Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal"

Transkript

1 Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal gennemgå den grunduddannelse, der fastsættes for den funktion, det skal varetage. 22. Personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal efter 1 års tjeneste gennemgå en funktionsuddannelse og bestå den afsluttende prøve. Stk. 2. Personel, der i øvrigt skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal gennemgå en supplerende uddannelse, der fastsættes for den funktion, det skal varetage. 23. Personel, der skal fungere som holdleder, skal gennemgå holdlederuddannelsen for den funktion, det skal varetage, og bestå den afsluttende prøve. 26. Personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal hvert år deltage i mindst 12 øvelser. Øvelserne skal have en varighed af mindst 2 timer pr. øvelse og skal afholdes jævnt fordelt over hele året. 27. Beredskabsstyrelsen fastsætter indholdet af og bestemmelser for gennemførelsen af de uddannelser, der er nævnt i 20-25, samt af de supplerende uddannelser, der skal gennemgås for at varetage krigsmæssige funktioner i redningsberedskabet. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter bestemmelser for afholdelse af de øvelser, der er nævnt i De uddannelser, der er nævnt i 21 og 22, kan gennemføres ved det enkelte redningsberedskab eller som fællesuddannelse af personel fra flere redningsberedskaber. De prøver, der er nævnt i 22, afholdes dog ved Beredskabsstyrelsens foranstaltning.

2 Implementering af ny uddannelse af brandmandskabet, Indsatsuddannelsen I 1999 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle analysere en brandmands funktion og efterfølgende udvikle en ny uddannelse af brandmandskabet. Nævnte arbejdsgruppe har færdiggjort arbejdet med udviklingen af en ny uddannelse af brandmandskabet. Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter fra: Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Beredskab Storkøbenhavn, Centralforeningen for Stampersonel i Redningsberedskabet, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Falcks Redningskorps A/S, Forbundet af Offentligt Ansatte, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Hovedorganisationen af Beredskabsofficerer i Danmark, Københavns Brandvæsen, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Roskilde Brandvæsen, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, Specialarbejderforbundet I Danmark, Teknisk Landsforbund samt Vestegnens Brandvæsen I/S. Som et resultat af arbejdsgruppens arbejde er der udviklet to nye uddannelser med ikrafttræden pr. 1. juli Uddannelserne består af en grunduddannelse Indsats og en funktionsuddannelse Indsats samt en tilknyttet uddannelse i håndtering af tilskadekomne på et skadested. Uddannelsen afløser den hidtidige grund- og funktionsuddannelse Brand samt den supplerende funktionsuddannelse Brand - Redning. Det har været et mål for arbejdet, at der i den nye indsatsuddannelse sker en integration af elementer inden for redning og miljø, ligesom der sker en målretning af førstehjælpen, således at den samlede uddannelse af brandmandskabet også fremover dækker beredskabernes behov i relation til kvalifikationer og kompetencer. Ændringerne består blandt andet i følgende: Funktionsuddannelse Indsats kan vælges gennemført i to dele med en delprøve efter første del og en afsluttende prøve efter anden del. En nærmere beskrivelse fremgår af de særlige bestemmelser i uddannelsesplanerne. Opmærksomheden henledes dog på, at tiden til gennemførelse af delkontrollen efter første del ikke indgår i uddannelsen. Den afsluttende prøve afholdes efter de samme retningslinier som for den nuværende brandmandsuddannelse. Efter at have gennemført en grund- og funktionsuddannelse Indsats vil der, for det redningsmæssige indhold i disse, være givet generel merit for grunduddannelsen i redning. Uddannelsen Håndtering af tilskadekomne er en nyudviklet uddannelse, der afløser den nuværende Fællesuddannelse Førstehjælp på 20 timer. Vedrørende denne uddannelse skal det bemærkes, at: Uddannelsen er målrettet imod indsatspersonellets behov for kompetencer i relation til håndteringen af de tilskadekomne, der typisk vil være på et skadested. Denne målrettede uddannelse vil sætte indsatspersonellet i stand til at håndtere de tilskadekomne på skadestedet mere professionelt end hidtil. Uddannelsen indeholder blandt andet vigtig baggrundsviden om højenergiskader og disses skadesmekanismer i kroppen. Herudover omfatter uddannelsens praktisk betonede del blandt andet anvendelse af genoplivningsudstyr, skinnemateriel samt metoder til stabilisering af den tilskadekomne. Grund- og funktionsuddannelser, der er påbegyndt inden den 1. juli 2004, kan gennemføres efter den hidtidige ordning. For personel, der har gennemført grunduddannelse Brand, men endnu ikke har påbegyndt funktionsuddannelse Brand inden 1. juli 2004, kan der vælges imellem at gennemføre nedenstående lektioner i grunduddannelse Indsats og herefter påbegynde funktionsuddannelse Indsats eller gennemføre funktionsuddannelse Brand efter den hidtidige ordning samt Lektion 7: Særlige farer på et skadested. 8: Håndbårne stiger og springpuder (Kun indholdet omhandlende springpuder), 9 Sikkerhedsmand ved trafikuheld, 18: Personelrensepunkt, 19: Olieforurening i søer, havne og vandløb, 20: Oversvømmelser. Personel, der tidligere har gennemført en grund- og funktionsuddannelse Brand, vil gennem de næste 3 års årlige vedligeholdelsesuddannelser opnå samme kvalifikationer og kompetencer, som indgår i Grund- og Funktionsuddannelse Indsats. Personel, der ønsker at starte på holdlederuddannelsen kan gøre dette ved enten, at gennemføre Funktionsuddannelse Indsats eller som hidtil, ved at gennemføre Funktionsuddannelse Brand og efterfølgende Supplerende Funktionsuddannelse Brand Redning. Hvordan bliver jeg brandmand? Du kan blive uddannet som brandmand ved et kommunalt redningsberedskab eller et entreprisebrandvæsen som f.eks. Falcks Redningskorps. Uddannelsen sigter mod hel- eller deltidsansættelse ved et lokalt brandvæsen. Du kan også blive uddannet til brandmand, hvis du melder dig som frivillig til et kommunalt Redningsberedskab. Endelig er uddannelsen som brandmand indeholdt i Bered-

3 skabskorpsets værnepligtsuddannelse. Du kan således erhverve en brandmandsuddannelse og mange andre relevante beredskabsuddannelser, hvis du på en session melder dig til aftjening af værnepligt i Beredskabskorpset. Kvinder, der ønsker en bred beredskabsfaglig uddannelse incl. uddannelsen til brandmand, kan indgå kontrakt med Beredskabskorpset om gennemførelse af en tilsvarende tjeneste på værnepligtslignende vilkår. Ansættelse ved et lokalt redningsberedskab. Den, der skal ansættes som hel- eller deltidsansat brandmand, skal på ansættelsestidspunktet have et gyldigt bevis for 12 timers "Grundkursus i førstehjælp". En frivillig i beredskabet, der skal påbegynde en brand- eller redningsuddannelse, skal gennemgå et "Grundkursus i førstehjælp", såfremt man ikke har en tilsvarende gyldig uddannelse. Endvidere skal man bestå en fysisk og psykisk test. Kravene fremgår af de udsendte uddannelsesplaner. For hel- og deltidsansatte - herunder mandskab ved de frivillige sønderjyske brandværn - er kravet om, at man skal bestå en fysisk test ikke gældende på nuværende tidspunkt. Den nye medarbejder i beredskabet kan, efter at foranstående krav er opfyldt, ansættes som brandmand, men han skal dog, før han må indgå i beredskabet, gennemføre en 37 timers "Grunduddannelse INDSATS". Den samlede obligatoriske branduddannelse består af følgende moduler: Grunduddannelse. Formålet med grunduddannelsen er, at uddanne deltageren til at kunne fungere som hjælper på et slukningstog. Det vil sige, at man kan bistå i slukningsarbejdet ved strålerørs-, stigrørs- og skumudlægning, samt indgå i arbejdet med transport af vand i forbindelse med brug af slangetender og tankvogn. Som hjælper er man ikke uddannet som røgdykker, og man må ikke deltage i slukningsarbejde i røgfyldte rum m.v. Som hjælper skal man endvidere ved uheld med farlige stoffer kunne løse opgaver uden for "den indre afspærring". Man må således ikke have opgaver i det farligste område. For personel, der har gennemført Grunduddannelse Brand, men endnu ikke har påbegyndt Funktionsuddannelse Brand inden 1. juli 2004, kan der vælges imellem at gennemføre nedenstående lektioner i Grunduddannelse INDSATS (Lektion 7: Særlige farer på et skadested, Lektion 8: Håndbårne stiger og springpuder (Kun indholdet omhandlende springpuder), Lektion 9: Sikkerhedsmand ved trafikuheld, Lektion 18: Personelrensepunkt, Lektion 19: Olieforurening i søer, havne og vandløb, Lektion 20: Oversvømmelser), og herefter påbegynde Funktionsuddannelse INDSATS eller gennemføre Funktionsuddannelse Brand efter den hidtidige ordning. Funktionsuddannelse. Tidligst 1 år efter at man har gennemført en grunduddannelse kan funktionsuddannelsen, der varer 148 timer, påbegyndes. Uddannelsen skal dog påbegyndes på et så tidligt tidspunkt, at den kan være afsluttet senest 3 år efter grunduddannelsens påbegyndelse. Formålet med uddannelsen er, at deltageren skal kunne fungere som selvstændig på et slukningstog. Funktionsuddannelsen afsluttes med en mundtlig/ praktisk prøve. Når funktionsuddannelsen er bestået, må brandmanden udføre alle opgaver på slukningstoget og virke som røg- og kemikaliedykker. Vedligeholdelse af uddannelsen. For at vedligeholde brandmandens uddannelse gennemføres der årligt mindst 12 øvelser af 2 timers varighed. Personer, der har gennemført "Funktionsuddannelse BRAND", vil gennem de obligatoriske vedligeholdelsesøvelser i perioden opnå kvalifikationer og kompetencer svarende til "Funktionsuddannelse INDSATS". Hvis en brandmand ikke har fungeret som brandmand i 5 år, er uddannelsen forældet, og han skal gennemgå en ny uddannelse for at kunne genoptage arbejdet. Grundkursus i førstehjælp Formål: Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp, således at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Mål: Ved kursusets afslutning skal den enkelte deltager Kunne anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter, trinvis førstehjælp til en bevidstløs, førstehjælpen til en sprøjtende blødning, førstehjælpen til shock, Have forståelse af håndgreb til nødflytning, årsager til standset eller nedsat vejrtrækning, årsager til shock, psykisk førstehjælp, Have kendskab tilluftvejenes anatomi, blodkredsløbets opbygning, placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen, ulykker, der kan medføre be-

4 vidstløshed og eller shock, Samt være orienteret om pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed, pludselig sygdom som årsag til shock. Indhold: Førstehjælpens 4 hovedpunkter, Trinvis førstehjælp til bevidstløse, Den livsvigtige ilttransport, Nedsat eller standset vejrtrækning, Udvendig hjertemassage, Årsager til shock, Shockforebyggelse, Trykforbinding, Alarmeringsprocedurer, El-ulykker, Temperaturpåvirkninger, Pludselige sygdomme, Psykisk førstehjælp, Situationsøvelser, Praktiske øvelser, Skriftlig opgave,. Tid: 12 timer. Særlige bestemmelser 1. Deltagere. I kurset kan deltage personer, der er fyldt 16 år. 2. Kontrol: Løbende praktiske øvelser, situationsøvelser og skriftlig opgave. 3. Bevis: Der udleveres bevis for 12 timers grundkursus i førstehjælp. Deltagerne skal have deltaget i samtlige 12 timer for at få udleveret bevis. Almindelig Fællesuddannelse Formål: Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund- og funktionsuddannelsen under størst mulig personlig og funktionel sikkerhed. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal deltageren: kunne udføre elementær brandbekæmpelse, kunne anvende tovværk, kunne efterleve sikkerhedsbestemmelser og løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik (LBTS), kunne modtage og efterleve en ordre samt have viden om indsatspsykologi og almene indsatsforhold. kunne afsende og modtage en melding via radio. Indhold: Løfte-, bære-, trække- og skubbeteknik (LBTS), Tovværkslære, Elementær brandbekæmpelse, Indsatspsykologi, Ordre/befalinger og indsatsledelse, Forhold på indsatsstedet, Farlige stoffer, Radio, Tid: 17 timer Særlige bestemmelser: 1. Lektionerne placeres i relation til grund- og funktionsuddannelsernes gennemførelse efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse. De emner, der er opdelt i to lektioner, er opdelt så den første lektion principielt har tilknytning til grunduddannelserne og den anden lektion har tilknytning til funktionsuddannelserne. Særlige lokale og eventuelle funktionsbestemte forhold kan ændre de enkelte lektioners rækkefølge og placering. 2. Deltagerne skal have gennemført samtlige lektioner i den almindelige fællesuddannelse - og lektionerne i den aktuelle funktionsbestemte funktionsuddannelse - inden den enkelte kan gå op til den afsluttende prøve i funktionsuddannelsen. 3. Kontrol gennemføres fortløbende under grund- og funktionsuddannelsen. Emnerne indgår i grund- og funktionsuddannelsernes slutkontrol. 4. Uddannelsesbevis udstedes ikke for den almindelige fællesuddannelse. Grunduddannelse Indsats Formål: Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand de grundlæggende færdigheder, der sætter ham i stand til at fungere som hjælper på et slukningstog i redningsberedskabet. Indhold: Organisation og opgaver, Grundlæggende brandkemi, Sikring og afspærring af et skadested, Udlægning af slanger, Personlig beskyttelse, Oprydning på et skadested, Følgeskadebekæmpelse, Redningsberedskabets materiel, Springpude, Personelrensepunkt, Hindre udbredelse af olieforurening, Stiger, Forebygge og afhjælpe følger af oversvømmelser, Vandforsyning, Særlige farer på et skadested, Åndedræt og blodets kredsløb, Elementær sporbevaring. Tid: 37 timer Særlige Bestemmelser: Deltagere. Brandmanden skal forud for uddannelsens start have gennemført grundkursus i førstehjælp (12 timer) med et tilfredsstillende resultat. Hvis en brandmand deltager i udrykninger inden grunduddannelsen er afsluttet, skal det være som overtallig person. Grunduddannelsen skal være

5 gennemgået inden brandmanden kan indgå i et slukningstogs minimumsbemanding. Grunduddannelsen giver ikke kompetence til at varetage funktionen som røg- og kemikaliedykker. Kontrol: Delkontrol foretages under gennemførelse af øvelserne. Der afholdes afsluttende en vejledende skriftlig prøve. Prøven udarbejdes af Beredskabsstyrelsen. Prøvens resultat indgår i vurderingen af brandmandens egnethed til fortsat uddannelse. Ved afholdelse af slutkontrol efter grunduddannelsen er det muligt at få uegnede sorteret fra på et tidligt tidspunkt. Dog bør vurderingen af brandmandens egnethed som hjælper ikke udelukkende vurderes på baggrund af den skriftlige prøve. Da hjælperfunktionen er en praktisk funktion, skal de praktiske færdigheder brandmanden demonstrerer under uddannelsesforløbet indgå i vurderingen. Uddannelsesbevis. Der udstedes bevis ved bestået uddannelse jf. de generelle bestemmelser. Andet: Inden påbegyndelsen af grunduddannelsens praktiske lektioner skal lektion 1 i Den almindelige fællesuddannelse være gennemført. Efter gennemgang af grunduddannelsen skal brandmanden, efter redningsberedskabets bestemmelser, på egen station have uddannelse i de typer materiel som beredskabsstationen råder over. Vedligeholdelseskursus i førstehjælp Formål: Formålet med kurset er, at vedligeholde deltagernes teoretisk kendskab og praktisk kunnen i førstehjælp, samt at orientere om eventuelle ændringer og fornyelser på det førstehjælpsmæssige område. Mål: Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter, give trinvis førstehjælp til en bevidstløs, shockforebygge, Desuden skal deltageren være orienteret om eventuelle ændringer og fornyelser i førstehjælpen, Indhold: Førstehjælpens 4 hovedpunkter, Trinvis førstehjælp til bevidstløse med vejrtrækning, Kunstigt åndedræt til bevidstløs uden vejrtrækning, Udvendig hjertemassage til en bevidstløs uden livstegn, Årsager til shock, Shockforebyggelse, Situationsøvelser, Praktiske øvelser, Ændringer i førstehjælpen, Skriftlig opgave til selvkontrol. Tid: 3 timer. Særlige bestemmelser 1. Deltagere: Deltageren skal have bestået enten et grundkursus eller et udvidet kursus i førstehjælp eller have gennemgået et vedligeholdelseskursus i førstehjælp inden for de seneste 3 år. 2. Kontrol: Løbende praktiske øvelser, situationsøvelser og selvkontrol i form af en skriftlig opgave. 3. Bevis: Efter gennemgået vedligeholdelseskursus påtegnes deltagerens førstehjælpsbevis, at vedligeholdelseskurset er gennemført. 4. Kompetence: Efter gennemgået vedligeholdelseskursus er den tidligere erhvervede førstehjælpsuddannelse kompetencegivende i redningsberedskabet i endnu 3 år. 5. Deltagerantal: Af hensyn til afviklingen af den praktisk betonede undervisning er det vejledende deltagerantal fastsat til personer. Funktionsuddannelse Indsats Formål: Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på et slukningstog i redningsberedskabet. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte brandmand. Have kendskab til måle/sporingsudstyr, oprettelse af og arbejdet på en venteplads, øvrige beredskaber herunder ambulancetjenesten, search and rescue (SAR) beredskab, havmiljøberedskabet og politiet, dele af personelog dimensioneringsbekendtgørelsen, herunder beredskabet vedr. brandulykker, redningsulykker og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden m.v., indsatstaktikken ved brandindsatser, herunder anvendelsen af offensiv og defensiv taktik, indsatstaktik ved redningsindsatser, indsatstaktik ved akutte uheld med farlige stoffer, transportmidlers opbygning, spredningen af naturgas ved udslip og håndteringen af uheld med naturgas, indholdet af udrykningsbekendtgørelsen, formål med og gennemførelse af evaluering af indsatsen, herunder menneskelige reaktioner, følgeskadebekæmpelse.

6 Have forståelse af indsatsteknikkerne ved akutte uheld med farlige stoffer, slukningsteknik og - taktik ved brandindsatser, indsatsteknik ved redningsindsatser, brandkemi herunder brandforløb og overtændinger, sporbevaring, slukningsmidlerne og deres anvendelse, særlige farer på skadestedet arbejdet på skadestedet, herunder bygningskonstruktioners forhold under brand, Kroppens varmeregulering og væskebehov. Kunne indgå på alle pladser på manuelt niveau på automobilsprøjten, anvende automobilsprøjtens aggregater, anvende frigørelsesværktøjer, arbejde på og foretage redning ved anvendelse af håndbårne stiger, anvende røgdykkerradioer, iføre sig komplet røg- og kemikaliedykkerudrustning, foretage ventilation på et skadested, foretage løft af tunge byrder, sikre sig mod faldulykker, virke som pumpepasser, Sammen med makker kunne, virke som røgdykker, virke som kemikaliedykker, virke som bårehold, Sammen med andre kunne medvirke ved frigørelse af fastklemte og indespærrede i transportmidler, medvirke ved frigørelse af fastklemte i bygninger og produktionsanlæg, foretage frigørelse af fastklemte og indespærrede ved andre ulykker herunder løst oplag, sne, korn, brønde o.l., sikre og redde fastklemte i forbindelse med uheld med farlige stoffer herunder at hindre afdampning og antændelse af stoffet, inddæmme og opsamle farlige stoffer på landjorden, hindre udbredelse af olieforurening i søer, havne og vandløb, anvende opsamlingsmateriel, slukke væske- og tankvognsbrande, fjerne væltede træer, foretage lænsning. Indhold: Personel- og dimensioneringsbekendtgørelse, Udrykningsbekendtgørelsen, Evaluering af indsatsen, Indsatstaktik, Transportmidlers opbygning, Kroppens fysiologi, Slukningsteknik og taktik, Naturgas, Brandkemi, Sporbevaring, Slukningsmidlerne og deres anvendelse, Udlægning af slanger, Redningsberedskabets materiel, Radiobetjening, Vandforsyning, Røg- og kemikaliedykning, Oprydning og følgeskadebekæmpelse, Brande i naturen, Brande i transportmidler, Særlige farer, Løft af tunge byrder, Pumpepasser, Frigørelse af fastklemte fra transportmidler og sammenstyrtede bygninger, Farlige stoffer, Forureningsulykker, Rensning af personel og materiel, Naturgas, Afspærring af et skadested Tid: 148 timer Særlige Bestemmelser: Gennemførelse af uddannelsen i to dele: Uddannelsesstedet kan vælge, at gennemføre Funktionsuddannelse, Indsats i to dele med prøve efter 1. del og afsluttende eksamen efter 2. del. Indholdet af pensum gennemgået efter 1. del fremgår af FBUDD 1.del, afsnit 6b. Der indgår alene C-spørgsmål i prøven efter 1. del. Deltageren tildeles ingen særlig kompetence efter gennemgang og beståelse af 1. del. Deltageren skal fortsat have gennemgået hele funktionsuddannelsen for at opnå kompetence som Selvstændig. Deltageren. Deltagere i uddannelsen skal have gennemgået den samlede Grunduddannelse Indsats. Frivillige skal desuden have gennemgået dele af den 17 timers Fællesuddannelse. Gennemførelse af eksamen efter et samlet forløb. Der er 15 spørgsmål, der består af opgaverne A, B, og C, der alle gennemføres. Eksaminanden trækker et tal mellem 1 15, og nummeret henviser til, hvilket spørgsmål deltageren skal overhøres i. Opgave A er praktik, og der gives efter gennemførelsen af alle eksamenens opgaver en karakter. For at bestå opgave A skal minimum karakteren 6 opnås. Opgave B omhandler demonstration af materielfærdigheder eller viden om specifikke faglige emner, og der gives efter gennemførelsen af opgave B og C, en karakter. Opgave C omhandler 12 mundtlige spørgsmål fra Opgave C. Det enkelte svar kan give 0-0, ,5 eller 2 point. Spørgsmålene kan indeholde emner fra hele pensummet i uddannelsen og der gives efter gennemførelsen af opgave B og C, en karakter. Såvel opgave A som opgave B og C skal bestås. Supplerende funktionsuddannelse brand REDNING Formål: Formålet med uddannelsen er at sætte funktionsuddannet personel fra brandtjenesten i det kommunale redningsberedskab i stand til at kunne løse redningsopgaver ved anvendelse af såvel redningstjenestens som brandtjenestens materiel. Formålet med uddannelsen er endvidere at skabe grundlag for eventuel holdlederuddannelse indenfor brandtjenesten. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal deltageren som selvstændig i brandtjenesten, have forståelse for redningstjenestens organisation og opgaver, kunne udføre pålagte opgaver under hensyntagen til

7 egen og andres sikkerhed, ved ulykker med transportmidler kunne yde førstehjælp og opsamle tilskadekomne samt bære disse til ambulance eller venteplads, frigøre fastklemte og indespærrede, fjerne havarerede køretøjer/vragdele, udføre bjærgningsopgaver herunder forankringer, ved bygningsskader og sammenstyrtninger kunne afstive bygninger, nedtage bygningsdele, frigøre fastklemte og indespærrede, ved storm- og stormflodsulykker kunne afdække bygninger, fjerne væltede træer, foretage lænsning, kunne foretage redning ved ulykker i vand, Indhold: Redningstjenestens organisation og opgaver, Bygningsskader og konstruktioner, Redningstaktik, Afstivninger, Båretjeneste, Frigørelse af fastklemte i transportmidler, Redning fra etager, Redning i vand, Donkrafte, Løft af byrder, Bjærgningstjeneste, Lænsning, Træfældning, Murog etagegennembrydning. Kontrol Tid: 37 timer. Særlige bestemmelser: Deltagere. I uddannelsen kan deltage frivillige og heltids- og deltidsansat personel. Det er en forudsætning, at deltagerne inden uddannelsens påbegyndelse har bestået Funktionsuddannelse, BRAND". (Den supplerende uddannelse skal gennemgås inden 5 års tjeneste). Kontrol: Deltagernes færdigheder vurderes gennem hele uddannelsesforløbet, og der afholdes som slutkontrol en skriftlig prøve af 1 times varighed. Uddannelsesbevis: Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemgået uddannelsen med et tilfredsstillende resultat, jf. de generelle bestemmelser. Deltagelse i beredskabet. Frivillige i det krigsmæssige redningsberedskab forudsættes at være til rådighed i en 10-års periode, efter at den første uddannelse er gennemgået, eller det kontraktmæssige forhold er ophørt. Instruktørforudsætninger: Instruktører skal have en af følgende forudsætninger: "Holdleder - RED- NING", "Holdleder - BRAND" samt "Supplerende Funktionsuddannelse, BRAND REDNING. Endvidere skal instruktøren i frigørelse fra transportmidler have gennemgået "Kursus i frigørelsesteknik" ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole eller tilsvarende kurser, der kan meritoverføres. "Holdleder - REDNING" uddannet efter 1. juli 1998 er undtaget. Andet: Uddannelsen tager udgangspunkt i redningsdelingens organisatoriske materiel, men kan suppleres af lokalt indkøbt materiel samt materiel fra andre afdelinger i kommunen f.eks. vej- /parkafdeling. Uddannelsen sidestilles med "Grunduddannelse, REDNING". Skal "Grunduddannelse, REDNING" meritoverføres til "Supplerende Funktionsuddannelse, BRAND - REDNING", skal uddannelsen suppleres med lektionerne 7, 8, 13 og 14 i denne fagplan. Håndtering af tilskadekomne Formål: Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og praktiske færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren alene, sammen med kollegaer og/eller i samarbejde ambulancemandskabet/den præhospitale lægestøtte er i stand til at yde situationsafhængig førstehjælp til de tilskadekomne i den pågældende ulykkessituation på indsatsstedet. Mål: Ved afslutningen af uddannelsen skal den enkelte deltager kunne gennemføre målrettet undersøgelse af den tilskadekomne, yde en optimal førstehjælp ved større ulykker med skader der indvirker på åndedrættet yde en optimal førstehjælp ved større ulykker med skader der indvirker på blodkredsløbet, yde en optimal førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, yde en optimal førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og el-skader, yde en kvalificeret basal omsorg og psykisk støtte, anvende genoplivningsudstyr herunder give ilttilskud og betjene sug, anvende tekniske hjælpemidler i ydelsen af førstehjælpen, kunne optage, flytte og lejre tilskadekomne på båre, samarbejde i et team med andre med det formål at kunne håndtere den tilskadekomne og dennes tilstand i forhold til ulykkessituationen på den mest optimale måde og på kortest mulig tid, Have forståelse af skadestedsledelsen og skadestedets taktiske opbygning, samarbejdet mellem ambulancetjenesten, den præhospitale lægestøtte, redningsberedskabet og politiet, samt disses kompetencefordeling på skadestedet, kroppens respiration og kredsløb og disses styringsmekanismer placering og funktion af de livsvigtige organer i bryst- og bughule, bevægeapparatet opbygning og funktion kroppens funktionsvilkår i forhold til temperatur og væsketab, undersøgelse af og principper for håndtering af en tilskadekommen

8 Indhold: Samarbejdet med ambulancetjenesten på skadestedet, Skadestedslære, Generel håndtering af den tilskadekomne, Forhold af betydning for den tilskadekomnes tilstand, Forhold af betydning for skadesudviklingen hos den tilskadekomne, Generelle principper for undersøgelse, Generelle principper for beskyttelse og stabilisering af den tilskadekomne, Generelle principper for flytning/nødflytning, Ilt- og sugeudstyr, Sikkerhedsbestemmelser, klargøring og retablering, Ilttilskud og dosering, Sug af svælg, Skader på luftveje og vejrtrækning samt førstehjælp, Skader på blodkredsløbet og blodcirkulationen samt førstehjælp, Skader på bevægeapparatet samt førstehjælp, Forbrændinger/ætsninger/el-skader, Anatomi/fysiologi, Årsag/virkning, Symptomer/førstehjælp til de typiske skader, Tekniske hjælpemidler i relation til tilstandskonstatering, monitorering og ydelse af førstehjælp, Defibrillering med hjertestarter, Pulsoxidmeter, Andre tekniske midler, Bårebetjening og bårers anvendelse, Båretyper og deres anvendelsesområder, Optagning, Lejring, Omflytning, Indpakning, Praktiske øvelser og rutinering, Handleprøver Tid: 20 timer. Særlige bestemmelser 1. Deltagere: I uddannelsen kan deltage personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i førstehjælp. (Den supplerende uddannelse skal gennemgås inden 5 års tjeneste). 2. Kontrol: Praktisk/mundtlig kontrol i de enkelte lektioner i uddannelsesforløbet samt en afsluttende praktisk kontrol bestående af handleprøver. 3. Uddannelsesbevis: Der udstedes uddannelsesbevis ved tilfredsstillende gennemført uddannelse jf. de generelle bestemmelser for uddannelser i redningsberedskabet. 4. Instruktørforudsætninger: Uddannet instruktør i Håndtering af tilskadekomne, uddannet instruktør i førstehjælp og PHTLS-uddannet, uddannet instruktør i førstehjælp og ambulanceinstruktør, uddannet instruktør i førstehjælp og amtslig uddannet nødbehandler, uddannet PHTLS-instruktør. Hvordan bliver jeg holdleder i brandtjeneste? Forudsætninger for uddannelsen. For at blive optaget på holdlederuddannelsen med det formål at fungere som holdleder i det daglige beredskab kræves en af følgende uddannelser: "Grund- og Funktionsuddannelse INDSATS" (henholdsvis 37 timer og 148 timer) samt "Håndtering af tilskadekomne" (20 timer) samt Hjælpeinstruktør eller: den hidtidige ordning: Grund- og Funktionsuddannelse BRAND" (henholdsvis 37 timer og 111 timer) samt "Fælles uddannelse i førstehjælp" eller "Håndtering af tilskadekomne" (begge 20 timer) og "Supplerende funktionsuddannelse, BRAND-REDNING" (37 timer) samt Hjælpeinstruktør. Hvis uddannelsen alene har til formål at kvalificere til optagelse på indsatslederuddannelsen skal "Grunduddannelse BRAND" eller "Grunduddannelse INDSATS" som minimum være gennemført. Herudover forudsættes at kursus "Hjælpeinstruktør" (37 timer) er gennemført og bestået inden holdlederuddannelsens begyndelse. Hjælpeinstruktøruddannelsen beskrives senere. Beviser for gennemførelse af ovennævnte uddannelser skal kunne fremvises. "Holdleder BRAND" Kurset varer 25 dage og gennemføres som internatkursus med en 1. del på 10 dage og en 2. del på 15 dage. Kurset gennemføres på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev, som en vekslen mellem teoretisk undervisning og løsning af praktiske, taktiske og operative opgaver. På kurset indgår bl.a. emner som slukningsteknik og taktik, indsættelse af røgdykkere, kendskab til farlige stoffer, teknisk og taktisk redningstjeneste samt indsatsledelse og føring af et slukningstog under meget realistiske brand- og indsatsøvelser. Kurset henvender sig til såvel hel- og deltidsansatte som frivillige i redningsberedskabet, der skal kunne virke som holdledere, dvs. som fører af et slukningstog. Holdlederen, som er underlagt en indsatsleder, er leder af det praktiske arbejde på et skadested, hvorfor deltagerne skal have gode samarbejds- og lederevner samt kunne stå for et psykisk pres under krævende indsatser. Efter uddannelsen kan holdlederen i kraft af hjælpeinstruktøruddannelsen indgå i uddannelsen af nye brandmænd. Kompetencen som holdleder bortfalder, hvis man ikke har været beskæftiget med opgaver i redningsberedskabet i 5 år.

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Modulopbygget Basisuddannelse

Modulopbygget Basisuddannelse 1 opbygget Basisuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at orientere deltagerne om de krav og forventninger, der stilles til frivillige i beredskabet Formålet med uddannelsen er endvidere at give

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 Bilag 1 Retningslinier for Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af Grund- og Funktionsuddannelse

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats Indsats Funktionsuddannelse Indsats Funktionsuddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 0 Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Introduktionsuddannelse (sagsnr. 2013/031397) Ansættelsesforløb for nye frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Ansøgere bliver informeret om BRSH opgavesæt og krav

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Hjælperøgdykkerkursus

Hjælperøgdykkerkursus Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser Hjælperøgdykkerkursus Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens

Læs mere

Indsats. Grunduddannelse Indsats

Indsats. Grunduddannelse Indsats Indsats Grunduddannelse Indsats Grunduddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab og Sikkerhed, er intern og ekstern uddannelse samlet under

Læs mere

Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning

Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning i redningsberedskabet 2. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Indkvartering - Forplejning Formål: Formålet med uddannelsen er at give deltageren den viden og de færdigheder samt holdninger, der sætter

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Bestemmelser for lokalt bestemte uddannelser Marts 2009 ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene side 1 Introduktionsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er, at give deltageren den nødvendige viden om

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen på manuelt niveau - Indsats Side 1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Eksamen gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til eksamen af

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere