Frihedsbrevet. Regeringens tilbagemelding på kommunernes forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihedsbrevet. Regeringens tilbagemelding på kommunernes forslag"

Transkript

1 Frihedsbrevet Regeringens tilbagemelding på kommunernes forslag Regeringen Marts 2003

2 Frihedsbrevet Regeringens tilbagemelding på kommunernes forslag Regeringen Marts 2003

3 Frihedsbrevet Regeringens tilbagemelding på kommunernes forslag Publikationen kan bestilles hos: Danmarks.dk s netboghandel IT- og Telestyrelsen Telefon Illustration: Kenn Mathiesen Oplag: 1200 Pris: 50 kr., inkl. moms ISBN Elektronisk publikation Pr0duktion: Schultz Grafisk ISBN Publikationen kan hentes på

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 Indledning 7 Oversigt over ministeriernes hjemmesider 11 Kommunernes forslag og regeringens tilbagemelding på følgende områder: Kapitel 1 - Børn, unge og familie 13 Kapitel 2 - Folkeskolen 17 Kapitel 3 - Arbejdsmarkedet 21 Kapitel 4 - Sundhed 25 Kapitel 5 - Ældre 33 Kapitel 6 - Handicappede 37 Kapitel 7 - Offentlige ydelser 41 Kapitel 8 - Miljø 49 Kapitel 9 - Skat/inddrivelse 55 Kapitel 10 - Udgiftsfinansiering 59 Kapitel 11 - Samspil og samarbejde mellem den offentlige og private sektor 65 Kapitel 12 - Kommunaløkonomi 69 Kapitel 13 - Kommunale samarbejder 73 Kapitel 14 - Digitalisering 75 Kapitel 15 - Administrative forhold 79 Kapitel 16 - Andet 85 3

5

6 Forord Velfærdssamfundet står over for en række store udfordringer i de kommende år. Hvis den offentlige service skal fastholdes på det nuværende høje niveau inden for de givne økonomiske rammer, er der brug for en fordomsfri tilgang til, hvordan opgaverne løses, og hvordan man kan udvikle nye veje i den offentlige opgaveløsning. Kun gennem en aktiv dialog med landets amtsråd og kommunalbestyrelser får regeringen det bedste grundlag for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for den samlede offentlige opgaveløsning og dermed også værne om og udbygge det kommunale selvstyre. Indenrigs- og sundhedsministeren sendte derfor i januar 2002 et frihedsbrev til alle landets kommunalbestyrelser og amtsråd. Frihedsbrevet indeholdt en opfordring til at indsende forslag og idéer til initiativer, der kan føre til øget effektivitet og kvalitet i den kommunale opgaveløsning. Kommunalbestyrelserne og amtsrådene har til fulde fulgt ministerens opfordring. Regeringen vil gerne takke landets kommunalbestyrelser og amtsråd for den store interesse, initiativet er blevet mødt med, og ikke mindst det store arbejde, der ligger bag de over 2500 forslag, som indenrigs- og sundhedsministeren i løbet af foråret og sommeren 2002 har modtaget. De mange gode forslag markerer klart et stort ønske om forandring og forenkling på stort set alle kommunale opgaveområder, hvilket regeringen hilser meget velkomment. Kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes forslag peger ikke på alle områder i samme retning. Allerede af den grund har regeringen ikke mulighed for at imødekomme alle forslagene. Derudover er der naturligvis også forslag, der ikke harmonerer med regeringens politik, og som regeringen af den grund ikke vil arbejde videre med. Der er f.eks. områder, hvor hensynet til borgernes retssikkerhed eller til muligheden for at udøve en effektiv og nødvendig kontrol vejer tungere end hensynet til administrative lettelser for kommunerne. Det er i sagens natur ikke muligt, at der i denne pjece tages specifikt stilling til hvert enkelt af de over 2500 forslag, der er modtaget. Denne pjece beskriver derfor først og fremmest regeringens holdning til de forslag, som mange kommuner og amtskommuner står bag. Alene disse forslag spænder over et meget bredt område fra børnepasning til begravelseshjælp og pjecen indeholder tilbagemeldinger på mere end 100 emneområder. Pjecen suppleres af de enkelte ministeriers hjemmesider, hvor regeringens stillingtagen til de samlede forslag ses - også de forslag, der ikke er medtaget i pjecen. Regeringens bestræbelser på at fremtidssikre den samlede offentlige sektor stopper naturligvis ikke med frihedsbrevet og denne pjece. Der er tale om en proces, hvor der løbende skal tages nye initiativer. Der er derfor god grund til at ønske alle fortsat god arbejdslyst. Regeringen 5

7

8 Indledning Baggrunden for den proces, der er igangsat med frihedsbrevet, er, at der skal skabes mere kvalitet for pengene, og at det enkelte individs behov skal sættes i centrum. Herved fastholdes og udvikles serviceniveauet i den offentlige sektor - inden for de givne økonomiske rammer. Det er centralt for regeringen, at den offentlige sektor skal gøres enklere, mere åben og mere lydhør over for borgere og virksomheder. Regeringen har derfor også iværksat et moderniseringsprogram for at forny den offentlige sektor. Visionen bag moderniseringsprogrammet er den samme, som ligger bag frihedsbrevet, nemlig at der skal være større valgfrihed, regler og systemer skal forenkles og smidiggøres, og offentlige midler skal anvendes til at sikre størst mulig velfærd. Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser, der blev offentliggjort i august 2002, er en del af dette moderniseringsprogram. Handlingsplanen har til formål at fjerne unødige regler og administration i den offentlige sektor. Handlingsplanen indeholder 198 forslag til forenkling af krav og pligter først og fremmest over for borgere og virksomheder, men handlingsplanen indeholder også forslag, der forenkler administrationen internt i den offentlige sektor. Kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes over 2500 forslag på baggrund af frihedsbrevet har sat gang i yderligere forandrings- og forenklingsprocesser. Regeringen har vist en vilje til at gå nye veje. Kommunernes forslag har bevirket, at der alle steder er blevet - og fortsat bliver - kigget godt og grundigt på, om reglerne kan gøres mere enkle og effektive for kommuerne. De enkelte fagministre har grundigt og seriøst vurderet forslagene, og regeringen har allerrede taget fat om en væsentlig del af de problemstillinger, som kommunerne har peget på. Over halvdelen af kommunernes forslag har regeringen gennemført eller arbejder videre med. Aftalerne mellem regeringen og de kommunale parter om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003 indeholder bl.a. en lang række initiativer, der skal forenkle den kommunale administration og give kommunerne og amtskommunerne større frihed. Andre forslag på mere komplekse områder kræver en nærmere analyse og undersøgelse, inden der kan tages endelig stilling til, om og hvordan forslagene bør gennemføres. En række forslag indgår derfor i forskellige former for udvalgs- og andre analysearbejder. Eksempelvis vil en vurdering af behovet for en ændret kompetencefordeling imellem kommuner og amtskommuner på en række områder afhænge af resultatet af Strukturkommissionens arbejde. Strukturkommissionen, som regeringen nedsatte i efteråret 2002, vil vurdere fordele og ulemper ved forskellige modeller for indretningen af den offentlige sektor og på den baggrund komme med anbefalinger til ændringer. Strukturkommissionen afgiver en betænkning inden udgangen af Yderligere oplysninger om Strukturkommissionen findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: 7

9 I det samlede billede af den store forandringsproces, regeringen har sat i gang, hører de mange initiativer, regeringen allerede har gennemført på væsentlige velfærdsområder. På børne- og familieområdet er der indført et års fleksibel barselsorlov, der giver forældrene mulighed for at bruge og "spare op" af barselsorloven, så det passer bedst muligt ind i den enkelte families livssituation. Kommunerne har fået mulighed for at give forældre et økonomisk tilskud, så de kan passe deres børn hjemme i op til et år. Tilskuddet giver forældre større frihed til at indrette hverdagen sammen med deres børn på en måde, der passer til den enkelte familie. Regeringen har i januar 2003 fremsat forslag om børnepasning over kommunegrænserne og forslag om mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling for at øge den enkelte families valgfrihed. På folkeskoleområdet har regeringen i januar 2003 på baggrund af folkeskoleaftalen fremsat forslag til ændring af folkeskoleloven, der giver kommunerne frihed til at fastlægge skoleårets længde. Elevernes timetal gøres med forslaget mere fleksible, og kommunerne får med forslaget mulighed for i visse tilfælde at ansætte en fælles skoleleder for flere skoler. Som opfølgning på folkeskoleaftalen vil der endvidere blive iværksat et omfattende forsøgsprogram En skole i bevægelse, der yderligere vil kunne imødekomme kommunernes ønske om fleksibilitet. På beskæftigelsesområdet er der i efteråret 2002 indgået en aftale om Flere i arbejde, hvor et blandt flere temaer er forenkling, afbureaukratisering og harmonisering. Aftalen udmøntes i bl.a. lovforslag om en ny beskæftigelseslov og en ny lov om styringen af den samlede beskæftigelsesindsats, der forventes at træde i kraft 1. juli Med forenklingen og harmoniseringen vil kimen samtidig blive lagt til et system, hvor der i mindre grad skelnes mellem dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og et system, hvor al visitation og indsats sker med udgangspunkt i den enkelte ledige. De nuværende 32 ordninger og redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats bliver forenklet og harmoniseret, så der fremover alene er 3 redskaber: et for vejledning og opkvalificering, et for virksomhedspraktik/introduktion til arbejdspladsen, og et for løntilskudsordning. På sundhedsområdet vil regeringen fremme en proces, hvor amtskommunerne i højere grad gør brug af de eksisterende frihedsgrader. Kan en sådan proces fremmes, er regeringen indstillet på at udvide amtskommunernes frihedsgrader yderligere. Med en ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger har kommunerne endvidere allerede fået mulighed for at udlicitere hjemmesygeplejen og dermed mulighed for at bruge endnu et instrument i bestræbelserne på at få mere kvalitet for pengene. Hertil kommer en ekstra ressourcetilførsel på 1,5 mia. kr., som er tilført sygehusområdet, ligesom der er indført udvidet frit sygehusvalg. Disse to initiativer har allerede nedbragt ventelisterne til behandling markant. Også i 2003 er der afsat midler til videreførelse af indsatsen mod ventetiderne. 8

10 På ældreområdet er der indført mere fleksibilitet og flere valgmuligheder på hjemmehjælpsområdet med lov om frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp. Alle ældre, der er visiteret til en plejehjemsplads eller en ældrebolig fra den 1. juli 2002, får endvidere ret til at flytte til en anden kommune - under forudsætning af, at man også er berettiget til et botilbud i denne kommune. Regeringen vil arbejde på at sikre valgfriheden for de udsatte grupper (handicappede, sindslidende mv.). Der er allerede givet familier mulighed for at vælge at passe og pleje en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Kommunen kan ansætte et familiemedlem i op til seks måneder for at pleje en nærtstående handicappet eller alvorligt syg. Personer med handicap og sindslidende mellem 18 og 67 år bosiddende i længerevarende tilbud kan endvidere frit vælge botilbud inden for og på tværs af amtskommunegrænserne. På miljøområdet er gennemført en ændring af planloven, således at kommunerne har fået kompetencen til at meddele landzonetilladelse og udvidet kompetence til at planlægge for detailhandel. På it-området er der i januar 2003 skabt mulighed for, at alle borgere kan få en gratis digital signatur. Med den gratis digitale signatur fjernes en væsentlig barriere for den digitale forvaltning i stat, amtskommuner og kommuner. Dette er blot et udsnit af regeringens initiativer på udvalgte velfærdsområder, som allerede er gennemført. Regeringen vil løbende tage nye initiativer for at sikre fornyelse af den offentlige sektor. 9

11

12 Ministeriernes hjemmesider Oversigt over hjemmesiderne på de ministerier, som kommunernes 1 forslag vedrører Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling Skatteministeriet Socialministeriet Trafikministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet I det følgende er kommunerne lig med såvel kommunerne som amtskommunerne 11

13

14 Kapitel 1 Børn, unge og familie Kommunernes forslag på børne-, unge- og familieområdet er primært dels ønsker om øgede frihedsgrader til at varetage opgaverne på området, dels ønsker om regelforenkling og klarere regler. 1. Mulighed for integration af dagtilbud og folkeskole (SFO) (Socialministeriet og Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Hvis der skabes mulighed for at sammenlægge institutioner f.eks. daginstitutioner eller skoler, kan det skabe udvikling og frigøre ressourcer. Den nugældende lovgivning er til hinder for fælles ledelse af mindre daginstitutioner. Regeringens holdning: Der er for perioden marts 2001 til 31. juli 2006 et program for forsøgsog udviklingsarbejde vedrørende sikring af små skoler og dagtilbud i landdistrikter. I dette forsøgsprogram indgår temaet Skole og dagtilbud som et integreret tilbud i landdistrikter. Formålet med dette forsøgstema er at sikre små skolers overlevelse i landdistrikter og at fremme gode pædagogiske tilbud for mindre børn i landdistrikter, så børn her kan tilbydes tilsvarende muligheder for dagtilbud som børn i byområder. Dette stemmer overens med Indenrigsministeriets betænkning nr om Landdistrikternes udviklingsmuligheder fra marts Forsøget omfatter fælles ledelse, herunder fælles bestyrelse (skolebestyrelse og forældrebestyrelse) for en lille skole og et dagtilbud efter serviceloven, samt fælles anvendelse af bygninger, materialer mv. Når forsøget vedrører landdistrikter, hænger det også sammen med, at der her er et tæt lokalt kendskab befolkningen imellem, og at der typisk vil være stort sammenfald mellem forældregrupperne i skolen og dagtilbuddet. Undervisningsministeriet har fremsat et lovforslag om ændring af folkeskoleloven (Bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning), der indebærer, at forsøget gøres permanent. Lovforslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen kan godkende, at mindre folkeskoler i tyndt befolkede områder og et dagtilbud har fælles leder og bestyrelse. Lovforslaget er fremsat den 22. januar 2003 og forventes behandlet inden sommerferien. Som bilag til folkeskoleforliget er der aftalt et udviklingsprogram for Der lægges her op til, at der åbnes for forsøg med fælles ledelse mellem skole og dagtilbud også uden for landdistrikter og mindre bymæssige bebyggelser 13

15 2. Bibeholdelse af handlekommune for anbragte børn (Socialministeriet) Kommunernes forslag: Anbragte børn skal beholde den oprindelige handlekommune, selvom forældrene flytter fra kommunen. Reglerne vedr. overflytning af handlekommuneforpligtelsen i forhold til anbragte børn bør ændres. Det vurderes meget uhensigtsmæssigt i forhold til forældre, der flytter meget, at handleforpligtelsen flytter med til den nye kommune. Ændringsforslaget er primært af hensyn til barnet. Tørring-Uldum Kommune. Regeringens holdning: Regeringen ser positivt på kommunernes forslag. Socialministeren har derfor den 29. januar 2003 fremsat et lovforslag om ændring af servicelovens handlekommuneregler for anbragte børn, således at den kommune, der oprindeligt anbragte barnet, fortsat vil være handlekommune for barnet i en situation, hvor forældrene flytter. Formålet med de foreslåede regler er at understøtte mulighederne for at give anbragte børn stabile opvækstbetingelser, så barnet ikke ved forældrenes flytning bliver kastebold mellem kommunerne. En vedtagelse af lovforslaget vil sikre, at kommunernes forslag gennemføres. Forslaget har ingen konsekvenser for folkeskolelovgivningens bestemmelser om, hvilken kommune der er handlekommune i relation til børnenes opfyldelse af undervisningspligten. 3. Etablering af reel mulighed for tvangsadoptioner (Justitsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør etableres en reel mulighed for tvangsadoption, det vil sige adoption uden forældrenes samtykke, hvor fraværet af forældreevne hos barnets biologiske forældre udgør en betydelig risiko for barnets udvikling, eksempelvis i tilfælde hvor forældrene er misbrugere, sindslidende m.v. Regeringens holdning: Regeringen er generelt enig i, at barnets tarv skal have høj prioritet. Regeringen har imidlertid ikke planer om at udvide adgangen til tvangsadoption, bl.a. på grund af indgrebets intensitet over for både børn, forældre og den øvrige familie, fordi en beslutning om tvangsadoption ikke kan omgøres, og fordi tvangsadoption af nyfødte og helt små børn i givet fald skulle baseres på en forhåndsvurdering af de biologiske forældre. For at sikre, at myndighederne i de situationer, hvor tvangsadoption i dag kan komme på tale, har tilstrækkelig viden om, hvordan sådanne sager skal behandles, har Justitsministeriet bedt Civilretsdirektoratet om at udarbejde en vejledning om tvangsadoptionssager til landets kommuner, amtskommuner og statsamter. 14

16 4. Større fleksibilitet i de forebyggende sundhedsordninger for børn (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Lægeundersøgelse af skolebørn skal kunne ske hos egen læge. Endvidere ønsker nogle kommuner, at krav om lægelige helbredsundersøgelser afskaffes. Regeringens holdning: Regeringen ønsker at give kommunerne større fleksibilitet i tilrettelæggelse af offentlige tilbud. Med en ændring af lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der trådte i kraft den 1. oktober 2002, er det blevet muligt for kommunerne selv at beslutte, hvordan man vil tilrettelægge ordningen, herunder om man vil anvende private til opgaver i de forebyggende sundhedsordninger. Lovændringen gør det muligt for kommunerne at beslutte, at skolebørn skal undersøges hos egen læge. Kommunernes forslag herom er således allerede gennemført. Der skal ske en opfølgning på, om lovændringen medfører en bedre lægebetjening i kommunerne. På baggrund af de indhentede erfaringer vedrørende virkningen af lovændringen vil regeringen overveje, om der fortsat skal stilles krav om lægelige helbredsundersøgelser. 5. Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør skabes mulighed for udlicitering af børne- og ungdomstandplejen. Endvidere ønsker kommunerne større valgfrihed for forældre til at vælge børnetandpleje i privat tandlægepraksis eller ved en anden kommunes tandklinik. Regeringens holdning: Regeringen ser positivt på kommunernes forslag. Indenrigs- og sundhedsministeren har derfor i februar 2003 fremsat lovforslag om ændring af lov om tandpleje. Forslaget vil give kommunerne mulighed for at udlicitere børne- og ungdomstandplejen og indgå aftale med én eller flere tandlæger om opgaven. Forslaget vil også give forældre, der ønsker et andet tandplejetilbud til deres barn end det, kommunen har besluttet at stille vederlagsfrit til rådighed, ret til et tilskud på 65 % ved behandling af deres barn i privat tandlægepraksis. Forslaget vil samtidig skabe øget valgfrihed på tværs af kommunegrænsen, idet forældre får adgang til at vælge børnetandpleje ved en anden kommunes klinik. Et beløb, der er fastlagt ud fra bopælskommunens udgiftsniveau, vil følge barnet til hel eller delvis betaling af tandplejen i den valgte kommune. Kommunernes forslag vil således blive gennemført, såfremt lovforslaget vedtages. Hvis lovforslaget vedtages, forventes ændringerne at træde i kraft den 1. august

17 6. Mere fleksibel styring af de gymnasiale uddannelser (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør skabes mulighed for en mere fleksibel styring af de gymnasiale uddannelser, herunder f.eks. generelt øgede frihedsgrader vedrørende undervisningens indhold, tilrettelæggelse og planlægning, timetalsbestemmelser og timestyring og det pædagogiske indhold. Desuden nævnes muligheden for at etablere fælles ledelse for forskellige institutioner, ophæve krav om gymnasiet som en geografisk enhed og ændre kompetencefordeling, så Undervisningsministeriet f.eks. ikke længere inddrages i forbindelse med afsked af rektorer mv. Gymnasiebekendtgørelsen For at skabe friere rammer for udbuddet af valgfag foreslås, at reglen om, at visse valgfag skal tilbydes på mindst ét gymnasium i amtet, afskaffes, Roskilde Amtskommune Regeringens holdning: Regeringen vil i 2003 indlede politiske drøftelser om en ændret lovgivning for alle fire gymnasiale uddannelser. Regeringen fremlagde i januar 2003 en redegørelse for Folketinget om de gymnasiale uddannelser. Undervisningsministeriet forventer at fremsætte et lovforslag i efteråret 2003 med forventet ikrafttræden den 1. august De fremsatte forslag fra amtsrådene vil blive inddraget i Undervisningsministeriets arbejde. De gymnasiale uddannelsers organisatoriske placering indgår desuden i Strukturkommissionens arbejde. 16

18 Kapitel 2 Folkeskolen Kommunernes ønsker på folkeskoleområdet handler hovedsageligt om at skabe mere frihed for kommunerne til at organisere og tilrettelægge folkeskolernes virksomhed på nye og mere fleksible måder. Desuden ønsker kommunerne at øge samarbejdet og mulighed for en egentlig samordning mellem folkeskolen og folkebibliotekerne og skolefritidsordningerne. 7. Ændret placering af fag på klassetrin (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør etableres mulighed for at påbegynde sprogfagene på et lavere klassetrin, herunder især mulighed for tidlig undervisning i engelsk. Endvidere ønskes større fleksibilitet i valgfagsudbudet og mulighed for dispensation fra folkeskolens fagrække. Regeringens holdning: Regeringen ønsker at styrke fagligheden i folkeskolen. I januar 2003 fremsatte regeringen på baggrund af folkeskoleaftalen forslag om ændring af folkeskoleloven. I lovforslaget foreslås det, at eleverne fremover får engelskundervisning fra 3. klasse, samt at kommunalbestyrelsen får tillagt kompetencen til at kunne godkende tysk/fransk som tilbudsfag fra 6. klassetrin. Kommunernes forslag forventes således delvist gennemført. 8. Mere fleksibilitet i regler om elevernes timetal (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Folkeskolelovens regler om timetal og dagens længde bør gøres mere fleksible, eventuelt helt bortfalde. Ministeriet burde lade det være op til kommunerne at fastsætte: 1. Skoledagens længde 16, stk. 4, Søndersø Kommune Regeringens holdning: Regeringen vil gøre folkeskolelovens regler om elevernes timetal mere fleksible. I forslaget til ændring af folkeskoleloven, der er fremsat i januar 2003 på baggrund af folkeskoleaftalen, ændres timetildeling til klasserne baseret på ugenorm og undervisningstimer af 45 minutters varighed til tildeling af undervisningstid baseret på årsnorm og afmålt tid i hele timer. Kommunernes forslag forventes således i høj grad gennemført. 9. Frihed til at fastlægge skoleårets længde (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Kommunalbestyrelsen bør have frihed til at fastsætte antallet af skoledage i de enkelte år. Regeringens holdning: Skoleårets længde mv. indgår i forslaget til ændring af folkeskoleloven, der er fremsat på baggrund af folkeskoleaftalen. Heri foreslås det at ophæve kravet om, at et skoleår varer 200 dage. Kommunernes forslag forventes således gennemført. 17

19 10. Rullende skolestart (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør indføres rullende skolestart, så børnene kan optages i børnehaveklassen, når de fylder 6 år. Regeringens holdning: Der er iværksat et forsøgsprogram med rullende skolestart. Regeringen vil evaluere det eksisterende forsøgsprogram med rullende skolestart, inden der politisk tages stilling til, om ordningen skal formaliseres. Undervisningsministeriet igangsætter en evaluering heraf i løbet af Der er derfor endnu ikke taget stilling til, om forslaget skal gennemføres. 11. Mere fleksible rammer for skoledistrikterne (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: De faste bindinger for skoledistrikter bør opblødes, så kommunen lettere kan flytte børnene. -.. der åbnes mulighed for at kommunen kan udgøre et skoledistrikt, Odder Kommune Regeringens holdning: Regeringen vil give mulighed for at etablere forsøg med fleksible skoledistrikter som led i det kommende forsøgsprojekt En skole i bevægelse. Erfaringerne fra sådanne forsøg vil udgøre et godt grundlag for de videre overvejelser. 12. Fælles skoleleder for flere skoler (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Det bør være muligt at ansætte en fælles skoleleder for flere skoler. Regeringens holdning: Regeringen ser positivt på kommunernes forslag. Fælles ledelse (leder og bestyrelse) for flere folkeskoler indgår derfor i forslaget til ændring af folkeskoleloven, som regeringen har fremsat på baggrund af folkeskoleaftalen i januar 2003, hvor kompetencen til at godkende fælles ledelse foreslås udlagt til kommunalbestyrelsen inden for nærmere fastsatte grænser. Endvidere lægges der i forbindelse med udmøntningen af forsøgsprogrammet En skole i bevægelse under punkt 7 Lokale løsninger op til, at der kan gennemføres forsøg med bl.a. fælles skoleledelse, som ligger ud over grænserne i selve lovforslaget. Forsøgsprogrammet forventes påbegyndt august 2003 og afsluttes august Kommunernes forslag forventes således i vidt omfang imødekommet. 18

20 13. Ændring i bestemmelserne om skolebestyrelser (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør ske ændringer i bestemmelserne om skolebestyrelser, herunder bestemmelserne om kompetencer og sammensætning. Der bør være mulighed for kortere valgperiode, og proceduren for valg til skolebestyrelser bør forenkles. Regeringens holdning: Regeringen ønsker kun i begrænset omfang at ændre de gældende regler vedrørende skolebestyrelser. Spørgsmålet om skolebestyrelsernes sammensætning og kompetenceområder har ofte været drøftet med de berørte parter, hvilket siden 1990 har betydet jævnlige justeringer. I det aktuelle forslag til ændring af folkeskoleloven foreslås det, at kompetencen til at godkende skolebestyrelsens sammensætning på visse skoler tillægges kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte regler. Der vil i øvrigt i et vist omfang fortsat kunne ske fravigelse af gældende regler som led i forsøgs- og udviklingsarbejder. Regeringen ønsker fortsat, at medlemskab af skolebestyrelsen skal være borgerligt ombud, i modsætning til f.eks. bestyrelser i dagtilbud, hvorfor valgmetode og valgperiodens længe i vidt omfang følger den kommunale styrelseslovs regler. Kommunernes forslag imødekommes derfor kun i et begrænset omfang. 14. Uddannelseskrav til underviserne (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Der bør skabes mulighed for at fravige uddannelseskravet til undervisere. I forhold til folkeskoleloven anbefales, at der gives mulighed for uden dispensation - at ændre uddannelseskravet, således at lærer fra Den frie Lærerskole, Ollerup, kan fastansættes i folkeskolen, Egebjerg Kommune Regeringens holdning: Regeringen ønsker med det fremsatte forslag til ændring af folkeskoleloven at styrke fagligheden i undervisningen. Det er derfor regeringens holdning, at undervisningen fortsat skal varetages af personer, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen. Kommunerne vil som hidtil kunne ansætte andre, som vurderes til at have særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag. 15. Samarbejde mellem skolebiblioteker og folkebibliotek (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Det skal fremover være muligt at samle skolebiblioteker og folkebiblioteker til såkaldte kombi-biblioteker. 19

21 20 Regeringens holdning: Det er allerede i dag muligt at etablere et samarbejde mellem de to biblioteksformer. Men en fuldstændig integration med f.eks. enstrenget ledelse er i dag ikke muligt. Forslaget til ændring af folkeskoleloven, der er fremsat på baggrund af folkeskoleaftalen, indeholder en ny hjemmel til at fremme forsøg med udvidet samarbejde mellem folkebiblioteker og skolebiblioteker gennem forsøgsvis fravigelse af lovens bestemmelser om, at et skolebibliotek skal ledes af en læreruddannet. Som led i forsøgsprogrammet En skole i bevægelse vil der blive adgang for kommunerne til at få godkendt forsøg med lokale løsninger, f.eks. i forbindelse med bibliotekstilbuddet. Kommunernes forslag forventes således i et vist omfang imødekommet på forsøgsbasis.

22 Kapitel 3 Arbejdsmarkedet Kommunernes forslag er navnlig ønsker om en forenkling af reglerne på aktiveringsområdet og en forenkling af arbejdsmiljøsystemet. 16. Forenkling af aktiveringsområdet (Beskæftigelsesministeriet) Kommunernes forslag: Administration og formidling af arbejdsmarkedsrettede ydelser bør samles i en organisation, eller der bør være klarere regler vedrørende opgavefordelingen imellem kommunen og Arbejdsformidlingen. Der ønskes en forenkling og en harmonisering af reglerne vedrørende ledighedsindsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede. Kommunerne peger navnlig på, at reglerne vedrørende løntilskud i forbindelse med skånejobs, revalidering og fleksjob bør forenkles, idet reglerne, som de er i dag, kræver for megen administration. Lov om aktiv socialpolitik samt integrationslov og refusionssatser. Fleks- og skånejob og refusion. Der foreslås af administrative grunde en forenkling af refusionsbestemmelserne på ovennævnte. Som reglerne er i dag er der for alle fleksjob etableret før 1. juli 2001 en statsrefusion på 100%. Fleksjob etableret efter denne dato refunderes kun med 65%. For personer på ledighedsydelse udgør refusionssatsen 35%, medens den for så vidt angår personer, der modtager ferieledighedsydelse andrager 50% Af administrative grunde skal man foreslå ens refusionssats i disse sager, Kolding Kommune Regeringens holdning: Regeringen er enig i, at reglerne på aktiveringsområdet skal moderniseres og forenkles. Regeringen har derfor sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti i efteråret 2002 indgået en aftale om Flere i arbejde. Et blandt flere temaer i den fremtidige beskæftigelsespolitik er forenkling, afbureaukratisering og harmonisering. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede ledige skal fremover samles i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De regler, der gælder for kontanthjælpsog dagpengemodtagere, skal harmoniseres og forenkles, således at der gælder samme regler vedrørende visitation, kontaktforløb, formidling, aktive tilbud, samt de samme rådigheds- og sanktionsregler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Med aftalen om flere i arbejde forenkles og harmoniseres de nuværende 32 ordninger og redskaber i den aktive beskæftigelsesindsats, så der fremover alene er 3 redskaber: ét for vejled- 21

23 ning og opkvalificering, ét for introduktion til arbejdspladsen og virksomhedspraktik og ét for løntilskudsordning. De 18 eksisterende løntilskudsordninger med forskellige principper for tildeling afløses af en ordning med få satser, og således at der opereres med fast kronebeløb pr. time. Fleksjob er ikke omfattet af aftalen Flere i arbejde. Personer i fleksjob bliver derfor ikke omfattet af det nye løntilskudsredskab. Aftalen om Flere i arbejde gennemføres i 2 faser. Reglerne vedrørende kontaktforløb og formidling for dagpengemodtagere er allerede harmoniseret ved ændret lovgivning, der er trådt i kraft den 1. januar Der er den 12. marts 2003 fremsat forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med planlagt ikrafttræden den 1. juli Med denne lovændring vil forenklingen af redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats og reduktionen af de 18 løntilskudsordninger blive gennemført. Der er endvidere afsat 30 mio. kr. under Arbejdsformidlingens ramme til at igangsætte samarbejdsaktiviteter mellem Arbejdsformidlingen og kommunerne og andre aktører. Intentionerne bag kommunernes forslag er eller vil således i vidt omfang blive imødekommet. Med udmøntningen af aftalen om Flere i arbejde gennemføres dog ikke en ændret opgaveeller ansvarsfordeling imellem kommunerne og Arbejdsformidlingen. Strukturkommissionen, som regeringen har nedsat i efteråret 2002, vil vurdere fordele og ulemper ved forskellige modeller for indretningen af hele den offentlige sektor, herunder arbejdsmarkedet. 17. Refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering (Undervisningsministeriet) Kommunernes forslag: Kommunerne ønsker en enklere administration af reglerne om refusion af udgifterne til uddannelse i forbindelse med aktivering. Regeringens holdning: Regeringen er enig i behovet for en forenkling af reglerne. Med ændring af lov om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering er en ny ordning trådt i kraft med virkning fra 1. januar Den nye ordning indebærer, at kommunen og AF- regionen skal betale uddannelse i forbindelse med aktivering direkte hos uddannelsesinstitutionerne. Ved omlægningen opnås en forenkling, idet institutionerne skal afregne direkte over for kommunen og Arbejdsformidlingen for et givent personnummer. 18. Forenkling af arbejdsmiljøsystemet (Beskæftigelsesministeriet) Kommunernes forslag: Arbejdsmiljøuddannelsen bør være kortere og/eller tilpasses virksomhedernes behov. Tilslutning til bedriftssundhedstjenesten bør være frivillig. Det faktiske 22

24 arbejdsmiljøniveau bør vægte mere i tilpasset tilsyn end overholdelse af formelle krav. Bran chearbejdsmiljørådene bør afskaffes eller vejledning alene udføres af disse. BST for kontorarbejdspladser Da arbejdstilsynet i forvejen fører kontrol med kontorarbejdspladserne, er et tvunget medlemskab af BST ikke nødvendigt. BST bør være en konsulentvirksomhed, som den enkelte virksomhed kan trække på efter behov (og betale til BST efter forbrug), Hørsholm Kommune Regeringens holdning: Regeringen er enig i, at der er behov for at se nærmere på arbejdsmiljøsystemet. Det er med i regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser, at arbejdsmiljøsystemet skal forenkles med det formål at opnå en skarpere prioritering af arbejdsmiljøindsatsen, så målopfyldelsen bliver højere, samtidig med at virksomhedernes administrative byrder reduceres. Beskæftigelsesministeren bad derfor i januar 2002 arbejdsmarkedets parter om at komme med bud på, hvordan den fremtidige arbejdsmiljøindsats kan organiseres mest hensigtsmæssigt. Et under Arbejdsmiljørådet nedsat strukturudvalg er på den baggrund den 27. januar 2003 kommet med en indstilling til beskæftigelsesministeren vedrørende arbejdsmiljøsystemets fremtidige struktur og indhold. Mange af de emner, som kommunerne er fremkommet med forslag om, er indgået i Strukturudvalgets arbejde. Beskæftigelsesministeren fremlægger i foråret 2003 en samlet plan for, hvordan der vil blive fulgt op på Strukturudvalgets anbefalinger. Opfølgningen bygger på følgende principper: Den enkelte lønmodtager skal sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsystemets indsats over for virksomhederne skal tage udgangspunkt i, at virksomhederne er forskellige Hovedansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø ligger hos ledelsen i den enkelte virksomhed Ansatte og ledelse er forpligtet til at samarbejde om arbejdsmiljøspørgsmål Arbejdsmiljøsystemet skal fremme og understøtte virksomhedernes evne og motivation til at tilrettelægge en arbejdsmiljøindsats, som er forebyggende, helhedsorienteret og integreret i virksomhedens øvrige drift Der skal være retssikkerhed for ansatte og ledelse 23

25 19. Ophævelse af arbejdsgivers pligt til at betale for 1. og 2. ledighedsdag (Beskæftigelsesministeriet) Kommunernes forslag: Arbejdsgiverens forpligtelse i medfør af lov om arbejdsløshedsforsikring til at betale 1. og 2. ledighedsdag til et medlem bør afskaffes, da reglen er for vanskelig at administrere. Regeringens holdning: Regeringen har ikke planer om at afskaffe arbejdsgiveres pligt til at betale 1. og 2. ledighedsdag en pligt, der gælder for både offentlige og private arbejdsgivere. Reglerne har bl.a. til formål at medvirke til oprettelse af flere varige arbejdsforhold og til at give arbejdsgivere økonomisk incitament til at forbedre planlægningen i virksomheder, der hyppigt foretager afskedigelser. 20. Delvist raskmeldtes mulighed for at stå i a-kasse (Beskæftigelsesministeriet) Kommunernes forslag: Delvist raskmeldte bør kunne stå i a-kasse, så de ikke bliver i sygedagpengesystemet. Regeringens holdning: Regeringen vil ikke gå videre med dette forslag, da det ikke harmonerer med den grundlæggende betingelse for ret til arbejdsløshedsdagpenge, at den ledige er i stand til at påtage sig arbejde på fuld tid (deltidsforsikrede dog højst 30 timer pr. uge). Det bemærkes, at sygdom ikke medfører, at a-kassemedlemmer mister deres medlemskab af a- kassen. Konsekvensen er alene, at sygemeldte medlemmer ikke kan få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, før de igen er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. 24

26 Kapitel 4 Sundhed Kommunernes ønsker på sundhedsområdet handler hovedsageligt om at skabe mere frihed til at organisere sundhedsvæsenet på nye måder. I denne forbindelse fremhæves især en større frihed til at samarbejde med den private sektor. Desuden stiller kommunerne en række forslag, som skal sikre borgerne en større fleksibilitet i deres adgang til sundhedsvæsenets tilbud og mulighed for at opnå mere målrettede sundhedsydelser. 21. Øget samarbejde med private (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Øge mulighederne for privat-offentligt samarbejde, herunder at amtskommunerne får adgang til at behandle selvbetalende patienter f.eks. på en udbudt klinik, at sælge sygehusydelser til udbudte klinikker, at etablere og indgå i ledelse og finansiering af aktieselskabsdrevne sygehuse, at placere udbudte klinikker på offentlige sygehuse og at opnå indtjening efter fritvalgsreglerne. Regeringens holdning: Regeringen ønsker at øge mulighederne for at samarbejde mellem den private og den offentlige sektor. Kun gennem nye samarbejdsformer og en fordomsfri tilgang er det muligt at udvikle nye veje på sundhedsområdet til gavn for patienterne, personale og den overordnede samfundsøkonomi. I forbindelse med kommuneaftalerne for 2003 er det aftalt, at amtskommunernes frihedsgrader til at løse sygehusopgaverne og herunder forbedre mulighederne for offentligt-privat samarbejde skal øges. Øgede frihedsgrader i sygehusvæsenet har to niveauer: Sygehusenes frihedsgrader og dispositionsfrihed i forhold til amtskommunerne og amtskommunernes/sygehusenes frihedsgrader i forhold til staten og gældende lovgivning. Regeringen finder det rimeligt at knytte de to niveauer sammen, så øget frihed til betalte aktiviteter o.l. knyttes til et krav om øget uafhængighed for sygehusene. Amtskommunerne har nemlig allerede vide frihedsgrader mht. måden at løse deres offentlige sygehusopgaver på, herunder til at give deres sygehuse udvidet dispositionsfrihed i f.eks. driftsmæssige og økonomiske forhold. De udnyttes imidlertid kun i begrænset omfang. Derimod er frihedsgraderne snævre for så vidt angår mulighederne for at indgå i forskellige kommercielle/betalte aktiviteter, herunder indgå i forskellige driftsformer med private. 22. Mulighed for at sende borgere på privathospital eller købe sygehusydelser (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Frihed til at sende borgere på privathospital eller indgå aftaler med privathospitaler. Regeringens holdning: Regeringen er enig i kommunernes forslag. Regeringen har derfor gennemført en ændring af sygehusloven i juli 2002, der indebærer, at kommunalbestyrelserne 25

27 nu, når sociale hensyn taler for det, kan beslutte, om de vil afholde udgifter til sygdomsbehandling på private sygehuse og klinikker m.v. for kommunens borgere. Kommunernes forslag er således imødekommet. 23. Brugerbetaling på visse ydelser, herunder second opinion (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Mulighed for, at amtskommunerne kan udføre og opkræve brugerbetaling for sygehusydelser, som ikke er vederlagsfri efter sygehusloven, herunder en second opinion. Regeringens holdning: Regeringen ønsker at fremme en proces, hvor man i sygehusvæsenet prøver nye veje til gavn for patienter, personale og den overordnede samfundsøkonomi. Derfor er regeringen villig til at overveje afgrænsede forsøg på områder, som ligger i randområdet af, hvad der betragtes som den offentlige sygehusopgave. Kun gennem skabelse af en aktiv forsøgskultur sikres et sygehusvæsen, der er rustet til fremtidens opgaver. Regeringen ønsker dog først og fremmest forsøg, der udvider dispositionsfriheden for det enkelte sygehus, til gavn for effektiviteten, kvaliteten og fleksibiliteten i sygehusets ydelser. I øvrigt er der pr. 1. januar 2003 ved bekendtgørelse indført en ny ordning, hvor patienter med livstruende sygdommene - som ikke umiddelbart kan tilbydes behandling - til en second opinion af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet kan bl.a. rådgive om (vederlagsfri) eksperimentel behandling i ind- og udland. 24. Mulighed for at udvide sygehuskapaciteten med henblik på salg til/samarbejde med forsikringsselskaber, kommuner, virksomheder m.v. (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: At der skabes hjemmel fx forsøgshjemmel til, at amtskommunerne som supplement til det vederlagsfri offentlige sygehusvæsen kan tilbyde behandling mod betaling til offentlige myndigheder/kommuner, forsikringsselskaber, virksomheder, sportsklubber, private klinikker, selvbetalere fra ind- og udland m.v. De offentlige sygehuse bør have mulighed for at indgå i samarbejde med forsikringsselskaberne og levere ydelser til forsikringsselskaberne mod betaling. Behandlinger som udløses og finansieres via de mange sundhedsforsikringer som introduceres i disse år, vil i vidt omfang kunne varetages af de offentlige sygehuse, Frederiksborg Amtskommune 26

28 Regeringens holdning: Regeringen ønsker at øge mulighederne for at samarbejde mellem den private og den offentlige sektor. Overvejelserne indgår i regeringens planer om at udvide amtskommunernes frihedsgrader til at løse opgaver på sygehusområdet. Forslaget om salg af sygehusbehandling til kommunerne er allerede delvist gennemført. Kommunerne har allerede fået mulighed for at henvise borgere til private sygehuse, som beskrevet ovenfor. Desuden bør prioritering af patienterne på offentlige sygehuse ske ud fra en lægelig vurdering af den enkeltes behov. En kommune bør ikke ud fra andre begrundelser kunne købe sig ind på offentlige sygehuses ventelister. 25. Gebyr ved udeblivelse fra aftalt behandling (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: At der etableres hjemmel til, at amtskommuner kan opkræve et gebyr fra patienter, der udebliver fra aftalt undersøgelse/behandling. Gebyr ved patienters udeblivelse fra undersøgelses- og operationstider Det foreslås, at lovgivningen ændres således, at det bliver muligt at pålægge patienter, der udebliver fra undersøgelses- og operationstider på sygehuse og i praksissektoren, at betale et gebyr., Københavns Amtskommune Regeringens holdning: Regeringen ønsker at fremme en proces, hvor man i sygehusvæsenet prøver nye veje til gavn for patienter, personale og den overordnede samfundsøkonomi. Amtskommunerne skal derfor i højere grad gøre brug af de eksisterende frihedsgrader. Kan en sådan proces fremmes, stiller regeringen sig ikke i vejen for at udvide amtkommunernes frihedsgrader yderligere. 26. Privat hjemmesygepleje (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Private firmaer skal kunne udføre hjemmesygeplejeopgaver. Regeringens holdning: Regeringen er enig i, at der er behov for at øge mulighederne for at samarbejde mellem den private og den offentlige sektor. Regeringen har derfor gennemført en ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger, der trådte i kraft den 1. maj Loven giver mulighed for at udlicitere hjemmesygeplejen. Kommunernes forslag er således gennemført. 27

29 27. Mulighed for at samordne lægevagt og skadestue (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: At der sikres mulighed for reelt at samordne lægevagt og skadestue. Regeringens holdning: Regeringen ønsker en større fleksibilitet og frihed i tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet generelt og i akutbetjeningen af borgerne specielt. Spørgsmålet om samordning af lægevagt og skadestue er et overenskomstreguleret spørgsmål. Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation har i oktober 2002 indgået ny landsoverenskomst, som er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren, vedrørende almen praksis, hvorefter det efter dispensation fra samarbejdsudvalget bliver muligt for alment praktiserende læger at blive ansat på skadestuer, og hvor skadestuepersonale fremover kan kontakte lægevagten med henblik på visitation til skadestuebehandling. Overenskomsten træder i kraft den 1. april Der er således mulighed for, at intentionerne i kommunernes forslag kan imødekommes. Regeringen havde dog gerne med den nye overenskomst set flere eksempler på en samlet tilrettelæggelse af akutbetjeningen af borgerne omfattende såvel lægevagt som skadestuebetjening. 28. Frit lægevalg (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Mere fleksible regler for valg af læge. Regeringens holdning: Regeringen ønsker at give borgerne mulighed for frit valg. Valg af praktiserende læge er et overenskomstreguleret spørgsmål. I oktober 2002 indgik Praktiserende Lægers Organisation overenskomst med Sygesikringens Forhandlingsudvalg, som er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren, om at borgerne i fremtiden har ret til frit at vælge læge. Overenskomsten træder i kraft den 1. april Lægen kan dog sige nej til at have borgeren som patient, hvis denne bor mere end 15 km fra lægen. Lokalt kan der aftales supplerende løsninger. Derudover afskaffes den nuværende regel om, at borgerne ikke må vælge ny læge inden for de første 6 måneder, så borgerne fremover frit kan skifte læge, når de ønsker det. Regeringen havde gerne set en mere vidtgående liberalisering af lægevalgsreglerne. Derfor vil regeringen nøje følge, hvordan administrationen af de nye regler bliver, herunder om overenskomstens indførelse af patienternes frie valg sammen med lægens mulighed for at frasige sig patienter, der bor længere væk end 15 km., reelt blot får karakter af en ny og stadig snæver - absolut grænse. 29. Obligatorisk anvendelse af EDB i praksissektoren (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Brugen af EDB gøres obligatorisk for praktiserende læger og speciallæger. 28

30 Regeringens holdning: Regeringen ønsker at sikre et samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet. I oktober 2002 indgik Praktiserende Lægers Organisation overenskomst med Sygesikringens Forhandlingsudvalg, som er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren, om, at alle alment praktiserende læger fra 2004 skal have IT- udstyr og programmer, herunder sikker opkobling til Internettet, således at almen praksis kan kommunikere effektivt med patienter og det øvrige sundhedsvæsen. Efter overenskomsten mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Sygesikringens Forhandlingsudvalg er det hensigten, at alle speciallæger skal anskaffe IT. Overenskomstens parter har derfor afsat 15 mio. kr. til en indsats for udbredelse og anvendelse af IT i speciallægepraksis. Kommunernes forslag er således gennemført i vidt omfang. Regeringen ser aftalen som et blandt flere skridt i en fortløbende proces for at sikre et mere sammenhængende og digitaliseret sundhedsvæsen. 30. Fortroligheds- og videregivelsesregler (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: En forenkling og fortolkning af patientretssikkerhedslovens fortroligheds- og videregivelsesregler Regeringens holdning: Regeringen ønsker at forenkle bestemmelserne for at videregive oplysninger i sundhedsvæsenet naturligvis under det fornødne hensyn til patienternes retssikkerhed. Det er aftalt i kommuneaftalerne for 2003, at der iværksættes en undersøgelse af behovet og mulighederne for at forenkle administrationen i forbindelse med patienters samtykke til videregivelse af patientoplysninger. I forlængelse heraf er der indledt en møderække herom mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen samt Amtsrådsforeningen og til dels Lægeforeningen, som skal munde ud i forslag til en løsning inden medio Interessen samler sig særligt om en forenklet adgang til at videregive patientoplysninger til kliniske databaser. For at sikre, at der kan ske udveksling af visse oplysninger mellem sygehus og kommuner om patienters indlæggelse og udskrivning fra sygehus om nødvendigt uden patientens samtykke har socialministeren til brug for kommunernes tilrettelæggelse af omsorgsopgaver i januar 2003 fremsat lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven. Intentionerne bag kommunernes forslag forventes således i høj grad imødekommet, såfremt lovforslaget vedtages. 31. Udvidelse af patientforsikringen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Patientforsikringsloven udvides til at omfatte private sygehuse og privatpraktiserende speciallæger. 29

31 Regeringens holdning: Regeringen ønsker at sikre patienterne nemmere adgang til sundhedsvæsenets klage- og erstatningssystem og udvide patienternes ret til erstatningsdækning. Regeringen indgik derfor i januar 2003 forlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om at ændre klage- og erstatningsområdet på sundhedsområdet. Indenrigs- og sundhedsministeren vil i løbet af foråret 2003 fremsætte forslag om at inddrage alle privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner (læger, tandlæger mv.), private sygehuse og klinikker samt de kommunale sundhedsordninger mv. under patientforsikringen. Kommunernes forslag forventes således at blive gennemført som led i opfølgningen på forliget. 32. Mere fleksibel patientbefordring (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Reglerne vedrørende patientbefordring skal være mere fleksible, og der skal ske en forhøjelse af minimumsbeløbet. Regeringens holdning: Regeringen er enig i, at der er behov for at se på området. I forbindelse med kommuneaftalerne for 2003 er det aftalt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet undersøger mulighederne for at forenkle reglerne om patientbefordring, herunder mulighederne for, at amtskommunerne får større indflydelse på befordringstilbuddet til patienterne. Der udarbejdes et oplæg, som i foråret 2003 udsendes til parterne med henblik på drøftelse. Kommunernes forslag vil indgå i drøftelserne. 33. Entydigt ansvar for pleje af respiratorpatienter (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Der efterlyses en klar ansvarsfordeling mellem kommuner og amtskommuner i forbindelse med pleje af respiratorpatienter. Regeringens holdning: Regeringen er enig i, at der er behov for at se på området. I kommuneaftalerne for 2003 blev det besluttet, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet iværksætter en analyse af reglerne om fordeling af opgaver mellem amtskommune og kommune ved behandling af respiratorpatienter med henblik på at forenkle og tydeliggøre ansvarsfordelingen. Ministeriet forventes at sende et udkast til samlet vejledning i høring i foråret Kommunernes forslag forventes således gennemført. 34. Fuld kontrol med medicinordination på sygehuse (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) Kommunernes forslag: Der indføres fuld kontrol med medicinordination på sygehusafdelinger, så fejl minimeres. Regeringens holdning: Regeringen ønsker at sikre kvalitet i behandlingen og mindske fejl. Regeringen har på grundlag af kommuneaftalerne for 2003 i februar 2003 fremsat et lovforslag 30

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Frihed til at vælge. Frihed til at vælge

Frihed til at vælge. Frihed til at vælge Frihed til at vælge Regeringen Maj 2004 1 Frihed til at vælge, maj 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon 43 63 23 00 Fax: 43 63 19 69 E-mail:

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 26 (L 74), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 26 (L 74), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Sundhedsudvalget L 74 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. april 2005 Kontor: 2.s.kt. J.nr. 2400-1200-59 Sagsbeh.:JVB Fil-navn: Sp. 26.doc Besvarelse af spørgsmål nr. 26 (L 74), som Folketingets

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere