Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00"

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl Mødet afholdes hos Nordjyske Jernbaner A/S, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring og afsluttes med frokost

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 10. september Ensretning af takster i den kollektive trafik i Danmark 3 3 Arbejdsklausuler i NT s Flextrafik 5 4 NT's 24. udbud af flextrafik - godkendelse af udbudsbetingelser 7 5 Plan for bestyrelsesmøder i Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner A/S 9 7 Status for letbane i Aalborg og overtagelse af regionaltog 10 8 Meddelelser 11 9 Eventuelt Kommende sager 12 Side 2 af 12

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Godkendelse af referat fra den 10. september 2015 Referatet af bestyrelsesmødet den 10. september 2015 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 10. september 2015 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 10. september Ensretning af takster i den kollektive trafik i Danmark Igennem flere år har trafikselskaberne i Danmark sammen med DSB og Arriva forsøgt at ensarte takster, således at kunderne - hvad enten de kører med bus eller tog - ikke oplever ulogiske og forskellige billetpriser. Det klassiske eksempel er, at prisen for at rejse 10 km i en retning langt fra er den samme, som prisen for at rejse 10 km i en anden retning med samme udgangspunkt. Bag disse prismæssige udfordringer for kunden ligger primært to forhold, som skaber problemer. Det ene forhold er, at Danmark historisk set er opdelt i et antal takstområder. Det andet er, at lovgivningen deler kompetencen til at fastsætte prissætningen mellem henholdsvis togoperatørerne (DSB og Arriva) og de regionale trafikselskaber. Lovgivningen opfordrer parterne til at blive enige om prissætningen, men fastsætter dog, at det er togoperatørerne som har det sidste ord i forhold til rejser, der krydser taksområder, og trafikselskaberne som afgør prissætningen inden for et takstområde. I Nordjylland er vi i den "heldige" situation, at vi kun har ét takstområde. Det betyder, at vores kunder som rejser internt i Nordjylland - hvilket langt hovedparten gør - ikke oplever en ulogisk prissætning på en rejse. Det er med andre ord NT, som fastsætter prisen for rejser med bus og tog internt i Nordjylland. Når vi hvert år fastsætter taksterne i NT's bestyrelse, er de naturligvis afstemt med DSB og Arriva. Rigsrevisionen har for nyligt offentliggjort en rapport, hvor de retter en skarp kritik mod trafikselskaber, DSB, Arriva og Transportministeriet. Kritikken går på, at aktørerne ikke har fået ensartet taksterne, således at kunderne oplever en gennemsigtig og forstålig prisstruktur i den Side 3 af 12

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 kollektive trafik. Dette er intentionen i den lovgivning, som regulerer området, men parterne har ikke kunne levere en tilfredsstillende løsning. De helt grundlæggende problemstillinger i arbejdet med at ensarte priserne er, at de priser, som togoperatørerne ønsker at have som udgangspunkt, mange steder er markant højere end de priser, som trafikselskaberne har som udgangspunkt. Når disse to udgangspunkter skal nærme sig hinanden, har det enten en provenumæssig konsekvens (hvis togpriserne skal sænkes) eller en kundemæssig konsekvens (hvis buspriserne skal hæves). To modeller i spil for Vestdanmark Som opfølgning på rigsrevisionens rapport er Transportministeren og ministeriet for alvor gået ind i arbejdet omkring takster. Trafikselskabsforeningens bestyrelse har været til møde med ministeren den 9. september 2015, hvor han lagde et stort pres på selskaberne for at finde en løsning på problemet i samarbejde med DSB og Arriva. Der pågår nu et udredningsarbejde mellem parterne, som skal resultere i en tilbagemelding til Transportministeren - inden jul, De største problemstillinger omkring ulogiske prisforhold findes på Sjælland, herunder hovedstaden. Lang tid før Rigsrevisionen tog fat på sagen, var Trafikstyrelsen, DSB og Movia i gang med at finde en løsning for Sjælland. Modellen går under navnet Takst Sjælland. Den har mødt modstand hos DSB, som forsøger at forsvare en landsdækkende løsning, som ikke begrænser sig til Sjælland. Transportministeren har for nyligt givet opbakning til, at der arbejdes videre med Takst Sjælland, som han dermed bakker op omkring. Tilbage står nu arbejdet med at finde en løsning for Vestdanmark - Fyn og Jylland. Den udredning som er under udarbejdelse afdækker to mulige modeller: Den ene model - harmoniseringsmodellen - har det grundprincip, at taksterne for bus og tog fortsat skal være de samme, hvilket betyder, at parterne skal i gang med at harmonisere og påtage sig de provenu og kundemæssige konsekvenser, som dette måtte få. På kort sigt vil en sådan model ikke umiddelbart få nogle prismæssige konsekvenser for NT og vores kunder. Men modellen vil også indeholde ændringer på takstkompetencen, som i højere grad end i dag skal deles med DSB og Arriva. Dette vil indebære, at NT kommer til at afgive noget af sin taktkompetence, formentlig på de længere rejser, hvor togoperatørerne har størstedelen af deres rejsevolumen. Den anden model differentieringsmodellen bryder med det princip, som ligger til grund for den nuværende lovgivning om, at prisen på tog og bus skal være den samme. Grundprincippet i denne model er, at de regionale trafikselskaber fastsætter prisen på busrejser, mens DSB og Arriva bestemmer prisen på togrejser. Denne adskillelse af takster og takstkompetence mellem bus og tog vil løse en del af de udfordringer, som kunderne i dag oplever, men indebærer også, at kunderne skal vænne sig til, at det typisk vil være dyrere at køre i tog end i bus på samme rejselængde. Side 4 af 12

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 For NT vil opmærksomhedspunktet i differentieringsmodellen være, at vi fra medio 2017 selv vil stå for størstedelen af togkørslen i Nordjylland. Dermed skal det også være NT, som bestemmer prisen på rejser med Nordjyske Jernbaners tog og ikke DSB/Arriva. Der kan være både tekniske og kundemæssige udfordringer ved dette, idet f.eks. rejsekortstanderne på stationerne i Nordjylland skal betjene tog fra både Nordjyske Jernbaner og DSB. Standerne kan ikke kende forskel på, hvilket tog der holder på perronen, og dermed er det administrationens vurdering, at der skal laves en aftale om fælles togtakster i Nordjylland. Udredningsarbejdet er som nævnt i fuld gang. NT's bestyrelse vil blive forelagt den model som administrationen anbefaler, når arbejdet er afsluttet. Forventeligt i december 2015 eller januar Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Arbejdsklausuler i NT s Flextrafik På bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 blev det besluttet, at NT skal indarbejde bestyrelsens intention om at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken i de krav, der stilles til de vognmænd, som udfører flextrafik for NT. Dette opnås gennem indførelsen af arbejdsklausuler i NT s udbudsvilkår og kontrakter. Arbejdsklausuler er især kendt fra statslige myndigheder, som - jf. cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - er forpligtigede til at anvende arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester. Statens cirkulære tager udgangspunkt i ILO konvention og betyder, jvf. 3 i statens cirkulære, at ordregiver skal i kontrakten stille krav om, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område Fynbus har allerede indført arbejdsklausuler i deres kontrakter. Fynbus har i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsklausulen indhentet advokatbistand fra advokatfirmaet Poul Schmidt. Derfor forslås, at NT lægger sig op af Fynbus, både hvad angår arbejdsklausul og kontrolgrundlag. NT har på denne baggrund udarbejdet et forslag til arbejdsklausul. Arbejdsklausulen forelægges bestyrelsen til beslutning og fremgår af vedlage bilag. Side 5 af 12

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Kontrol og håndhævelse af arbejdsklausulen NT har i dag ikke de fornødne kompetencer til at sikre en tilstrækkelig kontrol af løn- og arbejdsvilkår. Hertil kommer at nogle områder kan kræve særlig ekspertise, ligesom det vil være nødvendigt at rådføre sig med overenskomstparterne. Det er vanskeligt at vurdere omfanget af opgaven på forhånd, men det forventes, at antal sager og frekvens vil være på et niveau, at hvert enkelt trafikselskab i Danmark, vil have vanskeligt at fastholde at tilpas højt fagligt niveau på opgaven. Derfor forslås, at NT indgår en samarbejdsaftale med Fynbus om varetagelse af den administrative kontrolopgave (kontrolenhed af løn- og arbejdsvilkår). Når der er opnået erfaring med opgave og ressourceforbrug, skal det evalueres hvordan NT s administration skal løfte opgaven på længere sigt. I første omgang vil NT vil afregne Fynbus på konsulentbasis. Uanset hvordan administrationspraksis indrettes, er kontrol af entreprenørernes overholdelse af arbejdsklausulen dog NT s ansvar. Det forslås at kontrol af arbejdsklausulen tilrettelægges på følgende måde: 1. Entreprenører vil blive udtaget til kontrol, hvis NT finder, at der kan være tvivl om, hvorvidt firmaet overholder kravene i arbejdsklausulen. 2. NT indkalder dokumentation fra den/de vognmænd, som ønskes undersøgt. 3. NT overdrager dokumentationen til kontrolenheden 4. Hvis dokumentation ikke er fyldestgørende eller indsendt rettidigt, kan NT idømme entreprenøren en bod/dagbøde. 5. Når dokumentationen foreligger, foretager NT med hjælp fra kontrolenheden en indledende vurdering. I tvivlstilfælde kan der indhentes ekstern konsulentbistand ved eksempelvis revisionsfirma eller de parter på arbejdsmarkedet, hvis overenskomst entreprenøren har angivet som den overenskomst, vognmanden tager udgangspunkt i. 6. Parterne afgiver en skriftlig vurdering til NT. 7. NT træffer beslutning om det videre forløb. NT har indhentet udtalelse for kontrol af arbejdsklausulen fra de overenskomstparter, der har repræsentative overenskomster, som gælder på hele det danske område. Det drejer sig efter administrationens vurdering om ATAX, 3F, Krifa og Kristelig arbejdsgiverforening. Tilbagemeldingen fra alle organisationer er, at man er positivt indstillet på at deltage i arbejdet. Det fremhæves fra flere organisationer, at det er centralt, at de høringsparter, der indhentes høringssvar fra, har repræsentative overenskomster, som gælder på hele det danske arbejdsmarked. Der henvises også til vigtigheden af at fokusere kontrolindsatsen over for de virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, idet virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, vedtægtsmæssigt er forpligtet til at følge arbejdsgiverforeningens kollektive overenskomst. Der er i den foreliggende arbejdsklausul og i indstillingen til udførelse af kontrolarbejdet taget højde for ovenstående ønsker og input. Herudover skal det nævnes, at Krifa forbeholder sig ret til at kræve, at NT dækker de meromkostninger, som er forbundet med Krifa's arbejde i forbindelse med kontrolarbejdet. Side 6 af 12

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 På bestyrelsesmødet gennemgås arbejdsklausul, procedure for kontrol, samt forretningsgang for kontrolarbejdet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender arbejdsklausul og kontrolgrundlag, og at arbejdsklausulen ligges til grund for udbudsvilkår og kontrakter for flextrafik. Bilag Bilag 3A, NT arbejdsklausul Bilag 3B, Forretningsgang - NT arbejdsklausul NT's 24. udbud af flextrafik - godkendelse af udbudsbetingelser NT's 24. udbud af flextrafik omfatter knap ture årligt som variabel kørsel samt udførelse af fast kørsel for kommuner. Den faste kørsel er dels genudbud af eksisterende kontrakter, dels kørsel for Morsø Kommune. NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i forhold til den almindelige udvikling på området og de erfaringer, der har været. Udover redaktionelle ændringer er der generelt tale om, at NT løbende skal sikre, at aftalebetingelserne er i tråd med den almindelige udvikling, driftsmæssige udfordringer og typisk skærpede krav til f.eks. kvalitet og dokumentation. I forhold til 24. udbud er der særligt tre forhold, der justeres: Fastsættelse af udvælgelseskriterium i tilfælde af at NT modtager tilbud fra mere end 200 leverandører på variabel kørsel (jf. klagesagen i Klagenævn for Udbud). Stramning af krav i forhold til ejerskab og brugsret til vogne, der udfører Flextrafik Indførelse af arbejdsklausuler (behandles på dagsordenens punkt 3) Herudover er der i 24. udbud i forhold til tidligere udbud kun tale om mindre ændringer, præciseringer mv., bl.a. som konsekvens af et nyt udbudsdirektiv, der skal være implementeret i EU senest 17. april 2016 De enkelte forslag vil blive præsenteret nærmere på mødet. De reviderede udbudsvilkår og kontrakter vil indgå i de forestående 24. udbud af Flextrafik, som afvikles i vinteren/foråret 2014/2015. Følgende tidsplan foreslås: Side 7 af 12

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Offentliggørelse af udbudsmateriale: Uge 49, 2015 Tilbudsfrist: 14. januar 2016 Orientering af NT's bestyrelse: 18. marts 2016 Kørselsstart: Juli/august 2016 Det indstilles, at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 24. udbud af Flextrafik godkendes Plan for bestyrelsesmøder i 2016 Med henblik på at forberede bestyrelses arbejde i 2016 fremlægges en mødeplan til godkendelse (møder afholdes som udgangspunkt hos NT): 19. januar, kl , Forretningsplan Kick-off 2. februar kl (status for kundevendte IT-systemer, godkendelse af udbudsvilkår for 22. busudbud) 18. marts kl (godkendelse af køreplaner, godkendelse af regnskab 2015 til revision) 20. april kl (godkendelse af regnskab 2015, valg af tilbud ifm. bus- og flextrafikudbud, status for kundevendte IT-systemer) 27. maj kl (økonomirapport 1, forudsætninger for budget 2017) 14. juni kl (repræsentantskabsmøde, budgetforslag 2017) 8. september kl (godkendelse af budget 2017, økonomirapport 2) 4. november kl (status for kundevendte IT-systemer, mødeplan for 2017) 9. december kl (udbudsvilkår for flextrafik, økonomirapport 3) Det indstilles, at mødeplanen for 2016 godkendes. Side 8 af 12

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner A/S Nordjyllands Trafikselskab (NT) ejer 89 % af aktierne i Nordjyske Jernbaner (NJBA) og er dermed selskabets absolutte hovedaktionær. Formålet med at lave en ejerstrategi for NJBA er at sikre, at NT's interesser som ejer varetages bedst muligt af NJBA gennem selskabets aktiviteter og prioriteringer. Udover at være hovedaktionær i NJBA er NT også selskabets eneste kunde idet NT på vegne af Region Nordjylland køber den togtrafik, som NJBA leverer. Fokus for ejerstrategien er de forventninger, som NT har til NJBA som ejer og ikke som trafikkøber. NT's krav og forventninger som trafikkøber reguleres i en særskilt driftsaftale, der er forhandlet og indgået mellem NT og NJBA. NT ønsker, at NJBA som landsdelens togselskab, skal bidrage til at fremme de resultater og værdier, som NT arbejder for at realisere på vegne af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Som det nordjyske trafikselskab arbejder NT for at varetage både den enkelte ejers interesser, men i høj grad også kundernes og fællesskabets. I denne strategi udtrykkes NT's forventninger som ejer. Det er NT's forventning, at NJBAs styrende organer; generalforsamling, bestyrelse og direktion, tager hensyn til disse forventninger, når der udarbejdes og vedtages en virksomhedsstrategi. De forventninger, som beskrives i ejerstrategien afspejler, at NT er hovedaktionær i NJBA og, at NT ønsker at styrke dette med et mere aktivt ejerskab. Vedlagte ejerstrategi har været i høring hos Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse, og begge steder er strategien taget til efterretning uden kommentarer. Ejerstrategien for Nordjyske Jernbaner forelægges hermed til godkendelse. Det indstilles, at ejerstrategien for Nordjyske Jernbaner godkendes. Bilag Bilag 6, Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner Side 9 af 12

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Status for letbane i Aalborg og overtagelse af regionaltog Overtagelse af regionaltogstrafik Der er indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om, at Regionen overtager ansvaret for den regionale togbetjening på den statslige jernbanestrækning fra Skørping til Frederikshavn. Kørslen skal varetages af Nordjyske Jernbaner (NJBA), der i dag betjener lokalbanerne Skagensbanen og Hirtshalsbanen, og togkørslen på lokalbanerne integreres med kørslen på den statslige strækning. Dermed bliver togdriften i Nordjylland udvidet markant, idet der indføres timesdrift mellem Skørping og Hirtshals samt Skørping og Skagen, og dermed bliver der halvtimesdrift mellem Hjørring og Skørping. Udvidelsen vil betyde markant flere afgange Aalborg- Hjørring og også en flere afgange Hjørring-Frederikshavn samt på lokalbanerne Frederikshavn- Skagen og Hjørring-Hirtshals. Med det kommende regionale togsystem får Regionen, NT og NJBA mulighed for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem busser og tog. Det vil sammen med de mange nye togafgange, kortere rejsetider, færre togskift og moderne materiel give et meget attraktivt kollektivt transportsystem, der kan være et reelt alternativ til bilen. Selv om der kommer langt flere tog på den enkelsporede strækning i Vendsyssel, vil der fortsat dagligt være plads til seks lyntog mellem København og Frederikshavn uden togskifte. Oprindeligt var overtagelsen planlagt til december Da det i processen stod klart, at NJBA ikke som forventet kunne overtage brugte tog fra DSB, blev idriftssættelsestidspunktet ændret til efteråret 2017, idet NJBA skal have leveret nye tog. En anden forudsætning for at kunne udføre den planlagte, udvidede kørsel, er, at fornyelsen af det forældede signalsystem i Nordjylland er gennemført inden kørslen overtages. Ifølge den tidsplan, der var gældende, da aftalen med ministeriet blev indgået, skulle signalsystemet være udskiftet i hele Nordjylland inden oktober Der var således en god sikkerhedsmargien inden kørselsstart i efteråret Nu har Banedanmark efter henvendelse fra Region Nordjylland meddelt, at tidsplanen er ændret, så sikkerhedssystemet først forventes at være på plads ved årsskiftet 2017/18 nord for Lindholm, og først i april 2018 for strækningen mellem Skørping og Lindholm. Der er således tale om bristede forudsætninger, såvel for kørslens udførelse, som for aftalen med ministeriet. I samarbejde med Region Nordjylland og NJBA undersøger administrationen i øjeblikket hvilke konsekvenser, dette vil have for igangsættelsen af det regionale togsystem, herunder evt. muligheder for en trinvis igangsættelse af den udvidede kørsel i Nordjylland. Side 10 af 12

11 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november 2015 Det forventes, at konsekvenser og mulige scenarier forelægges til politisk drøftelse i Region Nordjylland inden udgangen af 2015, og efterfølgende vil der blive orienteret om status for projektet i NT's bestyrelse. Peter Hvilshøj, der er direktør for Nordjyske Jernbaner, redegør nærmere for projektet på mødet. Aalborg Letbane Letbaneprojektet i Aalborg blev i november 2014 tildelt statslige midler, idet der i aftalen mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Finansloven for 2015 blev afsat 830 mio. kr. til et statsligt tilskud til etablering af en letbane i Aalborg. Af den nuværende regerings finanslovsforslag fremgår i midlertidigt, at "det statslige tilskud til Aalborg Letbane er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 annulleret." Der gives en status på mødet for arbejdet med at få letbaneprojektet tilbage på finansloven. I henhold til projektplanen har der fortsat været arbejdet med VVM-redegørelsen, hvor der var offentlighedsfase fra begyndelsen af juni til begyndelsen af september På et fællesmøde den 7. oktober 2015 besluttede Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning samt Sundheds- og Kulturforvaltning at indstille, at Aalborg Byrådet den 9. november 2015 godkender kommuneplantillæg og miljørapport (VVM) endeligt. Aalborg Kommune er ansvarlig for etablering af Aalborg Letbane, og kommunen står for stiftelsen af et letbaneselskab (anlægsselskab) med en bestyrelse. Kommunen har ansat en direktør for projektet. Letbaneselskabet vil være ejet af Aalborg Kommune og vil stå for administration, projekterings- og udbudsopgaver samt anlæg af letbanen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Premiere på NT's brandfilm Samarbejde med GoMore, taxa mv. Side 11 af 12

12 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. november Eventuelt Kommende sager Økonomirapport 3/2015 Godkendelse af revision af aftalekompleks i Bus Tog samarbejdet Side 12 af 12

13 september 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. september 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Mette Henriksen, NT (punkt 2) Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 3 og 4) Signe Klintgaard Korać, NT (punkt 6) Afbud Morten Lem, Rebild kommune Godkendelse af referat fra den 16. juni 2015 Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 er tidligere udsendt. Det indstilles, at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 godkendes. Beslutning Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 blev godkendt.

14 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september Godkendelse af forretningsplan samt markedsføringsplan NT's forretningsplan På NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015 blev et udkast til NT's kommende forretningsplan præsenteret og drøftet. Siden mødet i juni er de konkrete indsatser blevet beskrevet yderligere og udgør således det nye i forretningsplanen i forhold til mødet i juni. Hovedtrækkene i de 10 indsatser fordelt på tre strategiske hovedområder er: Skabe sammenhængskraft og bæredygtig udvikling (ejer relation): 1) Det Nordjyske Hovednet: Vi vil skabe sammenhængskraft og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi binder Nordjylland sammen på kryds og tværs med et velfungerende hovednet. 2) Mobilitet for alle: Vi vil gøre det nemt for alle at koble sig på det Nordjyske Hovednet, uanset hvor i regionen, man befinder sig - og dermed sikre god mobilitet for alle. 3) Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland: Vi vil skabe udvikling i Nordjylland ved hjælp af lokale kollektive trafikplaner og udvalgte forsøgsprojekter. 4) Omstilling til mere grøn transport: Vi vil fortsat tænke CO2 venligt og dermed bidrage til et bedre og mere grønt Nordjylland Mangfoldighed = Både-og (kunde relation): 5) Én indgang for kunden, NT samler den kollektive trafik i Nordjylland: Vi vil være den samlende aktør. Den, der sikrer sammenhæng og let adgang til den kollektive trafik. 6) En tryg og god rejse for alle: Gennem forenkling og forbedring vil vi gøre det attraktivt for flere at bruge den kollektive trafik. 7) NT's mobilitetsindeks - hvor god er mobiliteten?: Med et mobilitetsindeks vil vi tegne et billede af mobiliteten, som borgerne oplever den. Styrke partnerskaber (entreprenør relation): 8) Fra samarbejde til partnerskab: Vi vil styrke og udvikle relationen til vores entreprenører ved hjælp af en ny NT partnerskabsstrategi. 9) Favne nye services og transportmidler: Vi vil udvide NT s samarbejdsrelationer til også at omfatte transportservices som taxi, delebiler, -cykler m.v. og understøtte dette med digitale værktøjer. 10) Bedre og mere effektiv drift: Vi vil effektivisere brugen af de samlede ressourcer i den kollektive trafik og derved opnå gevinster hos både os selv og vores entreprenører. Hver af de 10 indsatsområder er beskrevet mere udførligt i forretningsplanen. Side 2 af 17

15 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Forretningsplanen lever dynamisk og online Forretningsplanen og indsatserne ligger nu i et online værktøj, der skal kunne tilgås fra NT's hjemmeside. Der kan naturligvis også tages et print af forretningsplanen, men det er ikke p.t. planen, at den skal udkomme i et traditionelt trykt eksemplar. Ved at arbejde med en elektronisk version af planen, er det muligt løbende at tilføje oplysninger om resultater og strategiske projekter, direkte eller i form af links. Det bliver også muligt at tilpasse fotos og illustrationer, efterhånden som der laves forbedrede versioner heraf. Offentliggørelse i december 2015 Den version af forretningsplanen, som nu indstilles til godkendelse, er den endelige version hvad angår indhold. Udestående er stadig de fotos, som skal understøtte teksterne. Vi har måtte erkende, at vores nuværende fotoarkiv ikke indeholder materiale, der står mål med det niveau og det indhold, som forretningsplanen afspejler. Derfor har vi besluttet at bestille en professionel fotograf i september og oktober måned til at tage helt nye fotos for NT. Det er vores plan, at de nye fotos er integreret i forretningsplanen senest 1. december Tidsplanen er således at NT's forretningsplan først offentliggøres primo december. Inden da kan dele af indsatserne i forretningsplanen dog godt blive offentliggjort, f.eks. strategiske projekter og nye samarbejder. Som det også blev orienteret om på mødet i juni, pågår der også et stort stykke arbejde omkring NT's brand og de aktiviteter, som skal hjælpe NT med at få redefineret vores egen, vores samarbejdspartnere og vores kunders opfattelse af os. Udover at der arbejdes med at udvikle en ny marketingplan, er de sidste dele af manuskriptet til en helt ny brandfortællingsfilm også ved at falde på plads. Det er planen at filmen vises i forbindelse med bestyrelsesmødet den 6. november Den videre proces internt Med bestyrelsens behandling og godkendelse af forretningsplanens indhold, mål og retninger, bliver det muligt at sætte arbejdet i gang med at lave handlingsplaner, strategiske projekter, m.v. I slutningen af oktober har NT et stort medarbejderseminar, hvor fokus er forretningsplanen. Før og efter dette seminar vil der blive udarbejdet målsætninger og handlingsplaner, som beskriver hvordan afdelinger og medarbejdere vil bidrage til forretningsplanens realisering. Som led heri vil der også blive udviklet en metode, der sikrer, at bestyrelsen løbende får en rapportering omkring fremdriften. Kick off med samarbejdspartnere I foråret 2016 vil der blive iværksat en større kampagne for at få fortalt vores samarbejdspartnere, herunder entreprenører, kommuner og Region Nordjylland, om NT's nye forretningsplan. Administrationen har god erfaring med at invitere os selv på besøg hos politiske udvalg hos vores ejere omkring sådanne emner, hvilket vi agter at gøre igen. Derudover er planen at lave et mindre event for de personer, som har deltaget i processen omkring forretningsplan: Repræsentanter fra entreprenører, chauffører, kommuner, og Region Nordjylland. Temaet for dette event bliver naturligvis forretningsplanen og den nye brandfortællingsfilm. Eventen finder sted i januar Side 3 af 17

16 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Økonomi De handlingsplaner, projekter og øvrige investeringer, som NT igangsætter som led i forretningsplan vil blive finansieret af det normale NT budget, som bestyrelsen godkender årligt. Hvis der opstår et behov for ekstraordinære investeringer eller, hvis et projekt vil medføre vores ejere nye udgifter, vil det blive fremlagt i den ordinære budgetproces. Som det hidtil har været praksis, vil administrationen så vidt muligt også forsøge at opnå støtte fra centrale puljer, og matche disse penge med kommunale og regionale midler, efter aftale med de deltagende kommuner og regionen. Undtagelsen fra ovenstående er NT s marketingplan , som behandles nedenfor. NT Marketingplan En moderne paraply organisation En meget væsentlig del af den proces, som er gennemført i forbindelse med forretningsplanen har handlet om NT's brand og den opfattelse, som omgivelserne har af NT som et trafikselskab. Konklusionen på de mange analyser og drøftelser er, at NT har et stærkt brand, som bygger på pålidelighed, tiltro og ansvarsfølelse. Men, konklusionen er også, at hvis vi ønsker at bevæge NT fra at være et traditionelt bus- og flextrafikselskab til at være en moderne paraply organisation for den kollektive trafik i Nordjylland (bus, flextrafik, tog, letbane, delebiler, cykler, m.v.), så skal vi arbejde med at redefinere vores brand. Ikke erstatte det, men bygge videre på dets styrke. En ny marketingplan NT s administration har med afsæt i ovenstående udarbejdet en ny marketingplan , som primært skal sikre to forhold: Gennem kommunikation og markedsføringsaktiviteter igennem forskellige kanaler skal vi forsøge at påvirke nordjydernes opfattelse af hvad NT er for en størrelse og hvordan NT bidrager til at få Nordjylland til at fungere. NT er til for alle og flytter grænserne for kollektiv trafik ved bl.a. at lave samarbejde med nye private transportservices, f.eks. delebilsordninger. Udover at vi ønsker at flytte nordjydernes generelle opfattelse af NT, vores brand, er målet i marketingplanen at skabe det bedst mulige afsæt for overtagelsen af regionaltogdriften i Markedsføringen af dette nye NT produkt, togdriften i hele regionen, blive det store klimaks, som NTs marketingplan skal bygge op til. Det udtryk som vil blive gennemgående i alle marketingplanens aktiviteter bliver fra menneske til menneske, som er et klart skifte i forhold til det nuværende udtryk, hvor fokus ofte er system og regler, bl.a. omkring rejsekortet, billet App og selvbetjeningssystemer. Økonomi Det kræver en ekstraordinær indsats og dermed økonomi, at gennemføre den marketingplan, Side 4 af 17

17 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 som er udarbejdet og som lever op til de nævnte ambitioner. Aktiviteterne kan derfor ikke rummes inden for det normale markedsføringsbudget. Det indgik i forårets drøftelse omkring budgetforudsætninger for 2016, at finansieringen af den ekstraordinære marketingindsats i delvist kunne blive finansieret af den besparelse, som NT opnår også ekstraordinært - i den nye aktionæroverenskomst i Rejsekort A/S. I 2015 opnås en besparelse på 3,5 mio. kr., hvilket også er nævnt i budgetforslag Det fremgår af tabellen nedenfor, hvordan det ekstraordinære marketingbudget for vedrørende bl.a. brandposition og togdrift, finansieres fra tre kilder. 3,5 mio. kr. dækkes af den omtalte overførsel fra 2015, som administrationen indstiller til princip godkendelse. Den godkendes endeligt i forbindelse med regnskab 2015 i foråret mio. kr. dækkes af NT's udviklingspulje, idet specielt indsatsen omkring overtagelsen af togdriften anses som en væsentlig udviklingsaktivitet for den kollektive trafik i Nordjylland. Den sidste 1 mio. kr. dækkes af det ordinære markedsføringsbudget, som i de to år fortsat skal finansiere alle øvrige kommunikations- og markedsføringsaktiviteter, som ikke bør sættes på standby. Ekstraordinært marketingbudget Budget Kr. Kommentar 2016 Lancering og reminder Nyt NT Produkt revitalisering Nye initiativer herunder tog "Delebil" Live Samlet Resultat af nye initiativer Produktrevitalisering Mobilitetsmesse/konference Brandreminder opfølgning Togdrift Samlet Total Finansiering Resultat overførsel fra Andel af ordinært markedsføringsbudget Ordinært budget for begge år, i alt 4,5 mio. kr Bidrag fra udviklingspulje Budgetpost for begge år, i alt 5,6 mio. kr Side 5 af 17

18 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Det indstilles, at NT's Forretningsplan og den beskrevne proces for færdig- og offentliggørelse godkendes, og at NT's Marketingplan godkendes med tilhørende aktivitetskalender og budget. Finansieringen af budgettet dækkes af det ordinære markedsføringsbudget (1 mio. kr.), et bidrag fra NT's udviklingspulje (1 mio. kr.) og en resultatoverførelse af den besparelse, som NT opnår i 2015, i forbindelse med indgåelse af en ny aktionæroverenskomst i Rejsekortet, beløbende til 3,5 mio. kr. Sidstnævnte beslutning principgodkendes med denne indstilling, men kan formelt set først godkendes i forbindelse med aflæggelse af regnskab Beslutning NT's Forretningsplan og den beskrevne proces for færdig- og offentliggørelse blev godkendt. NT's Marketingplan blev godkendt med tilhørende aktivitetskalender og budget. Finansieringen af budgettet dækkes af det ordinære markedsføringsbudget (1 mio. kr.), et bidrag fra NT's udviklingspulje (1 mio. kr.) og en resultatoverførelse af den besparelse, som NT opnår i 2015, i forbindelse med indgåelse af en ny aktionæroverenskomst i Rejsekortet, beløbende til 3,5 mio. kr. Sidstnævnte beslutning principgodkendes med denne indstilling, men kan formelt set først godkendes i forbindelse med aflæggelse af regnskab Økonomirapport 2/2015 Økonomirapport 2 (FV2 2015) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2015 på NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler i Prognosen for Bustrafikken viser et bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 19,1 mio. kr. vedr Det foreslås jf. bestyrelsesmøde den 27. maj 2015, at 3,5 mio. kr. af overskuddet overføres til 2016, hvilket betyder en forventet tilbagebetaling til kommuner og region på 15,6 mio. kr. vedr Det skal også bemærkes, at den nye indtægtsdelingsmodel, som blev besluttet på bestyrelsesmødet den 14. april 2015, medfører en ændring af fordelingen af passagerindtægterne mellem kommunerne og regionen i forhold til budget For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 0,5 mio. kr. Vedlagte bilag (NT økonomirapport 2, 2015) indeholder særskilt prognose for den enkelte bestiller af Bus- og Flextrafik hos NT. Side 6 af 17

19 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Bustrafik Bustrafik (1.000 DKK) Q2 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter (variable) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter/udgifter Resultat Overførselsadgang til Resultat efter overførselsadgang Passagerindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport 2 viser en passagerindtægt på 367,6 mio. kr., hvilket er 17,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/ARRIVA-Tog, forventes at blive 331,1 mio. kr., hvilket er ca. 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Reduktionen i driftsindtægterne er således 10 mio. kr. lavere end reduktionen på passagerindtægterne som følge af forventet mindre betaling til takstsamarbejdet. I budgettet for 2015 er forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på 46,5 mio. kr. NT har efter udarbejdelse af budgettet for 2015 været i dialog med DSB/Arriva-tog med henblik på afstemning af forventningerne for 2015, herunder udviklingen i togoperatørernes rejsekortindtægter. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT. Togope- Side 7 af 17

20 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 ratørerne og NT har aftalt, at NT i 2015 a conto afregner ca. 36,5 mio. kr. Dette beløb indgår i økonomirapport 2. Driftsindtægterne i 2015 forventes at ligge ca. 9,3 mio. kr. over det realiserede niveau i 2014 (321,8 mio. kr.). Stigningen er en kombination af takstforhøjelse, vækst i passagertal og øvrige realændringer i Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2015: Der forventes i 2015 et større fald i antallet af kontantbillet-rejser. Der forventes i 2015 en større stigning i antal rejsekort-rejser. Der forventes i 2015 et større fald i antallet rejser på almindelige periodekort/månedskort. Antallet af rejser på ungdoms- og skolekort forventes i 2015 at være på niveau med Indtægtsdeling I økonomirapport 2 er det forudsat, at Rejsekort, Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling fordeles mellem kommuner og region efter ny faktabaseret fordelingsmodel. I budgettet for 2015 er Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling forudsat fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske model. Tilskud a conto A conto indbetalingerne i 2015 budgetteret til i alt 503,7 mio. kr. - forventes at blive ca. 1,8 mio. kr. højere. Ændringen skyldes dels, at der i Hjørring Kommune åbnes et antal ruter, der hidtil har kørt som skolebusser i kommunen, hvilket betyder en ændring i a conto indbetalingen på 2 mio. kr., som fastholdes, indtil det endelige omfang af kørselsomlægninger er fastlagt. En anden årsag til ændringen er, at aconto indbetalingen nedsættes med ca. 0,2 mio. kr. for Region Nordjylland grundet lufthavnskørsel, der dækkes af udviklingspuljen. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2015 viser en forventet operatørudgift på ca. 655,7 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 21,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2015 blev i foråret 2014 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2014, der fremgår i økonomirapport 1 for I forhold til det forventede prisniveau for 2014 blev der forudsat en prisregulering på 0,8% i budget Det realiserede prisniveau i 2014 endte 1,1-1,2 procentpoint lavere end det forventede prisniveau i økonomirapport 1 for Effekten af denne forskel gør, at operatørudgifterne bliver 6-7 mio. kr. lavere end planlagt i budget I økonomirapport 1 blev forventningen til prisudviklingen i 2015 nedjusteret fra ovennævnte 0,8 % i budgettet til 0%, hvilket vil sige, at det forventede prisniveau i 2015 ville blive på samme niveau som i I forhold til budgettet betød dette, at operatørudgifterne blev nedjusteret med yderligere 5-6 mio. kr. Forventningen til prisudviklingen er yderligere sænket i økonomirapport 2, således der nu forventes et fald fra 0% til -1,2%, hvilket betyder et fald i operatørudgifterne på yderligere 7-8 mio. kr. Side 8 af 17

21 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Den samlede effekt fra ovenstående ændringer i prisudviklingen på operatørudgifterne forventes at blive mio. kr. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanreduktioner, der ikke var indeholdt i budgettet for For regionen er gennemført en mindre køreplanudvidelse primært på rute 973X, Frederikshavn Aalborg, der ikke var indeholdt i budgettet. I Hjørring Kommune gennemføres et koordineringsprojekt med virkning fra august Projektet indeholder dels en større omlægning af det nuværende bussystem i kommunen og dels at et antal skolebus-ruter omlægges til almindelig åben buskørsel. I økonomirapport 2 er effekten af omlægningen af bussystemet indregnet. Effekten er dog behæftet med usikkerhed, da ikke alle forhold er afklaret endnu. Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2015 viser en forventet betaling på ca. 59,4 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejde, dækkende over en stigning i transportarbejdet på Skagensbanen og et fald i transportarbejdet på Hirtshalsbanen. Som følge af den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lavere end budgetteret. I prognosen er der indarbejdet en bonusudbetaling til Nordjyske Jernbaner på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter indeholder en række væsentlige ændringer i forhold til budget Det vedrører posterne Billetteringsudstyr og Billetudgifter (variable). Billetteringsudstyr: Udgifter til indkøb af nyt rejsekortudstyr reduceres med 1,2 mio. kr. Udgifter til WLAN kørsel øges med 0,8 mio. kr. (modsat effekt under operatørudgifter) Udgifter til vedligehold, reparation og ombytning af udstyr reduceres med 0,8 mio. kr. Billetteringsudstyr (variable): Ejerkredsen bag Rejsekort A/S har indgået ny ejeraftale og tilslutningsaftale, hvilket medfører en samlet besparelse på transaktionsafgifter/abonnementsafgifter på 3,5 mio. kr. i 2015 for NT Øvrige variable billetudgifter stiger med 1,7 mio. kr. (herunder bl.a. transaktionsafgifter til SMS-billetter, provision, introrabat fra Trafikstyrelsen og distributionsafgifter/-honorarer) Prognosen fastholder niveauet i budget 2015 for Busterminaler, BusIT, Lånefinansiering og Stoppesteder. I alt falder udgifterne til Øvrige driftsudgifter med 3,0 mio. kr. set i forhold til budget Side 9 af 17

22 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes i prognosen at ligge på niveau med budget Prognosens øgede udgifter til den rene Administration (+0,6 mio. kr.) dækkes fuldt ud af lavere forventninger til salgsudgifter (-0,2 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,6 mio. kr.). Der er således ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste prognose for året. Administration I prognosen er der fortsat indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med godt 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Intern IT forventes at have et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til nødvendige engangsudgifter i 2015 til bl.a. NTBestilling. Prognosen for 2015 vedr. Konsulenter opskrives med 0,2 mio. kr. grundet udgifter til fokusgrupper m.m. i forbindelse med det pågående strategiarbejde vedr. ny forretningsplan. De ekstra udgifter til konsulenter dækkes dog ved en tilsvarende nedskrivning af markedsføringsbudgettet i prognosen. I alt stiger udgifterne til Administration med 0,6 mio. kr. set i forhold til budget 2015, hvilket er uændret fra seneste prognose. Salgsudgifter m.v. I forhold til årets første prognose nedjusteres udgifterne til køreplaner med 0,3 mio. kr., mens udgifterne til markedsføring samtidig opskrives med 0,3 mio. kr. Den væsentlige årsag til at nedskrive de forventede udgifter til køreplaner er beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Nordjyllands køreplan. Besparelsen på køreplaner overføres til markedsføringsbudgettet og anvendes til følgende: Kundeinformation om det nye setup vedr. køreplaner Aktiviteter rettet mod den nye forretningsplan i form af kampagner, kundeundersøgelser, fokusgrupper, workshops etc. I forhold til budgettet er der netto flyttet kr. 0,2 mio. kr. fra Markedsføring til konsulentudgifter, jf. ovenstående bemærkning under Administration. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,6 mio. kr. Den primære årsag er, at der ikke opkræves administrationsbidrag til X Bus sekretariatet i 2015, da driften af sekretariatet kan finansieres af tidligere års overskud. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for Puljen disponeres primært til finansiering af udviklingsprojekter, herunder bl.a. NT s ny forretningsplan/strategi og Aalborg Letbane. Side 10 af 17

23 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Flextrafik Årets anden prognose for Flextrafikken viser et samlet resultat, som er 0,5 mio. bedre end det budgetterede resultat for Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Flextrafik (1.000 DKK) Q2 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Indtægter Flexhandicap Passagerindtægter: Egenbetaling Abonnement Tilskud: Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Kørselsudgifter Flexhandicap Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Indtægter Flexhandicap Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive på niveau med budgettet. Derimod forventes passagerindtægterne i form af egenbetaling fortsat at blive knap 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger om et lavere antal ture på kørselsordningen end budgetteret. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning. Tilskud a conto er bortfaldet fra og med 2015 og erstattes af hhv. kørsels- og administrationsbidrag. I forhold til budget 2015 viser prognosen fortsat et lavere niveau på både kørselsbidrag (-1,2 mio. kr.) og administrationsbidrag (-0,1 mio. kr.) grundet forventninger til et lavere aktivitet på kørselsordningen. Der har i første halvår af 2015 været et mærkbart lavere aktivitetsniveau på kørselsordningen end budgetteret. Side 11 af 17

24 Referat, bestyrelsesmøde hos NT den 10. september 2015 Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af udlignende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og region at bestille mere kørsel end forudsat i budget 2015, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 1,9 mio. kr. I forhold til budget 2015 er de væsentlige ændringer på kørselsordningerne i den øvrige Flextrafik følgende: Flexaktivitet: Stigende (+1,6 mio. kr.) - dog enkelte underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (+0,5 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexskole: Faldende (-3,8 mio. kr.) - dog enkelte underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Stigende (+3,5 mio. kr.) Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2015 at ligge under budget med ca. 1,5 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture/passagerer på kørselsordningen Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2015 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budget På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsbidrag af en tilsvarende stigning i kørselsudgifter på 1,9 mio. Den højere aktivitet medfører en stigning i prognosens kørselsudgifter på 1,9 mio. kr. i forhold til budget Konkursboet efter Fjordens Taxa er nu endeligt opgjort, og det betyder bl.a., at NT kan tilbagebetale 0,9 mio. kr. til 5 kommuner vedr. tilbageholdt betaling til konkursboet. Tilbagebetalingen til kommunerne forventes effektueret i 3. kvartal 2015 og vil ikke have bundlinjeeffekt, idet der blev foretaget den fornødne hensættelse på 0,9 mio. kr. tilbage i Administration i alt De samlede administrationsudgifter forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere end budget 2015 Administration I prognosen er der fortsat indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med knap 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Personaleudgifter forventes at stige med knap 0,3 mio. kr. i prognosen i forhold til budget Stigningen betyder også, at prognosen ligger 0,1 mio. højere end de realiserede personaleudgifter i Det er særligt mødeaktiviteterne omkring udarbejdelsen af en ny forretningsplan for NT, som er årsagen til stigningen i forhold til Ovenstående merforbrug på knap 0,4 mio. kr. dækkes ved at nedskrive udgifterne til Konsulenter tilsvarende i prognosen. Prognosens samlede udgifter til Administration forventes således at ligge på niveau med budget Side 12 af 17

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015 0-101-2-09 12. november 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 0-101-2-09 11. juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Økonomirapport 3-2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 6. februar 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 6. februar 2015 0-101-2-09 9. februar 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 6. februar 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 9. december 2015, kl

Bestyrelsesmøde i NT den 9. december 2015, kl Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 9. december 2015, kl. 10.30 Mødet afholdes i Kræmmerstuen i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 0-101-2-09 18. september 2013/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg i stedet for Birgitte Josefsen, Region Nordjylland

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget 2014... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016 0-101-2-09 31. maj 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 0-101-2-09 27. november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 0-101-2-09 5. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Nordjyllands Trafikselskab Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Jørn K. Kristensen Brønderslev Kommune jorn.k.kristensen@99454545.dk Orla Pedersen Frederikshavn Kommune orpe@frederikshavn.dk

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 5 27. maj 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00 Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl

Politisk dokument uden resume. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 22. juni 2017 kl. 9.30-12.30 Til stede: Formand Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra 25. april

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016 Chaufførkontaktudvalgsmøde Torsdag den 9. juni 2016 1. Dagsorden 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning på sidste møde v/ Ole 2. NT til for dig, version 2 v/ Ole & Erik 3. Lanceringskampagne v/ Mette

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 4. november 2016 0-101-2-09 4. november 2016/OS Deltagere Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland

Læs mere