Skat af børns lommepenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat af børns lommepenge"

Transkript

1 - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere var på banen med krav om ændret lovgivning. I en pressemeddelelse gjorde SKAT det hurtigt klart, at der var tale om en storm i et glas vand, for børns lommepenge er skattefri. Og med de seneste regler på området er der ret vide rammer for, hvad børn kan modtage skattefrit - ikke blot fra forældre, men også som løn fra naboer m.v. for småjobs. Børn skal som udgangspunkt svare skat af egne indtægter, f.eks. indtægter ved avisjobs, fotomodelarbejde etc. Efter skattelovgivningen er børn således som udgangspunkt skattepligtig af lønindtægter og andre indkomster på helt samme måde som voksne. Børn og unge under 18 år har et personfradrag, der for 2013 er på kr., og beskattes af yderligere indtægter med samme skattesatser som voksne. Fra forældre til børn Særligt for overførsler fra forældre til børn gælder dog efter loven visse undtagelser til dette udgangspunkt om særskilt beskatning hos børnene. Særreglerne er begrundet i flere forskellige hensyn. Og det er ikke altid, at reglerne fører frem til umiddelbart logiske resultater.

2 - 2 Underhold i hjemmet Først og fremmest skal børn ikke svare skat af værdien af forældrenes underhold af barnet i hjemmet. Et hjemmeboende barn er således, uanset barnets alder, ikke skattepligtigt af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der afholdes af forældrene. Værdien af underholdet er i den forbindelse uden betydning. Efter reglerne om gaveafgift skal der heller ikke svares gaveafgift af værdien af barnets underhold i hjemmet. Det kan måske forekomme overraskende, at det er nødvendigt at fastslå i loven, at et barn ikke skal svare skat eller gaveafgift af underhold i hjemmet. Men i princippet er der tale om, at barnet modtager en økonomisk fordel svarende til værdien af underholdet. Og da skatteydere - børn som voksne - som udgangspunkt er skattepligtig af enhver økonomisk værdi, der tilflyder vedkommende, er det nødvendigt at fastsætte særregler om skattefritagelse i tilfælde som her. Forældrene har ikke fradragsret for udgifterne til underhold af det hjemmeboende barn. Der er tale om privatudgifter uden nogen betydning for forældrenes skatteopgørelse. Underholdsbidrag I modsætning til underhold i hjemmet skal et barn som udgangspunkt svare skat af underholdsbidrag, som en forældre i anledning af separation eller skilsmisse udreder til barnets underhold, når barnet ikke opholder sig hos den pågældende. Det samme gælder for bidrag, der udredes til underhold af børn født udenfor ægteskab, når barnet ikke opholder sig hos bidragsyderen. Beskatningen af barnet er dog begrænset, idet det kun er den del af bidraget, der overstiger det såkaldte normalbidrag, der medregnes til barnets skattepligtige indkomst. Normalbidraget er fastsat til kr. pr. måned for Hvor statsamtet udmåler meget store bidrag, eller hvor forældrene selv aftaler sådanne store bidrag, kan det derfor komme på tale at beskatte barnet af bidraget. Det gælder, selv om bidraget rent faktisk udbetales til den forældre, som barnet bor hos. Bidragsyderen har som udgangspunkt fradragsret for underholdsbidraget.

3 - 3 Lønindtægter fra forældrene Af skattelovgivningen fremgår også, at hvis et barn, der ved begyndelsen af indkomståret ikke er fyldt 15 år, har arbejde i en erhvervsvirksomhed, der drives af dets forældre, kan forældrene ikke fradrage lønnen til barnet, og barnet skal ikke beskattes af lønnen. Formålet med særreglen er i sagens natur at imødegå, at der overføres indkomst fra forældrene til barnet til ingen eller kun en lav beskatning. Er barnet fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, skal lønnen beskattes hos barnet, og forældrene kan på sædvanlig måde fradrage lønudgiften, hvis barnet vel at mærke har udført arbejde, der svarer til lønnen. Der foreligger mange eksempler på, at skattevæsenet i denne type sager - med rette - foretager en ganske nærgående vurdering af, om barnet må antages at være i stand til og rent faktisk har udført et reelt stykke arbejde i virksomheden. Løn, som forældre udbetaler til banet for arbejde, som barnet udfører i hjemmet i form af småpligter m.v., er efter praksis skattefri for barnet, og der er ikke fradragsret for forældrene. Gaver Medens underhold i hjemmet og lønindtægter fra forældrenes virksomhed til børn under 15 år er skattefri for barnet, skal der svares gaveafgift af gaver fra en forældre til et barn, når gavens værdi overstiger kr. (2013). Dette gælder, selv om barnet ikke er fyldt 15 år. Giver en forældre flere gaver i løbet af året, skal værdien af de enkelte gaver sammenlægges ved vurderingen af, om beløbsgrænsen på de kr. er overskredet i det enkelte år. Er grænsen overskredet, skal forældren og barnet indgive en gaveanmeldelse til skattevæsenet samt betale gaveafgiften af det overskydende beløb senest den 1. maj i det følgende år. Hver forældre kan afgiftsfrit give hvert barn en gave på op til kr.. Forældre har ikke fradragsret for gaver. Man kan rejse spørgsmålet, om sædvanlige lejlighedsgaver til børn, f.eks. fødselsdagsgaver og julegaver, skal medregnes ved opgørelsen af, om bundfradraget er overskredet. Efter skattevæsenets egen vejledning sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver af tra-

4 - 4 ditionelt præg, som fx fødselsdags-, bryllups- og sølvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang, og gavens værdi ikke overstiger det efter forholdene naturlige niveau for en lejlighedsgave. Det tyder på, at lejlighedsgaver ikke skal medregnes ved opgørelsen af, om bundfradraget på de kr. er overskredet. Der er knyttet en yderligere særregel til gaver fra forældre til børn. Som nævnt indledningsvist skal børn som udgangspunkt beskattes af egne indtægter, f.eks. en lønindkomst som avisbud. Indtægter i form af formueafkast af gaver fra forældre, f.eks. renter af en kontant gave, skal imidlertid vedblivende beskattes hos forældrene frem til udløbet af det kalenderår, hvor barnet fylder 18 år. Lommepenge Spørgsmålet om beskatning af børns lommepenge skal afgøres i samspillet mellem disse forskellige regler. Efter en måske lidt misvisende udtalelse fra SKAT, som gav anledning til en mediestorm i sidste uge, udsendte Skatteministeriet meget hurtigt en pressemeddelelse med overskriften Lommepenge er ikke skattepligtige. Skatteministeriet oplyste i den forbindelse nærmere, at Et barn, der bor hjemme, er uanset barnets alder ikke skattepligtigt af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der betales af forældrene. Mindre pengebeløb - lommepenge - fra forældre til hjemmeboende børn, som hjælper til med rengøring, græsslåning og lignende almindelige huslige gøremål i familiens hjem, er ikke skattepligtige for børnene. Det første led i pressemeddelelsen at et hjemmeboende barn ikke er skattepligtigt af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der betales af forældrene er udtryk for mangeårig praksis baseret på de særlige lovregler om børns beskatning. I ældre praksis tales i den forbindelse om pengebeløb, der ydes af forældrene til dækning af barnets almindelige leveomkostninger. Beløb, som forældrene giver barnet og som barnet herefter anvender til betaling af barnets egne almindelige leveomkostninger må således antages at være skattefri for barnet.

5 - 5 I mange familier opfylder børnenes lommepenge formentlig dette kriterium, og lommepengene vil allerede af denne grund være skattefri. Nu kan man rejse spørgsmålet, hvordan retsstillingen er for det sparsommelige barn, der konsekvent sparer sine lommepenge op og måske ad åre får samlet sig et ikke uvæsentligt beløb i sparegrisen eller i banken. I denne situation har forældrene jo ikke finansieret barnets almindelige leveomkostninger, men derimod barnets opsparing. Her kan det dybest set ikke udelukkes, at barnets opsparing må anses som en gave til barnet, der kan udløse afgiftspligt samt skattepligt for forældrene af afkastet af barnets opsparede midler. Eksempelvis kan nævnes en konkret sag fra 1982, hvor en far havde indsat børnetilskud på børnenes konti. Her antog Vestre Landsret, at børnene ved denne opsparing var sikret en økonomisk fordel, der måtte ligestilles med gaver ydet til børnene af forældrene. Det er altså ikke en farbar vej at forøge børnenes lommepenge for at polstre børnene økonomisk. Noget andet er, at skattevæsenet næppe har denne type sager øverst på listen over væsentlige indsatsområder. I Skatteministeriets pressemeddelelse oplyses endvidere, at Mindre pengebeløb - lommepenge - fra forældre til hjemmeboende børn, som hjælper til med rengøring, græsslåning og lignende almindelige huslige gøremål i familiens hjem, ikke er skattepligtige for børnene. Denne melding svarer til praksis på området. Og det må formentlig videre antages, at beløb, som børnene sparer op af disse lønindtægter, ikke kan anses som gaver fra forældrene barnet har jo netop udført et arbejde for forældrene. Om det også betyder, at afkast af barnets opsparede lønindtægter fra forældrene for arbejde udført i hjemmet skal beskattes hos barnet er tvivlsomt. Med de nuværende rentesatser på indlån i pengeinstitutter har dette næppe heller skattevæsenets store bevågenhed. Vanskelige grænsedragninger Selv om loven og beskatningsprincipperne i udgangspunktet er enkle, kan der være tale om vanskelige grænsedragninger, som dog kun sjældent -kommer op til overfladen.

6 - 6 Eksempelvis kan nævnes grænsedragningen mellem på den ene side de afgiftspligtige gaver og på den anden side de skatte- og afgiftsfri lommepenge til dækning af barnets leveomkostninger. Der findes ikke faste retningslinier på dette område, som i vidt omfang er præget af forbrugsmønsteret i den enkelte familie, og hvor der givetvis er store variationer fra familie til familie. De juridiske vurderinger synes da også her at frembyde store udfordringer for skattevæsenet. Det er f.eks. ikke svært at få øje på vanskelighederne i at skulle foretage en vurdering af, om børnenes lommepenge er udtryk for en rimelig betaling for arbejde udført i hjemmet - eller om der retteligt er tale om en grov overbetaling, der reelt må anses som successive gaver til børnene. Oveni kommer de kontrolmæssige udfordringer for skattevæsenet. Alt i alt giver den nuværende skattepraksis ganske vide rammer for at overføre lommepenge, løn for småjobs og afgiftsfri gaver til børnene. Hertil kommer andre områder, hvor skattelovgivningen er forholdsvis lempelig for dispositioner indenfor familien. Eksempelvis kan nævnes praksis omkring rentefri lån på anfordringsvilkår. o

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere