Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg) 6. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038114 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg) 6. oktober 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg) 6. oktober 2015 K E N D E L S E Human Care ApS (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, Roskilde) mod Brøndby Kommune (advokat Sune Troels Poulsen, København) Den 10. december 2014 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende påstand 1 og 6 i sagen. Påstand 2-5 var subsidiære i forhold til påstand 1. Denne kendelse vedrører Human Care ApS erstatningspåstande. Human Care ApS (herefter Human Care) har nedlagt følgende påstande: Påstand 7 Brøndby Kommune skal til Human Care betale kr. ekskl. moms med procesrente fra den 21. januar 2015, subsidiært et mindre beløb fastsat af klagenævnet med procesrente fra den 21. januar Påstand 8 (subsidiær i forhold til påstand 7) Brøndby Kommune skal til Human Care betale kr. ekskl. moms med procesrente fra den 21. januar 2015, subsidiært et mindre beløb fastsat af klagenævnet med procesrente fra den 21. januar Brøndby Kommune har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

2 2. Human Care har opgjort sit krav i påstand 7, der vedrører positiv opfyldelsesinteresse, således: 1.4. Klager lægger til grund, at rammeaftalerne har en varighed på 4 år, og at indklagede må forventes at ville udnytte sin mulighed for at forlænge aftalerne i 2 gange 12 måneder ved opgørelsen af sit erstatningskrav [har klageren] fundet det rimeligt og rigtigt blot at tage udgangspunkt i det gennemsnitlige antal timer, som blev leveret af de to private leverandører i de første fire måneder af rammeaftalernes løbetid. Det samlede antal timer, som klager ville kunne have leveret under rammeaftalen i løbet af de første fire måneder, kan derfor opgøres til (mindst) 4.178,5 timer, der fordeler sig som følger: Praktisk hjælp Personlig pleje Personlig pleje øvrig tid September ,5 302,5 Oktober ,5 November ,5 303,5 425 December ,5 593,5 I alt 1.224, , , Klager har dernæst forudsætningsvis antaget, at det antal timer, som klager ville have leveret under aftalen, gradvist ville stige i hele aftalens løbetid klager [har] ved opgørelsen af sit tab lagt til grund, at indklagedes samlede behov for hjemmehjælpsydelser vil stige med i hvert fald 1 % om året klager [har] forsigtigt vurderet, at den procentvise fordeling af visiterede timer mellem den kommunale leverandør og de to private leverandører vil ændre sig som følger i aftalens løbetid: [Herefter har Human Care udarbejdet et skema, hvoraf fremgår, at de to private leverandørers procentvise andel af visiterede timer vil stige i perioden , mens den kommunale leverandørs andel vil falde i perioden. Human Care har endvidere udarbejdet et skema for samme periode, som viser det forventede samlede (stigende) behov for hjemmehjælpsydelser angivet i timer fordelt mellem den kommunale leverandør og de to private leverandører.]

3 På baggrund af ovenstående oplysninger og antagelser har klager beregnet det antal timer, som klager med rimelighed kunne forvente mindst at levere under den udbudte rammeaftale, som følger: Periode: Samlede antal timer som klager kunne forvente at levere under rammeaftalen: * Heraf: Praktisk hjælp: 28,2 % ** Heraf: Personlig pleje: 27,7 % ** Heraf: Personlig pleje - øvrig tid: 44,1 % ** Total 4 år: Total 6 år: * Det samlede behov er opgjort som halvdelen af de timer, der kan forventes leveret af de to private leverandører i perioden. ** Procentfordelingen er for perioden fra 1. januar 2014 og frem udregnet med baggrund i de visiterede timer i december For perioden indtil 31. december 2014 angiver skemaet halvdelen af de timer, som ifølge indklagedes oplysninger faktisk er leveret af de to private leverandører i perioden Klager har tilbudt at levere hjemmehjælp til følgende timepriser: Praktisk hjælp: Personlig pleje: Personlig pleje - øvrig tid: 285 kr. pr. time 285 kr. pr. time 380 kr. pr. time Klager har på dette grundlag beregnet sin mistede omsætning som følger: Total 4 år: Total 6 år: Praktisk hjælp: timer x 285 kr. = kr timer x 285 kr. = kr. Personlig pleje: timer x 285 kr. = kr timer x 285 kr. = kr. Personlig pleje øvrig tid: timer x 380 kr. = kr timer x 380 kr. = kr. Mistet omsætning i alt: kr kr Klager har på baggrund af disse forskelle i priser og transportudgifter beregnet, at dækningsbidraget på den udbudte rammeaftale kun ville have været på 31,2 %. Dette tal fremkommer som følger:

4 Klagers samlede løn- og transportudgifter og dermed overskuddet pr. time ved levering af hjemmehjælpsydelser i Brøndby Kommune ville have været som følger: Praktisk hjælp : Personlig pleje: Personlig pleje øvrig tid: Time løn: Ulempegodtgørelse: Feriegodtgørelse og pension: Transportudgift (tid)* Samlede udgifter opgjort pr. time Transportudgift (cykler) Tilbudte timepriser Over skud pr. time: 125,00 0,00 35,00 25,00 10,00 195,00 285,00 90,00 130,00 0,00 40,00 25,00 10,00 205,00 285,00 80,00 130,00 45,00 45,00 25,00 10,00 245,00 380,00 135,00 * Klager har foretaget dels en intern beregning af ATA-tid, forstået som den tid medarbejderen er hos den enkelte hjemmehjælpsmodtager, dels en opgørelse af den tid, der skal anvendes for at komme frem til borgerne i Brøndby Kommune (fra kontoret i Hvidovre til borgerne og mellem borgerne). Her opgøres den udgift, der følger af, at medarbejderne bruger tid til transport, som ikke direkte ville kunne faktureres kunden Ved beregningen af det dækningsbidrag, som klager kunne have opnået på kontrakten med indklagede, har klager taget udgangspunkt i den faktiske procentvise fordeling af timer mellem de tre kategorier af hjemmehjælpsydelser, som indklagede har oplyst for december Dækningsbidraget kan således opgøres som det vægtede gennemsnit af den procentvise forskel mellem de tilbudte timepriser og de ovenfor beregnede udgifter til løn og transport: Tilbudte timepriser: Overskud pr. time: Overskud i %: Praktisk hjælp (29,2 %): 285,00 90,00 31,6 Personlig pleje (27,7 %): 285,00 80,00 28,1 Personlig pleje øvrig tid (44,1 %): 380,00 135,00 32,9 Vægtet gennemsnit: 31, Klagers tab ved ikke at have fået tildelt den udbudte rammeaftale kan herefter opgøres til kr kr., hvilket beløb fremkommer som følger:

5 5. Total 4 år: Total 6 år: Praktisk hjælp: Personlig pleje: Personlig pleje øvrig tid: kr. x kr. x kr. x 31,2 % = 31,2 % = 31,2 % = kr kr kr. x 31,2 % = kr kr. x 31,2 % = kr. Samlede tab: kr. = kr kr. x 31,2 % = = kr. kr. Klageren har opgjort sit krav i påstand 8, der vedrører negativ kontraktinteresse, således: 2.2. Klager har opgjort sine forgæves afholdte udgifter til udarbejdelse af tilbud som følger: Tidsforbrug Timesats Omkostning Direktør Shahid Latif 148 timer 450 kr kr. Projektansvarlig Finn Olesen 80 timer 150 kr kr. Udbudskonsulent Svend Svendsen 18 timer 750 kr kr. I alt kr De anførte timesatser for klagers medarbejdere (direktør Shahid Latif og projektansvarlig Finn Olesen) er beregnet som den faktiske lønudgift pr. time med et mindre tillæg for overheads. Som dokumentation for den anvendte timesats fremlægges lønsedler for de pågældende medarbejdere 2.4. Udbudskonsulent Svend Svendsen varetog kvalitetssikring af tilbuddet. Som dokumentation for den hermed forbundne udgift fremlægges faktura af 17. juni 2014 Human Care har fremlagt lønsedler for april og maj 2014 for direktør Shahid Latif og projektansvarlig Finn Olsen. Det fremgår af direktør Shahid Latifs lønsedler, at han i både april og maj har haft 241 arbejdstimer, der blev aflønnet med 135 kr. pr. time. Det fremgår af projektansvarlig Finn Olsens timesedler, at han har haft 70,32 timer i april og 88,50 timer i maj. Arbejdet er i begge måneder aflønnet med 130 kr. pr. time. Lønsedlerne specificerer ikke, hvad arbejdstimerne er brugt på.

6 6. Af fakturaen fra udbudskonsulent Svend Svendsen fremgår: Beskrivelse Beløb Kontoret 8 timer a 750, , Transport til Ellebjergvej og Island Brygge 1 time a 750,00-750, : Kontoret 7 timer a 750, , : Furesø og kontoret 6,5 time a 750, , : Plejekrævende borgere 4 timer a 750, , : Instrukser og kontakt til lev. i Hillerød 4 timer a 750, , : Instrukser m.m. 3 timer a 750, ,00 Subtotal 23625,00 Total 23625,00 Baggrund Human Care og 6 andre virksomheder afgav tilbud på en rammeaftale, der var udbudt af Brøndby Kommune. Rammeaftalen skulle være med 2 aktører og have en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder. Ved kendelsen af 10. december 2014 konstaterede klagenævnet, at Brøndby Kommune under udbuddet havde overtrådt EU-udbudsreglerne således: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at afvise klagerens tilbud som ikkekonditionsmæssigt, uanset at klagerens tilbud opfyldte annonceringsbetingelsernes mindstekrav til teknisk og/eller faglig formåen og de relevante krav til udformning af referencelisten. Indklagedes beslutning af 23. juni 2014 om at tildele kontrakten til konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS og til Din Fleksible Service ApS annulleres.

7 7. Supplerende oplysninger Brøndby Kommune har oplyst, at kontrakterne med DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS bl.a. har følgende ordlyd: 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra 1. september 2014 og er uopsigelig for begge parter i 4 år. Uanset ovenstående er Ordregiver imidlertid berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende kontraktperiode Den 30. marts 2015 sendte Brøndby Kommune to enslydende breve til de to leverandører, som kommunen havde indgået kontrakt med. Af brevene fremgår: Opsigelse af kontrakt Brøndby Kommune meddelte jer ved mail af 29. januar 2015, at Klagenævnet for Udbud ved kendelse af 10. december 2014 havde truffet afgørelse om, at Brøndby Kommune havde handlet i strid med de EUretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at afvise klagerens tilbud som ikke-konditionsmæssigt. Klagenævnet for Udbud annullerede endvidere Brøndby Kommunes beslutning om tildeling af kontrakten til DK Plejen og Omsorgsplejen ApS og DFS Din fleksible Service. Brøndby Kommune meddelte i samme mail, at vi på den baggrund skulle oplyse jer om, at kommunen agtede at opsige den med jer indgåede kontrakt underskrevet 4. juli 2014 om praktisk hjælp og personlig pleje til Brøndby Kommune, jf. også kontraktens 4 om kontraktperiode. Vi kunne på daværende tidspunkt den 29. januar 2015 ikke oplyse jer om, hvornår opsigelsen ville få virkning fra, men vi lovede at vende tilbage med en formel opsigelse så snart som muligt. I [blev] mundtligt varslet om opsigelsen på mødet den 19. marts 2015, hvor vi lovede at komme med en skriftlig opsigelse.

8 8. Det skal derfor skriftligt meddeles og bekræftes, at Brøndby Kommune hermed opsiger den med jer indgåede kontrakt underskrevet 4. juli 2014 om praktisk hjælp og personlig pleje til Brøndby Kommune, jf. bestemmelsen i kontraktens 4 om kontraktperiode. Opsigelsen sker med virkning fra 31. januar Human Care har fremlagt et memo af 9. april 2015 udarbejdet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Deloitte). Af memoet fremgår bl.a.: Regnskabsoversigt mv. til Brøndby erstatningssag Baggrund Aktiviteterne med udbud af praktisk hjælp og personlig pleje har igennem de senere år været udbudt af de to driftsselskaber Human Care ApS og Dansk Husmor Hjælp ApS. Selskaberne er begge ejet med 100% af Latif Holding ApS. Latif Holding ApS er ejet med 50% af Shahid Latif og 50% af Sajid Latif. Selskaberne udbyder de helt samme aktiviteter. Rent administrativt har ejerne tilrettelagt driften således, at alle medarbejderne er ansat i Human Care ApS, og ingen medarbejdere er ansat i Dansk Husmor Hjælp. Dette er besluttet af administrative hensyn, idet der således alene skal ske indberetning af lønninger fra et CVR-nr. Medarbejdere der er ansat i Human Care ApS udfører således pleje og praktisk hjælp [t]il borgere, der er relateret til Dansk Husmor Hjælp ApS. Planlægningen af vagter og fordeling for de to selskaber sker i det samme planlægningssystem og af det samme administrative personale under overordnet ledelse af Shahid Latif og Sajid Latif. Der er således fuld integration imellem de to driftsselskaber. Human Care ApS skal i sagens natur alene bære de lønudgifter til medarbejdere, der udfører arbejde for dette selskab. De medarbejdere, der udfører opgaver for Dansk Husmor Hjælp ApS skal ikke belaste regnskabet for Human Care ApS. Derfor fakturerer Human Care ApS en beregnet lønudgift videre til søsterselskabet Dansk Husmor Hjælp ApS med baggrund i et lønfordelingsregnskab. Som følge af at selskabernes administration, medarbejdergrundlag, regnskabsfunktion og ledelse er så integreret, giver det det mest præcise billede af aktiviteterne, herunder indtjeningsmønsteret, at se de to drifts-

9 9. selskaber som en virksomhed. Herved elimineres også eventuelle unøjagtigheder i lønfordelingsregnskabet. Med baggrund i ovenstående er nedenfor angivet hvordan selskabernes realiserede resultater for har udviklet sig. Beløb fremgår af selskabernes reviderede årsrapporter og specifikationshæfter for de omhandlede regnskabsår. Det bemærkes, at i relation til vurderingen af hvad meromsætning fra nye borgere kan give af indtjening, primært alene se på bruttoresultatet. Dette skyldes, at regnskabsposten Andre eksterne udgifter ikke umiddelbart ændres / forøges som følge af en merproduktion / mersalg af ydelser til nye borgere. Dette bliver først tilfældet ved markante omsætningsforøgelser, hvor disse omkostninger, der som udgangspunkt er faste, kan blive forøget, i forbindelse med en nødvendig ansættelse af yderligere administrativt personale og måske udvidelse af administrative faciliteter. Enkelte omkostningsarter under Andre eksterne udgifter bør dog, jfr. nedenfor medregnes ved opgørelse af dækningsgraden, da de er medarbejderrelateret. Nedenfor er vist en specificeret opgørelse over realiserede dækningsgrader i årene Det fremgår, at dækningsgraderne bliver lavere hen over årene, med følgende realiserede dækningsgrader: Dansk Husmor Hjælp ApS Human Care ApS Konsolideret 2010 Dækningsgrad 96% 54% 55% 2011 Dækningsgrad 68% 32% 40% 2012 Dækningsgrad 49% 32% 38% 2013 Dækningsgrad 22% 24% 23% Human Care sendte den 22. december 2014 en række spørgsmål til Brøndby Kommune, som kommunen besvarede den 6. januar Kommunen besvarede bl.a. følgende spørgsmål:

10 10. Spørgsmål 1 Hvor mange borgere har de to valgte private leverandører i Brøndby Kommune fået overdraget at levere hjælp til siden kontraktindgåelsen? Brøndby Kommunes besvarelse af spørgsmål 1: Antal borgere pr. måned DFS (Din Fleksible Service) DK Pleje og Omsorgspleje ApS September Oktober November December Spørgsmål 2 Hvor mange timers hjælp har de to valgte leverandører i Brøndby Kommune leveret siden kontraktindgåelsen? Brøndby Kommunes besvarelse af spørgsmål 2: Timer pr. måned DFS (Din Fleksible Service) DK Pleje og Omsorgspleje ApS Ydelseskategori Personlig Pleje Personlig Pleje Praktisk hjælp Personlig pleje øvrig tid Praktisk hjælp September Oktober November December Personlig pleje øvrig tid Under erstatningssagen har Brøndby Kommune oplyst, at DFS Din Fleksible Service ApS i perioden januar marts 2015 leverede timer, hvilket svarer til ca. 750 timer pr. måned. Konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS leverede i samme periode timer, hvilket svarer til ca timer pr. måned. Under sagen er Human Cares årsrapporter blevet fremlagt for årene Af årsrapporterne fremgår det, at Human Cares resultater har været således: 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr.

11 : kr. Parternes anbringender Ad ansvarsgrundlaget Human Care har gjort gældende, at Brøndby Kommune ved den konstaterede overtrædelse af EU-udbudsreglerne har handlet på en sådan måde, at kommunen efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for Human Care. Af Brøndby Kommunes evalueringsrapport fremgår, at det billigste tilbud blev afvist som ikke-konditionsmæssigt, at den vindende tilbudsgiver afgav det næstbilligste tilbud, og at Human Care afgav det tredje billigste tilbud. Human Care ville således have fået tildelt den udbudte rammeaftale som leverandør nr. 2, hvis Brøndby Kommune ikke havde overtrådt udbudsreglerne, og Human Care er derfor berettiget til en erstatning. Brøndby Kommune har erkendt, at uden de begåede fejl ved tilbudsevalueringen ville Human Care sandsynligvis være blevet tildelt en rammeaftale med kommunen, idet Human Care havde afgivet det næstbilligste tilbud. Ad erstatningskravet Ad påstand 7 Human Care har gjort gældende, at det er overvejende sandsynligt, at selskabet, hvis Brøndby Kommune ikke havde handlet i strid med EUudbudsreglerne, ville have fået kontrakten på den udbudte tjenesteydelse, og at Human Care derfor har krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse. Den mistede fortjeneste skal opgøres på grundlag af kontraktperioden, det forventede antal timer og det forventede dækningsbidrag. Vedrørende kontraktperioden har Human Care nærmere anført, at hvis den udbudte kontrakt var blevet tildelt Human Care, ville Brøndby Kommune hverken have haft anledning eller kontraktretlig hjemmel til at opsige kontrakten før tid. Det er derfor uden betydning for erstatningsudmålingen, at kommunen før tid har opsagt kontrakterne med DFS Din Fleksible Ser-

12 12. vice ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS. Det vil være i strid med det EU-retlige effektivitetsprincip, hvis håndhævelseslovens 14 blev fortolket således, at en ordregiver kan begrænse sin forpligtelse til at betale erstatning ved at opsige den ulovlige indgåede kontrakt før tid. En sådan fortolkning vil betyde, at en ordregiver stort set risikofrit kan indgå rammeaftaler i strid med udbudsreglerne ved blot at sikre sig, at kontrakten indeholder en bestemmelse om, at ordregiveren kan opsige kontrakten før tid og uden at ifalde erstatning til sin kontraktpart, hvis klagenævnet eller en domstol træffer afgørelse om annullation af tildelingsbeslutningen. Forpligtelsen til at betale erstatning kan kun bidrage til at sikre en effektiv anvendelse af udbudsreglerne, hvis Human Care tilkendes erstatning for det tab, der er lidt ved ikke at få tildelt den udbudte rammeaftale. Human Care har derfor som minimum krav på at få godtgjort den fortjeneste, der ville være ved at opfylde den udbudte rammeaftale i en periode på fire år. Det må desuden anses for overvejende sandsynligt, at Brøndby Kommune ville have udnyttet muligheden for at forlænge kontrakterne i 2 gange 12 måneder. Vedrørende det forventede antal timer har Human Care indhentet oplysninger fra Brøndby Kommune om, hvor mange timer de to leverandører har leveret pr. måned. DFS Din Fleksible Service ApS har leveret færre timer end konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS. Fordelingen mellem de to private leverandører ville imidlertid have set anderledes ud, hvis Human Care var blevet valgt som leverandør nr. 2. Det er den enkelte borger, som frit vælger mellem de to private leverandører. Det har således ingen betydning, om den private leverandør er valgt som leverandør nr. 1 eller leverandør nr. 2 på den udbudte rammeaftale. Priser og vilkår for de to leverandører er de samme. Borgernes valg mellem de to leverandører afhænger derfor alene af kvalitet, omdømme og markedsføring. Konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS har flere konkurrencemæssige fordele i forhold til DFS Din Fleksible Service ApS, men disse fordele gælder ikke i forhold til Human Care. Det er på den baggrund udtryk for en rimelig og pragmatisk tilgang til erstatningsudmålingen, at der blot tages udgangspunkt i det gennemsnitlige antal timer, som faktisk er leveret af de to private leverandører siden kontraktindgåelsen. Det antal timer, som Human Care ville have leveret under aftalen, ville stige i hele aftalens løbetid. Årsagen til det er, at det samlede behov for hjemmehjælpsydelser i Brøndby Kommune forventes at stige i aftalens løbetid. Desuden forventes den relative andel af hjemmehjælpsydelser, som leveres

13 13. af private leverandører i forhold til hjemmehjælpsydelser fra den kommunale leverandør, at stige i aftalens løbetid. Dette fremgår af oplysninger, som kommunen har givet til Human Care. Derudover har borgerne generelt nemmere ved at overskue et valg mellem to private leverandører end som det hidtil har været i Brøndby Kommune et valg mellem mange forskellige private leverandører. Vedrørende dækningsbidraget har Human Care anført, at selskabet på lignende kontrakter om levering af hjemmehjælpsydelser i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Hvidovre Kommune i perioden har haft en gennemsnitlig dækningsgrad på 43,5 % pr. år. Dækningsbidraget på den udbudte rammeaftale ville have været lavere end dækningsbidraget på kontrakterne med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Hvidovre Kommune, eftersom de priser, som Human Care har tilbudt Brøndby Kommune, er væsentligt lavere end priserne i de 3 andre kommuner, mens lønudgiften ville være den samme. Forskellen på de tilbudte timepriser modsvares imidlertid til dels af en væsentlig forskel i transportudgifter. Human Cares transportudgifter både ikke-fakturerbar transporttid og udgifter til transportmidler er væsentligt højere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, hvor transportafstanden betyder, at Human Care har udgifter til biler, klippekort og parkeringsafgifter, og hvor trafik og parkeringsvanskeligheder betyder, at medarbejderne bruger meget tid på transport, som ikke direkte kan faktureres over for kunderne. Ved levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i Brøndby Kommune ville Human Cares udgifter til transport være markant lavere, da borgerne i Brøndby Kommune bor i cykelafstand. I Brøndby Kommune ville Human Care derfor kun have haft udgifter til cykler, og medarbejderne ville samtidig bruge mindre tid på transport. Human Care har på baggrund af disse forskelle i priser og transportudgifter beregnet, at dækningsgraden på den udbudte rammeaftale kun ville have været på 31,2 %. Denne beregnede dækningsgrad er realistisk, selv om priserne i Brøndby Kommune som følge af ændringen af serviceloven og det afholdte udbud er en del lavere end i de øvrige kommuner, hvor Human Care har været leverandør af hjemmehjælpsydelser. Selskabets dækningsgrad i 2013 var usædvanlig lav, fordi Human Care valgte at give medarbejderne en række særlige goder som en ekstraordinær belønning i anledning af de foregående års gode resultater. Det vil være misvisende udelukkende at se på dækningsgraden for 2013 ved vurderingen

14 14. af den forventede dækningsgrad på den udbudte kontrakt. Human Care vil ikke få øgede udgifter ved at skulle levere til yderligere nye borgere, idet udgifter til IT, kontorhold og transport allerede vil være dækket. Brøndby Kommune har oplyst, at DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS hver har fået overdraget færre end 100 nye borgere. Den udbudte kontrakt ville heller ikke have betydet en så markant omsætningsforøgelse, at Human Care ApS ville have fået øgede udgifter til administrativt personale og udvidelse af administrative faciliteter. Brøndby Kommune har gjort gældende, at kontrakten med Human Care formentlig ikke havde været overskudsgivende, og at selskabet derfor ikke har lidt et økonomisk tab ved ikke at blive tildelt kontrakten. Serviceloven blev ændret i 2013, hvilket har medført, at flere kommuner herunder Brøndby Kommune er gået væk fra den hidtil anvendte godkendelsesmodel og nu gennemfører udbud som grundlag for valg af private leverandører. Under godkendelsesmodellen opnåede en privat leverandør den samme timesats for sine ydelser som den kommunale leverandør, hvorimod en leverandør ved udbud netop konkurrerer på timeprisen. Udbuddene har medført markant lavere priser på ydelser fra de private aktører. Anvendelsen af udbud som grundlag for tildeling af kontrakt har også medført, at flere private aktører, der har vundet et udbud, har måttet opgive at opfylde kontrakterne på grund af de beskedne dækningsbidrag og er blevet erklæret konkurs. Human Care har ikke dokumenteret, at den seneste udvikling på markedet for personlig pleje og praktisk hjælp med flere udbud, hårdere konkurrence og faldende afkast ikke har ramt selskabet. De historiske gennemsnitlige dækningsbidrag for årene kan derfor ikke lægges til grund. Human Cares kalkulationer skal bl.a. sandsynliggøre en gennemsnitlig dækningsgrad på 31,2 %, dvs. et resultat der er højere end den gennemsnitlige dækningsgrad på 28,9 % i perioden En sådan dækningsgrad er ikke sandsynliggjort. Human Care har oplyst, at de tilbudte priser er væsentligt lavere end priserne på nuværende kontrakter med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Hvidovre Kommune. På trods heraf antager Human Care, at de tilbudte priser vil generere en gennemsnitlig dækningsgrad på 31,2 %. Dette kan ikke lægges til grund.

15 15. Human Cares erstatningskrav må opgøres som summen af det antal timer, som Human Care kunne forvente at have leveret i gennemsnit pr. måned, multipliceret med det forventede dækningsbidrag på kontrakten, multipliceret med det antal måneder, hvor kontrakten er i kraft. Vedrørende det forventede antal timer har kommunen anført, at Human Care ikke har sandsynliggjort, at fordelingen mellem de to private leverandører ville have været anderledes og med en højere andel til Human Care hvis Human Care var blevet tildelt en kontrakt. Human Cares antagelser om konkurrenceforholdet mellem Human Care, DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS er udokumenteret. Udviklingen i selskabets omsætning i Københavns Kommune i perioden har ikke betydning for det konkurrencemæssige styrkeforhold i forhold til andre leverandører i Brøndby Kommune i 2014 og fremefter. Den forventede stigning i antallet af ældre borgere siger ikke noget om, at der også forventes en stigning i behovet for praktisk hjælp og personlig pleje. Ved vurderingen heraf skal blandt andet inddrages den teknologiske udvikling af hjælpemidler, forventningen til en højere grad af selvhjulpethed og prognoser for de ældres sundhed og trivsel. Det er derfor ikke sandsynliggjort, at en stigning i den ældre del af befolkningen også vil føre til et øget behov for praktisk hjælp og personlig pleje. Den observerede stigning i antallet af udførte timer af DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS kan forklares med, at enkelte borgere i perioden konkret havde et meget stort og usædvanligt behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Stigningen kan ikke anvendes som grundlag for en generel forventning om, at antallet af privat leverede timer kan antages at stige tilsvarende. Da Human Care kunne forvente at få tildelt en kontrakt som leverandør nr. 2, bør der tages udgangspunkt i det antal timer, som DFS Din Fleksible Service ApS faktisk har leveret. I perioden september december 2014 leverede DFS Din Fleksible Service ApS ca. 500 timer pr. måned i gennemsnit og i perioden januar marts 2015 ca. 750 timer pr. måned i gennemsnit. I gennemsnit leverede de to leverandører i perioden september december 2014 ca timer pr. måned, og i perioden januar marts 2015 var gennemsnittet ca timer pr. måned. Human Care har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at selskabet ville være stillet anderledes end DFS

16 16. Din Fleksible Service ApS. Vedrørende det forventede dækningsbidrag har Brøndby Kommune nærmere anført, at en dækningsgrad på 31,2 % ikke kan lægges til grund, idet det må antages, at anvendelse af udbud frem for godkendelsesmodellen ved valg af private leverandører har trykket fortjenesten væsentligt for de private leverandører. Human Cares årsregnskaber viser endvidere et støt faldende overskud. Der er således ikke i årsregnskaberne grundlag for at konstatere, at Human Care kunne forvente en dækningsgrad på 31,2 %. Efter kommunens vurdering var dækningsgraden i branchen tidligere da godkendelsesmodellen blev anvendt mellem 10 og 15 %. Den opnåede dækningsgrad i 2013 er derfor retvisende for størrelsen af den dækningsgrad, der fremover kan forventes. Anbringendet om markant lavere transportomkostninger ved levering af ydelser i Brøndby Kommune er udokumenteret. Beregningen af besparelsen i forhold til transporttid er ikke fyldestgørende, idet transport på cykler er langsommere end transport i biler. Transport til og fra hjemmeplejeruten foretages blot to gange (start og slut på en vagt), og udgør dermed en begrænset andel af det samlede tidsforbrug. Transporten mellem borgere udgør en væsentlig andel af ikke-fakturerbar tid. Ved Human Cares opgørelse mangler der endvidere en række omkostninger, som indgår ved drift af hjemmeplejevirksomhed, og som er forbundet med opfyldelsen af kontrakten og dermed er variable i forhold til de leverede ydelser. Disse omkostninger skal fradrages ved beregningen af Human Cares dækningsbidrag. Det drejer sig bl.a. om udgifter til sygedækning, forsikring og eventuel leasing og brændstof. Dette vil resultere i et betydeligt mindre overskud pr. time og dermed et lavere dækningsbidrag. Vedrørende kontraktperioden har Brøndby Kommune anført, at kontrakterne med DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS er opsagt til den 1. februar Kontrakterne vil dermed ikke blive udnyttet i den resterende del af kontraktperioden, og de vil således alene have været i kraft i en periode på 17 måneder. Opsigelsen af kontrakterne følger af disses 4, hvorefter kontrakterne kan opsiges med 3 måneders varsel, hvis klagenævnet har annulleret tildelingsbeslutningen, uden at Brøndby Kommune ifalder erstatningsansvar over for sine kontraktparter. Da klagenævnet har annulleret tildelingsbeslutningen, er kom-

17 17. munen forpligtet til at opsige kontrakterne. I forhold til muligheden for at udnytte optionerne i kontrakterne må det være en konsekvens af annullationen, at Brøndby Kommune ikke lovligt kan udnytte disse. Udnyttelsen af optionerne er endvidere en ret for kommunen, og det kan ikke komme kommunen til skade i en erstatningssag, at kommunen vælger ikke at udnytte en option. De indgåede kontrakter har den 1. februar 2016 alene haft en varighed på i alt 17 måneder, og perioden for beregning af erstatningskravet kan ikke være længere end denne periode, idet der efter tidspunktet for ophøret af kontrakterne ikke er årsagsforbindelse mellem Human Cares tab og den ansvarspådragende handling. I modsat fald vil Human Care blive stillet bedre end DFS Din Fleksible Service og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS. At Human Care ønsker en eventuel erstatning beregnet på grundlag af den fulde kontraktperiode på 4 år og ikke en reduceret kontraktperiode på 17 måneder har intet med det EU-retlige effektivitetsprincip at gøre. Kommunen forventer endvidere at indgå nye kontrakter med private leverandører, og her vil Human Care også kunne komme i betragtning som leverandør. Ad påstand 8 Human Care har gjort gældende, at selskabet i hvert fald har krav på at få dækket afholdte udgifter ved at udarbejde tilbud. Selskabet har således krav på en erstatning, der svarer til negativ kontraktinteresse. De anførte timesatser for direktør Shahid Latif og projektansvarlig Finn Olesen er beregnet som de faktiske lønudgifter pr. time med et mindre tillæg. Human Care gjorde sig ekstraordinær stor umage med at udarbejde et grundigt og omfangsrigt tilbudsmateriale, som var målrettet kommunens behov. Af strategiske årsager blev der lagt stor vægt på at forsøge at vinde netop dette udbud. Direktør Shahid Latif satte derfor alt andet arbejde til side og viede al sin tid i mere end en måned på at formulere de elementer, der skulle være indeholdt i tilbuddet, mens projektansvarlig Finn Olesen navnlig koncentrerede sig om at indhente referencer og styre fremdriften i udarbejdelsen af tilbuddet. Udbudskonsulent Svend Svendsen varetog kvalitetssikringen af tilbuddet. Brøndby Kommune har gjort gældende, at Human Care ikke har sandsyn-

18 18. liggjort, at det oplyste tidsforbrug er relateret til udarbejdelse af tilbuddet på kontrakten med kommunen. Kommunen har erkendt, at der ved udarbejdelsen af tilbuddet har været et tidsforbrug til indsamling af dokumentation og gennemførelse af beregninger, men det oplyste timeforbrug for Human Cares to medarbejdere og for udbudskonsulent Svend Svendsen kan ikke anvendes som dokumentation for, hvor stort et tidsforbrug der er anvendt på at udarbejde tilbuddet. Det fremgår ikke af fakturaen fra udbudskonsulent Svend Svendsen, at den relaterer sig til det foreliggende udbud. Human Care udfører efter egne oplysninger arbejde med personlig pleje og praktisk hjælp i en række kommuner og har efter det oplyste deltaget i en række udbud i Det må antages, at dette også har været tilfældet i 2014, og at materialet i vid udstrækning har kunnet genbruges fra det ene udbud til det næste med relevante tilpasninger i forhold til det aktuelle udbud. Der foreligger ikke tidsregistreringer, der sandsynliggør et tidsforbrug ved udarbejdelse af tilbud på de enkelte udbud. Klagenævnet udtaler: Ad erstatningsgrundlaget Klagenævnet har ved kendelse af 10. december 2014 konstateret, at Brøndby Kommune har handlet i strid med de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at afvise Human Cares tilbud som ikkekonditionsmæssigt, uanset at Human Cares tilbud opfyldte annonceringsbetingelsernes mindstekrav til teknisk og/eller faglig formåen og de relevante krav til udformning af referencelisten. Brøndby Kommune har herved handlet ansvarspådragende i forhold til Human Care. Ad erstatningskravet: Ad påstand 7 Det er ubestridt, at Human Care ville være blevet tildelt en rammeaftale, hvis selskabets tilbud ikke var blevet afvist som ikke-konditionsmæssigt. Human Care skal derfor have en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse.

19 19. Som anført af parterne skal Human Cares tab opgøres ud fra kontraktperiodens længde, det antal timer, som Human Care kunne forvente at have leveret i gennemsnit pr. måned, hvis selskabet var blevet tildelt rammeaftalen, og den forventede dækningsgrad på kontrakten. Kontraktperioden Brøndby Kommune har opsagt kontrakterne med DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS med virkning fra den 31. januar Kontrakterne vil på det tidspunkt have været i kraft i 17 måneder. Det fremgår, at kommunen forventer at iværksætte et nyt udbud. Hvis Brøndby Kommune ikke havde handlet ansvarspådragende ved ikke at tage Human Cares tilbud i betragtning, ville kommunen have tildelt Human Care en kontrakt med en varighed på i hvert fald 4 år. Der skal derfor ved opgørelsen af Human Cares tab tages udgangspunkt i en kontraktperiode på 4 år. Den omstændighed, at Human Care ved et nyt udbud har mulighed for at afgive tilbud og komme i betragtning som leverandør, kan ikke føre til, at tabet skal opgøres ud fra en kontraktperiode på kun 17 måneder. Da Brøndby Kommune ikke var forpligtet til at udnytte optionen på op til 2 gange 12 måneder, er der ikke grundlag for at opgøre tabet ud fra en kontraktperiode på 6 år. Antallet af timer Det var forudsat i annonceringsbetingelsernes pkt. 1.4, at rammeaftalen skulle indgås med 2 leverandører. Det fremgår endvidere, at Brøndby Kommune tildeler indledningsvis aftalen til den virksomhed, der afgiver den laveste pris. Herefter vil først den næstlavest bydende få tilbudt muligheden for at levere ydelsen til samme pris som laveste bydende på samme vilkår. Afslås dette vil den tilbudsgiver, der har afgivet det tredje laveste bud få tilsvarende mulighed og så fremdeles. Klagenævnet lægger herefter til grund, at kontrakterne med DFS Din Fleksible Service ApS og konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS har ens vilkår, herunder ens priser, hvilket alt andet lige skulle medføre, at de 2 leverandører havde lige mange borgere at servicere i Brøndby Kom-

20 20. mune. Dette stemmer med oplysningerne fra Brøndby Kommune, hvorefter der kun er en forholdsvis lille forskel i antallet af borgere, som de 2 leverandører servicerer, men at konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS har ydet langt flere timer end DFS Din Fleksible Service ApS. Antallet af leverede timer er således ikke kun afhængig af, hvor mange borgere der vælger den ene leverandør frem for den anden. Der indgår således andre forhold, som påvirker borgernes valg, uden at klagenævnet kan fastslå hvilke. Herefter, og da Human Care ikke har sandsynliggjort, at selskabets kvalitet, omdømme og markedsføring er bedre end DFS Din Fleksible Service ApS, og at dette ville have medført, at konsortiet DK-pleje ApS og Omsorgsplejen ApS og Human Care havde leveret lige mange timer, finder klagenævnet, at det antal timer, som DFS Din Fleksible Service ApS har leveret, kan indgå i opgørelsen af Human Cares tab. Human Care har ikke sandsynliggjort, at der inden for kontraktperioden på 4 år ville ske en forøgelse af antallet af ældre og plejekrævende borgere og en ændring i fordelingen af timer mellem den kommunale leverandør og de private leverandører med den virkning, at tabet skal beregnes ud fra et større antal timer end leveret af DFS Din Fleksible Service ApS. Den forventede dækningsgrad Human Care har oplyst, at dækningsbidraget på kontrakten med Brøndby Kommune ville have været lavere end dækningsbidraget på kontrakterne med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Hvidovre Kommune, idet de tilbudte priser på ydelserne i Brøndby Kommune var væsentlig lavere end priserne i de 3 andre kommuner. Den dækningsgrad, som Human Care har beregnet til 31,2 % på kontrakten med Brøndby Kommune, er trods den lavere omsætning i det væsentlige begrundet i lavere udgifter til transport. Klagenævnet finder ikke, at Human Care har sandsynliggjort, at dækningsgraden ville have været 31,2 %. Klagenævnet har navnlig lagt vægt på, at det ikke efter de foreliggende oplysninger er realistisk, at al transport ville være foregået pr. cykel. Klagenævnet har endvidere taget udviklingen i Human Cares dækningsgrad siden 2010 i betragtning. Dækningsgraden og de realiserede resultater har således været faldende i perioden frem til 2013, hvor dækningsgraden var 23 %.

21 21. Efter det anførte om kontraktperiodens længde, det anslåede antal timer og den forventede dækningsgrad pålægger klagenævnet Brøndby Kommune til Human Care at betale en skønsmæssig fastsat erstatning på kr. med procesrente som fastsat nedenfor. Sagsomkostninger Efter sagens udfald vedrørende erstatningsspørgsmålet sammenholdt med parternes påstande skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part. Herefter bestemmes: Brøndby Kommune skal til Human Care ApS betale kr. med procesrente fra den 21. januar Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part. Beløbet skal betales inden 8 uger, efter at denne afgørelse er meddelt Brøndby Kommune. Brøndby Kommunes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger, efter at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 8, stk. 1. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Johannes Krogsgaard fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038114

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038114 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038114 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg) 10. december 2014 K E N D E L S E Human Care ApS (Advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, Roskilde) mod Brøndby Kommune (selv) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035307 (Erik P. Bentzen, Pernille Hollerup) 15. december 2014 K E N D E L S E BSN Medical AB (advokat Anders Worsøe, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014633 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 27. maj 2009 K E N D E L S E Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt ApS (advokat Klaus Antonsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ 2005-000-2378 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 22. september 2005 K E N D E L S E Vestegnens Tolke- og Rådgivningsservice ved Hawshir Ahmed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 21. september 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025987 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 26. november 2012 K E N D E L S E Tecan Nordic AB (advokat Troels Wenzel Østergaard, København) mod Statens Serum Institut (Kammeradvokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019614 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 19. oktober 2010 K E N D E L S E Manova A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Undervisningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 21. februar 2007 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-3559 (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 K E N D E L S E Danske Care A/S (advokat Ann Christina Rindom Sørensen, Holbæk) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00351 (Niels Feilberg Jørgensen, Christina Kønig Mejl) 20. december 2017 K E N D E L S E (Visse oplysninger i kendelsen er på klagerens begæring ikke offentliggjort) Tunstall

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-226.271 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine Heidemann Garde) 20. august 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-72.226 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 K E N D E L S E (Svend B. Thomsen Varde A/S) (advokat Mogens Hansen, København) mod Blåvandshuk Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011415 (Carsten Haubek, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 4. december 2007 K E N D E L S E Magnus Informatik A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved specialkonsulent,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-37.538 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Gorm K. Elikofer) 1. marts 2005 K E N D E L S E BN Produkter Danmark A/S (advokat Poul Mortensen, Vejle) mod Odense Renovationsselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Henrik Fausing) 31. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Henrik Fausing) 31. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 31. oktober 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den Danske Stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016730 (Kirsten Thorup, Niels Sørensen, Melitta Keldebæk) 9. januar 2009 K E N D E L S E C.C. Brun Entreprise A/S (advokat Henning Biil, København) mod A/S Storebælt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034302 (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 K E N D E L S E Maxys A/S og Solid Software Development ApS (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen) 19. december 2016 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen) 19. december 2016 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-8535 (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen) 19. december 2016 K E N D E L S E Zøllner A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Hundested Havn I/S (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 15. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 15. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-14149 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 15. september 2016 K E N D E L S E SIM Lægekørsel I/S (advokat Henning Biil, København) mod Region Syddanmark (advokat Jens Bødtcher-Hansen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere