Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet"

Transkript

1 DDA Datamateriale Ungdomsforløbsundersøgelsen, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Ungdomsforløbsundersøgelsen, ', som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Erik Jørgen Hansen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2273). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-2273: Ungdomsforløbsundersøgelsen, Primærundersøger: Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3151 respondenter, 322 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (234 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der i flere bølger i perioden blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for cand.polit Erik Jørgen Hansen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA den 4. november 1996 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-2273: Ungdomsforløbsundersøgelsen,

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet, der blev anvendt ved indsamlingen af data til 1992-undersøgelsen, er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV AUGUST 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Ungdomsforløbsundersøgelsen,

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid; videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: unges uddannelses- og erhvervsvalg; erhvervs- og uddannelsesvalg; unges fritidsbeskæftigelse; fritidsbeskæftigelse, unges; uddannelses- og erhvervsvalg; arbejdsmæssig placering, unges; familiemæssig baggrund; arbejdsfordeling i hjemmet; børn; familieforhold; boligforhold; beskæftigelsesmuligheder, unges; familiedannelse; velbefindende; fritidsaktiviteter, unges; efteruddannelse; social baggrund; sociale attituder; fremtidsønsker; fremtidsplaner; arbejdsforhold, unges. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2273: Ungdomsforløbsundersøgelsen, Primærundersøger: Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet. DDA-2273, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3151 respondenter, 322 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (234 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Højsteen, Birte. Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Hansen, Erik Jørgen. Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Nummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer (tællingsnummer). Økonomisk sponsor: (A) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; (B) Undervisningsministeriet; (C) Socialforskningsinstituttet. (A) Holmens Kanal 7, DK-1060 København K.; (B) Frederiksholms Kanal 21, DK-1220 København K.; (C) Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I 1965 gennemførte Socialforskningsinstituttet en undersøgelse af de åriges uddannelsessituation. Som en fortsættelse af denne undersøgelse ønskede

8 man nærmere at belyse den proces, der fører til de uddannelsesmæssige forhold, som 1965-undersøgelsen påviste. Derfor iværksatte Socialforskningsinstituttet i foråret 1968 på foranledning af Undervisningsministeriet en undersøgelse af en generation af unges uddannelses- og erhvervsvalg. Undersøgelsen kaldes Ungdomsforløbsundersøgelsen. I undersøgelsen forsøgte man at finde frem til, hvordan det kan være, at nogle får een uddannelse frem for en anden, eller eet arbejde frem for et andet. Desuden ville man finde ud af, hvorfor nogle er i uddannelse i ungdomsårene, mens andre er i arbejde. Et sådant undersøgelsesformål kan bedst opfyldes, hvis undersøgelsen er af longitudinal karakter, dvs. en forløbsundersøgelse. Derfor består undersøgelsespopulationen af unge, som man ville følge i ca. 6 år, fra deres til deres år. Disse unge blev i foråret 1968 udvalgt som et repræsentativt udsnit af 7. klasses-elever over hele landet. For at gøre billedet af uddannelses- og erhvervsvalgsprocessen så fyldigt og klart som muligt prøvede man at afdække mange forskellige områder, som kunne tænkes at have indflydelse på denne proces. Dette gjorde man ved at optage interviews af forskellig art, ved at spørge de unge om forhold, som måske ikke umiddelbart syntes at have forbindelse med uddannelses- og erhvervsvalget (fx om fritidsbeskæftigelse og kontakt med jævnaldrende), samt ved at interviewe de unges forældre og lærere. Umiddelbart kunne man tro, at det ville være nok at interviewe een gang, fx ved 25-års alderen, og så bede interviewpersonerne fortælle, hvordan det er gået dem. Når man ikke gjorde det, skyldes det, at blandt de utroligt mange forhold, der har betydning for, hvordan det går den enkelte, husker man kun nogle, og som tiden går, bliver det huskede mere og mere forvrænget. Måske svarer man, så det passer med, hvad der senere er sket. I undersøgelsen var man interesseret i, hvad der faktisk skete. Derfor var man også nødt til at spørge om det, mens det foregik, og altså måtte man interviewe flere gange under uddannelses- og erhvervsvalgsforløbet. 1. fase: Det første interview med de unge fandt sted i maj 1968, hvor de unge foruden et spørgeskema (elevskema A) hovedsagelig vedrørende social baggrund, skoleforhold og fritidsaktiviteter også besvarede et spørgeskema (elevskema B) til belysning af forskellige sociale attituder samt et spørgeskema med tre færdighedsprøver. Dette første interview blev gennemført som gruppeinterview i skolen under tilsyn af en fra Socialforskningsinstituttet udsendt interviewer. I den første fase gennemførte man desuden i maj 1968 interviews med de unges klasselærere ved hjælp af et selvadministreret spørgeskema, der faldt i tre afsnit, hvor det første omhandlede almindelige data vedrørende lærer og klasse, det andet formede sig som lærerens forsøg på at skønne over sine elevers uddannelsesmæssige karriere, mens tredje afsnit drejede sig om nogle mere generelle vurderinger, hvor man spurgte om lærerens almindelige holdning til nogle af de værdier, som eleverne havde vurderet i de skemaer, de havde udfyldt. Spørgsmålene i det første afsnit af dette skema blev - ligeledes ved et selvadministreret spørgeskema - igen besvaret af de unges klasselærere i oktober Endelig gennemførte man i første fase i juni 1969 postskemainterviews med de unges forældre, hvor man spugte om bl.a. forældrenes kontakt med deres børns skole, og hvilke tanker forældrene havde gjort sig om deres børns uddannelse.

9 2. fase: Et noget kortere skema end det ved første fase anvendte blev besvaret af de udvalgte unge i Da en temmelig stor del af de unge nu var gået ud af skolen, besluttede man at gennemføre den anden interviewfase i to omgange og ved to forskellige metoder. De unge, der stadig gik i skole, blev i marts udspurgt ved gruppeinterview på skolen under en lærers opsyn (ikke under opsyn af en interviewer udsendt af Socialforskningsinstituttet som i 1968, da eleverne nu var spredt over mange flere skoler - ca. 400 mod 152 i 1968), mens de unge, der var gået ud af skolen, i maj måned blev interviewet på deres bopæl af Socialforskningsinstituttets interviewere. Da næsten det samme spørgeskema blev benyttet ved den gruppevis organiserede udfyldning og ved det mundtlige interview, forsøgte man at gøre de to interviewsituationer så lig hinanden som muligt, ved at intervieweren, inden det mundtlige interview blev påbegyndt, gav interviewpersonen et tomt spørgeskema, som denne kunne følge med i under besvarelsen af spørgsmålene. 3. fase: Tredje interviewfase blev gennemført ved mundtlige interviews i maj 1971, da de unge var omkring 17 år. Denne gang interviewede man kun de unge, der ikke gik i skole, dvs. dem, der var gået ud af skolen efter 7., 8. eller 9. klassetrin. Foruden spørgsmål om arbejde og uddannelse spurgtes der fx om de unges fritidsbeskæftigelse, deres kammerater, holdning til forældre og fremtidsønsker, og ligesom ved det mundtlige interview i maj 1970 fik interviewpersonen et tomt spørgeskema at følge med i under interviewet. 4. fase: I februar 1973 blev alle de udvalgte unge interviewet (igen ved mundtligt interview, hvor interviewpersonen inden interviewet havde fået udleveret et tomt spørgeskema); de var nu omkring 19 år, og de fleste var gået ud af skolen, mens en del dog endnu gik i gymnasiet. Foruden mange spørgsmål om uddannelse, arbejde og fremtidsplaner spurgtes der om forældre og kammerater m.v., ligesom der også var en hel del spørgsmål om de unges meninger om forskellige forhold, fx om hvad der er af betydning ved det fremtidige arbejde, og om hvorledes de opfatter sig selv. De første fire faser er beskrevet under DDA-1363: Ungdomsforløbsundersøgelsen, fase: Den femte interviewfase fandt sted ved mundtligt interview i november 1976, da de unge var omkring 22 år. Denne femte fase er beskrevet under DDA-1364: Ungdomsforløbsundersøgelsen, fase: Den sjette interviewfase fandt sted ved mundtligt interview i oktober 1992, da de unge var i 38 års alderen personer af de oprindelige 3151 havde stadig bopæl i Danmark, og 90% lod sig interviewe. Den sjette fase er beskrevet under DDA-2190: Ungdomsforløbsundersøgelse, Nærværende undersøgelse omfatter hele materialet fra 6. fase samt udvalgte variable fra forløbsundersøgelsens øvrige faser. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

10 Antal observationsenheder (respondenter): 3151 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: 2958 personer af det oprindelige udvalg på 3151 unge havde i oktober 1992 stadig bopæl i Danmark. Af det oprindelige udvalg af unge, der i maj 1968 gik i 7. klasse, var svarprocenten i de seks interviewfaser følgende: 1. fase: fase: for skoleelever: 92; for udgåede elever: fase: fase: fase: fase: 90. Datasættets størrelse: 3151 respondenter; 324 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 123 spørgeskemaspørgsmål/tests; Yderligere oplysninger: Undersøgelsens variable er genereret på basis af besvarelserne af samtlige 71 spørgsmål i 1992-undersøgelsen, 21 udvalgte spørgsmål fra elevskema A i 1968, 13 udvalgte spørgsmål fra elevskema B i 1968, 1 spørgsmål fra spørgeskema til lærerne i 1968, 4 spørgsmål fra spørgeskema til forældre i 1969, 1 spørgsmål fra skemaet til de unge i 1970 samt endelig 12 spørgsmål fra skemaet til de unge i Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Panel studie. Ungdomsforløbsundersøgelsen består af 6 bølger, hvoraf de første fire er samlet i DDA-1363, den femte i DDA-1364 og den sjette i DDA Data fra 1., 2., 5., og 6. bølge er repræsenteret i nærværende DDA Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; uddannelse; tidsbegrænsninger. Unge i alderen år, der i maj 1968 gik i 7. klasse. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Klyngeudvælgelse. Oprindeligt elever fra 152 repræsentativt udvalgte 7. klasser over hele landet. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview; postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS.

11 Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Hansen, Erik Jørgen. Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Ørum, Bente: Samspillet mellem social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet efter 7. klasse. Rapport nr. 1 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Studie 20, 144 pp. 1971; (2) Andersen, Bent Bøgh: En analyse af nogle aspekter af den "kulturelle" barriere mod uddannelsessøgning med baggrund i delingen efter 7. klasse. Rapport nr. 2 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Studie 21, 234 pp. 1972; (3) Andersen, Bent Bøgh og Hansen, Erik Jørgen: Forældre og skole. Rapport nr. 3 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Studie 25, 106 pp. 1972; (4) Ørum, Bente: Kønsforskelle blandt skoleungdom. Rapport nr. 4 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Publikation 59, 216 pp. 1973; (5) Hansen, Erik Jørgen: Afgangen fra skolesystemet før det 11. skoleår. Rapport nr. 5 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 6, 130 pp. 1974; (6) Ørum, Bente: Fra skole til erhverv. Rapport nr. 6 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 7, 112 pp. 1974; (7) Fridberg, Torben og Nørregaard, Carl: Uddannelsernes formidling af den sociale arv. Rapport nr. 7 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Studie 35, 203 pp. 1978; (8) Mærkedahl, Inge: Uddannelsesmønstre og erhvervsstruktur i Danmark. En historisk og geografisk analyse af ungdomsuddannelserne Rapport nr. 8 fra ungdomsforløbsundersøgelsen. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Studie 37, 163 pp. 1978; (9) Fridberg, Torben: Uddannelse og beskæftigelse omkring 22 års alderen. 1. delrapport fra ungdomsforløbsundersøgelsernes afslutning. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 33, 159 pp (10) Ørum, Bente: Hvem blev restgruppe? En social karakteristik af restgruppen af en årgang unge. 2. delrapport fra ungdomsforløbsundersøgelsernes afslutning. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 34, 142 pp. 1981; (11) Hansen, Erik Jørgen: Hvem bryder den social arv? Ungdomsforløbsundersøgelsernes afsluttende rapport. Bind I. Teknisk Forlag, København. Socialforskningsinstituttet, Publikation 112, 244 pp. 1982; (12) Hansen, Erik Jørgen: Den sociale rekruttering til HF og gymnasiet ved begyndelsen af 1970'erne. Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 2, 29 pp. 1973; (13) Hansen, Erik Jørgen: Lighed gennem uddannelse. Socialforskningsinstituttet, Pjece 1, 31 pp. 1972; (14) Ørum, Bente: Unge i dag - Diskussionsoplæg. København: Socialforskningsinstituttet, Småtryk nr. 3, 23 pp. 1973; (15) Nørregaard, Carl og Hansen, Erik Jørgen: Nogle beregninger over befolkningens skoleuddannelse omkring København: Socialforskningsinstituttet, Meddelelse nr. 4, 38 pp.

12 1973; (16) Hansen, Erik Jørgen: En generation blev voksen. Den første velfærdsgeneration. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:8, 318 pp. 1995; (17) Hansen, Erik Jørgen: The First Generation in the Welfare State. A Cohort Analysis. English Summary of the Publication: En generation blev voksen. København: Socialforskningsinstituttet, 96:4, 44 pp. 1996; (18) Hansen, Erik Jørgen: Perspektiver og begrænsninger i studiet af den sociale rekruttering til uddannelserne. Socialforskningsinstituttet 97:17, 68 pp Referencer til beslægtede studier: panel-studier. DDA-1363: Ungdomsforløbsundersøgelsen, DDA-1364: Ungdomsforløbsundersøgelsen, DDA-2190: Ungdomsforløbsundersøgelsen, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand; antal ægteskaber. Bopæl: lokalsamfundets navn. Boligforhold: boligtype. Antal personer bosat i husstanden. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Karakteristika vedr. forældres husstand: respondentens stilling i familien/husstanden; familiens/husstandens størrelse; Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Ægtefælle/samlevers bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; bøger; teater, koncerter, kunst, etc. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING 'Ungdomsforløbsundersøgelsen, ' blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet. Undersøgelsen, der er en forløbsundersøgelse, er første gang gennemført i 1968 ved interviewing af klasses skoleelever. Der er i alt gennemført 6 faser af denne undersøgelse. Sidste fase er gennemført i oktober 1992, hvor 2670 personer

13 af de oprindelige 3151 lod sig interviewe. Nærværende undersøgelse omfatter hele materialet fra 6. fase samt udvalgte variable fra forløbsundersøgelsens øvrige faser. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale primo november 1996 fra Socialforskningsinstituttet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en datafil med tilhørende dictionary-kodebog i OSIRIS format, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til dette OSIRIS datasæt, således at retningslinjerne for DDA's arkiverings-standarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. DDA's standardvariable, V1 DDA STUDIENUMMER og V2 DDA LØBENUMMER, er tilføjet. ligesom to konstruerede variable i det oprindelige materiale, PERSONLIGT VELBEFINDENDE (oprindeligt V62) og HVILKEN SOCIALKLASSE (oprindeligt V138) på primærundersøgerens opfordring er blevet slettet i det oparbejdede materiale. Manglende data I det oparbejdede datamateriale opereres der med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget - det vil i praksis sige samtlige spørgsmål med undtagelse af spørgsmålene i elevskema A fra forløbsundersøgelsens første fase. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på

14 basis af det ved 1992-undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsnummeret. I variable, der er generere på basis af spørgsmål fra forløbsundersøgelsens øvrige faser, vil det endvidere være angivet, hvilken fase der er tale om. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 2273 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 3151) af respondenter. V0003 SFI NUMMER 1023 start 9 SFI's undersøgelses nr Standard 1023 Fra ung til voksen % antal kode Deltog ikke i 1992 undersøgelsen Deltog i 1992 undersøgelsen V0004 SFI LØBENR. start 13, bredde 1 SFI's løbenummer Variablen har værdien 0 for samtlige respondenter.

15 Forhold omkring bopæl, V0005 KOMMUNE start 14, bredde 4 Spm. I.A: Hvilken kommune bor respondenten i Variablen er kodet i intervallet samt for "deltog ikke" (481 tilfælde). Se note: 1 V0006 RESPONDENTEN BOR I start 18, manglende data: >=10 Spm. I.B: Respondenten bor i: Udfyldes af intervieweren uden at spørge I den bymæssige del I landdistrikt svarprocent: 85 V0007 BYMÆSSIG NAVN start 20, bredde 50, tekstfelt Spm. I.B.1: Bymæssig navn Uddybende spørgsmål til kode 1 i V6. Udfyldes af intervieweren uden at spørge. V0008 BOPÆL HENREGNES TIL start 70, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. I.C: Bopæl henregnes derfor til: Udfyldes af intervieweren uden at spørge Hovedstaden Hovedstadens forstæder

16 Større byer (bymæssige områder med mere end indbyggere) Mindre byer (bymæssige områder med mellem og indbyggere) Bymæssige bebyggelser (bymæssige områder med mellem 200 og indbyggere) Landdistrikter Uoplyst svarprocent: 85 V0009 BOLIGTYPE start 72, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. II: Boligtype: Udfyldes af intervieweren uden at spørge Enfamiliehus (parcelhus, rækkehus, kædehus, villa, dobbelthus, fritliggende hus på landet) Lejlighed i tofamiliehus Lejlighed i etageejendom Stuehus til landbrugsejendom Kolonihavehus eller lignende Institution (plejehjem, beskyttet bolig, kollegium) Uoplyst svarprocent: 85 Baggrundsspørgsmål, V0010 KØN start 74, manglende data: >=10 Spm. 1: Køn (Udfyldes uden at spørge).

17 Mand Kvinde svarprocent: 85 V0011 FØDSELSDAG - DAG start 76, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 2.1: Hvornår er De født, dag Datoen er kodet i interval = Uoplyst (1) 101 = Deltog ikke (481) V0012 FØDSELSDAG - MÅNED start 79, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 2.2: Hvornår er De født, måned Måneden er kodet i interval = Uoplyst (1) 100 = Deltog ikke (481) V0013 FØDSELSDAG - ÅR start 82, manglende data: >=10000 Spm Hvornår er De født, år I I I I I I I Deltog ikke svarprocent: 85 V0014 FAMILIEMÆSSIG STILLING start 87, manglende data: >=10 Spm. 3. Hvad er Deres familiemæssige stilling? Er De: Gift eller samlevende

18 Ingen af delene, gå til spm. 5 (V16) svarprocent: 85 V0015 PARFORHOLD HVORLÆNGE start 89, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V14 Spm. 4: Hvor længe har De alt i alt levet i parforhold? (Hvis flere: Den samlede tid i alle parforholdene) (Under 1 år skrives 01). Antal år er kodet i interval 01-28, gå til spm. 6 (V18). 100 = Irrelevant (476) 101 = Deltog ikke (481) V0016 TIDL. LEVET I PARFORHOLD start 92, manglende data: >=10 FILTER: V15 Spm. 5: Har De tidligere levet i et parforhold? Ja Nej, gå til spm. 6 (V18) Irrelevant svarprocent: 15 V0017 HVORLÆNGE TIDLIGERE start 94, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V15, V16 Spm. 5.A: Hvor længe har De tidligere levet i parforhold? (Hvis flere: Den samlede tid i alle parforholdene) (Under 1 år skrives 01). Antal år er kodet i interval = Irrelevant (2293) 101 = Deltog ikke (481) V0018 HAR DE BØRN start 97, manglende data: >=10 Spm. 6: Har De børn? (Jeg tænker her på egne børn)

19 Ja Nej, gå til spm. 10 (V34) svarprocent: 85 V0019 HVORMANGE EGNE BØRN start 99, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm.7: Hvor mange børn har De? barn børn børn børn børn børn børn Irrelevant svarprocent: 70 V0020 HVORNÅR ER 1. BARN FØDT start 101, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V18 Spm. 8.1: Hvornår er Deres barn/børn født? 1. barn: Årstallet er kodet i interval = Ved ikke (1) = Uoplyst (1) = Irrelevant (461) = Deltog ikke (481) V0021 HVORNÅR ER 2. BARN FØDT start 106, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V18, V19 Spm. 8.2: Hvornår er Deres barn/børn født? 2. barn: Årstallet er kodet i interval = Ved ikke (1) = Uoplyst (1)

20 10000 = Irrelevant (952) = Deltog ikke (481) V0022 HVORNÅR ER 3. BARN FØDT start 111, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V18, V19 Spm. 8.3: Hvornår er Deres barn/børn født? 3. barn: Årstallet er kodet interval = Ved ikke (1) = Uoplyst (1) = Irrelevant (2183) = Deltog ikke (481) V0023 HVORNÅR ER 4. BARN FØDT start 116, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V18, V19 Spm. 8.4: Hvornår er er Deres barn/børn født? 4. barn: Årstallet er kodet i interval = Ved ikke (1) = Irrelevant (2585) = Deltog ikke (481) V0024 HVORNÅR ER 5. BARN FØDT start 121, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V18, V19 Spm. 8.5: Hvornår er Deres barn/børn født? 5.barn: Årstallet er kodet i interval = Irrelevant (2655) = Deltog ikke (481) Børneopdragelse, Tekst 1: Nu vil jeg stille Dem et spørgsmål om opdragelse. V0025 EGENSKAB -SELVSTÆNDIGHED

21 start 126, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.a: Selvstændighed Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0026 EGENSKAB - TOLERENCE start 128, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.b: Tolerance Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0027 EGENSKAB - FANTASI start 130, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.c: Fantasi

22 Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0028 EGENSKAB - VELOPDRAGEN start 132, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.d: Velopdragen optræden Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0029 EGENSKAB - SPARSOMHED start 134, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.e: Sparsommelighed Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70

23 V0030 EGENSKAB -ANSVARSFØLELSE start 136, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.f: Ansvarsfølelse Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0031 EGENSKAB - LYDIGHED start 138, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.g: Lydighed Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0032 EGENSKAB - HENSYNSTAGEN start 140, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar)

24 Spm. 9.h: Hensyntagen til andre Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 V0033 EGENSKAB - INGEN AF DEL start 142, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm 9.i: Ingen af dem er særlig vigtige Nævnt Ikke nævnt Irrelevant svarprocent: 70 Forhold omkring bolig, husholdning m.v., Tekst 2: Nu nogle spørgsmål om Deres boligforhold. V0034 HVORMANGE BOR IALT HER start 144, manglende data: >=100 Spm. 10: Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/ enfamiliehuset), når De regner Dem selv med? En person To personer

25 Tre personer Fire personer Fem personer Seks personer Syv personer Otte personer Ni personer Deltog ikke svarprocent: 85 V0035 BOR DE ALENE start 147, manglende data: >=10 Filter 1: Hvis respondenten bor alene (antal 01 i spm. 10 (V34)), gå til tekst 3 (V61). Ellers gå til spm. 11 (V36) Respondenten bor alene, gå til spm. 14 (V61) Respondenten bor ikke alene svarprocent: 85 V0036 IKKE FÆLLES HUSHOLD start 149, manglende data: >=10 FILTER: V35 Spm. 11: Er der nogle af dem, som De ikke har fælles husholdning med, fx hushjælp eller logerende? Ja Nej, gå til spm. 12 (V39) Irrelevant svarprocent: 77 V0037 HVORMANGE FÆLLES start 151, manglende data: >=10 FILTER: V35, V36 Spm. 11.A: Når De regner Dem selv med, hvor mange har så fælles husholdning her?

26 En person To personer Tre personer Fire personer Fem personer Seks personer Syv personer Irrelevant svarprocent: 2 V0038 HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE start 153, manglende data: >=10 FILTER: V35, V36 Filter 2: Hvis respondenten fører husholdning alene (antal 01 i spm. 11.A), gå til tekst 3. Ellers gå til spm Respondenten fører husholdning alene, gå til spm. 14 (V61) Respondenten har fælles husholdning Irrelevant svarprocent: 2 V0039 HUSHOLDNING M/ÆGTEFÆLLE start 155, manglende data: >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.a: Ægtefælle eller samlever? Ja Nej Irrelevant svarprocent: 77 V0040 HUSHOLDNING MED BØRN start 157, manglende data: >=10

27 FILTER: V35, V38 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.b: Børn? Ja Nej, gå til spm. 12.c (V42) Irrelevant svarprocent: 77 V0041 ANTAL BØRN I HUSHOLDNING start 159, manglende data: >=10 FILTER: V35, V38, V40 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.b.1: Antal børn? Et barn To børn Tre børn Fire børn Fem børn Seks børn Syv børn Irrelevant svarprocent: 67 V0042 HUSHOLDNING MED FORÆLDRE start 161, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.c: Forældre eller svigerforældre? Ja Nej, gå til spm. 12.d (V44)

28 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0043 ANTAL FORÆLDRE I HUSHOLD start 163, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38, V42 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.c.1: Antal forældre/svigerforældre? En forældre/svigerforældre To forældre/svigerforældre Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0044 HUSHOLDNING M/ANDEN FAM. start 165, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.d: Anden familie? Ja Nej, gå til spm. 12.e (V46) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0045 ANTAL ANDEN FAM. I HUSH. start 167, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38, V44 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det:

29 Spm. 12.d.1: Antal anden familie? En person To personer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0046 HUSHOLDNING MED ANDRE start 169, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.e: Andre? Ja Nej, gå til spm. 13 (V49) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0047 ANTAL ANDRE I HUSHOLD. start 171, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V35, V38, V46 Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.e.1: Antal andre? En person To personer Tre personer Fire personer Fem personer Seks personer Uoplyst Irrelevant

30 svarprocent: 1 V0048 FAMILIETYPE start 173, manglende data: >=10 Familietype Enlig Par med børn Enlig med børn Andre familietyper svarprocent: 85 V0049 HVEM LAVER MORGENMAD start 175, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.a: Laver morgenmad Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0050 HVEM LAVER MIDDAGSMAD start 177, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.b: Laver middagsmad

31 Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0051 HVEM VASKER OP start 179, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.c: Vasker op Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0052 HVEM DÆKKER BORD start 181, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.d: Dækker bord

32 Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0053 HVEM VASKER TØJ start 183, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.e: Tøjvask Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0054 HVEM KØBER IND start 185, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.f: Daglige indkøb

33 Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0055 HVEM BETALER REGNINGER start 187, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.g: Betaler regninger Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0056 HVEM GØR RENT I HUSET start 189, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.h: Gør rent i huset

34 Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0057 HVEM HENTER/BRINGER BØRN start 191, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? gaver? Spm. 13.i: Henter/bringer børn fra/til institution Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift Udføres ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0058 HVEM PASSER HAVEN start 193, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35, V38 Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.j: Passer haven

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere