Udarbejdet af Philippe Dupont, Benjamin von Bodungen og Howard Rosen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Philippe Dupont, Benjamin von Bodungen og Howard Rosen."

Transkript

1 c/o Howard Rosen Solicitors, Baarerstrasse 98, PO Box 2258, 6302 Zug, Switzerland Tel: +41 (0) ; Fax: +41 (0) ; RESUMÉ AF LUXEMBOURG PROTOKOLLEN OM SPECIFIKKE FORHOLD FOR RULLENDE JERNBANEMATERIEL I TILKNYTNING TIL KONVENTIONEN OM INTERNATIONALE SIKKERHEDSRETTIGHEDER I MOBILT UDSTYR Udarbejdet af Philippe Dupont, Benjamin von Bodungen og Howard Rosen. Dette resumé sammenfatter de operationelle bestemmelser i Luxembourg Protokollen. Bestemmelserne gennemgås efter tema, men følger så vidt muligt Protokollens rækkefølge. Resuméet er ikke tænkt som en endelig analyse, hvorfor læseren henvises til Luxembourg Protokollens og Konventionens officielle ordlyd samt til de af professor Roy Goode (QC) udarbejdede officielle kommentarer hertil. 1 Anvendelse på rullende jernbanemateriel Konventionen omfatter alt rullende jernbanemateriel. Dette defineres som køretøjer, der flyttes på faste jernbaneskinner, eller på, over eller under en styreskinne, og komponenter installeret i sådanne køretøjer samt alle manualer, optegnelser og andet materiale. Members of the Rail Working Group: AAE Ahaus Alstatter Eisenbahn The Alta Group Arendt & Medernach Armfelt & Associés Ashurst Aviation Advocacy Bombardier Transportation CIT Comité international des transports ferroviaires Community of European Railways Costaferroviaria debis Financial Engineering GmbH Denton Wilde Sapte Deutsche Bahn Deutsche Verkehrs Bank DLA Piper Dresdner Kleinwort English Welsh and Scottish Railway Europe Rail Consultancy Ltd European Intermodal Association European Investment Bank Freehill Hollingdale & Page Freshfields GE Capital Global Capital Finance GmbH & Co. Europe KG Howard Rosen Solicitors HSBC Rail HSH Nordbank Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) KfW Kreditanstalt for Wiederaufbau Lenz & Staehelin Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP McCarthy Tétrault Nauta Dutilh NIB Capital Bank N.V. Norton Rose Ober Kaler Private Wagon Federation Rajinder Narain & Co. Stephenson Harwood Transnet Trinity Industries UIC International Union of Railways Union of European Railway Industries White & Case Wiersholm Mellbye & Bech

2 2 Undtagelser og fravigelser Protokollen anfører udtrykkeligt, at parterne kan tage forbehold for anvendelsen af artikel IX (insolvensbestemmelserne) og fravige eller ændre enhver anden bestemmelse i Protokollen, bortset fra artikel VII, stk. 3 og 4. Protokollens artikel VII, stk. 3 foreskriver, at Konventionens artikel 8, stk. 3 ikke finder anvendelse, og Protokollens artikel VII, stk. 4 ændrer den snævre varslingsbestemmelse for påtænkt salg eller leasing i Konventionens artikel 8, stk. 4 (jf. punkt 6 nedenfor). 3 Repræsentanthabilitet Personer kan indgå aftaler, foretage registreringer og gøre rettigheder gældende under Konventionen gennem et agentur, en forvalter eller en repræsentant. 4 Identifikation Konventionens artikel 7 kræver, at der foretages en identifikation af rullende jernbanemateriel, før dette kan udgøre en international sikkerhedsrettighed i rullende materiel, og Protokollens artikel V foreskriver, at identifikationskravet vil kunne opfyldes enten gennem en direkte beskrivelse af de enkelte dele eller typer af det rullende materiel eller ved en erklæring som dækker alt nuværende og fremtidige rullende jernbanemateriel (dvs. generalpant). Det skal dog understreges, at der er strenge identifikationskrav til registrering af en international sikkerhedsrettighed (jf. punkt 14 nedenfor). Såfremt der identificeres en sikkerhedsrettighed i fremtidig rullende jernbanemateriel (dvs. efter erhvervelse af aktivet), vil sikkerhedsrettigheden tage form af en international sikkerhedsrettighed, så snart panthaver, alternativt sælger eller udlejer erhverver afståelsesrettigheden over udstyret. 5 Lovvalg Såfremt en Kontraherende Stat har udstedt en erklæring herom, har parterne frihed til at vælge, hvilket lands lov, der skal regulere deres kontraktlige forpligtelser, både i relation til den direkte aftale, der etablerer den internationale sikkerhedsrettighed, og enhver anden relateret aftale, såsom en garanti eller en efterstillet aftale. 6 Ændringer til misligholdelsesbeføjelser Protokollen ændrer nogle af beføjelserne i Konventionens kapitel III. Såfremt der er indgået aftale med debitor herom, kan kreditor skaffe sig eksporten og den

3 fysiske overdragelse af rullende jernbanemateriel fra det territorium, hvor det er placeret, dog kun hvis der er indhentet samtykke fra enhver tredjepart, der har en registreret adkomst med en højere prioritet end den pågældende kreditor. En Kontraherende Stat er forpligtet til at sikre sig, at de relevante administrative myndigheder samarbejder og assisterer kreditor i forbindelse med eksport og fysisk overdragelse af det rullende materiel, men kreditor skal også sikre sig, at alle interesserede parter har modtaget et rimeligt varsel, medmindre der handles i henhold til en retskendelse. I henhold til Protokollen finder Konventionens artikel 8, stk. 3 ikke anvendelse, og bestemmelsen er erstattet af et bredere krav om, at enhver beføjelse under Protokollen skal udøves på kommerciel acceptabel måde. Dette krav vil være opfyldt, hvor der er indgået en aftale mellem parterne (ikke længere begrænset til sikkerhedsaftalen), medmindre denne aftale er åbenlys urimelig. Konventionens artikel 8, stk. 4 er ændret med henblik på at give en interesseret part et varsel, før et aktiv sælges eller leases af en tilbagetagende kreditor, og varslet skal være mindst 14 dage, idet parterne dog kan aftale en længere periode. 7 Ændring af bestemmelser om foreløbig retsmidler Konventionens artikel 13, stk. 1 udvides til at omfatte salget af det rullende materiel, hvor der foreligger en særlig aftale mellem kreditor og debitor herom. Det understreges, at ethvert salg af aktiver derved vil være frigjort fra enhver sikkerhedsrettighed, som ikke har højere prioritet end den sælgende kreditors ret. Der er endvidere særlige regler om, at administrative myndigheder i en Kontraherende Stat, når det kommer til foreløbige retsmidler indrømmet af statens egne domstole eller af en domstol i en stat, hvor denne domstols foreløbige retsmidler også kan fuldbyrdes i den Kontraherende Stat, inden 7 dage fra kreditors anmodning herom skal tilbyde assistance med den fysiske overdragelse og eksport af det rullende materiel. Disse regler finder kun anvendelse, hvor en Kontraherende Stat har tilsluttet sig reglerne og kun i overensstemmelse med omfanget af denne tilslutning. 8 Insolvensbeføjelser En Kontraherende Stat skal afgive en positiv tilslutningserklæring til disse bestemmelser, idet almindelige hjemlige insolvensretlige bestemmelser ellers vil

4 finde anvendelse. Hvis staten vedtager, at bestemmelserne skal være gældende, vælges der mellem tre alternativer. Alternativ A er den stærke prokreditorbestemmelse, hvorefter debitor eller konkursboet skal overdrage aktiverne til kreditor indenfor en bestemt tidsperiode, som fastsættes enten efter lokal ret eller i den Kontraherende Stats tilslutningserklæring. Konkursboet eller debitor har en generel forpligtelse til at tage vare på det rullende materiel. Derudover er konkursboet eller debitor bemyndiget til at tilbageholde aktiverne under afhjælpningsperioden, hvis alle mangler er afhjulpet (bortset fra insolvensmangler, som ikke kan afhjælpes), og hvis det er aftalt, at alle fremtidige forpligtelser ifølge de relevante aftaler fremover vil blive opfyldt. Der er endvidere bestemmelser om en Kontraherende Stats samarbejdsforpligtelser i forbindelse med eksport og fysisk overdragelse af det rullende materiel, idet intet dog kan ændre eller påvirke konkursboets ret til at opsige aftalen under gældende national ret. Alternativ B er mere debitorvenligt, idet dette alternativ også giver konkursboet eller debitor en forpligtelse til enten at oplyse, hvornår manglerne vil blive udbedret eller at give kreditor muligheden for at tage besiddelse af det rullende materiel i overensstemmelse med de lokale retsregler. Dog kan hverken en overdragelse eller et salg af aktivet finde sted uden rettens godkendelse. Alternativ C er et kompromis mellem Alternativ A og B, der dybest set giver kreditor retten til at tilbageholde aktivet, medmindre konkursboet eller debitor har fået en retskendelse om, at tilbageholdelsesretten er suspenderet. Det er en klar betingelse for at opnå en sådan retskendelse, at alle skyldige beløb bliver betalt til kreditor i suspensionsperioden. I næsten alle andre tilfælde følger Alternativ C reglerne fra Alternativ A, hvor udbedringsperioden er specificeret i tilslutningserklæringens valg af Alternativ. 9 Insolvens bistand Såfremt der er afgivet en erklæring herom, har domstolene i den Kontraherende Stat, hvor det rullende materiel befinder sig, ved anvendelsen af artikel IX en forpligtelse til videst muligt at samarbejde med fremmede domstole og konkursboer, idet omfang dette er muligt i henhold til gældende ret i den Kontraherende Stat.

5 10 Debitorbestemmelser Denne bestemmelse giver debitor en uforstyrret besiddelsesret, så længe debitor overholder aftalen med kreditor og med enhver anden rettighedshaver med lavere prioritet, og debitor vil endvidere være frigjort overfor enhver anden overordnet prioritetshaver, hvis der foreligger aftale herom. 11 Tilsynsmyndighed Tilsynsmyndigheden vil være en ny enhed bestående af en repræsentant fra hver af de ratificerende stater. Indtil i alt 10 stater har ratificeret Protokollen, vil der endvidere være tre andre underskrivende stater repræsenteret i Tilsynsmyndigheden. Disse midlertidige repræsentanter udpeges af UNIDROIT og OTIF, og de midlertidige repræsentanters tjeneste ophører senest to år efter, at Protokollen har fået retsvirkning i den tiende ratificerede stat. Repræsentanterne bestemmer selv procedurereglerne, men vedtagelsen af de første regler vil ske gennem et dobbelt flertal i form af et flertal af de ratificerende stater og et flertal af de udpegede repræsentanter. Tilsynsmyndigheden har bemyndigelse til at nedsætte en kommission bestående af eksperter, og OTIF er udpeget som sekretariat for Tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden har ret til erstatte det eksisterende sekretariat med et nyt sekretariat, hvis det eksisterende sekretariat ikke kan eller vil assistere Tilsynsmyndigheden. Det er særligt bestemt, at de regler om undtagelser og immunitet, som gælder for Tilsynsmyndigheden, også skal gælde for sekretariatet i forbindelse med udøvelsen af dets funktioner under Konventionen og Jernbaneprotokollen. Der er endvidere en bestemmelse, som begrænser Tilsynsmyndighedens beføjelser til at implementere regler, som ville påvirke en eller en gruppe af ratificerede stater, hvis et flertal af disse påvirkede stater ikke er enige i implementeringen. 12 Registrator Den første Registrator skal udpeges for en 5-10-årig periode, og derefter kan en udpegning eller et genvalg ske ved efterfølgende perioder af op til 10 år. 13 Udpeget indgang til registrering En Kontraherende Stat kan som indgang til registrering udpege en eller flere kontorer, som skal undersøge registreringsinformation, og disse kontorer skal

6 som minimum være åbne i den normale arbejdstid i det respektive territorium. I forbindelse med varsling om salg kan udpegningen tillade benyttelse af en sådan indgang til registrering, men den kan ikke gennemtvinge den. 14 Identifikation af rullende materiel i forbindelse med registrering Tilsynsmyndigheden fastsætter regler for et identifikationssystem, som skal give Registrator mulighed for at foretage en entydig identifikation af det rullende materiel, idet identifikationsnummeret enten skal være påsat selve det rullende materiel, være tilknyttet et andet identifikationsnummer, som er påsat det rullende materiel, eller være forbundet med et påsat nationalt eller regionalt identifikationsnummer. Så længe der foreligger en aftale med Tilsynsmyndigheden, kan en Kontraherende Stat erklære, hvilket system der skal benyttes. For at sikre at en registrering er gyldig, skal alle nationale regionale identifikationsnumre, som det rullende materiel har været underlagt, siden Protokollen fik retsvirkning, være specificeret ved registreringen sammen med det tidspunkt, hvor hvert identifikationsnummer blev anvendt på det pågældende rullende materiel. 15 Yderligere ændringer til registreringsreglerne Reglerne fastsat af Tilsynsmyndigheden bestemmer søgekriteriet. Såfremt Konventionens artikel 25, stk. 2 finder anvendelse, skal indehaveren af en registreret sikkerhedsrettighed gøre alt for at slette registreringen inden 10 dage fra modtagelsen af påbuddet. Det samme gælder en begunstiget under en efterstillet aftale, hvor den begunstigede har modtaget alle rettighederne under denne aftale. Det internationale register skal være åbent 24 timer i døgnet. Registrators erstatningsansvar er begrænset til værdien af det pågældende rullende materiel, og derudover er der en årlig begrænsning, der som udgangspunkt er sat til SDR, og som kan forhøjes af Tilsynsmyndigheden 1. Erstatningsbegrænsningen finder dog ikke anvendelse på 1 Nogle delegationsmedlemmer på den Luxembourg Diplomatiske Konference udtrykte bekymring over den lave erstatningsgrænse, men det blev påpeget, at Registrator ikke ville have andre aktiver end de tilbageholdte gebyrer, og derfor ville det være illusorisk at indføre en erstatningsgrænse, der var større end det, der kunne forsikres imod, idet der ikke ville være mulighed for at udbetale mere, og større krav ville kunne gøre Registrator insolvent, hvilket ikke var i nogens interesse. På den anden side, kan muligheden for forsikring mod rimelige præmiebeløb først blive bedømt, når Registrator begynder at operere. Resolution 6 i den sidste bestemmelse af den Luxembourg Diplomatiske Konference opfordrer derfor Tilsynsmyndigheden til at revidere beløbsgrænsen så tidligt som muligt, såfremt en tilfredsstillende forsikringsdækning er mulig. Da beløbsgrænsen kun kan stige, er det Konferencens intention at give Tilsynsmyndigheden mandat til at hæve

7 tab, som skyldes Registrators eller dennes ansattes grove uagtsomhed eller forsæt. I ethvert tilfælde skal Registrator mindst være forsikret op til erstatningsgrænsen. 16 Registreringsgebyrer Disse vil blive fastsat af Tilsynsmyndigheden i henhold til dennes regler, og de skal fastsættes således, at der er mulighed for dækning af registerets etablerings-, implementerings- og operationelle udgifter. 17 Varsling af salg Tilsynsmyndigheden skal fastsætte bestemmelser om registrering af varsling af salg af rullende jernbanemateriel. Dette er udelukkende en oplysningsservice, som ikke har indflydelse på prioritetsrækkefølgen for indehavere internationale sikkerhedsrettigheder. 18 Værneting Et skriftligt afkald på suverænitetsimmunitet, som også indeholder en beskrivelse af det rullende jernbanemateriel, vil være bindende, og hvis de øvrige betingelser til et sådant værneting eller retshåndhævelse er opfyldt, vil et sådant afkald medføre værneting og tillade retshåndhævelse. 19 Uoverensstemmelse med andre traktater I tilfælde af uoverensstemmelse med andre traktater medfører særlige bestemmelser, at Jernbaneprotokollen har forrang for Unidroit Konventionen om International Finansiering og Leasing (Ottawa Konventionen) og Konventionen om Internationale Jernbanebefordringer, som blev ændret ved 1999 Protokollen (COTIF 1999). 20 Procedure for tiltrædelse af Protokollen Artikel XXI fastsætter procedurereglerne vedrørende underskrivning, ratificering, godkendelse og tiltrædelse. For at træde i kraft i en Kontraherende Stat skal Protokollen både være underskrevet og ratificeret af den pågældende Kontraherende Stat, og endvidere skal staten have ratificeret Konventionen. En stat, som ikke har underskrevet Protokollen, kan tiltræde den. grænsen, så længe og så vidt muligt, det større erstatningsansvar kan blive forsikret til en rimelig præmie - HR

8 21 Organisationer for Regional Økonomisk Integration Denne bestemmelse giver sådanne organisationer bemyndigelse til at underskrive Protokollen i tilfælde, hvor kompetencen til visse sager dækket af Protokollen er blevet overdraget af medlemsstaterne til de pågældende organisationer. På disse kompetenceområder vil den pågældende organisation blevet sidestillet med en Kontraherende Stat. 22 Ikrafttræden Protokollen træder i kraft på den seneste af følgende datoer: Enten 3 måneder efter deponering af det fjerde ratifikationsdokument, eller på den dato hvor Tilsynsmyndighedens sekretariat leverer et certifikat til UNIDROIT, som bekræfter, at det internationale register er fuldt operationelt. For andre stater træder protokollen i kraft 3 måneder efter deponering af ratificeringsdokumentet eller på den dato, hvor sekretariatet udleverer sit certifikat, alt afhængig af hvilken af disse datoer, der er den seneste. 23 Territoriale enheder Hvis en Kontraherende Stat består flere regionale retsenheder, hvori der eksisterer forskellige retstilstande for forhold omfattet af Protokollen, kan den Kontraherende Stat udstede en erklæring om, hvorvidt Protokollen skal omfatte alle retsenhederne eller kun enkelte af dem. Hvis der ikke er udstedt en sådan erklæring, antages det, at ratificeringen omfatter alle retsenhederne. Den pågældende artikel tillader endvidere, at der udstedes forskellige tiltrædelseserklæringer for de forskellige retsenheder. Der er derudover forskellige bestemmelser, som tager stilling til, hvor en debitor, rullende materiel og administrative myndigheder skal betragtes som værende placeret i de tilfælde, hvor der er udstedt en erklæring gældende for en eller flere retsenheder. 24 Offentligt rullende jernbanemateriel En Kontraherende Stat kan til enhver tid udstede en erklæring om, at den vil fortsætte med at anvende gældende lokale retsregler, som påvirker de i Konventionen og Protokollen angivne beføjelser til tilbagetagelse, i det omfang den pågældende tilbagetagelse vedrører rullende materiel, der sædvanligvis benyttes til at tilbyde en vigtig offentlig service. Hvis en sådan erklæring er udstedt, har enhver person inklusive de regerings- eller offentlige myndigheder, som har kontrollen over det relevante rullende jernbanemateriel en forpligtigelse til at tage vare på og vedligeholde det rullende jernbanemateriel i

9 perioden fra besiddelsestidspunktet, og indtil det er tilbageleveret til kreditor. I denne periode skal den besiddende part endvidere betale kreditor et beløb, som enten svarer til det beløb, der er forfaldent efter lokale retsregler, eller som svarer til markedslejen i besiddelsesperioden alt afhængig af hvilket af de to beløb der er højest. Den første betaling forfalder 10 dage fra den dato, hvor beføjelsen er udnyttet, og efterfølgende betalinger forfalder hver den 1. i de efterfølgende måneder. Hvis foretagne betalinger overstiger det, der skyldes en kreditor, vil det overskydende beløb tilfalde de nedenstående kreditorer i prioritetsordenen i overensstemmelse med prioritetsrækkefølgen, og hvis der herefter fortsat er et overskydende beløb, vil dette blive betalt til debitor. En stat, som ikke har særlige regler vedrørende varetagelsesforpligtelse og kompensation, som omtalt ovenfor, kan udstede en separat erklæring om, at den ikke vil omfattes af disse forpligtelser med hensyn til det i erklæringen angivne rullende jernbanemateriel. Dette udelukker dog ikke, at man med kreditor kan indgå en aftale om, at disse forpligtelser finder anvendelse. I Protokollen er der en overordnet bestemmelse, som forhindrer alle erklæringer udstedt i henhold til den ovenfor nævnte bestemmelse (artikel XXV) fra at påvirke de af kreditors rettigheder, som stammer fra en aftale indgået før erklæringen er registreret (hos Depositaren), og ved udstedelsen af erklæringer har de Kontraherende Stater en generel forpligtelse til at tage beskyttelsen af kreditorernes interesser samt de konsekvenser, som en erklæring kan have på kreditmulighederne, i betragtning. 25 Allerede eksisterende rettigheder Konventionen er ændret, således at en Kontraherende Stat ved en erklæring kan bestemme en dato, hvorpå reglerne om internationale sikkerhedsrettigheders prioritet skal finde anvendelse på allerede eksisterende sikkerhedsrettigheder. Denne dato skal ligge mellem 3 og 10 år efter det tidspunkt, hvorfra erklæringen får virkning. Disse allerede eksisterende rettigheder beholder deres plads i prioritetsordenen, hvis de er blevet registreret før udløbet af den i erklæringen bestemte periode, uanset om de tidligere har været registeret.

10 26 Erklæringer Artikel XXVII indeholder detaljerede regler vedrørende erklæringsprocessen, og de efterfølgende artikler omhandler de generelle procedureregler vedrørende erklæringer. 27 Opsigelse En Kontraherende Stat kan opsige Protokollen ved skriftlig meddelelse med virkning fra den 1. i måneden efter 12 måneder fra UNIDROITs modtagelse af opsigelsen. Med hensyn til rettigheder, som er opstået før det tidspunkt, hvor opsigelsen fik virkning, fortsætter Protokollen imidlertid med at finde anvendelse. 28 Opfølgningskonference UNIDROIT er forpligtet til sammen med Tilsynsmyndigheden løbende at udarbejde rapporter til de Kontraherende Stater, og hvis mindst en fjerdedel af de ratificerende stater anmoder herom, skal der derudover afholdes opfølgningskonferencer med det formål at drøfte Konventionens praktisk anvendelse, fortolkning, registersystemet, Registrators arbejde, Tilsynsmyndighedens tilsyn, og om der er behov for ændringer af Protokollen. Enhver ændring af Protokollen kræver et flertal på to tredjedele af konferencens deltagende og ratificerende stater. 29 Depositar Artikel XXXIV angiver detaljerede regler om UNIDROITs udpegning som depositar og specificerer de detaljerede forpligtelser. Artikler og anden information om Luxembourg Jernbaneprotokollen kan findes på eller ved kontakt til We are most grateful for the assistance of Gorrissen Federspiel Kierkegaard in producing this translation.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.3.2009 KOM(2009) 94 endelig BILAG LUXEMBOURG-PROTOKOLLEN OM SPECIFIKKE FORHOLD FOR RULLENDE JERNBANEMATERIEL I TILKNYTNING TIL KONVENTIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2013 COM(2013) 349 final 2013/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om på vegne af Den Europæiske Union at godkende Luxembourgprotokollen om specifikke forhold

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

KONVENTION om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr

KONVENTION om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr L 121/8 Den Europæiske Unions Tidende 15.5.2009 OVERSÆTTELSE KONVENTION om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr PARTERNE I DENNE KONVENTION, SOM ER BEVIDSTE OM de behov, der knytter sig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

PROTOKOL til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr om specifikke forhold for flyudstyr

PROTOKOL til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr om specifikke forhold for flyudstyr 15.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 121/25 PROTOKOL til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr om specifikke forhold for flyudstyr PARTERNE I DENNE PROTOKOL, SOM FINDER

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr

Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr BKI nr 28 af 31/03/1971 Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr I henhold til kgl. resolution af 18. september 1992 har Danmark ratificeret en den 13.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere