Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2009 Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud Af: Ann-Charlotte L. Beierholm Vejleder: Kim Klarskov Jeppesen Afleveret december 2009

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Struktur Metode Undersøgelsesdesign Afgrænsning og dataindsamling Litteraturgennemgang Udskudt skat i form af fremførbart skattemæssigt underskud Begrebet udskudt skat Skattemæssig underskudsfremførsel Regnskabsteori og regulering Normativ regnskabsteori Begrebsrammen Årsregnskabsloven Regnskabsregulering Indregning Måling Præsentation og oplysninger Revisors rolle Analyseramme Opbygning af analyseark Spørgsmål Analyse og resultater Resultater, Aktieselskaber Beskrivelse af populationen Regnskabsmæssig behandling af udskudt skat Udskudte skatteaktiver Resultater, Anpartsselskaber Beskrivelse af stikprøven Regnskabsmæssig behandling af udskudt skat... 53

3 5.2.3 Udskudte skatteaktiver Indvirkning på årsrapporten af aktivering af udskudte skatteaktiver Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

4 Executive summary Under present accounting standards, deferred tax assets are to be given recognition only if realization is deemed to be probable. Since realization of a deferred tax asset from tax loss carryforwards is dependent on the future profitability of the reporting entity, the likelihood that the entity will be profitable within a foreseeable future must be ascertained. One of the criteria to be considered in the assessment is the entity's earnings history. Entities with a history of recent losses should recognize a deferred tax asset from carryforwards only if other strong evidence suggests that the entity will be profitable within 3-5 years. This is also the case if uncertainty exists regarding the entity's ability to continue as a going concern. It is thus interesting to study how the tax loss carryforwards are accounted for in companies that have been declared bankrupt, typically because of financial distress. The research in this thesis is conducted as a theoretically founded empirical study based on the latest financial statements from Danish companies declared bankrupt in The study investigates how and to what extent tax loss carryforwards have been recognized in the bankrupt companies. The results of the study show that more than one third of the investigated companies have recognized a deferred tax asset. It is concluded that a greater proportion of larger companies have accounted for a deferred tax asset, and that larger companies to a greater extent meet the disclosure requirements of IAS 12. It was also found that in general, companies audited by a state authorized accountant are more likely to have recognized a deferred tax asset than other companies. The results of the study indicate that the recognition of a deferred tax asset is not necessarily a result of an assessment of the probability of realization in accordance with IAS 12. On one hand, a lack of prudence will lead to deferred tax assets being recognized even though it is not likely that the entity will generate future taxable income. On the other hand, a lack of knowledge about the requirement to recognize deferred tax assets will lead to financial statements that do not meet standards. The study suggests that the recognition can have a material impact on the entity's result, equity, and solvency ratio. The way in which a deferred tax asset is accounted for may thus affect the true and fair view of the financial statement and the economic decisions of its users, in particular when the uncertainty related to the deferred tax asset is not disclosed in the management report, the audit opinion or the related notes. A more consistent and complete accounting for deferred tax asset would create a stronger basis for comparability from one entity to another and lead to greater transparency in financial reporting. 3

5 Del 1 Indledning 4

6 1. Indledning Siden 2001, hvor den seneste Årsregnskabslov trådte i kraft, har danske regnskabsaflæggere skulle indregne udskudt skat fuldt ud i årsregnskabet. Det betyder, at både udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver skal behandles i årsrapporten. Udskudt skat optræder i langt de fleste virksomheder og kan udgøre væsentlige beløb. Gældende regnskabsregulering fastlægger, hvordan udskudt skat skal håndteres og stiller relativt detaljerede krav til indregning og oplysninger. Formålet med denne regnskabsregulering er, som det også er tilfældet på øvrige områder, at bidrage til, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens passiver og aktiver, finansielle stilling og resultat. Oplysning om udskudt skat medvirker til, at årsrapporten bliver mere fremadrettet end det traditionelle årsregnskab, der alene bygger på det historiske kostprisprincip. Årsrapportens retvisende billede påvirkes desuden af virksomhedens anvendte regnskabspraksis, udøvelsen af regnskabsmæssige skøn og generelle informationspolitik over for regnskabsbruger. Indregning af udskudte skatteaktiver kræver en vurdering af sandsynligheden for, at skatteaktivet vil kunne realiseres. Særligt når der er tale om udskudte skatteaktiver i form af skattemæssige underskud, lægges der vægt på denne vurdering. Selvom der opstilles en række mere eller mindre objektive kriterier, vil vurderingen af, hvorvidt det skattemæssige underskud skal aktiveres, uundgåeligt indeholde et element af subjektivitet i form af skøn og fortolkning. I virksomheder i likviditetsmæssige problemer, hvis situation i sig selv kan give grund til tvivl om hvorvidt, der kan genereres fremtidig indtjening, skal regnskabsaflægger foretage en grundig vurdering af sandsynligheden for, at skatteaktivet vil kunne realiseres, og indregning derfor vil resultere i et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Ligeledes vil de oplysninger, der gives om aktivet kunne påvirke årsrapportens retvisende billede og dermed regnskabsbrugers beslutninger. Regnskabsreguleringen giver en vis valgfrihed, der sammen med elementet af skøn i opgørelsen af det udskudte skatteaktiv, giver mulighed for betydelige forskelle i behandlingen af udskudte skatteaktiver i form af skattemæssige underskud, regnskabsaflæggerne i mellem. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan regnskabsreguleringen på området fortolkes og anvendes i praksis i virksomheder i likviditetsmæssige problemer, og om den regnskabsmæssige behandling af udskudte skatteaktiver i form af skattemæssige underskud, i tilstrækkelig grad bidrager til et retvisende billede. Dette leder frem til nedenstående problemformulering. 5

7 1.1 Problemformulering En empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber. Det primære formål med analysen er at afdække omfanget af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber. Derudover skal det undersøges, hvordan de udskudte skatteaktiver i form af skattemæssige underskud behandles i årsrapporten. Afhandlingens hovedspørgsmål kan derfor formuleres således: I hvor stort et omfang er skattemæssige underskud blevet aktiveret i selskaber, der efterfølgende er gået konkurs, og hvordan er aktiveringen behandlet i årsrapporten? De konkursramte selskaber er valgt af to årsager. For det første har de fleste selskaber, der erklæres konkurs, likviditetsmæssige problemer opstået på grund af realiserede underskud, og selskaberne har derfor ofte genereret skattemæssige underskud, som de må tage stilling til den regnskabsmæssige behandling af. For det andet er selskabernes likviditetsmæssige problemer, ofte over flere år, grund til ekstra opmærksomhed i relation til indregning af et udskudt skatteaktiv Undersøgelsesspørgsmål For at nå en tilfredsstillende konklusion på hovedspørgsmålet, må følgende undersøgelsesspørgsmål besvares: 1 Hvad er den regnskabsteoretiske baggrund for at aktivere et fremførbart skattemæssigt underskud? 2 Hvad er den reguleringsmæssige baggrund for at aktivere et fremførbart skattemæssigt underskud, og hvilke forudsætninger bør aktiveringen baseres på? 3 Hvor mange selskaber har indregnet et udskudt skatteaktiv i form af et skattemæssigt underskud, og hvilke oplysninger indeholder årsrapporten om aktivet? 4 Hvilke forskelle er der mellem selskabernes anvendte regnskabspraksis på området for aktivering af skattemæssige underskud, og hvad skyldes disse? 5 Hvordan svarer den i selskaberne anvendte regnskabspraksis til den normative regnskabspraksis, og hvilken betydning har dette for årsrapportens retvisende billede? Derudover må de skattemæssige regler for fremførsel af underskud klarlægges. 6

8 1.2 Struktur Afhandlingen er struktureret i fire dele som illustreret i figur 1.1. Indledning Teori og regulering Empirisk analyse Konklusion og perspektivering Figur 1.1. Afhandlingens struktur Kilde: egen tilvirkning I afhandlingens første del identificeres problemområdet, herunder afgrænsning, metodologi og litteraturgennemgang. Anden del består af en analyse af teori, lovgivning og regnskabsstandarder på området for udskudte skatteaktiver, herunder revisors rolle. Fokus vil være på udskudt skat i form af skattemæssige underskud. Desuden behandles de skattemæssige regler vedrørende underskudfremførsel samt begrebet udskudt skat. Denne gennemgang er fundamentet for afhandlingens tredje del, som udgøres af den empiriske analyse. Her redegøres først for det valgte analysedesign, hvorefter de indhentede data analyseres og sammenholdes med konklusionerne fra afhandlingens anden del. Slutteligt konkluderes og perspektiveres afhandlingens resultater i del fire. 1.3 Metode I dette afsnit klarlægges afhandlingens overordnede metodologi. Der redegøres for det valgte undersøgelsesdesign samt afgrænsning og dataindsamling Undersøgelsesdesign Afhandlingens hovedspørgsmål ligger op til en deskriptiv undersøgelse 1. Det ønskes at konkludere noget generelt om den regnskabsmæssige behandling af aktivering af skattemæssige underskud. Besvarelse af hovedspørgsmålet kræver indsamling af regnskabsdata fra et repræsentativt udsnit af danske selskaber, der er erklæret konkurs. De regnskabsdata, der indgår i analysen, afgrænses til det konkursramte selskabs seneste offentliggjorte årsrapport inden konkursen. Selskabernes offentliggjorte årsrapporter er sekundært data. En af fordelene ved sekundært data er, at det er nemt tilgængeligt. Ulempen er, at det sekundære data ikke er udarbejdet specifikt til afhandlingens problemformulering, og det derfor ikke er sikkert, at datene dækker det informationsbehov, som besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål medfører. Der er risiko for, at årsrapporterne mangler information om aktivering af skattemæssige underskud, eller at informationen ikke 1 Den deskriptive undersøgelse anvendes, når formålet er at skabe en mere detaljeret beskrivelse af forhold, der i forvejen er delvist kendte. Deskriptive problemformuleringer er derfor typisk formuleret ud fra formelen: Hvordan ser det ud? (Ankersborg og Boolsen 2007). 7

9 er detaljeret nok. Dette kan være problematisk i forhold til at nå en konklusion om problemformuleringens første del omhandlende omfanget af aktivering af skattemæssige underskud. I denne afhandling opvejer fordelene ved sekundært data, herunder antallet af selskaber, der indgår i undersøgelsen, imidlertid ulemperne. Desuden er de sekundære data, i form af selskabernes offentliggjorte årsrapporter, nødvendige for at kunne nå en tilstrækkelig konklusion på hovedspørgsmålets anden del omhandlende behandlingen af området i selskabernes årsrapporter. Det data, der ønskes som output fra undersøgelsen, er kvantitativt data, som kan analyseres statistisk, og hvorfra der kan drages generelle konklusioner om den regnskabsmæssige behandling af skattemæssige underskud. Undersøgelsesdesignet skal derfor tilrettelægges som en kvantitativ undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse går i bredden og søger få oplysninger om mange undersøgelsesenheder med det mål at nå frem til fællestræk, som er repræsentative. Undersøgelsesdesignet er systematisk med en høj grad af formalisering og struktur (Blumberg 2005). Det vil sige, at svar- og tolkningsmuligheder er fastlagt på forhånd. De udvalgte respondenter skal være repræsentative i forhold til totalpopulationen, som skal kunne fastlægges ud fra problemformuleringen. Det er den samlede population, som undersøgelsen retter sig i mod. Den kvantitative metode er videnskabsteoretisk set inspireret af den videnskabelige realisme. Antagelsen er her, at virkeligheden foreligger objektivt, uafhængigt af vores indgriben i den. Forskeren er tilskuer i forhold til undersøgelsesfeltet og ser fænomenet udefra i forhold til den sammenhæng, der undersøges (Blumberg 2005). Forskeren tilstræber således neutralitet. Selvom undersøgelsesdesignet for den empiriske analyse her er tilrettelagt efter den kvantitative metode, vil det alligevel indeholde et element af kvalitativ metode i form af fortolkningen af de kvantitative data (Trochim 2006). Desuden vil analysen indeholde enkelte case studies baseret på den kvalitative metode. Den empiriske undersøgelse i denne afhandling er udarbejdet på baggrund af den normative teori og regnskabsregulering, som behandles i afhandlingens første del og indeholder derfor en vis rettethed. Det betyder, at undersøgelsen er gennemført med en intentionalitet, der er opstået gennem tilegnelsen af viden. En afhandling kræver imidlertid en sådan baggrundsviden for at kunne anvende empirien på en hensigtsmæssig måde. Rettetheden kan derfor ikke undgås, men må erkendes Afgrænsning og dataindsamling Undersøgelsen er af omfangsmæssige årsager afgrænset til 2008 og populationen udgøres således af selskaber, der er erklæret konkurs i perioden 1. januar december Antallet af danske konkurser har været stigende de seneste fire år, og der er således 49 % flere konkurser i 2008 end i Hvad angår fordeling af konkurserne på regioner og brancher, er der ikke væsentlige forskelle de seneste 8

10 fire år i mellem (Danmarks Statistik 2009). De selskaber, der er erklæret konkurs i 2008, kan derfor antages at være repræsentative for danske konkursramte selskaber generelt. Konkursdekreter offentliggøres i Statstidende umiddelbart efter, de er afsagt af skifteretten. Oplysningerne er også tilgængelige på Statstidende hjemmeside, hvorfra det har været muligt at lave en søgning på konkursdekreter afsagt i perioden 1. januar december Denne søgning resulterer i 4041 konkursdekreter (jf. bilag 1). Heraf vedrører 58 Færøerne og Grønland, mens resten, 3983, er afsagt i danske retskredse. Denne optælling inkluderer både personlige -og virksomhedskonkurser. Frasorteres de personlige konkurser og øvrige selskabsformer (et mindre antal K/S'er, P/S'er og SMBA'er) har vi anparts - og aktieselskaberne tilbage, som udgør langt størstedelen af konkurser i Efter frasortering af konkursdekreter, der efterfølgende er ophævet samt dobbeltgængere (opstået pga. efterfølgende rettelser til dekretet) udgør denne population 3159 selskaber, heraf 551 aktieselskaber og 2608 anpartsselskaber (jf. bilag 2 og 3). Analysen er afgrænset til alene at omfatte aktieselskaber. Populationen for analysen i denne afhandling er således aktieselskaber, erklæret konkurs i Danmark i Konkursdekreter i alt, Heraf i Danmark Heraf anpartsselskaber Heraf aktieselskaber 2008 og aktieselskaber Tabel 1.1 Definition af population Listen med de 551 aktieselskaber (bilag 2) vurderes på baggrund af Statstidende som kilde og afgrænsningen foretaget i Excel at være nøjagtig og pålidelig. Det manuelle element i databehandlingen både i Statstidende og i Excel vil dog uundgåeligt medføre en risiko for fejl. Denne risiko anses imidlertid som uvæsentlig i denne sammenhæng. Selve indsamlingen af regnskabsdata fra de 551 selskaber, der indgår i analysen, i form af den seneste offentliggjorte årsrapport, er sket via databasen Navne og Numre Erhverv (NNE) 2. NNE er en virksomhedsdatabase med oplysninger om alle momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner i Danmark, herunder komplette årsrapporter fem år tilbage i tiden. Søgning i databasen er sket på CVR.-nr., hvilket sikrer en nøjagtig dataindsamling. I de tilfælde hvor et selskabs seneste tilgængelige regnskab i NNE har været ældre end 2006 eller hvor der ingen tilgængelige regnskaber har været, er det kontrolleret, at dette stemmer overens med oplysningerne på det centrale virksomhedsregisters 2 leverandør NN Markedsdata 9

11 hjemmeside 3, som indeholder oplysning om hvornår seneste regnskab er offentliggjort for alle danske virksomheder. En del af de konkursramte selskaber har ingen offentliggjorte regnskaber, typisk fordi selskabet er gået konkurs inden eller umiddelbart efter udløb af første regnskabsår. Disse selskaber indgår derfor ikke i analysen. For at sikre at dataene er tidsmæssigt sammenlignelige, er frasorteret selskaber, hvis seneste årsregnskab er offentliggjort i 2004 eller tidligere. Af de 551 selskaber har 85 ikke offentliggjort et regnskab, mens fem af selskabers seneste offentliggjorte regnskab er fra 2004 eller tidligere. Den effektive population udgøres derfor af 461 selskaber. Afgrænsningen til aktieselskaber er fortaget af omfangsmæssige årsager, men også fordi disse på grund af deres størrelse, organisationssystemer, samfundsmæssige betydning og typisk flere eksterne regnskabsbrugere er særligt interessante i en undersøgelse som denne 4. Årsregnskabsloven skelner ikke mellem selskabsformer, men inddeler de omfattede virksomheder i regnskabsklasser efter størrelse. Både anpartsselskaber og aktieselskaber skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav til den regnskabsklasse de tilhører. Små virksomheders regnskabsbrugere kender sædvanligvis virksomheden, og for mange af disse regnskabsbrugere udgør årsrapporten således ikke den eneste informationskilde med oplysninger om virksomheden. Det må som følge heraf forventes, at regnskabsreguleringens krav vedrørende indregning af udskudte skatteaktiv er implementeret med større detaljeringsgrad i større selskaber (typisk aktieselskaber), hvor indregningen har større indvirkning på årsrapportens retvisende billede end i små selskaber (typisk anpartsselskaber). Ligeledes er der flere regnskabsklasse C-virksomheder (mellemstore og store virksomheder) blandt aktieselskaber end blandt anpartsselskaber, og afgrænsningen til aktieselskaber vil derfor i større grad give mulighed for at undersøge eventuelle forskelle mellem regnskabsklasserne. For at bekræfte antagelserne omkring anpartsselskabernes regnskabsmæssige behandling af udskudte skatteaktiver er der udtaget en stikprøve på 150 selskaber af de konkursramte anpartsselskaber. Stikprøven er udvalgt ved systematisk udvælgelse. Ved systematisk udvælgelse udvælges elementer i populationen med et interval på k begyndende med et tilfældigt element mellem 1 og k. Intervallet k bestemmes ved at dividere størrelsen på populationen, N, med størrelsen på stikprøven, n Af større forskelle i nugældende regler for aktieselskaber hhv. anpartsselskaber kan nævnes: Forskellen i minimumskapitalkrav ( kr. hhv kr.), at kun aktieselskaber kan udstede aktier, som er omsætningspapirer og at anpartsselskabernes organisation kan være enkel. Det er således ikke et krav at der findes en bestyrelse, medmindre anpartsselskabet er af en sådan størrelse, at der skal være medarbejderrepræsentation. 10

12 Populationen, N, består af 2608 anpartsselskaber. Vi har derfor at k=n/n => k = 2608/ Det første element udvælges tilfældigt mellem 1 og k. Der er således udvalgt hvert 17. element i stikprøverammen startende med element nummer 12. Stikprøverammen, hvorfra stikprøven er udvalgt, består af en liste med de 2608 anpartsselskaber i populationen sorteret efter postnummer (jf. bilag 3). Stikprøveelementer, der må frasorteres på grund af manglende offentliggjort regnskab, erstattes med det næste element på stikprøverammen (den såkaldte substitutions-metode). Effektiviteten af systematisk udvælgelse afhænger af ordenen af den liste over populationen, dvs. stikprøverammen, hvorfra stikprøven udvælges (Mortensen 1998). Hvis der ikke findes nogen systematik i populationens elementer, vil en systematisk stikprøve opføre sig på samme måde som en simpelt tilfældigt udtaget stikprøve. Hvis der derimod findes en "trendbevægelse" i populationen, vil den systematiske udvælgelses teknik give mere pålidelige resultater end den helt tilfældige udvælgelse. I denne undersøgelse, hvor listen er sorteret efter postnummer sikres det, at geografiske områder er proportionalt repræsenteret stikprøven. Databehandling og analyse af de udvalgte årsrapporter behandles i del 3, afsnit 4 og Litteraturgennemgang Der er skrevet flere afhandlinger og artikler om udskudt skat. Disse behandler primært den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat generelt, dvs. hvordan udskudt skat skal beregnes og indregnes i henhold til regnskabsreguleringen, og behandlingen af udskudt skat i forbindelse med særlige situationer. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteaktiver i form af skattemæssige underskud er mere sparsomt behandlet. Tidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen 5, har i flere artikler gennem årene behandlet emnet udskudt skat. Særligt før 2001, hvor der efter Årsregnskabsloven ikke var krav om fuld indregning af udskudt skat, blev den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat debatteret (Sponholtz 2000 et al). Også den regnskabsmæssige behandling af skattemæssige underskud i årsregnskabet er blevet diskuteret (Ingvartsen 1995 et al). Det var tidligere, efter dansk regnskabspraksis, ikke sædvanligt at aktivere udskudte skattetilgodehavender (Ingvartsen 1995). Udviklingen er imidlertid gået i retning af en international harmonisering og efter den seneste Årsregnskabslov, som kræver fuld indregning af udskudt skat omfattende udskudte skatteaktiver såfremt disse forventes udnyttet til reduktion af fremtidige skattebetalinger trådte i kraft, er dansk regnskabspraksis således væsentligt ændret. 5 Udgives af Thomson Reuters Professional A/S i samarbejde med FSR, Foreningen af Statsautoriserede revisorer. Forfatterne er fremtrædende fagfolk - revisorer, advokater, forskere og erhvervsfolk. 11

13 I 2000 foretog KPMG (Maagaard 2000) en analyse af 50 børsnoterede selskabers regnskabspraksis for 38 regnskabsområder, herunder udskudt skat. Undersøgelsen viste, at under 25 % af selskaberne havde indregnet udskudte skatteaktiver. Dette er den seneste offentliggjorte empiriske undersøgelse af området for indregning af udskudte skatteaktiver. I lyset af ændringen af regnskabsreguleringen må det forventes, at billedet i dag ser anderledes ud. Siden 2001 har fokus særligt været på den skattemæssige behandling af udskudt skat i forhold til specifikke situationer eksempelvist international sambeskatning (Dybdahl 2003) og skattefri virksomhedsomdannelse (Enevoldsen 2008), og på den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat generelt (Juul-Pedersen 2006). Fredslund (2005) diskuterer i Revision og Regnskab aktivering af udskudt skat ved et fremførbart skattemæssigt underskud ved en principiel analyse af indregningskriterier og værdiansættelse, navnligt hvorvidt skatteaktivet bør tilbagediskonteres. Fredslunds (2005) synspunkter og resultater vil sammen med vejledninger i regnskabspraksis, udarbejdet af anerkendte revisionsfirmaer og forlag, blive inddraget i gennemgangen af den normative regnskabsteori og regnskabspraksis i denne afhandling. Offentliggjorte domme fra Fondsrådet og Revisornævnet inddrages ligeledes i analysen i det omfang, de belyser de i afhandlingen berørte problemstillinger. 12

14 Del 2 Teori og regulering 13

15 2. Udskudt skat i form af fremførbart skattemæssigt underskud I dette afsnit redegøres der kort for begrebet udskudt skat samt de skatteregler der vedrører underskudsfremførsel. Afsnittet skal bidrage til forståelsen af afhandlingens problemområde. 2.1 Begrebet udskudt skat Udskudt skat er et regnskabsbegreb, der dækker over en fremtidig skatteforpligtelse eller et fremtidigt skatteaktiv, der er opstået på grund af midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige værdi af aktiver og passiver i årsregnskabet og deres skattemæssige værdier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forskellen opstår, fordi den skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af reglerne i skattelovgivningen, mens det regnskabsmæssige resultat opgøres efter årsregnskabsloven og virksomhedens valgte regnskabspraksis. Udskudt skat indregnes i årsrapporten efter den balanceorienterede gældsmetode 6 (KPMG 2008a). Der er således tale om periodisering af skat i årsrapporten. Skattepligtige midlertidige forskelle medfører en udskudt skatteforpligtelse og opstår når 1) den regnskabsmæssige værdi af et aktiv er højere end den skattemæssige værdi eller 2) den skattemæssige værdi af en forpligtelse er højere end den regnskabsmæssige værdi. Hvis f. eks et aktiv afskrives hurtigere skattemæssigt end i regnskabet, vil dette resultere i en udskudt skat i regnskabet, nemlig effekten på skattebetalingen for året. Fradragsberettigede midlertidige forskelle medfører et udskudt skatteaktiv og opstår, når 1) den regnskabsmæssige værdi af et aktiv er lavere end den skattemæssige værdi, 2) den skattemæssige værdi af en forpligtelse er lavere end den regnskabsmæssige. Hvis der f. eks foretages regnskabsmæssig nedskrivning før det skattemæssige fradrag opstår, resulterer det i en midlertidig fradragsberettiget forskel hvoraf skatteværdien skal indregnes som et udskudt skatteaktiv. Den udskudte skat, der skal hensættes henholdsvist aktiveres i årsregnskabet, opgøres ved at gange de midlertidige forskelle med skattesatsen. Årets beregnede skat i resultatopgørelsen består af årets skyldige skat plus ændringen i udskudt skat fra primo til ultimo (KPMG 2008a). Denne afhandling omhandler en speciel form for udskudte skatteaktiver, nemlig skattemæssige underskud, der kan fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for efterfølgende år. Fremførsel af skattemæssige underskud medfører, at man udskyder skattefordelen i form af reducering af skattebetaling til et senere indkomst år. Nedenfor redegøres for de skattemæssige regler vedrørende muligheden for 6 Efter den balanceorienterede gældsmetode beregnes udskudt skat med udgangspunkt i balanceværdierne. Metoden er obligatorisk efter ÅRL, RV 14 og IAS

16 underskudsfremførsel. I afsnit 3 behandles den regnskabsmæssige behandling af denne type af udskudte skatteaktiver. 2.2 Skattemæssig underskudsfremførsel Selskaber har ret til fremførsel af skattemæssige underskud. Efter ligningsloven (LL) 15, stk. 1 kan et konstateret underskud i den skattepligtige indkomst fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for de efterfølgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Underskuddet skal således udnyttes, så snart det er muligt. Er der underskud i flere indkomstår, skal det ældste underskud anvendes først. I 2002 blev adgangen til underskudsfremførsel gjort tidsubegrænset med virkning for underskud opstået i indkomståret 2002 eller senere. Tidligere opståede underskud kunne kun fradrages i indkomst i de fem efterfølgende år (Pedersen 2009). Den skattepolitiske begrundelse for muligheden for underskudsfremførsel er, at der uden denne regel ville ske en urimelig forskelsbehandling af selskaber med meget svingende indkomst over flere indkomstår i forhold til selskaber med konstante overskud, selvom selskabernes indkomst over en længere årrække var ens (Pedersen 2009). Skattemæssige underskud kan ikke, som det er tilfældet i visse andre lande, tilbageføres til genindvinding af aktuel skat for et foregående regnskabsår. Ved en sådan carry back-regel ville underskuddet kunne fradrages i forudgående indkomstårs overskud, således at der kunne betales tidligere betalt skat tilbage til selskabet. I sambeskattede koncerner kan underskud fra et koncernselskab overføres til modregning i et andet koncernselskab. Det vil sige, at et underskudsgivende selskab kan overføre sit underskud til et sambeskattet overskudgivende selskab, således at underskuddet udnyttes med det samme og ikke fremføres. Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt selskab er modregnet underskud fra tidligere indkomstperioder (Pedersen 2009). Hvis sambeskatningsindkomsten er negativ fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudgivende selskaber og fremføres hos det pågældende selskab til modregning i efterfølgende indkomstår. Fremførsel og fradrag af underskud i den skattepligtige indkomst kan illustreres ved nedenstående eksempel. Det antages, at selskabet har haft underskud siden 2004 og ikke tidligere, og at årets skattepligtige indkomst er positiv. 15

17 Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2008 Spec. Resultat før skat ifølge årsrapporten Reguleringer til regnskabsmæssigt resultat Ikke-skattepligtige indtægter m.v. - indtægtsført regnskabsmæssigt Skattepligtige indtægter m.v. ikke indtægtsført regnskabsmæssigt Ikke-fradragsberettigede omkostninger m.v. omkostningsført regnskabsmæssigt Skattemæssige afskrivninger m.v Fradragsberettigede omkostninger og tab ikke omkostningsført regnskabsmæssigt Årets skattepligtige indkomst Skattemæssige underskud fra tidligere år, jf. nedenfor Selvangivet skattepligtig indkomst 0 Skattemæssige underskud Indkomståret Indkomståret Indkomståret Indkomståret Anvendt i indeværende år Fremførselsberettigede skattemæssige underskud Eksempel 2.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst Kilde: Standard til opgørelse af skattepligtig indkomst og egen tilvirkning Årets skattepligtige indkomst reduceres ved fradrag af skattemæssigt underskud fra tidligere år. Den resterende del af de skattemæssige underskud fremføres til efterfølgende indkomstår. I opgørelsen for 2009 vil det skattemæssige under skud fra 2004 være reduceret med det beløb, der er udnyttet i Adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års indkomst er ud fra forskellige hensyn underkastet en række begrænsninger. Reglerne fremgår af LL 15, stk LL 15, stk indeholder bestemmelser, der begrænser fremførselsadgangen, hvis aktionærkredsen ændres væsentligt, i det der herefter ikke kan ske modregning i nærmere opregnede kapitalindtægter og leasingindtægter. Disse regler er indført for at modvirke handel med såkaldte underskudsselskaber, hvis eneste aktiv er et uudnyttet skattemæssigt underskud, som de nye ejere kan anvende til modregning. Visse selskaber er undtaget fra begrænsningen herunder børsnoterede selskaber samt selskaber, der driver pengenæringsvirksomhed og familieoverdragelser (Pedersen 2009). Adgangen til underskudsfremførsel begrænses ligeledes ved gældseftergivelse, gældskonvertering og rekonstruktion af selskaber, dvs. akkord, tvangsakkord og konkurs m.m. Underskudfremførslen forudsætter således, at underskuddet er resultat af faktisk foretagne betalinger af fradragsberettigede udgifter eller, at underskuddet dækker over en aktuel gæld, som ikke er bortakkorderet. 16

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CARL BRO DOCUTOUR A/S

CARL BRO DOCUTOUR A/S CARL BRO DOCUTOUR A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Steen Pinnerup Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere