6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat på s.oa+ / L3.654 Foreningens administrator LEA Ejendomspartner as var repræsenteret af afdelingschef Peter Wossler. Formanden Henrik Lind Eriksen bød velkommen oq Dræsenterede bestvrelsen. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Peter Wossler valgt som dirigent. Da der ikke var andre forslag fra salen, blev han enstemmigt valgt. Peter Wossler takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes 6 og T,hvoraf fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var dateret den 3. marts 274. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens af!æggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Henrik Lind Eriksen gennemgik beretningen mundtligt Beretni nge n følger hermed : Året 2O13: Årets største begivenhed har været 5 års eftersyn, som endnu ikke er afsluttet. Vi anmeldte inden sidste års generalforsamling 2 støre punkter og mange, mange småting. MTH har udbedret/udbedrer de fleste - flere af dem har krævet aktiv indsat fra bestyrelsen og ikke mindst vores rådgiver. Udgifterne til rådgiver er af samme årsag også blevet større end forventet, 135. mod forventet Altanværn: Sagen afventer udfald af syn og skønssag.mt Højgaard er ikke særlig positive, i forbindelse med en udbedring. Underentreprenøren udfører først de godkendte mangler på altanerne, hvis de taber sagen. 2. Græsarealet. MT Højgaard 2 gange nu afvist, at de vil gøre mere i sagen. Vi overvejer afslaget igen. 3. Fugtige sokler: Betonpuds trækker flere steder fugt op i væggene. MTH er ved at udbedre. 4. Udvendige belægninger genoprettes ca. 2 steder. 5. Bundstykker på døre til lejlighederne er ikke handikap venlige nok i flg. vores rådgiver. MTH afviser stadig. 6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. 7. Altaner: MTH har udbedret det de mener der skal laves. Der er kommet overløb mellem fiber kar under gulvet. MTH har lavet inddækninger mellem gavl og altan, så vand ikke kan løbe ned af facaden. MTH forventer ikke at udbedre yderligere. E/F Frederikskaj B-383

2 B. Hvis du har haft andre punkter, som endnu ikke er udbedret, skal du tage fat i MTH og gerne med cc til 1. Oliering: I forbindelse med rådgivning af 5 års eftersynet besluttede bestyrelsen af altanerne skulle olieres. De oprindelige vedligeholdelsesplanen var ikke ens for træværk af døre, altangulv m.m., men altanerne er reelt ejerforeningens ejendom og vedligeholdelsespligten påligger derfor også foreningen, Halvdelen af udgifterne blev taget fra formuen og den anden halvdel blev opkrævet fra beboerne ekstraordinært, Fælleshus lejet ud ca. 37 gange. Her til kommer Yoga onsdage. B bestyrelsesmøder. Elevator stop 13x (12x, 13x, 22xiforegåe,nde år). En enkelt reparation på +O.OOO pga motorstyring, som burde holde 1O-15 år. Vi har også haft en tilsvarende defekt i marts Affaldsskakt har været stoppet 77x(19x,2x, 15x i foregående år). Årsagen er stadig pap (pizza), stive ting og anden tankeløshed. Økonomisk tvist med leverandøren af elektronisk dørsikring. Beløb 6. er hensat i 213 regnskabet i tilfælde af vi taber sagen. På sidste års generalforsamling blev der diskuteret gårdmiljø på pladsen mellem vinkelhuset for 11A, Bestyrelsen har valgt ikke at gå videre med projektet. Vi syntes ikke vi har de penge der skal til at få et ordentligt projekt. Forventninger til 2OL4 Kajsikring: Der skal monteres anoder for at forhindre kajkanterne ruster. Det koster 25. og skal ske senest 214. Vi har hensat BO.OOO i både 272, 213 og 214, så det forventes ikke at påvirke regnskab yderligere. Udskiftning af vand og energimålere. Vi skal i 274 udskifte/teste 2olo af alle målere. Omkostningerne til dette er inkl. i budget. Året arbejdsweekend bliver 14. juni 2Ot4 - (2.lørdag ijuni) Regnskab 213 Større poster i procent af årets indbetalinger: Renholdning (rengøring+vicevært + RgB + gartner + Strøm (en del er elevator) Elevator (excl. el) Forsiking Admin (Admin+best.omk+rådgiv ingeniør) Serviceaftaler Vedligeholdelse t 2L2 2L3 kanal) 32o/o 36/o 32o/o 27o/o 29o/o l3o/o l3o/o L4o/o t2o/o L2o/o 3o/o 7o/o 5o/o 6/o LOo/o 5o/o 6/o 7o/o 7o/o 7o/o Lto/o 7o/o LOo/o 7o/o l4o/o 5o/o 9o/o 7o/o Bo/o 8o/o 77o/o L4o/o t6o/o 42o/o Årets underskud på Sf O.OOO er større end forventet. Vi havde planlagt oliering på knap 4OO.OOO, som vi ville tage af opsparingen. Der til kom ekstraregninger på elevator for 1. og 6.OO yderligere til konsulentbistand r.t.m. 5 -o ars gennemgangen. Elevator serviceaftale omlægges medio 214, således flere af de forventede udgifter inkluderes i aftale, Det skulle medføre færre ikke planlagte udkald. Lovpligtigt serviceeftersyn bliver fremover reduceret fra 9, til krlår. Heraf er besparelsen på ZO,OOO krlår, forbi vi for 5 år siden valgte atkøbe/afdrage på Oe f Z elevatoralarmer i stedet for at leje dem. De er vores ejendom til sommer. E/F Frederikskaj 8-383

3 En beboer har spurgt, hvorfor vi ikke har afdraget på lånet på Z mio (affaldssug), når vi nu har penge stående. DeLundersøgte jeg 2Ot2, men lånet var et fastrente lån, som kun kunne indfries til overkurs. Overkursen svarede til negative renter og kunne dermed ikke betale sig. Vi har dog mulighed for at indfri lånet helt eller delvist til efteråret, hvor vi så kan skifte til variabel rente. Til den tid hører vi også en anden bank. For at forbedre Økonomien blev ejerforeningsbidrag hævet sidste år. Det skulle dække for fremtidige større projekter. Vi begynder også at hensætte flere årlige beløb til større projekter, som vi nu på tredje år, har gjort med kajsikring (8O.OOO kr/lr) Ud over dette blev det mundtlig oplyst at der igen vil blive renset op på bunden af kanalen af foreningens rengøri ngsfirma. Der er afholdt arbejdsdag, juletræsfest samt fastelavn med stor succes. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Fore!æggelse af årsregnskab med påtegning af revisor Henrik Lind Eriksen gennemgik regnskabet i store træk og uddybede enkelte poster. Det undersøges om det er korrekt, at der afskrives over 2 år på skraldesug og om det er den forventelige holdbarhed. Det blev oplyst, at fremtidig oliering vil foregå i forskelligt tempi alt efter, hvilke dele der skal olieres. Ikke alt behøver olie hver 3-4 år, blandt andet lofterne på altanerne. Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt, Det blev samtidig vedtaget, at årets underskud på tr bliver overført til næste år. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår Henrik Lind Eriksen gennemgik budgettet. Budgettet blev efterfølgende enstemmigt vedtaget således. Fællesudgifter grundejerforening Vandforbrug... Elforbrug Renovation Vedligeholdelse. Planlagt vedligeholdelse... Renholdelse udvendige arealer Vicevært og renholdelse., Forsikringer... Honorar administrator... Revisor... Konsulent Serviceaftaler..,. Øvrige ejendomsudg ifter Afskrivning mobilsug Renter... kr...,,. kr.... kr...., kr.... kr.... kr....,... kr.... kr.,... kr.... kr.... kr.... kr..,... kr.... kr...,...,.,.. kr...,.. kr OOO OOO E/F Frederikskaj B-383

4 Samlede udgifter i alt kr. 2'641.OOO Kælder og kajakklub m.m.... kr Renter... kr.- 6. Indbetalt af ejerne, fællesudgifter kr O Årets resultat kr. 137.OOO Vedtagelsen af budgettet medfører uændrede fællesudgifter. Peter Wossler besvarede enkelte spørgsmål til,budgettet. Budget blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Punktet udgik da der ikke var indkommet forslag. 6. Valg af formand til bestyrelsen Henrik Lind Eriksen blev genvalgt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter afstemning blev bestyrelsen sammensat således: Bestyrelsesformand Henrik Lind Eriksen A.C. Meyers Vænge 11 A, 4. tv, På valg i 216 På valg i 216 Bestyrelsesmedlem Morten Vasegård Larsen A.C. Meyers Vænge 13 E, 5. tv. Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Anders Jørgensen Karen Bitsch A.C. Meyers Vænge 13 E, 3.th. A.C. Meyers Vænge 13 F, 1. På valg i 215 På valg i 215 Bestyrelsesmedlem Roxana C. Jensen A.C. Meyers Vænge 13 E, 2.th. På valg i Valg af 2 suppleanter Suppleanterne var ikke på valg og fortsat derfor som følger: Kasper Løngaard Andersen, A.C. Meyers Vænge l1 D, 4. tv. og Jakob Munnecke, A.C. Meyers Vænge 11 B, 5.th. Begge er på valg i Valg af administrator LEA Ejendomspartner as blev genvalgt. E/F Frederikskaj 8-383

5 1O. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne BDO Revision blev genvalgt. 1O. Eventuelt Følgende punkter blev debatteret:. Gode forslag til forbedring af affaldshåndtering er meget velkomne o Det blev foreslået at fælleshuset kan u llejes til en reduceret pris på hverdage til f.eks. en børnefødselsdag. Husk at sørge for åt rydde op efter dig åå fællesområderne (kældergange m.m.) Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl nl formand ksen Peter Wossler dirigent E/F Frederikskaj 8-383

6 LEA EJENDOMSPARTNER E/F Frederikskaj Årsrapport 2O13

7 lndholds#oilegnelso Foreningsoplysninger Admi n istrators påtegn i n g Ledelsespåtegning Den uafhænguge revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 213 Balance pr. 31. december 213 Noter Side o

8 Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj A.C. Meyers Vænge 11A-13F 245København SV CVR-nr.: Hjemstedskommune: Københavns Kommune Bestyrels6 Henrik Lind Eriksen Morten Vasegård Larsen Anders Jørgensen Roxana C. Jensen Karen Bitsch Administrator LEA Ejendomspartner as Kobbervej Herlev Kontaktperson Peter Wossler Ttf Revision BDO Havneholmen København V Bank Danske Bank Holmens Kanal2 19 København K Side 3 af 12

9 Administrator og bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapport for Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et refuisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 213 til 31. december 213. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens fi nansielle stilling. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. februar 214 Administrator: Bestyrelse: Hen Roxana C. Jensen Vedtaget på generalfosamlingen den 25. marts 214 Side 4 af 12

10 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlejlighedsforeningen Frederikskaj for regnskabsåret 1. januar 213 til 31. december 213 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerlejlighedsforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerlejlighedsforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens reqnskabsmæssiqe skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusiot Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapport giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 213 til 31. december 213 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 28. februar 214 BDO Statsautoriseret Revision saktieselskab Statsautori seret revisor Side 5 af 12

11 Anvendt regnskabs praksis Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilretninger, der er foranlediget af virksomhedens driftsform som en forening. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen lndtægter og omkostninger er medtaget efter periodiseringsprincippet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Balancen Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris og afskrives over 2 år. Værdipapirer Værdipapirer optages til dagsværdi og reguleres over resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der seedvanligvis svarer til nominel værdi. Gæld Geeld værdiansættes til nominel værdi Side 6 af 12

12 Resultatopgørelse NOTE Regnskab Budget 213, Regnskab 213 ej revideret 212 OMSÆTNING lndtægter E/F-bidrag Øvrige indtægter lndtægter OMSÆTNING IALT Ejendomsudgifter Forbrug- og offentlige afgifter Forsikringer Kontingenter og abonnementer 1 Vicevært og renholdelse 2 Reparation og vedligeholdelse 3 Planlagtvedligeholdelse 4 Serviceabonnementer 5 Selskabslokaler Ejendomsudgifter, i alt Administrationsomkostninger Administrationshonorar Revisionshonorar Advokatomkostninger 6 Øvrige omkostninger Administrationsomkostninger, i alt RESU LTAT FøR AFSKRIVNINGER Afskrivninger, tab og avancer Afskrivninger Afskrivninger, tab og avancer i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Finansielle poster Renteudgifter Renteindtægter bank Finansielle poster i alt r39.32'l RESULTAT Side 7 af 12

13 Balance NOTE AKTIVER Anlægsaktiver Materie!!e anlægsaktiver Skraldesug Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle an!ægsaktiver Obligation, BRF Obligation, Nykredit Obligation, Nykredit Obligation, Realkredit Kursregulering Finansielle anlægsaktiver i alt 2.11.U U O U U Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender, beboere Andre tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavende LEA Periodeafg raensningsposter Tilgodehavender i alt U Likvide beholdninger Danske Bank Likvide beholdninger i alt r Omsætningsaktiver i alt AKTIVER IALT Side 8 af 12

14 Balance NOTE PASSIVER Egenkapital Overført resultat Arets resultat Henlæggelse Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Deposita fælleshus Langfristede gældsforpligtelser U Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig, beboere Vand/elregnskab Varmeregnskab Mellemregning P-laug Skyldig vedr. A-indkomst Skyldige omkostninger Kreditorer Periodeafg ræns ni ngsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER IALT Side 9 af 12

15 Noter til resultatopgørelsen NOTE Budget 213, Regnskab 213 ei revideret Regnskab 212 Vicevært og renholdelse Viceværtmedhjælper Feriepenge, vicevært Gebyrer lønkørsel viceværter Viceværtfirma OOO Viceværtfirma, ekstraarbejder Telefon, internet kontorartikler driftspersonale 464 Vicevært og renholdelse i alt Reparation og vedligeholdelse Værktøj og haveredskaber Nøgler 1. Småanskaffelser Vinduespolering Reparation og vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse Låsesmed Smed 22. Snedker Blikkenslager Varmeanlæg Ventilation Sprinkleranlæg Elektriker Lyskilder Renholdelse af kanal Alarm 814 Affaldssug Elevator Gartner & haveanlæg 't P-Laug Småanskaffelser Selvrisiko forsikringsskader Sikring af kaj mod rust Legeplads Nøglesystem 1s Oliering af træværk Egenbetaling af oliering af træværk Planlagt vedligeholdelse i alt Side 1 af 12

16 Noter til resultatopgørelsen NOTE Serviceabonnementer Lovpligtigt elevatoreftersyn P-Laug Ventilations- og køleanlaeg Sprinkleranlæg Varmeanlæg Alarmeringsanlæg og telefon Brandpræventivt tilsyn Brandalarm Service mobilsug Service brøndpumpe Serviceabonnementer i alt Budget 213, Resnskab 213 ei revideret Regnskab Selskabslokaler lndtægt, fælleshus Rengøring fælleshus OOO Service, selskabslokaler Rengøring, fælleshus Reparationer, selskabslokaler Småanskaffelser, selskabslokaler -2. Diverse udgifter, selskabslokaler Selskabslokaler i alt Øvrige omkostninger Konsulenthonorar Bestyrelsesomkostninger Abonnementer 5. Bankgebyrer Gebyrer PBS-gebyrer EDB, softwarekøb- og vedligeholdelse Repræsentation, gaver og blomster Generalforsamlinger 44 Bestyrelsesmøder Arbejdsdag Øvrige omkostninger i alt Side 11 af 12

17 Noter til balancen NOTE Vandregnskab Vandudgifter Aconto indbetalinger, vand Afregningskonto, vandregnskab 't Vandregnskab i alt -'t Varmeregnskab Aconto indbetalinger, varme Varmeudgifter Afregningskonto, varme Varmeregnskab I alt Skyldige omkostninger El november El december Revison Nøglesystem, hensat Restejer ',t27 S /dige omkostninger i alt r66.83 Side 12 af 12

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere