Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Eastern European Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2015 Justeret 2011, 2014 og 2015 Det Humanistiske Fakultet Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Københavns Universitet Faculty of Humanities Institute for Cross Cultural and Regional Studies University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier, 2008-ordningen er fastsat med hjemmel i 67 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004, 33 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004, 37 i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Kandidatuddannelsen i Østeuropastudier er et 2-årigt fuldtidsstudium normeret til 120 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point udgøres af det centrale fag inkl. speciale, og 30 ECTS-point udgør kandidattilvalget. Stk.2. ECTS-point - European Credit Transfer System-point - angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdstimer. 2. Formål Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder til at blive optaget på en forskeruddannelse. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i Øst- og Sydøsteuropastudier med Balkanstudier, Polsk eller Russisk fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Østeuropastudier i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i Øst- og Sydøsteuropastudier med Balkanstudier, Polsk eller Russisk. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter studienævnets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med den

3 direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Se nærmere på Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 5. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til -point. Stk. 6. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 7. Studienævnet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i Østeuropastudier. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 8. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter fastsatte kriterier, der fremgår af 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på en kandidatuddannelse i Østeuropastudier pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Ud over tekster på det studerede sprog læses efter emnets krav tekster på engelsk, tysk og evt. fransk. De pågældende sprog skal beherskes i et omfang, så litteratur på disse sprog forstås og kan inddrages i udviklingen af viden om emner, der hører under uddannelsens genstandsområde. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. En normalside kyrillisk prosa efter 1700 (moderne russisk) svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. En normalside kyrillisk prosa før 1700 (ældre russisk, oldrussisk og oldkirkeslavisk) svarer til 1000 typeenheder inkl. mellemrum. En normalside kyrillisk poesi (moderne russisk) svarer til 25 verslinier. En normalside poesi før 1700 (ældre russisk) svarer til 10 verslinier. Stk. 4. Fagets procedurer for godkendelse af pensumopgivelser ( petitum ) beskrives under punktet Eksamen på instituttets hjemmeside. Definitioner: Synopsis: En disposition, som den studerende udarbejder til brug ved den mundtlige prøve.

4 Bunden prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet er fastsat af eksaminator. Fri prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet aftales mellem eksaminand og eksaminator. Mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog: Prøve, hvor eksaminanden indleder med en sagsfremstilling på f.eks. 5 minutter. Herefter dialog. Mundtlig dialog: Prøve, hvor eksaminanden ikke er sikret ret til en længere indledning. Her kan eksaminator umiddelbart starte med at stille spørgsmål. Eller eksaminator kan bede om en indledning fra den studerende. Essay: En kortere sagsfremstilling på 5-6 normalsider, der skal demonstrere evne til at disponere stoffet, vise sikkert overblik og evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Semesteropgave: Kortere opgaveform, der besvares i forbindelse med et undervisningsforløb, i reglen som led i en række semesteropgaver. Kan afhængigt af emnet have form som et essay eller besvarelse af et antal punktspørgsmål. Ugeopgave: Opgaveform, hvor eksaminanden får stillet et spørgsmål og derefter har en uge til rådighed til at besvare spørgsmålet. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og speciale skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. Kapitel 5 Betegnelse og kompetenceprofil 8. Titel Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. i Østeuropastudier. På engelsk bruges Master of Arts in Eastern European Studies. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster, giver det ret til titlen cand.mag. i Østeuropastudier med tilvalg (Elective Studies) i fx Kulturformidling. 9. Kompetenceprofil for den færdige kandidat. Uddannelsen har til formål at uddanne humanistiske kandidater med professionel og videnskabeligt baseret kompetence i Østeuropastudier på højt niveau, således at kandidaten efter dens afslutning er kvalificeret til at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre for den pågældende uddannelse relevante teorier og metoder. En kandidat i Østeuropastudier er i stand til selvstændigt at løse faglige opgaver under anvendelse af videnskabelige metoder og påtage sig faglige formidlingshverv. Uddannelsen udbygger den studerendes faglige viden og kunnen og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. Den giver den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den videreudvikler derudover den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt arbejde. Endelig kvalificerer den til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelsen,

5 jfr. bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.- bekendtgørelsen). En kandidat i Østeuropastudier har ud over faktuel viden om østeuropæiske forhold generel indsigt i de videnskabelige discipliner, som faget benytter sig af (kulturteori, historie, politologi, samfundsvidenskab mv.). Kandidaten kan identificere problemer, forholde sig kritisk til dem og opstille løsningsforslag ud fra flere synsvinkler. En kandidat i Østeuropastudier dokumenterer gennem sine eksamener og prøver, at han/hun: behersker et slavisk sprog i tale og skrift og kan benytte sig heraf til at skaffe sig faktuel viden fra tekster på det pågældende sprog. har opnået kendskab til nyere teorier og metoder inden for studiet af Østeuropastudier, herunder kulturteori, historie, politologi, samfundsvidenskab etc., og er i stand til selvstændigt at anvende disse ved analyse inden for et selvvalgt empirisk felt. kan reflektere over de måder, hvorpå viden om såvel historiske som samtidige forhold opnås og viderebringes. kan formidle sin viden om Østeuropastudier på flere niveauer. kan analysere og perspektivere et eller flere østeuropæiske landes historiske og kulturelle bidrag til Europas kultur og til verdenssamfundet i øvrigt. En kandidat i Østeuropastudier er kvalificeret til at arbejde med undervisning, forskning og formidling samt deltage i generelle projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer, og til arbejde med Østeuropa eller en region i Østeuropa i almindelighed. Han/hun kan indgå i alle slags arbejdssammenhænge, hvori sprog og kultur indgår, f.eks. ved gymnasier, forskningsbiblioteker, universiteter, ministerier, administration, NGO er og erhvervsvirksomheder, herunder eksportvirksomheder. En kandidat fra en humanistisk uddannelse har: viden inden for et eller flere fagområder, som på udvalgte felter er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde forstår og er i stand til at forholde sig kritisk til fagområdets viden kan identificere videnskabelige problemstillinger og angive løsninger på disse på videnskabeligt grundlag. En kandidat fra en humanistisk uddannelse besidder følgende færdigheder: behersker fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber har generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne kan vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder kan opstille nye analyse- og løsningsmodeller kan diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. En kandidat fra en humanistisk uddannelse besidder følgende kompetencer: kan styre komplekse arbejds- og udviklingssituationer

6 kan håndtere uforudsigelige situationer, der forudsætter nye løsningsmodeller kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 10. Kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsens to første semestre består af moduler inden for det centrale fag samt kandidattilvalget. Stk. 2. Uddannelsens tredje semester består udelukkende af moduler inden for det centrale fag. Stk. 3. Uddannelsen indeholder -point valgfag inden for det centrale fag. Stk. 4. Kandidattilvalget kan ligge uden for det centrale fag. Stk. 5. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Østeuropastudier. Stk. 6. Specialet kan efter Studienævnets afgørelse udvides til 60 ECTS-point, hvis det er af eksperimentel karakter. Stk. 7. Modul VII skal aflægges som den sidste prøve. Stk. 8. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 9. Kandidatuddannelsens strukturerede forløb fremgår af følgende oversigt: Modul Titel ECTSpoinmelse Semester Prøveform Bedøm- Censur Fagtype Modul I Særligt studeret 15 Første emne I Specialized Topic I HØEK03211E Særligt studeret emne I Specialized Topic I 15 Første Fri skriftlig hjemmeopgave / Free 7-trinsskalaen Intern Konstituerende written home assignment Modul III Særligt studeret emne II 15 Første HØEK03231E Modul II HØEK03221E Modul IV HØEK03241E Modul V Specialized Topic II Særligt studeret emne II Specialized Topic II Emne A: Oversættelse i teori og praksis Topic A: Translation in Theory and Practise Emne A: Oversættelse i teori og praksis Topic A: Translation in Theory and Practise Emne B: Fri fagdisciplin Topic B: Free Topic Emne B: Fri fagdisciplin Topic B: Free Topic Hovedemner Main Topics 15 Første Fri mundtlig fremstilling (forelæsning), 30 min. / Free oral exam (lecture), 30 min. Intern 15 Andet Andet Fri skriftlig hjemmeopgave/ Free written home assignment Intern 15 Andet Andet Bunden mundtlig prøve med dialog / Set oral exam Konstituerende 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen Intern 15 Tredje trinsskalaen Tilvalg Tilvalg

7 HØEK03251E Modul VI HØEK03271E Konstituerende Mobilitetsvindue Hovedemner Main Topic Valgfag Elective Topic Projektorienteret forløb Academic Internship 15 Tredje Mundtlig bunden prøve med forberedelse, 60 min. / Set oral exam with preparation time, 60 min. Ekstern 15 Tredje Tredje Fri skriftlig hjemmeopgave / Free written home assignment Intern Mobilitetsvindue 7-trinsskalaen Bestået / Ikkebestået Pass/fail Konstituerende og Valgfag Modul VII Speciale 30 Fjerde HØEK03301E Speciale /Thesis 30 Fjerde Fri skriftlig hjemmeopgave / Free written home assignment 7-trinsskalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 11. Uddannelsens moduler: Modul I: Særligt studeret emne I Specialized Topic I Kompetencemål for modulet Eksaminanden opnår indsigt i og fortrolighed med fagets terminologi og kan forholde sig analytisk og kritisk til et fagområdes kilder og sekundærlitteratur og er på dette grundlag i stand til selvstændigt at formulere og behandle problemer inden for et givet emne med inddragelse af litteratur på et eller flere østeuropæiske sprog, valgt efter emnets karakter. Særligt studeret emne I (konstituerende) - HØEK03211E Specialized Topic I Faglige mål Eksaminanden kan redegøre for og vurdere væsentlige problemer, terminologi og metode som knytter sig til studiet af det valgte emne. redegøre for udvalgte teorier og skoler, der i særlig grad gør sig gældende ved behandling af emner inden for Østeuropastudier. redegøre for forskelle mellem østeuropæisk historiesyn, politisk teori eller andre for det valgte emne relevante videnskabelige retninger (f.eks. økonomi, mentalitets- og identitetshistorie, international politik, lingvistik, litteraturvidenskab, kulturteori) og andre, primært vestlige, traditioner. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af forelæsninger og øvelser med anvendelse af litteratur. Pensum

8 Eksaminanden opgiver 1200 normalsider faglitteratur, hvoraf en væsentlig del skal være affattet på et østeuropæisk sprog efter emnets karakter. Pensum skal godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven aflægges som fri, skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censur: Intern. Omfang: normalsider Gruppeprøve: Kan kun aflægges som individuel prøve. Modul II: Oversættelse i teori og praksis Topic A: Translation in Theory and Practise Kompetencemål for modulet Eksaminanden opnår indsigt i det teoretiske grundlag for oversættelse og oversættelseskritik og kan på basis af den erhvervede viden vurdere oversættelsers kvalitet, såvel stilistisk som æstetisk. Eksaminanden kan endvidere selvstændigt udvælge og oversætte en tekst på det valgte sprog til dansk under anvendelse af teoretisk begrundede oversættelsesstrategier. Oversættelse i teori og praksis (konstituerende, tilvalg) - HØEK03221E Topic A: Translation in Theory and Practise Faglige mål Eksaminanden kan: foretage en stilistisk ækvivalent oversættelse til dansk af en ikke tidligere oversat tekst på det valgte sprog med sikker fornemmelse for dette sprogs nuancer give en systematisk analyse og teoretisk funderet kritik af egen oversættelse. anvende væsentlige teorier om oversættelse med tilhørende strategier. gennemføre en argumenteret kritik af foreliggende danske oversættelser af tekster på det valgte sprog inden for de litterære genrer og de almindeligste sagprosagenrer. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af holdundervisning med selvstændige øvelser. Pensum Eksaminanden opgiver et pensum på 200 normalsider oversættelsesteori og oversættelseskritik. De tekster, der skal oversættes henholdsvis analyseres oversættelseskritisk, aftales med faglæreren. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven aflægges som fri, skriftlig hjemmeopgave

9 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Censur: Intern Omfang: 2 frie, skriftlige hjemmeopgaver. Opgave A består i en oversættelse fra det valgte sprog til dansk af en ikke tidligere oversat tekst på normalsider ledsaget af en systematisk beskrivelse af og kommentar til de relevante problemer af oversættelsesteknisk og formidlingsmæssig art, kildeteksten frembyder. Opgave B består i en systematisk analyse og kritik på ca. 12 normalsider af en eller flere allerede publicerede oversættelser fra det valgte sprog til dansk, evt. en belysning af en eller flere oversætteres behandling af et eller flere væsentlige oversættelsesmæssige problemer. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser: Begge opgaver besvares på dansk. Opgaverne skal indleveres samtidigt. Det er en betingelse for beståelse af den samlede prøve, at de to opgaver hver for sig vurderes som beståede. Der gives én samlet karakter for de to opgaver, der ved bedømmelsen vægtes lige. Modul III: Særligt studeret emne II Specialized Topic II Kompetencemål for modulet Eksaminanden opnår indsigt i og fortrolighed med fagets terminologi og kan forholde sig analytisk og kritisk til et fagområdes kilder og sekundærlitteratur og er på dette grundlag i stand til selvstændigt at formulere og behandle problemer inden for et givet emne med inddragelse af litteratur på et eller flere østeuropæiske sprog, valgt efter emnets karakter. Særligt studeret emne II (konstituerende) - HØEK03231E Specialized Topic II Faglige mål Eksaminanden kan redegøre detaljeret for væsentlige problemer, terminologi og metode som knytter sig til studiet af det valgte emne. redegøre for og vurdere udvalgte teorier og skoler, der i særlig grad gør sig gældende ved behandling af emner inden for Østeuropastudier. redegøre for forskelle mellem østeuropæisk historiesyn, politisk teori eller andre for det valgte emne relevante videnskabelige retninger (f.eks. økonomi, mentalitets- og identitetshistorie, international politik, lingvistik, litteraturvidenskab, kulturteori) og andre, primært vestlige, traditioner. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af forelæsninger og øvelser med anvendelse af litteratur.

10 Pensum Eksaminanden opgiver 1200 normalsider faglitteratur, hvoraf en væsentlig del skal være affattet på et østeuropæisk sprog efter emnets karakter. Pensum skal godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven aflægges som en fri mundtlig prøve i form af en forelæsning. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censur: Intern. Omfang: Forelæsningen har en varighed på 30 minutter. Eksaminanden aftaler emne og titel for forelæsningen med eksaminator i forbindelse med pensumgodkendelsen. Gruppeprøve: Kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Emnet for forelæsningen må ikke være identisk med det emne, eksaminanden har behandlet under Særligt studeret emne I (Modul I). Modul IV Emne B: Fri fagdisciplin Topic B: Free Topic Kompetencemål for modulet Eksaminanden opnår dybere indsigt i ét af følgende områder: 1) Østeuropas økonomiske forhold eller 2) Politiske ideologier og strukturer i ét eller flere østeuropæiske lande eller 3) Mentalitets- og identitetshistorie eller 4) Østeuropas internationale relationer. Emne B: Fri fagdisciplin (konstituerende, tilvalg) - HØEK03241E Topic B: Free Topic Faglige mål Eksaminanden kan afhængigt af det valgte område redegøre detaljeret for de østeuropæiske landes økonomiske systemer og økonomiske politik, såvel i historisk som aktuelt perspektiv. redegøre for generelle økonomiske teorier. redegøre detaljeret for de politiske strukturer i ét eller flere østeuropæiske lande samt de politiske idéer, der danner baggrund for disse strukturer og præger den politiske debat. redegøre for den historiske udvikling og den aktuelle situation. redegøre for de vigtigste almene teoridannelser inden for politologien. redegøre detaljeret for hovedstrømningerne i en østeuropæisk nations åndshistorie, herunder de religiøse, filosofiske, politiske og sociale idéer. vurdere historiske faktorer, der har sat præg på den pågældende nations mentalitet og aktuelle selvforståelse.

11 redegøre for de vigtigste teoridannelser inden for kultur- og nationalismeforskningen. redegøre detaljeret for de østeuropæiske landes internationale placering og disse landes indbyrdes relationsmønster. reflektere over og analysere landenes konkrete udenrigspolitik. give et overblik over generelle teorier om international politik og internationale relationer. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af holdundervisning med forelæsninger og øvelser. Pensum Eksaminanden opgiver et pensum på 1200 normalsider. Heraf skal mindst 200 normalsider omhandle almene teoridannelser med relevans for det valgte område (økonomi, politologi, mentalitets- og identitetshistorie eller international politik). Pensum godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven er bunden, mundtlig med form af selvstændig sagsfremstilling fra eksaminandens side, efterfulgt af dialog, ledet af eksaminator. Eksamensspørgsmålet udleveres ved forberedelsestidens begyndelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Censur: Intern Omfang: Prøven varer 30 minutter inkl. bedømmelse. Der gives 30 minutter til forberedelse umiddelbart før prøven. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Modul V Hovedemne Main Topic Kompetencemål for modulet Eksaminanden opnår indsigt i og kan beskrive og fremstille et specialiseret emne med udgangspunkt i en eller flere for emnet centrale tekster, såvel af kildemæssig som af belysende og diskuterende karakter. Der opnås indsigt i videnskabelige tilgangsmåder, passende for det valgte emne, der kan være historisk, samfundsfagligt, politologisk eller kulturhistorisk/-teoretisk. Eksaminanden udvikler evne til at karakterisere en for emnet central tekst og vise dens relationer til andre tekster hørende til emnet. Hovedemne (konstituerende) - HØEK03251E Main Topic Faglige mål Eksaminanden kan:

12 redegøre for og forklare sproglige og indholdsmæssige elementer og problemstillinger i de tekster, der opgives til emnet, så de kan danne grundlag for en argumenteret fremstilling af emnets hovedtræk. redegøre for forskellige tilgange til det pågældende emne eller til en konkret tekst. karakterisere en til emnet hørende tekst ud fra en teoretisk tilgang (historisk, samfundsfagligt, politologisk eller kulturhistorisk). diskutere en tekst i relation til andre tekster inden for emnet og til emnet som sådant. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg. Pensum Eksaminanden opgiver normalsider tekst på det valgte østeuropæiske (slaviske) sprog, fordelt på 4-6 emner. Et emne kan f.eks. være en historisk periode, en litterær retning, et forfatterskab, en historisk person, et litterært værk, en rejseberetning, en historisk kilde, et aktuelt begivenhedsforløb, en faglig problemstilling. Emnerne vælges, så de har en passende kronologisk og tematisk spredning. Et af emnerne skal ligge inden for det 18. årh. Teksterne vælges, så de repræsenterer forskellige tekstgenrer og forskellige indfaldsvinkler til emnet. Teksterne skal være nogenlunde ligeligt fordelt over de valgte emner. I tilknytning til hvert emne opgives sekundærlitteratur i et omfang på 1-3 værker (f.eks. videnskabelige monografier eller artikler, afsnit af historiske eller samfundsfaglige fremstillinger), som kan være på andre sprog end det valgte sprog. Eksaminator kan af den studerende forlange fotokopier af opgivne tekster, der ikke er umiddelbart tilgængelige på instituttets bibliotek. Pensum skal godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven er mundtlig og bunden med forberedelse. En time før prøvens afholdelse forelægger eksaminator eksaminanden en opgiven tekst (eller et udsnit af en sådan) samt et eller flere spørgsmål inden for det emne, som teksten indgår i. Eksaminanden forbereder en fremstilling af emnet under hensyntagen til de stillede spørgsmål. Denne del har en varighed på 20 minutter. Derefter følger en diskussion ud fra uddybende spørgsmål stillet af eksaminator og evt. censor. Eksaminator udpeger et afsnit i den udleverede tekst, som eksaminanden skal oversætte mundtligt. Denne del af eksamen kan efter eksaminandens valg lægges i begyndelsen eller slutningen af eksamensforløbet. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Censur: Ekstern. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. bedømmelse. Der gives 60 minutters forberedelse. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Modul VI: Valgfag Elective Topic

13 I valgfaget kan der vælges mellem følgende fag: Valgfag (), Projektorienteret forløb (15 ECTS), Formidling () eller Prøve i et andet slavisk sprog (). Såfremt der vælges et emne, der ligger uden for det centrale fag, skal den studerende relatere til det centrale fags genstandsområde, ligesom en i forhold til emnet passende del af pensum skal være på det valgte østeuropæiske (slaviske) sprog. Valgfag (konstituerende, valgfag) - HØEK03261E Freely chosen topic Kompetencemål for fagelementet Eksaminanden opnår indsigt i og kan beskrive og fremstille et særligt område af historisk, samfundsfagligt, politologisk, kulturhistorisk/-teoretisk eller tværfaglig karakter. Fagelementet sætter den studerende i stand til selvstændigt at udvælge og definere et område samt fordybe sig i dette, herunder at udvælge den eller de teoretiske indfaldsvinkler, hvorudfra området med størst mulig relevans kan belyses. Endelig opøver eksaminanden evnen til at videregive den opnåede viden i klar og logisk struktureret form Faglige mål Eksaminanden kan betjene sig af det valgte fagområdes terminologi. anvende dets kilder og sekundærlitteratur. fremstille emnet ud fra en teoretisk tilgang (historisk, samfundsfagligt, politologisk eller kulturhistorisk/-teoretisk). opstille og behandle problemer inden for det pågældende emne. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg. Pensum Eksaminanden opgiver et pensum på 1200 normalsider fordelt på videnskabelige fremstillinger af 3-4 forskellige forfattere. En i forhold til emnet passende del af pensum skal være på det valgte østeuropæiske (slaviske) sprog. Pensum godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Censur: Intern. Omfang: Hjemmeopgaven har et omfang på normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Projektorienteret forløb (konstituerende, valgfag) - HØEK03271E Academic Internship -point

14 Kompetencemål for fagelementet Efter aflagt prøve har den studerende opnået kompetencer i at løse erhvervsmæssige opgaver med brug af humanistiske kvalifikationer. Faglige mål: Eksaminanden kan redegøre for organisations- og kommunikationsteoretiske elementer redegøre for det projektorienterede forløb og reflektere over egne arbejdsfunktioner redegøre for arbejdspladsens beslutningsprocesser fremlægge og diskutere en udvalgt arbejdsopgave eller opgavetype reflektere over egen rolle på arbejdspladsen under inddragelse af relevant teori. Undervisnings- og arbejdsformer Den studerende skal gennemføre et projektorienteret forløb ved en institution, der er godkendt af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen og den studerende. Opholdet skal være af en varighed svarende til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det faglige indhold og den studerendes funktion på arbejdspladsen skal defineres i kontrakten vedlagt en arbejdsbeskrivelse. Ved kontraktens underskrivelse tildeler studienævnet den studerende en vejleder blandt fagets lærere. Ved opholdets afslutning skal arbejdspladsen skriftligt attestere, at opholdets varighed opfylder kravet om 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Attesten er en forudsætning for, at prøven kan bestås. Når det projektorienterede forløb er afsluttet, skal den studerende udarbejde en skriftlig rapport over opholdet. Pensum Eksaminanden opgiver 200 normalsider. Denne litteratur skal bl.a. omfatte organisations- og kommunikationsteoretiske elementer, der tillader en diskussion af arbejdspladsen med hensyn til dens kommunikationsmønster, virksomhedskultur og interne organisation med særligt henblik på de krav, der stilles til de arbejdsfunktioner, eksaminanden har stiftet bekendtskab med. Pensum godkendes af eksamensberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave (rapport). Rapporten udarbejdes dels på baggrund af det projektorienterede forløb, dels på baggrund af pensum. Den skal indeholde en redegørelse for hovedfaser i forløbet, herunder de arbejdsfunktioner, eksaminanden har udført, samt en redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de processer, eksaminanden har kendskab til. Ydermere skal en udvalgt arbejdsopgave, eller opgavetype, fra opholdet diskuteres i dybden med henblik på, hvordan løsningen af den har trukket på eksaminandens baggrund og kvalifikationer, herunder foruden specifikke faglige kvalifikationer tillige personlige kompetencer og humanistiske generalistkvalifikationer. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke-bestået. Eksamenssprog: Dansk eller engelsk efter eksaminandens eget valg. Censur: Intern. Omfang: normalsider. Gruppeprøve: Denne prøve kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve med op til tre deltagere, i det omfang omstændighederne gør det naturligt. I så fald øges antal af rapportens sider med 6 ekstra sider per medlem af gruppen. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag

15 være en afrundet helhed, der kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 40 %. Formidling (konstituerende, valgfag) - HØEK03281E Communication Kompetencemål for fagelementet Eksaminanden opnår gennem selvstændigt arbejde færdighed i at formidle og anskueliggøre kendskabet til forhold, traditioner og udviklingstendenser i et østeuropæisk land eller en region i Østeuropa over for en bredere offentlighed eller en nærmere bestemt målgruppe i det danske samfund, som f.eks. medier, organisationer, andre faggrupper. Dette sker inden for en selvvalgt genre, f.eks. i form af en akademisk eller populærvidenskabelig artikel, lærebogsartikel, nettekster, informationsmateriale/pjece, udstillingsplanche eller -katalog, projektansøgning, evalueringsrapport eller mundtlig præsentation i forskellige sammenhænge samt fingerede radio- og TV-indslag. Opgavens emne, den påtænkte målgruppe og prøvens form aftales mellem eksaminanden og eksaminator i god tid før eksamenstilmeldingen. Faglige mål Den studerende kan: identificere de bedst egnede genrer og former til at formidle en given problemstilling. identificere og vurdere problemstillinger for målgruppen, målgruppens behov og afsenderens mål med kommunikationen. medtænke de etiske aspekter af kommunikation til den valgte målgruppe. bygge bro over forståelseskløfter. overvinde særlige terminologiske vanskeligheder. anskueliggøre komplicerede emner på en fagligt forsvarlig måde og i en let forståelig form. Pensum Eksaminanden opgiver et formidlingsteoretisk pensum på ca. 200 bogsider efter nærmere aftale med eksaminator. Opgavens emne, den påtænkte målgruppe og prøvens form aftales mellem eksaminanden og eksaminator i god tid før eksamenstilmeldingen. Pensum skal godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøven kan aflægges som enten: A) Fri mundtlig prøve af 30 minutters varighed. Der gives ikke forberedelse. Denne prøveform kan vælges ved formidlingsform D og E B) Fri mundtlig prøve af 60 minutters varighed. Der gives ikke forberedelse. Denne prøveform kan vælges ved formidlingsform A, B og C Følgende formidlingsformer er tilgængelige til dette fagelement: A. Prøveform: Eksaminanden holder et almindeligt foredrag af minutters varighed, evt. under

16 anvendelse af dias, overheadprojektor, computer m.v. Derpå følger en diskussion mellem eksaminator og eksaminand om dennes foredrag og emnets formidlingsproblemer. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. bedømmelse. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. B. Prøveform: Eksaminanden præsterer en fingeret radioudsendelse, optaget på bånd og af præcis 20 minutters varighed. Såfremt der indgår fremmede stemmer og lydindslag, er radioudsendelsens varighed præcis 25 minutter. Derpå følger en diskussion mellem eksaminator og eksaminand om dennes radioudsendelse og emnets formidlingsproblemer. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. bedømmelse. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. C. Prøveform: Eksaminanden/eksaminanderne præsterer en fingeret TV-udsendelse, optaget på Video, af præcis 20 minutters varighed og med fri udnyttelse af mediets mange muligheder. Derpå følger en diskussion mellem eksaminator og eksaminand(erne) om dennes/deres TV-udsendelse og om emnets formidlingsproblemer. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven varer 60 minutter inkl. bedømmelse. Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med højst 3 eksaminander, hvis bidrag skal kunne identificeres og bedømmes særskilt. Prøvens mundtlige del skal afholdes med hver gruppedeltager for sig, ligesom dialogen skal tage udgangspunkt i individuelt formulerede spørgsmål. D. Prøveform: Eksaminanden leverer en kort præsentation af en illustreret tidsskriftsartikel på 10 normalsider (ekskl. illustrationer), som hun/han har udarbejdet og afleveret senest ved udløbet af fristen for aflevering af hjemmeopgaver. Derpå følger en diskussion mellem eksaminator og eksaminand om dennes tidsskriftsartikel og om emnets formidlingsproblemer. Både artikel og præsentation indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven varer 30 minutter inkl. bedømmelse. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

17 E. Prøveform: Eksaminanden leverer en kort præsentation af et illustreret udstillingskatalog samt en museal opstillingsplan på tilsammen 10 A4-sider à anslag ekskl. illustrationer, som hun/han har udarbejdet og afleveret senest ved udløbet af fristen for aflevering af hjemmeopgaver. Derpå følger en diskussion mellem eksaminator og eksaminand om dennes udstillingskatalog og opstillingsplan samt om emnets formidlingsproblemer. Både produkt og præsentation indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven varer 30 minutter inkl. bedømmelse. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøve i et andet slavisk sprog (konstituerende, valgfag) - HØEK03291E Examination in a Second Slavic Language Kompetencemål for fagelementet Eksaminanden opnår en vis læsefærdighed på det pågældende sprog, forståelse af hovedtrækkene i det pågældende sprogs grammatiske struktur samt kendskab til slægtskabsforholdet og forskelle og ligheder mellem dette sprog og det sprog, der indgår i det centrale fag (det studerede sprog). Faglige mål Eksaminanden kan oversætte en opgiven tekst på det valgte sprog til dansk. redegøre for det valgte sprogs grammatiske struktur i hovedtræk. redegøre for det valgte sprogs særtræk i sammenligning med det sprog, der indgår i det centrale fag (det studerede sprog), med særligt henblik på identifikation af ligheder og forskelle. redegøre for det valgte sprogs placering i den slaviske sprogstamme med sikkerhed i angivelse af de træk, der viser det valgte sprogs tilhørsforhold til den gruppe, det tilhører inden for denne. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af konsultation. Pensum Eksaminanden opgiver et pensum på 100 normalsider tekst på det pågældende sprog samt et lærebogs- og håndbogsmateriale på 300 normalsider. Pensum godkendes af eksaminationsberettiget underviser. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven er en bunden mundtlig prøve, som består i oversættelse til dansk af en tekst på 1/2 normalside, valgt af eksaminator inden for det opgivne pensum, som bliver udleveret ved

18 eksaminationen. Dertil en besvarelse på dansk af et antal spørgsmål af grammatisk og sprogsammenlignende art i tilknytning til teksten. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Censur: Intern. Omfang: Prøven har en varighed på 30 minutter inkl. bedømmelse. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Ingen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Modul VII Speciale Thesis 30 ECTS Kompetencemål for modulet Specialemodulet sætter den studerende i stand til på videnskabeligt grundlag at tilrettelægge undersøgelsen af et emne og formulere, afgrænse og gennemføre en selvstændigt valgt problemstilling inden for studiet af Østeuropa på højt fagligt niveau. Endvidere sætter modulet den studerende i stand til at forbinde de opnåede kompetencer på det centrale fag såvel som på tilvalg. Der opnås dels kompetencer i forhold til at kunne udvælge og diskutere de anvendte metodiske og teoretiske tilgange til analysen af den valgte empiri, dels i forhold til at dokumentere den valgte analyse og reflektere over dens styrker og svagheder samt dens potentielle konsekvenser. Endelig demonstrerer modulet den studerendes evne til at applicere den valgte metode på et slavisksproget materiale og formidle den opnåede viden i en klar, logisk og overskuelig form og færdiggøre en større skriftlig produktion inden for en fastlagt tidsramme. Speciale (konstituerende, obligatorisk) HØEK03301E Thesis 30 ECTS Faglige mål Eksaminanden kan grundigt redegøre for det valgte østeuropæsiske kulturområde på højt fagligt niveau, herunder vise beherskelse af et østeuropæisk (slavisk) sprog i dets standardvariant, så slavisksproget skøn- og faglitteratur uhindret kan anvendes. inddrage og samarbejde materiale fra de forskellige hjælpediscipliner som faget bygger på. vurdere og anvende væsentlige teorier og metoder inden for det valgte område under arbejdet med et afgrænset fagligt emne inden for områderne sprog, litteratur eller kultur. forholde sig kritisk analyserende til de anvendte teorier og metoder. formulere en problemstilling og gennemføre en analyse af et teoretisk og/eller empirisk materiale med anvendelse af en valgt og argumenteret metode med henblik på besvarelse af den valgte problemstilling. formidle arbejdet og dets resultater på en logisk struktureret måde og med sproglig klarhed, så det formulerede problem besvares. sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé

19 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisning gives i form af vejledning, der højst kan udgøre 30 timer. Pensum Der stilles ikke krav til eksaminanden om at læse et bestemt sidetal litteratur, men det forudsættes, at eksaminanden har gennemarbejdet en væsentlig del af den for det omhandlede specialeemne relevante videnskabelige litteratur. Prøvebestemmelser Prøveform: Prøven aflægges som fri, skriftlig hjemmeopgave Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Eksamenssprog: Dansk eller engelsk efter eksaminandens eget valg. Dog skal eksamenssprog godkendes af vejleder Censur: Ekstern Omfang: normalsider Gruppeprøve: Specialet kan skrives af op til 3 studerende. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fælles bidrag må ikke overstige 50 %. Særlige bestemmelser Uddannelsens studieleder godkender emnet for specialet og en plan for vejledningen, samt fastsætter en tidsfrist for aflevering. Specialeemnet skal normalt ligge inden for det faglige område, som dækkes af studieordningen. Specialet skal forsynes med et resumé på ½ til 1 normalside. Hvis specialet er skrevet på dansk, skal resumeet være på engelsk, tysk eller det valgte østeuropæiske (slaviske) sprog. Hvis specialet er skrevet på engelsk eller et andet fremmedsprog (dog undtaget norsk og svensk), skrives resumeet på dansk eller det valgte østeuropæiske (slaviske) sprog. Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 12. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i Østeuropastudier. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet forinden. Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres fra anden afsluttet uddannelse eller fra uddannelser, som ikke har det samme sigte som kandidatuddannelsen i Østeuropastudier. Stk. 4. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer for uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten.

20 13. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for Østeuropastudier ækvivalerer med nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver indmeriteres på den nye kandidatstudieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 2 Fra kandidatuddannelsen i Østeuropastudier (1998-ordningen) ækvivaleres studieelementerne som følger: ØST 301 () > Modul V Hovedemner (). ØST 302 () > Modul II Oversættelse i teori og praksis (). RSK 308 () > Modul I Emne I (). ØST 309 () > Modul III Emne II (). ØST 310 () > Fagelementet Projektorienteret forløb () i modul VI ØST 311 () > Fagelementet Formidling () i modul VI ØST 312 () > Modul IV Emne B (). ØST 313 (30 ECTS) > Modul VII Speciale (30 ECTS). Desuden kan 2 Valgfrie fagdiscipliner (Øst 303 Øst 307) på hver 7,5 ECTS eller en udvidet valgfri fagdisciplin (valgt af ØST 303 ØST 307) på ækvivaleres med ethvert fagelement på med undtagelse af Modul V Hovedemner. Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 14. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 15. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. 17. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeomprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve. 18. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for rammen af 120 ECTS skal bestås, for at kandidatgraden opnås. 19. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen

21 20. Studerende, som er mere end ½ år forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået prøver i et omfang af 30 ECTS i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. 21. Den studerende skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen, inklusive kandidattilvalg, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis den studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 22. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 24. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlig for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlig for, at de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af fagtyper, jf. 1. Kapitel 11 Tilmelding til fag og prøver 25. Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb, jf. 10, stk. 9. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 12 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

22 26. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen den 1. september 2008 eller senere, jfr. 4, stk. 1. Stk træder i kraft 1. september Prøver på studieordningerne udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen Stk. 2. Studerende på de nævnte kandidatstudieordninger i stk. 1, som ikke har bestået kandidatuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen. Stk. 3. Studerende, der har bestået prøver i henhold til tidligere studieordninger, kan meritoverføre disse prøver, jfr. 13, stk 2. Godkendt af Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, København d. 1. februar Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 19. august Kirsten Refsing Dekan /Annette Moe Studiechef Justeret og godkendt af Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, København d. 23. november Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 29. november Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Justeret og godkendt af studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, København d. 1. december Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 12. december Justeret og godkendt af studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier den 15. december Justeret udgave godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 2. juli 2015.

23 Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Polish Language and Culture

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Russian Language and Culture

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Sociology of Religion The 2008 Curriculum Rettet 2011, 2013 og 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i. Eskimologi. 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i. Eskimologi. 2008-ordningen Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Eskimologi 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Eskimology The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2008-ordningen Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in American

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen Curriculum for Master s Programme in Cross-Cultural Studies The 2009 Curriculum Rettet 2011 Justeret 2013, 2014 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier 2008-ordningen Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Islamic Studies The

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier 2008-ordningen 1 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Modern Greek Studies The 2008

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere