Vær smuk og vær trist!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær smuk og vær trist!"

Transkript

1 Vær smuk og vær trist!

2

3 Jens Eichler Lorenzen Vær smuk og vær trist! Melankoli og skønhed i Charles Baudelaires værk Syddansk Universitetsforlag 2013

4 University of Southern Denmark Studies in Literature vol. 58 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 Sats og tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Omslag: Donald Jensen, Unisats ApS efter forlæg af Matilde Digmann ISBN Albrecht Dürer»Melencolia I«(p. 33): Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Kupferstichkabinett Udgivet med støtte fra: Augustinus Fonden Birthe og Knud Togebys Fond Landsdommer V. Gieses Legat Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf Fax

5 Indhold Forord I. Indledning II. Rids af melankoliens historie Antikken: Temperamentslære og genialitet Middelalderen: Dæmonisering og syndighed Renæssancen: Melankoliens guldalder Fra barok til romantik: Forgængelighed og mal du siècle. 39 III. De æstetiske skrifter Baudelaire og melankolitraditionen Melankoli, ennui eller spleen? Digteren mellem mélancolie poétique og noire mélancolie Det skønne og poesiens supranaturlige regioner Melankolien og den moderne bevidsthed IV. Les Fleurs du mal: Spleen et Idéal To indledningsdigte I begyndelsen var lidelsen Ô douleur! ô douleur! Le Temps mange la vie En permanent katastrofe: Spleen -suiten V. Les Fleurs du mal: Tableaux parisiens Digteren som alkymist Alkymistisk forspil: Tre anti-idyller Une mémoire fertile: Le Cygne At gøre smerten til honning: Les Petites Vieilles Rester ou partir?: Le Voyage VI. Konklusion VII. Litteratur

6 Close to your hand lies a little volume, bound in some Nile-green skin that has been powdered with gilded nenuphars and smoothed with hard ivory. It is the book that Gautier loved, it is Baudelaire s masterprice. Open it at that sad madrigal that begins Que m importe que tu sois sage? Sois belle! et sois triste! and you will find yourself worshipping sorrow as you have never worshipped joy. (Oscar Wilde: The Critic as Artist )

7 Forord Denne bog er en let omarbejdet udgave af det konferensspeciale, jeg i 2008 indleverede på Center for Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet. Jeg har valgt at oversætte alle fremmedsprogede citater til dansk. Hvor der har eksisteret danske oversættelser, er disse anvendt, mens jeg selv har forestået de øvrige. Af Baudelaires Les Fleurs du mal foreligger to danske versoversættelser ved henholdsvis Sigurd Swane (1921) og Peter Poulsen (1997), men for begge gendigtninger gælder det, at rim, rytme og stemning er blevet tilgodeset frem for præcise indholdsmæssige gengivelser. Jeg har derfor valgt at gengive versene i egne prosaoversættelser, der søger at tilnærme sig det originale indhold så meget som muligt uden hensyn til metrik og vellyd. Endelig ønsker jeg at takke dem, der har hjulpet mig med mit arbejde: Min vejleder på Syddansk Universitet Henning Goldbæk, lektor Flemming Finn Hansen, dr.phil. Benjamin Boysen for mange inspirerende samtaler om melankolien, samt Esbern Tapio Juhl for kritisk gennemlæsning af manuskriptet.

8 I. Indledning I Peer Hultbergs roman Requiem harcelerer en af bogens mange stemmer over, at den moderne kunst altid skal fremhæve det negative, når den lige så godt kunne beskæftige sig med det positive, ja, faktisk burde det positive være kunstens sande anliggende: [ ] hvorfor altid det negative hvorfor ikke bare for én gangs skyld noget positivt er der noget i vejen med det positive sig mig er der noget i vejen med det positive svar mig ganske ærligt er der noget i vejen med det positive nej der ser du og sådan er alle kunstnere det er bare en fordummende kunstretning alt dette negative og det er det de tror de skal blive berømte på det er vel det eneste de kan i stedet for én eneste gang blot at være en smule positiv se lidt positivt på livet er det ikke det man har kunsten til ja det er let nok at kalde sig kunstner når man blot fremhæver det negative det kan vi alle men noget virkelig positivt nej det er kunst. (Hultberg 1985: 406) Imidlertid valgte kunstnerne den nemme udvej og kastede sig over det negative, og de endte oven i købet med at blive berømte på deres fordummende kunstretning. Hvilke kunstnere den forbitrede stemme har i tankerne, melder historien ikke noget om, men signalementet passer på den modernisme, der har været en dominerende retning i litteraturen siden det 19. århundredes midte og helt frem til i dag. For trods opfordringen til at besinde sig på det positive så er og bliver det de negative kategorier, der har været de centrale redskaber i modernismens bestræbelse på at afsøge den moderne erfarings grænser. Ingen enkeltstående forfatter kan vel stilles til ansvar for at have forrådt det positive og have givet anledning til de mange ærgrelser, som stemmen hos Hultberg må døje, men skulle man alligevel forsøge at finde en sandsynlig gerningsmand, måtte man pege på Charles Baudelaire. Det positive var afgjort ikke hans område, tværtimod valgte han at grunde hele sin æstetik på negative kategorier, og

9 Indledning 9 med denne afvisning og destruktion af tidligere tiders poetiske emner skabte han en lyrik, der var grundlæggende ny. 1 Der er nok af negative kategorier at tage fat på hos Baudelaire: voldelighed, ondskab, angst, fornedrelse og stort set alle andre frastødende aspekter ved den menneskelige tilværelse. Han blotlægger nådesløst det moderne menneskes fortvivlede stilling og det mareridt, mennesket selv bereder sig i sit indre på en måde, så ingen læser kan løfte blikket fra bogens sider uden at være blevet foruroliget. Imidlertid er der en stor negativ kategori, der hvælver sig over hele Baudelaires værk, og som ikke blot er et delaspekt af den menneskelige erfaring, men hele dens ramme: melankolien. Bag alle hans digte, analyser af billedkunst eller litteratur ligger forestillingen om, at tilværelsen er gennemsyret af en påtrængende tabsoplevelse. Den moderne bevidsthed oplever sig selv som situeret i et brud, der potentielt truer med undergang og afmægtighed, og som lader verden glide fra hinanden. Man oplever, at historiens kontinuitet er ophørt og erstattet med endetidens kaos; at jegets kerne er splintret, og at verden er fuldstændig affortryllet. Disse erfaringer fører subjektet ud i melankolien. Men hvor man kunne tro, at det ville gå til bunds, ender det faktisk hos Baudelaire med at blive en frugtbar oplevelse, ja, ligefrem en autentisk, intens erfaring af den moderne kondition. Baudelaire undersøger den menneskelige bevidsthed, men i lige så høj grad digtningens position i det moderne, der tilsvarende befinder sig i en krise. Han beskæftiger sig uafladeligt med spørgsmålet om, hvordan en moderne kunst må afspejle denne nye, kaotiske verden med dens splittede bevidsthed, og konkluderer, at kunsten selv må være melankolsk. Særligt et æstetisk spørgsmål optog ham, nemlig hvordan det skønne der i hans opfattelse var et udødeligt fænomen, som ethvert menneske og enhver tid søger imod kunne komme til udtryk i en verden, hvor enhver menneskelig erfaring bliver undergravet af flygtigheden og tabet. For at redde det skønne går han igen direkte til problemet selv og lokaliserer det skønne i melankolien og flygtigheden, fordi det svindende nu bliver et intenst brydningspunkt mellem 1 En anden, senere modernist i den negative tradition, T.S. Eliot, siger om Baudelaire, at han er: the greatest exemplar in modern poetry in any language, for his verse and language is the nearest thing to a complete renovation that we have experienced. [det største mønstergyldige eksempel inden for den moderne poesi, og det i ethvert sprog, for hans vers og sprog er det nærmeste, vi kommer på en fuldstændig fornyelse.] (Eliot 1946: 388).

10 10 Vær smuk og vær trist! det skønnes evige aspekt og dets tilsynekomst i tiden. Som titlen på hans digtsamling, Les Fleurs du mal, også i sin paradoksalitet antyder, kan det skønne, levende og blomstrende komme til syne i det onde eller negative eller behøver det måske ligefrem, for at den moderne skønhed kan vokse frem. Melankolien har intet totaliserende blik på verden og er mere interesseret i de sprækker og brud, der åbner sig i den opsplittede verden, og det afspejler sig også i kunsten. I stedet for at beskæftige sig med det harmoniske og enhedsskabende vælger Baudelaire at søge skønheden, og det poetiske overhovedet, i disse brudflader, fx i det karikerede, det bizarre, det støjende og det dissonantiske. Baudelaires muser var ikke lydefri gudinder fra Helikon, men grimasserende kællinger fra en kaotisk verden, hvad han selv peger på, når han et sted kalder sit værk: ce produit discordant de la Muse des Derniers jours [dette skurrende produkt af Endetidens Muse] (OC, I, 184). Det er dynamikken i melankolien, denne bog vil beskæftige sig med. Påstanden er, at Baudelaire ikke blot er den ledens digter, der fastlåst i sin spleen afmægtigt dyrker tabet, som han så ofte er blevet fremstillet, men at han derimod ser melankolien og tabet som det genuint moderne og som det eneste grundlag, hvorpå det er muligt at skabe en ny kunst. Der har været en tendens til at forstå spleen, ennui og melankoli som synonymer i hans forfatterskab for det moderne subjekts oplevelse af eksistentiel lede, men denne forsimplede opfattelse vil jeg bryde med og i stedet introducere en skelnen mellem disse fænomener. Baudelaire er altså ingen pessimistisk digter eller desillusioneret modernitetsteoretiker for den sags skyld, selvom han tager udgangspunkt i det negative; tværtimod byder han den moderne krise velkommen og finder den produktiv, når det drejer sig om at udnytte den til poetiske formål og til at sikre det skønnes beståen. For Baudelaire er melankolien et æstetisk fænomen, ikke et patologisk eller psykologisk, og altså udtryk for en måde at tænke på, ikke et udtryk for at oversætte et melankolsk jeg til litteratur. Jeg erklærer mig helt enig med den schweiziske litteraturforsker Jean Starobinski, der måske er den, der mest grundigt har undersøgt melankolien hos Baudelaire, når han siger: Je ne tiens nullement à faire de Baudelaire, poète du spleen, un mélancolique. Je préférerais dire qu il mime admirablement avec le secours de ce qu il appelait son hystérie les attitudes de la mélancolie, et ses mécanismes profonds. [Jeg ønsker på

11 Indledning 11 ingen måde at gøre Baudelaire, spleenens digter, til en melankoliker. Jeg vil foretrække at sige, at han på beundringsværdig vis mimer melankoliens positioner og dens dybtliggende mekanismer ved hjælp af det, han kaldte sit hysteri.] (Starobinski 1975: 143). Baudelaire var ingen ynder af en digtning, der baserede sig på ureflekterede gengivelser af følelseslivets op- og nedture, men derimod en samvittighedsfuld og omhyggelig udforsker af selvets og digtningens muligheder. Hvor romantikerne ofte i deres digtning fandt behag i at optræde som halvtragiske melankolikere, bruger han køligt melankolien som et erkendelsesredskab. Han følger Johannes Ewalds besindige formulering: Man bør, troer jeg, være nogenledes kold, for at kunne skildre sin Ild (Ewald 1916: 240), som Baudelaire et sted, da talen er om digteren, selv formulerer således: Il est ce qu il veut. Vierge, il chante la débauche, sobre, l ivrognerie. [Han er det, han ønsker at være. Som jomfru besynger han udskejelsen, som ædru drukkenskaben.] (OC, II, 238). Således besynger han også melankolien uden dog af den grund at være livstræt. Baudelaire var fortrolig med melankoliens lange historie og vigtige rolle i både digtekunst og filosofi og fandt i den et begreb, inden for hvilket den moderne splittelse kunne forstås. Da Baudelaire begyndte sit forfatterskab, havde melankolien udartet sig til en kliché, men det er denne bogs påstand, at han meget bevidst søgte tilbage i melankoliens lange historie og genfandt en række af dens vigtigste elementer for at sætte dem ind i en helt ny sammenhæng. På denne måde blev han ikke blot en fornyer af det lyriske sprog, men revitaliserede også en af den vestlige tankeverdens ældste begreber. Bogen vil falde inden for tre hovedafsnit. Det første vil give en fremstilling af nogle hovedpunkter i melankoliens historie fra antikken til Baudelaires egen tid. Der vil fortrinsvis blive fokuseret på melankolien som kilde til kreativitet og skabelse, som temporalitetserfaring og som refleksionsfigur i litteraturen. Anden del beskæftiger sig med melankolien i Baudelaires æstetiske skrifter, dvs. i hans kunstkritik, litteraturanalyser og essays, men også et værk som Les Paradis artificiels, der må siges at høre under denne kategori, vil blive inddraget. Her vil jeg indledningsvis se på Baudelaires forhold til den tradition, der blev beskrevet i første del, og dernæst introducere en skelnen mellem spleen og melankoli. Derefter vil jeg undersøge Baudelaires forhold til det skønne, og hvordan melanko-

12 12 Vær smuk og vær trist! lien bliver dens drivkraft. I forlængelse heraf vil der også blive redegjort for, hvordan han opfatter melankolien som det modernes mest adækvate udtryk. Tredje del går videre til Les Fleurs du mal. Her vil jeg gennem en række digtanalyser se på, hvordan hans æstetiske overvejelser i prosaskrifterne kommer lyrisk til udtryk. Jeg har valgt hovedsageligt at koncentrere mig om samlingens to store sektioner, Spleen et Idéal og Tableaux parisiens. I den første sektion vil jeg undersøge, hvordan den smertefulde oplevelse af spleen/ennui, er et resultat af subjektets erfaring af at eksistere i tiden, og hvilken rolle lidelsen spiller for det digteriske arbejde. I den anden sektion vil jeg vise, hvordan subjektet kan opleve det at være situeret i tiden som en erfaring, der er med til at sikre, at det skønne kan komme til syne. Dette sker, ved at digteren påtager sig en rolle som alkymist, der kan omskabe det svindende nu til skønhed. Jeg vil også undersøge, hvordan melankolien bliver et redskab til at håndtere den tabsoplevelse, som Baudelaire ser som særegent for det moderne subjekt. Som afslutning på digtanalyserne vil jeg beskæftige mig med Les Fleurs du mals sidste digt, Le Voyage, der må betragtes som en form for coda, der samler de erfaringer sammen, der er gjort gennem værket. Her lader Baudelaire leden ved tilværelsen støde sammen med den positivt valoriserede melankoli for at finde ud af, hvad deres indbyrdes forhold er. *** Inden vi når så langt, skal der siges et par ord om den forskning, der har beskæftiget sig med melankolien i Baudelaires værk. Mange har berørt emnet, men egentlige tilbundsgående undersøgelser af dens betydning for hele værket er endnu ikke skrevet. Hans melankoliopfattelse har været noget diffust behandlet, men der er dog enkelte forsøg på en mere samlet undersøgelse. Jeg vil særligt fremhæve tre: Forskningstraditionen begynder med Walter Benjamin, hvis ufuldstændige værk med arbejdstitlen: Charles Baudelaire: Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, foreligger i en række essays. Betydningen af disse for Baudelaire-litteraturen kan næppe overvurderes, og ethvert studie af melankolien står i gæld til dem. Som den første får

13 Indledning 13 han øje på, at Baudelaire trækker på en lang melankolitradition, og at hans modernitetstænkning i vid udstrækning står i gæld til renæssancens og særligt barokkens erfaringer med opdagelsen af det moderne subjekt. I sine Baudelaire-essays beskæftiger han sig imidlertid hovedsageligt med forfatterens egen samtid, så for at nå til en mere fuldstændig forståelse af de linjer, der går bagud, må man samlæse den med Ursprung des deutschen Trauerspiels, der udførligt behandler melankolien. Han formulerer således ikke en samlet analyse af melankolien hos Baudelaire, men lader den blot spille med som en klangbund til sine socialhistoriske tolkninger. En langt større inddragelse af melankolien får vi derimod hos Karlheinz Stierle, der i Der Mythos von Paris fra 1995 bygger videre på Benjamins opfattelse af Baudelaire som en iagttager af sin samtid i almindelighed og af byen Paris i særdeleshed. Stierle betragter Baudelaire som arvtager til en tradition fra Diderot og andre, der har læst Paris gennem billedkunsten, og som altså har erfaret byen gennem kunsten. Det moderne subjekt i Paris læser byen som en æstetik, der derefter transponeres til litteratur, som igen giver en stafet videre i form af en myte om byen, som så igen ændrer byens tekst. Das Bewusstsein in der Stadt ist auch Bewusstsein der Stadt, wie der Leser in der Stadt zugleich Leser der Stadt ist. [Bevidstheden i byen er også byens bevidsthed, ligesom læseren i byen også er byens læser.] (Stierle 1996: 745), hævder han og insisterer på, at alt, hvad Baudelaire har skrevet, er mærket af denne bevidsthed, og at alle hans digte følgelig er bydigte, der fortolker den. Baudelaire har ifølge Stierle lært at læse byen gennem karikaturtegningen og skaber på det grundlag en æstetik, hvor det grimasserende og banale bliver det modernes ansigt. I sin digtning forsøger han at transcendere denne overflade og finde allegoriens storladne udtryk for den menneskelige kondition på den anden side af karikaturen, Jenseits der Karikatur. Baudelaire læser byen som en palimpsest, hævder Stierle, hvor erindring, kunst, konsumkultur, historisk tid osv. ligger lag på lag og forunderligt skriver sig ind i hinanden. Denne erfaring er melankolsk, fordi den viser, at det er umuligt at gribe fast i noget i det modernes fluidum, og at subjektet lever i et paradoksalt nu, hvor alle disse paradoksale fænomener brydes. Byen splitter Baudelaire i et jeg, der kaster sig ind i dette virvar, og et jeg, der søger at redde noget ud af det; prøver at etablere en evighed gennem en form for poetisk transmutation. Digteren

14 14 Vær smuk og vær trist! Baudelaire omskaber således Paris fra at være en nederdrægtig og fordærvet by af den type, han havde læst om hos Balzac, til at blive en allegorisk scene, hvor la conditon humaine i al sin paradoksale skønhed kan udspille sig. Det sidste betydelige værk om emnet former sig i en vis forstand som et modindlæg til Stierles bog. Det drejer sig om Karl Heinz Bohrers værk, Der Abschied. Theorie der Trauer: Baudelaire, Goethe, Nietzsche, Benjamin (1996). Bogens ærinde er at opstille en teori om sorgen, og som det ses af titlen, er Baudelaire ikke den eneste, der kommer under behandling, men det bliver dog til en omfattende læsning. Bohrer vil ikke læse Baudelaire allegorisk som Benjamin og Stierle, ligesom han heller ikke er interesseret i at undersøge hans sociale side eller se hans lyrik som en funktion af hans virke som kunstkritiker. Bohrer er i det hele taget slet ikke interesseret i at læse Baudelaire i forhold til historie, politik, ideologi eller tradition, men derimod i at rehabilitere litteraturen som et rent sprogligt-æstetisk fænomen. I hans optik er litteratur ikke et sted, hvor man kan lave etikker eller udkaste strategier, der kan bruges uden for litteraturens domæne. Litteraturen er et særligt sprogligt erfaringsrum, der ikke har brug for at blive omfortolket til noget, der ligger uden for sig selv. I Baudelaire-bogen tager han fat i tidsaspektet. I et opgør med historiefilosofien, der i hans øjne altid har spændt litteraturen foran sin fremtidsoptimistiske og ideologiske vogn, forsøger han at formulere en særlig tidsopfattelse, der gør sig gældende i kunsten. I stedet for den historisk-kronologiske tid påstår han, at litteraturen opererer i en intens nutid, der ikke interesserer sig for fortid eller fremtid. I Baudelaire finder han en forfatter, der tager udgangspunkt i sådanne intense nutidserfaringer, og som totalt afviser, at de kan bringes i anvendelse uden for værket. Baudelaire er melankolsk, fordi han alene bevæger sig inden for denne tidsforståelse, hvor nuet hele tiden går under og derfor heller ikke kan blive til historie. Jeget oplever tiden som det modsatte af udstrækning, dvs. som øjeblik, og må derfor tage afsked med sig selv hvert sekund. Det betyder også, at et fænomen som skønheden bliver problematiseret, fordi den nødvendigvis også må gå under i øjeblikket, hvilket subjektet reagerer på med en følelse af skræk. Imidlertid er hans påstand, at en genuin æstetisk erfaring netop skal lokaliseres i denne negative, skrækblandede erfaring af det svindende øjeblik. Bohrer læser altså melankolien som en ren tempo-

15 Indledning 15 ralitetserfaring, som et felt, hvor intensiteten og pludseligheden kan komme til udtryk; noget, der vel at mærke kun kan lade sig gøre i digtningen, fordi den afviser den historiske tid. Stierle og Bohrers bøger er hver i deres ret fremragende læsninger af Baudelaire, og denne bog står i stor gæld til begge værker. Jeg er imidlertid enig med Stierle i, at der er en stor dynamik mellem Baudelaires digtning og hans virke som læser, ikke blot af maleriet, men også af eksempelvis litteratur- og kulturhistorie. Det er hans forhold til melankoliens rige historie et eksempel på, for selvom Bohrer har helt ret i sin læsning af øjeblikkets og afskedens rolle i melankolien, spiller Baudelaire også på melankolihistorien selv og dens skiftende opfattelser af det skønne. Han spiller bevidst på dens mange betydninger og er fuldstændig klar over, at melankolien er et litterært topos, hvis historie ikke kan eller skal tilsidesættes. Som han selv hævder, er værket en palimpsest, og som det vil fremgå, er melankoliens og skønhedens mange konfigurationer tekstrester, der igen og igen dukker op under hans værk. Vi vil derfor begynde med at se lidt nærmere på nogle af de vigtigste træk i melankoliens historie.

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lyd, litteratur og musik

Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Gestus i kunstoplevelsen Birgitte Stougaard pedersen Aarhus Universitetsforlag a Lyd, litteratur og musik Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2008

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik

Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik Jakob Ladegaard Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Bogen og folket 1 2 B O G E N O G F O L K E T JAKOB LADEGAARD Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Viden, cases, teorier Red. af Gunnar Lind Haase Svendsen SyddanSk UniveRSitetSfoRLaG 2013 Forfatterne og Syddansk

Læs mere

AT 2015 franskfaglige idéer. Af Maria Hassing, Elise Balmisse Thomsen og Mette Lindemann Pedersen.

AT 2015 franskfaglige idéer. Af Maria Hassing, Elise Balmisse Thomsen og Mette Lindemann Pedersen. AT 2015 franskfaglige idéer Af Maria Hassing, Elise Balmisse Thomsen og Mette Lindemann Pedersen. Emne Materiale Samarbejdsfag Sprogpolitik og La loi Toubon (1994) versus le franglais Eks. engelske ord

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Kærlighed og overlevelse

Kærlighed og overlevelse Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG Praktikkens læringslandskab 1 2 Praktikkens læringslandskab At lære gennem arbejde Redigeret

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed En strategi for behandling af de nye sygdomme 17 De senere år er der kommet en EN STRATEGI FOR BEHANDLING række nye sygdomme, der mistænkes for at AF SYGDOMME være

Læs mere

R e l i g i o n e n s f r e m t i d

R e l i g i o n e n s f r e m t i d R e l i g i o n e n s f r e m t i d Richard Rorty & Gianni Vattimo R e l i g i o n e n s f r e m t i d Redigeret af Santiago Zabala Tilegnet Aldo Giorgio Gargani a a r h u s u n i v e r s i t e t s f o

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere