Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland"

Transkript

1 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1 I medfør af lov om luftfart, jf. 148, som fastsat ved lov nr. 475 af 9. juni 2004 og lov nr. 242 af 21. marts 2007, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Definitioner Udstedelsesafgift: Afgift, der betales for Trafikstyrelsens udstedelse af luftdygtighedsbeviser til luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat, jf. luftfartslovens 148, stk. 1-4, som fastsat ved lov nr. 475 af 9. juni : Betaling for Trafikstyrelsens tiltrædelseskontrol, herunder alle direkte og indirekte omkostninger, ved udstedelser, godkendelser og enkeltstående forretninger, fx afholdelse af prøver. Årsafgift: Afgift, der betales for Trafikstyrelsens løbende tilsyn i en periode på 12 måneder med luftdygtighed for luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat, for tilsyn med teletekniske anlæg og for tilsyn med flyvekontroltjeneste, jf. luftfartslovens 148, stk. 1-6, som fastsat ved lov nr. 475 af 9. juni : Betaling for Trafikstyrelsens løbende tilsyn, herunder alle direkte og indirekte omkostninger, med den pågældende funktion eller virksomhed i en periode på 12 måneder. 2. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter for opgaver, herunder offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland. Anm.: For Danmark gælder BL 9-10, Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet, 13. udgave. 3. Generelt 3.1. Satserne i denne BL, herunder i bilag 1, er i danske kroner. BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 1

2 3.2 Gebyr efter denne BL betales af den, i hvis interesse forretningen udføres. 3.3 Udebliver betaling i henhold til denne BL og luftfartsloven efter sidste rettidige indbetalingsdag, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 100 for hver erindringsskrivelse. Anm. 1: Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens 5. Anm. 2: Efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige kan skyldige beløb med påløbne renter inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter denne lov, og restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved udpantning, indeholdelse i løn mv. samt ved modregning i overskydende skat samt eftergive skyldige beløb. Endvidere kan restanceinddrivelsesmyndigheden efter loven tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Anm. 3: Gebyrer for registrering af rettigheder over luftfartøjer betales efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat i medfør af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. 4. er 4.1 Der betales udstedelsesgebyr efter bilag 1 til denne BL. 4.2 og særlige betalinger i henhold til pkt betales ved forretningens afslutning (udstedelsestidspunktet). Trafikstyrelsen kan dog opkræve a conto beløb, som betales før forretningens påbegyndelse og undervejs i takt med forretningens udførelse For forretninger, for hvilke der ifølge bilag 1 til denne BL ikke er fastsat et fast udstedelsesgebyr, samt for dispensationer fastsættes der udstedelsesgebyr efter regning. Dette indebærer, at gebyret fastsættes på grundlag af Trafikstyrelsens timeforbrug Hvor gebyret fastsættes efter regning, er timeprisen kr. 924, jf. dog pkt I forbindelse med en virksomhedsomdannelse fx fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales et udstedelsesgebyr, der beregnes på baggrund af timeforbrug I forbindelse med en udstedelsesforretning, hvor der er en forhåndsdialog med Trafikstyrelsen, kan Trafikstyrelsen forinden stille krav om, at det arbejde, som Trafikstyrelsen udfører, indtil ansøgning indgives, vil indgå helt eller delvis i forretningen, og at denne del af forretningen skal medregnes i udstedelsesgebyret på baggrund af timeforbrug. 4.3 For udførelse af forretninger på Færøerne eller i Grønland, betales, ud over gebyret eller afgiften for den pågældende forretning, for Trafikstyrelsens rejse- og opholdsudgifter. 4.4 Forretninger uden for dansk område kan foretages efter nærmere aftale med Trafikstyrelsen. For sådanne forretninger betales, ud over gebyret for den pågældende forretning, for Trafikstyrelsens rejse- og opholdsudgifter. Trafikstyrelsen kan opkræve a-conto beløb, som betales før forretningens påbegyndelse. 4.5 Udførelse af forretninger uden for Trafikstyrelsens åbningstid kan kun ske i ekstraordinære tilfælde og efter nærmere aftale med Trafikstyrelsen. Sker udførelsen af forretningen uden for åbningstiden efter ønske fra rekvirenten, betales, medmindre der er tale om prøver omfattet af tabel 4F - 4M i bilag 1 til denne BL, ud over gebyret eller afgiften kr samt kr pr. påbegyndt time ud over de første 7 timer efter forretningens påbegyndelse. BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 2

3 Anm.: Trafikstyrelsens åbningstid er mandag-torsdag kl og fredag kl (dansk tid), dog ikke helligdage eller dage, hvor Trafikstyrelsen har annonceret lukning. 4.6 Ved afbrydelse af en forretning inden afslutning betales en forholdsmæssig andel af udstedelsesgebyret eller afgiften efter et skøn over, hvor stor en andel af forretningen der var gennemført på dette tidspunkt, jf. dog pkt Betalingen udgør a. 25% af udstedelsesgebyret, hvis mindre end 50 % af udstedelsesforretningen er gennemført, b. 50% af udstedelsesgebyret, hvis 50% eller mere, men mindre end 75% af udstedelsesforretningen er gennemført, og c. 75% af udstedelsesgebyret, hvis 75% eller mere af forretningen er gennemført Ved afbrydelse af en forretning, for hvilken udstedelsesgebyret fastsættes efter regning, betales et beløb for det allerede udførte arbejde Prøver, der afsluttes før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafikstyrelsens forhold eller force majeure, betragtes som afsluttede forretninger, hvorfor hele udstedelsesgebyret, jf. tabel 4F - 4K i bilag 1 til denne BL skal betales Prøver betragtes som påbegyndte forretninger, når tilmelding til prøven er sket. Ved afmelding af en prøve, jf. tabel 4J - 4K i bilag 1 til denne BL, på grund af sygdom hos eleven betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt af den indstillende skole inden tidspunktet for den pågældende prøve, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafikstyrelsen ved lægeerklæring. 4.7 Der betales gebyr for udstedelse af erstatningsdokumenter og konvertering af dokumenter mellem ordninger efter tabel 2A i bilag 1 til denne BL. 4.8 Betaling sker efter de gebyrer, jf. bilag 1 til denne BL, der er gældende på det tidspunkt, hvor forretningen afsluttes (udstedelsestidspunktet), jf. dog pkt For forretninger efter regning, der ikke er afsluttet på tidspunktet for denne BL s ikrafttræden, og for igangværende forretninger, hvor der ved BL ens ikrafttræden skiftes fra fast gebyr til gebyr efter regning, beregnes gebyret indtil dette tidspunkt efter de hidtil gældende regler indtil denne BL s ikrafttræden. Efter dette tidspunkt beregnes gebyret efter bestemmelserne i denne BL. For forretninger, hvor der efter de hidtidige regler ikke har været krav om gebyr, vil der ikke blive opkrævet gebyr for sagsbehandling foretaget indtil ikrafttrædelsesdatoen. 5. er 5.1 Ud over udstedelsesgebyr efter pkt. 4.1 betales der årsgebyr efter bilag 1 til denne BL. 5.2 betales 12 måneder efter afslutningen af den forretning, der er nævnt i pkt. 4.2, og derefter ved begyndelsen af hver ny 12 måneders periode. 5.3 Betaling sker efter de gebyrer og afgifter, der er gældende på det tidspunkt, hvor den nye 12 måneders periode begynder, jf. pkt Ved betaling af årsgebyr i tilknytning til en forretning, hvor der betales fast udstedelsesgebyr, jf. afsnit 4, er det 1. årsgebyr indeholdt i udstedelsesgebyret. Er der tale om et udstedelsesgebyr efter regning, betales 1. årsgebyr separat samtidig med udstedelsesgebyret. BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 3

4 5.5 I forbindelse med en virksomhedsomdannelse fx fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales ud over udstedelsesgebyret efter pkt , årsgebyr for de første 12 måneder med fradrag af et beløb svarende til den resterende periode knyttet til det sidst erlagte årsgebyr inden virksomhedsomdannelsen. 5.6 Betalt årsgebyr, herunder årsgebyr, der er omfattet af udstedelsesgebyr, jf. pkt. 5.4, for en påbegyndt periode tilbagebetales ikke bortset fra de tilfælde, der fremgår af pkt Der foretages automatisk forholdsmæssig tilbagebetaling af årsgebyr, hvis det i løbet af årsgebyrperioden, dog tidligst efter ét år fra udstedelsestidspunktet, jf. pkt. 4.2, forekommer at, a. et luftfartøj slettes af det danske nationalitetsregister, eller b. rettighederne knyttet til en autorisation, en driftstilladelse, en licens, eller et luftdygtighedsbevis opgives/indstilles. Tilbagebetalingen sker under forudsætning af, at pågældende dokument deponeres hos Trafikstyrelsen, jf. pkt og i øvrigt efter nedenstående regler For årsgebyrer vedrørende a. luftdygtighedsbeviser omfattet af tabel 6B eller 6C i bilag 1 til denne BL, hvor der skiftes mellem disse tabeller, og b. luftdygtighedsbeviser, hvor pågældende luftfartøj skifter ejer/bruger, foretages forholdsmæssig tilbagebetaling, dog udbetales beløb under kr. 200 ikke. Anm. 1: Den situation, der er omhandlet i pkt a., indebærer i praksis, at rettigheden knyttet til det oprindelige luftdygtighedsbevis opgives/indstilles samtidig med, at der sker en udstedelse af en ny rettighed knyttet til luftdygtighedsbeviset. Den automatiske forholdsmæssige tilbagebetaling for den indstillede rettighed skal altså ske efter pågældende tabel, der skiftes fra, og der skal betales fuldt udstedelsesgebyr efter den anden tabel. Anm. 2: Den situation, der er omhandlet i pkt b., indebærer i praksis, at den oprindelige ejer/brugers rettigheder til pågældende luftdygtighedsbevis opgives/ind-stilles, og at den nye ejer/bruger overtager rettighederne. Den automatiske forholdsmæssige tilbagebetaling til den oprindelige ejer/bruger skal således foretages efter pågældende tabel, og den nye ejer skal betale nyt årsgebyr efter samme tabel For andre årsgebyrer end dem, der er nævnt i pkt , foretages forholdsmæssig tilbagebetaling med 50 % af det beregnede beløb, dog udbetales beløb under kr. 200 ikke Hvis rettighedshaveren samtidig eller senest en måned efter, at rettigheden er opgivet/indstillet, ansøger om ny tilsvarende rettighed, kan der efter ansøgning ydes forholdsmæssig tilbagebetaling af årsgebyret vedrørende den opgivne rettighed, dog udbetales beløb under kr. 200 ikke Tilbagebetaling beregnes pr. dag regnet fra dagen efter, at Trafikstyrelsen har modtaget pågældende dokument til deponering. 5.8 Hvis der ønskes fritagelse for betaling af fremtidigt årsgebyr for luftdygtighedsbevis, autorisation, driftstilladelse eller licens, skal pågældende dokument deponeres hos Trafikstyrelsen, inden den pågældende gebyrperiodes start. 6. Lovbestemte afgifter BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 4

5 6.1 Afgifter, der er fastsat i luftfartslovens 148, stk. 1 5 (jf. lov nr. 475 af 9. juni 2004), er reguleret efter lovens 148, stk. 7, som angivet i bilag 1 til denne BL. 6.2 Bestemmelserne i pkt. 4.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, og afsnit 5 finder tilsvarende anvendelse for de afgifter, der er nævnt i pkt. 6.1, jf. dog pkt Kravet indeholdt i pkt. 5.7 om, at forholdsmæssig tilbagebetaling tidligst kan ske efter ét år fra udstedelsen, gælder ikke for tabel 6 C i bilag 1 til denne BL, idet der således godt kan ske forholdsmæssig tilbagebetaling af den i udstedelsesafgiften indeholdte årsafgift. 7. Dispensation Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 3-5 samt pkt. 6.2 i denne BL. 8. Klageadgang Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed. 9. Ikrafttræden 9.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves BL 9-10, 12. udgave af 14. juni 2013, jf. dog pkt. 4.8, og 5.3 i nævnte BL. Trafikstyrelsen, den Carsten Falk Hansen / Anne Heckscher Niebuhr BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 5

6 Bilag 1 til BL 9-13 Gebyr- og afgiftssatser for 2014 for Færøerne og Grønland 1 Forord Dette bilag indeholder gebyr- og afgiftssatserne for 2014 gældende for Færøerne og Grønland. Afgifterne i tabellerne 6C Luftfartøjer over kg eller luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat og 8E Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater er fastsat i 148, stk. 1-5, i luftfartsloven (jf. lov nr. 475 af 9. juni 2004). Beløbene er reguleret pr. 1. januar 2014 i henhold til 148, stk. 7, og bekendtgørelse nr af 21. august 2013, som indeholder tilpasningsprocenten for 2014 på -0,2 pct. tillagt 2 pct., hvilket betyder, at afgifterne fra 2013 til 2014 er forhøjet med 1,8 pct. Den afgift, der er fastsat i 148, stk. 6, i luftfartsloven, (jf. lov nr. 475 af 9. juni 2004) for tilsyn med flyvekontroltjeneste (en route) fremgår ikke af bilaget, da de flyvekontroltjenesteenheder, der udfører flyvekontroltjeneste (en route) for Grønland og Færøerne ikke er hjemmehørende der og derfor ikke omfattet af denne lovbestemmelse. BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 6

7 Kapitel 2: Generelle gebyrer Tabel 2A. Udstedelse af erstatningsdokumenter/genudstedelser A1 Udstedelse af erstatningsdokumenter 202 A2 Konvertering af dokumenter (mellem ordninger) 202 Tabel 2C Øvrige opgaver C1 Øvrige opgaver, der ikke er beskrevet Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere D1 Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere i henhold til securitybekendtgørelsens BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 7

8 Kapitel 3: Luftfartøjsregistret Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret A1 Registrering af luftfartøjer, som udelukkende anvendes privat op til og med kg A2 Registrering af øvrige luftfartøjer Tabel 3B. Registrering af ejerskifte, brugerskifte, sletning af midlertidig registrering og sletning af et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret B1 Registrering af ejer- og brugerskifte, sletning af luftfartøjer. Der opkræves ikke for sletning som følge af havari BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 8

9 Kapitel 4: Certifikater Certifikater Tabel 4A. Certifikater, piloter A1 Førstegangsudstedelse af certifikat, ikke-erhvervsmæssigt pilotcertifikat A2 Tilføjelses af ny rettighed for ikke-erhvervsmæssige pilotcertifikater pr. certifikat A3 Førstegangsudstedelse af certifikat, erhvervsmæssigt pilotcertifikat A4 Tilføjelses af ny rettighed for erhvervsmæssige pilotcertifikater A5 Udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL pr. autorisation A6 Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation Tabel 4B. Certifikater, ATM B1 Førstegangsudstedelse af flyveleder- og FIS-certifikat B2 Tilføjelse af ny rettighed flyveleder- og FIS-certifikat B3 Udstedelse af Flyveleder- og FIS-elevcertifikat B4 B5 Førstegangsudstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. påtegning Fornyelse eller udvidelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. påtegning Tabel 4C. Certifikater, tekniske C1 Førstegangsudstedelse Part-66 AML-certifikat C2 Fornyelse eller udvidelse Part-66 AML-certifikat C3 Førstegangsgodkendelse af assessor/typeeksaminer C4 Fornyelse af assessor/typeeksaminer Tabel 4D. Certifikater, øvrige D1 Udstedelse af F-certifikat D2 Udstedelse af C/C attestation 707 D3 Udstedelse af luftfartradiotelefonistcertifikat 707 D4 Udstedelse af K-certifikat Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat E1 Validering eller blokvalidering af certifikat E2 SOLI (change of state of license issue) BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 9

10 Praktiske prøver Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot F1 Praktiske pilot prøver, herunder: - PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj - Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL -Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM G1 Flyveledere og FIS Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater H1 Part 66 AML-certifikat Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater I2 Prøve som luftfartsradiotelefonist Teoretiske prøver Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot J1 PPL pr. prøve/omprøve, pr. fag 631 J2 ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag, inklusive morseprøve 980 J3 Instruktørrettighed sektion Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM K1 Flyveleder/FIS-certifikat pr. prøve/omprøve, pr. fag Tabel 4M. Udstedelse af medical M1 Førstegangsudstedelse af medical 596 BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 10

11 Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under personcertificering Tabel 5A er, Luftfartskoler og flyvelæger A1 luftfartskoler, piloter A2 Registrering af Registered Facility A3 luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse A4 Luftfartsskoler, Part 147 skole A5 Flyvelæger/AeMC A6 Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse, pr. kategori A7 Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer Tabel 5B: er Luftfartskoler B1 ATO/FTO/TRTO Tabel 5C. Registered Facility C1 Registrering af Registered Facility 399 Tabel 5E. Luftfartsskoler, ATM E1 Praktisk uddannelse, jf. BL 6-95 og BL E2 Teoretisk uddannelse, jf. BL 6-94 og BL Tabel 5G. Luftfartsskoler, PART 147 skoler G1 Part 147 skole Tabel 5H. Flyvelæger/AeMC H1 Flyvelæger/AeMC 934 BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 11

12 Kapitel 6: Luftdygtighed Tabel 6A. Luftdygtighed for private luftfartøjer op til og med kg og luftfartøjer, hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben) -udstedelse A1 Luftdygtighedsbeviser for private luftfartøjer under kg og luftfartøjer, hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben) Tabel 6B. Luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for luftfartøjer op til og med kg, som udelukkende anvendes privat inkl. unioner B1 Op til og med 300 kg 247 B2 Over 300 kg op til og med 600 kg 944 B3 Over 600 kg op til og med kg Tabel 6C. Luftfartøjer over kg eller luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat (lovbestemte) (prisniveau 2014) Udstedelsesafgift C1 Op til og med 300 kg Årsafgift 270 C2 C3 C4 Over 300 kg op til og med kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt 100 kg over 300 kg 743 Over kg op til og med kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt 100 kg over kg 743 Over kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt kg over kg Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register D1 Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse) Tabel 6E. Export statements / Export af luftdygtighedsbeviser E1 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser - ikke USA E2 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser - USA BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 12

13 Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger) F1 Flyvetilladelse inklusiv godkendelse af flyvebetingelser F2 Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser F3 Fornyelse af flyvetilladelse F4 Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit) Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat G1 Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat Tabel 6H. Diverse ydelser H1 Ændring af flyvehåndbog Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I1 Byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly J1 Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly 768 Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate K1 Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation) BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 13

14 Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer Tabel 7A. Udstedelseskontroller - værksteder A1 A2 Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part 145, Part M (F) og BL 2-1) samt part 145 med A-ratings begrænset til avionic og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted), samt autorisation til udførelse af NDT-arbejde og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation A3 Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel A4 Stand-alone CAMO er Tabel 7B.. Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part 145, Part M (F) og BL 2-1) B1 Luftfartøjer op til og med kg B2 Luftfartøjer op til og med kg B3 Luftfartøjer op til og med kg B4 Luftfartøjer op til og med kg B5 Luftfartøjer over kg B6 Part 145 med A-ratings begrænset til avionic B7 Tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation erne i tabel 7B dækker også B-, C- og D-ratings. Komponentværksteder Tabel 7C., Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) C1 C2 C3 Komponentværksted med B-/C-ratings og op til og med 10 ansatte involveret i maintenance Komponentværksted med B-/C-ratings og mellem 10 og 150 ansatte involveret i maintenance Komponentværksted med B-/C-ratings og over 150 ansatte involveret i maintenance C4 Autorisation til udførelse af NDT-arbejde C5 Tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation Fremstillingsvirksomheder Tabel 7D., Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel D1 Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 14

15 Tabel 7E., Stand-alone CAMO er E1 Luftfartøjer op til og med kg E2 Luftfartøjer over kg og op til og med kg E3 Luftfartøjer over kg og op til og med kg E4 Luftfartøjer over kg og op til og med kg E5 Luftfartøjer over kg BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 15

16 Kapitel 8: Flyvepladser, teletekniske anlæg Flyvepladser og teletekniske anlæg Tabel 8A. Udstedelse, Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg Godkendelse af offentlige flyvepladser, herunder: A1 A2 - IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der er godkendt til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafikstyrelsen - IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/R-NAV) Godkendelse af private flyvepladser, helikopterflyvepladser, svæveflyvepladser, der ikke administreres gennem DSvU, inklusive anmeldelse af private flyvepladser A3 Tilsyn med securityplaner på flyvepladser A4 Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater (lovbestemte) A5 Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj A6 Godkendelse af luftfartshindringer A7 A8 A9 Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU s luftfartstjenesteforordning (forordning nr. 550/2004, som ændret ved forordning nr. 1070/ 2009) Udpegelse af luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU s luftfartstjenesteforordning Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU s luftfartstjenesteforordning Tabel 8B., Godkendte, offentlige flyvepladser B1 IMC-flyvepladser med mere end 2 præcisionslandingsbaner B2 IMC-flyvepladser med 1-2 præcisionslandingsbaner B3 B4 IMC-flyvepladser i forsvarets regi, som er godkendt af Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig, civil luftfart IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler, VOR/NDB/VDF/radar/R- NAV B5 Øvrige IMC-flyvepladser og IMC-helikopterflyvepladser B6 VMC-flyvepladser og VMC-helikopterflyvepladser BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 16

17 Tabel 8C., Godkendte, private flyvepladser C1 Private flyvepladser, helikopterflyvepladser samt svæveflyvepladser, der ikke administreres gennem DSvU C2 Helikopterdæk på faste havanlæg C3 Helikopterdæk på bevægelige havanlæg (efterfølgende udstedelser) Intet årsgebyr C4 Helihoistsystemer Tabel 8d., Tilsyn med security på flyvepladser D1 D2 D3 Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mere end 5 mio. afrejsende passager Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mellem 1 og 5 mio. afrejsende passagerer Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mindre end 1 mio. afrejsende passagerer, dog ikke mindre flyvepladser, jf. gebyrlinje D4 i denne tabel D4 Godkendelse af sikkerhedsplan for mindre flyvepladser Tabel 8E. Årsafgift, Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater (lovbestemte) (prisniveau 2014) Årsafgift E1 ILS kategori I, II, III inkl. markers E2 Localizer eller VOR E3 DME E4 Radar E5 VDF E6 Kommunikationsanlæg E7 NDB eller locator Tabel 8F., Godkendelse af kontrolorganisation F1 Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 17

18 Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed A1 Luftfartøjer over MTOM kg A2 Luftfartøjer op til og med MTOM kg A3 Luftfartøjer op til og med MTOM kg A4 Luftfartøjer op til og med MTOM kg Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate) B1 Anden erhvervsmæssig flyvning Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse C1 Ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed D1 Luftfartøjer på MTOM kg og derover D2 Luftfartøjer under MTOM kg Tabel 9E. Tilsyn med security E1 E2 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer på MTOM kg. og derover Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer under MTOM kg E3 E4 Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med eftersynsmuligheder Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører uden eftersynsmuligheder E5 Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører Intet årsgebyr Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning F1 Anmeldelse af firmaflyvning 924 Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register G1 Godkendelse af wet-lease i forhold til EU forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet G2 Godkendelse af dry-lease til andre udenlandske kommercielle operatører BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 18

19 Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer H1 Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC) BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 19

20 Kapitel 10: Særlige tilladelser Tabel 10A. Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi A1 Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi BL 9-13 / Udg. 1 / 2013 / 20

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 9111 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 10385 af 17/12/2014 Bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Lovtidende A 2015 Udgivet den 3. december 2015 25. november 2015. Nr. 1371. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10) BEK nr 9112 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Journalnummer: TS30302-00032 Transport- og Bygningsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9702 af 18/09/2014

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 10385 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00042 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 31. august 2017 29. august 2017. Nr. 1010. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 (Høringsudkast) Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. BEK nr 703 af 09/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS00102-00012

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Givið út 18. desember 2015 25. november 2015. Nr. 1370. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv.

Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 9-10 Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Udgave 8, 23. november 2009 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 21. desember 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2016 Udgivet den 9. december

2016 Udgivet den 9. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 9. december 2016 28. november 2016. Nr. 1508. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. BEK nr 1370 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS30302-0073

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

2016 Udgivet den 7. december

2016 Udgivet den 7. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. december 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Lovtidende A Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. Udgave 11, 28. november 2012 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1, 17. december 2013 I medfør af lov om luftfart, jf. 148,

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 2, 16. december 2014 I medfør af lov om luftfart, jf. 148,

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 14. juni 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Indhold Gebyrreglement år 2000

Indhold Gebyrreglement år 2000 Indhold Gebyrreglement år 2000 Side Tabeloversigt 6 1 Gebyrreglement år 2000 7 1.1 Forord 1.2 Hjemmel og ikrafttræden 2 Generelle bestemmelser 8 2.1 Beregning og betaling af gebyr 2.2 Tilbagebetaling af

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet Bekendtgørelse nr. af 2013 Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet I medfør af 4, stk. 8, 6, stk. 5, 21 u, stk. 8, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 14. december Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Lovtidende A Udgivet den 14. december Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 12. december 2013. Nr. 1424. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet I medfør af 4, stk. 8, 6, stk. 5, og 21 u, stk. 8,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8 Takstregulativ for side 1 af 8 Indholdsfortegnelse; Generelt om Thisted Lufthavn, side... 2 1 Almindelige betingelser... 3 2 Startafgifter... 3/4 3 Nedsættelse af startafgifter... 4/5 4 Passagerafgifter...

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (Betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, Havarikommissionen,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer 2012/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS3000715-00006 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lov om ændring af lov om luftfart

Lov om ændring af lov om luftfart 2003/1 LSF 204 Offentliggørelsesdato: 31-03-2004 Transport- og Energiministeriet Vis mere... Sagsforløb 2003/1 LF 204 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde Betænkning

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Takst & Betalingsregulativ

Takst & Betalingsregulativ 2017 Takst & Betalingsregulativ Version 1.0 Indhold 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 2 STARTTAKST... 2 3 PASSAGERAFGIFTER... 2 4 OPHOLDSAFGIFTER... 3 5 ÅBNINGSAFGIFTER... 3 6 REDUKTION AF STARTTAKST...

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 8-1 Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.* Udgave 1, 10. juli 2001 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 6. maj 2015 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Høringsnotat vedr. forskrifter om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet og ved rettighedsregistrering

Høringsnotat vedr. forskrifter om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet og ved rettighedsregistrering Høringsnotat vedr. forskrifter om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet og ved rettighedsregistrering Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt Erhvervsflyvningens

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014 Import af Luftfartøjer 18. November 2014 Agenda 1. Hvilke bestemmelser er i spil ved import. 2. Hvordan har Trafikstyrelsen organiseret sig 3. Hvad skal der til for registrering / luftdygtighed 1. Registreringsbevis

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-70 Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere