Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292"

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og takstblad for det kommende år 2013 forlægges til godkendelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Arne Christiansen Erik Kristoffersen. Jan Grys 1. (alle villige til genvalg bortset fra Jan Grys). 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Lars Berg Olsen, Niels Peter Lillelund og Christian Bistrup(villig til genvalg) 8. Valg af revisor På valg er: Ole Sørensen. Per Kristensen(begge er villige til genvalg). 9. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Eigil Carlsen(villig til genvalg). 10. Eventuelt. Årsrapport blev uddelt til fremmødte deltagere i generalforsamlingen. Årsrapporten indholder resultatopgørelse, balance, noter til regnskabet, forslag til budget 2013/14 og takstblad. Til generalforsamlingen var der i alt (inkl. bestyrelsen) mødt 36 deltagere. Ad 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Eigil Carlsen, Kastanievænget 3 valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år af formanden: Lokalavisen Heden havde begået en fejl ved, at indkalde til Dåstrup Vandværks Ordinær Generalforsamling på Viby Kro i stedet for Dåstrup Forsamlingshus. Dette blev dog korrigeret i senere udgaver. ANTAL MEDLEMMER er uændret 474 målere. Men for 2013 bliver det + 1 = præsteboligen. BESTYRELSESARBEJDE Bestyrelsen har i år holdt 6 møder. De 5 ordinære og eet ekstraordinært. De ordinære møder kører efter en fast dagsorden, hvor formand, kasserer og vandværkspasser orienterer om tiden der er gået. Bestyrelsen kigger på tiden der kommer og eventuelt. 24. marts 2013 Side 1/7

2 Det ekstraordinære møde var for at sætte fokus på sektionsventilerne. Vandværkets ledningsnet er opdelt i sektioner, det kan være én vej eller måske flere eller strækninger på en længere vej, som kan afbrydes ved behov. For at holde disse ventiler i orden skal de bruges, så bestyrelsen vil i fremtiden hvert halve år drage rundt og motionere ventilerne. Der er 54 sektionsventiler og med 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter bliver det til 5-6 ventiler pr mand. Vi har i 2011 og 2012 brugt nogle penge på at udskifte ventiler, som ikke fungerede. Ved at motionere dem løbende burde vedligeholdelsesudgiften kunne bringes ned og vi kan bruge alle ventiler når der er behov for det Herudover har bestyrelsen været samlet til en arbejdsdag på værket, hvor vi fik ryddet op i de gamle vandmålere og malet skuret samt fjerne et gammel trærod. Formanden og eet andet bestyrelsesmedlem udfører hvert kvartal pejling af vandstanden i vores 3 boringer i ro og over én halv times drift. Herved sikrer vi os viden om udviklingen i råvandets tilstrømning Det daglige tilsyn og rengøring af huset har, som gennem snart mange år, været udført af Jørgen Jensen, som man også ringer til, hvis der problemer med vandleverancen. Er Jørgen forhindret, kan man ringe til formanden (mig). UDPUMPET VANDMÆNGDE I år har vi kun pumpet m3 ud. Det giver et gennemsnit på 118 m3 pr måler, svingende fra ca 50 m3 til over m3. Normalforbruget er således faldet i år igen. Siden nytår er det stadig lavt pr døgn ca m3 i hverdagene og i weekenderne. I uge 8 var det ekstraordinært lavt. KOMMUNERNES TILSYN var sidst i 2011, så vi forventer besøg igen i Rapporten fra 2011 besøget blev rettet efterfølgende og leveret til bestyrelsen i Den oprindelige rapport indeholdt fejl og nogle bombastiske linier om husets tilstand, som var uberettigede og nu er fjernet. Tilsynet skal udføres efter en vejledning fra miljøministeren, men kvaliteten af besøg og rapport står ikke mål med indsatsen. STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER Vi har i år arbejdet på vedligeholdelsen af vandværket, idet vi har været forskånet for større brud. Termofoto af eltavler Vores forsikring har betinget sig, at vi får vore el-tavler termofotograferet, hvert andet år. Selvom der sikkert er mange som har det nødvendige udstyr, skal de også have en autorisation, så vi har valgt at samarbejde med Jens Andersen, Gørløse. Han fandt ikke noget, dog blev et antal skruer skruet fast, og så kommer han igen om 2 år. Pilevænget stop - rødder Herudover fandt vi nogle rødder i ledningen på Pilevænget. Allle målere på Pilevænget blev afmonteret og alle blev renset. P.g.a. fejl ved tapning af vand til vandanalyser, anbefalede bestyrelsen, at forbrugerne kogte vandet et par dage, hvorefter nye vandprøver beviste, at der ikke var urenheder i vandet. Hvordan roden er kommet ind i vandledningen, som på stedet er noget af det nyeste rør vi har, er stadig en gåde. Der har ikke været tilstopninger siden. Målerne på Pilevænget skal skiftes til sommer 2013 og så må vi se på, om der skal gøres mere. Det er lidt af en gåde hvordan, men vores kontroller synliggjorde, at det kun gik ud over forbrugerne på Pilevænget, idet alle øvrige ejendomme vi kontrollerede på Åfløjen, Engvej og Bøgevænget var rene. Rødderne er efterfølgende blevet analyseret af Københavns Univercitets Biologiske fakultet. Man har konstateret at det er rødder af nogle planter som typisk lever i bassiner og hvordan de så er groet hen til vandledningen og har fundet en minimal åbning, som de har kunnet forcere, står pt hen i det uvisse. 24. marts 2013 Side 2/7

3 Iltningstårn, reaktionsbassin og rent vands tanke På værket har vi repareret en revne i væggen i Iltningstårnet samt fjernet et gammelt rør i rentvandstanken, ligesom den brandstuds, der tidligere fandtes på bygningen er fjernet. Alt sammen til gavn for hygiejnen og fremtiden. Arbejdet medførte, at vi købte vand i Viby, som leverede via vores nødforsyningsledning i Vestergade. 2. gang fik vi trykket reguleret, så det burde ikke være mærkbart hos vores forbrugere. Vi har i hvert fald ikke hørt fra nogen herom. Rent Vandstankene er blevet spulet og støvsuget medens reaktionstanken under iltningstårnet er blevet rengjort. Sidstnævnte skal udføres hvert andet-tredje år for at fjerne det jern, som kommer op med råvandet og som ikke når over i filteret. Reaktionstanken er for stor, så den skal på sigt gøres mindre. Da den blev lavet i 1986 sammen med det nye filter, var det sædvane, at gøre godt plads til at vandet efter iltning og inden det kom i filteret, kunne står og samle sig. Det betyder imidlertid, at det jern som vi starter frigørelsen af i iltningstårn og reaktionstank, står for længe således at jernet dels sætter sig i tårnet dels i befordringspumperne og dels ovenpå filteret, i stedet for nede i filtersandet. VANDKVALITET Vandanalyser Der udføres 4 vandanalyser hvert år, 2 på værket og 2 hos udvalgte forbrugere, samt på boringerne hvert 4. år. Disse dokumenterer, at vort vand er i fin tilstand. Kopier af analyserne kan ses på vore hjemmeside. Eller via linket til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS). GEUS har række databaser, hvoraf Jupiter, indeholder data om boringer, herunder vand. GEUS er ganske informativt, idet vi her kan finde vore nabovandværker og se de udfordringer de står med, så vi kan være lidt på forkant for hvad vi kan blive ramt af. Herudover anvendes Jupiter til at registrere vandforbruget over tid, så vi kan glæde os over det store fald siden begyndelsen af 80erne hvor man ikke tog hensyn, men bare åbnede for hanen, ganske uhæmmet. BOR Vi har gravet lidt i emnet BOR. Iflg. Professor Jørgen Blandforth, som fvd anvender som underviser på vandanalyse-aften-kurset har fortalt os, at WHOs krav er 2.400, det danske krav er max enheder og man anbefaler 300, hvor vi ligger på ca. 600 enheder. På hjemmesiden findes et klip fra wikipedia, som beskriver grundstoffet BOR og hvor det anvendes. ANLÆGSARBEJDER i årets løb. Der har i år (kalenderåret 2012) kun været 2 brud, hhv. på Hasselvænget og på Søster Svenstrup Byvej. Bruddet på Søster Svenstrup Byvej aktualiserer behovet for en ny ringforbindelse fra Birkede Brovej til Møllevej, så havde vi undgået at forstyrre mange af vore aftagere på Møllevej, Skovvej, Svenstrupvejen, Mosevej, Kokholmvej og Amagerhuse. Året har vi brug til at få lagt nyt tag på udhuset fra 1979 samt vandværkets bygning fra Ligesom vi fik skuret malet. Indhegningen består pt af hæk mod naboerne. Denne kan indtil videre få lov til at stå, så fremtidige myndighedskrav om et hegn af en anden type, må vi tage stilling til, hvis det kommer. ØKONOMISKE TILSTANDE Jeg skal ikke gennemgå regnskabet, men komme med nogle generelle betragtninger om vores økonomi. Vi har ikke nok penge i kassen til vore mange investeringer i de kommende år, ellers må vi se vores 24. marts 2013 Side 3/7

4 økonomiske situation med glade øjne. Så næste år vil vi nok se et forslag om bemyndigelse for bestyrelsen til at optage lån til finansiering af investeringsønskerne. Det vil I høre mere om senere i beretningen. Ligesom vi heller ikke kan undgå at driftsbidraget vil stige over årene som kommer. FORHANDLINGER med kommunen: Vi har i år deltaget i møder om den vandforsyningsplan, som Roskilde Kommune (byrået) ny har vedtaget. Planen indebærer, at alle forbrugere af vand, skal have det tilbudt af de nuvæende vandværker. For vores område sker der først ændringer med vedtagelse af nye byggeområder. Planen har været længe undervejs, idet jeg i de 4 år jeg har deltaget i bestyrelsens arbejde har gennemgået talrige ark papir desangående. Hvad er vandværkets og hvad er forbrugerens Egentligt er det meget enkelt. Kig i regulativet. Grunden til at jeg nævner dette punkt skal findes i det forhold, at vandværket gennem årene har set sin interesse i, at flyttet vandmåleren ud til skellet. Det kan kun ske i en brønd. Vi har så lavet en aftale med den enkelte forbruger, om at hvis han betaler for gravearbejdet betaler vandværket for brønden og smeden. At vandværket således har betalt for en målerbrønd, flytter ikke det fremtidige ansvar for vedligeholdelse af målerbrønden. Det er stadig grundejers ansvar. Jfr regulativet er det vandværkets ansvar frem til skel og grundejers efter skel, dog er hovedstophanen vandværkets ligesom måleren tilhører og vedligeholdes af vandværket. NY HJEMMESIDE Efter 4 år med vores gamle hjemmeside var det på tide at forny hjemmesiden. Det er sket ved at lade vores sekretær, Kim Møller Nielsen, etablere en ny hjemmeside. Daastrupvand.dk. Enkelt navn, let at finde og den nye side optræder meget overskuelig. Der er masser af links til sider, som er mere brugt end andre, men vi har også forsøgt at skabe indsigt i vandet s verden. Produktion, udpumpning etc., ligesom vi har en historikside, som bliver udbygget i fremtiden ved en opdeling af vores nuværende orienteringsskriv i et decideret historie, hvad er sket hvornår og i et skriv om her og nu. Den årlige infoskriv bevares men der ligger altid en kopi på hjemmesiden, så når du har læst det omdelte skriv, kan du lade det gå til skrald, og kigge på hjemmesiden for resten. Brug af Har vi nu brugt med stor succes. Vi har ca adresser af 470 mulige, og der kommer stadig flere. Denne kanal gør det muligt at kommunikere med medlemmerne når vi har brud, men som ved denne generalforsamling, kan vi også uddele elektronisk, hvor vi før brugte Lions til at omdele fysisk. Det betyder ikke, at vi opsiger vores aftale med Lions, idet vi mindst én gang om året skal omdele et infoskriv, og vi har jo også udfordringen med at få indsamlet målerdata, indtil vi kan fjernaflæse. FREMTID. Miljøministeren og folketinget har stillet nye krav til driften af vandværker. For vandværker, der udpumper 17000m3 pr år, skal vandværkspasseren have deltaget i og bestået to NYE kurser. Hygiejnekurset (2 dage) har Jørn Bruun Rasmussen og Arne Christiansen deltaget i i oktober måned. Vi er begge bestået. Så den del er på plads. Kurset i vandværksdrift er Arne Christiansen tilmeldt marts. Herudover har Erik Kristoffersen, Christian Bistrup, Kim Møller Nielsen og Finn Rasmussen samt Arne Christiansen gennem de seneste år deltaget i fvd s aftenkurser som på et par timer pr gang gennemgår de 6 håndbøger, som fvd udgiver som værktøj for bestyrelsen. 24. marts 2013 Side 4/7

5 Bestyrelsen har kigget på vandværkets tilstand, og har fundet, at der udestår en række investeringer i den nærmeste fremtid (3-5 år), som vi ikke kan finansiere over den almindelige drift. I bedste fald kan vore afskrivninger. Vi skal udskifte vore målere. De ældste nærmer sig 6års grænsen. Bestyrelsen har igangsat en afprøvning af 2 målere. Den ene fra Kamstrup har vi opsat 20 steder, den første den 1. august på Dåstrup Skole og de sidste omkring 1.februar i år. De kan fjernaflæses og der kan indkøbes et forbrugerdisplay, så man kan sidde i køkkenet eller i stuen og se forbruget, dag for dag, denne uge, sidste uge, denne måned og sidste måned i liter eller i kroner. Den anden sætter vi op i marts, den er fra Diehl, et tyskejet firma, som har dansk kontor i Esbjerg. Sidstnævnte har nogle interessante specifikation på fjernaflæsning. Omkring medio juni bestiller vi så det første parti til opsætning på forskellige veje. Denne proces gentages så i 2014, 15 og 16. Afhængig af økonomi. Ved fjernaflæsningen kan opnås overblik over det aktuelle forbrug og ved ekstraordinære situationer kan ekstraordinær aflæsning være med til at afsløre brud. Det første halve år har påvist flere utætheder på Dåstrup Skole, som så er blevet udbedret med følgende faldende vandforbrug til resultat. Der udestår udskiftning af nogle km forsyningsledninger. Vi har 4 veje tilbage i Dåstrup og så er der nogle længere strækninger i Søster Svenstrup. Vandværket skal fornyes hvad angår iltning af vandet. Vores nuværende iltning på trappe forsynet med frisk luft fra omgivelserne via huller i væggene skal gøres mere moderne. Reaktionstanken skal gøres mindre eller fjernes helt. Vi overvejer pt hvordan og er i dialog med mulige leverandører om mulige løsninger. Vore pumper skal renoveres/udskiftes ligesom automatikken skal skiftes. Alt sammen noget som koster penge. Overslagsrammen siger p.t. noget med 3-4 mio kroner. Vi har derudover en række mindre udfordringer såsom at fugten i rummene er meget høj, vores nuværende affugter kan ikke magte opgaven, så en udskiftning eller en dublering udestår i nærmeste fremtid. TIL SLUT tak Og her til sidst, vil jeg takke vandværkspasser Jørgen Jensen, det er ham I ringer til når det ikke virker, og til bestyrelseskollegerne samt suppleanterne for en god indsats til fællesskabet samt vore forbrugerne for deres tålmodighed når vi er nødt til at stoppe for leverancen, i år i mindre omfang, men alligevel. Også en stor tak til Dåstrup Menighedsråd for lån af lokale til bestyrelsens møder. Vi holder jo ikke mange møder, men da suppleanter og vandværspasser er inviteret med, kan vi jo blive 11 mand, så et stort bord og et lærred, er en god ting, At vi så kan lave kaffe er et andet gode. Så tak til menighedsrådet, hvis næstformand Lars Berg Olsen - desværre er forhindret i at deltage pga anden mødevirksomhed, så jeg vil bede Lars om at viderebringe vore tak ved næste lejlighed. Dåstrup, den 7.marts, 2013 Formand Arne Christiansen Bestyrelsens beretningen er godkendt. 24. marts 2013 Side 5/7

6 Spørgsmål fra salen til beretningen: 2.1 Hvordan findes stophane? Svar: Søgning af stophane, se på DVV hjemmeside under Thvilum kort, her markerer en sort stophane en fundet stophane. En stophane er typisk placeret 1 meter fra skel inde på forbrugeren matrikel. 2.2 Hvordan med rødderne på Pilevænget? Svar: Det er nye PE-rør på Pilevænget. Vi ved ikke hvordan rødderne er kommet ind. Rødderne er sendt til undersøgelse på Københavns Universitet, som bekræftede at det var rødder, som findes i et havebassin. Evt. brud kan komme via en sten. Pilevænget forsynes via Åfløjen eller Engvej. Vi tester vandet fra en ny installeret prøvehane på Pilevænget. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Årsregnskabet er blevet påtegnet af en uafhængig revisor. Den 1. maj 2012 er der ved en fejl opkrævet 7 kr. pr. m3 vand. Dette har ingen protesteret imod. Overskud svarer til den merindtægt Vandværket har haft. Af regnskabet ses et overskud på kr. Balancen er ca kr. Regnskabet er godkendt. Spørgsmål fra salen: Ingen spørgsmål fra salen til Finn. 3.1 Lion udgift, hvad er det? Svar: Det er omdeiing af nyhedsbrev, aflæsninger mv. 3.2 Hvorfor er der brugt flere penge på kursuser? Svar: Det er fordi, vi har deltaget i flere kursuser? 3.3 Hvad er vandingsregler? Svar: Bestyrelsen skal håndhæve vandingsreglerne, men der er ikke observeret nogen overtrædelser. 3.4 Har bestyrelsen overvejet at nedbringe el-forbruget med solceller? Svar: Ja vi har overvejet det, men det kan ikke betale sig, da vi ikke betaler elafgift. Vi har overvejet at skifte el-leverandør. 4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag. 5. Budget og takstblad for det kommende år (2013) forelægges til godkendelse. Takstblad og budget er godkendt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Jan Grys udtræder af bestyrelsen. Som nyt medlem vælges Niels Peter Lillelund. Genvalgt er: Arne Christiansen, Erik Kristoffersen, Finn Rasmussen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Niels Peter Lillelund bliver medlem af bestyrelsen og afgår dermed, som suppleant. Genvalgt er: Lars Berg Olsen, Christian Bistrup. Som ny suppleant blev Jørgen Trebbien valgt ind. 8. Valg af revisorer Ole Sørensen og Per Kristensen blev genvalgt. 24. marts 2013 Side 6/7

7 9. Valg af revisorsuppleant Eigil Carlsen blev genvalgt. 10. Eventuelt Vi skal have udskiftet vandmålerne i den kommende tid. De elektroniske vandmålere med fjernaflæsning kan holde længere (12 år) og kan hjælpe ved fejlsøgning. Endvidere spares installation Bestyrelsen opfordrer til at aflæse ens vandmåler jævnligt Ledninger i Søster Svenstrup Byvej er repareret jævnt. De er fra 1939 og står til udskiftning fra 2014 eller senere. tak til dirigenten. mødet hævet. Dirigent: Referat udarbejdet af: Forelagt bestyrelsen 24. marts 2013 Side 7/7

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere