STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 11. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Miljøministeriet - Strukturanalyse af mindre opgaver på Miljøministeriets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 11. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Miljøministeriet - Strukturanalyse af mindre opgaver på Miljøministeriets"

Transkript

1 STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 11. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Miljøministeriet - Strukturanalyse af mindre opgaver på Miljøministeriets område. I forbindelse med strukturkommissionens arbejde behandles hovedopgaverne på Miljøministeriets område i en særskilt sektoranalyse. Herudover findes der på ministeriets område en række mindre opgaver, der ikke kan forventes at påvirke den fremtidige myndighedsstruktur, men hvor en ændret kommunal struktur vil kunne få konsekvenser for opgavevaretagelsen. Disse mindre opgaver er behandlet i det følgende. 1. Lov om okker. Lovgrundlag, formål og opgaver. Administrationen af okkerbelastning i vandløb, søer eller havet er omfattet af okkerloven. Lovens formål omfatter forebyggelse og bekæmpelse af okkergener i vandløb, søer eller havet. Med loven tilsigtes, at udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet ikke påbegyndes i okkerpotentielle områder uden godkendelse af den kompetente myndighed. Loven administreres p.t. alene af stat og amtsråd. Miljøministeren kan efter okkerloven fastsætte regler om amtsrådenes sagsbehandling og tilsyn, om de oplysninger, der af en ansøger skal tilvejebringes i sager om godkendelse af udgrøftning og dræning samt om udbetaling af erstatning og støtte efter loven. Skov- og Naturstyrelsen kan inden for beløbsrammer fastsat på de årlige bevillingslove yde støtte til bl.a. okkerrensningsforanstaltninger, der fremmer forbedringen af vandkvaliteten i okkerbelastede vandløb m.v. samt fastsætte vilkår for ydelse af støtte. Styrelsen træffer afgørelse i visse typer sager og kan som klagemyndighed bl.a. træffe afgørelse om klager over amtsrådets godkendelser af udgrøftning og dræning og i særlige tilfælde meddele afslag på en ansøgning. Ansøgninger om godkendelse af dræning og udgrøftning i de okkerpotentielle områder behandles af amterne, som bl.a. skal vurdere, om ansøgningen er forenelig med regionplanens målsætninger for det/de vandområder, der ønskes drænet ud til. Amtsrådet træffer afgørelse om godkendelse i sager, hvor der ikke fastsættes vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg. Amtet kan endvidere indstille til Skov- og Naturstyrelsen, at der skal meddeles afslag på ansøgningen, eller at der meddeles godkendelse på vilkår af okkerrensning. Amterne fører tilsyn med overholdelsen af loven og beslutninger truffet i medfør af loven. Taksationskommissionen efter Lov om offentlige veje foretager afgørelser i klager over økonomiske spørgsmål om erstatning i afgørelser efter okkerloven. Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer. Model 1: Ændrede kommune- og amtsstørrelser. Det er vurderingen, at udgangspunktet for den gældende opgavefordeling grundlæggende ikke vil ændres i tilfælde af ændrede (større) kommune- og amtsstørrelser.

2 - 2 - Model 2: Reduktion af forvaltningsled fra tre til to. Det vurderes, at større kommuner vil kunne administrere amternes opgaver i forbindelse med okkerloven. Den endelige vurdering af, hvilke myndigheder der vil være bedst egnede til at varetage opgaverne efter okkerloven bør imidlertid vurderes i forhold til, hvor de øvrige vandrelaterede myndigheds- og driftsopgaver placeres i henholdsvis kommune og stat. Det kan betragtes som en fordel for borgerne ved nedlæggelse af amterne, at okkersager med lodsejerinteresser umiddelbart vil komme tættere på den kommunale forvaltning. Storkommuner vil kunne varetage den konkrete forvaltning, hvis den regionale helhedsvurdering foreligger i en mere overordnet planlægning. 2. Lov nr. 111 af 12. marts 1988 om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. Lovgrundlag, formål og opgaver. Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken har til formål at bevare Tøndermarskens ydre koge og den nedre del af Vidåsystemet som et samlet naturområde af national og international betydning. Lovområdet er EFfuglebeskyttelsesområde og i mindre omfang tillige EF-habitatområde. Ifølge loven er myndighedsopgaverne henlagt til Sønderjyllands Amtsråd og miljøministeren. En række af de opgaver, som er henlagt til miljøministeren, er "engangsopgaver", som er løst. Derudover kan ministeren fastsætte nærmere regler vedr. en række spørgsmål, har dispensationskompetencen på enkelte områder og kompetencen til at nedsætte et rådgivende udvalg. Amtsrådet er tilsynsmyndighed, fastsætter nærmere regler om sejlads og indpumpning af vand, udfører plejeforanstaltninger og er dispensationsmyndighed i øvrigt. De 2 berørte kommuner (Højer Kommune og Tønder Kommune) er ikke tillagt myndighedsopgaver. Folketinget behandler for tiden miljøministerens forslag til ændring af loven. Hovedsigtet med lovændringen er at overføre alle aktuelle opgaver, der ikke indebærer regelfastsættelse, og som i dag ligger hos miljøministeren, til Sønderjyllands Amtsråd. Lovændringen forventes vedtaget inden sommerferien. Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer. Model 1: Ændrede kommune- og amtsstørrelser. Det er vurderingen, at udgangspunktet for såvel den opgavefordeling, der gælder i dag, som den opgavefordeling, som forventes gennemført med en snarlig lovændring, grundlæggende ikke vil ændres i tilfælde af ændrede (større) kommune- og amtsstørrelser. Enkelte opgaver kan evt. flyttes fra et storamt til de(n) kommune(r), som Tøndermarsken ligger i. I dag er den faglige ekspertise på det decentrale plan samlet i Sønderjyllands Amt. Foruden den planlægningsmæssige ekspertise, som amtet besidder via den regionale planlægning, er amtet fagligt klædt på til at varetage naturbeskyttelsesmæssi-

3 - 3 - ge, vandløbsmæssige, landskabsmæssige og rekreative interesser i dets administration. Det er vurderingen, at et storamt i endnu højere grad end i dag af borgerne vil blive opfattet som en central og ikke decentral myndighed. Der vil fysisk være langt til den amtskommunale administration. Den stigende udbredelse af digital forvaltning må dog formodes at formindske betydningen heraf, idet borgernes muligheder for informationssøgning om administrationsgrundlag og arealbindinger lettes. Uanset ændringer i kommune- og amtsstørrelser kan der fortsat være behov for gennemførelse af nationale projekter, ikke mindst af hensyn til opfyldelse af de EU-retlige forpligtelser efter habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Model 2: Reduktion af forvaltningsled fra tre til to. En nedlæggelse af amterne vil indebære en grundlæggende ændring af forudsætningerne for den eksisterende opgavefordeling mellem stat, amt og kommune på naturbeskyttelsesområdet og dermed også på Tøndermarsklovens område. En endelig vurdering af, hvilke myndigheder, som i en toleddet struktur vil være bedst egnede til at varetage Tøndermarsklovens hensyn og målsætninger, vil derfor være helt afhængig af, hvorledes de styringsmæssige relationer mellem staten og kommunerne håndteres. Tøndermarskloven har i mange henseende samme karakteristika som en fredning. Muligheden for at fravige reglerne ved dispensation har altid været restriktiv, og kompetencen hertil ville - hvis Tøndermarsken havde været fredet efter de almindelige regler - være henlagt til fredningsnævnet med en dommer som formand. Beskyttelsen i loven viger som udgangspunkt ikke for konkrete lokal-interesser. Ved vurderingen af, hvor de opgaver, som i dag løses af Sønderjyllands Amt, mest hensigtsmæssigt løses i en ny toleddet struktur, vil vurderingerne ud fra nærhedsprincippet således skulle suppleres med vurderinger af, om der er tale om beslutninger, som bør træffes på et overordnet politisk niveau, eller om der etableres et sådant overordnet plangrundlag, at kompetencen kan overføres til det kommunale niveau. Tilsynet kan overføres til kommunerne og udøves i tilknytning til andre tilsynsforpligtelser samt administration af det åbne land bl.a. landzone- og byggeadministration. Den endelige vurdering af, hvilke myndigheder der vil være bedst egnet til at varetage opgaver efter Tøndermarskloven bør vurderes i forhold til, hvordan de øvrige opgaver på naturbeskyttelsesområdet placeres og i forhold til, om der fortsat vil være et mere overordnet plangrundlag. 3. Planlovens 40 anvendelse af sommerhuse til beboelse. Lovgrundlag, formål og opgaver. Efter planlovens 40, stk. 1 må en bolig i et sommerhusområde bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. 56, stk. 2. I henhold til planlovens 40 stk., 2 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra forbudet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.

4 - 4 - Opgavevaretagelsen består i, at kommunerne træffer afgørelse om dispensation, dvs. om der i en konkret sag er tale om et særligt tilfælde, og om tilladelse til helårsbeboelse i et sommerhusområde kan meddeles. Kompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen, der som decentral myndighed har bedst kendskab til de konkrete forhold. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Naturklagenævnet, medens den skønsmæssige del af afgørelsen - om der foreligger et særligt tilfælde - endeligt afgøres af kommunalbestyrelsen. Som statslig myndighed vejleder Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) kommunerne m.v. om forståelsen af bestemmelsen i 40 stk. 1, forståelsen af kortvarige ferieophold (orientering om domme), og i 40 stk. 2, forståelsen af særlige tilfælde (primært kommunernes praksis). Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer. Model 1: Ændrede kommune- og amtsstørrelser. En ændring af kommune/amtsstørrelser vil ikke have konsekvenser, idet opgaven fortsat forudsættes varetaget så decentralt som muligt, dvs. i kommunalt regi. Borgerkontakten varetages mest hensigtsmæssigt i kommunalt regi. Ændring af kommune- og amtsstørrelser giver ikke anledning til ændring af den statslige centrale rådgivning. Model 2: Reduktion af forvaltningsled fra tre til to. En ændring af kommune/amtsstørrelser vil ikke have konsekvenser, idet opgaven samt borgerkontakten fortsat forudsættes varetaget decentralt i kommunalt regi. 4. Lov om sommerhuse og campering m.v. Campingområdet. Lovgrundlag, formål og opgaver. Erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom til beboelse, der ikke er helårsbeboelse, kræver tilladelse, jf. 1 i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december Tilladelse meddeles efter 2 af miljøministeren, der efter 2, stk. 2, kan bemyndige amtsrådet til efter retningslinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse herom. Det er forudsat i lovbemærkningerne, at der er tænkt på en delegation af ministerens beføjelser for så vidt angår tilladelser til campering. Miljøministeren har ved Campingreglementet, jf. bek. nr. 68 af 26. januar 2000 som ændret ved bek. nr. 841 af 4. september 2000 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, delegeret kompetencen til amtsrådene til at meddele tilladelse til campingpladsvirksomhed og har samtidig fastsat forskrifter om indretning og benyttelse af campingpladser, jf. 3 i loven. Amtsrådene er tilsynsmyndighed i relation til campingreglementet, jf. lovens 10a, stk. 3, jf. stk. 1, og 13 i bekendtgørelsen. Amtsrådets afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet.

5 - 5 - Amternes opgaver består primært i at træffe afgørelser om bl.a. campingpladsers størrelse (antal campingenheder) samt fastsættelse af forskellige vilkår om campingpladsens udformning og indretning samt benyttelse og placering af de til campingpladsen hørende bygninger. Herudover kan amtet meddele tilladelse til vintercampering, vinteropbevaring, opstilling af hytter, campingvogne og/eller telte til udleje/udlån. Tilsynet består i at påse, at campingpladser har en tilfredsstillende standard, og at de ikke anvendes/udvikler sig til sommerhuslignende områder eller til helårsbeboelse. Miljøministeriet sørger for den overordnede rådgivning og vejledning af amterne om fortolkningsspørgsmål. Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer. Model 1: Ændrede kommune- og amtsstørrelser. Amterne varetager i dag de fleste opgaver efter naturbeskyttelsesloven vedrørende administrationen af det åbne land. Dele af administrationen af campingreglementet, nemlig den landskabelige placering af campingpladser, har samme karakter og hænger sammen hermed, og en ændring i amts- og kommunestørrelser vil ikke ændre ved udgangspunktet for den gældende opgavefordeling på dette område, forudsat andre opgaver vedrørende det åbne land fortsat skal løses af amterne. Opgaver, der ikke knytter sig direkte til den landskabelige placering af campingpladser, kan varetages af kommunerne. Model 2: Reduktion af forvaltningsled fra tre til to. Det vurderes, at større kommuner vil kunne administrere de opgaver på campingområdet, der i dag varetages af amterne. Den endelige vurdering af hvilke myndigheder, der vil være bedst egnede til at varetage opgaverne på campingområdet, bør dog vurderes i forhold til, hvordan de øvrige opgaver på naturbeskyttelses- og planområdet placeres og i forhold til en bedømmelse af, hvordan et overordnet plangrundlag udformes. 5. Lov om miljø og genteknologi. Lovgrundlag, formål og opgaver. Lovgrundlaget for genteknologiområdet er lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002 om miljø og genteknologi med tilhørende bekendtgørelser. Loven finder anvendelse på fremstilling og anvendelse af genetisk modificerede organismer beregnet til indesluttet anvendelse og udsætning i miljøet. Lov om miljø og genteknologi med tilhørende bekendtgørelser er primært baseret på en implementering af EU-lovgivning på området; direktiv 90/219/EØF, som senest ændret ved Direktiv 98/81/EF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede organismer og direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. Derudover indeholder genteknologilovgivningen regler om transport og import, salg til indesluttet anvendelse og udstilling og formidling af genetisk modificerede organismer samt bestemmelser om, at godkendelser til

6 - 6 - forskning og storskalaforsøg (udgør sammen med produktion indesluttet anvendelse) gives efter lov om arbejdsmiljø. Loven er i sin struktur bygget op efter miljøbeskyttelsesloven, hvilket tydeligt fremgår af blandt andet lovens tilsynsregler. Genteknologilovgivningens formål er at værne miljø og natur, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i overensstemmelse med etiske værdier og i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal desuden medvirke til at beskytte menneskets sundhed i forbindelse med genteknologi. Genteknologilovgivningen er udmøntet i bekendtgørelser, der omhandler forsøgsudsætning, markedsføring og produktion med genetisk modificerede planter, dyr og mikroorganismer. Miljøministeren er godkendelsesmyndighed ifølge lov om miljø og genteknologi på sager om produktion, forsøgsudsætning og markedsføring samt transport og import af genetisk modificerede organismer. For så vidt angår produktion er godkendelseskompetencen delegeret til Skov- og Naturstyrelsen. Amtsrådet fører tilsyn med produktion af genetisk modificerede planter, dyr og mikroorganismer, herunder at loven og bekendtgørelserne overholdes, at vilkår fastsat i medfør af loven overholdes samt at påbud og forbud efterkommes. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at lovens bestemmelser om forsøgsudsætning overholdes. Amtsrådet fører tilsyn med, at vilkårene i godkendelser til forsøgsudsætning overholdes. Her er altså tale om en delt tilsynsforpligtelse. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at lovens bestemmelser, samt vilkår fastsat i medfør heraf, om markedsføring af genetisk modificerede organismer, overholdes. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med transport og import af genetisk modificerede organismer, herunder at bestemmelserne i bekendtgørelsen herom, samt vilkår fastsat efter bekendtgørelsen, overholdes. I Københavns kommune føres tilsynet af Borgerrepræsentationen, i Frederiksberg kommune af kommunalbestyrelsen og i Bornholms kommune af regionsrådet. Konsekvenser af ændringer i kommune og amtsstørrelser samt ændringer i forvaltningsniveauerne. Model 1: Ændrede kommune- og amtsstørrelser. Det er vurderingen, at udgangspunktet for den opgavefordeling, som findes i dag ikke vil ændres som følge af ændrede (større) kommune- og amtsstørrelser, og at det ikke vil være hensigtsmæssigt at flytte godkendelseskompetencen fra de centrale myndigheder. For så vidt angår godkendelser til forsøgsudsætning og markedsføring begrundes dette i, at der er tale om ministerafgørelser. Endvidere er der, for så vidt angår markedsføringssager, tale om en central EU-godkendelsesprocedure, der forudsætter en koordinerende central myndighed. For så vidt angår produktionssager var kompetencen, indtil den seneste lovændring i 2002, tillagt amtsrådet. I praksis har miljøministeren imidlertid siden den første genteknologilov i 1986 indkaldt alle sager om produktion til central godkendelse. Baggrunden herfor er, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal sager til, at alle amter har kunnet opbygge det nødvendige faglige vidensgrundlag til at kunne behandle sagerne. For alle tre slags sager gælder i øvrigt, at der er tale om områder, der har ophæng i EU-direktiver. Der er således behov for en koordinerende myndighed, som kan varetage kontakten til Kommissionen og de øvrige medlemslande.

7 - 7 - Som nævnt ovenfor fører amterne tilsyn med produktionssager og forsøgsudsætninger. Også tilsynsområdet er præget af, at antallet af sager er begrænset og skævt fordelt mellem amterne. Siden 1992 har der været 168 forsøgsudsætninger i Danmark, hvoraf den overvejende del har fundet sted i Storstrøms- og Vestsjællands Amt. I 2002 er der givet 17 godkendelser til produktion fordelt på virksomheder i 4 amter. Der har endnu ikke været givet godkendelse til markedsføring i Danmark efter den fælles EU-procedure. På denne baggrund vurderes det, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at decentralisere tilsynsopgaven yderligere, f.eks. til kommuner. Model 2: Reduktion af forvaltningsled fra tre til to. Det er vurderingen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at overføre amternes tilsynsopgaver til kommunale enheder, der er mindre end de eksisterende amter. Opgaverne vil kunne varetages af staten, som er godkendelsesmyndighed, og som i forvejen har en række tilsynsopgaver efter loven. 6. Kemiske stoffer og produkter Lovgrundlag, formål og opgaver Lov om kemiske stoffer og produkter regulerer import, salg, anvendelse, opbevaring og mærkning af kemiske stoffer og produkter med det formål at forebygge sundheds- og miljøskader. Loven trådte i kraft i 1980 og afløste giftloven og loven om midler til regulering af plantevækst. I 1989 blev der gennemfør en revision af loven med det formål at udvide og ændre loven, således at der ved administrationen af loven skal lægges vægt på at forebygge sundhedsfare og miljøskade i forbindelse med alle faser af det kredsløb, som kemiske stoffer og produkter gennemløber. Kemiske stoffer og produkter anvendes i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige formål. Loven er derfor en rammelov, der skal muliggøre udstedelse af bekendtgørelser som gennem forbud og anvendelsesbegrænsninger kan hindre sundheds- og miljøskader. Det blev ved ændringsloven præciseret, at lovens bestemmelser om anvendelsesbegrænsninger for kemiske stoffer og produkter ikke alene skal rettes mod navngivne enkeltstoffer eller produkter, men også mod stoffer eller produkter defineret ved visse nærmere angivne egenskaber. Kemiske stoffer og produkter er i vidt omfang reguleret i EU-direktiver og loven muliggør, at disse direktiver let kan implementeres i dansk lovgivning. Som eksempler herpå kan nævnes: bekendtgørelserne om kosmetik, cadmium, opbevaring, emballering og mærkning af kemikalier, listen over farlige stoffer, nikkel mv. Derudover har loven hjemlet en række nationale anvendelsesbegrænsninger for kemiske stoffer og produkter, så som bekendtgørelserne om bly, drivhusgasser, phthalater i småbørnsartikler og legetøj, aerosoler, formaldehyd i spånplader mv. Loven har vist sig at være et smidigt redskab til at kunne gennemføre de stadig stigende internationale forpligtelser på kemiområdet, som Danmark er forpligtet til at gennemføre, enten i form af implementering af EU-direktiver eller ved internationale traktater. Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen. Det drejer sig dels om bekendtgørelser og cirkulærer udstedt i medfør af kemikalieloven (33 i alt) dels om EU-forordninger på kemikalieområdet (4) og dels om bekendtgørelser vedrørende kemiske stoffer udstedt i medfør af anden lovgivning. (2)

8 - 8 - Ved tilsynsopgavens organisering blev det tillagt afgørende betydning, at der på dette område blev opbygget en tilsynsmyndighed med en stor faglig specialviden. Det blev i den sammenhæng vurderet, at det er mest rationelt i forhold til opgavernes karakter og omfang at samle medarbejdere med indsigt i den teknisk komplicerede lovgivning i en central myndighed. Samtidig er den konkrete regulering på dette lovområde ikke som på f.eks. miljøbeskyttelseslovens område knyttet til lokaliseringen dvs. den faktiske placering af det der skal føres tilsyn med. Kendskab til lokale forhold er ikke af betydning for tilsynet. Af hensyn til farlighed skal kemiske stoffer og produkter opbevares, mærkes og vurderes ens, uanset hvor de købes eller anvendes. Kontrollen forgår ofte i butikker, og det er her underordnet, hvor i landet prøverne udtages. Dog bistår kommunerne ved tilsynet med overholdelsen af mærknings- og opbevaringsregler hos detailhandlere og lignende. For så vidt angår bekæmpelsesmidler er det i dag kommunerne, der fører tilsyn med sprøjtebeviser. Samtidig bistår kommunerne ved tilsynet med reglerne om mærkning og opbevaring samt anvendelse hos detailhandlere og erhvervsmæssige brugere. Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer Tilsynet med lov om kemiske stoffer og produkter og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven er ikke velegnet til en uddelegering til de kommunale myndigheder, da tilsynet også af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, skal føres af personale med høj faglig specialviden og at dette tilsyn, skal være ens landet over, da der ikke er egnsspecifikke hensyn at varetage. 7. Rottebekæmpelsen Lovgrundlag, formål og opgaver I følge lov om miljøbeskyttelse er det kommunalbestyrelsens ansvar at gennemføre en effektiv rottebekæmpelse. I den kommunale opgave indgår en forpligtelse til at lade alle faste ejendomme i landzone undersøge for rotter 2 gange årligt, ligesom kommunalbestyrelsen skal sørge for, at kommunens borgere får fornøden orientering om, at rotter skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Selvom det formelle ansvar for rottebekæmpelsen ligger hos kommunalbestyrelsen, påhviler der ejere af fast ejendom en pligt til at sikre og renholde deres ejendomme, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at udføre rottebekæmpelsen ved eget autoriseret personale, eller lade firmaer med autoriserede personer udføre rottebekæmpelse på vegne af kommunalbestyrelsen. Autorisation til rottebekæmpelse opnås efter gennemgået autorisationskursus og bestået prøve, der foranstaltes af Miljøstyrelsen. Den kommunale rottebekæmpelse finansieres enten via de kommunale skatter eller et gebyr, der opkræves som en promillesats af alle faste ejendomme i kommunen. Miljøstyrelsen, rottekonsulenterne fører tilsyn med at kommunalbestyrelserne opfylder deres forpligtelser. Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer Da amtskommunerne ikke varetager rottebekæmpelsen, vil en ændret myndighedsstruktur på det amtskommunale område ikke have betydning for rotteområdet.

9 - 9 - På det kommunale område vurderes det, at en sammenlægning af flere kommuner heller ikke vil have betydning for rottebekæmpelsen forudsat, at borgernes mulighed for anmeldelse af rotter ikke forringes. En række kommuner har allerede i dag indgået aftaler om fælles opgavevaretagelse. Disse aftaler synes at fungere tilfredsstillende. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at flytte statens ansvar til kommuner eller amter. 8. Udstykningsprocessen i henhold til Udstykningsloven. Lovområdet, formål og opgaver. Kommunalbestyrelsernes deltagelse i udstykningsprocessen følger først og fremmest af bestemmelsen i udstykningslovens 20, hvor det er fastsat, at udstykning og andre matrikulære forandringer ikke må finde sted, såfremt forandringen eller den tilsigtede anvendelse efter det oplyste vil medføre forhold i strid med anden lovgivning. Bestemmelsen påses overholdt af matrikelmyndigheden ved, at der, før matrikulære forandringer godkendes, skal foreligge en erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse ikke vil medføre forhold i strid med lovgivningen. De nærmere bestemmelser om kommunalbestyrelsens erklærings form og indhold er fastsat i bekendtgørelse nr. 983 af 4. december 2002 om udstykningskontrollen. Kommunalbestyrelserne berøres endvidere af udstykninger og andre matrikulære forandringer ved, at matrikelmyndigheden efter udstykningslovens 32 skal underrette kommunalbestyrelsen om matrikulære forandringer af hensyn til ajourføring af det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR). I Københavns og Frederiksberg kommuner er matrikelmyndigheden en del af de kommunale forvaltninger, og disse kommunale matrikelmyndigheder udfører udover registreringen af matrikulære forandringer tillige de matrikulære arbejder, som i den øvrige del af landet udføres af praktiserende landinspektører, jf. udstykningslovens 10, stk. 2 og 3, samt 13, stk. 3. Ifølge udstykningslovens 39 kan hegnssyn pålægge andre end rekvirenten af en skelforretning at betale sagens omkostninger helt eller delvis. Hegnssyn nedsættes efter hegnslovens 27 for hver kommune, og medlemmerne beskikkes ifølge lovens 28 af kommunalbestyrelsen. Sager om fordeling af omkostninger ved skelforretninger berører således ikke kommunalbestyrelsen direkte. Konsekvenserne af en ændret myndighedsstruktur. Varetagelsen af opgaverne vil kun i begrænset omfang blive påvirket af en ændring i myndighedsstrukturen. Det er samtidig vurderingen, at opgavevaretagelsen vil kunne tilrettelægges hensigtsmæssigt i begge de skitserede modeller.

10 Referencenet (grundlaget for stedbestemmelse og kortlægning). Lovområdet, formål og opgaver. Referencenettet er grundlaget for al stedbestemmelse og kortlægning i Danmark. Uden grundlag i et ensartet landsdækkende referencenet er det ikke muligt at sammenstille eller analysere geografiske data eller højdeinformationer. Kort og Matrikelstyrelsen(KMS) er ansvarlig for opmålingsmæssig vedligeholdelse af det overordnede plane referencenet og det overordnede højdenet, mens det er de lokale myndigheder (amt og kommune), der varetager vedligeholdelsen af det detaljerede højdenet. Bestemmelser om Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) forpligtelser vedrørende referencenetet er fastsat i 2, stk. 1, nr. 1, og 3, stk. 1, i lov om Kort & Matrikelstyrelsen. Styrelsen skal efter den førstnævnte bestemmelse varetage dette område, og efter den sidstnævnte varetager styrelsen også efter miljøministerens nærmere bestemmelse koordinationen af offentlig opmåling og kortlægning. Styrelsens koordination af opmåling og kortlægning berører blandt andet den opmåling og kortlægning, som amterne og kommunerne udfører. På området er der et tæt samarbejde imellem KMS og de lokale myndigheder. Alle data vedrørende referencenettene er samlet i en fælles database. Data er i løbet af de sidste 10 år beregningsmæssigt blevet homogeniseret så meget, at det er muligt at bruge alle dele af referencenettet uanset hvilken kommune eller amt, der er tale om. Arbejdet vil de kommende år være fokuseret på to store opgaver. Dels at bringe referencenettet tidsmæssigt ajour, dels at standardisere brugen af referencenettene så data fra disse kan bruges i ensartede internationale sammenhænge. Den første opgave følger af landets vedvarende bevægelser. Som følge af dræninger, opfyldninger og blødbund sker der lokale højdevariationer, så også større områder sætter sig. Referencepunkterne for højdenettet følger disse bevægelser. Uden en fornyet opmåling er det derfor ikke muligt at stole på højdeinformationen fra det enkelte højdereferencepunkt. Den statslige og lokale opgave udføres normalt samtidig, og i løbet af de sidste 10 år er højdenettet blevet nyopmålt i godt 100 af landets kommuner. Ved en ændret struktur skal det sikres, at højdegrundlaget i de nye enheder har en ensartet kvalitet. Den anden hovedopgave er koncentreret om at bringe data fra danske koordinatsystemer ind i internationale koordinatsystemer, dels så moderne satellitbaseret opmålingsteknik kan bruges optimalt i Danmark, dels så data kan sammenstilles på tværs af landegrænser. Opgaven vil i løbet af de kommende år resultere i, at alle danske kort og kortdata vil blive omlagt til nye systemer. På højdeområdet er et skifte på vej til et nyt højdesystem, der igen bringer danske højder i overensstemmelse med middelvandstanden i havet omkring Danmark. Som følge af afsmeltningen af is fra sidste istid sker der en generel vipning af Danmark, en vipning der over de sidste 100 år har ændret højdeforskellen fra nord til syd i Danmark med ca. 20 cm. Skiftet til nyt højdesystem er op til de enkelte lokale myndigheder, men bliver i praksis koordineret så samtlige kommuner i et område skifter til nyt højdesystem samtidigt. Ved en strukturændring skal det sikres, at alle højdeangivelser i de nye enheder er i samme niveau. Konsekvenserne af en ændret myndighedsstruktur. Varetagelsen af opgaverne vil kun i begrænset omfang blive påvirket af en ændring i myndighedsstrukturen. Det er samtidig vurderingen, at opgavevaretagelsen vil kunne tilrettelægges hensigtsmæssigt i begge de skitserede modeller.

11 Landkortområdet. Lovområdet, formål og opgaver. Kort & Matrikelstyrelsen sikrer de grundlæggende topografiske databaser, så landet er kortlagt på en ensartet måde. Parallelt med KMS s landsdækkende topografiske kortlægning har kommunerne foretaget teknisk kortlægning. Det vil sige detaljerede kort i store målforhold. Disse kort er traditionelt blevet anvendt som administrations og registreringsgrundlag i den enkelte kommunale forvaltning, men er ikke sammenhængende på landsbasis. Bestemmelser om Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) forpligtelser vedrørende den topografiske kortlægning er fastsat i 2, stk. 1, nr. 1, og 3, stk. 1, i lov om Kort & Matrikelstyrelsen. Styrelsen skal efter den førstnævnte bestemmelse varetage dette område, og efter den sidstnævnte varetager styrelsen også efter miljøministerens nærmere bestemmelse koordinationen af offentlig opmåling og kortlægning. Styrelsens koordination af opmåling og kortlægning berører blandt andet den opmåling og kortlægning, som kommunerne udfører. Al teknisk og topografisk kortlægning udføres i dag vha. af digitale teknikker, og data lagres og vedligeholdes i databaser. Digital teknikken betyder, at teknisk - og topografisk kortlægning i større og større udstrækning baseres på de samme grunddatasamlinger. Kort & Matrikelstyrelsen har en række forskellige samarbejder med kommuner og sammenslutninger af kommuner om etablering og udnyttelse af fælles datagrundlag. Håndtering af digitale kortsamlinger og anvendelse af disse har betydet, at der er etableret forskellige typer af både forpligtigende og uforpligtigende tværkommunale samarbejder for at sikre en faglig bæredygtighed. Arbejdet med digital forvaltning har også ført til dannelse af et Servicefællesskaberne for geodata, idet geodata er et vigtigt element i fremtidens digitale forvaltning. Digitale kort anvendes som registrerings- og analysegrundlag i hovedparten af kommunerne og af alle amterne. Geodata vil i større og større udstrækning blive en integreret del af den kommunale og amtskommunale forvaltning. Effektivitet og kvalitet i geodata-anvendelsen er generelt stigende i takt med at stat, amter og kommuner anvender et ensartet og standardiseret grundlag til digitale registreringer. Dette datagrundlag er etableret i form af de landsdækkende digitale kortværker. Konsekvenserne af en ændret myndighedsstruktur. Varetagelsen af opgaverne vil kun i begrænset omfang blive påvirket af en ændring i myndighedsstrukturen. Det er samtidig vurderingen, at opgavevaretagelsen vil kunne tilrettelægges hensigtsmæssigt i begge de skitserede modeller.

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Økonomi- og Erhvervsministeriet. Mindre sektoranalyse af opgaver på boligområdet I notatet er foretaget en gennemgang af de love på boligområdet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1) BEK nr 844 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af læskur til omklædning Hejsager Strandby 62, Haderslev, Haderslev kommune

Landzonetilladelse til opsætning af læskur til omklædning Hejsager Strandby 62, Haderslev, Haderslev kommune Haderslev kommune Teknik og Miljø Vejadministration Att Heine Risom Simmerstedvej 1a 1.sal 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Kirsten Hvelplund Stjær bakker 19 9460 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 04-01-2011

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 25.

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

12-03-2013 13/7260. Sønderborg Planteskole, V. Carsten Lauritzen Madehusvej 9 6400 Sønderborg

12-03-2013 13/7260. Sønderborg Planteskole, V. Carsten Lauritzen Madehusvej 9 6400 Sønderborg 12-03-2013 13/7260 Sønderborg Planteskole, V. Carsten Lauritzen Madehusvej 9 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere butik og kontor på ejendommen matr.nr. 264, Vollerup, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup Assens Rådhus LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade 61 5000 Odense C Att. Hanne Helbech 8. december 2016 Sags id: 16/26791 Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere