Dette notat sammenfatter 15 sæt skriftlige notater fra de tre runder af temadrøftelser på mødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat sammenfatter 15 sæt skriftlige notater fra de tre runder af temadrøftelser på mødet."

Transkript

1 Dialogmødet d. 17. februar 2015 i Faxe Ladeplads. Faxe Kommune og Liv i Ladepladsen Sammenfatning af drøftelser ved bordene Indledning Dette notat sammenfatter 15 sæt skriftlige notater fra de tre runder af temadrøftelser på mødet. Sammenfatningen er sket på en sådan måde, at synspunkter og udsagn fra alle de 15 notatsæt er søgt ordnet ganske groft emnemæssigt inden for hvert af de tre drøftede temaer. Det er tilstræbt gjort på en sådan måde, at fremstillingen samlet respekterer den form, hvorunder de mange forskelige synspunkter er fremkommet, nemlig den frie samtale. Det er gjort sådan for at give overblik og lettet tilegnelsen. Alt nedfældet tekst fra de enkelte notater er således ikke afskrevet direkte. I gengivelsen her er det tilstræbt, på den ene side at undgå egentlige gentagelser, men på den anden side at sikre at alle konkrete udsagn fra mødets notater så vidt muligt kan genfindes. Det betyder på den ene side, at helt eller omtrent enslydende ordvalg kun optræder gengivet én gang, men at flere sætninger med et nogenlunde sammenfaldende indhold, men varierende sprogbrug, nuancer i ordvalg osv. vil være gengivet hver for sig. Med de to første temadrøftelser havde dialogen primært karakter af idéskabelse. Som det fremgår, har drøftelserne ført mange forslag med sig, men der fremtræder ikke nogen klare, væsentlige konflikter i de synspunkter, der udgør den samlende fremstilling. Tvært imod kan der nærmest konstateres en meget bredt omfattende konsensus om de væsentligste forhold omkring byen overordnede planlægning og udvikling. Med det tredje tema blev der i højere grad lagt op til en stillingtagen til to valgmuligheder: Skal der fortsat satses på boliger på havnen, som rammesat i den gældende lokalplan? eller skal alternativer overvejes? Sammenfatningen er som udgangspunkt organiseret omkring disse valg. Den har vist, at et bredt flertal, manifesteret i notaterne fra omkring 10 borde, klart tilkendegav støtte til at forfølge de erhvervsmæssige muligheder, mens kun to borde gav støtte til opretholdelse af den gældende lokalplans principper. Under denne temadrøftelse fremkom en række yderligere synspunker og forslag der også er gengivet. Efter mødet er modtaget tre indlæg, der også indgår i notatet. Sammenfatningen gøres offentlig tilgængelig via Faxe Kommunes hjemmeside og vil danne grundlag for byrådets drøftelse af dialogmødet, dets resultater og det opfølgende arbejde / JH

2 Tema 1: Den overordnede planlægning Overordnet om byens forudsætninger og udvikling Dialogen mellem politikere og borgere er vigtig for udviklingen af yderområderne. Der er lyst til at gøre noget for FLP, og at understøtte et fællesskab som i initiativgrupperne. Byen skal se godt ud. Genskabe nogle af de tidligere værdier, og få bymidten til at se godt ud. Vi skal sikre ny tilflytning ved sikring af gode børneinstitutioner, gode skoler, gode transportmuligheder, den fine badestrand inkl. vejvisning dertil, værested for de unge, og opbakning til det lokale foreningsliv. Vil vi gerne have tilflytning, skal infrastrukturen være i orden: Dagtilbud, skoler, trafikforhold det er sværere med detailhandelen, men positivt med de nye butiksinitiativer. Der kan komme flere tilflyttere pga. nyt Køge Sygehus. Mulighed for flere arbejdspladser. Godt med under en time til København Forventninger om boligbyggeri, en åben, fleksibel kommuneplan, liv mellem husene, udviklet bymidte, ikke blot nedrivninger, modtagelighed over for børnefamilier. Gode boliger, og gode ferieboliger, hotelagtigt, og gode feriehuse. Muligheder for nyt boligbyggeri ved vandet. Informere fx i fagblade om de lokale huspriser. Ikke flere, nye parcelhuse. Drop det fremtidige byvækst-område op mod Faxe. Der er rigeligt med eksisterende boliger i byen, som kan sættes i stand eller nedrives/genopføres. Nej! der er behov for udviklingsmuligheder til dem, der vil bygge nyt. Synd at man har valgt at udvikle byen bagud den bør udvikles i forhold ti vandet man flytter til FLP på grund af vand og natur. Bedre muligheder for at bygge kystnært. Istandsætte ledige boliger og leje ud som ferieboliger. Søge RealDaniamidler til at arbejdet kan udføres af lokale håndværkere i deres ledige perioder. Mulighed for flex-boliger? evt. som led i det præsenterede koncept med feriehuse. Sommerhusområdet skal bevares og udvikles hvordan tiltrækkes yngre ejere? Skoler, kultur og bosætning: Hvad skal der til? Byen skal gøre mere spændende med en kraftig oprydning og bedre vedligeholdelse af grønne områder og nedrivning af forfaldne bygninger. Vigtigt for bosætning og udvikling, at skoleområdet kommer på plads, og børneområdet, og at de unge mennesker fastholdes i byen. Det er ikke godt, at der ikke er plads på Hylleholt skole. Gode institutioner er vigtige for tilflytning til byen. Bevaring af eksisterende arbejdspladser og udvikling af nye. Faxe Ladeplads skal tænke i at kombinere erhverv og turisme. Det er havnen og bymidten, der rummer de attraktive muligheder. Det er et væsentligt aktiv, at der stadig er liv og erhverv på havnen. Erhvervsområdet i Rønnede kan også få en positiv effekt for bosætning i FLP. Og supersygehusbyggeri i Køge. Og Femern? Turismen er vigtig. Faxe Ladeplads (FLP) er en kyst- og badeby. Byen kan drage stor fordel af cykelturismen. Der skal være initiativer, der giver cykelturisterne grund til at blive længere i byen. Overnatningsmuligheder, adgang til natur/strand, kultur/café, en aktiv skov for børn, badebro. Mere turisme ønskes cykelturister kører gennem byen de skal bringes til at stoppe op. Vi skal styrke byens image som turistområde: Øget turisme, cykelturisme, turismevenlig turistinformation, mere detailhandel og et løft til sommerhusområdet. Bedre cykelstier mod Præstø og Rødvig, Mindfulness, og ro i naturen, Personlig turistbetjening, offentlige toiletter og cykler tilgængelige på havnen. Der skal informeres bedre om mulighederne og området skal synliggøres: Skov, strand. Fantastisk med Dronninge-projektet. Begge strande øst og vest for byen skal aktiveres. Museer: Feriens hus? Museum for skibsbyggeri? Cykelmuseum? Bedre overnatningsmuligheder og stisystem for turister. Café- og restaurantliv. Discountbutik. Få feriehusudlejningen tilbage til FLP. Genetablere et turistbureau hvor nøgle til ferieboliger kan hentes, et sted hvor ting kan forklares. Etablere cykeludlejningsmuligheder. Offentlige toiletter. Rensningsanlæg: Få det forurenede vand væk.

3 Byens udseende og konkrete projekter Områder: Brug for en helhedsplan for bymidten og Brugsen-området. Fokus på den gamle bydel og de gamle indfaldsveje. Kan området ved FaxeHus/Strandparken laves om til Mobile-homes? Byens tomme huse skæmmer bybilledet. Nogle er bevaringsværdige, andre saneringsmodne. Kan de rives ned? Signalerer noget negativt. Gefion og andre bør finde anvendelse eller fjernes. Nedrivningspulje skal i spil. Bekymring for den gamle brugs-bygning. Kan den blive Hostel for cykelturister? Behov for forskønnelse af byen hele året rundt. Må kommunen kræve vedligeholdelse af skæmmende huse? Den gamle brugs? den gamle bank? Byen er grim! De bevaringsværdige bygninger rummer muligheder. Sommerbutikker? Gefion er en privat ejet bygning. Der er grænser for hvad kommunen kan og må gøre. Gefion se grimt ud. En samlet forskønnelse efterlyses. Kommunal overtagelse foreslået. Forslag om nedrivning Synd at rive den ned: Kan den bruges som Café? - til unge mennesker? som samlingspunkt for turister? Musik? Byens identitet skal tages i betragtning, når det træffes beslutning om bevaring eller nedrivning. Bowlinghallen? Savværket? Sømandshjemmet Pladser: Skøjtebane på den gl. Brugs parkeringsplads. Den plads som bliver efterladt af Brugsen. Hvad kan den bruges til? Noget må gøres. Der er behov for lege legepladser. Parcourbane. Grønne områder mv: Skov og de grønne områder skal bevares Genskabe muligheden for at komme tørskoet over ved Hestehave Bæk: en tidligere off. forbindelse østpå (så vidt referenten forstod) Badebro tilbage til ved Flagstangen. Stangtennis. Badehuse. Legepladser Fæld træerne, der tager udsigten vi vil se vandet, - fra den nye Brugs. Mosebølle Å: Land oversvømmes af Orup Å, genskabe naturområder og stien: Der skal være bedre adgang til strandområderne. Byens infrastrukturer mv. Tog: Forbindelserne til København bliver bedre. Gader og veje: Dårlige fortove! Bump, erstattes af chikaner på Strandvejen. Forslag om at Hovedgaden ikke bliver brugt til tung trafik i forbindelse med Brugsens nybyggeri. Handicapvenlighed. Stier: Stisystem/Boardwalk fra Roklubben til Sibirien og langs Strandvejen med eller uden cykelsti. Cykelsti i skov i forbindelse med Kalkvejen. Gamle cykelrurer bør genetableres. Udvikle Berlin-København-ruten Havnen- kysten: (Se også tema 3) Hvad med en hundeskov i Lystskoven? Høje træer ved siloerne. Malerier på siloerne. Siloer ser grimme ud. Men de er en del af erhvervslivet og historien. Der kan være mulighed for udsmykning af siloerne Ros til strandrensningen øst for havnen/byen. Høfder fra havnen til Troldhøjene. Vi vil have flere arbejdspladser Undersøge mulighederne vedr. Vindmølleprojektet

4 Andet Kan rågekolonierne reguleres? og af hvem? Kommunen burde have en skidt og-kanel-afdeling til at samle de små sager op, der typisk falder mellem tre stole og derfor ikke løses. Tema 2 Bymidten En udfordring at få flere til at ville investere i bymidten. Positive reaktioner på planerne for nye butiksbyggerier. Kommunen skal bakke op med evt. nye lokalplaner. Der er fortsat behov for to dagligvarebutikker. Drøftelser om Gefion ved stort set alle bordene, jf. tema 1 nedrivning eller renovering. Det er en udfordring af skabe liv i byen, og skabe nyt liv og indhold i de tomme bygninger. Det dræber byens ånd. Turisterne bruger ikke byen til indkøb. Der er behov for at skabe et centrum, at understrege centrumkarakter. Vi vil ha Gefionpladsen tilbage. Aktivitetsmuligheder, torvemiljø, - snakke, mødes, handle, torvedage, kaffe. Boder med kvalitetsfødevarer? Referencer til museumsideerne (Ferie, Skibsbyggeri, cyklisme), jf. tema 1. Der mangler også liv i byen om aftenen: Basis for en danserestaurant? for de unge? Ungdomshus? Stefan og de unge efterlyste et sted om vinteren, som supplement til Gryden om sommeren. Kunne det være Huset? En del forskellige drøftelser af den gl. Brugs, den gl. Boghandel/urmageren og andre konkrete eksempler. Skabe lidt mere aftenliv måske i den gamle bank, eller i Huset? Et sted for de unge, som Gefion var i gamle dage. VOS&Co til den gl. bank, en butik med blomster? Bevare den gl. boghandel og bygge Coops nye bygning i forbindelse med den? Socialøkonomisk virksomhed. Kritik af facadeudformningen på den nye Coop-forretning. Er det smart at åbne for en indgang fra vest? Noget butikstorv-agtigt på den gamle fodboldbane sydøst for den nye Brugs flyt pølsevognen. Det er også tættere på stranden + isbod. Hvad skal der ske med den gamle brugs-bygning? Specielle butikker turist-orienteret? Cykel-hostel? Tænke på hensigtsmæssige trafikforhold ved Faxevej og Hovedgaden, efter Brugsens nybyggeri. Pop-up butikker? De tomme lokaler skal bruges. Fastholde den bevarende lokalplan og håndhæve den. Kommunen skal udnytte alle lovlige midler til at komme efter ejendomsbesiddere, som misrøgter deres ejendomme. Pynte byen mere: Blomster, bænke rundt om. Rydde op. Legepladser evt. Der blev arbejdet godt med forskønnelse for nogle år siden, og bymidten HAR været værre, men indsatsen bør følges op. Træer/grønt på p-arealer. Grønne oaser i stedet for de nedrivningsmodne boliger. Basketball mulighede og skaterbaner på p-arealer. Det kan også være, at der skal etableres parklignende arealer efter nedrivninger (Gefion). Flere affaldsstativer i bymidten. Renovere fortove. Levende hegn i stedet for plankeværker i gaderne. Mere bosætning. Ny boligbebyggelse (Rækkehuse/2-etagers blokke ol.) Bedre forbindelse fra bymidten til vandet. Sammenhæng til Brugsens fremtidige parkering, og minibyen. Shelters i området mellem bymidten og havnen. En loppehal (?) Potentielt problem for udviklingen, hvis skolens grundlag forringes. Skolen skal bevares, som 2spors, og institutionerne, der hvor de er. Fleksible løsninger mht. børnepasning. Understøtning af arbejdslivet, dvs. et samlet sted, hvor man kan fjernarbejde, i stedet for at sidde hi hvert sit hjem og arbejde hjemmefra. Bedre lys omkring skolen og skaterbanen. Turistkontor i byen. Evt. ved havnen? Adgang til offentlige toiletter. Minibyen mere frem i lyset. Vandrerhjem. En ny campingplads Flex-boliger feriehuse. Noget for børnefamilier i relation til vandet. Cykeludlejning. Grill på stranden. Bordtennis, Idrætsmassage? Badehuse? Udvidelse af lystbådehavnen. Også tanker om udendørs vinteraktiviteter, fx skøjtebane. Turistforeningen skabe nye aktiviteter for turisterne? Drømmen kan være at skabe en by fuld af overraskelser, der er spændende at gå på opdagelse i.

5 Tema 3 Havnen og dens planlægning Drøftelser ved bordene af de to grundlæggende synsvinkler på havnens planlægning: Boligbyggeri eller erhverv, og i forbindelse hermed også drøftelser af aktuelle aktiviteter i tilknytning til den tyske del af Kriegers Flak og ved Rødvig havn. De to synsvinkler kan konkretiseres således: A: Hvis muligheden for at havnen kan blive servicehavn for Kriegers Flak skal kommunen gribe den. Kommunen bør udarbejde en ny lokalplan til støtte for en servicehavn, eller i hvert fald undersøge muligheder og forudsætninger. Til støtte herfor er blevet fremført Ikke nyt, kystnært byggeri. Det er for de få på bekostning af alles adgang til kysten. Der er store problemer med at bygge på næsset aht. både vind/østenstorme, affald i grunden og klima- og vandstandsforhold Væsentligt med arbejdspladser og erhvervsaktiviteter på havnen. Erhverv er vigtigt hvis FLP skal vækste. Bibeholde DLG og Faxe Kalk som aktive erhvervsvirksomheder på havnen i FLP. Boligbyggemuligheder i tilknytning til vandet andre steder i byen og ved det gamle Kystsanatorium. Strandborg under renovering. Skaber helhed: Forbinder centrum med kysten og skaber mulighed for beboelsesområde, lidt efter lidt efter etablering af servicehavn. Aktivt havnemiljø. Havne er spændende med skibs-aktivitet. Kunsthåndværkere på havnen gerne ud på pynten Boliger og industrihavn vil skabe problemer og det er vigtigt at bibeholde erhverv og arbejdspladser. Ikke industri og boliger samtidigt. Gerne industri, men ikke som BGStones. Vigtigt at se nærmere på de muligheder der foreligger. Også hvis kalken skulle ophøre en dag: Så vil der være et endnu større behov for arbejdspladser som trækkraft. Ideen med servicehavn for Vindmølleparken, Kriegers Flak bør fremmes: Gerne mere, men miljøvenlig industri. Vigtigt for byen at industrihavnen prioriteres med henblik på fremtidigt erhverv som f.eks. Kriegers Flak projektet, med alt hvad det medfører af arbejdspladser og tilflytning. Vigtigt med ordentlige transportveje til/fra havneanlægget. Planlægningen bør ske i samarbejde med, og følge ønskerne fra ejeren af havnen, Faxe Kalk. Faxe bør tage kontakt til vindmølleprojektet for at forberede en plan, så vi kan blive forsyningshavn: Vi skal gøre os attraktive. B: Lokalplanen og mulighederne for boligbyggeri skal fastholdes. Til støtte herfor blev fremført Boliger ved kysten/havnen vil pynte i forhold til sandbunker og siloer. Boliger vil understøtte vækst og arbejdspladser. Der skal være både boliger og erhverv. Opsparing så kommunen kan købe grunden, så bebyggelse til privatboliger på grunden. Yderligere lå et A4ark med et synspunkt fra Faxe Ladeplads By- og Kystlaug til støtte for bibeholdelsen af lokalplanen omdelt på bordene. Heri argumenteres imod at droppe/skrotte lokalplanen med henvisning til Mulighederne for kystnære, attraktive beboelser Den tilladelse til at bygge kystnært, som lokalplanen rummere tilladelse til At der i forvejen er store arealer af industrigrunde til rådighed i kommunen At havnens halvø repræsenterer en enestående mulighed for at bygge med vand på tre sider inden for en kystlinie på ca. 20 km., At der med disse boliger gives nem adgang til indkøb, tog og busser, lystbådehavn og badestrande Der henvises nærmere til laugets hjemmeside,

6 Desuden er i notaterne fra drøftelserne nævnt en række andre aspekter, der ikke direkte relaterer sig ovenstående valg: Rødvig ser bedre ud! af en eller anden årsag. Der er nej-siger kultur i byen. Primært hos folk generelt, men også hos politikerne. Der skal rettes op på kysten. Ryddes op på havnen. Male siloer eller arbejde med belysning/lysshow. Adgang til udsyn fra toppen af siloer? Evt. male eller få grafittimaler til at forskønne den kedelige grå fabriksbygning. Skateboardbane på BG-grunden. Der skal arbejdes videre med mulighederne for udvidelse af lystbådehavnen. Der er behov, og mulighed, nu hvor BGStones er ude. Vi vil gerne tiltrække søsport og nye aktivitetsmuligheder, of mangler pladser til gæstesejlere. Behov også for en optrækningsplads og plads til bådeoplag. Gerne udvidelse af lystbådehavnen som forberedt d.d. Kajakaktiviteter, dykning, surfing mv. skabe falske rev til dykning? Info om byen ved stationen og lystbådehavnen. Noget rekreativt i Gryden i forbindelse med nyt bycentrum. Et læs koralkalk kørt ud på pynten, så man kan sidde derude og hakke Dige forbedret med bænke. Søen genskabes samme sted som den pt. er. Møllerne på den tyske del af Kriegers Flak serviceres fra Rødvig! Desuden Endelig er der efter mødet modtaget tre indlæg, der medtages som resultater af dialogmødet. Mail 1: Emne: Forslag om badebro syd for åen Jeg hører til blandt sommergæsterne i Faxe Ladeplads og er kommet der gennem 30 år. I alle årene har der været mange sten i vandet ved den største nedgang syd for åen, der ellers er anlagt til kørestolsnedgang. Den ligger lige efter de små strandhuse. Stranden er efterhånden også meget stenet på resten af strækningen. Det ville være godt for ældre og handicappede med en badebro her. Baglandet har mange sommerhuse til udlejning og mange går ned og tager morgenbadet via den nedgang. Stranden bliver ikke så flittigt brugt mere, formentlig pga. de efterhånden mange sten. Men ved den cementerede nedgang har der altid været mange sten og selv om evt. sandfodring måske hjælper lidt på strækningen vil det næppe løse problemet. Endvidere er der mange gangbesværede som ville kunne fortsætte med at bade længere hvis der var en badebro ved nedgangen der. Mail 2: Sikring mod ekstremt vejr i bymidten Jeg kom bl.a. med den kommentar, at den nye Brugs gerne skal pålægges/anmodes om at plante grønt på parkeringspladsen, så bymidten ikke bliver en stenørken. Blomsterkummer får jo ikke lov at stå i fred. Efterfølgende tænkte jeg, også med tanke på fremtidens mere ekstreme vejr, at man på så meget som muligt af området burde lave en belægning, hvor vand kan passere. Råger og lokalplaner I vores gruppe talte vi også om råger. Jeg kunne forstå, at det ikke er kommunens problem, men jeg opfordrede til at kommunen får en afdeling for skidt og kanel hvor der kan opsamles viden om, hvem der tager ansvar for den slags ting.

7 Jeg vil gerne tilføje, at jeg forleden dag talte cirka 119 råger samlet på det grønne område ved bær-kvarteret i Faxe Ladeplads. 119 råger, det er mange!!!! Nogle af dem er begyndt ikke kun at finde føde men også at finde sig tilrette i længere tid i fuglekirsebærtræerne lige bag Gartnerparken. Træerne har fået noget højde efterhånden og der er mange af dem, faktisk en hel lund, velegnet for råger (fuglekirsebærtræerne er i øvrigt ikke i overensstemmelse med lokalplanen). Til illustration for dem, som ikke har råger i nærheden: For et par år siden havde jeg et arbejde med 12-timers vagter. Det var helt afgørende for mig at få en god nattesøvn. En times tid før jeg skulle op, kom rågeflokken med fuld lyd på fra byen lige hen over vores hus og landede på det grønne område, det var umuligt at sove fra larmen. Tak Igen tak for et godt møde. Det glæder mig, at der er fokus på Faxe Ladeplads. Lad os også huske at glæde os over, at vi i tidligere år bl.a. har fået et fint brostensbelagt kryds, det har hjulpet rigtigt meget på trafikkens heftighed, og det ser pænt ud. Mail 3 Tak for et spændende og godt arrangeret borgermøde i Faxe Ladeplads den Vi takker også for de 2 minutters taletid, som Feriens Hus fik efter gruppen af de unge. Vores idé om Feriens Hus blev skrevet på vores gruppes papir, men vistnok kun som en overskrift, så vi fremsender her uddybende information om attraktionen. I vores gruppe talte vi også mere generelt om, at det vil være værdifuldt for byen med et kulturtilbud, som kan tiltrække den gruppe af turister, der gerne vil kombinere naturoplevelser med kulturoplevelser. Det vil kunne øge turismen i området. Feriens Hus kunne være et sådan tilbud. Vi håber der bliver mulighed for samarbejde om udviklingen af attraktionen og ser spændt frem til det videre forløb af udviklingen af Faxe Ladeplads. Mail en er vedlagt et bilag, der over to sider uddyber tankerne bag ideen om Feriens Hus under overskriften: Feriens Hus i Feriens By Vi vil skabe et nationalt oplevelsescenter for hele familien i Faxe Ladeplads - med ferie som det gennemgående tema. Færdiggjort / Jens Hedegaard

Dette notat sammenfatter 15 sæt skriftlige notater fra de tre runder af temadrøftelser på mødet.

Dette notat sammenfatter 15 sæt skriftlige notater fra de tre runder af temadrøftelser på mødet. Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 1950175#0 Notat_fra_dialogmoedet_1702_faxeladeplads_endelig 00.16.00-P08-11-15 11-03-2015 1950434#0 Referater fra mødet d. 17febr.2015 00.16.00-P08-11-15

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe Ladeplads den 3. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe Ladeplads den 3. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe Ladeplads den 3. september 2015 Bord 1 Ungeprojektet: Istandsætte bygninger til et mødested/samarbejde med Teknisk Skole. Satse på gode forhold for de unge, give dem ansvar

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017

Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017 Bemærkninger fra bordene dialogmøde Gjøl Havn, torsdag den 11. maj 2017 Nedenfor er gengivet til udsagn, som deltagerne i mødet skrev på de omdelte papirer Hvilken retning skal Gjøl Havn udvikle sig i?

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Vestervigs omstilling YPF

Vestervigs omstilling YPF Vestervigs omstilling YPF 19-4 2016 Klosterbyen Vestervig Nordens største landsbykirke Situationen 2004 Vestervig har tidligere været en driftig handels- og embedsby med mange butikker, institutioner mv.

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Sammenskrevet referat fra borgermødet 18. juni 2014

Sammenskrevet referat fra borgermødet 18. juni 2014 Sammenskrevet referat fra borgermødet 18. juni 2014 Dagsorden: 1. Fremtidige indkøbsmuligheder 2. Lokalplaner og udvikling 3. Lokaldemokratiets fremtid Velkomst ved Søren Knudsen. På borgermødet var ca.

Læs mere

Som afslutning på fællestimen med borgmester Holger Schou Rasmussen den 7. september blev eleverne bedt om elektronisk at færdiggøre følgende sætning:

Som afslutning på fællestimen med borgmester Holger Schou Rasmussen den 7. september blev eleverne bedt om elektronisk at færdiggøre følgende sætning: Som afslutning på fællestimen med borgmester Holger Schou Rasmussen den 7. september blev eleverne bedt om elektronisk at færdiggøre følgende sætning: Nakskov er en dejlig by, men jeg kunne godt tænke

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.dk 30. november 2015 Kære Lars Chr. Lilleholt, Vi ønsker at gøre

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere