Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 11. oktober 2012 kl Deltagere Afbud Dagsorden Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Lars Andersen, Marie-Louise Scharling, Tina Jensen, Laila Arlofelt, Bjarne Rasmussen, Paul Nielsen, Grete Kristiansen Repræsentantskabsmedlemmer Svend Erik Pedersen, Michael Jensen og Kim Gunnarson Fra administrationen Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lene Terpe (referent) Bent Nielsen, Torben Krogh, og Dan Pedersen 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 19. april Revisionsprotokollat 4. Optagne lån i perioden 19. april oktober Behandling af indkomne forslag 6. Digital tinglysning 7. Erhvervelse af ejendomme 8. Budget 2013 a. Boligorganisationen Kirstinevang b. Boligorganisationens afdelinger Kirstinelund Kornvænget Egebjerghaven Børneinstitutionen 9. Renoveringsarbejder: a. Status på faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund b. Status på køkkenforbedringer i Kirstinelund c. Altaner/haver i de hvide blokke i Kirstinelund 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er formand Lars Andersen, Tina Jensen, Mette Poulsen (fraflyttet), Svend Erik Pedersen (trådte ind i Jan Larsens periode) Formanden bød velkommen til mødet og velkommen til det nye repræsentantskabsmedlemmer Kim Gunnarson og den nye medarbejderrepræsentant Paul Nielsen. ad 1 - Valg af dirigent Lars Andersen blev valgt som dirigent. 343

2 ad 2 - Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 19. april 2012 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. ad 3 - Revisionsprotokollat Ingen indførsel. ad 4 - Optagne lån i perioden 19. april oktober 2012 Der er ikke optaget lån i perioden, men et forbrugslån i afdeling Kirstinelund er konverteret, hvilket medfører en årlig besparelse på kr. ad 5 - Behandling af indkomne forslag Der var modtaget følgende forslag fra Svend Erik Pedersen Jeg vil hermed gerne stille forslag om, at man måske kan finde en måde at begrænse tilgangen af hundehold i Kirstinelund, måske ved ny tilflytning. Mit forslag blev fremlagt på afdelingsmødet den 25. september 2012, men jeg trak forslaget, da utilfredsheden var meget stor. Jeg ønsker, at man på dette møde tager stilling til forslaget. Under den efterfølgende drøftelse blev nævnt, at der havde været stor tilslutning til bevarelse af tilladelse til husdyrhold i afdeling Kirstinelund, ligesom der blev gjort opmærksom på, at afdelingsrelaterede forslag skal behandles af afdelingsmødet. Det blev besluttet, at forslagsstiler drøfter med afdelingsbestyrelsen, om der skal stilles forslag ved næste års afdelingsmøde om, at det ikke længere skal være tilladt at holde husdyr i afdeling Kirstinelund. ad 6 Digital tinglysning Administrationen informerede om muligheden for at lette forretningsgangen i forbindelse med digital tinglysning ved at udforme en såkaldt 6-fuldmagt, hvori bestyrelsen bemyndiger administrationen til at foretage nærmere angivne tinglysningsmæssige dispositioner. Bestyrelsen besluttede at bemyndige administrationen en 6-fuldmagt. Administrationen udarbejder fuldmagten. ad 7 Erhvervelse af ejendomme Administrationen orientererede om boligforeningens mulighed for at investere i private og offentlige ejendomme og omdanne disse til almene boliger. En sådan investering skal godkendes af kommunen, som vil vurdere behovet for almene boliger. Det blev spurgt, om de byggegrunde, som er til salg i Egebjerg, kunne være interessante. Administrationen vil bringe emnet op på næste styringsdialogmøde med kommunen. Det blev besluttet, at administrationen undersøger mulige investeringsemner. 344

3 ad 8 - Budget 2013 a. Boligorganisationen Kirstinevang Boligorganisationens budget for 2013 blev gennemgået. Almenbos administrationsbidrag fastholdes med kr. inkl. moms og bruttoadministrationsbidraget for 2013 for afdelingerne fastholdes ligeledes og udgør kr. pr. lejemålsenhed pr. år. Bestyrelsen godkendte budgettet for Boligorganisationen Kirstinevang. b. Boligorganisationens afdelinger Kirstinelund Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2013 på kr. svarende til i alt 1,4 % og en gennemsnitlig leje pr. 1. januar 2013 på 770 kr. m 2 pr. år inkl. beløbet til renoveringsprojektet og faldstammeudskiftningen. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kirstinelund. Kornvænget Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2013 på 0,5 % svarende til kr. og en gennemsnitsleje på 862 kr./m 2 /år for familieboliger, 738 kr./m 2 /år for ungdomsboliger. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kornvænget. Egebjerghaven Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2013 på 0,98 % svarende til kr. og en gennemsnitsleje på 918 kr./m 2 /år for familieboliger, 799 kr./m 2 /år for ungdomsboliger og 997 kr./m 2 /år for ældreboliger. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Egebjerghaven. Børneinstitutionen Budgettet anviser en nedsættelse af lejen til kr./m 2 pr. 1. januar Budgettet er fremsendt til Ballerup Kommune til orientering. Bestyrelsen godkendte budgettet for Børneinstitutionen. ad 9 Renoveringsarbejder a. Status på faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund Projektet kører efter planen, såvel tidsmæssigt som økonomisk. Projektet afsluttes til februar Der har været et par henvendelser fra beboere, som af helbredsmæssige grunde, har skullet genhuses. En genhusning koster 500 kr. pr. døgn. b. Status på køkkenforbedringer i Kirstinelund Punktet falder væk ved næste møde, idet der nu kun udskiftes 1-2 køkkener årligt hos nuboende. I alt er 199 køkkener udskiftet og den gennemsnitlige lejeforhøjelse ligger fra kr. pr. lejemål. 345

4 c. Altaner/haver i de hvide blokke i Kirstinelund Afdelingsbestyrelsen fremsatte forslag på afdelingsmødet om at stille projektet i bero på grund af for ringe tilslutning. Der blev spurgt, om den udvidede råderet kunne benyttes til opførelse af haver/altaner. Nej, ikke før der er besluttet udvidet råderet i afdelingen, hvilket skal fremlægges og godkendes af afdelingsmødet. ad 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er formand Lars Andersen, Tina Jensen, Mette Poulsen (fraflyttet) og Svend Erik Pedersen (trådte ind i Jan Larsens periode) a. Lars Andersen blev genvalgt som formand b. Tina Jensen og Svend Erik Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Afdeling Kirstinelund vil ved næste afdelingsbestyrelsesmøde udpege et repræsentantskabsmedlem til organisationsbestyrelsesmedlem. c. Kim Gunnarson blev valgt som suppleant for afdeling Kirstinelund Bent Nielsen blev valgt som suppleant for afdeling Kornvænget Michael Jensen blev valgt som suppleant for afdeling Egebjerghaven Bestyrelsen består herefter af: Valgte medlemmer: Lars Andersen, formand Marie-Louise Scharling, næstformand Tina Jensen Grete Kristiansen Laila Arlofelt Svend Erik Pedersen xxx Paul Nielsen ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kornvænget ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kirstinelund ( ) medarbejderrepræsentant Udpegede medlemmer: Bjarne Rasmussen indtil 31. december 2013 Suppleanter: Kim Gunnarson (afdeling Kirstinelund) Bent Nielsen (afdeling Kornvænget) Michael Jensen (afdeling Egebjerghaven) ad 11 Meddelelser a. Fra formanden Formanden havde ingen meddelelser. 346

5 b. Fra administrationen Administrationen orienterede om en sag i afdeling Kirstinelund, hvor et lejemål var behandlet for klannere med en stor udgift for afdelingen til følge. Administrationen havde forsøgt at få sagen behandlet gennem beboerklagenævnet, men beboerklagenævnet har meddelt, at de ikke har kompetence til sådanne sager og henviste til boligretten. Almenbos advokatfirma blev spurgt om sagens videre behandling i boligretten. Advokaten meddelte, at bevisbyrden ligger hos afdelingen. Skadedyrsfirmaet har ikke ønsket at levere en skriftlig dokumentation og dermed er der ingen bevis for, at beboeren er årsag til klanner-angrebet. Administrationen anbefalede, at dispositionsfonden dækker udgiften, der udgør kr. Administrationen foreslog derfor, at dispositionsfonden dækker udgiften i første omgang, mens det undersøges, om det er lejer eller afdelingen, der skal afholde udgiften. Der verserer ligeledes en sag, hvor der er fundet væggelus i et lejemål. Også her kommer afdelingen til at betale, hvis beboeren ikke selv har en forsikring, der kan dække udgiften. Administrationen vil i den forbindelse i samråd med ejendomsmestrene påbegynde udarbejdelsen af en generel procedure vedrørende bekæmpelse af væggelus og andre skadedyr. Herunder vil administrationen vurdere om skadedyrsfirmaet har håndteret opgaverne korrekt. Det blev besluttet, at dispositionsfonden afholder udgiften vedrørende klanner-sagen og at der indhentes tilbud fra andre skadedyrsfirmaer vedrørende fremtidigt samarbejde. Afdeling Kirstinelund har fået en grøn smiley. Den grønne smiley gives kun til virksomheder, som har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Administrationen orienterede om en klagesag i afdeling Egebjerghaven, hvor en beboer havde indbragt en sag til beboerklagenævnet omkring hans utilfredshed med, at nogle spørgsmål, som han havde sendt til afdelingsmødet, ikke kunne behandles under forslag, men blev behandlet under eventuelt. Administrationen afventer beboerklagenævnets afgørelse. Afdeling Egebjerghaven havde modtaget en ansøgning om dispensation til en parkeringsplads til en el-bil. Der var en længere drøftelse for og imod at tildele parkeringspladser med eller uden betaling til el-biler. Administrationen anbefalede, at der blev afholdt urafstemning i afdelingen, men afdelingsbestyrelsen ønskede at afvente sagen, til de havde talt med beboeren. Administrationen omdelte et forslag til miljøpolitik, afledt af ovennævnte sag, der kunne inspirere afdelingsbestyrelserne til en debat og alternativ energi. c. Fra afdelingerne Afdeling Kirstinelund beklagede den ringe mødedisciplin i afdelingsbestyrelsen, idet de på deres netop overståede konstituerende møde, ikke havde været bestyrelsesmedlemmer nok til at konstituere afdelingsbestyrelsen. Afdeling Egebjerghaven orienterede om tre lejemål, som ikke havde været klar til indflytning på indflytningstidspunktet på grund af, at gulvarbejdet ikke var færdigudført. 347

6 Egebjerghavens fælleshus står foran en renovering, som forventes at beløbe sig til kr. i 2013 og kr. i 2014, og i den forbindelse bad afdelingsbestyrelsen om et tilskud til denne renovering, idet huset også lejes til beboere i afdeling Kirstinelund og afdeling Kornvænget. Det blev besluttet. at boligorganisationen Kirstinevang dækker halvdelen af renoveringsomkostningerne til fælleshuset. d. Fra medarbejderrepræsentanten Medarbejderrepræsentanten havde ingen meddelelser. e. Fra kommunens repræsentant Kommunens repræsentant orienterede om, at han havde rettet henvendelse til kommunen vedrørende rengøring af kommunens grønne områder i Egebjerg, og at der var rettet op sagen. Endvidere oplyste han, at der i budget 2013 for Ballerup Kommune er afsat en ekstra bevilling på 3,5 mio. kr. til renovering af fortovsbelægninger og byinventar. Pengene fordeles bydelsvis, så borgerne i de enkelte bydele kan vælge det anlægsprojekt, som de finder mest relevant for deres bydel til forskønnelse af bymiljøet. Yderligere oplyste han, at Kultur- og Fritidsudvalget skal igangsætte et innovationsprojekt, der skal føre til, at store børn og unge i Rugvænget får fritidstilbud tættere på deres boligområde, end tilfældet er i dag. Der fokuseres især på mulighederne for de børn og unge, som i dag ikke anvender de eksisterende tilbud. Endelig oplyste han, at der vil blive indkaldt til borgermøde, hvor han gerne så deltagelse af bestyrelse og repræsentanter fra Kirstinevang. Aftale om budget 2013 kan hentes på Ballerup Kommunes Hjemmeside. ad 12 Fastsættelse af næste mødedato Næste møde blev aftalt til den 22. april 2013 kl ad 13 Eventuelt Der var intet til punktet. Mødet sluttede kl Referent formand Dirigent Lene Terpe Lars Andersen Lars Andersen 348

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere