KonjunkturNYT - uge 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 8"

Transkript

1 KonkturNYT - uge 8. februar. februar Indhold: Dank Stigende forbrugertillid i februar Fald i husholdningernes bilkøb i januar Nyregistrerede erhvervskøretøjer i januar Fortsat fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i januar Højere statslige lønstigninger i. kvartal Fald i lagrene for industri og engroshandel i. kvartal Internationalt EU-Kommissionens interim prognose, februar USA: fald i inflationen, stigende boligpriser Euroområdet: fald i PMI-indikatoren Tyskland: stigning i IFO-indikatoren, fald i BNP Storbritannien: fald i BNP Sverige: stigning i ledigheden Verdenshandlen: stigende verdenshandel Renter, oliepriser, valuta- og aktiekeder Dansk Økonomi / Makropolitik Henvendelse rettes til

2 Side af DANSK KONJUNKTURNYT Stigende forbrugertillid i februar Den samlede forbrugertillidsindikator steg i februar fra -, til -,8. Forbrugertilliden er nu steget to måneder i træk, men ligger stadig på et lavt niveau, efter et kant fald fra juli til ember sidste år, jf. figur.. Forbrugertilliden ligger nu på samme niveau som i forsommeren 9. Stigningen i forbrugertilliden i februar skyldtes primært en stigning i forbrugernes vurdering af den nuværende og fremtidige tilstand i dansk økonomi. Et lille (vægtet) flertal vurderer nu, at den økonomiske situation i Dank vil være bedre om ét år, sammenlignet med i dag, hvilket er første gang siden tember sidste år. Et flertal vurderer også, at familiens egen økonomiske situation vil være bedre om ét år sammenlignet med i dag. Denne delindikator faldt kraftigt frem til november sidste år, men er nu steget kant de seneste måneder. Omvendt var der i februar et fald i forbrugernes vurdering af deres egen økonomi i dag sammenlignet med for et år tilbage. Denne indikator har været negativ siden august sidste år. Der var også et fald i vurderingen af fordelagtigheden af at anskaffe større forbrugsgoder. Et flertal forventer stadig, at arbejdsløsheden vil være højere om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren blev imidlertid kant forbedret i februar, jf. figur.. Denne delindikator indgår ikke i den samlede forbrugertillid. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Forbrugertillid Gennemsnit siden 9 Forbrugertillid, md. glidende gns. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger Anm.: Et positivt tal betyder, at forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danks Statistik. -

3 Side af Fald i husholdningernes bilkøb i januar Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne var.9 i januar (sæsonkorrigeret), hvilket er 9, pct. færre end i ember, jf. figur.. De månedlige tal for antallet af nyregistreringer skal tages med et vist forbehold, da tallene ofte bliver revideret efterfølgende. Niveauet i januar ligger stadig højt, idet faldet i januar sker efter en stigning på knap pct. i de to foregående måneder. Antal nyregistreringer i husholdningerne i månederne november-januar ligger ½ pct. over niveauet i august-oktober. Sammenlignet med januar sidste år, var der et fald i antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne på godt ½ pct. (sæsonkorrigeret). Over de seneste måneder er der blevet leaset 9.9 biler i husholdningerne, det er en stigning på pct. sammenlignet med den foregående -måneders periode. I opgørelsen af nyregistrerede motorkøretøjer bliver leasing af biler i husholdningerne regnet som en nyregistrering i erhvervene, jf. konkturnotits om erhvervenes bilkøb. I Økonomisk Redegørelse, ember, skønnes husholdningernes bilkøb (på nationalregnskabsbasis) at falde med, pct. i. Antallet af nyregistrerede motorkøretøjer er en antalsbaseret opgørelse, mens bilkøbet i nationalregnskabet er en værdibaseret opgørelse, hvorfor de to opgørelser blandt andet kan afvige, hvis der sker ændringer i sammensætningen af bilforbruget. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler i husholdningerne Figur. Nyregistrerede personbiler i husholdningerne (ikke sæsonkorrigeret) i januar Antal Antal Antal Antal Ikke-sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret Personbiler Privat godstransport (h. akse) Kilde: Danks Statistik. Kilde: Danks Statistik. I denne offentliggørelse er tallet for ember opjusteret med, pct., mens tallene for de sidste måneder i gennemsnit er blevet opjusteret med, pct. i forhold de første offentliggjorte tal. Justeringerne skyldes forsinkede registreringer hos Skat. Danks Statistik vurderer, at der i januar mangler pct. af de samlede nyregistreringer på opgørelsestidspunktet.

4 Side af Nyregistrerede erhvervskøretøjer i januar Antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer faldt med, pct. fra ember til januar, når der korrigeres for sæsonudsving. Det sker efter en pæn fremgang måneden forinden. I forhold til januar sidste år er der tale om en stigning på, pct. De. nyregistrerede erhvervskøretøjer i januar (ikke sæsonkorrigeret) fordeler sig på.9 personbiler i erhverv,. varebiler og 9 lastbiler, jf. figur.. Antallet af nyregistrerede personbiler i erhverv ligger i januar fortsat på et højt niveau. Det afspejler en øget tendens til at lease frem for at købe personbiler, hvilket i statistikken behandles som en nyregistrering af personbiler i erhverv. Der har igennem og ind i været en moderat fremgang i det vægtede indeks for erhvervskøretøjer, jf. figur.. Historisk set er der en forholdsvis pæn sammenhæng mellem indekset og materielinvesteringerne. Erhvervskøretøjer udgør omkring pct. af materielinvesteringerne. Nyregistrerede personbiler i erhverv, vare- og lastbiler indgår i virksomhedernes materielinvesteringer. I Økonomisk Redegørelse, ember skønnes materielinvesteringerne i som helhed at falde med,9 pct., hvilket skal ses i lyset af eksporten af en boreplatform i. kvartal. Eksklusive boreplatforme skønnes materialeinvesteringerne at stige med knap ¼ pct. i, mens der i hele skønnes en stigning på,8 pct. Figur. Udviklingen i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer Figur. Udviklingen i det vægtede indeks for erhvervskøretøjer Antal nyregistreringer (sk.).. Antal nyregistreringer (sk.).. Vægtet indeks (m=) Mia. kr., -priser, kædede værdier Personbiler i erhverv Erhverskøretøjer i alt Varebiler Lastbiler (højre akse) 8 9 Nyregistrerede personbiler i erhverv, vare- og lastbiler Tremåneders glidende gennemsnit Materielinvesteringer ekskl. boreplatform (højre akse) Anm.: Det vægtede indeks i figur vægter de forskellige køretøjskategorier med gennemsnitsvægt for erhvervskøretøjerne. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger.

5 Side af Fortsat fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i januar Pengeinstitutternes samlede udlån til erhverv faldt med mia. kr. i januar i forhold til måneden før. Siden januar er pengeinstitutternes udlån til erhverv faldet med mia. kr., svarende til pct. Dermed fortsætter de seneste års tendens, jf. figur.. Den vigende udvikling i udlånet til erhverv det seneste år skyldes ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse (januar ) både en strammere kreditpolitik fra pengeinstitutterne samt en faldende efterspørgsel efter lån. Sidstnævnte kan ses i lyset af de svage vækstudsigter, der kan få virksomhederne til at udskyde sine investeringer. Samtidig afspejler det et reduceret eksternt finansieringsbehov som følge af et højt opsparingsoverskud i selskaberne. Det seneste års fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv har ikke været lige udtalt i alle brancher. Størst har faldet været i brancherne for information og kommunikation ( pct.), fremstillingsvirksomhed (8 pct.) og bygge- og anlægsvirksomhed (8 pct.). Derimod har faldet været mindre udtalt i landbrug ( pct.) og engros- og detailhandel (8 pct.). Pengeinstitutternes udlån til husholdningerne er faldet med 8 mia. kr. svarende til pct. i januar i forhold til samme måned året før, jf. figur.8. Det svagt faldende udlån det seneste år afspejler både en lavere efterspørgslen efter lån og en stramning af kreditpolitikken hos pengeinstitutterne. En fortsat konsolidering hos husholdningerne kan have dæmpet efterspørgslen efter lån. Realkreditinstitutternes udlån til både husholdninger og erhverv har været svagt stigende i januar, og dermed fortsætter de seneste tre års tendens til, at både husholdningerne og virksomhederne omlægger deres finansiering fra penge- til realkreditinstitutterne. Samlet set er udlånet til erhverv fra penge- og realkreditinstitutioner reduceret med 8 pct. siden slutningen af 8, mens udlånet til husholdninger er øget med pct. i samme periode. Figur. Figur.8 Udlån til erhverv Udlån til husholdninger Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr Udlån fra pengeinstitutterne Udlån fra pengeinstitutterne Udlån fra realkreditinstitutterne Kilde: Danks Nationalbank Udlån fra realkreditinstitutterne (h. akse)

6 Side af Højere statslige lønstigninger i. kvartal Lønindekset for statslige ansatte viste en årlig stigning på, pct. i. kvartal, jf. figur.9. Det er, pct.-point højere i forhold til. kvartal. Transportområdet havde den største lønstigning på, pct. i forhold til samme kvartal året før, mens der inden for statslig administration, forsvar og politi samt undervisning var den laveste lønstigning på,8 pct. Der er ikke offentliggjort tal for kommunale og regionale lønindeks, da Danks Statistik er ved at revidere tallene for perioden fra. kvartal til. kvartal. Revisionen vedrører udelukkende det beregnede pensionsbidrag for tjenestemænd. I starten af blev der indgået -årige overenskomstaftaler på det offentlige område for perioden. april til. ts. De lave offentlige lønstigninger på nuværende tidspunkt skal ses i lyset af, at parterne har aftalt en såkaldt nulløsning i. Det betyder, at der ikke er nogen overenskomstaftalte lønreguleringer (referenceforløbet) i. kvartal. Forskellen mellem de faktiske og de overenskomstaftalte lønstigninger, dvs. reststigninger, afspejler blandt andet lønreguleringer, der ligger udover overenskomsterne, og ændringer i personalesammensætningen. I. kvartal udgjorde reststigningen, pct. i staten. De offentlige lønstigninger har været præget af store udsving de seneste år. Det afspejler i høj grad profilen i overenskomsterne, herunder udmøntningen af reguleringsordningen. Lønstigningstakten i den private sektor har været højere end i den statslige sektor siden. kvartal, jf. figur.. Forud herfor har lønstigningerne i staten været højere end i den private sektor i en periode på tre år. Figur.9 Faktiske lønstigninger og referenceforløb, staten Figur. Faktiske lønstigninger stat, kommuner, regioner og privat sektor Referenceforløb Faktisk Privat Stat Kommuner Regioner Anm.: Referenceforløbet i figuren er baseret på overenskomstaftalerne mellem finansministeren/cfu. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger.

7 Side af Fald i lagrene for industri og engroshandel i. kvartal Lagerværdistatistikken for. kvartal indikerer, at lagerinvesteringerne i. kvartal trak væksten i BNP ned. Den samlede værdi af lagrene for industri og engroshandel faldt realt med knap mia. kr. (sæsonkorrigeret) i. kvartal mod en stigning fra. kvartal til. kvartal på knap ¼ mia. kr., jf. figur.. Dette tyder på et fald i lagerinvesteringerne i nationalregnskabet for. kvartal, hvilket stemmer godt overens med udviklingen i de andre efterspørgselskomponenter. Det afgørende for lagerinvesteringernes vækstbidrag til BNP er ændringen i lagerinvesteringerne. Lagerinvesteringerne i lagerværdistatistikken er realt knap ¼ mia. kr. lavere i. kvartal sammenlignet med. kvartal. Det indikerer et negativt vækstbidrag fra lagerinvesteringerne i nationalregnskabet for. kvartal. Der er dog ikke altid en lige klar sammenhæng mellem lagerværdistatistikken for industri og engroshandel og så lagerinvesteringerne i nationalregnskabet, hvilket blandt andet skyldes udviklingen i energilagerne. Figur. Lagerinvesteringer i industri og engroshandel (egen sk.) Mia. -kr Mia. -kr Engroshandel Industri Anm.: Engroshandel er eksklusiv Korn og foderstof Kilde: Danks Statistik og egne beregninger. Engroslagerne er eksklusiv Korn og foderstof

8 Side 8 af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT EU-Kommissionens interim prognose, februar EU-Kommissionen har. februar offentliggjort deres interim prognose. Nyt denne gang er, at prognosen indeholder skøn for BNP-væksten i i samtlige EU-lande, mens der normalt kun er blevet offentliggjort skøn for de største lande. EU-Kommissionen nedjusterer deres skøn for BNP-væksten i Europa i. For euroområdet set under ét ventes der nu et fald i BNP på, pct. i, mens der i efterårsprognosen blev forventet en vækst på, pct. For Dank er vækstskønnet nedjusteret fra, til, pct., og EU-Kommissionen forventer dermed, at BNP-væksten i Dank i vil blive den højeste blandt de gamle EU-lande (EU-), jf. figur.. Figur. EU-Kommissionens skøn for BNP-væksten i GRC PRT ITA ESP NLD CYP EA BEL SVN HUN CZE EU FRA IRL DEU UK LUX AUT SWE FIN MLT DK EST SVK BGR ROU LVA LTU POL Anm.: De røde streger viser skønnet fra EU-Kommissionens efterårsprognose. Kilde: EU-Kommissionen. Vækstskønnet er nedjusteret for samtlige EU-lande, bortset fra Storbritannien, Polen og Slovakiet. Dank tilhører, sammen med lande som Tyskland, Frankrig og Østrig, den gruppe af lande, hvor vækstskønnet er nedjusteret mindst (under ¼ pct.-point). Omvendt har der været store nedjusteringer (over pct.-point) i lande som Holland, Spanien, Grækenland og Italien. EU-Kommissionen anfører flere grunde til nedjusteringen af vækstskønnene for. Blandt andet var vækstafdæmpningen ved udgangen af noget større end forventet, jf. figur. og., og væksten i den globale økonomi er vigende. Endvidere ser det ikke ud til, at den negative cirkel mellem statsgældsproblemer, svage finansielle keder og en svækkelse af realøkonomien er blevet brudt endnu. De finansielle keder viser dog nu tegn på stabilisering, og enkelte bløde og hårde indikatorer peger på lysere udsigter. Interim prognosen er en prognoseopdatering, som bliver offentliggjort midtvejs mellem Kommissionens halvårlige prognoser. EU-Kommissionens forårsprognose vil blive offentliggjort den. maj.

9 Side 9 af EU-landene har gennemført en række nødvendige stramninger af finanspolitikken i lyset af statsgældskrisen. Stramningerne forventes at dæmpe væksten på kort sigt. I prognosen er det antaget, at det lykkes at inddæmme statsgældskrisen gennem vedtagelse og implementering af passende politiske tiltag. Ifølge EU-Kommissionen vil en eskalering i statsgældskrisen, med en bred og kraftig stigning i risikopræmier og spillover-effekter på tværs af lande, kunne føre til stram kreditrationering og et kollaps i den indenlandske efterspørgsel. En sådan situation vil, ifølge EU-Kommissionen, kunne udløse en dyb og langstrakt recession, som også vil ramme de lande, der har vist sig mere modstandsdygtige over for krisen indtil nu. Der er også positive risici forbundet med prognosen. Ifølge EU-Kommissionen inkluderer disse en stærkere end forventet genopretning af tilliden på baggrund af de politiske beslutninger, der er truffet for at håndtere statsgældskrisen. Den globale efterspørgsel kan også vise sig at være stærkere end forventet, herunder på baggrund af kraftigere vækst i emerging kets eller som følge af stabiliseringen på det amerikanske boligked. Figur. EU-Kommissionens forventning til udviklingen i euroområdets BNP Figur. EU-Kommissionens forventning til udviklingen i Danks BNP Indeks (k=) Indeks (k=) Indeks (k=) Indeks (k=) Ferbruar Efterår Ferbruar Efterår Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger.

10 Side af USA Inflationen var,9 pct. (å/å) i januar, hvilket er et fald på, pct.-point i forhold til ember, jf. figur.. Kerneinflationen, dvs. årsstigningstakten i forbrugerprisindekset eksklusive fødevare- og energipriser, steg, pct.-point til, pct. i januar, hvilket er den højeste årsstigningstakt i kerneinflationen siden tember 8. Ifølge FHFA-indekset steg boligpriserne på landsplan med, pct. i ember sammenlignet med måneden forinden jf. figur.. Boligpriserne har dermed ifølge FHFA-indekset ligget nogenlunde stabilt igennem. Figur. Inflation, USA Figur. Boligpriser, USA (å/å) (å/å) Indeks = Indeks = Forbrugerpriser Kerneinflation FHFA Case Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den samlede PMI-indikator for erhvervstilliden faldt fra, i januar til 9, i februar for euroområdet. Indikatoren ligger dermed under værdien, der kerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i økonomien. Nedgangen var drevet af et fald i PMI-indikatoren for servicesektoren på, indeksenheder, mens PMI-indikatoren for fremstillingssektoren steg en smule jf. figur.. PMIindikatoren anses traditionelt for en god indikator for BNP-væksten, jf. figur.. Figur. Erhvervstillid, euroområdet Figur. BNP-vækst og erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Indeks Indeks PMI fremstilling (sk) PMI service (sk) BNP-vækst (k/k) PMI Kilde: Reuters Ecowin.

11 Side af Tyskland IFO-indikatoren for erhvervstilliden steg til 9, i februar mod 8, i januar, jf. figur.8. Det er fjerde måned i træk, indikatoren stiger. IFO-indkatoren er baseret på to underindeks, der henholdsvis måler forventningerne til udviklingen de kommende seks måneder og vurderingen af den nuværende økonomiske situation. Begge underindeks steg i februar. Ifølge den første revision af nationalregnskabet faldt BNP med, pct. i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, jf. figur.9. Det var især et fald i privatforbruget og eksporten, der bidrog til den svage udvikling i BNP i. kvartal. For som helhed var væksten, pct. Figur.8 Erhvervstillid, Tyskland (IFO) Figur.9 BNP-vækst, Tyskland Indeks Indeks (k/k) (k/k) IFO samlet IFO expectations IFO conditions Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien De reviderede nationalregnskabstal viser et fald i BNP på, pct. i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.. BNP-væksten er dermed uændret i forhold til den første offentliggørelse. Det var især et fald i investeringerne, der bidrog til den negative udvikling i. kvartal, mens en stigning i privatforbruget og eksporten bidrog positivt. Væksten for hele var på,8 pct. Sverige Ledigheden steg med, pct.-point til, pct. i januar, jf. figur.. Ledigheden er steget svagt gennem andet halvår og er nu på niveau med februar sidste år.

12 Side af Figur. BNP-vækst, Storbritannien Figur. Ledighed, Sverige (k/k) (k/k) af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin. Verdenshandlen Verdenshandlen steg fra november til ember med, pct., jf. figur.. Set over kvartaler er verdenshandlen steget svagt i. kvartal i forhold til det foregående kvartal. Fremgangen i. kvartal er drevet af en stigning i både im- og eksport i emerging kets, mens handlen i industrialiserede lande faldt. Fra midten af 9 og frem til starten af steg verdenshandlen kant og til et niveau, som var højere end før krisen, men i er stigningen aftaget. Figur. Verdenshandlen Indeks (=8) Indeks (=8) Kilde: Reuters Ecowin.

13 Side af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Aktiekurserne er steget i løbet af ugen med undtagelse af euroområdet. Aktiekurserne fortsætter dermed den opadgående trend, som begyndte i starten af ember, jf. figur.. Den danske krone og euroen er igennem ugen blevet svækket over for US-dollar, det britiske pund og den japanske yen, jf. tabel.. Olieprisen (i USD) er fortsat med at stige i uge 8, og i forhold til sidste fredag er olieprisen steget i omegnen af pct. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengekedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,8, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,88 -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9 -, pct.point Dank (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,98, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,89 -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -,9 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.),, pct.point USD/JPY 9,9, pct. Langt (-årigt) -,, pct.point GBP/USD, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,, pct. OMXC (/-89 = ),9,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 9,8 pct. EUR/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK, -,9 pct. indeks -, pct. SEK/DKK 8, -, pct. Storbritannien, FTSE 98, pct. NOK/DKK 99,, pct. GBP/DKK 8, -, pct. Oliepriser: JPY/DKK,9 -, pct. Brent (USD),9,9 USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK),8 DKK indeks (98 = ),98,8 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danks Nationalbank

14 Side af Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland -point,,,,,,,8,,,, 8 9,,,, -, -, -, -,8 -, USA Dank Euroområdet -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin Figur. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks ( = ) Indeks ( = ) USD/EUR USD/JPY,9, ,8,, 9 8, 8, Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonkturNYT - uge. august. august Dank Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Stigning i ledigheden i juli Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Stigning i husholdningernes bilkøb

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere