Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til mødeplan for 2018, vedlagt som bilag Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Søren Buskbjerg Sneftrup I mødeplanen er der markeret en periode op til hvert møde i Borgerrepræsentationen (BR), hvori placeringen af et fagudvalgsmøde vil give en politisk proces på 4 uger frem mod BR. Den markerede perioden indeholder de dage, som fagudvalgene traditionelt benytter, dvs. onsdag mandag. Forudsætningerne for mødeplanen 2018 er beskrevet nedenfor i afsnit 3. BR-Sekr. skal bede om forvaltningerne melde tilbage, hvilke dage for hver af de angivne BR-processer de respektive udvalg ønsker et møde. Herudover kan fagudvalgene placere yderligere møder, men disse vil have ikke en politisk proces på 4 uger. Svar udbedes senest onsdag den 15. marts 2017 til Søren Buskbjerg Sneftrup på Denne indledende høring foretages med henblik på et endeligt udkast, der forelægges Gruppeformandskredsen på deres møde den 5. maj Baggrund Udkastet til BR og Økonomiudvalgets (ØU) mødeplan 2017 blev sendt til orientering i forvaltningerne ultimo juni 2016 med henblik på, at fagudvalgenes mødekalender kunne tilrettelægges herefter. Efterfølgende var Økonomiforvaltningen (ØKF) i omfattende dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen for at forsøge at imødekomme ønsket om 14 dages sagsbehandling mellem møde i fagudvalg og ØU og ØU og BR. Konklusionen var imidlertid, at det ikke med de nuværende forudsætninger for udarbejdelse af mødeplanen for ØU og BR fuldt ud var muligt at imødekomme ønsket i Borgerrepræsentatione ns Sekretariat Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Telefon EAN nummer

7 Ved behandling af BRs mødeplan for 2017 afgav et samlet BR den 13. oktober 2017 følgende protokolbemærkning: - og bevillingssager behandles i et fast track, så sagerne kun undtagelsesvis er mere end fire uger fra behandling i BR-Sekr. udarbejde på den baggrund en indstilling til Gruppeformandskredsen, der opsummerede de præmisser for BRs mødekalender, som hidtil har været de bærende hensyn ved planlægning af mødeplan for denne. Se bilag 2. Gruppeformandskredsen drøftede indstillingen på sit møde den 18. november Gruppeformandskredsen afgav i den forbindelse følgende protokolbemærkning, hvor de pålagde BR-Sekr.: "at udarbejde udkast til en samlet mødeplan for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget samt i den forbindelse angive mulige placeringer af fagudvalgsmøder. I arbejdet skal der tages højde for de i indstillingen skitserede præmisser dog således, at sekretariatet kan fravige præmisserne i det omfang, det ikke er muligt at indfri servicemåltallet på 4 uger fra behandling i fagudvalget til behandling i Borgerrepræsentationen ved plan- og bevillingssager. Gruppeformandskredsen vil få forelagt udkastet på dets møde i gruppeformandskredsen den 28. april Det skal af udkastet fremgå, hvis det har været nødvendigt at fravige de i indstillingen skitserede præmisser." På den baggrund har BR-Sekr. udarbejdet vedlagte udkast til mødeplan for 2018 med de forudsætninger som beskrevet nedenfor. 3. Forudsætninger for udkast til mødeplan 2018 I udkastet til BRs mødeplan for 2018 er der indlagt i alt 16 BR-møder, som består af henholdsvis 13 ordinære BR-møder, 1. og 2. behandling af budgettet samt nytårskuren. I alt 16 BR-møder. Det er 3 ordinære BR-møder mere end i mødeplanen for Ved 8 ordinære BR-møder samt 1. og 2. behandlingen af budgettet er det i 2018 muligt at fastlægge en proces, hvor der fra fagudvalgets Side 2 af 4

8 møde til behandling i BR maksimalt går 4 uger, eksklusiv selve BRdagen. Det svarer, alt efter hvor fagudvalgets møder placeres i det markerede område, til en politisk proces på mellem 23 og 28 dage fra mødet i fagudvalget til møde i BR, begge mødedage eksklusiv. I forbindelse med hvert BR-møde er der markeret en periode, der dækker alle fagudvalgs typiske mødedage, dvs. onsdag til mandag. Placeres fagudvalgets møde i det markerede tidsrum, kan ønsket om 4 uger fra behandling i fagudvalg til behandling i BR som udgangspunkt imødekommes. Et vilkår for den hurtige proces er, at fagudvalgets endelige mødeprotokol publiceres hurtigst muligt efter mødets afholdelse. Det er endvidere en forudsætning, at ØKF har haft tilstrækkelig mulighed for at vurdere konsekvenser af eventuelle ændringer i sagen, hvis den har ændret karakter efter dagsordenens udsendelse. Det vil for eksempel gøre sig gældende i sager, hvor fagudvalget vedtager et kompliceret ændringsforslag, som fra ØKF side kræver yderligere undersøgelse mv. for, at det er fagligt forsvarligt, at sagen forelægges ØU til beslutning. Det kan betyde, at sagen må afvente næstkommende BR-proces, der typisk vil ligge 8-10 uger i fremtiden på grund af, at der som udgangspunkt er ca. 1 BR møde om måneden. Det bemærkes, at der i den endelige mødeplan indsættes flere ØUmøder end de, der fremgår af vedhæftede mødeplansudkast. De yderligere ØU-møder vil især være af hensyn til budget- og regnskabsprocessen. Sager fra fagudvalg til disse møder vil ikke give mulighed for yderligere 4-ugers processer. 4. Processer i 2018 der kræver særlig opmærksomhed: Traditionelt har der på 1. og 2. behandling af budgettet (foreløbigt planlagt til den 31. august 2018 samt 5. oktober 2018) ikke været behandlet andre sager end de, der har en direkte sammenhæng med budgettet. Ved 4 ordinære BR-møder er det ikke muligt at opnå en 4 ugers proces mellem behandling i fagudvalg og BR på grund af helligdage og ferieperioder. Det bemærkes, at friholdelsen af ferieperioder, med undtagelse af sommerferien, alene medfører en proces på 5 uger fra behandling i fagudvalg til behandling Side 3 af 4

9 Ferieperioderne er forsøgt friholdt under hensyn til, at størstedelen af BR-medlemmer ikke er fuldtidspolitikere, og derfor er der som udgangspunkt ikke hverken møder eller forberedelsestid i ferieperioder. Det er desuden friholdt under hensyn til, at medarbejdere kan afspadsere i de pågældende ferieperioder. Følgende møder kræver særlig opmærksomhed: BR 1: 4 ugers proces kræver, at fagudvalg udsender dagsorden før jul. Den markerede periode kan ikke skubbes af hensyn til politikernes deltagelse i KØF i uge 2. BR 2: Ved friholdelse af uge 7 har sagerne politisk proces på 5 uger fra fagudvalg til BR. BR 4: På grund af påskens placering har sagerne en politisk proces på 5 uger fra fagudvalg til BR. BR 1. budget: 4 ugers proces vil kræve, at udsendelse af dagsorden til fagudvalg sker ultimo juli afhængig af forvaltningernes sædvanlige proces. BR 2. budget: 4 ugers proces vil kræve, at udvalgsmøderne ligger henover budgetforhandlingerne i uge 36 og 37. BR 11: Ved friholdelse af uge 42 har sagerne en politisk proces på 5 uger fra fagudvalg til BR. Der gøres endelig opmærksom på, at 2018 er første år efter kommunalvalg. Der er tradition for, at det nye BR har tre studieture det første år af 3,5 dags varighed fra mandag til torsdag formiddag, hvorfor der i de dage ikke skal være politiske møder. Der er indtil videre planlagt studietur i uge 20 ( maj) og uge 45 (5.-8. november). Den 3. studietur er endnu ikke endeligt fastlagt. Der tages forbehold for placeringen af Folkemødet 2018, hvor afholdelsen fra juni 2018 ikke er endeligt bekræftet. Side 4 af 4

10

11 Til Økonomiforvaltningen Svar på indledende høring om mødeplan 2018 Økonomiforvaltningen har den 10. februar 2017 sendt forslag til mødeplan 2018 i høring i forvaltningerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået forslaget, herunder forholdt sig til en eventuel placering af møder i Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til placering af Teknik- og Miljøudvalgets møder kan ses af tabel 1 på side 2. Forslagene er markeret med fed. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer til udkast til mødeplan 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen har følgende forslag til ændringer til det udkast til mødeplan 2018, som Økonomiforvaltningen har lagt frem. 1. At BR-mødet den 1. februar 2018 rykkes til den 8. februar At TMU-mødet forud for BR-mødet den 1. marts 2018 afholdes den 5. februar At TMU-mødet forud for BR-mødet den 1. november 2018 afholdes den 8. oktober ad. 1) BR-møde den 1. februar 2018 rykkes til den 8. februar 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår: at BR-mødet den 1. februar 2018 rykkes til den 8. februar 2018 med deraf følgende TMU-møde den 15. januar 2018 og ØU-møde den 30. januar Begrundelse: Såfremt der afholdes BR-møde den 1. februar 2018, betyder det, at TMUmødet skal afholdes den 8. januar Da dagsordenen til TMU-møderne udsendes 10 dage før mødedagen, vil det indebære, at den skal udsendes den 29. december Dagsordenen bliver altså udsendt, inden det nye udvalg formelt er konstitueret. Partigrupperne afholder vanligvis gruppemøde om mandagen, hvor de bl.a. drøfter dagsordnerne for de kommende udvalgsmøder. Eftersom mandag den 1. januar 2018 er nytårsdag, bliver der ikke afholdt gruppemøde, og grupperne har derfor ikke lejlighed til at drøfte dagsordenen til mødet. Øvrige bemærkninger: Økonomiforvaltningen har i høringsmaterialet anført, at det første BR-møde ikke kan rykkes af hensyn til politikernes deltagelse i KØF. Der er to udvalg, som vil blive påvirket af en flytning af ØU- og BR-møderne til hhv. den 30. januar og 8. februar Det er Sundheds- og Omsorgskudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, som begge holder møde torsdag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplyst, at de først påregner at afholde udvalgsmøde sidst i januar, og at det derfor ikke vil være et problem, hvis ØU og BR-møderne rykkes.

12 Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at deres mødeplan først bliver fastlagt efter sommerferien 2017, og at den bliver koordineret med Sundheds- og Omsorgsudvalget, da de to udvalg deler mødedag. Dog ser de ikke umiddelbart nogle problemer i et forslag om, at det første BR-møde rykkes til den 8. februar, selvom det vil forhindre placeringen af et KFFmøde den 11. januar ad 2) BR-møde den 1. marts 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår: at TMU-mødet afholdes den 5. februar 2018 og ikke den 29. januar 2018, som ØKF foreslår. Begrundelse: Hvis TMU-mødet afholdes den 5. februar 2018 vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være på 4 uger. ad 3) BR-mødet den 1. november Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår: at TMU-mødet afholdes den 8. oktober 2018 og ikke den 1. oktober 2018, som ØKF foreslår. Begrundelse: Hvis TMU-mødet afholdes den 8. oktober 2018 vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være på 4 uger. Tabel 1. Forslag til placering af TMU-møder 2018 ift. BR* TMU Forventet Forventet Uger TMF bemærkninger behandling i ØU behandling i BR 18. december 9. januar 18. januar 5 Nytårskur (8. januar ) 15. januar** 23. januar ØU-seminar 30. januar 1. februar 8. februar - 4 Forslag til ændring (29. januar) 5. februar** 20. februar 1. marts 5 4 Forslag til ændring 26. februar 13. marts 22. marts 4 OK 19. marts 10. april 19. april 5 OK 9. april 24. april 3. maj 4 OK 7. maj 22. maj 31. maj 4 OK 28. maj 12. juni 21. juni 4 OK 11./18. juni 14. august 23. august - Sommerferie 6. august 21. august 30. august* 4 OK ØU-seminar 1. budget 27. august 11. september 20. september 4 OK 10. september 25. september 4. oktober 4 OK 2. budget 17. september 2. oktober 11. oktober 4 OK (1. oktober) 8. oktober** 23. oktober 1. november 5 4 Forslag til ændring 29. oktober 13. november 22. november 4 OK 19. november 4.december 13. december 4 OK * Det skal bemærkes, at ovenstående forslag til placering af TMU-møder ikke er udtømmende. Der må derfor forventes at blive planlagt yderligere TMU-møder. ** De med rødt markerede datoer er TMF-forslag til placering af møder, som. Side 2 af 2

13

14

15

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2019 er i gang.

Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2019 er i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Til medlemmerne af Borgerrepræsentationen Brev med orientering om budgetprocessen for Budget 2019 14-08-2018 Sagsnr. 2018-0215298

Læs mere

På mødet den 19. juni 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anbefale følgende over for Borgerrepræsentationen:

På mødet den 19. juni 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anbefale følgende over for Borgerrepræsentationen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 06-10-2017 Sagsnr. 2017-0250829 Bilag 15. Teknik- og Miljøforvaltningens svar på Teknik- og Miljøudvalgets spørgsmål Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - Januar...2 3. TM - Valg af formand...3

Læs mere

Brev med orientering om budgetprocessen for Budget Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2015 er i gang.

Brev med orientering om budgetprocessen for Budget Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2015 er i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat 15-08-2014 Til medlemmerne af Borgerrepræsentationen Brev med orientering om budgetprocessen for Budget 2015 Sagsnr. 2014-0039849

Læs mere

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 2014-2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes på

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 20. oktober Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene - 2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes

Læs mere

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget Regler for Folkeoplysningsudvalgets virke i Københavns Kommune er fastlagt i folkeoplysningslovens 34-39

Læs mere

Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018

Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018 Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018 Mødedato 14. december 2017 Mødetidspunkt 16:00 Konstituerende møde. Mødelokale F 6 Mødedeltagere Anne Sofie Uhrskov (V) Morten Skovgaard (V) Charlotte Drue (V)

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel Baggrund Folketinget

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf From: Mads Laursen Sent: 8. november 2017 10:15 To: Mads Laursen; Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg; Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg;

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. december 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Torben Lollike (tlo)

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme tirsdag den 9. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme tirsdag den 9. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 9. januar 2018 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Valg af formand...2 3. ET - Valg af næstformand...4

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Gribskov Kommune Ældre og Omsorg (Dagsorden) :00 Lokale 505, Rådhuset

Gribskov Kommune Ældre og Omsorg (Dagsorden) :00 Lokale 505, Rådhuset Gribskov Kommune Ældre og Omsorg (Dagsorden) 24-01-2018 16:00 Lokale 505, Rådhuset Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1 Punkt 2: Valg af formand og næstformand 2 Punkt 3: Mødeplan

Læs mere

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald.

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for Økonomiudvalget (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født formand

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 3. Etablering af en ordning for borgerforslag i København

Bilag 3. Etablering af en ordning for borgerforslag i København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til gruppeformandskredsen 8. april 2018 Bilag 3. Etablering af en ordning for borgerforslag i København Etablering af en

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Per Flor (pefl) A

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 25/2012 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 26/2012 2 3. Høring om forslag til etablering af en whistleblower-ordning i Københavns Kommune J.nr. BOR

Læs mere

a) Anbefaling af en sammenlægning af Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.

a) Anbefaling af en sammenlægning af Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget. Bilag: De faste udvalg antal og mødestruktur Spørgsmålet om mødestruktur og antallet af faste udvalg hænger sammen med Styringsudvalgets overvejelser om at styrke byrådets mulighed for at være politikudviklende,

Læs mere

Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi Den sammenhængende by

Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi Den sammenhængende by KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 19. april 2018 Bilag 1: Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen, den 11. december 2014, vedtagelse af Kommuneplanstrategi

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udgangspunktet for Bevillingsnævnets forhandling om sagerne er fuld fortrolighed.

Udgangspunktet for Bevillingsnævnets forhandling om sagerne er fuld fortrolighed. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse Indre By Lokaludvalg 18. august 2018 Sagsnr. 2018-0178023 Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget henvendelse af 29. juni 2018

Læs mere

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter

Læs mere

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne.

Baggrund Udvalget besluttede på udvalgsmøde 3. april 2017, at posten som ordstyrer går på skift mellem medlemmerne. DAGSORDEN Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Mandag den 11. juni 2018 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Vera Eckhardt (forkvinde) Birthe Mørck (næstforkvinde), Eleonora

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. november 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring Teknik- og Miljøudvalget og indeholder forhold vedrørende:

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring Teknik- og Miljøudvalget og indeholder forhold vedrørende: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet Bilag 1: Kutymepapir for Teknik- og Miljøudvalget Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 6 - Oversigt over ordlyden af de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden af de gældende delegationer

Bilag 6 - Oversigt over ordlyden af de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden af de gældende delegationer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT 02-08-2016 Bilag 6 - Oversigt over ordlyden af de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden af de gældende delegationer

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 13. april 2016 kl. 10-14 Sted: Rådhuset (afventer lokale) Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete

Læs mere

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Åben Referat Dato: Mandag den 8. januar 2018 Tidspunkt: 15:30 Sted: Seglet Hillerød Kommune Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed / 08-01-2018 Sagsoversigt: 1. Valg

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 23-07-2015 Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen Sagsnr. 2015-0145742 Dokumentnr. 2015-0145742-4 Svar til Lokaludvalget vedr.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dokumentnr Svar på spørgsmål fra Caroline Stage (V) om vandtryk Sagsbehandler Camilla Martin

Dokumentnr Svar på spørgsmål fra Caroline Stage (V) om vandtryk Sagsbehandler Camilla Martin KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Notat om vandtryk i København 19. februar 2018 Sagsnr. 2018-0057126 Dokumentnr. 2018-0057126-3 Svar på spørgsmål fra Caroline Stage

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat fra BR-Sekretariatet vedr. medlemsforslag om overgangsordning for

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN REFERAT for mødet den 19.06.2013, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 40. Medlemsforslag om uvildig undersøgelse af forekomsten af øv-dage (2013-92548) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 29. januar 2014 kl Københavns Rådhus, udvalgsværelse D 103

Referat. Møde i Ældrerådet 29. januar 2014 kl Københavns Rådhus, udvalgsværelse D 103 Referat Møde i Ældrerådet 29. januar 2014 kl. 10 15 Københavns Rådhus, udvalgsværelse D 103 Afbud fra: Johnn Lagermann Benna Lis Jacobsen og Hjørdis Espensen forlod mødet kl. 14. DAGSORDEN BESLUTNING 4.

Læs mere

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes.

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for gruppeformandskredsen (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født

Læs mere

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 14. december 2017 Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 20. juni 2018 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Sagsnr Status vedr. certificering af etisk skattemærke

Sagsnr Status vedr. certificering af etisk skattemærke KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 7.maj 2018 Sagsnr. 2018-0081888 Status vedr. certificering af etisk skattemærke Borgerrepræsentationen behandlede den

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 3 deltager direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ).

Eksterne deltagere: Under punkt 3 deltager direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl ). DAGSORDEN Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 5. december 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Bilag Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Opgaver. Dokumentnr.

Bilag Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Opgaver. Dokumentnr. Bilag 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget Opgaver 1. Det er i Styrelsesvedtægtens 19 for Københavns Kommune bestemt, at Teknik- og

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse.

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 12-03-2014 Bilag 8 Til Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan- og byggesagsprocessen Sagsnr. 2014-0229918 Dokumentnr. 2014-0229918-4

Læs mere