Nye muligheder i landdistrikterne. Brugen af landdistriktsbestemmelsen og mobildækning i landzone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye muligheder i landdistrikterne. Brugen af landdistriktsbestemmelsen og mobildækning i landzone"

Transkript

1 Nye muligheder i landdistrikterne Brugen af landdistriktsbestemmelsen og mobildækning i landzone 2014

2 Titel: Vejledning om Nye muligheder i Landdistrikterne Redaktion: Rasmus Hee, Lissi Mørch og Lena Kongsbach, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100, København Ø Tlf: År: 2014 ISBN nr Må citeres med kildeangivelse. Vejledningen findes kun i elektronisk version på 2 Nye muligheder i landdistrikterne

3 Indhold 1. Indledning Landdistriktsbestemmelsen Landdistriktsbestemmelsens geografiske anvendelsesområde Hvad kan tillades med landdistriktsbestemmelsen? Hensyn der skal afvejes ved ansøgninger om landzonetilladelse i vanskeligt stillede landdistrikter Landdistriktsbestemmelsens anvendelse inden for kystnærhedszonen Formkrav og administrative bestemmelser Opsætning af antenner og antennemaster til mobilkommunikation Opsætning af antenner til mobilkommunikation Opsætning af master til brug for mobilkommunikation Nye muligheder i landdistrikterne 3

4 1. Indledning Med ændringen af planloven i april 2013 (lov nr. 358 af 9. april ) ønskede regeringen, at der i alle vanskeligt stillede dele af landdistrikterne skulle skabes nye, enklere og forbedrede muligheder for helårsbosætning og for realisering af erhvervsinitiativer på baggrund af en helhedsorienteret planlægning. Ved lovændringen indførtes derfor en landdistriktsbestemmelse, som er målrettet alle de dele af landdistrikterne, der står overfor store udfordringer med hensyn til bl.a. manglende vækst, affolkning og faldende beskæftigelse. For yderligere at forbedre vækstmulighederne i landdistrikterne og øge mobildækningen i landområder, blev landzonereglerne lempet og forenklet med hensyn til opsætning af antenner til mobilkommunikation. Denne vejledning fokuserer på ændringerne i planlovens landzoneregler indførelsen af landdistriktsbestemmelsen og ændringen i forhold til opsætning af antenner til mobilkommunikation. Vejledningen indeholder derudover en opdateret og udbygget vejledning om opsætning af master til brug for mobilkommunikation. Vejledningen bygger på det lovforberedende arbejde i forbindelse med planlovsændringen, gældende vejledning 2 og afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet. For den gældende planlov henvises til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone) 2 Vejledning om landzoneadministration - Planlovens Nye muligheder i landdistrikterne

5 2. Landdistriktsbestemmelsen Landdistriktsbestemmelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan tillægge hensynet til udviklingen i vanskeligt stillede landdistrikter særlig vægt i landzoneadministrationen. Udviklingshensynet er ét blandt mange hensyn, som indgår i kommunens afvejning ved vurderingen af en konkret ansøgning om landzonetilladelse. Bestemmelsen indebærer, at kommunalbestyrelsen i højere grad kan imødekomme ansøgninger om landzonetilladelse i vanskeligt stillede landdistrikter, når hensynet til udviklingen taler for, og andre væsentlige hensyn til planlægningen, natur og landskab, herunder de åbne og uberørte kystområder og kulturmiljøer samt naboer m.v., ikke taler afgørende imod. Muligheden for at tillægge udviklingen i vanskeligt stillet landdistrikt særlig vægt, fremgår af planlovens 35, stk. 1, 2. pkt. (landdistriktsbestemmelsen): 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt. Bestemmelsen gælder for alle kommuner med landdistrikter og kan anvendes i de dele af kommunernes landdistrikter, som er vanskeligt stillet. Bestemmelsen gør det muligt for kommunalbestyrelsen at give landzonetilladelse til: indretning af helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte bygninger, udvidelse af erhvervsvirksomheder, og opførelse af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden tilsvarende bebyggelse. Bestemmelsen giver således kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere, hvad der efter en samlet afvejning af planlægningsmæssige interesser, hensynet til naboer samt landskabs- og naturinteresser m.v., bedst giver udvikling i området. 2.1 Landdistriktsbestemmelsens geografiske anvendelsesområde Bestemmelsen gælder i princippet for alle kommuner, men forudsætter at der er tale om et vanskeligt stillet landdistrikt. Det er kommunalbestyrelsens afgørelse, om der i det konkrete tilfælde er tale om et landdistrikt. Udtrykket landdistrikt anvendes i mange sammenhænge, og der findes ikke en entydig definition af, hvordan det skal forstås. Nye muligheder i landdistrikterne 5

6 I relation til landdistriktsbestemmelsen kan et landdistrikt omfatte et område bestående af både åbent land og mindre byer (landsbyer), forstået som byer med op til ca indbyggere. Bestemmelsen kan derimod ikke anvendes i landzonen umiddelbart op til en større by på mere end ca indbyggere, se nærmere om afgrænsningen af områder nedenfor. I kommunerne i det indre storbyområde af hovedstadsområdet er der ikke landdistrikter i den forstand, at bestemmelsen vil kunne finde anvendelse. Bestemmelsen kan herudover kun finde anvendelse, hvis der er begrænset pres på arealressourcen og samtidig er faldende beskæftigelse og/eller et fald i antallet af husstande. Kommunalbestyrelsen skal i den konkrete sag tage stilling til, hvorvidt der er tale om et vanskeligt stillet landdistrikt ud fra ovennævnte kriterier sammenholdt med kommunens kendskab til områdets bebyggelser, nærhed til vækstcentre, erhvervsstruktur, infrastruktur, geografi m.v. Landdistriktsbestemmelsen kan ikke anvendes i områder, der alene er karakteriseret af begrænset pres på arealressourcen, men hvor beskæftigelse og antal husstande ikke er i tilbagegang. Den kan heller ikke anvendes, hvor der er pres på arealressourcen, selvom antallet af husstande og beskæftigelse generelt er i tilbagegang. Kommunalbestyrelsen afgrænser det område, som det i den konkrete sag er relevant at foretage vurderingen ud fra. Inden for samme kommune vil der kunne være både større og mindre områder, der kan karakteriseres som vanskeligt stillede landdistrikter. Det vil være nærliggende at afgrænse et område, der også i andre sammenhænge udgør et naturligt sammenhængende område. Det kunne være funktionelt sammenhængende områder, som f.eks. skoledistrikter eller fysisk sammenhængende områder, som f.eks. øer og halvøer. Et fysisk sammenhængende område vil også kunne være et område, der er afgrænset fra resten af kommunen, f.eks. af et skovområde eller af infrastrukturelle forhold, der bevirker, at området udvikler sig anderledes end den øvrige del af kommunen. Situationen for et landdistrikt kan ændre sig over tid. Et område vil derfor kunne vokse ind og ud af bestemmelsen. Begrænset pres på arealressourcen Ved begrænset pres på arealressourcen menes, at arealerne ikke er udsat for nævneværdigt pres for ændret anvendelse eller byggeaktivitet. Det vil sige, at der ikke har været særligt mange ønsker om at opføre nye boliger, nye bygninger uden tilknytning til de primære erhverv eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer. I yderområder, dvs. langt fra større byer, er presset på arealressourcen typisk begrænset, mens der i oplandet til de større byer normalt er en stor efterspørgsel på arealer til boligformål, anvendelse af tiloversblevne bygninger til erhvervsformål og anden anvendelse, som medfører en øget urbanisering af de bynære dele af landzonen. Bestemmelsen kan derfor ikke anvendes i nærheden af et byområde med befolkningstilvækst og medfølgende efterspørgsel på velbeliggende boliger i de omkringliggende landdistrikter eller i oplandet til et større vækstcenter, hvor vækstcentret har en tilsvarende positiv afsmittende effekt. Faldende beskæftigelse Med faldende beskæftigelse i et område menes et fald i beskæftigelsesgraden, dvs. andelen af beskæftigede af befolkningen i det pågældende landdistrikt, over en årrække på normalt ikke mindre end 5 år. Mindre årlige udsving i et områdes beskæftigelse udelukker ikke bestemmelsens anvendelse. Vurderingen skal ske på baggrund af den samlede udvikling over en længere periode. 6 Nye muligheder i landdistrikterne

7 Faldende antal husstande Med faldende antal husstande menes tilsvarende et fald i antallet af husstande over en årrække på normalt ikke mindre end 5 år. Mindre årlige udsving i antallet af husstande, som i tyndt befolkede områder f.eks. kan skyldes, at der ét enkelt år helt usædvanligt opføres tre parcelhuse i en landsby, udelukker derfor ikke anvendelse af bestemmelsen. Vurderingen skal ske på baggrund af den samlede udvikling over en længere periode. 2.2 Hvad kan tillades med landdistriktsbestemmelsen? Landdistriktsbestemmelsen åbner mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan meddele landzonetilladelse til indretning af helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte bygninger, udvidelse af erhvervsvirksomheder og opførelse af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden tilsvarende bebyggelse. Bestemmelsens anvendelsesområde er i lovbemærkningerne afgrænset til disse muligheder, hvor det ansøgte giver basis for at styrke udviklingen i området. Lokalplanpligten efter planlovens 13, stk. 2, udgør den øvre grænse for, hvad der kan meddeles landzonetilladelse til efter bestemmelsen. For indretning af butikker i overflødiggjorte bygninger og ved udvidelse af butikker skal der dog være tale om mindre butikker, dvs. at butikkerne ikke må overstige et bruttoetageareal på 250 m 2 hverken ved indretning i eksisterende bygningsmasse eller ved udvidelse af allerede etablerede butikker. Bruttoetagearealet beregnes som bruttoetageareal til detailhandel efter planlovens 5 t. Indretning af helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte bygninger Landdistriktsbestemmelsen giver mulighed for, at der i vanskeligt stillede landdistrikter kan indrettes helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte bygninger i landzone. Bestemmelsen omfatter overflødiggjorte bygninger af enhver art. Det gælder både tidligere landbrugsbygninger 3 og andre overflødiggjorte bygninger som f.eks. tiloversblevne skoler, andelsmejerier, slagterier, boliger m.v. Det forudsættes dog, at de overflødiggjorte bygninger, som udgangspunkt ikke er opført inden for de seneste 5 år. Hvis en bygning har været forladt i længere tid eller ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, gælder de almindelige regler for landzoneadministration. Ved en ansøgning om istandsættelse til bolig eller erhverv i sådanne tilfælde, skal kommunalbestyrelsen derfor lægge de samme hensyn til grund ved behandlingen af sagen, som ved en ansøgning om opførelse af ny bebyggelse. Det er desuden en betingelse, at der er tale om egentlige bygninger, der er egnede til det ansøgte formål, parallelt til reglerne om ibrugtagning af overflødiggjorte landbrugsbygninger efter planlovens 37. Landdistriktsbestemmelsen finder derfor ikke anvendelse på f.eks. drivhuse, staklader og presenninghaller, uanset den tidligere anvendelse af disse. Der gælder ikke en grænse for antallet af ansatte i virksomheden for at meddele landzonetilladelse efter landdistriktsbestemmelsen til indretning af erhverv i en overflødiggjort bygning. Bestemmelsen kan anvendes op til grænsen for lokalplanpligt. Antallet af ansatte og den heraf 3 Jf. planlovens 37 om den umiddelbare ret. Nye muligheder i landdistrikterne 7

8 afledte trafik, parkering mv. indgår dog i vurderingen af, hvorvidt der kan meddeles en landzonetilladelse, og om der indtræder lokalplanpligt efter planlovens 13, stk. 2. Der kan ikke meddeles tilladelse til opførelse af nye fritliggende erhvervsvirksomheder i det åbne land. Ved behandling af sager om erhverv inden for ferie-fritidsbranchen skal kommunen sikre, at hensynet til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser ikke afgørende taler imod en tilladelse. Udvidelse af erhverv Muligheden for at udvide erhverv i vanskeligt stillede landdistrikter efter landdistriktsbestemmelsen gælder for alle eksisterende lovlige erhvervsvirksomheder, uanset om de er indrettet i tidligere landbrugsbygninger eller på grundlag af en landzonetilladelse efter de almindelige landzonebestemmelser. Muligheden for udvidelse gælder også selvom virksomheden allerede har flere end 5 ansatte eller ved udvidelsen får flere end 5 ansatte. Det afgørende er, at udvidelsen ikke udløser en pligt til at udarbejde lokalplan. At der er meddelt landzonetilladelse til etablering og eventuelle senere udvidelser af en virksomhed i landzone kan ikke medføre en berettiget forventning for virksomhedsejeren om senere at kunne udvide ud over grænsen for lokalplanpligt. Etablering af nye helårsboliger i tilknytning til landsbyer Med landdistriktsbestemmelsen kan der i vanskeligt stillede landdistrikter meddeles landzonetilladelse til etablering af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden tilsvarende bebyggelse, der tilgodeser princippet om sammenhængende bebyggelse. Bestemmelsen giver også mulighed for at opnå tilladelse til den nødvendige udstykning i forbindelse med opførelse af en ny helårsbolig. Bestemmelsen kan derimod ikke anvendes til, at meddele tilladelse til udstykning af allerede opførte boliger, da den retter sig mod opførelse af nye boliger. Natur- og Miljøklagenævnet har i NMK af 7. december 2012 stadfæstet kommunens afslag på landzonetilladelse i en sag, hvor der var ansøgt om udstykning af en allerede opført aftægtsbolig. Afgørelsen blev truffet på baggrund af planlovens 5u 4, hvor ordlyden svarer til bemærkningerne til landdistriktsbestemmelsen. Af afgørelsen fremgår det, at planlovens 5 u efter sin ordlyd vedrører opførelse af nye helårsboliger og derfor ikke omfatter udstykning af eksisterende helårsboliger. Bestemmelsen kan ikke anvendes til nybyggeri af fritliggende helårsboliger i det åbne land. Der kan heller ikke meddeles landzonetilladelse efter bestemmelsen til opførelse af en ny helårsbolig, hvis antallet af tilladelser meddelt til opførelse af nye boliger omkring den samme landsby inden for en årrække taler for, at landsbyen i stedet udvides ved lokalplanlægning. Kommunalbestyrelsen har mulighed for i kommuneplanens rammer at afgrænse landsbyer ved angivelse på kort og fastsætte bestemmelser for byggeri m.v. jf. planlovens 11 b, stk.1. 4 Planlovens 5 u blev indarbejdet i planloven med Lov nr. 424 af 10. maj 2011 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelser, lokal fleksibilitet i kystnærhedszonen, i landzonen for kommuner i yderområder og på ikkebrofaste øer m.v.), og igen ophævet med Lov nr. 358 af 9. april 2013 om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone). 8 Nye muligheder i landdistrikterne

9 Hvorvidt der er tale om en anden tilsvarende bebyggelse, der tilgodeser princippet om sammenhængende bebyggelse, forudsætter en konkret vurdering af det ansøgte i forhold til de omkringliggende bygningers antal og indbyrdes beliggenhed. Sommerhusområder og bebyggelse, som i en landzonelokalplan er udlagt som fritidshuse o.l., kan ikke sidestilles med en landsby eller anden tilsvarende bebyggelse. Større byer er heller ikke omfattet. Det er fortsat et hovedhensyn at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Lovbemærkningerne til landdistriktsbestemmelsen for så vidt angår landsbyer og anden tilsvarende bebyggelse og kravet om tilknytning svarer til bemærkningerne i den nu ophævede 5 u. Praksis for forståelsen af disse forhold må derfor forventes fortsat at være gældende. Natur- og Miljøklagenævnet foretager på baggrund af bl.a. luftfoto og kommunens beskrivelser af de faktiske forhold en konkret vurdering af om bebyggelsen har landsbykarakter eller karakter af en sammenhængende bebyggelse, jf. bl.a. i NMK af 26. november 2012, hvor nævnet stadfæstede en landzonetilladelse efter dagældende 5 u. NMK af 23. november 2012 omhandlede tilknytningskravet. Nævnet var enig i kommunens vurdering af, at den ansøgte placering 70 m i luftlinje fra nærmeste bebyggelse og 166 m ad vejen ikke knyttede sig umiddelbart til en bymæssig bebyggelse, og stadfæstede kommunens afslag (dissens). I NMK af 26. november 2012 vurderede nævnet, at hverken betingelsen om landsbykarakter eller tilknytningskravet var opfyldt, og tilladelsen efter planlovens 5 u blev derfor ophævet. Ferieboliger i landzone Landdistriktsbestemmelsen ændrer ikke ved praksis for opførelse af nye ferieboliger eller nyindretning af ferieboliger i eksisterende bebyggelse. Opførelse af en ny feriebolig vil kræve landzonetilladelse, og en sådan vil almindeligvis ikke kunne gives. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nye ferieboliger inden for kystnærhedszonen, da dette må betragtes som en omgåelse af forbuddet mod planlægning for nye sommerhusområder efter planlovens 5 b, stk. 1, nr. 3. Praksis for indretning og udlejning af ferieboliger på en nuværende eller tidligere landbrugsejendom i overflødiggjorte driftsbygninger og overflødiggjorte stuehuse er, at der normalt kan gives landzonetilladelse og tilladelse efter sommerhusloven 5 til indretning og udlejning af op til 10 ferieboliger. Nye helårsboliger opført efter landdistriktsbestemmelsen kan dog, i lighed med alle andre helårsboliger i landzone, overgå til anvendelse som feriebolig uden landzonetilladelse, jf. planlovens 36, stk. 1, nr. 10. Det forudsættes dog, at kommunen ved ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af nye helårsboliger særligt påser, at der ikke er tale om omgåelse af den restriktive praksis for nyopførelse af sommerhuse i landzone og planlovens forbud mod nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen efter planlovens kapitel 2. 5 Lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013, Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. Læs også om praksisændring i brev af 31. juli 2009 fra Miljøministeriet til kommunalbestyrelser og Natur- og Miljøklagenævnet. Nye muligheder i landdistrikterne 9

10 2.3 Hensyn der skal afvejes ved ansøgninger om landzonetilladelse i vanskeligt stillede landdistrikter Alle afgørelser om landzonetilladelse træffes efter et konkret skøn på grundlag af en afvejning af en række overordnede hensyn inden for lovens rammer. Afvejningen sker navnlig på grundlag af planlægningsmæssige hensyn samt natur- og landskabshensyn 6. I vanskeligt stillede landdistrikter skal kommunalbestyrelsen som hidtil foretage en afvejning af de forskellige hensyn ved behandlingen af ansøgninger om landzonetilladelse, men kommunalbestyrelsen har med den nye landdistriktsbestemmelse mulighed for at lægge større vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt. Kommunalbestyrelsen kan således være mere imødekommende over for at meddele landzonetilladelse i et vanskeligt stillet landdistrikt til de typer af sager, der er omfattet af bestemmelsen, når hensynet til udviklingen taler for, og andre væsentlige hensyn ikke taler afgørende imod. Det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere om der er grundlag for at tillægge hensynet til udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt særlig vægt. Ansøgere vil dog have en berettiget forventning om, at kommunalbestyrelsen vil tillægge udviklingshensynet særlig vægt over for andre hensyn i et vanskeligt stillet landdistrikt, hvis der ikke er væsentlige modhensyn. Ansøger har ikke pligt til at godtgøre en forventet positiv effekt på beskæftigelsessituationen eller antallet af helårsbeboede husstande. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at tage stilling til, om bestemmelsen kan finde anvendelse i den konkrete sag og i givet fald at afveje de forskellige hensyn overfor hinanden. Formålet med landdistriktsbestemmelsen er at styrke udviklingen i vanskeligt stillede landdistrikter ved at forbedre mulighederne for helårsbosætning og realisering af erhvervsinitiativer, hvor dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt. I kommunalbestyrelsens samlede afvejning indgår ud over udviklingshensynet også de hensyn som generelt indgår i afvejningen i landzonesager. Hensynet til at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land indgår derfor fortsat i vurderingen af den enkelte ansøgning i forhold til f.eks. nye boligers tilknytning til landsbyer, men også generelt set i forhold til det ansøgtes påvirkning af landskabet. Tilladelse efter landdistriktsbestemmelsen kan f.eks. ikke meddeles, hvis væsentlige hensyn til landskabs- og naturinteresser, herunder åbne og uberørte kystområder og kulturmiljøer, miljø, planlægning eller naboer m.v. taler afgørende imod. Tilladelse kan heller ikke meddeles, hvis det ansøgte vil skabe f.eks. væsentlige trafikale problemer, miljøkonflikter i forhold til en nærliggende landbrugsejendom eller andre væsentlige konflikter i arealressourcens anvendelse. Ved behandlingen af sager om erhverv inden for ferie-fritidsområdet skal kommunalbestyrelsen sikre, at hensynet til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser ikke afgørende taler imod en tilladelse. Retningslinjer i kommuneplanen for anden anvendelse af et areal, indgår i vurderingen af en ansøgning om landzonetilladelse efter landdistriktsbestemmelsen. Udpegninger til varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder eller 6 Læs nærmere om hensyn der skal varetages ved alle ansøgninger om landzonetilladelse i Vejledning om landzoneadministration, afsnit Nye muligheder i landdistrikterne

11 bevaringsværdige kulturmiljøer kan f.eks. tale afgørende imod et ansøgt byggeri. Det samme gælder for udpegninger af et områdes anvendelse til store husdyrbrug, planlægning for anvendelse til vindmøller eller biogasanlæg. Ved at fastlægge retningslinjer for landzonesagsbehandlingen i kommuneplanen kan kommunalbestyrelsen skabe grundlag for den ønskede administration af landdistriktsbestemmelsen. Det kan være med til at sikre en helhedsorienteret udvikling og gøre det klart for borgere og erhvervsliv, hvor mulighederne for landzonetilladelser til helårsboliger og erhverv efter landdistriktsbestemmelsen prioriteres. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at lægge kommuneplanen til grund for landzoneafgørelser, men har dog ret til at tillægge planlægningen afgørende betydning ved vurderingen af den konkrete sag. Kommunalbestyrelsen er derimod altid forpligtet til at foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning om landzonetilladelse. 2.4 Landdistriktsbestemmelsens anvendelse inden for kystnærhedszonen Inden for kystnærhedszonen gælder der et skærpet hensyn til landskabs- og naturressourcerne, herunder navnlig hensynet til at beskytte de åbne og uberørte kystområder jf. 35, stk. 3, men landdistriktsbestemmelsen kan godt finde anvendelse i vanskeligt stillede landdistrikter inden for kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 35, stk. 3, må der kun meddeles landzonetilladelse for arealer inden for kystnærhedszonen, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne. Det fremgår også af Vejledning om landzoneadministration, at bestemmelsen ikke hindrer, at der meddeles tilladelse til en hensigtsmæssig udnyttelse af eksisterende bygninger inden for de nuværende bygningsmæssige rammer, hvor det kan ske uden at tilsidesætte de nationale kystinteresser. Dette gælder også for anvendelse af landdistriktsbestemmelsen til indretning af erhverv og boliger i overflødiggjorte bygninger. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på ikke at give landzonetilladelse til bebyggelse i kystnære områder, hvor der kan være risiko for oversvømmelse eller for at bebyggelsen nedbrydes af havet. Ansøgning om bebyggelse i sådanne områder bør forelægges Kystdirektoratet til udtalelse. 2.5 Formkrav og administrative bestemmelser Krav til begrundelse Afgørelser efter planlovens 35, stk. 1, skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. I afgørelser, hvor kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse med henvisning til landdistriktshensynet eller afslår en ansøgning, der af ansøger er motiveret af et landdistriktshensyn, skal dette fremgå af begrundelsen. Begrundelsen skal indeholde en angivelse af de faktiske forhold på stedet, f.eks. udviklingen i antal husstande, beskæftigelsesmæssige forhold og om presset på arealressourcen. Herudover skal begrundelsen indeholde henvisning til de hovedhensyn som har været bestemmende for Nye muligheder i landdistrikterne 11

12 kommunens vurdering af sagen, dvs. en henvisning til planlægningsmæssige, landskabelige eller andre (lovlige) hensyn. Det er ikke nok generelt at henvise til planloven eller kommuneplanen. En ansøgning kan således ikke afslås alene med henvisning til, at det ansøgte er i strid med formålet med landdistriktsbestemmelsen, eller at det er i strid med en konkret retningslinje i kommuneplanen. Afgørelserne skal, som alle andre landzonesager, meddeles skriftligt til ansøgeren, jf. planlovens 35, stk. 6. Afgørelsen skal indeholde en klagevejledning samt oplysninger om bestemmelserne i planlovens 59 og Fastsættelse af vilkår Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår i en landzonetilladelse, herunder en tilladelse meddelt med henvisning til landdistriktsbestemmelsen. Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, som ved meddelelse af landzonetilladelser generelt 8, at vilkår skal være begrundet i de hensyn, der kan varetages efter den pågældende lov, og at de skal stå i et rimeligt forhold til afgørelsen. Rammerne for, hvilke vilkår der kan stilles, skal således ses i lyset af formålet med landzonebestemmelserne og i øvrigt vurderes i forhold til beslægtet lovgivning. Der bør ikke i landzonetilladelser fastsættes vilkår om forhold, der mere præcist kan fastsættes efter anden lovgivning. Hensynet til bevarelse af landskabelige værdier vil f.eks. kunne begrunde, at der i en landzonetilladelse stilles vilkår om en særlig beliggenhed og udformning af bebyggelse, om at udendørs oplag ikke må finde sted eller krav om beplantning og hegning omkring skæmmende anlæg m.m. Kommunen sørger for, at vilkår af varig interesse tinglyses på ejendommen på ejerens bekostning, jf. planlovens 55, stk. 1, 2. pkt. Øvrige administrative bestemmelser For meddelelse af landzonetilladelser efter landdistriktsbestemmelsen gælder i øvrigt de samme administrative bestemmelser omkring forældelse af tilladelser efter 3 år, håndhævelse, tilsyn og klageregler. Reglerne er beskrevet i Vejledning om landzoneadministration kapitel 3. 7 Læs nærmere om indholdet af afgørelsen i Vejledning om landzoneadministration, afsnit Læs nærmere om fastsættelse af vilkår i Vejledning om landzoneadministration, afsnit Nye muligheder i landdistrikterne

13 3. Opsætning af antenner og antennemaster til mobilkommunikation Regeringen ønsker en bedre digital infrastruktur som grundlag for digitalisering og vækst i Danmark. Dette er beskrevet i Erhvervs- og Vækstministeriets Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fra marts Det fremgår bl.a., at adgang til mobiltelefoni er en forudsætning for etablering af erhvervsvirksomhed, og at private borgere også har en forventning om at kunne bruge mobiltelefon overalt, hvor de færdes. Opsætning af antennemaster og antenner til brug for mobilkommunikation i landzone kræver en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Med planlovens 36, stk. 1, nr. 14 og 15, er antennepaneler til mobilkommunikation og tilhørende mindre teknikskabe nu i visse tilfælde undtaget fra kravet om landzonetilladelse. 3.1 Opsætning af antenner til mobilkommunikation Planlovens 36, stk. 1, nr. 14 og 15 Som et led i regeringens mål om vækst og udvikling i landdistrikterne blev landzonereglerne ændret med det formål at forbedre mulighederne for en øget mobildækning i landområderne. Planlovens 36, stk. 1, er herefter suppleret med to nye undtagelsesbestemmelser, 36, stk. 1, nr. 14 og 15, om antenner mv. til mobiltelefoni og tilhørende teknikskabe: 36. Tilladelse efter 35, stk. 1, kræves ikke til: 14) Panelantenner til mobilkommunikation med tilhørende radiomoduler og transmissionslinks i neutrale farver, som opsættes på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, siloer eller høje skorstene, når bebyggelsens højde ikke dermed forøges. 15) Teknikskabe i neutrale farver med en grundplan på maksimalt 2 m 2 og en højde på maksimalt 2,5 m til brug for de antenner, der er nævnt i nr. 14, og som opsættes på eller umiddelbart ved masten, siloen eller skorstenen. Bestemmelsen indebærer, at der kan opsættes antenner til mobilkommunikation uden forudgående landzonetilladelse, når visse forudsætninger er opfyldt. De antenner, der er omfattet af bestemmelsen, er panelantenner til mobilkommunikation med tilhørende radiomoduler og transmissionslink. Det er en forudsætning, at mobilantennerne opsættes på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, siloer eller høje skorstene. At en eksisterende mast anvendes til offentlig mobilkommunikation betyder, at den anvendes til mobiltjenester, hvor enhver kan tegne abonnement. Nye muligheder i landdistrikterne 13

14 Bestemmelsen gælder for høje skorstene, det vil sige skorstene på mindst 20 m. Det vil derfor normalt ikke være muligt uden forudgående landzonetilladelse at opsætte mobilantenner på skorstene på almindelige boliger. Antenner, som opsættes uden forudgående landzonetilladelse efter 36, stk. 1, nr. 14, må ikke forøge siloens, mastens eller skorstenens højde. Antenner skal placeres, så alle dele af antennerne inkl. eventuelle radiomoduler og transmissionslink er under toppen af skorstenen, siloen eller masten. De tilhørende teknikskabe kan ligeledes opføres uden landzonetilladelse, hvis de har et grundplan på maksimalt 2 m 2 og en højde på maksimalt 2,5 m. Teknikskabe skal derudover opsættes på eller umiddelbart ved masten, siloen eller skorstenen, dvs. ved foden eller inden for ganske få meter fra bygningen eller konstruktionen. Teknikskabe skal fremstå i neutrale farver, så de falder i med omgivelserne, f.eks. jordfarver. Antenner skal ligeledes fremstå i neutrale farver, det vil f.eks. sige grå eller hvid eller samme indfarvning som masten eller bygningen den opsættes på. Hensigten er at begrænse de landskabelige konsekvenser af mobilantennerne. Undtagelsesbestemmelserne gælder kun antenner mv., som opsættes på de konstruktioner og bygninger, der er nævnt i bestemmelsen. Opsætning på andre bygninger eller konstruktioner kræver fortsat en landzonetilladelse. Det vil også kræve en landzonetilladelse, hvis der opsættes andre antenner end panelantenner, panelantenner eller teknikskabe i andre farver end neutrale farver, eller hvis der er tale om større teknikskabe, end angivet i bestemmelserne, f.eks. kabiner. Opsætning af antenner til brug for andre formål kræver fortsat en landzonetilladelse, medmindre de er omfattet af undtagelsen i planlovens 36, stk. 1, nr. 8, om byggeri, der i bygningsreglementet er undtaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til bl.a. offentlig varsling og radio- og tvmodtagelse. Der gives almindeligvis landzonetilladelse til opsætning af antenner på andre eksisterende master og f.eks. høje landbrugsbygninger. Opsætning af antenner til mobilkommunikation kræver anmeldelse efter byggelovgivningen, og kommunen må i den forbindelse vurdere, om det ansøgte ligger inden for rammerne af, hvad der umiddelbart er muligt efter planlovens 36, stk. 1, nr. 14 og 15, eller om en landzonetilladelse er påkrævet. 3.2 Opsætning af master til brug for mobilkommunikation Bedre mobildækning ved opstilling af nye mobilantennemaster har været i udvikling i flere år i takt med virksomheders og forbrugernes forventninger om fuld dækning og teleselskabernes implementering af nye generationer af mobiltelefoni. Opsætning af antennemaster til brug for mobilkommunikation kræver en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet har i Naturklagenævnet Orienterer nr. 74 redegjort for nævnets praksis for opsætning af mobilantennemaster i landzone. 14 Nye muligheder i landdistrikterne

15 Generelt for landzoneadministrationen gælder, at den konkrete afgørelse træffes på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener og til, hvilken betydning, afgørelsen kan få for andre lignende sager. I sager om opsætning af nye master til mobilkommunikation afvejes de landskabelige hensyn i hvert enkelt tilfælde i forhold til den samfundsmæssige interesse i, at der etableres dækning for mobiltelefoni i alle egne af landet. I visse tilfælde vil nye antennemaster kunne placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til friholdelse af det åbne land. Se Natur- og Miljøklagenævnets praksis herom, senest i afgørelserne NMK af 16. oktober 2013 og NMK af 17. september Natur- og Miljøklagenævnet anfører i afgørelserne, at master når de placeres i det åbne land - så vidt muligt skal placeres i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer i området. Alternativt kan antennerne integreres i eksisterende bebyggelse m.v. inden for området. De kan blandt andet, hvor det er radioteknisk muligt, placeres på husskorstene, indbygges i flagstænger eller anbringes på master, som skjules af bevoksning. Nævnet lægger i sin praksis til grund, at det normalt vil være teknisk muligt at etablere sådanne løsninger og opnå en rimelig dækningsgrad. Det vil være en afvejning mellem på den ene side en løsning, som typisk vil kræve flere antennepositioner og derved være væsentligt dyrere og på den anden side opsætning af en enkelt, høj mast, hvor der samtidig kan ske udlejning af antenneplads til andre udbydere, se som eksempel nævnets afgørelse NMK af 17. september 2013 og NMK af 19. juni I nævnets afgørelser NMK (NMK ) af 18. juli 2013 og NMK af 16. oktober 2013 fremgår det herudover, at der i hvert enkelt tilfælde må foretages en afvejning af hensynene til dækningsgrad og økonomi set i forhold til indgrebet i de landskabelige og naturmæssige værdier i området. Kommunen skal påse, at alternative placeringsmuligheder er tilstrækkeligt undersøgt og mastens nødvendighed skal være dokumenteret. Det skal således være godtgjort, at der er tale om det eneste brugbare alternativ. Sammenfattende viser nævnets praksis, at antennemaster i de fleste tilfælde kan opsættes i landzone, når der er godtgjort et behov for bedre dækning i området, at alternative placeringer er undersøgt, og der ikke er fundet mere egnede placeringer. I nævnets afgørelser NMK af 17. september 2013, NMK af 20. september 2013 og NMK (og NMK ) af 18. juli 2013 fandt nævnet, at alternative placeringer var tilstrækkeligt undersøgt og ikke fundet bedre egnet, og at der var godtgjort behov for bedre mobildækning. I sagen NMK af 1. juli 2013, ophævede nævnet kommunens afgørelse om landzonetilladelse og hjemviste sagen til fornyet behandling med henblik på en nærmere undersøgelse af placeringsmulighederne på andre lokaliteter. Det er således af afgørende betydning, at behovet for bedre dækning dokumenteres, og at muligheden for egnede alternative placeringer afdækkes. For at dokumentere mastens nødvendighed kan der til ansøgningen om landzonetilladelse være udarbejdet dækningskort fra det pågældende mobilselskab. Med udgangspunkt i f.eks. dækningskortet kan alternative Nye muligheder i landdistrikterne 15

16 placeringsmuligheder afdækkes og vurderes med henblik på at godtgøre, at den ansøgte position er den landskabeligt mindst betænkelige, og hvor der samtidig opnås en tilstrækkelig dækning af netop det område, som masten skal dække. I landzoneadministrationen indgår det i afvejningen, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener. Det fremgår imidlertid af nævnets praksis, se f.eks. NMK af 17. september 2013 og NMK af 20. september 2013, at det ikke kan tillægges afgørende betydning, at placeringen vil medføre færre nabogener, hvis det samtidigt bevirker opstilling af en landskabeligt skæmmende mast. Hensynet til at undgå nabogener må således i mastesager normalt vige for hensynet til landskabet og naturen. I sagen NMK af 22. december 2011 ændrede nævnet kommunens tilladelse til et afslag, idet kommunen i strid med nævnets praksis havde fravalgt en placering ved byen for at undgå naboklager og valgt en placering i det åbne land mellem to ådale. Flere sager omhandler placering af nye master i områder, der i en kommuneplan er udpeget som et område med særlige landskabsinteresser eller ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen skal der generelt tages et øget hensyn til landskabet, og der må kun meddeles landzonetilladelse, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne. Nye master tillades opsat i det åbne land inden for disse særlige beskyttelsesværdige områder, men det skal ske i overensstemmelse med princippet om bynær placering. I NMK af 17. september 2013 var der tale om et område, der i kommuneplanen var udpeget som beskyttelsesområde for landskabelige og kulturhistoriske værdier. Nævnet fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at der var behov for en antennemast i området, og alternative placeringer var undersøgt og fandtes at være lige så skæmmende som den valgte placering. Placeringen var i udkanten af en mindre by og dermed i overensstemmelse med kriteriet om en bynær placering. I NMK af 16. oktober 2013 var der tale om en placering i det åbne land i et område inden for kystnærhedszonen, der i kommuneplanen var udpeget som større uforstyrret landskab. I den konkrete sag var behovet for en ny mast dokumenteret, og muligheden for alternative placeringer var blevet undersøgt, men ikke fundet bedre egnede. Nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at landskabelige og naturmæssige forhold ikke talte afgørende imod den ansøgte placering. Uanset placeringen i et område, der er udpeget som større, uforstyrret landskab, lagde nævnet vægt på, at antennemasten placeres i nærheden af ejendommens bebyggelse. I kystområderne skal landzoneadministrationen varetage hensynet til at friholde både det åbne land og selve kystområderne for bebyggelse og anlæg. Se også NMK af 20. september 2013, hvor nævnet tillod en placering inden for kystnærhedszonen, efter vurdering af en række alternativer, som det mindst skæmmende indgreb. Fastsættelse af vilkår I forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opsætning af master kan der stilles vilkår 9. Vilkår skal være begrundet i de hensyn landzonebestemmelserne varetager. Der bør ikke i landzonetilladelser fastsættes vilkår om forhold, der mere præcist kan fastsættes efter anden lovgivning. Vilkår skal samtidig stå i et rimeligt forhold til selve afgørelsen, jf. i øvrigt den gældende vejledning om landzoneadministration, afsnit Læs nærmere om fastsættelse af vilkår i Vejledning om landzoneadministration, afsnit Nye muligheder i landdistrikterne

17 Hensynet til bevarelse af landskabelige værdier vil f.eks. kunne begrunde, at der i landzonetilladelsen stilles vilkår om en særlig beliggenhed og udformning af masten eller tilhørende teknikbygninger, og om beplantning og hegning omkring skæmmende anlæg m.m. NMK af 19. juni 2013 er et eksempel på fastsættelse af vilkår i sager om opstilling af nye master. Ved afgørelsen stillede Natur- og Miljøklagenævnet følgende vilkår i forbindelse med nævnets stadfæstelse af kommunens tilladelse til opsætning af en mast: Afskærmende beplantning omkring masten bevares, masten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling, og masten nedtages senest et halvt år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til. Ved tilladelser til nye master følger det af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at der almindeligvis skal etableres en skærmende beplantning omkring den nederste del af masten, hvorved også eventuelle teknikskabe og lignende dækkes. Vilkår om nedtagning efter endt brug, samt at masten skal kunne anvendes af andre operatører, er også almindeligt stillede vilkår, som nævnet har tilføjet ved stadfæstelse af tilladelser til opsætning af master, jf. også NMK af 22. december Vilkår om f.eks. nedtagning og bevaring af afskærmende beplantning kan tinglyses på ejendommen af kommunen på ejerens bekostning. Nye muligheder i landdistrikterne 17

18 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø www. nst.dk

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv MOC. 13/25713 Indledning Notatet er udarbejdet af Byg, Plan og Erhverv, som en redegørelse for de fremtidige muligheder

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 04. juni 2014 J.nr.: NMK-31-01296 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af mobilantennemast i Hedensted Kommune

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 28.09.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 21.04.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 04.10.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 01.11.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 12.04.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Ja Ansøger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. april 2012 J.nr.: NMK-31-00573 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opsætning af tre antenner til mobiltelefoni

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

16. november 2012 UDKAST

16. november 2012 UDKAST 16. november 2012 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilslutningspligt

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 25.11.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Ja Ansøger

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Kenneth Lundholm Christensen Hyacintvej 6 9800 Hjørring Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 2. november 2016 Afgørelse af

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en mobilantennemast i Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om opstilling af en mobilantennemast i Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00045 LER Afgørelse i sagen om opstilling

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Landdistrikter med særlige muligheder... 4 Landsbyer... 4 1. Ansøgning,

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Jørgen René Kristensen Pia Lykke Kristensen Rødvigvej 7 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 8. juni 2016

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. september 2013 J.nr.: NMK-31-00906 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i Frederikssund

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Planloven og L128 (kyst- og

Planloven og L128 (kyst- og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Planloven og L128 (kyst- og landzone) Helle Tegner Anker Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), KU hta@life.ku.dk Planloven hovedelementer

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 420, juni 2007 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer Naturklagenævnet har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2015 J.nr.: NMK-31-01696 KlageID: 84533 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00302 Ref.: Jan Vater AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle på Hammer Bakke i Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø. Juni 2014

Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø. Juni 2014 Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø Juni 2014 1 Indhold: Forord side 3 Zoneinddeling side 4 Landzoneadministrationen side 4 Udstykning side 5 Boliger side 6 Garager, carporte m.v. side

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01694 KlageID: 84491 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Planlovsdage 2017 Landzoneadministrationen - udvalgte emner v. advokat Jens Flensborg, Vejle

Planlovsdage 2017 Landzoneadministrationen - udvalgte emner v. advokat Jens Flensborg, Vejle Planlovsdage 2017 Landzoneadministrationen - udvalgte emner v. advokat Jens Flensborg, Vejle Landzonereglerne - systematik Hovedregel krav om tilladelse, PL 35 Tilladelse eller afslag? Beror på kommunens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg 04-10-2013 13/28991 Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablering af gårdbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg 08-05-2013 13/4794 Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 2 Vollerup, Ulkebøl, der ligger på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg. Sønderborg

Læs mere

Solenergianlæg i Favrskov Kommune

Solenergianlæg i Favrskov Kommune Solenergianlæg i Favrskov Kommune Administrationsgrundlag Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SOLENERGIANLÆG GENERELT... 4 Generelle retningslinjer... 5 Byggetilladelse...6 Byggetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om ændring af status for 2 sommerhuse til helårshuse på 2 ejendomme i landzone i Skævinge Kommune

Afgørelse i sagen om ændring af status for 2 sommerhuse til helårshuse på 2 ejendomme i landzone i Skævinge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2004 J.nr.: 03-31/200-0077 03-31/200-0078 TGA Afgørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev Hans Georg Holm Ålborgvej 325 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning att.: Peter Lindhard Birch Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. juli 2016 Journalnr.: 208545 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær: Lene Fjord

Læs mere

Revideret situationsplan er modtaget den 15. april 2016 og dækningskort er modtaget den 27. april 2016.

Revideret situationsplan er modtaget den 15. april 2016 og dækningskort er modtaget den 27. april 2016. LE34 Att.: Tommy Bjørk Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt og på mail: tbj@le34.dk Den 26. juni 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 17-8 B/2 (jeres projekt 1757) Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Helle Tegner Anker KU-Science/IFRO Plantekongres 2014 15. Januar 2014 Oversigt Kommuneplanernes indhold Visse begrænsninger! Kommuneplanernes retsvirkning Ej direkte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning 2012/1 LSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-100-00052 Fremsat den 7. februar 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik & Miljø April 2010 Ajourført September 2013 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg 12-06-2013 13/10834 Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke aftægsboligen på ejendommen matr.nr. 11 Sebbelev, Ketting der ligger på Sebbelev

Læs mere

Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år

Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år #BREVFLE Michael Laden Gattenvej 84 Gatten 9640 Farsø 28. november 2017 Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune Praksis for landzoneadministration Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udstykning i landzone... 5 Byggeri i landzone... 6 Udhuse, garager, carporte mv. tilknyttet en bolig... 6 Jagt-

Læs mere

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller VEJLEDNINGSNOTAT Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-100-00059 Ref. HWI Den 17. april 2012 Revideret 3. september 2012 Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller På baggrund

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere