfor. Desuden er også Grækenland, som i førse omgang ikke har formåe a opfylde kravene, uden for euroen. Danmark en del af ERM II samarbejde, der er e valuasamarbejde med euroområde. Dee samarbejde danne rammen for den danske valuapoliik. Delagerne i dee samarbejde er Grækenland og Danmark, også her har Sorbriannien og Sverige valg a så udenfor. Valuasamarbejde har en cenralkurs på 746,038 over for euroen, men Danmark har i forbindelse med samarbejde e udsvingsbånd for kronen dee udsving er på ±2¼ pc., de vil sige, a kronens kurs over for euro skal ligge mellem 7,29252 og 7, De illade udsvingsbånd er på ±15%, men Danmark har valg a have snævre grænser De kore rener De kore rener afhænger af de pengepo liiske rener både i niveau og i forvenninger il ændringer jf. figur 2.3., men pga. faskurspoliikken er de hovedsagelig forven - ninger il euroområdes pengepoliik, der er ineressan. Figur 2.3. De kore rener Procen jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 Tomorrow/nex CIBOR 1 CIBOR 6 Diskonoen Kilde: Danmarks Naionalbank 10 Ibid, side 22.

23 2. Pengepoliik i Danmark 23 Naionalbankens diskono sæer en nedre grænse for pengemarkedsrenen. Dee b e- grundes med, a der her kan placeres ubegrænsede midler, og derfor vil der ikke være e udbud, hvis pengemarkedsrenen falder under dee niveau. Derimod vil den øvre grænse være den, som udlån anvender ved løbeider højere end en uge. Pengeinsiuernes gennemsnilige rene følger de pengepoliiske rener. Sker der æ n- dringer i diskonoen, vil de medføre ændringer i deailrener, som er renen hvo ril husholdninger og mindre selskaber har udlån og indlån. Sørre selskaber kan skaffe sig afaler via afalemarkede på pengemarkedsvilkårene og følger dermed Naionalbankens udlånsrene, men kan forhandle illægge individuel med pengeinsiue al afhængig af bankens velvillighed, der afspejler deres mulighed for a få andre indægsgivende forreninger. For de øvrige kunder er renen væsenlig højere. Øvrige e r- hvervskunder kræver kredivurdering og opfølgning, som har sore omkosninger, de r- imod kan pengeinsiue ligeledes jene på vareagelse af sore dele af deres finansielle forreninger. Privae kunder har endnu højere udlånsrene, ide de kun er periodisk, der er behov for kapial. Pengeinsiuerne jener penge ved forskelle i ind- og udlånsrenen. Har pengeinsiue e likvidiesbehov forsøger den a ilrække andre pengeinsiuers kunder. Be a- lingsformidlingen mellem de o pengeinsiuer sker via foliokonoerne som omal i afsni Højese indlånsrene er CIBOR. CIBOR er gennemsnisrenen på inerbankmarkede i de sore pengeinsiuer. Den offenliggøres for løbeider mellem 1 måned og 12 måneder. Denne rene er renen, som sorkunderne via afalemarkede kan opnå, anderledes er de for mindre kunder, hvor renen er fassa og lang sivere, efersom de kun ændres med mellemrum. Tomorrow/nex-renen (T/N) er en usikre dag-il-dag rene for pengemarkedsudlån. Beregningen af denne rene sker på baggrund af daglige indbereninger fra 13 pengeinsiuer. Hver især indbereer de der es usikrede dag-il-dag inerbankudlån og den gennemsnilige rene for disse udlån. Indbereningen sker dog førs den eferfølgende dag. Naionalbanken beregner på baggrund af disse indbereninger en gennemsnilig rene, dog er indbereningerne væge i væ rdi i forhold il de samlede indbereede udlån.

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?*

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?* Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis?* Af Chrisian Pesen, Thomas Plenborg og Finn Schøl Resumé Værdiansæelse af unoede virksomhed giv anledning il en række særlige problemsilling (eksempelvis

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling

Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling Kandidatafhandling Ninna Jakobsen 26 Januar 2012 Undersøgelsen foretages ved gennemgang af studier

Læs mere

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF MSC. INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING FORFATTER: PAUL HJORTSHØJ BUHR VEJLEDER: ANNA PIIL DAMM ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION - EN HEDONISK TILGANG AARHUS UNIVERSITY BUSINESS

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En komparativ analyse af Amagerbankens risikoeksponering

En komparativ analyse af Amagerbankens risikoeksponering En komparativ analyse af Amagerbankens risikoeksponering Roskilde Universitet HA Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse 6. semesters bachelorprojekt efteråret 2010 Vejleder: Poul Wolffsen Henrik Andreas

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE

DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE Institut for Finansiering Hovedopgave HD(F), nr. 24 Opgaveløser: Vejleder: Rico Elverlund Karsten Poul Jørgensen DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE med fokus på den stigende andel af rentetilpasningslån

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere