Reformsvar til praktikpladskonsulenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reformsvar til praktikpladskonsulenter"

Transkript

1 Reformsvar til praktikpladskonsulenter Indhold Lovstof og andet materiale... 2 Diverse info... 2 Lovstof... 2 EUD... 2 Grundforløb Grundforløb EUV elever over 25 år... 3 EUX... 4 Overgangskrav til hovedforløb... 4 Nyttig viden for praktikpladskonsulenter... 5 Adgangsbegrænsning (kvoter)... 5 Udelukkelse fra undervisning... 5 Uddannelsesaftaler... 5 Overgangsordninger for elever, som er begyndt før 1/ Godskrivning... 6 EUD Produktionsskolebaseret uddannelse... 7 Uddannelsesplan/uddannelsesbog... 8 Forlængelse... 8 Supplerende skolepraktik... 8 Bilag 1 spørgeguide til elever ved samtale eksempel... 9 Bilag 2 overgangskrav Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 1

2 Lovstof og andet materiale Diverse info UVM overblik: TCAAs reformsvar: Reformplakat: Kan downloades her: Plakaten kan udskrives i A3. Kort og godt Om eud-reformen til bestyrelsesmedlemmer (generelt overblik over reformen): Lovstof Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK 789): Uddannelsesbekendtgørelser for alle uddannelser, herunder overgangskrav: Uddannelsesordninger (for alle hovedforløb): -> Find uddannelsesordning -> Vælg uddannelse -> Vælg niveau for udskriftsdesign - > Vis udskrift Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK 1010): Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andensprogsdansk i erhvervsuddannelserne (BEK 1009): Bekendtgørelse om forsøg med betinget optagelse på erhvervsuddannelser (Elever, der ikke opfylder krav, BEK 1192): EUD Grundforløb 1 Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra Folkeskolen eller senest et år efter, at de er gået ud. Eleverne skal have bestået dansk og matematik (et gennemsnit på 02 i henholdsvis dansk og matematik). De skal være erklæret uddannelsesparate af en UU-vejleder. Grundforløb 1 varer 20 uger og kan kun påbegyndes én gang. Dropper de ud af Grundforløb 1 kan de starte på Grundforløb 2, men først i næste kalenderår, hvis de starter på GF1 i august. På Grundforløb 1 træner eleverne generelle erhvervsfaglige kompetencer og færdigheder, men ikke en decideret uddannelse. Eleverne skal arbejde praktisk og skal præsenteres for forskellige uddannelser og udfordres i deres valg. Alle elever har desuden Dansk som grundfag, samt 4 ugers valgfag. Når en elev er færdig med Grundforløb 1 kan han vælge et hvilket som helst Grundforløb 2 efterfølgende også Handelsskolen eller Sosu. Grundforløb 1 skal ikke bestås. Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 2

3 Grundforløb 1 kører i august 2015 og næste gang i august Der er ikke taget stilling til om GF1 skal køre januar Se TCAAs fagretninger på Grundforløb 1 her: Grundforløb 2 Elever, der ikke skal på GF1, starter direkte på GF2. Eleverne skal opfylde samme karakterkrav som på GF1 de skal altså have bestået dansk og matematik fra Folkeskolen. De skal samtidig vurderes at kunne gennemføre grundforløbet dette sker ved en samtale, som skolen afholder. Elever med uddannelsesaftale er fritaget for karaktérkravet, men skal stadig opfylde overgangskravene inden start på HF (se Overgangskrav). I uddannelsesaftalen: Kryds ved Ny mesterlære eller Praktikadgangsvejen. NB. GF2 skal være en del af uddannelsesaftalen! På GF2 skal eleverne have et stort uddannelsesspecifikt fag (12 uger, som er hele det håndværksmæssige forløb), samt 4 ugers grundfag og 4 ugers valgfag. Grundfagene er forskellige og afhænger af den konkrete uddannelses overgangskrav. En elev kan kun påbegynde GF2 3 gange. Grundforløb 2 kører 4 gange årligt. EUV elever over 25 år Euv-elever inddeles i 3 kategorier afhængigt af deres erfaring, se grafik herunder. Euv-eleverne skal ligesom elever under 25 år have bestået dansk og matematik fra Folkeskolen (de skal have mindst 02 i gennemsnit for hvert fag) Elever over 25 år tilmelder sig via optagelse.dk og derefter kaldes de ind til en screeningssamtale, som Uddannelseskontoret på Øster Uttrup Vej afholder (Eva Melchior). Det er Office Team, som kalder eleverne ind. Til samtalen med Eva medbringer eleven relevante uddannelsespapirer/dokumentation for erhvervserfaring. Samtalen er en indledende og vejledende samtale om: valg af uddannelse Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 3

4 hvorfor og hvad er fremtidsplanen, orientering om mulighed for at få merit TCAA generelt (studiemiljø, Ny vurdering, politik for tilstedeværelse) Det er herefter de enkelte colleger, der realkompetencevurderer eleverne. Kontaktperson på TCAA: Eva Melchior, tlf , Materiale fra UVM: Side om euv: Erhvervsuddannelse-for-voksne Slides om euv: EUV Roadshow (pdf) (downloader direkte) Folderen Erhvervsuddannelse for voksne : (downloader direkte) EUX Eux indeholder praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse - med undtagelse af grund- og valgfag. Derudover indeholder et eux-forløb fag og niveauer på gymnasialt niveau i et omfang, der svarer til en HF. Fagrækken og den faktiske undervisningstid fastsættes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse. GF1: TCAA udbyder EUX på de to fagretninger Konstruktion, Produktion og Biler samt El, Byggeri og Energi. GF2: TCAA udbyder EUX på følgende uddannelser: VVS-Energitekniker Tømrer Murer Elektriker Datatekniker Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker Industritekniker Smed Bager Kontaktperson på TCAA i forhold til EUX: Astrid Sindberg, , Mere om EUX: Erhvervsuddannelse-og-gymnasial-eksamen Overgangskrav til hovedforløb Kilde: BEK nr af 23/09/2014. Til samtlige hovedforløb stilles der krav om grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for faget. Mange uddannelser har nu ret skrappe krav til, hvilke kompetencer eleverne skal have opnået inden de starter Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 4

5 på hovedforløbet. Det er væsentligt at være opmærksom på disse krav mange elever vil have svært ved at nå kravene og skal vejledes til at tage visse fag selv, da de ikke kan nå det på grundforløbet. Grundforløbsprøve skal desuden være bestået. Bemærk, at fagene og Brand nu er delt i moduler det er forskelligt, hvilke moduler, der skal beståes, afhængig af uddannelse. Vejledning af eleven omkring opnåelse af overgangskrav skal dokumenteres. Fx: en murerelev skal bestå Matematik F inden hovedforløbsstart. Han skal selv sørge for dette! Skolen skal dokumentere at have vejledt eleven om dette, så han ikke senere klager over, at han afvises i forhold til at starte på hovedforløbet. Benyt spørgeskemaet (Se bilag 1. Herved underskriver eleven at være vejledt omkring spørgsmålet. Se bilag 2 for liste over samtlige krav. Nyttig viden for praktikpladskonsulenter Adgangsbegrænsning (kvoter) Alle elever som opfylder kravet til at starte i erhvervsuddannelserne kan komme på GF 1. På visse uddannelser med adgangsbegrænsning kræves dog en uddannelsesaftale. BEK : Er der etableret adgangsbegrænsning til en uddannelse, jf. 9, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser og reglerne for den enkelte uddannelse, er der kun adgang til grundforløbets 2. del for elever, der har en uddannelsesaftale, der tillige omfatter denne, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Hvis der er etableret adgangsbegrænsning, jf. stk. 1, kan undervisningsministeren fastsætte, at der udover elever med uddannelsesaftale kan optages elever uden uddannelsesaftale i begrænset omfang under hensyntagen til beskæftigelsesforholdene for de uddannede. Udelukkelse fra undervisning BEK 1010, kap. 11 Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed og inddrage denne i sine overvejelser. Skolen skal give praktikvirksomheden meddelelse og søge at give eleven meddelelse om udmeldelsen ved almindeligt og rekommanderet brev. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. En elev er udelukket fra fortsat undervisning når skolen har givet skriftlig meddelelse herom til elev og til evt. forældremyndighedsindehaver. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning, bortfalder en eventuel uddannelsesaftale. (dog ikke hvis eleven midlertidigt er hjemsendt til virksomheden) Praktikpladskonsulenten hjælper med ophævelse af uddannelsesaftale. Uddannelsesaftaler BEK 1010, kap 14 Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 5

6 Indgåelse og registrering af uddannelsesaftaler m.v. Kap 14 i bek. om erhvervsuddannelser 1010 Elev og praktikvirksomhed indgår med hjælp fra praktikpladskonsulent aftale om gennemførelse af uddannelse gennem anvendelse af uddannelsesaftale. Aftalen omfattes af alle eller mindst 1 skole og 1 praktikperiode, LOP/praktikkonsulenten sikrer at aftalen er korrekt udfyldt og underskrevet og virksomheden er godkendt som praktiksted m.m. Uddannelsesaftale for EUV elever kan omfatte hele uddannelsesforløbet eller den indledende kompetencevurdering tilhørende personlig uddannelsesplan. Aftalen kan indgås uden praktikperioder, hvis den personlige uddannelsesplan ikke indbefatter praktikuddannelse. Uddannelsesaftalen registreres af den skole hvor eleven ønskes optaget. Skolen giver, (office team) senest 4 uger efter, modtagelse af aftalen meddelelse til elev og virksomhed om tidspunkt for skoleophold samt orienterer parterne om mulighed for valgfri specialefag og udbud af samme. Skolen/LOP registrerer ændringer i aftaleforholdet via tillæg, hvis aftalen forlænges eller afkortes. Ved ændring af ejerforhold eller ved ændring af speciale eller uddannelse og ved ændring af praktikvirksomhed eller ved ændringer generelt. Tillægget laves af praktikkonsulenten. Virksomheden skal give skolen besked hvis aftalen ophæves. Undtaget er, hvis eleven er udelukket fra fortsat undervisning. Praktikpladskonsulenten laver ophævelse. Skolen/LOP underretter vedkommende faglige udvalg om registrerede uddannelsesaftaler eller ændringer heri samt ved ophævelser af uddannelsesaftaler. Overgangsordninger for elever, som er begyndt før 1/8-15 Ministeriet har i brev af 4. juni 2015 vejledt skolerne m.fl. om forståelsen af regler om overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august Det fremgår heraf bl.a., at elever, der har påbegyndt et grund- eller hovedforløb efter de gamle regler om uddannelserne, dvs. de regler, som gjaldt for uddannelserne før den 1. august 2015, har ret til at fortsætte deres forløb (både grund- og hoverforløb) efter disse regler. Disse elever har også mulighed for at skifte til den nye tilsvarende erhvervsuddannelse, hvis de selv og deres aktuelle praktikvirksomhed ønsker det. Skiftet kan ske efter den 1. august 2015 og behøver ikke at ske umiddelbart efter denne dato. Elevens skole fastsætter overgangsordninger herom i den lokale undervisningsplan om den nye uddannelse. Godskrivning 59. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-4 og i øvrigt efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. 57 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 6

7 Stk. 3. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Stk. 4. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for den undervisning, eleven fritages for, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Stk. 6. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, underrette vedkommende faglige udvalg herom. Stk. 7. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. EUD+ BEK 1010, kap 17 LBK 789, kap 7b EUD+ er et særligt afslutningsforløb for alle elever der ikke er fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet og har gennemført det foregående trin indenfor den uddannelse der ønskes eud+. Afgørelse om optagelse træffes af skole. Eud+ kan gennemføres af skoler der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Forløbet har samme mål og niveau som et tilsvarende uddannelsesforløb i en erhvervsuddannelse. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Eleven skal have været i lønnet beskæftigelse i mindst 6 mdr. efter afslutning af trin 1 med arbejdsopgaver der er centrale/ relevante for det forløb der ønskes gennemført som eud+. Skolen udarbejder en personlig uddannelsesplan i forhold til elevens kompetencer og på baggrund af målene for den enkelte uddannelse. Dette skal ske i samråd med elev og en evt. arbejdsgiver. Planen skal indeholde den teoretiske og praktiske kompetence skolen har anerkendt og det uddannelsesforløb eleven skal gennemføre. Skolen kan hvis det skønnes indkalde eleven til et kompetenceafklarende forløb på optil 2 uger. Manglende kompetencer erhverves enten på skole hvis muligt, eller i virksomhed. Eleven kan hvis det skønnes indstilles direkte til svendeprøve eller anden afsluttende prøve på det pågældende uddannelsestrin. Eud+ afsluttes med de samme prøver og med tilsvarende uddannelsesbevis og giver ret til samme betegnelse som ved alm. erhvervsuddannelse. Skolen underretter vedkommende faglige udvalg om elevens uddannelsesplan. Uddannelsesplanen bortfalder, hvis uddannelsen ikke er gennemført inden 6 år fra planens fastsættelse. Produktionsskolebaseret uddannelse BEK 1010, kap 18 Produktionsskolen varetager opgaver og funktioner som praktikvirksomhed. Da der ved produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er tale om ny mesterlære, er der her undtagelse fra optagelseskravene på 02. Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 7

8 Udfordringen kommer ved overgangskrav til hovedforløb da der ikke dispenseres herfor! Det skal der tages højde for / informeres om ved tegning af uddannelsesplanen. Uddannelsesplan/uddannelsesbog Skolen forsyner eleven med uddannelsesbog ved påbegyndelse af skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde følgende: 1) De udstedte skolevejledninger og andre beviser for undervisning, eleven har gennemført. 2) De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden har udstedt. 3) Elevens uddannelsesplan. 4) Andre oplysninger af betydning for elevens uddannelse. Skolen skal sørge for, at uddannelsesbogen endvidere indeholder reglerne om uddannelsen, herunder reglerne om egnethedskrav vedrørende skolepraktik. Forlængelse Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev - på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid. - Er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning - Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller - Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold Forlængelsen skal i disse tilfælde godkendes af det faglige udvalg. Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i ovenstående, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Hvis en elev af ovennævnte grunde er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden. Praktikpladskonsulenten laver tillæg til uddannelsesaftalen. Supplerende skolepraktik NB ubearbejdet tekst En virksomhed som ikke er fuldgodkendt, kan sende eleven i skolepraktik for at få opfyldt de manglende mål. Det kan de gøre samtidig med at de stadig giver eleven løn, altså stadig har det uddannelses- økonomiske- og forsikringsmæssige ansvar. Eleven skal ikke indmeldes i skolepraktik på normal vis, men det registreres af Officeteam. Virksomheden kan få lønrefusion under hele forløbet. Eleven kan indmeldes på skolehjem, efter normale regler. Case IPvision Virksomheden var fuldgodkendt men havde, efter en fusion, ikke længere alle opgaverne i huset. Svar fra undervisningsministeriet: Det er lovens 66 d, stk. 3, det drejer sig om. Det faglige udvalg skal derfor ændre godkendelsen af virksomheden, så det bliver til en betingelse for virksomhedens godkendelse, at eleven modtager supplerende Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 8

9 skolepraktik til en nærmere afgrænset del af praktikuddannelsen. Eleven skal så ikke have skolepraktikydelse men løn, og praktikcentret skal tage eleven ind til den supplerende praktikuddannelse. Skolehjem vil være på almindelige vilkår, hvis skolen er elevens normale skole og eleven tidligere har været på skolehjem hos jer. Virksomheden kan få lønrefusion iht erhvervsuddannelseslovens 66 k, stk. 2. Jeg ved ikke, hvordan de it-administrative systemer håndterer disse ting. Bilag 1 spørgeguide til elever ved samtale eksempel Se næste side Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 9

10 Spørgeguide vedr. praktikadgangsvejen/ny mesterlære FAG: DETAILSLAGTER CPR. NR. NAVN MOBIL NR. NY MESTERLÆRE PRAKTIKADGANGSVEJEN OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØB Dansk E Naturfag E OPNÅET IKKE OPNÅET PLAN FOR GENNEMFØRELSE AF IKKE OPNÅEDE OVERGANGSKRAV KOMPETENCER Eks. Gennemført/delvist gennemført GF/Folkeskole/VUC/Gymnasie SÆRLIGE HENSYN/SPS/ANDET/DANSK SOM HENVISES TIL VEJLEDER 2. SPROG ØNSKER DU SKOLEHJEM JA NEJ Dato/år Elev underskrift Konsulent Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 10

11 Bilag 2 overgangskrav NB. Overblik ses på matrix her: NB. Vær opmærksom på, at der KAN være ændringer i forhold til ovenstående matrix tjek altid i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. LASTVOGNSMEKANIKER: Matematik E, bestået Fysik E, bestået Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler + færdselsrelateret førstehjælp PERSONVOGNSMEKANIKER: Matematik E, bestået Fysik E, bestået Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler + færdselsrelateret førstehjælp BYGGEMONTAGETEKNIKER: Som tømrer (samme grundforløb) BYGNINGSMALER: Naturfag E, bestået Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 11

12 Rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler MURER: Matematik F, bestået Teknologi F, bestået Uddannelsesspecifikke fag, bestået Rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler Kold asfalt, bitumen, jf. Arbejdstilsynets regler Varmt arbejde iht. Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger ifbm. gnist producerende værktøj TØMRER: Matematik F, bestået Teknologi F, bestået Uddannelsesspecifikt fag, min. 2 i standpunktskarakter Rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler VVS-ENERGITEKNIKER: Matematik E, bestået Rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler Kursus om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, ( 26-kursus) iht. Arbejdstilsynet ANLÆGSGARTNER OG GREENKEEPER: Matematik F, bestået Naturfag F, bestået Uddannelsesspecifikt fag, min. 2 i standpunktskarakter Kørekort til minimum traktor + færdselsrelateret førstehjælp DYREPASSER: Biologi F, bestået Naturfag F, bestået Kørekort til minimum traktor + færdselsrelateret førstehjælp LANDBRUGSUDDANNELSEN: Biologi F, bestået Naturfag F, bestået Kørekort til minimum traktor + færdselsrelateret førstehjælp Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler. FRISØR: Design E Afsætning F Kemisk arbejdsmiljø for frisør, bestået KOSMETIKER: Design E Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 12

13 Afsætning F BAGER- OG KONDITOR: Naturfag E, bestået Almen fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens regler DETAILSLAGTER: Naturfag E, bestået Almen fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens regler GASTRONOM: Informationsteknologi F, bestået Naturfag F, bestået Almen fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens regler RECECEPTIONIST: Almen fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens regler TJENER: Almen fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens regler DIGITAL MEDIA: Design C, bestået FRONTLINE PC-SUPPORTER: GRAFISK TEKNIKER: Matematik F, bestået Naturfag F, bestået MEDIEGRAFIKER: Design E, bestået Samfundsfag F, bestået WEB-INTEGRATOR: Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 13

14 Design F, bestået Informationsteknologi E, bestået INDUSTRIOPERATØR: Naturfag F Informationsteknologi F INDUSTRITEKNIKER: Matematik D, bestået Fysik F, bestået LABORATORIETANDTEKNIKER: Dansk D, bestået Engelsk D, betsået Kemi F, bestået SMED: Matematik E, bestået Fysik F, bestået Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (varmt arbejde) TEKNISK DESIGNER: Matematik E, bestået VINDMØLLEOPERATØR: Naturfag E Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring ( 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler Kompetencer svarende til personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler pr. 1. september 2014 AUTOMATIK OG PROCES: Matematik E, bestået Fysik F, bestået Kompetencer svarende til personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler pr. 1. september 2014 DATA- OG KOMMUNIKATION: Matematik D, bestået (for optagelse alene mhb på trin 1 dog E) Engelsk D, bestået (for optagelse alene mhb på trin 1 dog E) + færdselsrelateret førstehjælp Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 14

15 ELEKTRIKER: Matematik D, bestået Fysik E, bestået Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØM: Matematik E, bestået Fysik F, bestået Kompetencer svarende til personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler pr. 1. september 2014 FRONTLINE RADIO/TV-SUPPORTER: Kompetencer svarende til personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler pr. 1. september 2014 TANDKLINIKASSISTENT: Psykologi E Naturfag F Reformsvar til praktikpladskonsulenter på TCAA- side 15

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN For at blive optaget på hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen skal du først have bestået: GRUNDFORLØBSPRØVEN MATEMATIK E ARBEJDSMILJØ VED SVEJSNING

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Betegnelse UVM-fag Niv. UVM-fag betegnelse Karaktertype Kar.skala kort bet. Gennemsnit Antal elever Kontor, handel og forretningsservice

Betegnelse UVM-fag Niv. UVM-fag betegnelse Karaktertype Kar.skala kort bet. Gennemsnit Antal elever Kontor, handel og forretningsservice Erhvervsuddannelser på Viden Djurs Beståelsesprocent og karakterer 2016 7-trinsskala/Bestået- ikke bestået intern rapport 327 Kontor, handel og forretningsservice Kontor, handel og forretningsservice 10806

Læs mere

EUD karaktergennemsnit - Selandia - CEU 1/14

EUD karaktergennemsnit - Selandia - CEU 1/14 Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, niveau -, Eksamen 5,7 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, niveau -, Eksamen, Mundtlig 7,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik,

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du UDDANNELSESOVERSIGT I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en vejleder,

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav 8 Vognmaleruddannelsen ertifikater 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Idræt inansiering 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Organisation remmedsprog 5 Karrosseriuddannelsen

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t Erhvervsuddannelse for voksne (euv) U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t J a n u a r 2 0 1 7 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Adgangskrav... 2 3. Realkompetencevurdering... 3 3.1 Den generelle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! LANDMAND Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole PULSEN 10 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Landmand På landbrugsuddannelsen kan du tage ét af følgende specialer: Husdyr Planter

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Erhvervsuddannelser kræver mod, tankekraft og dygtige hænder. Og det er uanset om du vælger en erhvervsuddannelse eller en EUX, der kombinerer

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER.

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers Grundforløb 1 for EUD og EUX Tradium, Vester Alle 26, Randers Er en erhvervsuddannelse noget for dig? Her har du mulighed for en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed, hvor både hoved og hænder bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere