SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 Rådsmøde Transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Samlenotat J.nr Den 4. juni 2013 Moms, Afgifter og Told CK Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 10. juni 2013 SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 8: Forslag til ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer. 1 / 10

2 Dagsordenspunkt 8: Forslag til ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer. KOM(2012) Resumé Kommissionens har den 13. juli 2012 stillet forslag til et direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for køretøjer. Forslaget er en del af Kommissionens forslag til en Køretøjssikkerhedspakke, der har til formål at støtte og håndhæve den tekniske kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil med henblik på at forbedre færdselssikkerheden og miljøbeskyttelsen. Efter forslaget til ændring af direktiv 1999/37/EF skal medlemsstaterne udveksle data om registrerede køretøjers tekniske forhold, og der foreslås forbud mod samtidig registrering af et køretøj i flere medlemsstater, indførelse af en ordning med midlertidig tilbagekaldelse af en registrering i tilfælde af farlige mangler ved køretøjet og krav om registrering af, at et køretøj er udrangeret. Regeringen støtter ønsket om at forbedre færdselssikkerheden og miljøbeskyttelsen. Regeringen er enig i, at forslaget kan understøtte disse mål. De statsfinansielle konsekvenser af forslaget er vanskelige at bestemme på det foreliggende grundlag. Forslaget forventes at få såvel positive som negative konsekvenser, men den samlede virkning forventes ikke at blive nævneværdige. På grund af den usikkerhed, der er forbundet med at vurdere de statsfinansielle konsekvenserne af forslaget, kan regeringen på nuværende tidspunkt ikke støtte forslaget ubetinget. Forslaget har nu været behandlet på tre møder i maj måned 2013 i Arbejdsgruppen for Landtransport. På baggrund af disse møder har Formandsskabet har den 31. maj 2013 stillet et kompromisforslag, som regeringen kan støtte. 2. Baggrund Kommissionen har den 13. juli 2012 stillet forslag om en Køretøjssikkerhedspakke, der består af forslag til: 1) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF, jf. dokumentnummer COM(2012) ) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, jf. dokumentnummer COM(2012) ) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF, jf. dokumentnumrene COM(2012) / 10

3 Formålet med forslagene er at støtte og håndhæve den tekniske kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil med henblik på at forbedre færdselssikkerheden og miljøbeskyttelsen. Forslaget om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer behandles i dette grund- og nærhedsnotat. De øvrige to forslag, der vedrører syn af køretøjer, behandles i samtidige grund- og nærhedsnotater fra Transportministeriet. Ved brev af 23. juli 2012 har Kommissionen sendt forslagene til delegationerne. Ved brev af 26. juli 2012 til Folketinget har Kommissionen iværksat proceduren i protokol 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Svarfristen er opgivet til at være 21. oktober Forslaget til ændring af direktiv 1999/37/EF er fremsat med hjemmel i artikel 91 i TFEU om procedurer for vedtagelse af fælles regler for transportområdet. Forslaget behandles efter artikel 294 i TEUF om den almindelige lovgivningsprocedure, jf. procedurenummer COD/2012/0185. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Forslaget til ændring af direktiv 1999/37/EF bør ses i sammenhæng med Kommissionens forslag af 4. april 2012 til en forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, jf. dokumentnummer COM (2012)164. Folketingets Europaudvalg er orienteret om forslaget i et grund- og nærhedsnotat af 16. maj Forslaget har været behandlet på tre møder i maj måned 2013 i Arbejdsgruppen for Landstransport. På baggrund af disse møder har Formandskabet den 31. maj 2013 stillet et kompromisforslag, der i væsentlig grad ændrer det oprindelige forslag, jf /13 TRANS279 CODEC Formål og indhold Kommissionens Køretøjssikkerhedspakke sigter på at bidrage til målet om at nedbringe antallet af trafikdræbte med 5 pct. senest i 2020, som fastlagt i de politiske retningslinier for trafiksikkerhed Pakken sigter også på at bidrage til at nedbringe de af vejtransportsektorens emissioner, der skyldes dårlig vedligeholdelse af køretøjer. Målet søges bl.a. nået ved at ændre det gældende direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (direktiv 1999/37/EF, som ændret ved direktiv 2003/127/EF). Der stilles forslag om: 1) En ordning med midlertidig tilbagekaldelse af en registrering i tilfælde, hvor et registreret køretøj har farlige mangler. Tilbagekaldelsen gælder, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Herefter tillader registreringsmyndigheden, at køretøjet tages i brug på ny, uden at en ny registrering er nødvendig. 2) En ordning, hvorefter det skal registreres, hvis et køretøj udrangeres i overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF, jf. litra d nedenfor. 3 / 10

4 3) En ordning, hvorefter der skal ske afmelding af et registreret køretøj, hvis køretøjet registreres i en anden medlemsstat. 4) Krav om at køretøjsrelevante data registreres i et nationalt elektronisk register, herunder data om resultaterne af obligatorisk teknisk kontrol af køretøjer. Tekniske data om registrerede køretøjer skal stilles til rådighed for relevante myndigheder og synsvirksomheder i andre medlemsstater. 5) Bemyndigelse af Kommissionen til løbende at opdatere direktivets bilag med mindstekrav til, hvilke oplysninger om et køretøj, der skal registreres. Der stilles forslag om, at direktivet skal træde i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne skal have implementeret direktivet og anvende reglerne senest 36 måneder efter, at direktivet er trådt i kraft. Formandsskabet har den 31. maj 2013 stillet et kompromisforslag. Herefter udgår forslaget om en ordning, hvorefter der skal ske afmelding af et registreret køretøj, hvis køretøjet registreres i en anden medlemsstat, og forslaget om bemyndigelse af Kommissionen til løbende at opdatere direktivets bilag med mindstekrav til, hvilke oplysninger om et køretøj, der skal registreres, jf. nr. 3 og 5 ovenfor. Endvidere foreslås nogle overvejende tekniske ændringer. 4. Europa-Parlamentets udtalelse Der foreligger ikke en stillingtagen fra Europa-Parlamentet. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at nærhedsprincippet finder anvendelse, for så vidt som forslaget ikke hører ind under EU s enekompetence. Kommissionen anfører, at forslaget opfylder nærhedsprincippet, da målene i forslaget ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne af følgende årsager: De eksisterende krav er gennemført uensartede af medlemsstaterne, og der er store afvigelser med hensyn til håndhævelsen af den tekniske kontrol og ordningen for syn ved vejsiden, hvilket medfører negative virkninger for både færdselssikkerheden og det indre marked. En fremtidig uhindret informationsstrøm mellem medlemsstaterne af oplysninger om registrering af køretøjer forudsætter, at der findes køretøjsregistre med et harmoniseret indhold i alle medlemsstater. Regeringen er enig med Kommissionen i, at udveksling mellem medlemsstater af data om registrerede køretøjers tekniske forhold vil være et middel til at styrke færdselssikkerheden gennem bedre kontrol med køretøjers tekniske stand. Denne del af forslaget er dermed i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringen vurderer, at forslagene om at registrere udrangering af køretøjer og forbuddet mod samtidig registrering af samme køretøj i flere stater vil modvirke svindel med køretøjer. Disse dele af forslaget er dermed også i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringen er enig i intentionen bag forslaget om en ordning med midlertidig tilbagekaldelse af en registrering og finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 4 / 10

5 Kommissionen anfører, at forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Kommissionen anfører nærmere, at forslaget ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene vedrørende styrkelse af færdselssikkerheden og miljøbeskyttelsen ved at håndhæve en teknisk kontrol og skabe passende rammer for uhindret informationsstrøm. Regeringen er enig med Kommissionen i, at forslagene om udveksling af data mellem medlemsstaterne, forbud mod dobbelt registrering af køretøjer og krav om registrering af udfasning af køretøjer ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de opstillede mål. 6. Gældende dansk ret Registrering af køretøjer er reguleret ved lov om registrering af køretøjer. Herefter skal et køretøj som udgangspunkt registreres og forsynes med nummerplade, før det tages i brug på færdselslovens område. Skatteministeren kan fastsætte regler for registrering af køretøjer og for brug af udenlandske køretøjer her i landet. Sådanne regler er fastsat i bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v. (registreringsbekendtgørelsen). Dog fastsætter forsvarsministeren regler for registrering af køretøjer, der tilhører Kongehuset, forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Efter registreringsbekendtgørelsen registreres køretøjer i Køretøjsregisteret. Det er et centralt digitalt register for hele landet. Registeret administreres af SKAT. I registeret registreres oplysninger om det enkelte køretøj og om køretøjets tilhørsforhold. Efter bekendtgørelsen kan et køretøj ikke være registreret i såvel Køretøjsregisteret som i udlandet. Efter bekendtgørelsen afmeldes et køretøj, hvis SKAT modtager køretøjets nummerplader. Det indebærer, at hvis politiet inddrager et køretøjs nummerplader, f.eks. ved en 77-kontrol, og afleverer disse til SKAT, så afmeldes køretøjet. Afmeldes et køretøj fra Køretøjsregisteret, ophører samtidig beskatningen af køretøjet. Der er ikke i dansk ret en ordning med tilbagekaldelse af en registrering af et registreret køretøj. Et køretøj er enten registreret eller ikke registreret i Køretøjsregisteret. I Køretøjsregisteret registreres næsten alle CoC-oplysninger (Certifikate of Conformity) om et køretøj, hvis køretøjet er registreret 6. juni 2012 eller senere. For køretøjer, der er registreret før denne dato, registreres færre CoC-oplysninger. Efter bekendtgørelsen sker der registrering i Køretøjsregisteret af, om et registreret køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt rettidigt. Endvidere registreres, om et fremstillet registreret køretøj ikke er godkendt ved syn. Men denne registrering i Køretøjsregisteret sker kun, hvis manglerne ikke er udbedret inden 33 dag. Køretøjsregisteret orienterer politiet om køretøjer, der er registreret i 5 / 10

6 Køretøjsregisteret som ikke godkendt ved syn, med henblik på at køretøjets nummerplader inddrages. Der sker ikke registrering i Køretøjsregisteret af, om et køretøj er udfaset. Efter lov om registrering af køretøjer er prisen for et sæt nummerplader til en bil kr., og prisen for en enkelt nummerplade til f.eks. en motorcykel er 590 kr. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Det vurderes på det foreliggende grundlag, at forslaget kan gennemføres administrativt uden lovgivning. Statsfinansielle konsekvenser Forslaget om, at et registreret køretøj, der registreres i en anden medlemsstat, skal afmeldes i den medlemsstat, hvor køretøjet hidtil har været registreret, kan give den danske stat et provenutab. Det har sammenhæng med, at Danmark har den højeste beskatning i Europa af køretøjer, og at reglerne for, i hvilken stat et køretøj skal registreres, ikke er entydige. Det må derfor forventes, at der i tilfælde af tvivl om, hvor et køretøjs skal registreres, vil være en fælles interesse mellem køretøjets ejer eller bruger og den pågældende anden medlemsstater om, at køretøjet ikke skal være registreret i Danmark. I det fremsatte forslag savnes et instrument til hurtig løsning af konflikter mellem medlemsstater om, hvor et køretøj skal registreres. Det skal bemærkes, at Kommissionen den 4. april 2012 har stille forslag til en forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, jf. dokument COM (2012)164. Heri indgår forslag til regler om, i hvilken stat et køretøj skal registreres. Forslaget om en ordning med midlertidig tilbagekaldelse af en registrering i tilfælde af farlige mangler ved køretøjet må forventes at få den konsekvens, at køretøjet ikke beskattes, så længe registreringen er tilbagekaldt, men det er en national beslutning. Undlades beskatning i tilbagekaldelsesperioden, vil det give staten et provenutab. Det har sammenhæng med, at den foreslåede tilbagekaldelsesordning må forventes at finde anvendelse i betydeligt flere tilfælde end i dag, hvor der først sker afmelding af et køretøj med farlige mangler, hvis manglen ikke er udbedret efter nogle måneder. Forslaget om en tilbagekaldelsesordning vil reducere statens indtægter fra salg af nummerplader. Indtægtstabet vurderes at blive meget begrænset, da køretøjer i dag som udgangspunkt kun afmeldes som følge af farlige mangler ved politiets foranstaltning. Konstateres manglen af en synsvirksomhed, sker der som udgangspunkt ikke en afmelding af køretøjet. Statskassens samlede tab af indtægter er vanskeligt at anslå. Det skyldes, at det i høj grad vil afhænge af, hvorledes samarbejdet mellem medlemsstater forløber, når der kan være tvivl om, hvor et køretøj skal registreres. På den anden side vil en udvidet kontrol med køretøjers tekniske og miljømæssige egenskaber tendere mod at afkorte køretøjernes levetid, og dermed give et mindre 6 / 10

7 merprovenu fra registreringsafgiften. Dette merprovenu er ligeledes vanskeligt at skønne. Formandsskabets kompromisforslag af 31. maj 2013 indebærer ikke statsfinansielle konsekvenser. Administrative konsekvenser for staten En gennemførelse af forslaget vil kræve en omlægning af Køretøjsregisteret, dels med indførelse af en ordning med tilbagekaldelse af en registrering, dels med registrering af udfasning af køretøjer. Endvidere kan der være omkostninger forbundet med en ordning, hvor data om registrerede køretøjers tekniske forhold skal udveksles med andre medlemsstater. De samlede etableringsomkostninger anslås på det foreliggende grundlag med betydelig usikkerhed at blive på op til 10 mio. kr. Eventuelle merudgifter for det offentlige, der følger af forslaget, afholdes inden for ressortministeriets eksisterende rammer, jf. budgetvejledningen. Administrative og økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder En gennemførelse af forslaget om en ordning med tilbagekaldelse af registreringer vil spare borgere og virksomheder for udgiften til nye nummerplader. Der vil ikke være væsentlige administrative besparelser for borgere og virksomheder ved en gennemførelse af ordningen, da proceduren ved indregistrering af et sådant køretøj er enkel. En gennemførelse af forslaget om afmelding af en køretøj, der registreres i en anden medlemsstat, må forventes at give borgere og virksomheder en mindre administrativ lettelse derved, at indkaldelse til syn i flere medlemsstater undgås. Dette forslag er dog ikke medtaget i Formandsskabets kompromisforslag af 31. maj En gennemførelse af forslaget om udveksling af data om køretøjers tekniske forhold og synsforhold mellem medlemsstater kan på den ene side spare borgere og virksomheder med køretøjer i forskriftmæssig stand for unødvendig kontrol, men på den anden side blive en administrativ og økonomisk belastning for borgere og virksomheder med køretøjer, der er i tvivlsom forskriftsmæssig stand. Regeringen kan støtte det af Formandsskabet den 31. maj 2013 stillede kompromisforslag. 8. Høring Forslaget har været sendt i høring hos Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Autobranchens Handels-og Industriforening i Danmark, Brancheorganisationen for værksteder, Danmarks Motor Union, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Bilforhandler Union, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Dansk Erhverv, Dansk Landbrug, Danske Motorcyklisters Råd, Danske Speditør Forening, Dansk Industri, Dansk Lokalsyn, Danske Synsvirksomheder, Dansk Transport og Logistik, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, Den Danske Skatteborgerforening, ERFA-gruppen-bilsyn, Finans og Leasing, Finansrådet, 7 / 10

8 FDM, FSR-danske revisorer, Foreningen af Vognimportører i Danmark, Forsikring og Pension, Håndværksrådet, Landbrugsrådet, MC Touring Club, Motorcykelbranchens Landsforbund, Motorhistorisk Samråd, Sammenslutningen af karosseribyggere og Autooprettere i Danmark. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er ikke kendskab til andre landes konkrete holdninger til forslaget. 10. Foreløbig dansk holdning Regeringen bakker op om forslagets formål, at støtte håndhævelsen af den tekniske kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved registrering af tekniske mangler ved køretøjer, med henblik på at forbedre færdselssikkerheden og miljøbeskyttelsen. Regeringen er også enig i, at reglerne for registrering af køretøjer skal være enkle at administrere for borgere og virksomheder. Regeringen er enig i, at de stillede forslag kan understøtte disse mål. Regeringen er dog af den opfattelse, at der i forbindelse med forslaget om afmelding af et registreret køretøj, der nu registreres i en anden medlemsstat, savnes et middel til løsning af uenighed mellem to medlemsstater, der begge mener at have ret til at registrere køretøjet. Regeringen er ikke overbevist om, at en ordning med midlertidig tilbagekaldelse af en registrering i tilfælde, hvor der er fundet farlige mangler ved et køretøj, er det rette middel til at hindre fortsat brug af køretøjet. Forslaget synes udviklet på grundlag af registeringssystemer, hvor et køretøj registeres med samme registreringsnummer fra vugge til grav, og ikke et system som det danske, hvor et køretøj kun er registreret i den eller de perioder, hvor det bruges. Som udgangspunkt bør det være op til den enkelte medlemsstat at fastsætte regler for, hvorledes det sikres, at et køretøj med farlige mangler ikke fortsat bruges, men under forudsætning af, at andre medlemsstater får adgang til oplysninger om sådanne køretøjer. Regeringen vil arbejde for at sikre, at den foreslåede ordning med at tilbagekalde en registrering af et køretøj med farlige mangler får en så smidig udformning, at ordningen kan indpasses i den danske registreringsordning på en enkel måde. I lyset af den usikkerhed, der på nuværende tidspunkt er forbundet med at vurdere, hvilke statsfinansielle konsekvenser en gennemførelse af det samlede forslag vil have, kan regeringen på nuværende tidspunkt ikke ubetinget støtte forslag. Regeringen kan støtte det af Formandsskabet den 31. maj 2013 stillede kompromisforslag. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg i form af et grundog nærhedsnotat af 20. september / 10

9 Bilag Høring over Kommissionens forslag af 13. juli 2012 til ændring af direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, jf. COM(2012)381. Brancheorganisationen for værksteder (CAD) Organisationen støtter forslaget. Organisationen anfører, pba. betragtning nr. 2, hvorefter den almindelige registreringsprocedure ikke skal følges, når en registreringstilbagekaldelse ophæves, at der, særligt for vedkommende indehaver af den tilbagekaldte registrering, savnes en vurde-ring af de nationalt fastlagte omkostninger ved proceduren. DTL Organisationen finder generelt, at forslaget om Køretøjssikkerhedspakken er gennemgribende, og det vil på europæisk niveau harmonisere regler om teknisk kontrol med henblik på at effektivisere synsvirksomhedernes virkefelt, samt stille større krav til inspektørernes færdigheder og uvildighed, end tilfældet er i dag. Ligeledes vil det forenkle registreringskrav og effektivisere kontrol og registreringsprocedurer på dokumentsiden. Alt sammen med det formål at forbedre færdselssikkerheden og nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne, hvilket det må antages, at forslaget i stor udstrækning vil tilgodese. Dog er der visse forbehold at iagttage, hvilket især handler om de økonomiske konsekvenser af det samlede forslag, som særligt sigter imod erhvervskøretøjer og herunder en i forvejen presset transportbranche. Der er risiko for, at den regning, som naturligt vil blive sendt videre til transporterhvervets kunder, vil forringe danske transportvirksomheders konkurrenceevne yderligere henset til det generelle løn- og prisniveau i Danmark, uagtet at forslaget implementeres bredt inden for EU. Organisationen oplyser, på trods af de økonomiske konsekvenser, at den finder den overordnede ide med krav om regelmæssige periodiske syn fulgt op af en intensiveret og risikobasseret landevejskontrol samt et forenklet og elektronisk registreringssystem som et godt tiltag for at undgå, at køretøjer i ringe teknisk stand kører rundt på de europæiske veje til fare for færdselssikkerheden. Af bemærkninger til selve forslaget om ændring af direktivet om registreringsdokumenter henleder organisationen opmærksomheden på, at den finder den nye mulighed med at tilbagekalde registreringen af et køretøj i en midlertidig periode, som ikke vil betinge inddragelse af registrering og nummerplader, hvorefter samme køretøj skal registreres på ny, som et godt tiltag, som vil højne færdselssikkerheden, men også tilskynde en ejer af et køretøj til at få bragt sit køretøj i forskriftsmæssig stand, fx efter et periodisk syn, hvor køretøjet alene opnåede betinget godkendelse. Organisationen bemærke hertil, at der kræves direkte adgang til disse data for kontrolmyndigheden (politiet) i forbindelse med kontrolaktiviteter ved vejsiden, ligesom det kunne overvejes at indføre en mærkning af et køretøj, som får 9 / 10

10 tilbagekaldt sin registrering i en midlertidig periode i lighed med den svenske ordning, hvor der påsættes et klistermærke synligt på køretøjet, som ikke opfylder gældende krav. FDM Organisationen er i det store og hele tilfreds med og kan tiltræde de foreslåede direktivændringer. Organisationen anfører, at muligheden for midlertidig tilbagekaldelse af et køretøjs registrering i tilfælde, hvor der konstateres trafikfarlige mangler, kan organisationen kun bifalde. Det vil være besparende i flere henseender for såvel køretøjsejer som myndigheder at slippe for at skulle gennemføre en genindregistreringsproces i sådanne tilfælde. Organisationen hilser oprettelsen af et elektronisk register over relevante tekniske oplysninger velkomment. Organisationen anbefaler i den forbindelse: At der også registreres oplysninger om køretøjets kilometertal ved periodisk syn. At de således registrerede oplysninger stilles til rådighed for enhver, og ikke kun for kompetente myndigheder og synsvirksomheder. Forsikring & Pension Organisationen finder det yderst positivt, at direktivet sikrer, at det fremadrettet undgås, at motorkøretøjer kan være registreret parallelt i forskellige medlemsstater. Dette vil være et stort fremskridt i forhold til at forhindre, at stjålne køretøjer handles i andre medlemsstater. Endvidere sikrer det, at blandt andet totalskadede køretøjer og skrottede køretøjer ikke kan videresælges med svindel for øje. Organisationen håber i den forbindelse, at SKAT vil deltage aktivt i EUCARIS samarbejdet. Motorcykel-Forhandler Foreningen Ingen. 10 / 10

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0382 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0382 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0382 Bilag 2 Offentligt Dato 21. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Supplerende nærheds- og grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om syn ved vejsiden af

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUD- VALG

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUD- VALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 11-0296534 Den 21. januar 2014 Miljø, Energi og Motor Ck SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUD- VALG Forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere