Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller"

Transkript

1

2 Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus Mikkel Randlev Møller Århus Kommunes Biblioteker september 2005

3 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Brugerne... 5 Brugsmønster... 9 Tidsmåling Metode og validitet Data Afslutning Bilag 1. Frekvenser Bilag 2. Skema Bilag 3. Metode den grundige gennemgang Forsidelayout: Søren Holm Tekst, grundplaner og fotografier: Mikkel Randlev Møller

4 Århus Kommunes Biblioteker Formål september 2005 Side 3 Formål I år 2012 skal Århus nye Multimediehus stå færdigt. Det bliver et topmoderne bibliotek og mediehus, som bygges på attraktive arealer i Århus Havn, lige i byens centrum. Men hvad er det, brugerne som jo er dem, Multimediehuset skal bygges for egentlig forventer af deres bibliotek? Hvad skal der satses på i fremtiden? Dette er spørgsmål, som naturligt rumsterer allerede nu, syv år før huset åbner dørene for publikum. Det er nemlig allerede nu, der skal planlægges for byggeriet og for Multimediehusets fremtidige projekter. Denne undersøgelse fokuserer på, hvad brugerne faktisk foretager sig, når de besøger Århus Kommunes Hovedbibliotek. Undersøgelsen giver stof til diskussioner om så forskelligartede spørgsmål som: Hvad brugerne efterspørger på biblioteket Hvilke tilbud der er populære blandt de forskellige brugergrupper Hvad der skal satses på, for at trække de mindre biblioteksvante borgere ind i det nye Multimediehus. Multimediehusets fremtidige placering på de bynære havnearealer er markeret med gul farve nær billedets øverste højre hjørne.

5 Århus Kommunes Biblioteker Formål september 2005 Side 4 De fleste mennesker tænker ikke over, hvor megen tid de tilbringer på biblioteket, hvor mange af bibliotekets forskellige tilbud de bruger, og hvorledes de bruger dem. I denne undersøgelse blev 538 af bibliotekets besøgende observeret uden at de bemærkede det. Observationerne er sammenfattet til beskrivelser af adfærd, lånemønster og tidsforbrug på hvert enkelt af tilbudene på Århus Kommunes Hovedbibliotek. Mere om metoden i kapitlet Metode og validitet. Undersøgelsen belyser forholdene på Hovedbiblioteket og fungerer samtidigt som sammenligningsgrundlag med Kommunernes Landsforenings undersøgelse af en række mindre biblioteker: Brugernes adfærd på folkebibliotekerne. KL s trafiktælling 2004 (herefter: KL s undersøgelse ). Således vil denne rapport gentagne gange relatere til og diskutere KL s undersøgelse samt i øvrigt Århus Kommunes Bibliotekers seneste spørgeskemaundersøgelser.

6 Århus Kommunes Biblioteker Brugerne september 2005 Side 5 Brugerne Hvem er brugerne? Køn, alder og kommer de alene eller med venner/familie? Kønsfordelingen blandt de besøgende på Hovedbiblioteket er som følger: Mænd: 54 % Kvinder: 46 % Kvinder Mænd Dette ligger på linie med, hvad man tidligere har fundet på Hovedbiblioteket, men adskiller sig fra kønsfordelingen på folkebibliotekerne i al almindelighed hvor kvinderne har en lille overvægt i forhold til mændene. Således har man i 2004 på tre mindre biblioteker i Århus Kommune fundet en kønsfordeling på 61,8 % kvinder og 38,2 % mænd. Aldersfordelingen for de besøgende på Hovedbiblioteket er: 0-12 år: 1,9 % år: 10 % år: 29,9 % år: 25 % år: 26,5 % år: 6,7 % I forhold til befolkningens aldersfordeling i Århus Kommune er gruppen: 0-12 år meget underrepræsenteret på Hovedbiblioteket, år lidt overrepræsenteret på Hovedbiblioteket, år temmelig overrepræsenteret på Hovedbiblioteket, år proportionalt repræsenteret på Hovedbiblioteket,

7 Århus Kommunes Biblioteker Brugerne september 2005 Side år meget underrepræsenteret på Hovedbiblioteket. Især de to grupper, som er underrepræsenterede på Hovedbiblioteket i forhold til deres andel af befolkningsgrundlaget, er det interessant at undersøge nærmere. Gruppen af børn mellem 0-12 år er så lille, at der ikke kan laves troværdige og præcise statistikker over deres adfærd. Dog kan siges, at denne aldersgruppe tilsyneladende ikke kommer for internet-pc ernes skyld, og at de naturligt nok næsten alle besøger børneafdelingen. De 0-12-årige repræsenterer 8-9 % af befolkningstallet i lokalsamfundet, for hvilket Hovedbiblioteket er lokalbibliotek (City, Frederiksbjerg, Vesterbro, Trøjborg, Havnen og Christiansbjerg). Det vil sige, at gruppen er underrepræsenteret på biblioteket både i forhold til aldersgruppens andel af befolkningstallet generelt i Århus Kommune og i forhold til befolkningsandelen i Århus centrum. Man kan således sige, at de 0-12-årige er underrepræsenterede med en faktor 4. Børneafdelingen I øvrigt kan man forvente, at i det mindste en lille smule af gruppens underrepræsentation skyldes, at de alleryngste ikke kommer så ofte på biblioteket (samt at de ikke transporterer sig rundt ved egen hjælp og derfor ikke er blevet medtalt i denne undersøgelse).

8 Århus Kommunes Biblioteker Brugerne september 2005 Side 7 Det er tankevækkende, at antallet af besøgende børn er så lavt, som tidligere omtalt. Man kan her se et meget stort udviklingspotentiale, og det er nok en overvejelse, om der kan rettes op på børnenes besøgsprocent, både gennem målrettet markedsføring, og når biblioteket får bedre plads i det fremtidige Multimediehus. Den anden aldersgruppe, som er underrepræsenteret på Hovedbiblioteket, er de, som er 61-år og op. Omkring halvdelen af aldersgruppen 61+ år benytter udlåns-, afleveringsmaskiner og reservationsrummet, og omkring halvdelen af gruppen benytter sig af afdelingen for skønlitteratur. Omkring 1/3 af aldersgruppen benytter sig af Faglitteratur 1 (decimalklassedelingens 0-59) og omkring samme antal (dog lidt flere) benytter sig af Faglitteratur 2 (decimalklassedelingens 60-99). Mindre end 1/3 af aldersgruppen benytter sig af internet-pc er, og da oftest i kortere tid. Ikke overraskende benytter aldersgruppen 61+ år sig næsten ikke af bibliotekets børneafdeling. En særlig interesse samler sig ligeledes om gruppen af brugere, som er mellem 19 og 26 år gamle. Denne gruppe er overrepræsenteret på Hovedbiblioteket i forhold til dens andel i befolkningsgrundlaget og står som nævnt for ca. 30 % af besøgene på biblioteket. Gruppen har et lidt højere tidsforbrug ca. 27 minutter end det overordnede gennemsnit på biblioteket (24 minutter). Gruppens kønsfordeling er mere ligelig end gennemsnittet, og ca. 25 % af gruppens medlemmer benytter sig af internet-pc erne. Derimod bruger ca. 16 % af det samlede antal besøgende sig af internet-pc erne. Gruppen har en hjemlånsprocent, som er ca. 3 % lavere end gennemsnittet. Der kan opstilles et skema over kønsfordelingen spredt over aldersgrupper: Køn Alder Mand Kvinde 0-12 år 1,5 % 0,4 % år 3,9 % 6,2 % år 15,1 % 14,9 % år 12,7 % 12,4 % år 16,4 % 10 % 61 + år 4,8 % 1,7 % I alt 54,4 % 45,6 % Nogle biblioteksbrugere kommer alene, andre kommer med venner, familie, eller de møder bekendte på biblioteket. Denne undersøgelse viste, at 78,7 % af de besøgende kommer alene og 17,7 % med følge af venner eller familie. 3,6 % af de besøgende syntes at møde venner eller familie på biblioteket.

9 Århus Kommunes Biblioteker Brugerne september 2005 Side 8 Undersøgelsesmetoden medfører nødvendigvis et vist skøn i opdelingen af de besøgende i disse kategorier. KL s undersøgelse angiver, at fire ud af fem kommer som solo-personer, dvs. at ca. 20 % af de besøgende på landets mindre biblioteker kommer i selskab med andre. Et lignende forhold findes, som nævnt ovenfor, på Hovedbiblioteket, hvor samlet 21,3 % af de besøgende kom i selskab med andre eller mødte venner eller familie på biblioteket. I næste afsnit bliver begrebet socialt samvær behandlet yderligere. Hovedbiblioteket i Århus

10 Århus Kommunes Biblioteker Brugsmønster september 2005 Side 9 Brugsmønster Hvordan bruger disse besøgende så Hovedbiblioteket i Århus? Brugerne tilbringer i gennemsnit 24 minutter ved et besøg på Hovedbiblioteket. Men tidsforbruget varierer stærkt. Ja jeg bruger faktisk lang tid hernede, synes jeg, for at finde lidt nyt, hvis jeg nu har læst nogle blade eller et eller andet om nogle spændende forfattere: så prøve at finde nogle nye bøger med dem, ikke. Så jeg bruger rigtig lang tid, når jeg er hernede. Jeg kan godt bruge et par timer en tre-fire timer. Bruger, 21 år gammel En sammenligning med tidsgennemsnittet i KL s undersøgelse er vanskelig og kræver lidt omregning. KL s undersøgelse har efter eget udsagn fjernet gruppen, som den kalder lynbrugere, fra deres udregninger af gennemsnitligt tidsforbrug. Dvs. at man fra gennemsnittet efter egne angivelser har fjernet de besøg, som varede under fem minutter, ca % af det samlede antal besøgende. Yderligere angiver KL s undersøgelse ikke et samlet gennemsnitligt tidsforbrug, men det kan udregnes til ca. 29 minutter for de længere besøgs vedkommende. Samlet set, med de meget korte besøg indregnet, må man antage, at et gennemsnitsbesøg på de mindre biblioteker, som KL har undersøgt, varer omkring 20 minutter. Hele 13 % af de besøgende bruger Hovedbiblioteket til socialt samvær. Socialt samvær skal forstås således, at man tilbringer tiden i selskab med nogen samtidig med, at man eventuelt også bruger bibliotekets andre tilbud. En slags hyggefaktor. Det skal bemærkes, at forskellen mellem socialt samvær og det at ankomme i selskab med andre (som omtalt i forrige afsnit) er, at under kategorien socialt samvær er det blevet vurderet (subjektivt), at det sociale element spillede en rolle for brugeren, imedens dette ikke nødvendigvis er tilfældet under kategorierne, som angiver hvorvidt den besøgende ankom alene eller ej. Andre undersøgelser har ikke fundet særligt mange under 1 % der bruger bibliotekerne på denne måde, men man har nok heller ikke stræbt efter at belyse dette aspekt nærmere. De besøgende, som benytter Hovedbiblioteket til socialt samvær, synes ikke at adskille sig fra de besøgende i al almindelighed hvad angår køn og alder.

11 Århus Kommunes Biblioteker Brugsmønster september 2005 Side 10 41,8 % af de besøgende låner fysisk materiale med hjem fra Hovedbiblioteket. KL s undersøgelse viser, at ca. halvdelen af brugerne på de mindre biblioteker låner materialer med hjem. Hjemlån Intet hjemlån Hovedbibliotekets brede udbud af tilbud kan spille en rolle her. Der er så meget andet at komme på Hovedbiblioteket for end blot at låne materialer med hjem. Der er bøger, film og computer, f.eks. nogle gange er det nødvendigt, at jeg laver en ansøgning her med en computer, eller der er nogen information, som jeg har behov for: så kommer jeg her og finder nogle oplysninger eller nogle bøger, film Bruger, 37 år gammel. Her ses en stor forskel mellem Århus Kommunes Bibliotekers traditionelle spørgeskemaundersøgelser på den ene side og KL s og denne rapports resultater på den anden side. I de traditionelle undersøgelser angiver 97 % af brugerne selv via skemaer, at de låner materialer med hjem (ifølge en undersøgelse fra 2004 på tre mindre biblioteker i Århus Kommune). Men der kan muligvis også forekomme en vis skævhed i spørgeskemaundersøgelsens metode: Det er tænkeligt, at bestemte grupper af biblioteksbesøgende er mere tilbøjelige til at udfylde spørgeskemaer, og det kunne ligeledes tænkes, at brugerne opfatter det som pinligt eller mindre legitimt, at de alene kommer for pc erne eller for det sociale samværs skyld. Det skal bemærkes, at andelen af besøgende, som bruger udlåns-, afleveringsmaskiner og reservationsrum på Hovedbiblioteket, er 65,4 %. Set i lyset af antallet af lånere tyder dette på, at der findes en vis andel af biblioteksbrugere, som nogle gange låner materialer, og andre gange kun afleverer materialer (eller afleverer materialer, som er lånt af et andet medlem af familien etc.). Altså er andelen af besøgende, som låner materialer, på 41,8 %, men af disse vil et antal låne noget næste gang, de besøger biblioteket, og nogle af de 58,2 %, som ikke lånte materialer, vil næste gang låne noget med hjem.

12 Århus Kommunes Biblioteker Brugsmønster september 2005 Side 11 Lånerne er både målrettede og ofte også parate til at snuse rundt og lade sig overraske. Jeg læser på Handelshøjskolen, så jeg trænger bare til, i weekenderne og især når jeg har fri, til at komme lidt væk, lige fordybe mig i noget andet end mine normale bøger, og så bruger jeg det, fordi det er dejligt nemt. Jeg bor så tæt på, så tager jeg ned og låner en fire-fem bøger det er bare i stedet for at bruge penge på at købe dem, så synes jeg det er så dejligt, at du har mulighed for bare at låne en masse forskellige, også låne nogle, du måske ikke lige først troede, du ville kunne lide det synes jeg, virkeligt er dejligt. Bruger, 21 år gammel. Selvafleveringsmaskinen Endelig skal det nævnes, at selvudlånsmaskinerne blev anvendt af 45,4 % af brugerne. Årsagen til, at dette tal er en lille smule højere end tallet for lånere, må skyldes, at selvudlånsmaskinerne bl.a. også kan benyttes til at se status for udlån og reservationer. Så synes jeg, det er rart, at I har fået lavet det dér selvlåner og aflevere-noget der, det er rart, at det går lidt hurtigere så Jeg synes det er nemt, det er ikke besværligt og så er der jo instrukser, hvis man ikke kan finde ud af det. Bruger, 19 år gammel. De, som ikke låner materialer med hjem, fordeler sig jævnt som besøgende rundt i alle bibliotekets afdelinger. Der er dog inden for gruppen af ikke-lånere en svag overvægt af internet-pc-brugere og besøgende i skønlitteratur.

13 Århus Kommunes Biblioteker Brugsmønster september 2005 Side 12 Blandt ikke-lånerne er der en svag overvægt af mænd (ca. 58 % mænd over for ca. 42 % kvinder). Blandt de biblioteksbrugere, som låner fysiske materialer med hjem er kønsfordelingen næsten helt lige. Det er ligeledes værd at bemærke, at de, som ikke låner materialer med hjem, fordeler sig nogenlunde proportionalt over aldersgrupperne. Dvs., at man ikke kan pege på aldersgrupper, som er specielt flittige lånere, eller som oftere kommer for bibliotekets andre tilbud. Aldersfordelingen i gruppen af ikke-lånere sammenholdes her med aldersfordelingen blandt brugerne som helhed: Alder Ikke-lånere Alle besøgene 0-12 år 2 % 1,9 % år 10,3 % 10 % år 31,9 % 29,9 % år 22,3 % 25 % år 25,9 % 26,5 % 61 + år 7,6 % 6,7 % Hovedbiblioteket i Århus

14 Århus Kommunes Biblioteker Tidsmåling september 2005 Side 13 Tidsmåling Hvor mange af de besøgende benytter sig af Hovedbibliotekets tilbud, og hvor lang tid bruger de på dem? Alle tidsangivelser i denne rapport er i minutter. Decimalerne er angivet i hundrededele minutter. Skema med angivelse af den procentuelle andel af de besøgende og deres tidsforbrug i Hovedbibliotekets forskellige overordnede afdelinger: Kategori % af de besøgende Gennemsnitligt tidsforbrug Udlåns-, afleveringsmaskiner og 65,4 % 3,6 min. reservationsrum PC, søgemaskiner og database (OPAC) 36 % 16,9 min. Skønlitteratur 42 % 7,9 min. Børn 12,6 % 15,7 min. Fag 1 (dog ikke lokalhistorie) 16,5 % 6,7 min. Fag 2 22,3 % 8,4 min. Det sammenlagte procenttal for disse kategorier er naturligvis højere end 100 %, da mange besøgende benytter flere tilbud ved samme biblioteksbesøg. Selvom der er en vis spredning i tallene, er det bemærkelsesværdigt, at det gennemsnitligt tager 3 minutter at besøge disken, 2 minutter at selvaflevere og 2½ minut at besøge selvudlånsmaskinerne. I tallene er indeholdt eventuel ventetid i kø ved den pågældende service. Det kan dermed se ud til, at de lange ventetider er en myte. Et antal voksne besøger tydeligvis børneafdelingen med eller uden deres børn. Set i forhold til den lave andel af besøgende børn på Hovedbiblioteket, betyder dette, at børneafdelingen ikke står halvtom. Læsepladserne, som er fordelt rundt omkring i biblioteket, enten som enkeltstående siddepladser eller arrangeret i grupper, bruges flittigt af ca. 9 % af de besøgende. Jeg arbejder for øjeblikket på mit speciale og i den forbindelse kommer jeg ofte hernede, fordi der mangler specialepladser på universitetet, og i den forbindelse synes jeg, det er rart at komme her ned og læse i fred og ro Jeg bor i en lille toværelses sammen med min kæreste, og så er det svært at få den ro, der skal til for at fordybe sig rigtigt og jeg synes, det er et meget dejligt rum

15 Århus Kommunes Biblioteker Tidsmåling september 2005 Side 14 et fint lille rum at sidde i, for der kommer ikke ret mange mennesker, så der kan man virkeligt sidde og få ro til at læse sine ting. Bruger, studerende. Hertil kommer de, som opholder sig på avislæsesalen dvs. omkring 10 % af de besøgende på Hovedbiblioteket. Jeg tager en fire-fem aviser, det kan man jo lige så godt, når man er her de ved jo, at når de er færdige med Ekstrabladet så skal jeg ha den sådan er vi nogle stykker, der kender hinanden. Bruger, 64 år gammel. Avislæsesalen Samlet set benytter ca. 20 % af de besøgende sig af en eller flere af bibliotekets siddepladser, og brugeren tilbringer gennemsnitligt ca. 24 minutter på en siddeplads, læsesal eller lignende. Når det nye Multimediehus skal indrettes, er det en overvejelse værd, om der skal skabes bedre forhold for denne gruppe af besøgende, hvis antal og tidsforbrug på biblioteket er ganske anseelig. Cirka 38 % af de besøgende på Hovedbiblioteket benytter sig af de mange forskellige it-værktøjer og computerbaserede tilbud (herunder bl.a. internet, biblioteksbasen (OPAC), spillekonsol, databaser og Bibcast).

16 Århus Kommunes Biblioteker Tidsmåling september 2005 Side 15 Internet-pc er Den samlede andel af besøgstallet, som benytter sig af bibliotekarer på Hovedbiblioteket, er 16 %. Kontakten med bibliotekarerne i de forskellige afdelinger fordeler sig ca. som følger på Hovedbiblioteket: Skønlitteratur: 26,3 % Børn: 20,2 % Fag 1: 27,3 % Fag 2: 24,2 % Lokalhistorie: 2 % Det skal bemærkes, at 15 % af de brugere, som henvender sig til bibliotekarerne, faktisk henvender sig til bibliotekarer i flere forskellige afdelinger på biblioteket. Se i øvrigt bilag 1 for de udspecificerede tidsmålinger, samt temperaturkortene på de næste sider, der giver et indtryk af brugsmønstrene.

17 Århus Kommunes Biblioteker Tidsmåling september 2005 Side 16 Temperaturkort, som angiver, hvor mange procent af det samlede besøgstal der opholder sig ved Hovedbibliotekets forskellige tilbud og områder. De præcise procentangivelser findes i bilag 1.

18 Århus Kommunes Biblioteker Tidsmåling september 2005 Side 17 Temperaturkort, som viser brugernes gennemsnitlige tidsforbrug ved Hovedbibliotekets forskellige tilbud og områder. Tiderne angives i minutter. De præcise minutangivelser findes i bilag 1.

19 Århus Kommunes Biblioteker Metode og validitet september 2005 Side 18 Metode og validitet Undersøgelsen af brugernes adfærd på Hovedbiblioteket blev gennemført som en trafiktælling. Dette vil sige, at et stort antal biblioteksbesøgende blev observeret, uden at der blev taget kontakt til dem. Dette sikrede således, at brugerne ikke ændrede adfærd, fordi de blev undersøgt. Der var dog ophængt tydelige opslag ved alle bibliotekets indgange, som gjorde opmærksom på trafiktællingen, og at observationerne ville ske anonymt. En trafiktælling er, så vidt vides, aldrig blevet gennemført i et så stort fysisk rum som Hovedbiblioteket i Århus. KL s undersøgelse og trafiktællinger i det hele taget er altid blevet foretaget i mindre og dermed mere overskuelige rum, således at man kunne observere alle, eller i det mindste stort set alle, der bevægede sig inden for rummet. Dette har ikke kunnet lade sig gøre på Hovedbiblioteket med næsten 3000 kvadratmeter publikumsareal fordelt over adskillige sale, rum og etager. Mange biblioteksbesøgende bevæger sig imellem flere rum og bruger megen tid på biblioteket, således at man skulle have en hær af observatører, hvis man skulle registrere hver eneste af bibliotekets besøgende. Metoden er derfor blevet tilpasset forholdene på Hovedbiblioteket. Da det således ikke kunne lade sig gøre at observere alle biblioteksbesøgende, der kom ind af døren, blev der brugt et system, som sikrede, at et tilfældigt udvalg af besøgende blev observeret under hele deres biblioteksbesøg. Mere om metoden i Bilag 3. Metode den grundige gennemgang. Yderligere blev der foretaget beregninger over, hvor mange besøg biblioteket gennemsnitligt har i løbet af dagen og ugen. Observationerne blev derefter foretaget, således at f.eks. aftenbesøgende og lørdagsbesøgende i stikprøven blev repræsenteret i tilnærmelsesvist korrekt omfang. Det har været et vigtigt mål at gøre undersøgelsen så videnskabelig som muligt. Kun i kraft af, at undersøgelsen kan hævde at være videnskabelig, kan den bruges som udgangspunkt for udformning af videre undersøgelser eller udformning af politik. Kort sagt: Kun en videnskabelig undersøgelse er helt troværdig. Dog kan enkelte spørgsmål ikke belyses videnskabeligt med den valgte undersøgelsesform, dvs. observation af brugerne. Dette gælder registreringen af visse baggrundsvariable som f.eks. brugernes alder. Denne må nødvendigvis hvile på en skønsmæssig vurdering, når man ikke kan spørge den besøgende direkte.

20 Århus Kommunes Biblioteker Metode og validitet september 2005 Side 19 Datamaterialet er blevet behandlet ved hjælp af statistisk software (SPSS). Stikprøven er temmelig stor 538 personer og tilfældigt udvalgt inden for rammerne af tidsinddelingen, således at den tilnærmelsesvis repræsenterer de forskellige besøgstal på de forskellige dage i løbet af ugen samt de forskellige tidspunkter på dagen. Det lykkedes således at sikre, at datamaterialet omfatter et tilfældigt og repræsentativt antal mennesker. Yderligere matcher data i denne undersøgelse de data fra andre undersøgelser, som de blev kontrollerede imod (kønsfordeling osv.). Vi har dermed et meget klart øjebliksbillede af brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Der er derfor grund til at antage, at denne undersøgelses data er valide, dvs. retvisende.

21 Århus Kommunes Biblioteker Data september 2005 Side 20 Data Undersøgelsen omfatter, som nævnt, 538 observerede biblioteksbrugere. Data er indsamlet på alle ugedage og i løbet af hele åbningstiden, således at observationerne er proportionelle i forhold til et gennemsnitligt antal besøgende. Dataindsamlingen foregik i perioden mellem d. 21. februar 2005 og d. 19. marts 2005 og blev foretaget med assistance af fire af bibliotekets bogopsættere. Data om hver eneste af de observerede personer blev noteret i et skema (gengivet i bilag 2), hvor der var gjort plads til beregning af brugerens tidsforbrug på bibliotekets mange tilbud og til andre registreringer. Skemaet omfatter de følgende kategorier: Registrering af brugerens ankomsttidspunkt, klokkeslæt, dato og ugedag. Disse data er udelukkende blevet brugt til at undersøge, om stikprøven proportionelt afspejler besøgstallene på alle givne tidspunkter i løbet af en tilfældig uge (og dermed at de, der f.eks. benytter biblioteket om aftenen eller om søndagen, er repræsenteret i korrekt omfang i undersøgelsen). Videre blev en række baggrundsvariabler om den besøgende registreret: køn, alder, og hvorvidt den besøgende kom alene, sammen med nogen eller i løbet af opholdet mødtes med venner eller familie. Observationen af alder foregik skønsmæssigt. Der vil altid være grænsetilfælde, hvor det er svært at rubricere den observerede person aldersmæssigt. Men da dette jo går begge veje, kan man formode, at antallet af de, der fejlagtigt er blevet vurderet for unge, opvejes af de, der fejlagtigt er blevet vurderet som ældre, end de reelt er. Yderligere er aldersobservationerne opdelt i så brede grupper, at langt de fleste observationer ligger sikkert inden for den givne gruppe. Aldersinddelingen er: 0-12 år, 13-18, 19-26, 27-40, 41-60, 61 år og derover. Skemaet omfatter en lang række kategorier, hvorunder biblioteksbrugerens tidsforbrug på Hovedbibliotekets forskellige tilbud blev registreret.

22 Århus Kommunes Biblioteker Data september 2005 Side 21 Kategorierne er: 1. Disken (for personlig betjening i forbindelse med lånekort, udlån, afleveringer o.a.). 2. Nyhedsrummet: en midlertidig opstilling i bibliotekets foyer, omfattende stole, bænke, borde med aviser og otte tv-skærme, som viste danske og udenlandske nyhedskanaler. Nyhedsrummet 3. Reservationsrummet til selvafhentning af reserverede materialer. 4. Tage, Hovedbibliotekets maskine til selvaflevering. 5. Udlånsmaskine til selvudlån. 6. Avislæsesalen. 7. Internet-pc, omkring 80 pc er fordelt rundt i hele biblioteket. Database-pc er 8. Database-pc, med Århus Kommunes Bibliotekers database (OPAC). 9. Litteratur og info-pc, dvs. pc er reserveret til litteratur- og informationssøgning.

23 Århus Kommunes Biblioteker Data september 2005 Side Musik-cd er. 11. Videofilm og DVD er. 12. Populære tidsskrifter, dvs. område med læsepladser og bibliotekets mest populære tidsskrifter. 13. Skønlitteratur, noder og lydbøger. 14. Markedet med populære bøger og musik. 15. Børn, dvs. bøger, musik, spil og andet i børneafdelingen. 16. Faglitteratur i børneafdelingen. 17. Spillekonsol i børneafdelingen. 18. Pc er i børneafdelingen. 19. Rum oven på Tage, dvs. et lege-, madpakke- og opholdsrum i børneafdelingen. 20. Faglitteratur 1, dvs. materialer omfattede af decimalklassedelingens numre fra 00 til Tidsskrifter i Fag 1, dvs. inden for decimalklassedelingens numre fra 00 til EU-infopunktet, omfattende pjecer, tv med EBS-kanalen (Europe by Sattelite) og pc med information om EU. 23. Pc med information om uddannelse, fonde og legater. 24. Pc infomedia og fakta. 25. Pc med information om lovgivning og statistik. 26. Lærepladsen, hvor brugere kan få vejledning i informationssøgning og i at blive digital borger, dvs. få egen digital signatur osv. 27. Faglitteratur 2, dvs. materialer omfattede af decimalklassedelingens numre fra 60 til Tidsskrifter i Fag 2, dvs. inden for decimalklassedelingens numre fra 60 til Tidsskriftsamling, dvs. afdeling med ældre eksemplarer af en lang række tidsskrifter samt enkelte læsepladser. 30. Erhvervsdatabase-pc.

24 Århus Kommunes Biblioteker Data september 2005 Side Læsepladser rundt omkring i biblioteket (undtagen de, som er omfattede af andre kategorier). 32. Læserum med opslagsbøger, som ikke er til hjemlån. 33. Lokalhistorisk samling. 34. Pc i Lokalhistorisk samling. 35. Magasinet, som er åbent for biblioteksbrugerne. 36. Det Talende Værksted, dvs. pc er for blinde, med mulighed for at få oplæst breve etc. 37. Bibcast, dvs. computere med mulighed for at se film online. 38. Andet, hvilket omfatter bl.a. bogudsalg, wc, garderobeskabe, kaffe- og colaautomat, pjecer o.a. Yderligere omfattede skemaet muligheden for at afkrydse, om brugeren havde socialt samvær i løbet af sit biblioteksbesøg (igen et skøn), om brugeren havde kontakt til bibliotekarer i forskellige afdelinger, og om brugeren lånte fysiske materialer med hjem. Endelig havde skemaet plads til en beregning af biblioteksbrugerens samlede tidsforbrug. Bibliotekssal

25 Århus Kommunes Biblioteker Data september 2005 Side 24 Plan over Hovedbiblioteket med dets mange tilbud og rum.

26 Århus Kommunes Biblioteker Afslutning september 2005 Side 25 Afslutning Det er håbet, at resultaterne, som præsenteres i denne rapport, giver anledning til debat. Både om hvad der eventuelt skal satses på, når Århus Kommune bygger det nye Multimediehus som erstatning for Hovedbiblioteket og om, hvad der i det hele taget lokker brugerne ind i nutidens biblioteker, samt hvilke tilbud der kan få brugerne til at opholde sig længere i biblioteket. Måske er der også basis for en debat om biblioteksudbud i al almindelighed, om hvorvidt biblioteket skal gå med strømmen og alene levere det, flertallet ønsker, eller om biblioteket skal gå imod strømmen og især betjene mindretallet eller måske ligefrem søge at opdrage befolkningen. Yderligere lægger denne undersøgelse op til, og har lagt grundlaget for, videre undersøgelser af brugeradfærd. Det ville f.eks. være meget interessant, via en større undersøgelse, at kombinere på den ene side viden om brugernes baggrund (sociale forhold, bopæl, køn, alder osv.) med brugsmønstre på den anden side. Dermed kunne en række brugerprofiler opstilles. Disse ville være uvurderlige i forhold til bibliotekets annoncering og i forhold til Hovedbibliotekets fremtidige udvikling i takt med, at det omgivende samfund udvikler sig.

27 Århus Kommunes Biblioteker Afslutning september 2005 Side 26 Et andet emne, som ville være værdifuldt at undersøge, er gruppen, som besøger biblioteket uden at låne materialer med hjem. Er det f.eks. ved hvert eneste biblioteksbesøg, de kommer tomhændede hjem, og hvad er det egentligt, de efterspørger på biblioteket? Endelig kunne man også forestille sig en debat om, hvorledes man kan eller bør fastsætte succeskriterier for bibliotekerne.

28 Århus Kommunes Biblioteker Bilag 1. Frekvenser september 2005 Side 27 Bilag 1. Frekvenser Kategori Procentandel af besøgende Gennemsnitligt tidsforbrug, angivet i minutter 1. Disken 19,9 % 2,98 2. Nyhedsrummet 19,1 % 7,3 3. Reservationsrummet 12,3 % 3,29 4. Tage, selvaflevering 14,3 % 2,1 5. Udlånsmaskine 45,4 % 2,43 6. Avislæsesalen 9,7 % 28,71 7. Internet-pc 16,2 % 30,47 8. Database-pc (OPAC) 19,1 % 5,17 9. Litteratur og info-pc 2,6 % 6, Musik-cd er 9,3 % 6,5 11. Videofilm og DVD er 16,4 % 2, Populære tidsskrifter 3,9 % 12, Skønlitteratur 18 % 5, Markedet 16,9 % 4, Børn 11,9 % 10, Faglitteratur i børn 1,3 % 6, Spillekonsol 0,7 % 14,5 18. Pc er i børneafdelingen 1,5 % Rum oven på tage 0,2 % Faglitteratur 1 15,8 % 6, Tidsskrifter i Fag 1 1,3 % 3, EU-infopunktet 1,1 % 2,5 23. Pc uddannelse osv. 0 % Pc infomedia og fakta 0 % Pc lov og statistik 0 % Lærepladsen 0,2 % Faglitteratur 2 20,8 % 7, Tidsskrifter i Fag 2 2 % 9, Tidsskriftsamling 1,1 % Erhvervsdatabase-pc 0 % Læsepladser 4,1 % 29, Læserum 0,2 % Lokalhistorisk samling 0,6 % Pc i Lokalhistorisk 0 % Magasinet 2,6 % 8, Talende Værksted 0 % 0

29 Århus Kommunes Biblioteker Bilag 1. Frekvenser september 2005 Side Bibcast 0,4 % Andet WC Garderobe Bogudsalg Andet 9,1 % 0,9 % 4,3 % 5,8 % 3,22 1 8,52 4,26 Det samlede procenttal af besøgende for disse kategorier er naturligvis over 100, da adskillige brugere benytter sig af flere tilbud. Da de ovenstående procentangivelser kan synes noget abstrakte, kan det som illustration nævnes, at 1 % af Hovedbibliotekets samlede besøgstal svarer til omkring 7500 besøgende på årsbasis og omkring 26 besøgende dagligt.

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Borgerservice og Lokalbiblioteker. Evaluering af borgerservicebetjeningen i lokalbiblioteker (BoB uden B) i Århus kommune.

Borgerservice og Lokalbiblioteker. Evaluering af borgerservicebetjeningen i lokalbiblioteker (BoB uden B) i Århus kommune. BORGERSERVICE OG LOKALBIBLIOTEKER Evalueringsrapport udarbejdet for Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune Niels Ole Pors Borgerservice og Lokalbiblioteker Evaluering af borgerservicebetjeningen i

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere