LOKALPLAN NR. 62 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9. Fanø Kommune. For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 62 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9. Fanø Kommune. For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 62 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9 Fanø Kommune For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad Oktober 1999

2 2 Lokalplan 62 Fanø Kommune HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Planloven fra 1991 skal der udarbejdes en lokalplan, inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk m.v. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. OFFENTLIG HØRING Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag, inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Lokalplanen tinglyses herefter på de ejendomme, den omfatter og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. HANDLEPLIGT Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. FREMLÆGGELSE M.V. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 10. juni 1999 til den 10. august 1999.

3 Lokalplan 62 Fanø Kommune 3 FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN MR. 62 For et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelsen Indledning s Lokalplanens baggrund og indhold s Beskrivelse af lokalplanområdet s. 6 Fotomontager nuværende og fremtidige forhold s. 7 Arealdisponering - nuværende forhold s. 8 Arealdisponering - fremtidige forhold s Redegørelsen 2.1 Lokalplanens forhold til regionplanen s Lokalplanens forhold til kommuneplanen s Lokalplanens forhold til lokalplan nr. 50 s Zonestatus s Lokalplanens forhold til kystnærhedszonen s Lokalplanens forhold til det særlige beskyttesesområde s Teknisk forsyning s Lokalplanen 1 Lokalplanens formål s Område og zonestatus s Lokalplanområdets anvendelse s Udstykninger s Vej-, adgangs- og parkeringsforhold s Bebyggelsens omfang og placering s Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden s Ubebyggede arealer s Tekniske anlæg s Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse s Servitutter og andre lokalplaner s Retsvirkninger s Påtaleret s Vedtagelsespåtegning s. 17 Kortbilag 1: Matrikelkort 1:4000 s. 18 Kortbilag 2: Lokalplankort 1:1000 s. 19 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 s. 24 Kortbilag s. 27 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørgården I/S, Bramming i samarbejde med Fanø Kommune, Teknik- og Miljøkontoret. Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med KM s tilladelse, copyright KMS 1993/KD

4 4 Lokalplan 62 Fanø Kommune Indledning Feriehotellet Vesterhavet er opført i slutningen af 1970erne og har siden fungeret som feriehotel. Byrådet har, med baggrund i et konkret projekt til renovering af bebyggelsen og ejerforeningens samtidige ønske om omlægning af feriehotellets driftsform, ladet udarbejde dette forslag til lokalplan. Det konkrete projekt sammenholdt med de eksisterende planbestemmelser for ejendommen har efter byrådets opfattelse gjort det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan til afløsning af de hidtil gældende bestemmelser. Lokalplanen er derfor udarbejdet med henblik på at skabe grundlaget for renovering af bebyggelsen og for omlægning af den hidtidige driftsform, idet der samtidig fastlægges overordnede rammer for disponering af bebyggelsens friarealer BESKRIVELSEN 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND OG INDHOLD Fremtidige forhold: Med nærværende lokalplan nr. 62, som afløser lokalplan nr. 50, er det hensigten at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for en renovering og ombygning af den samlede bebyggelse og for nedlægning af hoteldriften således, at hotellejlighederne fremover i stedet kan anvendes som selvstændige private ferieboliger.

5 Lokalplan 62 Fanø Kommune 5 Formålet med lokalplan nr. 50 var at skabe mulighed for forbedring og udvidelse af fællesfaciliteter som reception og badeanlæg med henblik på styrkelse af muligheden for ejendommens drift som feriecenter. De i lokalplan nr. 50 indeholdte muligheder for ombygning af badeanlæg og reception er ikke realiseret, og mulighederne bortfalder med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 62. Lokalplanområdet opdeles overordnet i 3 delområder: Delområde A, der omfatter den hidtidige servicebygning og udendørs badebassin med de nærmeste omgivelser, der som hidtil kan anvendes til serviceformål til betjening af områdets turister. Delområde B, der rummer bebyggelsens 146 eksisterende hotelferielejligheder, hvis anvendelse fremover fastlægges til individuelle, rekreative ferielboliger i byzone uden mulighed for helårsbeboelse. Det samlede antal ferieboliger i område B bliver forsat 146. Delområde C, der omfatter den resterende del af ejendommen, som udlægges til fælles opholds- og parkeringsareal for delområderne A og B. Lokalplanen bestemmer endvidere, at servicebygning med tilhørende udendørs badebassin kan udstykkes særskilt. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om ombygning af de nuværende flade tagkonstruktioner, så disse istedet kan opføres som sadeltagkonstruktioner med en højde, som ikke overstiger 12,5 meter. Vejadgangen til lokalplanområdet vil som hidtil ske fra de offentlige veje Strandvejen og Kystvejen. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om, at der bortset fra mindre bygninger til områdets tekniske forsyning ikke må opføres ny bebyggelse i lokalplanområdet. Det nuværende Hotel Vesterhavsbadet set fra stranden.

6 6 Lokalplan 62 Fanø Kommune 1.2. BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Nuværende forhold: Lokalplanområdet er beliggende ved Fano Vesterhavsbad og grænser mod vest til stranden. Mod syd og nord grænser området op til sommerhusbebyggelse, mens arealerne mod øst og syd-øst er bebygget med feriehoteller. Den eksisterende bebyggelse er udført som stokbebyggelse omkring parkeringsplads og udendørs badeanlæg og rummer 146 ejerlejligheder, restaurant og indendørs badeanlæg. I lokalplanområdets østlige del er der udlagt parkeringsareal. I områdets nordlige del er udlagt legeplads m-m. og i områdets sydlige del er der udlagt Volleyboldbane. De øvrige arealer omkring bebyggelsen henligger som naturgrund med sand og klitbeplantning. Det nuværende Hotel Vesterhavsbadet set fra stranden

7 Lokalplan 62 Fanø Kommune 7 Fotomontager illustrerende de visuelle ændringer, som følger af lokalplanens bestemmelser om ændring af bygningshøjden og tagkonstruktionen. NUVÆRENDE FORHOLD fra nordøst fra sydøst fra sydvest FREMTIDIGE FORHOLD fra nordøst fra sydøst fra sydvest

8 8 Lokalplan 62 Fanø Kommune

9 Lokalplan 62 Fanø Kommune 9

10 10 Lokalplan 62 Fanø Kommune

11 Lokalplan 62 Fanø Kommune REDEGØRELSEN 2.1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL REGIONPLANEN Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen for Ribe Amt. 2.2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN Lokalplanen, ligger i kommuneplanens delområde 3.C.1 - Centerområde. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om bygningshøjder, idet lokalplanen tillader bygningshøjder op til 12.5 m. For at tilvejebringe overensstemmelse mellem lokalplanen og det overordnede plangrundlag har det derfor været nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. I forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslaget fremlægges derfor samtidigt tillæg nr. 9 til Fanø kommuneplan LOKALPLANENS FORHOLD TIL LOKALPLAN NR. 50 Anvendelsen af lokalplanområdet er i lokalplan nr. 50 fastlagt til hotel/ferielejligheder. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med intentionerne lokalplan nr. 50 bl.a. om en udvidelse af bygningerne. Bestemmelserne i lokalplan nr. 50 afløses af bestemmelserne i nærværende lokalplan nr ZONESTATUS Der sker ingen ændring i lokalplanområdets zonestatus, idet områdets beliggenhed i byzone opretholdes. 2.5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL KYSTNÆRHEDSZONEN I henhold til planlovens bestemmelser er hele Fanø beliggende i kystnærhedszonen. Lokalplanen tillader - i forbindelse med ændring af bebyggelsens nuværende flade tage til sadeltagkonstruktioner med taghældning indtil 25 - bygningshøjder indtil 12,5 meter. Lokalplanens bestemmelser om ændring af tagkonstruktionerne bringer lokalplanområdets bebyggelse i større harmoni med de omkringliggende bebyggelser, som for størstedelens vedkommende har traditionelle tagløsninger. Det vurderes også, at den visuelle oplevelse af bebyggelsen i samspil med kystlandskabet vil blive væsentlige forbedret.

12 12 Lokalplan 62 Fanø Kommune Den ændrede bygningshøjde set i sammenhæng med den tilgrænsende bebyggelse bevirker ikke på nogen måde, at de hensyn, som søges varetaget ved planlægning og administration af kystområder tilsidesættes. 2.6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DET SÆRLIGE BESKYTTELSESOMRÅDE Lokalplanområdet grænser mod vest op til et særligt internationalt beskyttelsesområde. Det vurderes imidlertid, at de påtænkte ændringer, herunder at bygningernes højde øges og at eksisterende parkeringsarealer omlægges ikke vil medføre ændrede forhold med hensyn til områdets påvirkning af det internationale beskyttelsesområde. Gennemførelse af planerne vurderes således at være fuldt forsvarligt. 2.7 TEKNISK FORSYNING Lokalplanområdet opvarmes fra centralt fyringsanlæg, men med individuel afregning af forbrug. Lokalplanområdet vandforsynes fra offentligt vandværk med afregning til lokalt distributionsnet. Lokalplanområdet elforsynes fra Vest-Energi med individuel afregning. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Fanø Kommune.

13 Lokalplan 62 Fanø Kommune LOKALPLANEN FANØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE TIL INDIVIDUELLE REKREATIVE FERIEBO- LIGER, FANØ BAD. I medfør af Lov om planlægning (Miljøministeriets lov nr. 388 af 6. Juni 1991) med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til ferie- og fritids formål at omdanne det eksisterende hotelområde til område for individuelle rekreative ferieboliger i byzone at sikre, at ferieboligerne ikke anvendes til helårsbeboelse at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser med særligt sigte på ændring af den eksisterende tagform at fastlægge retningslinier for udformning og anvendelse af ubebyggede arealer at ophæve lokalplan nr OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 126 bs Rindby By, Nordby Lokalplanområdet er beliggende i byzone Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, som vist på kortbilag 2. 3 LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE DELOMRÅDE A 3.1. Delområde A må anvendes til restaurant og badeland til betjening af turister. DELOMRÅDE B 3.2. Indenfor delområde B må de på kortbilaget viste bygninger alene anvendes til individuelle rekreative ferieboliger. Antallet af ferieboliger må ikke over stige Ferieboligerne må bortset fra kortvarige ferieophold ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts - ferieboligerne må således ikke anvendes til helårsbeboelse.

14 14 Lokalplan 62 Fanø Kommune DELOMRÅDE C 3.4. Det på kortbilag 2 viste delområde C, der omfatter lokalplanområdet udenfor delområderne A og B, udlægges til fælles opholds- og parkeringsareal for delområderne A og B. FÆLLESBESTEMMELSE FOR DELOMRÅDERNE A OG C 3.5. Indenfor delområde A og C kan placeres mindre bygninger til områdets teknisk forsyning efter en af byrådet godkendt plan. FÆLLESBESTEMMELSE FOR LOKALPLANOMRÅDET SOM HELHED 3.6. Virksomhed i området må ikke overstige følgende grænseværdier for støj: 55 db (A) på hverdage mellem og og lørdage mellem og db (A) på hverdage mellem og 22.00, lørdage mellem og 22.00, søn- og helligdage mellem og db (A) alle dage mellem og Virksomhed i området må ikke påføre naboområderne en støjbelastning, der overskrider grænseværdier for disse områder. 4 UDSTYKNINGER 4.1. Delområde A kan udstykkes og matrikuleres særskilt. Note: Bebyggelsen i delområde A kan opdeles i ejerlejligheder Note: Bebyggelsen i delområde B er opdelt i ejerlejligheder 4.2. Den endelige fastlæggelse af ejendomsgrænsen mellem områderne A og C fastlægges ved udstykningsplan godkendt af byrådet I ejendomsgrænsen mellem delområderne A og C må der ikke etableres hegn eller anden fysisk adskillelse. 5 VEJ, ADGANGS- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra de offentlige veje Strandvejen og Kystvejen Ved udstykning af delområde A udlægges fornøden privat fællesvej Overkørsler fra lokalplanområdet til Strandvejen og Kystvejen anlægges efter nærmere godkendelse af byrådet med henblik på varetagelse af færdselsmæssige hensyn i henseende til oversigts forhold og hastig-hedsdæmpning Der udlægges areal til parkering i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende plan for indretning af opholds- og parkeringsareal.

15 Lokalplan 62 Fanø Kommune 15 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1. Bortset fra de i 3, pkt. 3.5 anførte bygninger til områdets tekniske forsyning må der ikke opføres ny bebyggelse i lokalplanområdet Den eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre byrådet meddeler tilladelse hertil Ved renovering af tagkonstruktionen på den eksisterende bebyggelse må tagene udføres som sadeltag med en taghældning på indtil Den tilladelige bygningshøjde må ikke overstige 12.5 m, og tagetagen må ikke indrettes til beboelse. 7 BEBYGGELSENS UDFORMNING OG YDRE FREMTRÆDEN 7.1. Ved renovering af bygningernes ydre skal det oprindelige materialevalg fastholdes. Nye døre og vinduer skal i proportioner svare til de oprindelige Som tagbeklædning skal anvendes grå/sort tagpap Bebyggelsen skal til stadighed farvesættes efter en samlet plan, der ikke må ændres uden tilladelse fra byrådet Flag, skiltning og reklamer skal godkendes i hvert enkelt tilfælde Indenfor lokalplanområdet må der ikke forefindes antenner eller paraboler, som er synlige fra vej eller fra naboområder Opsætning af nye antenner eller paraboler skal god kendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1. Ved ændring af lokalplanområdets ubebyggede arealer skal de af lokalplanen omfattede parkerings- og op-holdsarealer anlægges i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende plan for disse arealer Beplantningsplan for lokalplanområdet skal godkendes af byrådet For øvrige ubebyggede arealer må der ikke ske ændring i den naturlige tilstand Lokalplanområdets opholds- og parkeringsarealer skal til enhver tid være holdt i renholdt og ryddelig stand.

16 16 Lokalplan 62 Fanø Kommune 8.5. Udendørs oplagring udenfor dertil indrettede gårdarealer må ikke finde sted Henstilling af både, joller, campingvogne, lastvogne og uindregistrerede køretøjer, lystbåde o.l. må ikke finde sted Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastvogne, større varevogne (totalvægt over 3500 kg) og campingvogne. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1. Afledning af hus spildevand skal ske ved tilslutning til offentlig kloakforsyning Nye nedsivningsanlæg for overfladevand skal godkendes af byrådet Kabler til lokalplanområdets forsyning skal fremføres som jordkabler Lokalplanområdet er pligtig at tilslutte til fælles antennéanlæg hvis mulighed foreligger Affaldshåndtering skal ske i henhold til Fanø kommunes regulativ Der kan installeres solenergianlæg efter en samlet plan, som efter byrådets skøn kan indpasses arkitektonisk forsvarligt. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE Der vil ikke blive givet tilladelse til ændret ibrugtagning af bebyggelsen før parkerings- og opholdsare-aler er anlagt i overensstemmelse med den retningsgivende plan - j f. kortbilag SERVITUTTER OG ANDRE LOKALPLANER Privatretlige servitutter og andre tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanen fortrænges af lokalplanen, jf. Planlovens Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan nr RETSVIRKNINGER Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Eksisterende lovlig bebyggelse og arealanvendelse kan opretholdes, men ændringer skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

17 Lokalplan 62 Fanø Kommune 17 Lokalplanen indebærer ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger, før dispensationen gives. 13 PÅTALERET Påtaleberettiget iflg. nærværende lokalplan er Fanø Byråd. 14 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således foreløbig vedtaget af Fanø Byråd på møde den 10. maj Fanø Byråd, den 10. maj 1999 Kjeld Nielsen Borgemester / Poul Nystrup Christensen kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fanø Byråd, den 13. september Kjeld Nielsen Borgemester / Poul Nystrup Christensen kommunaldirektør Endeligt vedtaget lokalplan offentlig bekendtgjort den 30 september Tinglyst, den

18 18 Lokalplan 62 Fanø Kommune

19 Lokalplan 62 Fanø Kommune 19

20 20 Lokalplan 62 Fanø Kommune

21 Lokalplan 62 Fanø Kommune 21

22 22 Lokalplan 62 Fanø Kommune

23 Lokalplan 62 Fanø Kommune 23

24 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan Område nr. 3.C.3 for et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad. Fanø Kommune Teknik- og Miljøkontoret

25 Lokalplan 62 Fanø Kommune 25 FANØ KOMMUNE TILLÆG NR. 9 TIL FANØ KOMMUNEPLAN FOR ET OMRÅDE TIL IN- DIVIDUELLE REKREATIVE FERIEBOLIGER, FANØ BAD. Formålet med tillægget er at tilvejebringe det kommune-planmæssige grundlag for at renovere den eksisterende flade tagkonstruktion og opføre ny tagkonstruktion som sadeltag med taghældninger indtil 25 og bygningshøjde indtil 12.5 m på ejendommen matr. nr. 126 bs Rindby By, Nordby. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens centerområde 3.C.1 i byzone. I lokalplan nr. 62 er fastlagt nærmere bestemmelser om områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og ydre fremtræden. Det område, som er omfattet af nærværende tillæg, er vist på omstående kortbilag og benævnes som rammeområde 3.C.3. Nuværende rammebestemmelser for område 3.C.1 i Fanø Kommuneplan område til centerformål. For området fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen: a) Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - hoteller, restaurationer, ferielejligheder, butikker og liberale erhverv til betjening af turisterne. Der kan etableres boliger i tilknytning til erhverv. b) Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 60. c) Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. d) Områdets funktionelle, miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter skal fremmes gennem sammenhængende bebyggelsesregulerende bestemmelser for hele området under et. e) Området er beliggende i byzone. Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 fastsættes følgende rammebestemmelser for område 3.C.3 i Fanø Kommuneplan for et område til individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad.

26 26 Lokalplan 62 Fanø Kommune a) Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - hoteller, restaurationer, individuelle rekreative ferieboliger, butikker og liberale erhverv til betjening af turister. Der kan etableres boliger i tilknytning til erhverv. b) Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 60. c) Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 12.5 m. d) Områdets funktionelle, miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter skal fremmes gennem sammenhængende bebyggelsesregulerende bestemmelser for hele området under et. e) Området er beliggende i byzone. FREMLÆGGELSE Dette forslag til tillæg nr. 9 for Fanø Kommuneplan har været offentligt fremlagt fra den 10. juni 1999 til den 10. august 1999 på Fanø Rådhus, Teknik- og Miljøkontoret, på biblioteket i Nordby og Sønderho. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således foreløbigt vedtaget af Fanø Byråd på møde den 10. maj Fanø byråd, den 10. maj 1999 Kjeld Nielsen Borgemester / Poul Nystrup Christensen kommunaldirektør Endeligt vedtaget af Fanø Byråd på møde den 13. september Fanø Byråd, den 13. september Kjeld Nielsen Borgemester / Poul Nystrup Christensen kommunaldirektør

27 Lokalplan 62 Fanø Kommune 27

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 76 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 FANØ KOMMUNE. For omdannelse af Rindby Vandland til forskellige turistrelaterede aktiviteter

LOKALPLAN NR. 76 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 FANØ KOMMUNE. For omdannelse af Rindby Vandland til forskellige turistrelaterede aktiviteter LOKALPLAN NR. 76 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 FANØ KOMMUNE For omdannelse af Rindby Vandland til forskellige turistrelaterede aktiviteter Oktober 2004 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven fra 1991 skal

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

2-118 BOGENSE KOMMUNE. Bogense Kyst mv. Lokaiplan nr. 2-118 for et område ti/ferie- ogfritidsformål, August 2001

2-118 BOGENSE KOMMUNE. Bogense Kyst mv. Lokaiplan nr. 2-118 for et område ti/ferie- ogfritidsformål, August 2001 2-118 Bogense Kyst m.v. Lokaiplan nr. 2-118 for et område ti/ferie- ogfritidsformål, Bogense Kyst mv. August 2001 BOGENSE KOMMUNE Rådhuset 5400 Bogense Tlf. 64 8110 73 Fax 64 81 28 80 Lokalplan nr. 2-118

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 78 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 FANØ KOMMUNE. For et boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby

LOKALPLAN NR. 78 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 FANØ KOMMUNE. For et boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby LOKALPLAN NR. 78 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 FANØ KOMMUNE For et boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby Juni 2005 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand

LOKALPLAN NR. 42. Fanø Kommune. Centerområde ved Rindby strand LOKALPLAN NR. 42 Fanø Kommune Centerområde ved Rindby strand Oktober 1989 2 Lokalplan 42 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED RINDBY STRAND. 1. udkast udarbejdet i maj 1989. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 36. Fanø Kommune

Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 36. Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 36 Fanø Kommune Oktober 1988 2 Lokalplan 36 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE FOR EN DEL AF CENTEROMRÅDET VED FANØ BAD. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD s. 3 Lokalplanens retsvirkning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 53 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2. Fanø Kommune. For redningsstation i Sønderho

LOKALPLAN NR. 53 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2. Fanø Kommune. For redningsstation i Sønderho LOKALPLAN NR. 53 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 Fanø Kommune For redningsstation i Sønderho Oktober 1996 2 Lokalplan 53 Fanø Kommune HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Planloven fra 1991 skal der udarbejdes en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2001 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Fjordvej i Egernsund Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Indhold 1 Broager kommune Lokalplan 54 For et boligområde ved Fjordvej i Egernsund Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan 2

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR. 01.72.78 ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL I CENTEROMRÅDE

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR. 01.72.78 ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL I CENTEROMRÅDE BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL I CENTEROMRÅDE LOKALPLAN NR. 01.72.78 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere