Notat. Indledning Relevante ændringer i det kommende Udbudsdirektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indledning 26-08-2013. Relevante ændringer i det kommende Udbudsdirektiv"

Transkript

1 Notat Relevante ændringer i det kommende Udbudsdirektiv Indledning Der vil i det følgende være en angivelse af de relevante ændringer i det kommende Udbudsdirektiv i bredere forstand, ligesom der relevante steder vil blive sat fokus på bestemmelser eller indledende bemærkninger, som, uagtet at de ikke nødvendigvis er nye, er vigtige at huske på eller være opmærksomme på. Det skal understreges, at der er tale om første udkast til et dokument, der løbende bør opdateres og udbygges, ligesom det er væsentligt at være opmærksom på, at notatet er udarbejdet på baggrund af den i juli 2013 vedtagne tekst, som endnu ikke har undergået en endelig juridisk-lingvistisk behandling, hvorfor visse ændringer til den på nuværende tidspunkt forhåndenværende tekst kan forekomme, og i et eller andet omfang må forventes. Endelig skal det understreges, at der, i det omfang der er indarbejdet fortolkning, er tale om første fortolkning af et regelsæt der må forventes at gennemgå end endog ganske væsentlig fortolkningsproces i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale udbudslov, der skal implementere det kommende direktiv. Generelt skal det bemærkes, at de indledende betragtninger i det nye direktiv er betydelig anderledes og mere direkte fokuseret, end de betragtninger som er angivet i det eksisterende direktiv. Således er der langt hen ad vejen direkte refereret til erfaringerne fra det eksisterende direktiv samt til praksis fra EU-Domstolen, som en valid kilde til, hvorfor noget enten skal fastholdes som status quo eller ændres i en præciserende retning. Det virker som om, at der er gjort en del ud af at skelne imellem, hvor noget skal præciseres, og hvor der ønskes sendt et signal om, at der her egentlig ikke er tale om en ændring eller en præcisering, men snarere en reel erindring om, hvordan specifikke aspekter af forskellige bestemmelser og scenarier skal forstås og altid har skullet forstås. Ud over at trække på allerede opnåede erfaringer med det eksisterende direktiv synes de indledende betragtninger at være sædeles fokuseret på, at offentligt indkøb skal være effektivt og professionelt med så lille et tidsforbrug og med så få omkostninger som muligt, at der skal være betydeligt rum til implementering og håndhævelse af medlemsstaternes individuelle horisontale politikker (sociale, samfundsmæssige, miljømæssige og lign.), samt at der skal være fokus på at få bedste kvalitet for pengene. 26. august 2013 SKI notat vedr. ændringerne i det nye udbudsdirektiv

2 De indledende betragtninger indeholder i forlængelse af dette ligeledes en forholdsvis klar erkendelse af, at det ikke er alle former for offentligt indkøb, som meningsfuldt kan dækkes af et mere generisk udbudsdirektiv, ligesom det understreges, at det ikke er alle former for udbetaling af offentlige midler, der falder ind under Udbudsdirektivet, men kun dem der reelt vedrører erhvervelse af bygge- og anlægsarbejder samt vare- eller tjenesteydelser mod et vederlag, som er baseret på en offentlig kontrakt. Dette er ikke i sig selv en ny eller overraskende bemærkning, men det er dog alligevel bemærkelsesværdigt, at der findes anledning til at understrege dette faktum. 2

3 3 Formål med Direktivet Betragtning 2 og 2a: Betragtningerne udvider og præciserer de mål, der skal varetages under udbud samt formålet med det nye Direktiv. Her lægges betydelig vægt på offentligt indkøbs rolle i forhold til generel vækst, ligesom der lægges vægt på hensyntagen til anvendelsen af offentlige midler og en række horisontale politikker, som fx varetagelse af hensynet til SMV er, samfundsmæssige mål og sociale politikker. Endelig understreges det, at det også er vigtigt at skabe en større juridisk sikkerhed ved anvendelsen af Direktivets bestemmelser. Betragtning 2:... achieve smart, sustainable and inclusive growth while ensuring the most efficient use of public funds. For that purpose, the current public procurement rules [ ] have to be revised and modernised in order to increase the efficiency of public spending, facilitating in particular the participation of small and medium-sized enterprises in public procurement and to enable procurers to make better use of public procurement in support of common societal goals. There is also a need to clarify basic notions and concepts to ensure legal certainty and to incorporate certain aspects of related well-established case-law of the Court of Justice of the European Union. Betragtning 2a: [ ] the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities should be taken into account, in particular in the connection with the choice of means of communications, technical specifications, award criteria and contract performance conditions.

4 4 Horisontale politikker Det er generelt understreget i Direktivet, at det er afgørende, at medlemsstaterne gives mulighed for at understøtte deres horisontale politikker (se fx betragtning 2, 3c og 14g). I særdeleshed nævnes dog følgende: - Hensyntagen til personer med handicap (betragtning 2a og betragtning 14b om reserverede kontrakter). - Tilrettelæggelsen af sociale ydelser (betragtning 3b samt hele light-regimet i artikel 74-76a). - Små og mellemstore virksomheder (betragtning 30). - Samfundsmæssige politikker og mål som øget vækst, effektivisering og professionalisering af offentligt indkøb, besparelser på transaktionsomkostninger og lignende.

5 5 Direktivets anvendelsesområde Sondringen mellem bilag IIA og IIB-tjenesteydelser bliver ophævet, dog således at en række af de tjenesteydelser, der tidligere var bilag IIB-ydelser, nu bliver omfattet af et light-regime, der ikke procesmæssigt er lige så tungt som det, der som hovedregel gælder efter Direktivet. Artikel 1: Direktivet udvides til at omfatte designkontrakter - dog efter særlige udbudsprocedurer (se artikel 78-82). Definitionen af designkontrakter findes i artikel 2, stk. 23. Artikel 3: Præcisering af, hvilke regler, der gælder ved blandede vare- og tjenesteydelser, eller når dele er kontrakten ikke er omfattet af Direktivet eller af de mere lempelige regler i artikel 74-76a. Se også betragtning 4d. Bemærk stk. 4: Når dele af en kontrakt er omfattet af Direktivet, og andre ikke er, har den ordregivende myndighed frihed til enten at udbyde (del)kontrakterne separat efter de regler, der gælder for den pågældende vare- eller tjenesteydelse, eller udbyde dem samlet i én kontrakt. Hvis den ordregivende myndighed udbyder én samlet kontrakt og dermed også omfatter den del, der selvstændigt var undtaget Direktivets regler, er den ordregivende myndighed efterfølgende bundet heraf, således at myndigheden ved et senere udbud skal udbyde kontrakten samlet. Se betragtning 4d. Artikel 4d og Betragtning 11-11d: Der gælder en højere tærskelværdi ( Euro) og nogle særlige lempelige udbudsprocedurer for bl.a. sociale-, sundheds- og uddannelsesydelser, hotel- og restaurantydelser, juridiske ydelser m.m. (se de særlige udbudsprocedurer i artikel 74-76a). Artikel 10 og Betragtning 13 og 13aab: Visse tjenesteydelser er helt undtaget fra Direktivets anvendelsesområde, herunder køb og leje af land, bygninger eller andre faste installationer, visse juridiske tjenesteydelser, medieservices og lignende. Artikel 23 - Forhold til internationale aftaler: Beskriver forholdet til GPA en og andre internationale aftaler (se også betragtning 8). Klargør, at principperne om Non-discrimination og Most Favoured Nation (MFN) også gælder i relation til indkøb efter Direktivet.

6 6 Generelle principper og hensyn Artikel 15: Udvidet til også at omfatte proportionalitetsprincippet samt forpligtelse til ikke at omgå Direktivet (stk. 1). Medlemsstaterne forpligtes til at træffe foranstaltninger, til at sikre at økonomiske aktører lever op til miljø-, social- og arbejdslovgivning (både EU-lovgivning, national lovgivning, kollektive aftaler og de internationale aftaler, som er angivet i bilag 11). Se også betragtning 14c-g. Betragtning 14c-d: Forpligtelse for medlemsstater og ordregivende myndigheder til at træffe relevante foranstaltninger, for at sikre at økonomiske aktører lever op til miljø-, social- og arbejdslovgivning, det sted hvor leveringen/arbejdet finder sted. Betragtning 14e: Den generelle forpligtelse til at leve op til miljø-, social- og arbejdslovgivning kan indsættes som klausuler i kontrakten. Betragtning 14f: Den ordregivende myndighed skal kontrollere efterlevelsen af ovennævnte forpligtelser under udbuddet ved vurdering af udelukkelsesgrundene samt ved vurderingen af unormalt lave tilbud.

7 7 Definitioner Betragtning 21a: Der er som noget nyt indsat en relativ bred definition af, hvad objektive kriterier eksempelvis kan være. I betragtningen er det således angivet, at objektive kriterier eksempelvis kan angå kvaliteten, værdien eller varens/ydelsens karakteristika, herunder serviceniveauet, sikkerhedsniveau eller prisudviklingen (fastsat efter et index). Artikel 2: Der er en række definitioner, der ikke længere findes under Definitioner i Direktivet. Dette gælder bl.a. definitionen af rammeaftaler, dynamiske indkøbssystemer, e-auktioner m.v. Disse definitioner er dog ikke taget ud af direktivteksten, men i stedet placeret i den bestemmelse, der regulerer det pågældende område. Definitionerne i Direktivet er udvidet og præciseret med bl.a. følgende: Ad 1-3) Ordregivende myndigheder er blevet udvidet med sondringen statslige myndigheder og ikke statslige myndigheder. Ad 15) Definition af udbudsdokumenter. Ad 16) Definition af centraliserede indkøbsaktiviteter. Forklaret under artikel 35. Ad 17) Definition af accessoriske indkøbsaktiviteter. Forklaret under artikel 35. Ad 18) Definition af indkøbscentral. En indkøbscentral er et organ, der tilbyder centraliserede indkøbsaktiviteter og accessoriske indkøbsaktiviteter. Sidstnævnte er en udvidelse. Det understreges i betragtning 24a samt artikel 35, stk. 5, at en indkøbscentrals aktiviteter for de offentlige ordregivere ikke er udbudspligtige. Dette gælder også accessoriske indkøbsaktiviteter, som i alle andre situationer er udbudspligtige. Ad 19) Definition af udbyder af udbudsservice. Er et offentligt eller privat organ, der tilbyder accessoriske indkøbsaktiviteter. Ad 22) Definition af livscyklus. Ad 23a) Definition af innovation.

8 8 Tærskelværdier og beregning af kontraktværdi Artikel 4: De nye tærskelværdier er som følger: Bygge/anlæg 5 mio. Euro Ca. 37,5 mio. DKK Varer/tjenesteydelser (stat) Euro Ca DKK Varer/tjenesteydelser (øvrige) Euro Ca. 1,5 mio. DKK Sociale ydelser m.v Euro Ca. 5,6 mio. DKK Artikel 5: Præcisering af beregningsregler (tærskelværdier) i forhold til nogle specifikke forhold: Stk. 1a: Som udgangspunkt skal en ordregivende myndighed tage alle enheders indkøb i betragtning ved beregning af tærskelværdier. Dette gælder dog ikke, hvis enheden er selvstændigt ansvarlig for sine udbud. Uddybet i betragtning 9b: Det kan fx være børnehave eller skole. En fritagelse skal kunne retfærdiggøres på baggrund af objektive grunde. Decentralisering er ikke i sig selv udtryk for, at en underenhed er selvstændigt ansvarlig. Stk. 5: Innovativt partnerskab. Stk. 6: Hvis en ordregivende myndighed stiller vare- eller tjenesteydelser til rådighed for leverandøren, skal dette medregnes i kontraktværdien. Stk. 7: Ved opdeling af tjenesteydelseskontrakter skal alle delkontrakters værdi medregnes. NB: Der er ikke noget krav om, at der er tale om lignende tjenesteydelser (som ved varer), eller om at kontrakternes indgås samtidigt (som i dag). Stk. 8: Ved opdeling af varekontrakter skal alle delkontrakters værdi medregnes. Der skal dog være tale om lignende varer, men der er ikke noget samtidigheds-krav. I betragtning 9a er det angivet, hvad der menes med lignende kontrakter.

9 9 In-house-reglen Artikel 11: Ny bestemmelse. Kodificering af in-house-reglen i henhold til EU-Domstolens praksis. Bestemmelsen regulerer også de tilfælde, hvor myndigheder samarbejder om udførelse af en opgave, eller hvor de danner såkaldte administrative fællesskaber. Se også betragtning 14-14aaa.

10 10 Økonomiske aktører Artikel 2, stk. 12, og betragtning 4f: Udvidelse af begrebet økonomisk aktør. Omfatter således enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig enhed, som udfører og/eller leverer varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder. Den juridiske form er underordnet. Der kan således være tale om filialer, partnerskaber, universiteter, uanset om der er tale om offentlige eller private enheder/personer. Reglerne skal fortolkes bredt. Artikel 16 og betragtning 4g: Sammenslutning af økonomiske aktører. En ordregivende myndighed bør forklare, hvordan en sammenslutning af økonomiske aktører kan leve op til krav om økonomisk/finansiel kapacitet og teknisk/faglig formåen, hvis det er proportionalt og kan retfærdiggøres af objektive grunde. (Medlemsstater bemyndiges til at fastsætte standardvilkår herom). Der kan endvidere i forhold til sammenslutninger af økonomiske aktører stilles særlige kontraktkrav for udførelse af kontrakten (som er forskellige fra kravene til enkeltstående leverandører), hvis kravene er proportionale, og de særlige krav kan retfærdiggøres objektivt.

11 11 Elektronisk kommunikation Artikel 19: Det bliver som udgangspunkt gjort obligatorisk at gennemføre udbudsprocedurer elektronisk. Kravet gælder alene frem til indgåelse af kontrakten. Dog skal der stadig være mulighed for at supplere den elektroniske kommunikation med mundtlig kommunikation, hvor der ikke er tale om essentielle elementer af udbudsprocessen. Mundtlig kommunikation skal dog altid følge visse retningslinjer for at sikre bl.a. ligebehandling og gennemsigtighed. Der er fastsat visse undtagelser til kravet om elektronisk kommunikation. Se også betragtning 19-19e. I forhold til indkøbscentraler er det dog fastsat, at udbudsprocedurer uden undtagelse skal foretages elektronisk, se artikel 35, stk. 4. Midlerne anvendt til elektronisk kommunikation skal være af en karakter, der er alment tilgængelige og anvendt inden for EU, således at de ikke udgør en barriere for deltagelse i et udbud.

12 12 Inhabilitet hos ordregiver Artikel 21: Medlemsstaten forpligtes til at træffe foranstaltninger, der effektivt skal imødegå og identificere medarbejderes interessekonflikter under gennemførelse af udbud. Bestemmelsen ligner forvaltningslovens inhabilitetsregler, idet det særligt skal understreges, at en oplevelse af, at der består en interessekonflikt, er nok til at konstituere en sådan. I betragtning 6 anføres det, at en ordregivende myndighed bør gøre alt, hvad den kan, for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes som følge af habilitetsproblem fx ved fastsættelse af procedure.

13 13 Forberedelse af et udbud Artikel 39 og 39a - Markedsundersøgelser: Adgangen til markedsundersøgelser er nu direkte hjemlet i Direktivet. Der er adgang hertil, så længe det ikke forvrider konkurrencen og ikke indebærer en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Hvis en ansøger/tilbudsgiver, der deltager i udbuddet, tidligere har rådgivet den offentlige ordregiver, skal ordregiver sikre, at konkurrencen ikke fordrejes ved bl.a. at give relevant information til de øvrige tilbudsgivere/ansøgere og give tilstrækkelige lange frister. En tidligere rådgiver kan kun ekskluderes, hvis der ikke er andre behørige måder at sikre ligebehandlingsprincippet, og den pågældende skal forinden have mulighed for at bevise det modsatte. Artikel 40 - Tekniske specifikationer: Der er nu mulighed for at tage hensyn til livscyklusfaktorer. Se definitionen af livscyklus i artikel 2. Se også betragtning 27. Ordregiver skal tage hensyn til personer med handicap m.v. ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer. Artikel 41 - Mærkning: Angiver betingelserne for, at ordregiver kan kræve specifik mærkning i relation til tekniske specifikationer, tildelingskriterier og krav til udførelse af leverancen/kontrakten (bl.a. krav om lige adgang til mærkning, skal være objektiv m.v.). Ordregiver kan således fremover pege fx på bestemte miljømærker, hvilket er positivt, idet ordregiver fremover ikke behøver at beskrive alle kravene bag det miljømærke, som de tænker på, men som de ikke må skrive navnet på i udbudsdokumenterne. En ordregiver er dog forpligtet til at acceptere anden tilsvarende mærkning, der lever op til kravene. Ligeledes skal ordregiver acceptere andre former for bevis, der lever op til kravene, hvis de økonomiske aktører ikke har tid til at anskaffe mærkningen (og det ikke kan tilregnes de økonomiske aktører) inden for fristerne. Se også betragtning 28. Artikel 42 - Certifikater og andre bevismidler: Angiver betingelserne for, hvornår ordregiver kan kræve testrapport/certificering i relation til tekniske specifikationer, tildelingskriterier og krav til udførelse af leverancen/kontrakten.

14 14 Opdeling af kontrakter Artikel 44 - Opdeling af kontrakter: Hvis en ordregiver ikke opdeler en kontrakt, skal denne forklare årsagen hertil. Dette gælder dog ikke, hvis medlemsstaten gør det obligatorisk for alle ordregivere at opdele kontrakter. Det fremgår af betragtning 30, at det skyldes hensynet til, at små og mellemstore virksomheder kan være med i konkurrencen. Hvis ordregiver opdeler kontrakten, skal ordregiver angive, om tilbudsgiver kan afgive tilbud for en, flere eller alle kontrakter. Ordregiver kan begrænse antallet af kontrakter, der kan tildeles til én tilbudsgiver (selvom han kunne afgive tilbud for alle kontrakter, og selvom han ville have vundet alle kontrakter baseret på tildelingskriteriet). Ordregiver skal endvidere oplyse kriterier/vilkår for begrænsning (objektive og ikke diskriminerende). Ordregiver kan på forhånd (i udbudsbekendtgørelsen) forbeholde sig ret til at tildele delkontrakterne ved at lave en samlet evaluering af flere delkontrakter for den tilbudsgiver, der afleverer tilbud for flere eller alle delkontrakter. I betragtning 30a er dette uddybet, og det fremgår bl.a., at den tilbudsgiver, der kun afleverer et tilbud, kun skal evalueres på baggrund af det, mens den tilbudsgiver, der aflevere flere tilbud, skal have sine tilbud evalueret samlet i forhold til tildelingskriteriet.

15 15 Generelt vedr. gennemførelsen af udbud Artikel 45 - Fastsættelse af frister: Som noget nyt fremgår det, hvornår tidsfrister skal forlænges. Artikel 46 - Anvendelse af vejledende forhåndsmeddelelse: Bestemmelsen er en tilføjelse til Direktivet, idet de lokale og regionale myndigheder kan udsende en vejledende forhåndsmeddelelse i stedet for udbudsbekendtgørelsen. Myndigheden kan gennem den vejledende forhåndsmeddelelse anføre sine forventede indkøb for maksimalt 12 måneder ad gangen. Myndigheden behøver derefter ved det konkrete efterfølgende indkøb ikke at udsende en egentlig udbudsbekendtgørelse. Som udgangspunkt kan forhåndsmeddelelsen omfatte den ordregivende myndigheds forventede indkøbsbehov i maksimalt 12 måneder frem. Det er formentlig et udtryk for simplificering og effektivisering. Artikel 47 og 48 - Udbudsbekendtgørelse og forhåndsmeddelelse: Som udgangspunkt skal et udbud bekendtgøres i en udbudsbekendtgørelse. Ved begrænset udbud og konkurrencepræget udbud med forhandling kan statslige myndigheder ikke nøjes med en forhåndsmeddelelse. Artikel 50 - Offentliggørelse på nationalt plan: Bestemmelsen er ændret således, at der først kan ske national offentliggørelse af et udbud, når offentliggørelsen er sket på EU-plan. Dette gælder dog ikke, hvis offentliggørelsen ikke er sket inden 48 timer fra modtagelse af kvittering for afsendelse til TED. (I dag kan der ske national offentliggørelse, når udbudsbekendtgørelsen er afsendt til EU). Artikel 18 - Fortrolighed: Der er nu skabt en sammenhæng og rangordning mellem reglerne i Direktivet og de nationale regler om aktindsigt i forhold til reglerne om fortrolighed og videregivelse af fortrolige oplysninger. Direktivet giver umiddelbart de nationale regler om aktindsigt m.v. forrang fremfor forbuddet i Direktivets artikel 18 mod at videregive fortrolige oplysninger af eksempelvis teknisk eller forretningsmæssig karakter (forretningshemmeligheder m.v.) samt de fortrolige aspekter af et afgivet tilbud.

16 16 Udbudsprocedurer Artikel 24 - Valg af udbudsprocedure: Hovedreglen er stadig, at offentligt udbud og begrænset udbud er de udbudsformer, der som udgangspunkt skal anvendes. Derudover kan ordregiver vælge Udbud med forhandling, Konkurrencepræget dialog og Innovativt partnerskab, når særlige betingelser er opfyldt. Se nedenfor og se også betragtning 15-15c. Endelig er der den samme meget begrænsede adgang til at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse se artikel 30. Artikel 25 - Offentligt udbud: Proceduren er obligatorisk at implementere og er en videreførelse af gældende regler, dog med kortere frister. Tilbudsfristen er således 35 dage, og minimum 15 dage hvis forhåndsmeddelelse anvendes. Der er øvrige muligheder for forkortelse af fristerne. Artikel 26 - Begrænset udbud: Proceduren er obligatorisk at implementere og er en videreførelse af gældende regler, dog med lidt kortere frister. Således er fristen både for prækvalifikationsanmodninger og tilbud 30 dage. Der er mulighed for at forkorte fristerne. Derudover er der indsat en adgang for ordregivende myndigheder til at aftale tidsfristen med de prækvalificerede virksomheder for aflevering af tilbud. Denne adgang gælder dog kun, hvis medlemsstaten implementerer det. Artikel 27 og artikel 24, 1c - Udbud med forhandling: Udbudsformen, der erstatter udbudsformen udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse, har ændret navn fra negotiated procedure til competitive procedure with negotiation. Den nye udbudsform ligner i det væsentlige den gamle, dog med følgende tilpasninger: Betingelserne for, at anvende udbudsformen, er udvidet lidt i forhold til de gældende regler. Der er således også adgang til at anvende udbudsformen, hvis ordregivers behov ikke kan dækkes af eksisterende løsninger, hvis udbuddet omfatter design eller innovative løsninger, hvis udbuddet er irregulært eller hvis alle modtagne tilbud er uacceptable. Det er forklaret, hvad der menes med irregulært og uacceptabelt, hvilket er en fordel, da sidstnævnte betingelse har givet fortolkningsproblemer. Fremgangsmåde i artikel 27 er uddybet i forhold til reglerne i dag. Eksempelvis skal ordregiver på samme måde som ved konkurrencepræget dialog tilkendegive, når deltagerne skal aflevere et endeligt tilbud. En ordregiver kan forbeholde sig ret til at acceptere det første indledende tilbud (som ellers skulle have dannet grundlag for forhandlinger), hvis det på forhånd har fremgået af udbudsbekendtgørelsen/forhåndsmeddelelsen. Artikel 28 og artikel 24, 1c - Konkurrencepræget dialog: Der er adgang til at anvende denne udbudsform, når de samme betingelser, som i udbud med forhandling er til stede. Se ovenfor.

17 17 Der er tale om en videreførelse af de eksisterende regler. Forskellen mellem konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling er, at forhandlingerne ved konkurrencepræget dialog ikke tager afsæt i et indledende tilbud, som ændres og forbedres undervejs. Der skal først afleveres et udbud ved konkurrencepræget dialog, når drøftelserne er så langt henne, at ordregiver har identificeret en løsning, der møder dennes behov. Forhandlingerne ved konkurrencepræget udbud med forhandling har således til formål at forbedre tilbuddene, mens målet med konkurrencepræget dialog er at identificere og definere den løsning, som bedst kan opfylde ordregivers behov. Ved udbud med forhandling skal ordregiver i forlængelse af beskrivelsen dennes behov og den ønskede kontraktgenstand angive hvilke krav, der er minimumskrav. Under forhandlingerne kan der ske ændringer i udbudsmaterialet, herunder tekniske specifikationer, dog ikke minimumskrav. Ved konkurrencepræget dialog kan alle dele af udbuddet drøftes. Først når der er klarhed over, hvilken løsning ordregiver ønsker, skal ordregiver afslutte dialogen og meddele deltagerne, om at de skal aflevere et tilbud. Tilbuddene kan ifølge Direktivets tekst efterfølgende præciseres og optimeres, dog må ændringerne ikke medføre ændring af essentielle aspekter ved tilbuddet og de behov og krav, som er fastsat i udbudsbekendtgørelsen. Man kan dog spørge sig selv, hvordan dette hænger sammen i praksis. Den oprindelige udbudsbekendtgørelse må antages at danne grundlaget for hele dialogen, men hvis ordregiver i løbet af den indledende dialog (altså den der ligger forud for det afsluttende/final tilbud) må ændre på de krav m.v., som fremgår af udbudsbekendtgørelsen, kan man uden større besvær argumentere for, at det endelige tilbud vil risikere at være i modstrid med bekendtgørelsen. Det vil sige, at det bliver af væsentlig betydning, at der ikke står mere end absolut højst nødvendigt i selve bekendtgørelsen. Spørgsmålet er således, om det er ok at ændre på krav m.v. fastsat i udbudsbekendtgørelsen, så længe disse varianter ikke medfører risiko for konkurrenceforvridning og diskrimination, jf. Direktivets tekst: where variations to those aspects, needs and requirements are likely to distort competition or have a discriminatory effect.. Artikel 29 - Innovativt partnerskab: Der er tale om en helt ny udbudsform, som er forpligtende at implementere. Betingelserne for, at anvende den, er, at ordregiver har behov for et innovativt produkt/ydelse, som ikke allerede er tilgængeligt i markedet. Afgrænsning i forhold til, hvornår man skal anvende udbud med forhandling (artikel 27) eller konkurrencepræget dialog (artikel 28), som også nævner innovative løsninger, som en af grundene til at vælge en af de to udbudsformer, vil i praksis måske kunne give anledning til problemer. I artikel 2, 23a) er innovation defineret som et nyt eller betydeligt forbedret produkt m.m., som har til formål at hjælpe med at løse samfundsmæssige udfordringer eller at støtte strategien for smart, sustainable and inclusive growth. Innovativt partnerskab kan derfor ikke bruges, hvis et ønsket produkt/ydelse allerede findes på markedet, men hvor der er behov for at elementer/dele af produktet/ydelsen er nye/ændrede og innovative. Her skal udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog anvendes. Innovativt partnerskab skal kun anvendes, når der er tale om, at hele løsningen som sådan skal være helt ny eller betydeligt ændret fra et eksisterende produkt/ydelse på markedet.

18 18 Det fremgår af betragtning 17a, at bestemmelsen giver adgang til et langsigtet partnerskab med henblik på at udvikle og efterfølgende købe et nyt innovativt produkt/ydelse uden fornyet udbud. Det fremgår endvidere, at fremgangsmåden er baseret på fremgangsmåden ved konkurrencepræget udbud med forhandling. Der kan indgås innovativt partnerskab med en eller flere leverandører, som er ansvarlige for selvstændige dele af udviklingen. Hvis ordregiver har angivet det på forhånd, kan ordregiver opsige kontrakten med en eller flere leverandører efter en fase med henblik på at reducere antallet af leverandører. Af betragtning 17a fremgår det, at tildelingskriteriet bør være pris-kvalitet (og ikke alene pris/omkostninger). Artikel 30 - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse: I modsætning til i dag vil denne udbudsform kun kunne anvendes, hvis medlemsstaten implementerer adgangen til at anvende den. Adgangen til at anvende bestemmelsen er i det væsentlige lige så begrænset, som den er i dag. Se også betragtning 18.

19 19 Valg af ansøger og tildeling af kontrakt Artikel 54 - Generelle principper (afhjælpning): Der er indsat en ny adgang til afhjælpe fejl og mangler, hvis tilbud/ansøgninger er behæftet med fejl og mangler. Adgangen synes meget videre end den hjemmel, der er i implementeringsbekendtgørelsen. Når de oplysninger eller dokumenter, som de økonomiske aktører skal indsende, er eller synes at være ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller når der mangler specifikke dokumenter, kan de ordregivende myndigheder således, medmindre andet er fastsat i den gældende nationale lovgivning, der gennemfører dette direktiv, anmode de pågældende økonomiske aktører om at indsende, supplere, præcisere eller fuldstændiggøre de relevante oplysninger eller dokumentationen inden for en passende frist, hvis sådanne anmodninger fremsattes under fuld overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Det skal understreges, at der kan indsendes dokumenter, der oprindeligt fuldstændigt mangler. Bemærk dog, at medlemsstaten er bemyndiget til at fratage denne adgang! Artikel 55 - Udelukkelsesgrunde: Bestemmelsen er som i dag opdelt på frivillige og obligatoriske udelukkelsesgrunde, som i det væsentlige er de samme som i dag, dog med følgende ændringer: I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde kan medlemsstaten gøre dem obligatoriske. Derudover indeholder de frivillige udelukkelsesgrunde nye bestemmelser: - d) om karteller - da) om interessekonflikt/inhabilitet (jf. artikel 21) - db) om inhabilitet vedr. rådgivning før udbud - e) tidligere dårlige erfaringer (kun hvis betydelige eller gentagne mangler, og kun hvis det har medført ophævelse af kontrakten eller erstatning eller andre lignende sanktioner) - f) hvis en økonomisk aktør er skyldig i vildledning i forhold afgivelse af informationer, som skal bruges til at vurdere udelukkelsesgrunde, eller har tilbageholdt sådanne informationer eller ikke kan fremlægge dokumenter og/eller dokumentation efter art g) forsøg på at influere beslutningsprocessen hos den ordregivende myndighed m.v. Uanset om en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund er til stede, skal en økonomisk aktør have adgang til at rense sig selv ved bodgørende handlinger - den ordregivende myndighed skal vurdere i forhold til alvoren af den pågældende udelukkelsesgrund, om de bodgørende handlinger kan opveje overtrædelsen og dermed give adgang til at deltage i udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis udelukkelsesgrunden er afgjort ved en domstol. Medlemsstaten skal implementere bestemmelserne, herunder fastlægge den tidsperiode, som skal gælde for udelukkelsesgrundene (hvorefter man ikke kan udelukke en virksomhed på baggrund af samme udelukkelsesgrund). Tidsperioden

20 kan ikke være mere end fem år fra domstolsafgørelse, og i forhold til frivillige udelukkelsesgrunde kan det ikke være mere end tre år. Det skal bemærkes, at idet en leverandør kan udelukkes fra fremtidige udbud, såfremt det har ført til ophævelse af kontrakten eller lignende sanktioner, må det antages, at også en indkøbscentral kan udelukke en tilbudsgiver, hvis indkøbscentralen får indrapporteret problemer fra kunderne, der har ført til kundens ophævelse af leveringsaftalen. Se artikel 57a vedr. hvilke bevismidler, der kan kræves. Artikel 56 - Udvælgelseskriterier: Der er tale om de samme udvælgelsesgrunde, dog med nogle ændringer: Økonomisk og finansiel kapacitet: - Ordregiver må ikke kræve højere omsætning end det dobbelte af kontraktens værdi - medmindre det kan retfærdiggøres som følge af specielle risici i relation til den enkelte vare-, tjenesteydelseskontrakt. - Ordregiver må godt se på forholdet mellelem aktiver og forpligtelser, hvis ordregiver på forhånd angiver en specifik metode og kriterier for, hvordan dette vil blive vurderet. - Hvis opdeling af kontrakter: Som udgangspunkt skal økonomisk/finansiel kapacitet vurderes ud fra hver kontrakt, men hvis en tilbudsgiver vinder flere kontrakter, er det ok, at ordregiver stiller krav til en anden (højere) omsætning. For rammeaftaler (miniudbud) er det uddybet i artikel 56 (3), at mindstekrav til omsætning ikke må være højere end 2 x den forventede værdi af den/de største kontrakt(er) indgået samtidigt på grundlag af rammeaftalen, eller hvor den forventede værdi af de(n) største kontrakt(er) ikke er kendt, den estimerede værdi af rammeaftalen, jf. where it is not known, on the basis of the estimated value of the framework agreement.. -. I forhold til teknisk og faglig kapacitet er kravene simplificeret. Ordregiver har endvidere mulighed for at vurdere, at en virksomhed ikke lever op til kravene, hvis der foreligger en interessekonflikt. Se artikel 57a vedr. hvilke bevismidler, der kan kræves. Artikel 57 - European Single Procurement Document (ESPD): Det fremgår af betragtning 32, at bestemmelsen har til formål at lette de administrative byrder og simplificere. ESPD er en egen-erklæring (standarddokument). Som et foreløbigt bevismiddel skal en ordregiver acceptere ESPD i relation til 1) udelukkelsesgrundene, 2) udvælgelsesgrundene og 3) kriterierne til at begrænse antallet af ansøgere/tilbudsgivere. De økonomiske aktører kan genbruge ESPD i andre udbud, hvis de kan bekræfte oplysningernes rigtighed. 20

21 Ordregiver kan på hvilket som helst tidspunkt bede om de krævede dokumenter, hvis det er nødvendigt. Før tildeling af en kontrakt skal ordregiver bede om alle krævede dokmenter. Dette gælder dog ikke, hvis ordregiver allerede er i besiddelse heraf eller kan få adgang hertil i en database (skal oprettes af medlemsstaterne). Artikel 57a - Bevismidler: Der er fastsat krav til, hvilke bevis/dokumentation ordregiver er forpligtet til at acceptere ved vurdering af, om der foreligger udelukkelsesgrunde og ved vurdering af udvælgelseskriterier. Artikel 58 - E-certis: Medlemsstaterne skal give adgang til og opdatere certifikater og andre dokumentbeviser i e-certis. Ordregiver skal anvende e-certis til at hente dokumentation, og ordregiver skal navnlig kræve de dokumenttyper, som findes i e-certis. Artikel 62 - Basere sig på andre virksomheders formåen: Der er tale om en videreførelse af de eksisterende regler, dog med ændringer: - For så vidt angår udvælgelseskriterierne uddannelse og erfaringer, så kan tilbudsgiver kun basere sig på en anden virksomheds (underleverandør) formåen, hvis underleverandøren skal udføre arbejdet. - Ordregiver skal verificere, om underleverandøren lever op til udvælgelseskriterier, og om der foreligger udelukkelsesgrunde. - Ordregiver er forpligtet til at bede tilbudsgiver om at substituere underleverandører, hvis de ikke lever op til udvælgelseskriterier, eller hvis der foreligger en udelukkelsesgrund. Hvis der er tale om en frivillig udelukkelsesgrund, er det op til den ordregivende myndighed, om denne vil kræve substitution. - For så vidt angår økonomisk/finansiel kapacitet kan ordregiver kræve, at virksomheden og underleverandører hæfter solidarisk. - Ved arbejder og tjenesteydelser kan ordregiver kræve, at virksomheden selv (og ikke underleverandører) udfører arbejdet, hvis der er tale om en kritisk opgave. I de tilfælde, hvor en ansøger/tilbudsgiver anvender støtteerklæring i relation til økonomisk og finansiel formåen, er det, som kort beskrevet ovenfor, nu præciseret, at ordregiver kan vælge at kræve solidarisk hæftelse mellem de støttende enheder. Dette vurderes at kunne bidrage til at begrænse den meget voksende og udbredte brug af støtteerklæringer, hvor forpligtelserne i samarbejdsrelationen mellem enhederne reelt kan være ubetydelige. Artikel 66 - Tildelingskriterium: Som noget nyt kan ordregiver kun anvende tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (ØMF). ØMF indebærer en vurdering af pris eller omkostninger (omkostningseffektivitet), herunder livscyklusvurdering. 21

22 Omkostningerne kan efter den ordregivende myndigheds valg vurderes udelukkende på grundlag af prisen eller ved brug af en metode baseret på omkostningseffektivitet, fx beregning af livscyklusomkostninger på de betingelser, der er omhandlet i artikel 67. Det vurderes meget tilfredsstillende, at livscyklusomkostninger kan inddrages som tildelingskriterium og tillige det bredde anvendelsesområde, der fremgår i artikel 67. ØMF kan derudover også bruges til at vurdere forholdet pris-kvalitet, hvor der også indgår kvalitative momenter, herunder - Medarbejderes kvalifikationer/erfaring, hvis det har betydning for udførelsen af en opgave!! (artikel 66, stk. 2) Nyt. - Teknisk assistance, leveringsbetingelser m.v. Ordregiver kan fastsætte en bestemt pris for udførelsen af opgaven, hvilket indebærer, at virksomhederne kun konkurrerer om kvalitetskriterierne. Medlemsstaten bemyndiges til at begrænse adgangen til kun at vurdere på pris/omkostninger. Se også betragtning Artikel 67 - Livscyklusomkostninger: Bestemmelsen angiver i hvilken relation, og hvordan livscyklusomkostninger inddrages. Se også definitionen i artikel 2. Ordregiver skal angive, hvilke data, tilbudsgiverne skal afgive, samt hvilken metode, der vil blive brugt til at vurdere livscyklusomkostningerne (særlig krav i forhold til metode ved vurdering af miljømæssige konsekvenser). Hvis EU fastsætter en metode, da vil det være obligatorisk at anvende denne. Se også betragtning 40 og

23 23 Elektroniske og Centraliserede indkøb Betragtning 20: Centraliserede indkøb og centralisering af indkøb skal overvåges nøje med henblik på at undgå betydelig koncentration af købermagt og aftalt spil og for at sikre gennemsigtighed og konkurrence, herunder markedsadgang for SMV er. (Det fremgår ikke klart, hvem der skal overvåge!). Artikel 31 - Rammeaftaler: Det fremgår af betragtning 21, at reglerne om rammeaftaler skal videreføres, men at der er behov for en præcisering. Det er præciseret, at de ordregivende myndigheder, der kan anvende rammeaftalen, på forhånd skal være identificeret. En ordregivende myndighed kan således ikke efterfølgende blive part i en eksisterende rammeaftale. Det fremgår af betragtning 21, at hvis en indkøbsorganisation anvender et register med offentlige kunder, som kan anvende indkøbscentralens rammeaftaler, bør det fremgå, fra hvilken dato den enkelte kunde kan anvende rammeaftalerne. Det er endvidere præciseret, at der ved en rammeaftale med flere leverandører, og hvor konkurrencen ikke skal genåbnes (ved miniudbud), i udbudsdokumenterne skal angives de objektive kriterier, der afgør, hvilken leverandør der skal indgås kontrakt med. Ligeledes skal der på forhånd angives objektive kriterier i udbudsdokumenterne, hvis der er mulighed for direkte tildeling og genåbning af konkurrencen i samme rammeaftale. Muligheden for at have direkte tildeling og miniudbud på samme aftale er nu hjemlet direkte i Direktivet (artikel 31, stk. 4(aa)). I betragtning 21a er det angivet, at objektive kriterier eksempelvis kan angå kvaliteten, værdien eller varens/ydelsens karakteristika, herunder serviceniveauet, sikkerhedsniveau eller prisudviklingen (fastsat efter et index). Som udgangspunkt må en rammeaftale ikke være på mere end 4 år. Uddybet i betragtning 21aa, hvor det også er præciseret, at kontrakt, der er baseret på en rammeaftale, kan være kortere eller længere i forhold til rammeaftalens løbetid. Ved fastsættelse af kontrakts løbetid må man se på de relevante faktorer, som afhænger af kontraktens genstand. I betragtning 24 fremgår det, at de ordregivende myndigheder, som der indgås en rammeaftale for, bør kunne anvende den til enkelte eller gentagne indkøb, hvilket muligvis kan læses som en indikation på, at en rammeaftale baseret på en rammeaftale vil være en mulighed. NB: Se artikel 34 nedenfor (om tildeling af kontrakter på baggrund af et elektronisk katalog). Artikel 32 - Dynamiske indkøbssystemer: Det fremgår af betragtning 22, at der er et behov for at simplificere reglerne, og at reglerne bør afspejle proceduren ved et begrænset udbud, således at det ikke længere skal være et krav, at der skal afgives vejledende tilbud, men at alle, der lever op til udvælgelseskriterierne, kan afgive tilbud. Dette baseres på, at dynamiske

24 indkøbssystemer fremadrettet alene kan gennemføres efter proceduren for begrænsede udbud, dog således at antallet af deltagere ikke skal begrænses, men skal kunne leve op til udvælgelseskriterierne. Ved det dynamiske indkøbssystem er det tilladt at opdele kontraktens genstand(e) i kategorier i forhold til varer, arbejde eller service. Disse kategorier skal defineres på baggrund af objektive kriterier. I betragtning 22c refereres der til disse objektive kriterier, og som det kan læses af præamblen omfatter disse objektive kriterier; fx maksimum tilladte størrelse af kontrakten eller et specifikt geografisk område for udførelsen af kontrakten. Kravene til disse objektive kriterier for inddeling af kontraktens genstand(e) er således ganske vide. Opdelingen af kontraktens genstand(e) ved objektive kriterier har til formål at imødekomme små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud, hvilket man derfor skal være opmærksom på når kontraktens genstand(e) opdeles. Kontraktens genstand(e) skal således ikke opdeles efter snævre kriterier, men skal blot sikre, at udbuddet opdeles i mindre områder og gøres mere overskueligt, således at små og mellemstore virksomheder også har mulighed for/mod på at deltage i udbuddet. I udbudsmaterialet skal det gøres klart, at der er tale om et dynamisk indkøbssystem, og mængden af indkøbet samt øvrige relevante oplysninger skal ligeledes fremgå af materialet. Såfremt indkøbet er inddelt i kategorier, skal mængden af indkøb samt udvælgelseskriterier for hver enkelt kategori oplyses. Alle økonomiske aktører, som opfylder udvælgelseskriterierne, skal gives fri og fuld elektronisk adgang. Den ordregivende myndighed skal angive varigheden af det økonomiske indkøbssystem i udbudsbekendtgørelsen. Den ordregivende myndighed skal give de økonomiske aktører en tidsgrænse på minimum 30 dage efter offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen til at ansøge om optagelse i systemet. Den ordregivende myndighed skal afslutte sin vurdering af ansøgerne i forhold til optagelse i systemet i henhold til udvælgelseskriterierne inden for 10 arbejdsdage. Fristen på 10 arbejdsdage kan forlænges til 15 arbejdsdage i tilfælde, hvor dette må vurderes relevant. Kontakten tildeles på baggrund af de tildelingskriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Dynamiske indkøbssystemer må, jf. artikel 32, stk. 1, anvendes ved almindelige indkøb, der er generelt tilgængelige på markedet og opfylder de ordregivende myndigheders krav og dermed udelukkes ingen indkøbsområder. Dynamiske indkøbssystemer kan således benyttes ved indkøb af varer såvel som tjenesteydelser og IT og tele, såfremt det enkelte udbud kan karakteriseres som et almindeligt indkøb, der er generelt tilgængeligt på markedet - altså standardiseret. NB: Se artikel 34 nedenfor (om tildeling af kontrakter på baggrund af et elektronisk katalog). Artikel 33 - Elektroniske auktioner: Elektroniske auktioner giver ordregiveren mulighed for at lade tilbudsgiverne underbyde hinanden på udvalgte elementer af kontrakten. Elektroniske auktioner er relevante i forbindelse med tilbudsafgivelsen og anvendes mellem tilbudsafgivelsen og tildelingen af kontrakten. Ordregiveren har på forhånd udvalgt nogle elementer, hvortil der kan knyttes en objektiv værdi. De tilbudsgivere, som er fundet kvalificerede og har afgivet et antageligt tilbud, opfordres til at deltage i den elektroniske auktion, hvorved de gives mulighed for at underbyde hinanden i forhold til de elementer, som ordregiveren har udvalgt. 24

25 25 Hvis kravspecifikationerne kan fastsættes nøjagtigt, kan elektroniske auktioner anvendes ved offentlige udbud, begrænsede udbud, udbud med forhandling, fornyet konkurrence mellem parterne i en rammeaftale eller ved udbud i henhold til et dynamisk indkøbssystem, jf. artikel 33, 2. Den elektroniske auktion skal baseres på enten: a) kun på priser, når kontrakten tildeles på grundlag af tilbuddet med den laveste pris, eller b) på priser og/eller de nye værdier af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelserne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. artikel 33, 3. Det skal indledningsvis bemærkes, at forslagets regler om elektroniske auktioner i det væsentlige er ens med det nugældende Udbudsdirektivs regler for elektroniske auktioner. Medlemsstaterne kan dog ikke fremover til- eller fravælge anvendelsen af elektroniske auktioner. Det er umiddelbart lidt bekymrende, at ordlyden af bestemmelsen måske indikerer, at aktionen starter fra oven med høje priser og ikke fra neden med lave priser. En aktion, der begynder fra neden, kan føre til bedre priser. Artikel 34 - Elektroniske kataloger: Et elektronisk katalog er en måde at præsentere og organisere information på, fx via et regneark, jf. betragtning 23. I det nugældende Udbudsdirektiv er der ikke fastsat specifikke regler om e-kataloger. Reglerne vedrørende e-kataloger følger artikel 42 om regler om kommunikation og betragtning 12. Forslagets artikel 34 vedrører specifikt e-kataloger. Det fremgår her, at hvis ordregiver kræver anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler, kan det kræves, at tilbud præsenteres i form af et elektronisk katalog eller indeholder et elektronisk katalog, jf. artikel 34, 1, 1. Af betragtning 23 fremgår det ligeledes (min understregning): Contracting authorities may require electronic catalogues in all available procedures where the use of electronic means of communication is required.. Medlemsstaterne kan endvidere gøre anvendelsen af elektroniske kataloger obligatorisk i forbindelse med visse typer af udbud, jf. artikel 34, 1, 2. Hvis en rammeaftale med flere leverandører er indgået på baggrund af et tilbud i form af et elektronisk katalog, kan de ordregivende myndigheder kræve, at genåbning af konkurrencen sker på basis af opdaterede elektroniske kataloger. Det kan ske på to måder: 1) ved at bede leverandørerne om at aflevere et opdateret tilbud eller 2) ved at meddele leverandørerne at ordregiver vil samle informationer fra kataloget til at udgøre et tilbud (kan kun anvendes, hvis det har været angivet i udbudsdokumenterne ved udbud af rammeaftalen). Leverandørerne skal have tid til at opdatere informationerne i kataloget. Formålet med opdateringen er at give leverandørerne lejlighed til at rette fejl.

26 26 Ligeledes kan der ved dynamiske indkøbssystemer indgås kontrakter baseret på elektroniske kataloger. Det fremgår af betragtning 23, at formålet er at spare tid og penge. Det fremgår endvidere, at virksomhederne ikke bare skal aflevere deres eksisterende kataloger, men at de skal tilpasses i forhold til de enkelte udbud. Se også betragtning 25. Artikel 35 - Centraliserede indkøb og indkøbscentraler: I artikel 2 er indkøbscentral defineret som et organ, der tilbyder centraliserede indkøbsaktiviteter og accessoriske indkøbsaktiviteter. Ved centraliserede indkøbsaktiviteter forstås køb af varer/ydelser til andre ordregivende myndigheder eller indgåelse af kontrakter eller rammeaftaler på vegne af andre ordregivende myndigheder. Ved accessoriske indkøbsaktiviteter menes aktiviteter, der har til formål at støtte indkøbsaktiviteter, særligt i form af teknisk infrastruktur, der gør det muligt for ordregiver at tildele kontrakter eller rammeaftaler, råd om udbuddet design/gennemførelse og forberedelse og gennemførelse af udbudsprocedurer på vegne af en ordregiver. I betragtning 24 er indkøbscentralens rolle uddybet. Medlemsstaten kan efter artikel 35 bestemme, at ordregivende myndigheder skal bruge indkøbscentraler for visse udbud. Ansvarsfordelingen (for fejl) er præciseret i bestemmelsen. Det er således indkøbscentralen, der som udgangspunkt er ansvarlig, dog ikke for de forhold, hvor den ordregivende myndighed selvstændigt skal foretage noget (fx genåbne konkurrencen). Se også betragtning 24. Det er endvidere præciseret, at en ordregivende myndighed ikke er udbudspligtig, når den skal anvende centraliserede indkøbsaktiviteter fra en indkøbscentral. Dette gælder også accessoriske indkøbsaktiviteter, som leveres af en indkøbscentral. Det fremgår af betragtning 24, at dette ikke gælder, hvis der er tale om en gensidig bebyrdende aftale. Artikel 34 - Når udbud gennemføres sammen af flere myndigheder: Ny bestemmelse. Fastsætter ansvarsfordeling. Se også betragtning 24b. Artikel 38 - Udbud mellem ordregivere/indkøbscentraler fra andre medlemsstater: Der er tale om en ny bestemmelse. 1. Ordregivende myndigheder fra flere medlemsstater kan gennemføre fællesudbud. Ordregiverne skal dog indgå en aftale, som bl.a. fastlægger ansvarsfordelingen, regelsættet m.m. Det er i bestemmelsen fastsat, hvilket ansvar (for at leve op til Direktivet) der påhviler de enkelte myndigheder samt regelsæt. 2. En medlemsstat kan ikke forbyde ordregivende myndigheder at anvende indkøbscentraler fra andre medlemsstater. Medlemsstaten kan dog bestemme, at ordregivere kun kan anvende indkøbscentraler fra andre medlemsstater til enten at anskaffe varer/ydelser, som indkøbscentralen har købt (grossistmodel) eller anvende rammeaftaler/kontrakter indgået af indkøbscentralen.

27 Hvis en ordregiver anvender en indkøbscentral fra et andet land, gælder de nationale regler i indkøbscentralens land i forhold til bl.a. tildeling af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem og ved genåbning af konkurrencen ved rammeaftaler. 3. Det er endvidere fastsat, hvilke regler og ansvar der gælder, hvis ordregivende myndigheder på tværs af medlemsstater opretter et fælles juridisk organ. Se også betragtning

28 28 Kontraktrelaterede emner Artikel 70 - Kontraktvilkår: Ny bestemmelse om, at vilkårene skal have sammenhæng til kontraktens genstand. Vilkårene kan vedrøre økonomiske, innovative, miljømæssige, sociale og arbejdsmæssige hensyn. Se også betragtning 44a. Artikel 71 - Underentrepriser: Medlemsstaten kan implementere adgang for ordregiver til at betale underleverandører direkte. Derudover er der fastsat regler, som skal sikre et større tilsyn/kontrol med underleverandører for så vidt angår sociale, miljømæssige og arbejdsmæssige regler samt om de lever op til udvælgelseskriterierne, og om der foreligger udelukkelsesgrunde. Der gøres i det hele meget ud af at understrege, at underleverandørerne skal møde de samme krav, som der stilles til hovedleverandørerne, samt i hvilke tilfælde de er direkte ansvarlige over for den ordregivende myndighed. Se også betragtning 44b. Artikel 72 - Ændring af kontrakter: Ny bestemmelse, der angiver hvornår kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden fornyet udbud. Der er i det væsentlige tale om en kodificering af Domstolens praksis, særligt Pressetext. Generelt angives det, at ændringer altid er mulige, hvis: - værdien er under tærskelværdien - værdien udgør under hhv. 10 % (vare- og tjenesteydelser) og 15 % (bygge- og anlæg) af den oprindelige kontraktværdi - ikke ændrer kontraktens karakter. Skift i kontraktpart er ikke nødvendigvis en væsentlig ændring, hvilket nu eksplicit berøres i teksten. Visse ændringer indebærer en forpligtelse for ordregiver til at offentliggøre en bekendtgørelse herom. Se også betragtning Artikel 73 - Opsigelse af kontrakter: Ny bestemmelse, som giver medlemsstaten pligt til at implementere en adgang for ordregivere til at opsige kontrakten i følgende tre tilfælde: 1. Hvis der er tale om en væsentlig ændring af kontrakt. 2. Hvis leverandøren oprindeligt skulle have været udelukket som følge af de obligatoriske grunde.

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER For manden der kun har en hammer, begynder alt at ligne et søm. - Abraham Maslow PLACERING AF DYNAMISK INDKØB I RETTE KONTEKST! UDBUDSPROCEDURE

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Det nye udbudsdirektiv

Det nye udbudsdirektiv Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Det nye udbudsdirektiv de væsentligste ændringer Agenda I. Det nye reviderede udbudsdirektiv I. Reform af udbudsreglerne baggrund og status II. Klyngetilgangen

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side 2 Fra licitationen.dk DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158661-2017:text:da:html -København: Åbning af en kredit 2017/S 082-158661 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_naersana NO_DOC_EXT: 2016-146863 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ana@lett.dk

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

Danmark-Valby: Rekrutteringstjenester 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Valby: Rekrutteringstjenester 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413711-2017:text:da:html Danmark-Valby: Rekrutteringstjenester 2017/S 201-413711 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288882-2010:text:da:html DK-Århus: Vaskemidler 2010/S 189-288882 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere