UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2011 V Coop Danmark A/S (Advokat Frank Bøggild) mod Henkel Norden OY og Henkel AG & Co. KGaA (Advokat Louise Unmack v/advokat Martin Sick Nielsen) Indledning og sagens parter Sagen drejer sig om, hvorvidt det er Coop Danmark A/S (Coop) eller de to sagsøgte virksomheder i Henkel-koncernen, der har ret til ordmærket MINIRISK i Danmark.

2 - 2 - Coop er en landsdækkende detailhandelsvirksomhed ejet af Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger (FDB). FDB blev grundlagt i 1896 og har 1,6 millioner medlemmer. De sagsøgte selskaber indgår i den tyske Henkel-koncern, der med base i Düsseldorf har aktiviteter over hele verden inden for tre forretningsområder: Vaskemidler og husholdning, kosmetik/personlig pleje og lim, tætning og overfladebehandling. Sagsøgte 1, Henkel Norden OY (Henkel Norden), er 100 % ejet datterselskab i sagsøgte 2, Henkel AG & Co. KGaA (Henkel AG). Påstande Coop har nedlagt følgende påstande: 1. Henkel Norden skal vederlagsfrit overdrage Coop varemærkeregistrering VR , subsidiært a. Varemærkeregistrering VR begrænses til alene at omfatte principalt vaskemiddel bestemt til eksport, subsidiært vaskemiddel. b. Det forbydes Henkel Norden og Henkel AG at påbegynde markedsføring og salg af vaskemiddel, skyllemiddel, rengøringsartikler, personlig plejeprodukter og/eller babyplejeprodukter under betegnelsen MINIRISK på det danske marked. c. Henkel Norden skal anerkende, at varemærkeregistrering VR ikke er til hinder for, at Coop kan få dansk ordmærkeregistrering til betegnelsen MINIRISK, principalt i klasse 3, subsidiært for vaskemiddel, skyllemiddel, rengøringsartikler, personlig plejeprodukter og babyplejeprodukter og Henkel AG skal anerkende, at varemærkeregistreringen CTM ikke er til hinder for, at Coop kan få dansk ordmærkeregistrering til betegnelsen MINIRISK principalt i klasse 3, subsidiært for vaskemiddel, skyllemiddel, rengøringsartikler, personlig plejeprodukter og babyplejeprodukter. 2. Henkel AG s danske designering af MP skal udslettes. 3. Henkel AG s CTM skal udslettes.

3 - 3 - Henkel Norden og Henkel AG har overfor den principale påstand 1 nedlagt påstand om frifindelse. Henkel Norden og Henkel AG har overfor den subsidiære påstand 1a. påstået principalt frifindelse, subsidiært at Henkel Nordens varemærkeregistrering VR opretholdes for rengøringsartikler, blegemiddel og andre midler til vask og rensning af tøj i klasse 3, mere subsidiært at Henkel Nordens varemærkeregistrering VR opretholdes for de varer, som retten måtte finde, at brugspligten er opfyldt for. Henkel Norden og Henkel AG har påstået frifindelse overfor de subsidiære påstande 1.b og 1. c og overfor påstand 2. Henkel Norden og Henkel AG har overfor påstand 3 påstået principalt afvisning, subsidiært frifindelse. Henkel Norden og Henkel AG har derudover nedlagt følgende påstande til selvstændig dom: 1. Coop skal anerkende, at Henkel Norden er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR MINIRISK ord. 2. Coop skal anerkende, at Henkel Norden er berettiget til at anvende MINI- RISK varemærket i Danmark for vaskemidler, herunder skyllemidler, subsidiært at Coop skal anerkende, at Henkel Norden er berettiget til at anvende MINIRISK varemærket til at fremstille og lade fremstille vaskemidler, herunder skyllemidler i Danmark med henblik på eksport. 3. Coops varemærkeregistrering VR ophæves. Coop har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen

4 - 4 - Aktiviteter i kooperationernes regi Den 17. oktober 1975 blev ordmærket MINIRISK registreret i klasse 3 for Danmark. Varemærket, som fik betegnelsen VR , blev registreret af et svensk selskab, AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker (AB Helios). Denne virksomhed var på dette tidspunkt ejet af den svenske pendant til FDB, Kooperativa Förbundet (KF). Registreringen skete op til en beslutning i 1976, som medførte, at majoriteten af de nordiske kooperationer, herunder FDB og KF, samlede al kemisk-teknisk produktion i en fællesejet koncernkonstruktion, Nordtend. Ved etableringen af denne koncernstruktur blev de varemærker mv., der lå i de enkelte kooperationer, overført til AB Helios, der under navnet Nordtend AB blev moderselskab. En dansk del, Nordtend A/S, kørte FDB s hidtidige kemisk-tekniske produktion i Viby videre, hvilket inkluderede blandt andet fremstilling af produkter under mærket MINIRISK. Coop fik 6. januar 1978 følgende figurmærke registreret i klasse 5 og 21 (VR ): Det er ubestridt, at varemærket MINIRISK har været brugt af FDB/Coop i Danmark til markedsføring af vaskepulver og lignende produkter siden midten af 1970 erne. Der er fremlagt diverse annoncer, artikler mv., hvoraf det fremgår, at FDB siden i hvert fald starten af 1990 erne har brugt varemærket MINIRISK ved markedsføring af større grupper af produkter indenfor personlig pleje. Den 1. maj 1986 blev den fællesejede Nordtend-koncern solgt til AB Karlshamns Oljefabriker, der ikke var en del af de nordiske kooperationer. AB Karlshamns Oljefabriker fortsatte aktiviteterne under det hidtidige navn Nordtend AB. Det fremgår af parternes Avtal om överlåtelse av varumärken blandt andet: 1. FDB överlåter härmed till Nordtend AB all rätt till de i härvid fogade bilaga 1 angivna varumärken med angivande av varuklasser, registreringsnummer och registreringsland.

5 Någon ersättning för överlåtelsen skall inte utgå Aftalen er på vegne af FDB underskrevet af administrerende direktør B. J. le Fèvre. I det omtalte bilag 1 står der i overskriften blandt andet: VARUMÄRKEN SOM SKALL ÖVERFÖ- RAS TILL NORDTEND AB STOCKHOLM FRÅN FDB OCH NORDTEND AS VIBY og figurmærket VR fremgår af listen i bilaget. Hermed lå begge de to danske MINI- RISK-registreringer i Nordtend AB. FDB tilbagekøbte ved dette frasalg det danske Nordtend A/S, som igen fik navnet Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker A/S. Her fortsatte fremstillingen af produkter under mærket MINIRISK. Nordtend AB og Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker A/S indgik en gensidig produktions- og samhandelsaftale. Denne aftale blev omtalt i et internt FDB-notat fra den 9. december 1987 underskrevet Flemming Lindeløv, og det fremgår blandt andet: På bestyrelsesmødet den 29. maj 1986, godkendtes en plan om frasalg af FDB s aktier i Nordtend AB samt FDB-køb af aktier i salgsselskabet Nordtend A/S. Samtidigt overlod FDB alle varemærkerettigheder herunder MINIRISK og BABINOL samt recepter/specifikationer til Nordtend AB. Bemyndigelse De ændrede forudsætninger samt et yderst vanskeligt aftalesæt mellem VKT/FDB og Nordtend AB har resulteret i, at direktionen hermed søger om bemyndigelse til at ophæve omtalte samarbejdsaftale, således at FDB overtager retten til tidligere ejede varemærker på det danske marked - herunder bl.a. MINIRISK og BABINOL at FDB betaler Nordtend AB kr. 3,4 mio. for ophævelse af options- og produktionsaftalen samt overdragelse af alle tidligere FDB-ejede varemærker, recepter m.v. På FDB s bestyrelsesmøde den 17. december 1987, hvor blandt andet bestyrelsesformand Bjarne Møgelhøj var til stede, blev et spørgsmålet om Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker A/S behandlet. Det fremgår af mødets referat blandt andet: Flemming Lindeløv oplyste, at de nuværende aftaler med Nordtend AB var umulige at arbejde med og det var afgørende, at retten til varemærkerne blev tilbageført til FDB. Det var en helt uholdbar situation, at FDB fx ikke havde retten til Mini-risk-navnet. Formanden kunne anbefale indstillingen i et notat af 9. december Samtidigt oplyste han, at det er nyt for ham, at FDB ved indgåelse af tidligere køb og salgs-aftale havde overladt varemærkerettighederne, herunder Babinol og Mini-risk til Nordtend AB.

6 - 6 - Dette var beklageligt og han var overbevist om, at størstedelen af bestyrelsen ikke ville have godkendt aftalen, hvis den havde været vidende om disse forhold... Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen i notatet. Aftalen med Nordtend AB blev herefter ophævet den 22. december 1987 med umiddelbar virkning. Parterne fastsatte i den forbindelse i en overenskomst blandt andet: Nordtend overlader til FDB sin ret til de i bilag 1 opførte varemærker, som Nordtend erhvervede i aftalen af , dog med følgende undtagelse: Deorex, og Tend, endvidere overlades Minirisk til FDB i klasse 3 for Danmark. Nordtend giver FDB brugsretten til varemærket Tend for benyttelse i Danmark i klasserne 1-34 til og med udgangen af år Nordtend overdrager sin ret til varemærket Minirisk i klasserne 1-5 incl. til FDB gældende for Danmark. FDB kan alene anvende de varemærker, man har brugsret til til produkter, som markedsføres af FDB, og FDB får endvidere gennem brugsretten og/eller anvendelse af varemærkerne ikke nogen egenret til disse. For ovennævnte overdragelser og brugsrettigheder gælder, at erhververen/modtageren sørger for og betaler alle omkostninger ved omregistrering og andre i forbindelse hermed nødvendige skridt. For de ovenstående aftaler skal FDB til Nordtend i alt betale en kontant engangserstatning på total DKR, I det omtalte bilag 1, som fremstår som en genoptrykning af bilag 1 til overdragelsesaftalen fra maj 1986, er nævnt figurmærket VR Henkel-koncernen overtager Nordtend AB I 1997 overtog Henkel-koncernen ved en virksomhedsoverdragelse aktiviteterne i det tidligere Nordtend AB, der siden 1991 havde heddet Hackman Havi AB. Det følger af overdragelsesdokumenterne, at Henkel-koncernen derved også overtog Hackman Havi AB s portefølje af varemærkerettigheder. Det fremgår af overdragelsesdokumentet Share Purchase Agreement under et punkt om varemærker og patenter følgende:

7 The Company and the Subsidiaries are and will be on the Closing date the sole and beneficial owner of all the trademarks and patents, set forth in Schedule All these trademarks and patents have been regularly renewed, or are in the process of being renewed, and all fees for such renewal have been duly paid. No third party has requested the cancellation or invalidation of any such trademark or patent No licence has been granted by the Company or the Subsidiaries under any trademark or patent set forth in schedule This warranty does not concern the Danish trademark registrations for Tend and Mini Risk. Aktiviteterne fra det tidligere Hackman Havi AB, der nu hed Henkel Nordtend AB, blev i 1998 overført videre internt i Henkel-koncernen til Henkel Finland OY. I den forbindelse er det i et Trademark Purchase Agreement fastlagt, at Henkel Nordtend AB som retmæssig ejer af varemærkerettighederne til varemærkerne nævnt i et vedlagt bilag 1, overdrog disse til Henkel Finland OY fra april 1998 for 10,1 millioner finske mark. Af det vedlagte bilag 1 fremgår varemærket MINIRISK for såvel Finland, Norge og Sverige. For Danmark er det angivet som 4190/1975 tilhørende Nordtend AB. Henkel Finland OY registrerede sig i maj 1999 i det danske Patent- og Varemærkeregister som indehaver af varemærkeregistreringen VR Selskabet skiftede i slutningen af 1999 navn til Henkel Norden OY, der er den registrerede indehaver af varemærket i Danmark og identisk med sagsøgte 1 i sagen. Andre registreringer Den 13. december fik Henkel AG en international registrering af ordmærket MINIRISK i henhold til den såkaldte Madrid-protokol (MP ). Registreringen blev designeret for Danmark den 12. februar Coop registrerede i 1999 domænenavnet minirisk.dk. Henkel AG ansøgte den 30. oktober 2003 OHIM om registrering af ordmærket MINIRISK i klasse 1 og 3. Mærket blev registreret den 6. maj 2005 (CTM ). Kontakt mellem parterne og forløbet op til sagsanlæg

8 - 8 - I 2008 blev Coop gennem et møde mellem Coop og Henkel-koncernen opmærksom på registreringsproblematikken. Coop ansøgte herefter den 5. september 2008 Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærket MINIRISK, der er registreret foreløbig den 27. maj 2009 (VR ). Coop begærede samtidigt VR udslettet under henvisning til manglende brug. Coop begærede endvidere den 29. oktober 2008 Henkel AG s CTM udslettet under henvisning til blandt andet, at et uregistreret identisk mærke fortsat var i brug i Danmark. Coop har fremlagt en kendskabsanalyse, der viser en meget høj kendskabsgrad til varemærket MINIRISK, der indenfor visse målinger er op imod 90 %. Henkel Norden AB indgik i 2006 en produktionsaftale om Minirisk-vaskeprodukter med en dansk virksomhed, Danlind A/S, hjemmehørende i Vildbjerg. I henhold til denne aftale har Danlind A/S leveret større mængder af flere varianter af Minirisk-vaskeprodukter til Henkel ved leverancer fra Danmark til blandt andet Finland. Coop har fremlagt omsætningstal for produkter under varemærket MINIRISK opgjort i 2009 (DKK), hvoraf kan uddrages blandt andet: Hovedtotal VASKEMIDLER Minirisk konc. COLOR konc. ULTRA ANSIGTSPLEJE Minirisk HÅRPLEJE Minirisk Forklaringer Per Sjøqvist har forklaret, at han har været ansat i FDB siden 1992 og i dag er juridisk direktør. Op til 1. januar 2002 udskilte FDB alle dagligvareaktiviteterne i et selvstændigt 100 % ejet datterselskab, Coop Danmark A/S, som et led i forberedelsen til det fællesnordiske koncernsamarbejde. Fusionen blev opløst igen i 2008, hvor de tre kooperationer i Sverige, Norge og Danmark gik tilbage til deres oprindelige form, men samarbejdet om varemærkeplatforme fortsatte. Selskabet Nordtend AB blev stiftet den 1. juni 1976, efter at de fem nordiske forbrugerkooperationer var blevet enige om at lægge deres kemisk-tekniske produktion sammen. Det

9 - 9 - selskab, der indtil da havde stået for produktionen i Sverige, AB Helios, skiftede dermed også navn. Som en del af forberedelse til sammenlægningen fik man registreret MINIRISK. Den danske MINIRISK-registrering i klasse 3 kom dermed til at ligge i Nordtend AB. Nordtend A/S blev datterselskab til det svenske Nordtend AB. Man tog det ikke så nøje, om varemærkeregistreringerne skete i FDB s eller Nordtend A/S navn. Det er foregået lidt tilfældigt. Da de imidlertid fik forbygget sig lidt i Finland, blandt andet på grund af en fejlslagen strategi omkring det russiske marked, fandt man en køber til den kemisk-tekniske fabrik, Karlshamns Oljefabriker. Denne virksomhed overtog alle aktiviteter, men FDB valgte at købe såvel de tekniske som produktionsmæssige dele af Viby Kemisk-Tekniske Fabrikker tilbage. Den danske varemærkeregistrering lå i Nordtend AB og overgik dermed til Karlshamn Oljefabriker. MINIRISK har været basis for FDB s forsøg på at gøre noget ud over det sædvanlige på det kemisk-tekniske område i Danmark. Det er et brand, der har bidraget til kendskab i alle danske hushold som symbol på, at FDB vil gøre noget godt. Mærket MINIRISK har været på markedet uafbrudt. I december 2005 besluttede man i den fællesnordiske kooperation at satse på Änglamark som den fremtidige platform. Det skulle være en fælles satsning, hvor man ville inddæmme de enkelte produkter i de tre lande. Miljødelen skulle hedde Änglamark Blue Care, personlig pleje skulle hedde Änglamark Minirisk, og sidste del skulle angå fødevarer. Herefter begyndte en udfasning af de hidtidige produktemballager. Denne satsning er nu forladt igen til fordel for Änglamark alene. Fakta, som ejes 100 % af Coop, har derfor fra 2009 fået overladt brugen af MINIRISK som varemærke, idet Fakta ikke er en del af Coop Danmarks samarbejde med de andre nordiske organisationer. Efter deres nuværende strategi vil Minirisk-navnet på sigt forsvinde fra Änglamark produkterne. Det kom som en bombe for dem, da Campbell Peacock fra Henkel henvendte sig for at høre, hvilke planer Coop havde planer med MINIRISK, og han kunne vise dem, at Henkel havde varemærket. Campbell nævnte, at Henkel havde fået varemærket ved en successiv række af virksomhedsoverdragelser. Det var ikke før dette tidspunkt, som var i maj 2008, at FDB fik øjnene op for problemet. FDB s svar var, at det ville blive over deres lig at afgive varemærket. Det ville være som at røre ved arvesølvet, idet MINIRISK på linje med Cirkelkaffe har oparbejdet en kæmpe goodwill. De kontaktede advokat Frank Bøggild og blev enige

10 med advokaten om at slå på et argument om ibrugtagning. De forsøgte at opnå en forligsmæssig løsning, men Henkel var ikke indstillet på at afgive mærket. Da de skulle udfærdige stævningen, gik han på ca. en uge gennem arkiverne og fik undersøgt sagen til bunds. Indtil da havde han alene set på de nærmeste papirer. De har en database over deres varemærker, der administreres af en medarbejder, Pia Hopmann, som sidder i Stockholm. Sådan er det blevet ved med at være efter opløsningen af fusionen i 2008, da hun er virkeligt god til det. Han kan ikke forklare, hvorfor FDB ikke fik varemærkeregistreringen med over efter overenskomsten i Da han kom i 1992, var opgaven med at registrere varemærker mv. placeret i deres reklameafdeling, Reklametjenesten. Coop har normalt velfungerende procedurer for at holde fast i deres registreringer. Årsagen til fejlen kan være, at registreringen lå i Stockholm. Det var ikke en del af deres overvejelser, at der kunne mangle noget formelt på det punkt. Campbell Peacock har forklaret, at han siden april 2002 har været præsident i Henkel Norden, der dækker Sverige, Norge og Danmark. Grunden til, at Henkel henvendte sig hos Coop i 2008, var, at Henkel ønskede at udvide sine aktiviteter i Norden og få en stærkere position. De var klar over, at man i Coop var i gang med en større omlægning af de relevante varemærker. Coop blev imidlertid overraskede over, at Henkel ejede varemærket, hvorfor de gav Coop tid til at overveje, hvordan de ville håndtere det. Coop skærpede kort efter tonen og ville gå rettens vej, hvilket forekom ham som en drastisk fremgangsmåde. Henkel havde ikke umiddelbart konkrete planer med mærket. De sælger kun en kosmetik og personlig plejeprodukter i Danmark og har ikke kapaciteten selv til at producere vaskepulver. Man skal være opmærksom på, at der skal være stor sikkerhed ved fremstilling af denne type produkter på grund af allergihensyn mv. Henkel får produceret Minirisk-produkter hos Nopa i Danmark. Det har ikke været muligt for Henkel at finde det bilag, der er omtalt i punkt i overdragelsesdokumentet mellem Hackman Havi og Henkel. Med aftalen købte Henkel blandt andet en stor portefølje af Minirisk varemærker. Da de overtog Hackman Havi, kørte Henkel de eksisterende virksomheder videre, herunder særligt i Finland. Henkel bruger varemærkerne i såvel Finland som Sverige til en begrænset produktserie primært med vaskepulver og sæbeprodukter.

11 Henkel tager spørgsmålet om varemærker meget alvorligt. Hvert år får han en liste med deres varemærker og tager stilling til, hvilke der skal fornyes. De har aldrig haft anledning til at tro, at de ikke ejede varemærket i Danmark. Efter hans opfattelse havde Coop efter den oprindelige overtagelse en 10-årig periode, hvor de kunne producere et antal forskellige produkter. Han formodede herefter, at de havde forhandlet yderligere 10 år. De har ikke gjort noget for at forhindre Coops brug af varemærket, og Coop har ikke betalt licens for brugen. Henkel har, så vidt han ved, produceret Minirisk-produkter til Coop, blandt andet har Danlind A/S siden 2006 fremstillet Minirisk-produkter i Danmark. Flemming Lindeløv har forklaret, at han i dag ernærer sig som professionelt bestyrelsesmedlem. Han er oprindeligt uddannet civilingeniør og blev ansat først i FDB s laboratorium og kom i 1986 i direktionen, hvor han var, indtil han holdt op i FDB i Det var FDB s traditionelle krav om forsyningssikkerhed, der medførte, at man historisk havde mange egne produktionsanlæg. I 1970 erne var Lars Okholm meget optaget af fødevarekvalitet, herunder fx skrabeæg, der var Okholms opfindelse. Han var på mange punkter før sin tid, og Okholms Centrallaboratorium var meget magtfuldt og havde forbrugernes fulde støtte. Okholm var med til at udvikle Minirisk-serien i et samarbejde med nordmændene og svenskerne, og det var nyskabende at fremstille parfumefri shampooer og vaskepulvere. En dag annoncerede direktør Bent le Fèvre, at han havde solgt Nordtend, der var en produktionsvirksomhed ejet af FDB og søsterselskaberne i Norden. Efter at Bent le Fèvre havde forladt FDB på et eller andet tidspunkt i foråret 1987, blev hans ansvarsområder delt ud. Han selv fik ansvaret for den kemisk-tekniske del, hvor de opdagede, at de havde mistet MINIRISK. Han kan ikke huske klart, hvad han tænkte, men han kan huske, at det, som de troede, at de ejede, viste sig at være solgt året før. Huset osede på det tidspunkt af Safir-mel, Cirkelkaffe og de andre varemærker, og det var meget vigtigt for dem at få Minirisk-mærket hjem. Første troede de, at de blot kunne få det tilbage, men det viste sig, at de måtte bøde et beløb, som nok i dag svarer til 10 millioner danske kroner. I hans forståelse købte de dermed deres baby tilbage. I notatet til bestyrelsesmødet beskrev de det sådan, at det var deres varemærke, selvom det lå et i et datterselskab, ligesom f.eks. Vejle Dampmølle, der ejede Safir mel. Han kan ikke huske referatet fra bestyrelsesmødet, men vil i dag tolke Bjarne Møgelhøjs bemærkning sådan, at bestyrelsen ikke havde været orienteret om Bent le Fèvres salg. Den

12 efterfølgende overenskomst fra den 22. december 1987 må være affattet af juridisk afdeling i FDB. Sprogbrugen viser ham, at der må have været en intern jurist inde over. Han ved ikke, hvorfor de ikke fik registreret varemærket, som det ellers står i overenskomsten, og det giver ham røde ører. Han var ikke før forberedelsen til denne sag klar over, at der ikke var sket registrering. Det var Reklametjenesten, der på det tidspunkt stod for registreringer af varemærker. Reklametjenesten burde have været fanget opgaven via den interne arbejdsgang, som FDB fulgte efter bestyrelsesmøder, hvor den administrerende direktør skrev breve til alle implicerede underdirektører om, hvilke opgaver der skulle udføres i deres afdeling. Mikael Andersen har forklaret, at han var ansat i Coop i 17 år, indtil han i 2007 blev salgsansvarlig i et stort handelshus i Skanderborg. I havde han det kommercielle ansvar for indkøb af vaskepulver mv. hos Coop. I 2007 producerede Nopa Minirisk-produkter til Coop Danmark. Nopa er en private label producent, der dermed producerer for forskellige varemærker. Inden da, i et års tid omkring 2002, producerede Henkel Norden OY i Finland Minirisk-vaskepulver til det danske marked. Efter at Henkel havde lagt produktionen om og flyttet den til Tyskland, valgte Coop at opsige samarbejdet. Han havde en meget bred vifte af Minirisk produkter som sit ansvarsområde. Indtil strategien med at satse på Änglamark-mærket blev besluttet, solgtes Minirisk-produkterne alle steder i FDB-koncernen, bortset fra Irma og Fakta. Minirisk blev brandet regelmæssigt i den periode, hvor han havde ansvaret, f.eks. med særskilt reklame i Alt for Damerne, magasiner om børn mv. Minirisk indgik derudover med en del af produkterne i den husstandsomdelte reklameavis. Samarbejdet med Astma- og Allergiforbundet ophørte, da forbundet efter Coops opfattelse ikke gik langt nok for at skærme produkterne mod parfume mv. Efter hans opfattelse må der mangle nogle produkter i opgørelsen over omsætning af vaskemidler, hvilket set i forhold til omsætningen ikke er ubetydeligt. Som han husker det, stod Minirisk for 10 % af deres samlede salg af vaskepulver. Coop har ca. 1/3 af det samlede marked. Parternes synspunkter

13 Coop har gjort gældende, at det omstridte varemærke indtil 1986 lå i det 100 % kooperationsejede Nordtend. Herefter blev det overdraget, indtil FDB året efter købte det tilbage for danske kroner. Coop har gjort intensiv brug af mærket, hvilket rækker tilbage til FDB s produktudvikling i midten af 1970 erne, og FDB har fra da af været materiel ejer og har i det hele opført sig som ejer af varemærket MINIRISK. Det fremgår entydigt af overenskomsten fra 22. december 1987, at Henkel overdrog varemærket MINIRISK klasse 3 i Danmark. Købesummen på kr. var et stort beløb, og den manglende registrering fremstår som en oplagt fejl. Henkels synspunkt om, at det skulle være en brugsret, der er overdraget i december 1987, har ikke støtte i overdragelsesdokumentet. Sprogbrugen overlade i kontrakten stammer antageligt fra aftalen med Karlhamns Oljefabriker, hvor det svenske ord överlåta, der som bekendt betyder overdrage og ikke overlade, fremgår. Parterne har i overenskomsten nøje forholdt sig til, hvilke varemærker man ønsker at regulere som brugsret eller ikke. Retten kan derfor uden betænkeligheder lægge til grund, at Nordtend AB ved overenskomsten af 22. december 1987 overdrog retten til varemærket MINIRISK i Danmark til FDB. Der kan ikke ske ekstinktion af ejendomsretten til et varemærke. Det er ikke muligt indenfor varemærkeområdet at beskytte et varemærke ved rådighedsberøvelse mv., og registrering er alene en ordensforskrift uden den tingsretlige effekt, der følger ved tinglysning af fast ejendom. Dette fremgår af forarbejderne til varemærkelovens 39, hvor lovgiver har valgt ikke at give registrering en sådan tingsbogseffekt. Man kan dermed ikke miste sin ret til et varemærke, alene fordi man ikke har fået registreret sit ejerskab. Hertil kommer, at ekstinktion under alle omstændigheder ville kræve, at Henkel var i god tro. Henkels påståede adkomst etableres ved overdragelsen i Share Purchase Agreement, hvor Mini Risk er skrevet i to ord. Dette svarer til registreringen af figurmærket fra På trods af, at det dermed er uklart, hvad der er overdraget, har Henkel valgt alene at føre bevis ved en partsforklaring. Det er imidlertid klart, at overdragelsen er koncernintern i Henkel, hvorefter det kendskab til indholdet af overenskomsten af 22. december 1987, som tidligere led i ejerkæden har haft, kan gøres gældende overfor Henkel. Henkel har ikke gjort det fornødne for at beskytte sit varemærke, og Henkels påstand om, at der var en aftale om brugsret til mærket er ikke nærmere dokumenteret. Dertil kommer, at Henkel tilsyneladende først

14 foretog sig noget for at beskytte det omtvistede varemærke, da Coop efter deres oplysninger var ved at udfase produkterne. Henkel har dermed ikke levet op til de mest simple krav i dansk ret om reklamationspligt, undersøgelsespligt mv. Endelig har Henkel ikke solgt et eneste produkt i Danmark eller bevist under sagen, at Coop har haft kendskab til Henkels produktion i Danmark. Påstand 2 og 3 behandles under et. Coops påstand 3 om udslettelse af Henkel AG s EU-varemærke CTM er nedlagt med hjemmel i varemærkeforordningen artikel 96 d. Påstanden er et modkrav overfor Henkel AG s påstand om udslettelse af Coops registrering af ordmærket MINIRISK fra 2009 (VR ). At Henkel AG frafaldt dette i duplikken, medfører ikke, at Sø- og Handelsretten, der er EF-varemærkedomstol, ikke længere kan tage stilling til spørgsmålet. Det følger af forordningens artikel 101, stk. 3, at EFdomstolene skal bruge nationale retsplejeregler, hvis ikke der er fastsat noget andet i forordningen. Efter retsplejeloven 359 gælder, at er der fremsat et modkrav og hæves sagen, fortsætter sagen efter sagsøgtes anmodning for så vidt angår modkravet. For så vidt angår det materielle indhold af påstand 2-3 gøres det gældende, at selvom Coop ikke får medhold i påstand 1, har Coop stadig mulighed for at forhindre CTMregistreringen, idet Coop har dokumenteret et omfattende brug af og annonceret tilstrækkelig bredt med varemærket MINIRISK indenfor mange forskellige produktserier gennem mange år. Det følger af varemærkeloven 15, stk. 4, og forordningen artikel 8, stk. 5, at det ikke er et relevant moment at se på, at begge Henkels registreringen er bredere, hvis det kan fastslås, at MINIRISK er en velkendt varemærke. Dette har Coop dokumenteret ved den fremlagte kendskabsgradsundersøgelse, og der ikke kan være tvivl om, at Coop kontinuerligt har brugt de nævnte produkter med salg fortsat ind i Coop kan dermed kræve registreringen og designeringen udslettet, da der ellers vil ske en utilbørlig snyltning på Coops varemærke. Henkel har anført, at Coop har fortabt sin ret på grund af passivitet, jf. forordningen artikel 54, stk. 2, men da Henkels ansøgning er sket for mindre end 5 år siden, er denne bestemmelse ikke relevant, og der kan dermed ikke statueres passivitet efter EU-retten. Der er heller ikke efter dansk ret grundlag for at statuere passivitet, da Coop ikke har været bekendt med Henkels brug af mærket.

15 Henkel AG har gjort gældende, at Henkel afleder ejendomsretten til varemærket direkte fra den oprindelige ejer. Det er denne klare retsstilling, som Coop anmoder Sø- og Handelsretten om at ændre ud fra rimelighedsbetragtninger. Det fremgik af Flemming Lindeløvs forklaring, at man i FDB troede, at man ejede varemærkerettighederne, og at aftalen af den 22. december 1987 blev indgået for at rette en fejl. På den baggrund forekommer det mærkeligt, at den vigtige registrering fra 1975 ikke er nævnt i bilaget, som er delvist genbrugt. FDB har ikke registreret retten, der er ikke blevet protesteret mod senere registreringer, og Nordtend AB fortsatte med at producere Minirisk-produkter for Coop. Det er den normale praksis hos store varemærkerettighedsindehavere, at man gennemgår sin varemærkeportefølje en gang om året med henblik på fornyelse, men dette har Coop ikke gjort. Nordtend har derimod årligt betalt fornyelsesgebyr, indtil Henkel overtog, og der foretages nye registreringer. Det står derfor tilbage, at begge parter faktisk har ageret ud fra, at ejendomsretten ikke blev overdraget i Det var først ved Henkels henvendelse, at Coop så problemstillingen som et spørgsmål om registrering, hvilket først blev imødegået med en begæring om udslettelse. Når disse forhold sammenholdes, har Coop ikke bevist, at ejendomsretten til varemærket VR ved aftalen af 22. december 1987 blev overdraget fra Nordtend AB til Coop. Skulle Sø- og Handelsretten komme frem til, at Nordtend AB har foretaget et dobbeltsalg, er det er uafklaret i dansk ret, om der kan være sket ekstinktion i den forbindelse. I nærværende sag, hvor der er sket registrering, og hvor overdrageren var legitimeret til den skete overdragelse, er betingelserne for ekstinktion opfyldt. Henkel var i god tro, og Coop har udvist passivitet ved at ikke følge købet op med en registrering. Henkel bestrider ikke at have været bekendt med Coops brug af varemærket, men Henkel købte et selskab, som producerer private label Minirisk-produkter. Det er ikke unormalt i dette marked, at det er producenten, der har varemærkeregistreringen. I forhold til påstand 2 og 3 gøres det gældende, at det er en meget velbegrundet retsstilling, at det alene er ved OHIM, at man kan få ophævet et EU-varemærke, da en sådan beslutning har virkning ud over de nationale grænser. Henkel har under sagen frafaldet sit anbringende om, at FDB s registrering fra 2009 var i strid med EU-registreringen. For at kunne bruge forordningens artikel 101 og dermed henvisningen over til den nationale regel i retsplejeloven 359 er det en forudsætning, at Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle spørgsmålet består. Det er ikke tilfældet.

16 Såfremt Sø- og Handelsretten tager påstand 2 og 3 under realitetsbehandling, gøres det gældende, at den omstændighed, at et varemærke er velkendt, ikke er det samme som, at man fortsat har et varemærke, der er beskyttet. Derfor er registreringen af figurmærket fra 1978 relevant. Henkel bestrider, at dette varemærke har været brugt på de registrerede varer, og at der i øvrigt er sammenfald mellem de vareklasser, som Henkel har registreret varemærket for. Den dokumentation, som Coop har fremlagt for brugen af varemærket MINI- RISK er udateret, og ikke nok til at dokumentere brug. Det er åbenbart, at der har været nogen brug, men det fremstår som uklart, hvilke produktserier retten kan fastslå har været på markedet. For at varemærkeloven 15, stk. 4, kan påberåbes, må Coop dokumentere fortsat og vedvarende brug. Det er fremgået af sagen, at Coops omsætning indenfor produkterne har været dalende, og nu er produkterne helt udfaset i Coop. En eventuel varemærkeret ved ibrugtagning er dermed ophørt. Coops brug af varemærket MINIRISK i butikskæden Fakta har ingen betydning i den forbindelse. Ligesom ved OHIM-registreringen må det overfor udslettelsesbegæringen i forhold til Madrid-designeringen anføres, at Coop burde have reageret tidligere, idet ansøgningen er fra Coops reaktion burde være sket i forbindelse med Henkels offentliggørelse. FDB s faktiske opdagelse af registreringen kan ikke tillægges betydning. Dertil kommer, at Henkel har produceret vaskepulver til eksport, hvilket også kan etablere en varemærkeret i Danmark. Endelig gøres det gældende, at det forhold, at FDB ikke have viden om Henkels produktion, er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at bringe det ud af passivitet. Tidspunktet for passivitetens indtræden er ikke tidspunktet for varemærkeregistreringer, men hvornår det er taget i brug. Det er samtlige foreliggende omstændigheder, der skal tages i betragtning. Hertil kommer, at det forekommer usandsynligt, også set i forhold til Michael Andersens forklaring, at Coop ikke skulle have været bekendt med, at der skete produktion under Miniriskmærket. I forhold til de subsidiære påstande kan det lægges til grund, at Henkel bruger og har brugt MINIRISK varemærket i Danmark. Coop kan dermed ikke gøre passivitet gældende. Sø- og Handelsrettens afgørelse

17 Efter bevisførelsen lægges det til grund, at rettigheden til varemærkeregistreringen VR blev overdraget fra Nordtend AB til FDB (nu Coop) ved overenskomsten fra 22. december Det beroede herefter på en fejl internt hos FDB, at ejendomsretten til varemærket ikke blev registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Den omstændighed, at Henkel fortsat står registreret som ejer og fornyer den danske 1975-registrering kan ikke føre til, at Coop har fortabt sin ret til varemærket, idet der efter dansk ret ikke er knyttet særskilte rettigheder til registreringen. Da Henkel Norden ikke erhverver bedre ret end Nordtend AB, er der ikke sket ekstinktion. Coop findes heller ikke at have udvist en passivitet, som kan medføre fortabelse af deres ejendomsret til varemærket. Coop får herefter medhold i den principale påstand i påstand 1. For så vidt angår spørgsmålet i påstand 2 om designering af Danmark følger det af ovenstående, at Henkel AG s anmodning om at få den internationale registrering designeret af Danmark ligger tidsmæssigt efter Coops varemærkeret, hvorfor Coop skal have medhold i påstand 2. For så vidt angår påstand 3 følger det af retsplejeloven 359, jf. varemærkeforordningen artikel 101, stk. 3, at Sø- og Handelsretten som EF-varemærkedomstol i henhold til Coops begæring fortsat skal tage stilling til modkravet om udslettelse af Henkels registrering i OHIM (CTM ). Varemærkeregistreringen VR er et ældre varemærke i varemærkeforordningens forstand, jf. forordningen artikel 8, stk. 2, litra a, ii. Da det lægges til grund som ubestridt, at MINIRISK er et velkendt nationalt varemærke, er Coops registrering VR en hindring for Henkels OHIM-registrering, uanset om der er fuldt sammenfald mellem de varer, som registreringerne gælder for, jf. forordningen artikel 8, stk. 5. Herefter skal Coop også have medhold i påstand 3. Som følge af det anførte vil Coop være at frifinde for de af Henkel Norden og Henkel AG nedlagte påstande til selvstændig dom.

18 Efter udfaldet af sagen skal Henkel AG og Henkel Norden herefter betale sagens omkostninger, herunder Coops udgift til retsafgift med kr. samt kr. som et skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af udgift til advokat. Thi kendes for ret: Henkel Norden OY skal overdrage Coop Danmark A/S varemærkeregistrering VR vederlagsfrit. Henkel AG & Co. KGaA s danske designering af MP skal udslettes. Henkel AG & Co. KGaA s CTM skal udslettes. Henkel Norden OY og Henkel AG & Co. KGaA skal inden 14 dage til Coop Danmark A/S betale sagens omkostninger med kr., som forrentes i henhold til renteloven 8a. Carsten Vagn Jacobsen Henrik Rothe Karin Schou Andersen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 10. februar 2011

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

SUPPLERENDE PROCESSKRIFT

SUPPLERENDE PROCESSKRIFT Sø og Handelsretten Sagsnr. A-0035-14 og A-0036-14 SUPPLERENDE PROCESSKRIFT BUMP Productions CVR-nr. 26 92 66 02 c/o Derek Banner Axel Heides Gade 7b, 1. th 2300 København S mod Metronome Productions A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 15. august 2014

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere