Kitchen. adonis// microwave oven // Type Digital timer // Capacity 20 L // 800 watt // Pre-set function // Defrost by weight and time //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. adonis// microwave oven // Type 7538. Digital timer // Capacity 20 L // 800 watt // Pre-set function // Defrost by weight and time //"

Transkript

1 Kitchen adonis// microwave oven // Capacity 20 L // 800 watt // Pre-set function // 8 fixed menus // Defrost by weight and time // Digital timer // Type 7538

2 2 Brugsanvisning - dansk...side 3-27 Bruksanvisning - svenska...sida Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page

3 3 OBH Nordica Mikrobølgeovn VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS DEM OMHYGGELIGT OG GEM DEM TIL AT SLÅ OP I SENERE Før brug Før mikrobølgeovnen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Inden mikrobølgeovnen benyttes første gang, fjernes alt indpakningsmateriale fra ovnen, og ovnen aftørres ind- og udvendigt med en fugtig klud (bemærk, at plastikken på indersiden af ovndøren IKKE skal fjernes!). Undersøg ovnen for eventuelle synlige skader. Kontroller specielt, at ovndøren kan lukkes helt tæt og er ubeskadiget, samt at der ikke er utætheder i selve ovnrummet. Mikrobølgeovnen placeres fritstående på en stabil og plan overflade og skal placeres med min. 8 cm luft i hver side, min. 10 cm fra bagsiden og 20 cm foroven på mikrobølgeovnen. Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakningen er beskadiget, må ovnen ikke bruges, før den er blevet repareret af en kompetent person. ADVARSEL: Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre ethvert serviceeller reparationsarbejde, som omfatter fjernelse af det dæksel, som giver beskyttelse mod mikrobølgeenergi. ADVARSEL: Giv kun børn lov til at bruge ovnen uden opsyn, hvis der er givet en passende instruktion, således at barnet er i stand til at bruge ovnen på en sikker måde og forstår farerne ved forkert anvendelse. Anvend aldrig ovnen til andet end tilberedelse af madvarer og ikke til f.eks. at tørre tøj, papir eller andre non-food produkter eller til at sterilisere ting. Tænd aldrig ovnen, når den er tom, da dette kan skade ovnen. Brug ikke ovnen til at opbevare ting i, f.eks. papir, kogebøger eller lignende. Anvend ikke ovnen til syltning. Mikrobølgeovne er ikke designet til at udføre dette. Varer, der ikke er syltet korrekt, kan blive dårlige og være helbredsskadelige. Tilbered eller opvarm aldrig hele æg eller hårdkogte æg, da disse kan eksplodere, selv efter afslutningen af mikrobølgeopvarmning. Madvarer omgivet af en hinde, f.eks. æggeblommer, tomater, æbler, kartofler etc., bør punkteres flere steder før tilberedningen, da man ellers risikerer, at damp opbygges indeni, hvorved disse kan eksplodere. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes, og der må ikke stikkes noget ind i åbningerne i det ydre kabinet. Forsøg aldrig at fjerne dele fra mikrobølgeovnen såsom fødder, skruer, koblinger etc., eller at fjerne metalskjoldet, der beskytter mod mikrobølgestråling. Tilbered aldrig mad direkte på drejetallerkenen. Maden bør placeres på køkkenudstyr beregnet for mikrobølgeovn. Vigtigt! Sørg altid for at tildække maden med husholdningsfilm (prik et par huller i filmen) eller låg (lad låget ligge løst henover maden). Madrester inde i ovnrummet kan antændes og i værste fald forårsage brand i mikrobølgeovnen.

4 Brug kun kogegrej og redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovn. Hold øje med ovnen, når madvarer opvarmes i plastik eller papirbeholdere, idet der er risiko for antændelse. Sluk for apparatet eller træk stikproppen ud, hvis der iagttages røg, og hold ovndøren lukket for at kvæle eventuelle flammer. Anvend aldrig Køkkenudstyr med metal, herunder kanter i metal, metalholdig emalje/dekorationer skruer eller pynt i metal. Poselukkere af papir med indvendig metaltråd. Melaminskåle (f.eks. Rosti-skåle, Margrethe-skåle). Almindeligt stegetermometer anvend kun stegetermometer, der er specielt egnet til brug i mikrobølgeovn. Beskadigelser, der er opstået på grund af førnævnte og lignende fejlagtig brug, er ikke omfattet af reklamationsretten. For at undgå, at der slås gnister med efterfølgende beskadigelse af ovnen, må aluminium- eller metalbeholdere aldrig anvendes. Brug da en glastallerken. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres, før maden indtages, for at undgå forbrændinger. Efter endt tilberedning skal det tilberedte altid stå sekunder i ovnen, for at varmen kan fordele sig og for at undgå, at maden bobler op eller koger over, når en ske eller andet placeres i maden. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket udbrud af kogning; beholderen skal derfor håndteres med forsigtighed. ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da der er risiko for, at de eksploderer. Følg altid opskrifterne og husk, at nogle madvarer varmer særdeles hurtigt op. Vær også opmærksom på, at madvarer med stort sukkerindhold ikke bør opvarmes/tilberedes i plastikbeholdere. Køkkenudstyr kan blive meget varmt på grund af varmetilførsel fra madvarerne. Dette gælder specielt, når disse er tildækket af mikrobølgefilm eller låg. Det anbefales derfor, at man anvender grydelapper, når maden udtages fra mikrobølgeovnen. 4 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Ved tilslutning af ovnen bør stikkontakten være let tilgængelig for afbrydelse. Det anbefales at få monteret dansk stikprop med jordben, såfremt stikkontakten er med jordtilslutning. I tvivlstilfælde kontakt autoriseret el-installatør. 3. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 4. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.

5 5 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 10. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 11. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 12. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 13. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Rengøring og vedligeholdelse Ovnen bør jævnligt rengøres og eventuelle madrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladerne og en betydelig formindskelse af apparatets levetid, og der er risiko for, at der opstår en farlig situation. Før rengøring slukkes mikrobølgeovnen, og stikket tages ud af kontakten. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler, ovnrens eller lign. Det kan skade de ud- og indvendige overflader. Følgende dele kan rengøres med en fugtig klud evt. med en mild sulfo: Udvendige flader og betjeningspanelet Drejefoden og ovnbunden Ovndør og tilstødende dele Drejetallerkenen kan vaskes i opvaskemaskine. Såfremt der opstår em indeni eller omkring ovndøren, aftørres denne med en blød klud. Em kan opstå under brug, og dette er ikke en funktionsfejl. Lugte fjernes ved at stille en skål med vand tilsat citronsaft og skræl ind i mikrobølgeovnen. Tænd på højeste effekt på mikrobølgefunktionen og indstil tiden til 5 minutter. Tør efter med en blød klud. I forbindelse med rengøring vær specielt opmærksom på følgende: Undgå at der kommer vand ind i ventilationsåbningerne og lad ikke betjeningspanelet blive vådt Vær omhyggelig med at anbringe drejefoden korrekt efter rengøring Det er specielt vigtigt, at ovndøren og de tilstødende dele holdes rene Isolationspladen (Mica-plade) inde i ovnrummet skal holdes ren med en fugtig klud. Hvis den bliver meget fedtet eller mørk, skal den udskiftes. Den kan antændes, såfremt den er fedtet. Køkkenudstyr Brug kun tallerkener og beholdere, der er beregnet til anvendelse i mikrobølgeovne. Hvilket udstyr må anvendes og hvornår?

6 6 Køkkenudstyr Varmebestandigt glas Ikke-varmebestandigt glas Varmebestandig keramik Mikrobølgebestandigt plastik Køkkenrulle Metalbakke Metalrist Køkkenudstyr af metal, stanniol Mikrobølger Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Beskrivelse 1. Betjeningspanel 2. Drejeaksel 3. Drejefod 4. Drejetallerken 5. Ovnvindue 6. Sikkerhedslås Betjeningspanel Display Tilberedningstid, effekt, programvalg og ur vises her. Microwave Tryk for valg af effektniveau. W.T./Time Defrost (optøning) Tryk for optøning efter vægt og tid. Clock/Pre-Set Tryk for indstilling af ur. Forudindstilling af program. Mikrobølgeovnen giver mulighed for opstart af tilberedningen på et senere tidspunkt. Stop/Clear (nulstil) Tryk for at afslutte program eller for at nulstille alle tidligere indstillinger inden opstart af valgt program.

7 7 Denne knap bruges ligeledes til at slå børnesikringen til og fra. Start/+30sec./Confirm For opstart af valgt program og for lynstart ved fuld effekt. For indstilling af tilberedningstid og for valg af auto menu. Timer Weight Auto Menu For indstilling af ur, tilberedningstid og vægt For valg af auto menu. Sådan bruges mikrobølgeovnen Hver gang der trykkes på en knap, vil der lyde et bip for at bekræfte valget. Ur Uret har et 24-timers urværk. Indstilling af ur: F.eks. til kl. 8:30 om formiddagen: 1. Tryk på Clock/Pre-Set knappen, hvorefter timetallet begynder at blinke 2. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille timer til Tryk på Clock/Pre-Set knappen, hvorefter minuttallet begynder at blinke 4. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille minutter til Tryk på Clock/Pre-Set knappen for at bekræfte valget. Under tilberedning kan du trykke en gang på Clock/Pre-Set knappen for at se uret. Tiden vil herefter fremgå af displayet i 2-3 sekunder. Mikrobølger Mikrobølgeovnen har 5 effektniveauer. Ved valg af mikrobølgefunktionen vælges først et effektniveau ved at trykke på Microwave knappen (se nedenstående tabel) og derefter trykke på Start/+30sec./Confirm knappen for at bekræfte valget. Herefter indstilles tilberedningstiden ved at dreje på Timer Weight Auto Menu knappen (max 95:00 minutter). Tryk på Start/+30sec./Confirm for at påbegynde tilberedningen. Tryk på Microwave knappen Display Effekt 1 gang P % 2 gange P80 80% 3 gange P50 50% 4 gange P30 30% 5 gange P10 10% Eksempelvis indstilling i 1 minut ved 50% effekt: 1. Tryk på Microwave knappen 3 gange 2. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at bekræfte valget 3. Drej Timer Weight Auto Menu knappen hen til 1:00 4. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at starte tilberedningen.

8 8 Forudindstilling af program Det er muligt at forprogrammere mikrobølgeovnen for tilberedning indenfor de næste 24 timer. Forudindstilling af program: F.eks. 7 minutter ved 80% effekt kl. 16:30: 1. Husk at indstille uret, hvis dette ikke allerede er gjort! 2. Sæt maden ind i mikrobølgeovnen 3. Tryk på Microwave knappen en gang. 4. Drej på Timer Weight Auto Menu knappen for at vælge 80% effekt Displayet viser P80 5. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at bekræfte valget 6. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille tilberedningstiden til 7 minutter 7. Tryk på Clock/Pre-Set knappen, hvorefter timetallet begynder at blinke 8. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille timer til Tryk på Clock/Pre-Set knappen, hvorefter minuttallet begynder at blinke 10. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille minutter til Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at bekræfte valget. Når den indstillede tid oprinder, vil der lyde 2 bip, hvorefter tilberedningen påbegyndes. Vigtigt: Uret skal være indstillet, inden det forudindstillede program aktiveres. Hvis uret ikke er indstillet, vil tilberedningen ikke starte som planlagt. Bemærk: Når forudindstilling af program anvendes, vil man kunne se den indstillede tid for programmet ved tryk på Clock/Pre-Set knappen. Auto Menuer Ved valg af et Auto Menu program, tilberedes maden/drikkevaren automatisk, uden at effekt eller tilberedningstid vælges. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at vælge den ønskede menu (se nedenstående tabel), herefter trykkes på Start/+30sec./Confirm knappen for at bekræfte valget. Drej derefter på Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille vægt. Programmet startes ved at trykke på Start/+30sec./Confirm knappen. Når tilberedningen er færdig, vil der lyde fem bip. Menu-oversigt Menu Vægt (g) Display Effekt A-1 REHEAT (Opvarmning) A-2 VEGETABLE (Grøntsager) A-3 FISH (Fisk) % 100% 80%

9 9 A-4 MEAT (Kød) A-5 PASTA (Pasta) A-6 POTATO (Kartofler) A-7 PIZZA (Pizza) A-8 SOUP (Supper) (med vand 450 ml) (med vand 800 ml) % 80% 100% 100% 80% Kombination af valgfrie programmer (Multi stage cooking) Ovnen kan programmeres efter eget valg i op til 2 trin. Bemærk: Auto Menu kan ikke indgå i programmet. Indstilling af valgfrit kombinationsprogram F.eks.: Optøning 5 minutter Mikrobølger 7 minutter ved 80% effekt 1. Tryk på W.T./Time Defrost knappen to gange, hvorefter displayet vil vise def2. 2. Drej derefter Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille optøningstiden til 5 minutter 3. Tryk på Microwave knappen. 4. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at vælge 80% effekt - P80 fremgår af displayet 5. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at bekræfte valget. 6. Drej på Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille tilberedningstiden til 7 minutter. 7. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at starte tilberedningen. Optøning efter vægt Mikrobølgeovnen giver mulighed for optøning efter vægt. Optøningstiden reguleres automatisk, når vægten på fødevaren er valgt. 1. Tryk på W.T./Time Defrost knappen en gang, hvorefter def1 vil fremgå af displayet. 2. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille vægten (mellem g). 3. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at starte optøningen. Optøning efter tid Mikrobølgeovnen giver endvidere mulighed for optøning efter tid.

10 10 1. Tryk på W.T./Time Defrost knappen to gange, hvorefter def2 vises i displayet. 2. Drej Timer Weight Auto Menu knappen for at indstille tilberedningstiden (max. 95 minutter). 3. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen for at starte optøningen. Lynstart Ved denne funktion starter mikrobølgeovnen automatisk op i et antal forudprogrammerede sekunder/minutter. Ovnen arbejder ved højeste effekt. Tryk på Start/+30sec./Confirm knappen en gang for at vælge tilberedning i 30 sekunder ved 100% effekt. Hvert tryk på Start/+30sec./Confirm knappen øger tilberedningstiden med 30 sekunder op til max. 95 minutter. Børnesikring Ovnen kan ikke startes, når børnesikringen er slået til. Børnesikringen slås til Tryk på Stop/Clear knappen i 3 sekunder. Når børnesikringen er i brug, vil betjeningspanelet er låst. fremgå af displayet, en biplyd vil lyde, og Børnesikringen slås fra: 1. Tryk på Stop/Clear knappen i 3 sekunder, en biplyd vil lyde og displayet vil igen vise klokken. Husk: Ovnen kan ikke startes, når børnesikringen er slået til. Bemærk 1. Hvis der ikke trykkes på Start/+30sec./Confirm knappen inden for 1 minut efter indstilling af program, vil indstillingen automatisk blive annulleret 2. Man kan altid annullere eller fortryde en indtastning ved at trykke på Stop/Clear knappen en gang tilberedningen fortsættes ved tryk på Start/+30sec./Confirm knappen en gang. 3. Efter endt tilberedningstid bipper mikrobølgeovnen 5 gange for at indikere, at tilberedningstiden er gået. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

11 11 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 800 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. Lidt om madlavning i mikrobølgeovn Med mikrobølgeovnen er der mulighed for at tilberede spændende retter hurtigt og nemt. Vi har her samlet en række forskellige retter, som man bl.a. kan anvende, mens man bliver fortrolig med ovnen og alle dens muligheder og funktioner. Alle tider i vore opskrifter, der er baseret på 800 watt, er cirkatider, der afhænger af forskellige forhold såsom: Skålenes tykkelse Grøntsagernes beskaffenhed, herunder sæsonforskelle Madvarernes friskhed Friske eller frosne madvarer Tykkelsen på kød eller fisk I øvrigt kan vi henvise til omregningstabellen sidst i manualen, som kan anvendes til opskrifter beregnet til mikrobølgeovne med lavere eller højere effekt. Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovnen, er det altid en god idé at kontrollere maden under tilberedningen. Desuden tilrådes ligeledes altid at starte med kortere tilberedningstid end angivet i opskrifterne, for at sikre at maden ikke bliver tilberedt for længe. Man kan sagtens åbne ovnlågen under tilberedningen, ovnen stopper nemlig automatisk, når ovndøren åbnes, og startes nemt igen - læs herom i brugsanvisningen. Det anbefales generelt, at man prøver sig frem. Ved optøning er det en god idé at lade kødet hvile efter endt optøning, ligesom det også kan anbefales at vende kødet efter halv optøningstid. Skålene, der anvendes i mikrobølgeovnen, bør afstemmes med mængden af mad. Dvs. brug ikke for store skåle, men anvend gerne skåle med lidt høje sider, som f.eks. souffléforme. Grøntsager bør være ensartet i størrelse. Er nogle grøntsager væsentligt større end andre, bør tilberedningstiden for disse forventes at være en anelse længere.

12 12 Hvis ovnen har grillfunktion, skal man, når grillfunktionen benyttes til at brune overfladen på maden, forvente en længere grilltid i mikrobølgeovnen end i en almindelig ovn. Dette skyldes, at grillområdet i mikrobølgeovnen er mindre end i en traditionel ovn. Husk altid at anvende grydelapper, når formene tages ud af ovnen, da varmen fra madvarerne hurtigt fordeler sig ud i skåle og fade, og de derved kan blive meget varme. Anvend altid låg eller mikrobølgefilm under tilberedningen. Det bedste resultat opnås, hvis retten får lov at hvile i op til 5 min., efter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er afsluttet. Dette giver varmen lov til at brede sig ensartet i retten. Tabel for grøntsager (Husk altid at tildække fadet/skålen med låg eller mikrobølgefilm) Grøntsag 200 gr. 400 gr. Vand Artiskok 3 4 min. 5 6 min. - Asparges 5 7 min min. 2 spsk. Blomkål 4 5 min. 7 min. ½ dl Broccoli i buketter 4 min. 7 min. ¼ dl Champignons 5 6 min. 6 8 min. - Fennikel 5 6 min. 8 9 min. 2 spsk. Gulerødder i stave 5 min. 7 8 min. ½ dl Haricots verts (grønne bønner) 6 min min. ½ dl Majskolber Ca. 8 min. Ca min. Porrer 4 min. 7 min. ¼ dl Rosenkål 4 min. 7 min. ½ dl Selleri i tern 4 min. 7 min. ½ dl Skrællede kartofler 5 min min. 1 dl Spinat, friskhakket 3 min. 5 6 min. 1 spsk. Sukkerærter 4 min. 7 8 min. ¼ dl Tomater 3 4 min. Ca. 6 8 min. - Ærter, bælgede 3 4 min. 6 8 min. 2 spsk. Østershatte 3 4 min. 6-8 min. - Små, nemme retter og gode tips Bacon Skivet bacon kan med fordel tilberedes i mikrobølgeovnen. 6 skiver bacon placeres på et stykke køkkenrulle på en tallerken. Dæk ligeledes baconen med et stykke køkkenrulle. Baconen tilberedes på fuld effekt i ca. 5 min. -

13 13 Røræg Pisk 2 æg og 2 spsk. fløde sammen med en gaffel og smag til med salt og peber. Tilsæt 5 g smør og sæt skålen i ovnen i 1 min. ved fuld effekt. Rør herefter rundt i røræggene og bag yderligere i 1 min. ved fuld effekt. Tag herefter skålen ud og lad røræggene hvile i 2 min. Is Is kan blødgøres i mikrobølgeovnen ved lav effekt i ganske kort tid (ca. ½ - 1 min.). Husk at holde øje med isen, så den ikke smelter. Smuttede mandler Læg 50 g mandler og 1 dl vand i en skål og sæt skålen i ovnen ca. 1-1¼ min ved fuld effekt. Lad mandlerne hvile 2 min. og overhæld dem med koldt vand. Mandlerne er nu meget nemme at smutte. Dej til hævning Mikrobølgeovnen fremmer hævning af en gærdej. Anvendes ca. 1 kg mel, skal dejen hæve i mikrobølgeovnen i ca sek. ved fuld effekt, hvorefter dejen hviler i 8 min. Gentag hævningen i mikrobølgeovnen i yderligere sek. med efterfølgende hviletid på 8 min. Havregrød (1 pers.) 2 dl vand og ¾ dl havregryn blandes i en dyb tallerken med en anelse salt. Havregrøden koges på fuld effekt i ca. 2½ 3 min., hvorefter der røres rundt og grøden serveres med mælk. Smeltet chokolade Bræk chokoladen (100 gr.) i små stykker i en skål og tilsæt 1 spsk. vand. Smelt chokoladen i mikrobølgeovnen 2 min. ved fuld effekt. Rør i chokoladen efter halv tid. Paté med oliven (4 pers.) 500 g hakket kalve- eller oksekød 2 skiver franskbrød uden skorpe 3 dl fløde 13 % 1 finthakket løg 1 fed knust hvidløg 1 spsk. friskhakkede krydderurter (f.eks. oregano eller basilikum) Salt og peber 8 10 hakkede sorte oliven 20 g smør Fremgangsmåde: 1. Franskbrød og fløde blandes i en skål. 2. Rør det herefter med det hakkede kød og de øvrige ingredienser til en godt rørt fars. 3. Smør en form og kom farsen i sammen med lidt smørklatter (20 gr.) og dæk skålen med film. 4. Tilbered i mikrobølgeovnen i ca. 18. min. ved halv effekt. 5. Ved at stikke en kødnål i patéen, kan man se, om den er færdig. 6. Lad patéen hvile og sæt den herefter i køleskabet til næste dag. Retten serveres med en skål grøn salat og groft brød.

14 14 Lasagne (2 pers.) 250 g hakket oksekød 1 hakket løg 1 fed knust hvidløg 1 stor gulerod skåret i fine tern 1 spsk. olivenolie 1 tsk. tørret oregano Salt og friskkværnet peber 1 ds. hakkede flåede tomater ½ dl vand 6 forkogte lasagneplader 5 dl Mornay sauce 2 spsk. rasp Fremgangsmåde: 1. Bland med en gaffel det hakkede kød, løg og olivenolie i en skål. 2. Sæt låg på og damp ved fuld effekt 5 min. 3. Tag skålen ud og gør kødet løst med en ske og bland med gulerod, krydderi og hvidløg. 4. Tilsæt de hakkede tomater og vand. 5. Dæk bunden af et smurt firkantet fad med kødsauce. 6. Læg herefter lagvist lasagneplader, kødsauce og Mornay sauce. Afslut med Mornay sauce og drys med rasp. 7. Sæt retten i ovnen ved middeleffekt ca. 20 min. 8. Lad retten hvile i 5 min. Fyldte peberfrugter (2 pers.) 2 peberfrugter 250 g hakket oksekød 1 æg 2 spsk. mel Salt og peber 1 spsk. friskhakket basilikum 1 fed hvidløg Revet mozzarellaost Friske krydderurter til pynt Fremgangsmåde: 1. Peberfrugterne halveres og befries for kerner og stilk. 2. Sæt dem på et fad og tilbered i ovnen i 1 ½ min ved fuld effekt. 3. Farsen røres med de øvrige ingredienser. 4. Fordel farsen i peberfrugterne og sæt dem i mikrobølgeovnen i ca. 6 min. ved fuld effekt. 5. Tag herefter fadet ud og drys den revne ost henover peberfrugterne. 6. Tilbered i 2 min. ved fuld effekt, eller til osten er smeltet, og drys med de friske krydderurter. 7. Lad retten hvile i 5 minutter. Server med en stor skål grøn salat og flûtes. Svinekoteletter i karrysauce (2 pers.) 2 stk. koteletter á ca. 180 gr. Salt og peber

15 15 1. Læg koteletterne på et fad, dæk dem med film og tilbered på fuld effekt i ca. 3 min. 2. Koteletterne vendes herefter og tilberedes i yderligere 3 min. (stadig tildækket). 3. Tag dem ud og krydr med salt og peber, hvorefter de hviler tildækket, mens saucen tilberedes. Sauce: 2 dl vand 1 ½ dl piskefløde 1 tsk. kødbouillonpasta Karry Maizena saucejævner Salt og peber 1 tsk. sukker Fremgangsmåde: 1. Hæld vand og piskefløde samt kødbouillon i en rund skål med høje sider. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i 3 min. 3. Drys herefter karry i efter smag og pisk Maizena saucejævner i. 4. Efter 2 min. ved fuld effekt kan der evt. tilsættes mere saucejævner ellers fortsættes yderligere 2 min. ved fuld effekt. 5. Saucen smages til med salt, peber og sukker. 6. Saucen hældes over koteletterne og serveres med kogte ris eller kartofler samt mango chutney. Koteletterne drysses evt. med peanuts. Farsret med blancheret broccoli (4 pers.) 500 g hakket kalv eller oksekød 1 æg 1 tsk. salt Friskkværnet peber 4 spsk. mel 1 dl vand 50 g smør g blancheret broccoli Hakket persille til pynt Fremgangsmåde: 1. Farsen røres med ægget og alle øvrige ingredienser tilsættes, undtagen smør. 2. Smør en souffléform med margarine og læg et tyndt lag fars i bunden. Læg herefter et lag blancheret broccoli henover. Afslut med endnu et lag fars. 3. Smelt smørret i en lille, tildækket skål ½ min. ved fuld effekt og hæld smørret henover retten. 4. Indstil ovnen til højeste effekt og tilbered retten i ca. 10 min. 5. Lad retten hvile i 5 min. inden servering, og drys med den hakkede persille. Retten serveres med flûtes og engelsk sauce. Chili con Carne (2 pers.)

16 g hakket oksekød 2 fed knust hvidløg 1 hakket løg 1 spsk. olivenolie 1 ds. røde kidney bønner 1 ds. hakkede flåede tomater Chilipulver eller frisk chili efter smag Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Bland det hakkede kød, løg olivenolie i en souffléskål med en gaffel. Dæk til og damp ved fuld effekt i ca. 5 min. 2. Tag skålen ud og gør kødet løs med en ske. Hæld væden fra kidney bønnerne og bland dem med kødet. 3. Tilsæt de hakkede tomater og krydderier og bland godt. 4. Tildæk skålen og sæt den i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i ca. 7 min. 5. Lad retten hvile i 5 min. Server med godt brød. Farseret savoykål (2 pers.) 4 store savoykålsblade Fremgangsmåde: 1. Savoykålen skylles, lægges i et fad og dækkes med film. 2. Damp kålen ved fuld effekt i ca. 1 min., til bladene er bløde. Fars: 250 g hakket kalvekød 1 æg 3 finthakkede champignons 2 spsk. mel Salt og peber 1 tsk. kalvebouillon 2 ½ dl vand Fremgangsmåde: 1. Farsen røres med æg, champignon, mel, salt og peber og fordeles i de fire kålblade, der lukkes som små pakker. 2 Læg pakkerne i et ovalt fad. 3. Opløs kalvebouillonen i en skål i 2 ½ dl vand i mikrobølgeovnen i 2 min. ved fuld effekt. 4. Hæld væden ved kålpakkerne og sæt fadet i mikrobølgeovnen og tilbered ved fuld effekt i 8 min. 5. Lad retten hvile tildækket 5 min. Server med kogte kartofler. Frisk pasta med kødsauce (2 pers.) 250 g hakket oksekød 1 hakket løg

17 17 1 fed knust hvidløg 1 stor gulerod skåret i tern eller groftrevet 1 spsk. olivenolie 1 tsk. tørret oregano 1 tsk. salt og friskkværnet peber 1 ds. hakkede flåede tomater ½ dl vand Fremgangsmåde: 1. Bland hakket kød, løg og olivenolie i en souffléskål med en gaffel. Sæt låg på og damp på fuld effekt i 5 min. 2. Tag skålen ud og gør kødet løst med en ske eller en gaffel og bland det godt med guleroden, krydderierne og hvidløget. 3. Tilsæt de hakkede tomater samt vand og rør godt rundt. 4. Indstil ovnen til fuld effekt i 7 8 min. Lad retten hvile i 5 min. og smag evt. til med mere krydderi efter behag. 5. Kog den friske pasta på komfuret efter pakkens anvisninger, mens retten hviler. Lakseterrine med spinat (4 pers.) 500 g fersk laks uden ben ¼ l. piskefløde 2 æg 1 tsk. salt 1 drys cayennepeber 300 g optøet grofthakket spinat Fremgangsmåde: 1. Skær laksen i mindre stykker og kom den sammen med fløde, æg og krydderier i en food processor. 2. Kør den til en fast fars. 3. Tryk væden godt af spinaten. 4. Smør en aflang form og læg et lag laksefars, et lag spinat og endnu et lag laksefars i formen. 5. Dæk formen med mikrobølgefilm og sæt den i mikrobølgeovnen ved fuld effekt ca minutter. 6. Lad lakseterrinen hvile og stil den i køleskabet til næste dag. 7. Serveres sammen med en kold dressing. Kold dressing til lakseterrine med spinat 3 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise smagt til med Dijon sennep Hvidvin Salt og hvid peber Fremgangsmåde: 1. Bland ingredienserne og drys evt. friskhakkede krydderurter på dressingen. Server med flûtes eller italienske boller. Torskefilet med porrer og savoykål (4 pers.)

18 g torskefilet 2 porrer skåret i tynde ringe 200 g fintsnittet savoykål 5 dl Mornay Sauce Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Porreringe og savoykål blandes og halvdelen fordeles i et ovalt fad. 2. Torskefileterne skæres ud i passende stykker og lægges over grøntsagerne. 3. Drys med lidt salt og peber og læg resten af grøntsagerne over. 4. Hæld saucen over, læg låg på og sæt fadet i mikrobølgeovnen i ca. 8 min. på fuld effekt. 5. Lad retten trække 5 6 min. Server sammen med godt brød eller ris. Der kan også anvendes andre fisketyper såsom rødspætte, sej, rødtunge. Dampede fiskefileter m. grøntsagssauce (2 pers.) 4 rødspættefileter eller rødtungefileter 1 porre 2 gulerødder Salt og friskkværnet hvid peber 50 g smør 4 dl piskefløde 1 tsk. fiskebouillon 2 spsk. Maizena, lys saucejævner Pynt: optøede rejer, dild og citronbåde Fremgangsmåde: 1. Fold fiskefileterne en gang på midten og læg dem i et ovalt fad. 2. Rens grøntsagerne og skær dem i 5 cm lange, meget tynde strimler og kom dem over fisken. 3. Smelt smørret i en lille, tildækket skål ved fuld effekt i 1 min. Tilsæt piskefløde med fiskebouillon (udrørt). Smag til med salt og peber og hæld blandingen over fisken og grøntsagerne. Læg låg på og damp ved fuld effekt i 8 min., til fisken er mør. Lad retten hvile i 5 min. inden servering. Pynt med optøede rejer, dild og citronbåde og server retten med kogte ris eller flûtes. Fisk med flødeost (2 4 pers.) 400 g fiskefilet (f.eks. torsk) 3 tomater i skiver 1 bdt. persille 200 g flødeost 1 dl piskefløde 1 tsk. Maizena ½ tsk. salt Hvid peber

19 19 Revet muskatnød Fremgangsmåde: 1. Læg fiskefileterne i et fad og fordel de skivede tomater over fileterne. 2. Hak persillen groft. 3. Tilsæt de øvrige ingredienser og bland massen til den er jævn. 4. Fordel osteblandingen over fisken og dæk fadet til. 5. Retten tilberedes ved fuld effekt i 5 ½ min og derefter ved ca. 600 W i 4 min. 6. Lad retten hvile tildækket i ca. 5 min. Fiskerand med rejer og muslinger (2 pers.) 300 g torske- eller sejfilet 2 dl fløde 2 æg 3 spsk. mel 1 tsk. salt Hvid peber ¼ løg Fyld: 200 g rejer 1 ds. muslinger 200 g broccoli i små buketter Fremgangsmåde: 1. Såfremt der anvendes frosne, optøede fileter, hældes væden fra fisken. 2. Fileterne skæres i strimler og fyldes sammen med de øvrige ingredienser i en foodprocessor. 3. Findel fisken i foodprocessoren. 4. Vend fyldet i farsen med en dejskraber og fordel farsen i en smurt glasrandform. 5. Dæk fadet til og tilbered retten 6 min. ved 800W og herefter 6 min. ved ca. 400W. 6. Lad retten hvile tildækket i ca. 5. min. Varm røget makrel (2 pers.) 1 stk. røget makrel 6 rensede champignon i skiver 2 tomater i skiver 1 mellemstort hakket løg 60 g smør Friskkværnet peber og salt Hakket frisk dild Citronsaft Fremgangsmåde: 1. Den røgede makrel befries for skind og ben. Fileterne lægges i et ovalt fad. 2. Det hakkede løg og de skivede champignon lægges over. Dryp med citronsaft efter smag og friskkværnet peber. 3. Slut af med de skivede tomater og drys godt med friskhakket dild. 4. Tilsæt smørret i små klatter. 5. Dæk fadet med film (husk at prikke hul i filmen med en gaffel).

20 20 6. Tilberedes i ca. 4 min. ved fuld effekt og lad retten hvile i 5 min. Da makrel er ret salt i sig selv, bør mængden af salt afstemmes herefter. Retten serveres med godt groft brød eller i sæsonen med nye danske kartofler. Laks med grøntsager og sauce (2 pers.) 2 stk. laksefilet uden skind og ben (ca. 300 gr.) 2 spsk. hvidvin 2 gulerødder skåret i tynde strimler på langs 1 porre skåret i tynde strimler på langs Salt og peber g smør Fremgangsmåde: 1. Laksestykkerne lægges i et ovalt fad. 2. Grøntsagerne blandes og lægges udenom fisken sammen med smørklatterne. 3. Fadet dækkes med film og sættes i mikrobølgeovnen i 4 5 min. ved fuld effekt. 4. Tag retten ud og lad den hvile tildækket i 5 6 min. Fiskesauce: 1 ½ dl vand ½ dl hvidvin 1 ½ dl piskefløde 1 tsk. fiskebouillonpasta Maizena saucejævner Fremgangsmåde: 1. I en rund skål med høje sider blandes ingredienserne. 2. Skålen sættes i ovnen i 3 min. ved fuld effekt, hvorefter Maizena saucejævner piskes i til passende konsistens. 3. Herefter sættes skålen igen i mikrobølgeovnen i 2 min ved fuld effekt. 4. Saucen hældes over laksen med grøntsagerne og der pyntes med frisk dild. Server retten med flute eller italienske boller. Kold dampet laks med karrymayonnaise (4 pers.) 1 helt stykke laks ca. 600 g uden skind og ben 4 spsk. hvidvin Fremgangsmåde: 1. Fisken lægges i et passende fad sammen med hvidvin. 2. Tilberedes i mikrobølgeovnen i 6-7 min. ved fuld effekt. 3. Tag fisken ud og krydr med salt og friskkværnet hvid peber. 4. Lad fisken hvile tildækket i 10 min. og sæt den i køleskabet, til den er helt kold. Karrymayonnaise 200 g mayonnaise 1 tsk. karry 1 spsk. hvidvin

21 21 Fremgangsmåde: 1. Mayonnaise røres med karry og hvidvin. 2. Laksen anrettes på et serveringsfad, og mayonnaisen smøres på i et jævnt lag med en smørekniv. 3. Pynt evt. fisken med rejer, halve hårdkogte æg, aspargessnitter, kaviar, citronbåde og dild og server med godt, hvidt brød. Hel kylling med grøntsagssauté (2 pers.) 1 frisk kylling (1200 g), rengjort ¼ dl akaciehonning ¼ dl olivenolie Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Kyllingen krydres indvendigt med salt og peber. 2. Læg kyllingen i et fad, der passer til størrelsen. 3. Pensl med en blanding af olivenolie og akaciehonning. 4. Tilbered i ca. 30 min. ved almindelig fuld effekt. Start med brystsiden nedad og vend kyllingen efter 15 min. 5. Lad kyllingen trække i 15 min. under et viskestykke. Grøntsagssauté 1 gulerod 1 porre Broccolibuketter 2-3 majroer Friskhakkede krydderurter 2 spsk. vand 25 g smør Fremgangsmåde: 1. Skær grøntsagerne i ensartede stykker og læg dem i et fad. 2. Tilsæt vand og smør i små klatter. 3. Tilbered ved fuld effekt i 6 min. Vend grøntsagerne lidt rundt, når halvdelen af tiden er gået og lad grøntsagerne hvile 5 min. tildækket og krydr med salt og peber. 4. Friskhakkede krydderurter efter smag drysses over. Server med hvidløgsflûtes eller andet godt brød. Kyllingebryst med grøntsagssauté (2 pers.) 2 stk. kyllingebryst 1 stor gulerod 1 persillerod 1 porre 3 majroer 2 spsk. vand 25 g smør Fremgangsmåde: 1. Skær gulerødder og persillerod i lige lange og ensartede størrelser. 2. Skær porren i samme længde og del i kvarte på langs. 3. Læg kyllingebrysterne i en tærteform. De krydres med salt og friskkværnet sort peber.

22 22 4. Fordel grøntsagerne i fadet rundt om kyllingestykkerne. 5. Tilsæt vand og fordel smørret i små klatter. 6. Tilberedes ved fuld effekt i 6 min. 7. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering og pynt med friskhakket persille. Serveres med flûtes eller ris. Kylling i sursød sauce (4 pers.) 400 g kyllingebryst eller schnitzler skåret i strimler 2 dl ananassaft 1 ds. ananas 1 ½ dl vand ½ hønsebouillonterning 1 spsk. eddike 1 tsk. honning ½ spsk. friskrevet ingefær ½ spsk. Maizena saucejævner Salt og peber 200 g optøede ærter 100 g friske bønnespirer Fremgangsmåde: 1. Ananassaft, vand og bouillonterning kommes i en passende skål. Sæt låg på og varm i 2 min. i mikrobølgeovnen ved fuld effekt. 2. Eddike, honning, ærter, ingefær og kødstrimlerne blandes i væsken og sættes i mikrobølgeovnen i 8 min. ved fuld effekt. 3. Tag retten ud og drys Maizena i under omrøring og smag til med salt og peber. 4. Skær ananasen i tern og bland den i skålen og sæt igen retten i ovnen i ca. 5 min. ved fuld effekt. 5. Tag retten ud og lad den hvile tildækket i ca. 4 min. og vend herefter de friske bønnespirer i. Server retten med løse ris. Kartoffelret med løg og provencekrydderurter (2 pers.) Ca. 400 g kartofler 1 finthakket løg 1 tsk. provencekrydderi 25 g smør ½ dl vand 2 spsk. hvidvin Salt Friskkværnet peber Fremgangsmåde: 1. Skær de skrællede kartofler i tynde skiver og læg dem i et fad sammen med det hakkede løg. Tilsæt væde. 2. Drys med krydderier og kom smørret på i små klatter. 3. Tildæk fadet og sæt det i ovnen og tilbered ved fuld effekt i 12 min. 4. Såfremt mikrobølgeovnen har grilleffekt, kan kartoflerne herefter grilles i 2 min. eller til overfladen er let lysebrun.

23 23 5. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering. Kartoffelretten er velegnet til stegte kødretter. Gulerødder i kryddercreme (2 pers.) 400 g gulerødder 25 g smør 1 tsk. sukker 1 tsk. reven muskatnød 1 ½ dl vand 3 dl creme fraiche 38 % Salt Hvid peber Saft af ¼ citron 2 spsk. Maizena, lys saucejævner Pynt: hakkede krydderurter f.eks. persille, purløg, kørvel, timian, merian eller oregano Fremgangsmåde: 1. Rens gulerødderne og skær dem i tynde stave ca. 5 cm lange. Læg gulerødderne i en stor skål. 2. Smelt smørret i en lille, tildækket skål i ovnen ved fuld effekt i ca. ½ min. 3. Pisk vand, creme fraiche, reven muskatnød og sukker sammen og smag til med salt, peber og citronsaft. 4. Kom det smeltede smør i blandingen og hæld det over gulerødderne. Rør maizena forsigtigt i. 5. Læg låg på og damp retten ved fuld effekt i 10 min. 6. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering og drys med friskhakkede krydderurter. Velegnet som tilbehør til rødt kød eller lammekød. Bagte kartofler med frisk dressing (2 pers. ) 4 store kartofler af ens størrelse Fremgangsmåde: 1. Kartoflerne vaskes og tørres. 2. Prik kartoflerne med en gaffel hele vejen rundt og læg dem på et stykke køkkenrulle på glaspladen i ovnen. 3. Bag kartoflerne i 6 min. ved fuld effekt, hvorefter de vendes og bages yderligere i 6 min. ved fuld effekt. 4. Mærk efter med en stegenål, om kartoflerne er møre og giv dem evt. yderligere et par min. Kartoflerne skal dog stadig være faste. 5. Lad dem herefter hvile tildækket under et viskestykke i 5 min. 6. Skær et kryds i midten og server med en dressing. Dressing til bagekartofler 50 g mayonnaise 50 g creme fraiche

24 24 Salt og peber En anelse lys Dijon sennep 1 finthakket løg 1 tomat skåret i små tern Hakket purløg Fremgangsmåde: 1. Bland ingredienserne purløg anvendes til pynt 2. Dressingen fyldes henover de bagte kartofler og der pyntes med purløg. Blanchering af grøntsager Grøntsager (max. 500 g) efter eget valg, rengjorte og skåret i ensartede stykker. Fremgangsmåde: 1. 3 spsk. vand (ca. ½ dl) kommes ved grøntsagerne, og de tildækkes med låg. 2. Grøntsagerne varmes ved fuld effekt i 2 min. Rør rundt og varm på ny i 1 min. 3. Væden hældes fra, og grøntsagerne kommes ganske kort tid i iskoldt vand. Herved bevarer grøntsagerne den smukke farve. Grøntsagerne serveres som tilbehør eller anvendes i f.eks. farsret. Grøntsagssuppe (4 pers.) 1 l vand 1 grøntsagsterning ½ okse- eller hønsekødsbouillonterning 1 gulerod i tern 1 porre i fine skiver 6-8 rosenkål skåret i kvarte Fremgangsmåde: 1. Hæld vand og bouillonterninger i en høj skål. 2. Tilsæt gulerod, porre og rosenkål. 3. Sæt skålen i mikrobølgeovnen i 8-10 min. under fuld effekt og lad suppen hvile tildækket i 5 6 min. Server med flûtes. Dessertchokoladekage med abrikoscoulis og vanilleis (6 pers.) 100 g mørk chokolade 100 g smør 3 æg 100 g sukker 50 g hvedemel ½ dl mælk 1 tsk. bagepulver 50 g hakkede valnødder 1 spsk. vand Vanilleis Fremgangsmåde: 1. Bræk chokoladen i små stykker i en skål og tilsæt 1 spsk. vand. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen 2 min. ved fuld effekt. Rør i chokoladen efter halv tid.

25 25 3. Tilsæt smørret og varm blandingen i 1 min. ved fuld effekt. 4. Tag den ud og pisk godt sammen. 5. Beklæd en rund kageform med bagepapir. 6. Pisk æg og sukker stive med en elpisker i en stor skål. 7. Tilsæt chokolade, mel, mælk, bagepulver og de hakkede valnødder. 8. Pisk godt sammen og hæld blandingen i kageformen. 9. Bag kagen i mikrobølgeovnen i 6 min. ved fuld effekt. 10. Tag kagen ud og lad den blive helt kold inden serveringen. Abrikoscoulis 1 lille dåse mandariner 1 glas abrikosmarmelade Fremgangsmåde: 1. Hæld mandarin og marmelade i en blender med.saft fra mandarinerne og blend til en passende konsistens. 2. Portionsanret på tallerken: kage og vanilleis med abrikoscoulis henover. Kagen kan desuden yderligere pyntes med årstidens friske bær eller frugter. Pære Belle Helene (4 pers.) 1 ds. syltede pærer (ca. 800 g eller 2 halve pærer pr. person) Vanilleis Fremgangsmåde: 1. 2 halve pærer på hver tallerken med en kugle vanilleis 2. Smeltet varm chokoladesauce fordeles henover. Varm chokoladesauce 100 g god kogechokolade i små stykker 1 ½ dl fløde Evt. en anelse pæresaft efter smag Fremgangsmåde: 1. Chokolade og fløde smeltes og varmes i mikrobølgeovnen i en skål med høje kanter i ca. 2 min. ved fuld effekt. Hold øje med chokoladen, da den nemt brænder på eller koger over. 2. Slut af med at røre efter endt kogetid for at sikre, at chokoladen er smeltet ensartet. Giv evt. yderligere 30 sek. i mikrobølgeovnen ved fuld effekt. 3. Smag evt. til med lidt pæresaft, hvis chokoladesaucen er for kraftig i smagen. Dessert med banan og blodgrapefrugt (4 pers. ) 2 grapefrugter 2 spsk. smør 2 spsk. rørsukker 4 bananer Valnøddekerner ¼ l piskefløde

26 26 Fremgangsmåde: 1. Saften af 1 grapefrugt blandes med smør og rørsukker i en rund glasskål. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i 2 min. Rør rundt. 3. Skræl bananerne og skær dem midt over og læg dem i et ovalt fad. 4. Grapefrugten skæres fri for skræl, helt ind til kødet og skæres i skiver. 5. Skiverne fordeles over bananerne, og den lune saft hældes over. 6. Drys med valnøddekerner. 7. Fadet stilles i mikrobølgeovnen uden låg i ca. 1 ½ min. ved fuld effekt. 8. Lad desserten køle lidt af og server med iskoldt flødeskum. Æbledessert (4 pers.) 2 store æbler, rensede og halverede 1 spsk. smør 1 spsk. sukker 4 spsk. marcipan 4 spsk. hakkede mandler Fremgangsmåde: 1. Smør, sukker, marcipan og hakkede mandler røres sammen. 2. Fyldet kommes i æblerne og de lægges på et ovalt fad, der passer i størrelsen. 3. Æblerne stilles i mikrobølgeovnen på fuld effekt i 2 min. 4. Lad æblerne hvile i 5-6 min. Server med iskoldt flødeskum eller rørt vanilleis (husk at isen kan blødgøres i mikrobølgeovnen). Omregningstabel (angivelser i minutter)

27 W 800 W 900 W OBS! Tiderne i ovenstående omregningstabel er vejledende.

28 28 OBH Nordica Mikrovågsugn VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN ANVÄNDNING OCH SPAR DEN TILL FRAMTIDA BRUK Innan användning Innan mikrovågsugnen tas i bruk för första gången, bör bruksanvisningen läsas igenom noga och därefter sparas till senare bruk. Ta bort allt förpackningsmaterial och torka av mikrovågsugnen invändigt och utvändigt med en fuktig trasa innan den används för första gången (observera att plastfilmen på luckans insida INTE skall tas bort!). Kontrollera att mikrovågsugnen inte har några synliga skador. Kontrollera speciellt att luckan kan stängas helt och att det inte finns några otätheter i själva ugnsutrymmet. Placera mikrovågsugnen på en stabil och plan yta där det är minst 8 cm fritt utrymme på vardera sidan, 10 cm på baksidan och 20 cm ovanför mikrovågsugnen. Generella säkerhetsanvisningar VARNING: Om luckan eller luckans packning är trasig ska ugnen inte användas förrän den har blivit reparerad av behörig person. VARNING: Det är farligt för andra än behörig person att utföra service- eller reparationsarbete som omfattar borttagande av hölje/lucka där skydd ges mot mikrovågsenergi. VARNING: Barn får endast använda mikrovågsugnen under uppsyn och om de fått ingående instruktioner angående användningen av den. Barn måste kunna använda mikrovågsugnen på ett säkert sätt och förstå riskerna vid felaktig användning. Använd aldrig mikrovågsugnen till annat än tillredning av matvaror och inte till att torka klädesplagg, papper eller andra icke ätliga produkter eller till att sterilisera saker. Starta aldrig mikrovågsugnen när den är tom då detta kan skada den. Använd inte mikrovågsugnen till förvaring av t ex papper, köksredskap etc. Apparaten är inte utvecklad för att användas till syltning. Varor som inte är korrekt syltade kan bli dåliga och är då en hälsorisk. Hela ägg med skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas upp i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera efter själva mikrovågsuppvärmningen. Råvaror med skal/hinna t ex äggulor, tomater, äpplen, potatis etc. bör punkteras med flera hål innan tillagning i mikrovågsugnen, annars kan ånga bildas och de kan explodera. Täck inte för ventilationshålen och stick inte in föremål i öppningarna i höljet. Försök aldrig att ta bort delar från mikrovågsugnen såsom fötter, skruvar, sladd o.s.v. eller metallhöljet som skyddar mot strålning. Tillaga aldrig mat direkt på den roterande tallriken i mikrovågsugnen utan placera maten på tallrik/ kärl osv. avsedda för användning i mikrovågsugn. Viktigt! Täck alltid maten med lock (låt locket ligga löst över maten) eller mikrovågsbeständig plastfilm (stick några hål i plastfilmen). Matrester i ugnsutrymmet kan antändas och i värsta fall förorsaka brand i mikrovågsugnen. Använd endast kärl (tallrikar, fat o.s.v.) som tål användning i mikrovågsugn.

29 29 P.g.a. brandrisken ska mikrovågsugnen aldrig lämnas obevakad när mat värms i plasteller pappersbehållare. Stäng av apparaten eller dra ur kontakten om det tar eld eller uppstår rök i mikrovågsugnen och håll luckan stängd så att elden kvävs. Använd aldrig Kärl av metall eller med metalldetaljer/ dekorationer eller skruvar i metall. Stekpåsar med insida av folie/ metalltrådar. Melaminskålar. Ugnstermometer, använd endast en termometer som är anpassad för mikrovågsugnar. Skador som uppstått p.g.a. tidigare nämnda fel och liknande felaktig användning omfattas inte av reklamationsrätten. Använd aldrig aluminium- eller metallbehållare i mikrovågsugnen eftersom det då kan slå gnistor som medför att mikrovågsugnen blir obrukbar. Använd endast glastallriken. Om endast mikrovågsfunktionen används i mikrovågsugnen skall metallgallret inte användas. För att undvika brännskador ska innehållet i nappflaskor och glasburkar med barnmat röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan maten intas. Efter uppvärmning bör maten stå kvar i mikrovågsugnen sekunder för att värmen ska fördela sig jämnt samt att man då undviker att det bubblar över när en sked eller liknande placeras i maten. Om dryckesvaror värms i mikrovågsugnen kan det hända att kokpunkten nås utan att det uppstår synliga bubblor. Var därför försiktig när behållaren tas ut. Varning: Vätskor och andra matvaror bör inte värmas upp i tillslutna behållare eftersom det kan finnas risk att de exploderar. Följ alltid instruktionerna och observera att vissa råvaror värms extra snabbt. Var uppmärksam på att matvaror med mycket socker inte bör värmas i plastbehållare. Tillagningskärl kan bli mycket varma vid tillagning, speciellt när de täcks av lock eller mikrovågsbeständig plastfilm. Grytlappar bör därför användas när kärlet tas ut. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. 2. Apparatens stickkontakt bör vara lättillgänglig vid användning. 3. Anslut apparaten endast till 230V växelström och använd den enbart till det den är avsedd för. 4. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 5. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller annan vätska. 6. Apparaten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/ erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 7. Apparaten är ingen leksak och bör alltid placeras utom barns räckhåll. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå möjliga risker, lär barnen ansvarsfull användning av elapparater. 8. Apparaten bör endast användas under uppsyn 9. Se till att sladden inte hänger ner från bänkytan. 10. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.

30 Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 12. Apparaten är endast för privat bruk. 13. Används apparaten till annat föremål än det avsedda, eller används utan att respektera bruksanvisningen, bär användaren själv det fulla ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra följder där av omfattas därför inte av reklamationsrätten. Rengöring och underhåll Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort. Om ugnen inte hålls ren kan det medföra att ytskiktet skadas och att apparatens livslängd reduceras kraftigt, vilket i sin tur kan medföra att en farlig situation uppstår. Innan rengöring stängs mikrovågsugnen och kontakten dras ur. Använd aldrig repande eller frätande rengöringsmedel då det kan skada ut- och invändiga ytor. Följande delar kan rengöras med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel: Utvändiga ytor och kontrollpanelen. Roteringshjul och ugnsbotten. Luckan och angränsande delar. Glastallriken kan diskas i diskmaskin. Om det uppstår imma på ugnsluckan torkas den bort med en fuktig trasa. Imma kan uppstå under tillagning vilket är normalt. Lukt tas bort genom att ställa in en skål med vatten och citronsaft i mikrovågsugnen. Starta på högsta effekt och ställ in tiden till 5 minuter. Torka med en torr trasa efteråt. Var speciellt uppmärksam vid rengöring på följande: Låt inte vatten komma in i ventilationshålen och låt inte kontrollpanelen bli blöt. Var noga med att sätta tillbaka roteringshjulet korrekt efter rengöring. Det är speciellt viktigt att ugnsluckan och insidan på ugnen hålls ren. Isoleringsplattan (inne i ugnen) skall hållas ren med en fuktig trasa. Om det fastnat mycket fett i den bör den bytas ut. Den kan antändas om det är för mycket fettansamlingar. Köksutrustning Använd endast tallrikar och kärl/ behållare som är avsedda för mikrovågsugn. Kärl/ köksutrustning Värmebeständigt glas Icke-värmebeständigt glas Värmebeständig keramik Mikrovågsbeständig plast Hushållspapper Metallskål Mikrovågsugn Ja Nej Ja Ja Ja Nej

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g.

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Salat og dressing Dressing Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Færdigkøbt dressing Fedtfri dressing eller dressing med max. 5 % fedt. Dressingpulvere beregnet til omrøring med olie eller creme

Læs mere

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min.

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min. Pastagryde med feta 1. Fetaosten skæres i tern. 2. Løgene skæres i tern og svitses i en gryde i olien. Pasta med kalkun og tomat 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits

Læs mere

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove Tema Middelhavets mange muligheder Menu Fyldte tomater med svampe og spinat Aubergine Tzatziki med olivenfrikassé og hvidløg Porretærte og Serrano med feta

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar 2017. Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Frisk stenbiderrogn på smørristet rugbrød, med Cremefraiche og rødløg. (8 stk. små startere)

Læs mere

Opskrifter November 2014

Opskrifter November 2014 Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BØRNENES LIVRETTER Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken KYLLING I KARRY MED KOKOS OG "SKJULTE" VITAMINER 4 Personer BØRNENES LIVRETTER giver ny inspiration til hverdagsmaden I

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere

Mad til kræsne ganer

Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer Laks bagt med soltørrede tomater og skalotteløg 800 g laksefilet Fyld: 7 stk. soltørrede tomater skåret i strimler 150 g hakkede skalotteløg lidt olie 2 cl hvid balsamicoeddike 4 dl

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Koteletter i fad ---------------------

Koteletter i fad --------------------- Bbq. skinkesteg. 1 stk. bbq skinkesteg 4 bagekartofler Tartare: 1 dl let mayonnaise 1 dl yoghurt 1 spsk. kapers 1 spsk. cornichoner 1 spsk. skalotteløg 1 spsk. persille 1 spsk. estragon Steg skinkestegen

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA ELSKER SUPPER FORKÆL DIN MAD MED PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter SERVERINGSPORTION ı 325 g kj 1008, kcal 241, protein 20,9 g, fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g De fleste forbinder Philadelphia

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Fiskepate med krydderurtesauce (1 portion)

Fiskepate med krydderurtesauce (1 portion) Fiskepate med krydderurtesauce Fiskepate og ris 50 g fiskefars (Pernille- eller Thorfisk) 30 g laksefilet uden skind salt 20 g hvide og vilde ris 40 g vand salt Skær laksefileten i ca. ½ cm tynde strimler

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank 8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank Af Lene Hansson Foto: Andreas Beck og Camilla Rønde, oktober 2012

Læs mere

Opskrifter fra Byens Køkken

Opskrifter fra Byens Køkken Opskrifter fra Byens Køkken Alle opskrifterne er udviklet i kreativt samarbejde mellem medarbejderne i Byens Køkken og kokken Claus Holm, som siden har arbejdet videre med opskrifterne. Hans forslag kan

Læs mere

Knasende sund Pizza. Forvarm ovnen til 220 grader C.

Knasende sund Pizza. Forvarm ovnen til 220 grader C. Sunde Opskrifter Knasende sund Pizza 2 dl Hvedemel 3 dl Fuldkornsmel 25 g Gær 1 spsk Olivenolie 2 dl Lunkent vand 1 2 tsk Sukker 1 tsk Salt Forvarm ovnen til 220 grader C. Opløs gæren i det lunkne vand,

Læs mere

Mandag: Chili con carne med bønner og perlespelt med grønne asparges 4 personer

Mandag: Chili con carne med bønner og perlespelt med grønne asparges 4 personer Mandag: Chili con carne med bønner og perlespelt med grønne asparges Chili con carne: 800 g hakket dansk oksekød, magert og af god kvalitet 2 løg, pillet og finthakket 1 chili, meget finthakket 2 fed hvidløg,

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber.

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber. Madplan for uge 8 Mandag: Omelet med persille, torskerogn og kartofler og porrer: Til 4 personer 8 æg 60 g mælk 20 g smør 300 g torskerogn, skåret i skiver og ristet 2 store håndfulde frisk persille, plukket

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. KOSTPLAN - UgE 26 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienser til weekendhygge ikke medtaget): Fokus grønt: Gulerødder Forårsløg Hvidløg Frugt og grønt: Squash Champignon Hvidkålshoved

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag skærtorsdag Langfredag Fyldt Kylling med Fyldte Grøntsagslasagne skrubbefilet tomatsauce

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT

GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT 8 grillpølser Kartoffelsalat: 1 kg kartofler 4 æg 1 pk. bacon i tern, 120-150 g 2 dl cheddarost i tern 2 dl finthakket porre GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT Dressing: 2 dl græsk yoghurt ½ dl tomatpuré 2

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Opskrifter Januar 2015

Opskrifter Januar 2015 Farsbrød i butterdej 250 g spinat 30 g smør 125 g champignon 600 g hakket kalv -og flæskekød 1 æg 1 tsk. salt Peber 1 fed hakket hvidløg ½ tsk. paprika 5 plader butterdej Æg til pensling Damp spinaten

Læs mere

Gourmet. Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs

Gourmet. Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs Gourmet Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs Grillet tun med majssalsa 4 stk. tunsteaks, ca. 1 cm tykke Majssalsa: 1 mango i små tern 1/2 agurk i små tern 2 små rødløg, finthakket Saften

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

OPSKRIFTSHÆFTE. 10 sunde opskrifter til inspiration

OPSKRIFTSHÆFTE. 10 sunde opskrifter til inspiration OPSKRIFTSHÆFTE 10 sunde opskrifter til inspiration Fiskesuppe m. laks og rejer Ingredienser 1 løg 4 mellemstore gulerødder 1 fennikel 3 porrer 1spsk olivenolie 1½l grønsagsbouillon 1tsk gurkemeje salt

Læs mere

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer:

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer: Sildesalat med karry Ingredienser til 4 personer: 200 g marinerede sildefileter 3 spsk. cremefraiche 18 % 1 dl yoghurt naturel max. 3,5 % 2 tsk. karry friskkværnet peber 1 stort æble, fx Cox Orange 1 rødløg

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur Sundhed er for alle Opskrifter Maj 2015 Sundhed Idræt og Kultur Forord Denne kogebog er udarbejdet efter afholdelse af et sundhedsfremmende kursus Sundhed er for alle målrettet borgere med medfødt hjerneskade/

Læs mere

Lav mad med Mille: Muffins med hvid chokolade & majs. Sådan gør du: Det skal du bruge: (ca. 9-10 muffins)

Lav mad med Mille: Muffins med hvid chokolade & majs. Sådan gør du: Det skal du bruge: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvid chokolade & majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 æg 1 dl yoghurt fx græsk yoghurt Revet appelsinskal fra 1 ubehandlet appelsin 180 g hvedemel 1½ tsk bagepulver 50 g hakket hvid

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester 2. påskedag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Grov pizza med Urtefrikadeller Laksebøffer Porre-løgsuppe Krydder-

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 80-87 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 LAURAS BANAN PANDEKAGER MED GLUTENFRI CORN FLAKES OG BLÅBÆR 6 portioner Ingredienser: 3 bananer 6 æg 40 g knuste Glutenfri Corn Flakes 200 g blåbær 1 tsk vanillepulver

Læs mere

Opskrifter Maj 2015. Fyldt skinkesteg med marinerede kartofler. Gyroskoteletter med varm coleslaw. 1 stk fyldt skinkesteg

Opskrifter Maj 2015. Fyldt skinkesteg med marinerede kartofler. Gyroskoteletter med varm coleslaw. 1 stk fyldt skinkesteg Fyldt skinkesteg med marinerede kartofler 1 stk fyldt skinkesteg Marinerede kartofler: 700 g små kartofler Vand Groft salt 1 spsk. herbes de Provence (fransk krydderiblanding) 1 dl kogende vand 2 spsk.

Læs mere

Uge 31. Indkøb. Basis. Rema1000. Denne uge består madplanen af: Laks bagt m. Pesto, bønner og parmacrisp. Fiskepakke med kartofler og grøntsager

Uge 31. Indkøb. Basis. Rema1000. Denne uge består madplanen af: Laks bagt m. Pesto, bønner og parmacrisp. Fiskepakke med kartofler og grøntsager Denne uge består madplanen af: Uge 31 Laks bagt m. Pesto, bønner og parmacrisp Citronstegt kylling m. Asparges Mexicansk farsbrød med guacamole Nudelsuppe med svampe og forårsløg Fiskepakke med kartofler

Læs mere

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 18 Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 700 g kartofler, kogte 250 g gulerødder, kogte 100 g smør 900 g hakket oksekød 2 løg, finthakket

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU:

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU: ÆG- OG REJESALAT 1 ½ spsk. soja yoghurt (fx Alpro soya naturel) 3 spsk. mayonnaise 1 spsk. ketchup ½ spsk. sukker Lidt citronsaft Smages til med salt og peber 1 hårdkogt æg 150 g rejer Soja yoghurt, mayonnaise

Læs mere

Møre bøffer med sennepssmør og grønkålssalat. Kalvesteg i hvidvin, perleløg og champignon. Opskrift 1 Opskrift 2. 1,2 kg kalvesteg

Møre bøffer med sennepssmør og grønkålssalat. Kalvesteg i hvidvin, perleløg og champignon. Opskrift 1 Opskrift 2. 1,2 kg kalvesteg Kalvesteg i hvidvin, perleløg og champignon Opskrift 1 Opskrift 2 Møre bøffer med sennepssmør og grønkålssalat 1,2 kg kalvesteg 75-100 g bacon eller saltet flæsk 1 flaske hvidvin ½ liter hønsebouillon

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Carne hvidløgsbrød. Karbonader Fisk pakket i. ris. BBQ Rissalat med grøntsager

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Carne hvidløgsbrød. Karbonader Fisk pakket i. ris. BBQ Rissalat med grøntsager Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tomat suppe Chili con Rodfrugtratatouille Karbonader Fisk pakket i med Carne med spidskål parmaskinke hvidløgsbrød

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

4 personer. Ingredienser

4 personer. Ingredienser Fiskefrikadeller med laks og asparges Quinoasalat 3-200 g torskefilet, sejfilet el. lign. uden de små ben Salt Peber ½ løg 1 æg Evt lidt mælk 1 spsk. mel 2-3 skiver røget laks 3 grønne asparges Smør og

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

PHILADELPHIA ELSKER SUPPER

PHILADELPHIA ELSKER SUPPER PHILADELPHIA ELSKER SUPPER TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter SERVERINGSPORTION ı 325 g kj 1008, kcal 241, protein 20,9 g, fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g FORKÆL DIN MAD MED PHILADELPHIA De fleste forbinder

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien Eriks Mad og Musik August 0 Tema: Honning Asparges med hvidskimmelost bundt grønne asparges hvidskimmelost æg Salatblade spsk citronsaft spsk rapsolie tsk honning spsk kapers lille løg Masser af friskhakkede

Læs mere

Kogebog Sommerlejr 2015

Kogebog Sommerlejr 2015 Kogebog Sommerlejr 2015 Lørdag Der er fællesspisning: medbring spisegrej og viskestykke Kyllingelår, Bønnesalat og Pandebrød Pandebrød: Lav evt. dejen til frokost. Bland tørgær, salt, rugmel og hvedemel.

Læs mere

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry. Pip i madkassen Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40 www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.dk Mere end bare madpakker! Vi har udviklet en håndfuld lækre og sunde

Læs mere