SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere dirigent Kurt Andersen, tidligere skoleleder på Marie Mørck s skole. Referat: Kurt Andersen (KA) valgt til dirigent Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er dermed beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsen aflægger beretning ved bestyrelsesformanden Brian Farsinsen (BF). Referat: BF byder velkommen bestyrelsen har glædet sig til denne generalforsamling Bestyrelsen er pt rigt repræsenteret blandt klasserne det nye er, at der er 7 fuldgyldige medlemmer og 2 suppleanter, sidstnævnte deltager ikke i bestyrelsesmøderne, men træder til, hvis der er et bestyrelsesmedlem, som af forskellige årsager kan være nødt til at træde ud. Branding-udvalg mv er nye tiltag, som er kommet rigtig godt i vej. Økonomi: Hvordan sikrer vi at skolen kan bestå mange år fremad? De beslutninger, som er blevet truffet, har været de rigtige, hvilket også kan ses af de tilfredshedsundersøgelser, som I som forældre netop har udfyldt det er rigtig rart at se, at tiltagene virker, og at der er opbakning til dem. Bente Bøttger: Ny tilsynsførende, rigtig godt med mere dybdegående rapporter, super redskab for bestyrelse og ledelse. NY: Ny leder, meget åben og dialogorienteret, involverer personale og alle andre i meget høj grad, hvilket også tydeligt kan mærkes af både forældre, bestyrelse og personale. Kritik fra sidste års GF: Bestyrelsen har taget kritikken til sig og reageret ved bl.a. at udsende nyhedsbreve og lægge referater mv fuldt tilgængelige ud på intra. Derudover har vi afholdt Debataften, som var et hit, dejligt med så mange fremmødte kommer til at være fast tilbud fremover. Spørgeskemaundersøgelse: 2 stk. allerede udsendt godt arbejdsredskab for bestyrelse og brandingudvalg med flere. Elevantal: Desværre meget langt nede den 5/ Skyldes dels, at der gik en klasse mere ud, end hvad der kom ind. Desuden var der desværre en del ekstra familier, som valgte at 1

2 trække deres børn ud. I DAG er der 292 elever, 1 på prøve og 1 mere i pipeline SUPER ledelse og bestyrelse ser frem mod 5/ Facebook og omtaler i diverse lokalaviser har også givet bonus, alt sammen tiltag som er med til at skabe økonomi og genere flere elever til skolen. På lørdag er der messe i Skævinge hallen hvor 7. klasserne har lavet en app, en film og andre ting som kan være med til at tiltrække nye elever fremover. Økonomi: 3-års planen som NY fremlagde sidste år, holder faktisk vand, mere herom fra revisor. Vi ved dog godt, at den økonomiske gevinst, som kommer ved at tage afsked med noget personale, først er ved at være synligt i regnskabet nu. Sygdom med mere: Som alle andre skoler har SØP været ramt af sygdom blandt personalet efter skolereformen, med mange dyre vikartimer til følge. Mere herom under punkt 8. Undervisningsmaterialer og rengøring er begge områder, hvor ledelse og bestyrelse har været inde og detailregulere for at være sikker på at vi får nok for pengene. Statstilskuddet vil være væsentligt højere næste skoleår, grundet stigende elevtal, og dertil kommer flere elever = flere skolepenge. Skolepengene er lavet om til at være 11 rater, søskenderabatten er procentuelt den samme, der er som varslet en skolepengestigning, som får effekt efter sommerferien. Lige her og nu, er vi et pænt stykke foran det budgetterede. Personale: Har gjort et super godt stykke arbejde ift undervisningsplaner, tage imod nye kollegaer, nye børn med videre dejligt! Sidste år var der desværre en meget negativ fokus på personalet, vi skal dog huske på at det ER dog trods alt dem, der sørger for, at vi har børn der er glade når de kommer om morgenen, og glade når de kommer hjem igen tak Ad 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab for Statsautoriseret revisor Erik Møller (EM) forelægger regnskabet til orientering. Referat: Det fulde regnskab, godkendt af bestyrelsen, ligger på skolens hjemmeside, og refereres her som bilag 1. EM gennemgår uddraget af regnskabet, her kaldet bilag 2. Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2014 konklusion: Er konsistent med det fulde regnskab. Det er ledelsens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af skolen aktiver, passiver og finansielle stilling pr Ledelsesberetningen omfatter de elementer, den skal. Resultatdisponering: Årets underskud dækkes ved modregning i egenkapitalen. Resultatopgørelse gennemgåes. Positivt og vigtigt at elevtallet er stigende, ift statstilskuddet kan det dog ikke ses før i 2015 regnskabet, selvom de ekstra skolepenge giver en væsentlig indtægt. Omkostninger: store besparelser ift 2013 regnskabet på bygningsvedligeholdskontoen (skyldes meget store udgifter på den gamle skolebygning i 2013.) Undervisning, ejendom og administration udgør til sammen et driftsresultat på nul før renter, men desværre har det underskud, der har været i året, belastet driftsomkostninger, hvilket giver et underskud for Desuden var afskrivninger ved en fejl ikke indregnet i budgettet for 2014, ærgerligt, men regnes alt sammen og havde afskrivningerne været indregnet i budgettet, var afvigelsen 2

3 mellem realiseret og budget alt i alt på ud af en omsætning på ca. 19 millioner, så faktisk ikke så dårligt, set fra helikopterperspektivet. Lønninger for januar 2015 er udbetalt december 2014 (forudlønnet), og indgår derfor i 2014 regnskabet. Egenkapital: 2,7 millioner efter reduktion af årets underskud. Passiver: Kreditforeningslån, 2 lån med en restgæld på i alt lige under 11 millioner. Lånene er et F5 lån med variabel rente, det andet et fastforrentet på 2 %. Balancesum: 19,7 millioner. Marianne, mor til Emilie 2. klasse og Frederik 5. klasse: Er klassekasserne kreditorbeskyttede? Hvordan forholder man sig der? EM: Pengene står i Jyske bank og nej, de er ikke kreditorbeskyttede, idet det er en skole i fremgang, og ikke en lukningstruet skole! Christina, mor til Ingeborg 5.klasse: Særskilt vikarbudget? NY: Kommer senere Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Ad 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for Skoleleder Kurt Nymann (NY) forelægger budget 2015 til orientering. Referat: NY fremlægger driftsbudget og likviditetsbudget. Forudsætningerne for dette budget er den 3-års plan, som blev fremlagt på generalforsamlingen (GF) sidste år. En sådan 3-årsplan tager tid: Første år kan man ikke se det, andet år bliver det bedre, tredje år boner det ind på kontoen. De afskedigelser, som lige var blevet effektueret ved GF 2014, har SØP først for en måned siden udbetalt den sidste løncheck på. SØP har naturligvis været inde og se på ændringer i den almindelige drift. Busserne alene koster årligt, det er en af de største udgiftsposter, men fjerner vi busserne, lukker vi skolen, så det er andre ændringer vi har været inde og se på. Som revisor siger: Underskuddet er faktisk ikke så slemt, for var der IKKE blevet gjort noget i form af afskedigelser mv, så havde underskuddet været så stort, at skolen allerede var lukket. Vi skal dog alligevel helst op og have et budgetteret overskud på en million for at have råd til fejl og/eller uforudsete udgifter. Forudsætninger for budget: Drift: Almindelig drift der er svær at ændre på Bevidste valg fra bestyrelsens side Aktuelle småjusteringer Ændret drift Hvad kan gå galt: Store skader der ikke er forsikringsdækket Sygdom (Langtidssygdom koster årligt, hvilket ikke er hvad medarbejderne får i løn, men derimod hvad det rent faktisk koster SØP) 3

4 Statstilskud: Fastsættes 5/9 hvert år Justeres 1. december for perioden 1/8-31/12 Betales herefter månedsvis frem til 31. juli (Udbetales videre frem til 30. november) På baggrund af 5. September-tal justeres igen 1. december Budget 2015 Indtægter (kommer den 1. i måneden) Statstilskud Forældrebetaling Andre indtægter (skolebod) Udgifter Drift (månedlig, kvartal, år etc.) Almindelig løbende drift Statstilskuddet omfatter: Tilskud til elever (ca pr elev pr år) Bygninger Skolefritidsordning SU-støtte (skal søges hvert år) Inklusionstilskud Andet (tilskud til friplads) I alt ca. 13. Millioner kr. Forældrebetalingen omfatter: Skolepenge Gebyrer (giro) Moderation (Søskenderabat) Forældrebetalt skolefritidsordning Forældrebetaling for klub Andre forældreindtægter I alt ca. 6 millioner kr. Sum af indtægter: Ca. 19 millioner, som skal fordels ud på 21 budgetområder. Udgifter til løn: Lærer, SFO, vikarer, ledelse. Administrativt personale bogholderfunktionen er nu købt ude i byen, i stedet for at have en fastansat fungerer rigtig godt! Teknisk personale pedeller mv. Pt. bruges ca pr måned på vikarer, formentlig nede på det halve hen mod sommerferien Faste udgifter: Rengøri ng (Har skiftet selskab, sparer ,- bokser lidt med kvaliteten pt, men det skal nok komme på plads) Leje af lokaler (Slangerup hallen: idræt, svømning, drama mv) Skatter og afgifter Renter 4

5 Prioritetsrenter Afdrag prioriteter Restudgifter: Udgifter til SFO og undervisning: Meget stor pulje af konti, herunder busser, ledelsen er pt ved at kigge på disse konti og ønsker at lægge en ny plan for en del af pengene. Vedligehold (Bygninger inde og ude, tekniske installationer mv) Varme og el Andre driftsudgifter Lederomkostninger Administration I til VI (Kontorartikler, telefon, porto, kontorinventar, vedligeholdelse af IT, EDB udgifter, dertil kommer revisionshonorar, advokat, regnskabsassistance og annoncering/brochurer/årsskrifter.) Forsikringer, Brandmateriel, G4S (obligatorisk for at forsikringen er gældende), andre kontingenter. Bestyrelsesudgifter, kurser, møder/kurser for ledelse, personaleomkostninger, Bankgebyrer, kassedifference, låneomkostninger, diverse. Udgifter SFO: Materialer, legeplads, feriepasning, EDB, materialer, frugtordning, kursus). Frugtordning er dog blevet sparet væk af bestyrelsen, udgiften var på årligt. Udgifter undervisning: Fag (24 fag-konti) IT (ca årligt) Skoleboden Bibliotek, skolevejleder, elevråd, projekter, afgangsprøver) Arrangementer og emneuger AV og inventar Befordring af elever Lærerkurser, tjenesterejser Leasing af net Alt i alt for budget 2015: Indtægter: ca. 19 mio., udgifter ca. 18 mio., budgetteret overskud: ,- Banken har ikke stillet krav ang. størrelsen af overskuddet, og er generelt indstillet på at samarbejde med SØP, da de har kautioneret for alle skolens lån, og derfor ingen interesse har i at lukke skolen. Fru Franck har desværre fået nyt arbejde, men hendes arbejde på SØP skal stadig udføres, derfor er NY og Jens Ole Thorup i gang med en plan for at få andre til at udføre en del af opgaverne, men restbeløbet af Fru Francks løn har vi i overskud. Samme for bogholder. F5 lånet forbliver et F5 frem for et F1 lån, der var en meget lille forskel/lille besparelse og til gengæld får vi en kendt rente i 5 år. Lånet blev refinansieret automatisk ved årsskiftet, så det er den nye rente, som der er budgetteret med. Inklusionspenge: Tildeles fra staten uanset hvor mange elever skolerne har med eller uden diagnoser. Kommentar fra forælder: Skolen har IKKE noget fundamentalt problem og går IKKE nedenom og hjem, det er meget vigtigt, at alle forældre kommunikationsmæssigt forstår at bakke op om skolen. Bestyrelsen har været inde og vise rettidig omhu, men på den lange bane er der ikke planlagt nogen omkostningsbesparelser. NY svarer: Pt spænder vi 5

6 livremmen ind, ja, men når vi kommer hen i 2016 og pengene for alvor kommer ind, kan vi begynde at bruge penge vi skal have kassekreditten ned først, før vi kan begynde at investere. Anden unavngiven forælder: Hvad med at sætte skolepengene op? NY: Vi har jo lige spurgt forældrene (tilfredshedsundersøgelsen plus den anden undersøgelse), de har givet os rigtig gode fingerpeg omkring hvad forældrene gerne vil, og nogen ønsker/mener/tænker noget andet end andre. Derudover ER der som bekendt iværksat skolepengestigning med effekt efter sommerferien. Spørgsmål fra endnu en unavngiven forælder: Hvis man tager indtægterne til rådighed pr elev på denne skole og sammenligner med en elev på en folkeskole, hvordan ser tallet så ud? NY: Der er for nylig lavet en landsdækkende opgørelse, hvor vi ligger ok på gennemsnitsniveau. Dirigenten foreslår, at forsamlingen går videre med dagsordenen, grundet det fremskredne tidspunkt. Ad 5. Valg af tilsynsførende for 2015 og fremadrettet. På generalforsamlingen i 2014 blev Bente Bøttger valgt som tilsynsførende for et år grundet Vibeke Larsens sygdom. Der skal derfor igen i år vælges tilsynsførende fremadrettet. I den forbindelse skal der tages stilling til: a. Fastsættelse af funktionsperioden Bestyrelsen foreslår perioden fastsættes for kommende fireårsperiode frem til generalforsamlingen i marts 2019 b. Beslutning om tilsynet skal udføres af en eller flere personer Bestyrelsen foreslår at tilsynet udføres af en person c. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling af tilsynsaktiviteter Udgår hvis pkt. 5b vedtages d. Valg af tilsynsførende (Reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende følges) Bestyrelsen foreslår at nuværende tilsynsførende Bente Bøttger vælges som tilsynsførende for perioden Referat: a: Vedtaget b: Vedtaget c: Udgår d: Vedtaget BB orienterer: Har besøgt stort set alle fag i alle klasser undtagen 4.B. Beretninger ligger på intra, men konklusionen er, at skolen fagligt såvel som pædagogisk lever op til alle krav dvs en blank påtegning Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jf. vedtægter for selvejende institution Sigerslevøster Privatskole skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år til bestyrelsen i Da der samtidig er et medlem der i indeværende bestyrelsesperiode har forladt bestyrelsen, skal der vælges endnu et medlem for et år. Ethvert medlem af forældrekredsen har ret til at foreslå kandidater på mødet. Der henvises endvidere til skolens hjemmeside, hvor informationsfolderen om bestyrelsesarbejdet kan findes. 6

7 På valg ved ordinært valg i 2015 (for to år) er: Brian Farsinsen Julie Wilson (ønsker ikke genvalg) Line Thillemann På valg ekstraordinært i 2015 (for et år) er: Charlotte Clausen, der sidder som suppleant for Jens Peder Knudsen, der er fratrådt bestyrelsen i indeværende periode Nedenstående medlemmer af forældrekredsen har henvendt sig som kandidater til en ordinær valgperiode på to år: Brian Farsinsen (nuværende formand af bestyrelsen) Line Thillemann (nuværende medlem af bestyrelsen) Charlotte Clausen (nuværende medlem af bestyrelsen) Kim Hendry Christina Nyengaard (CN) Tina Nielsen (TN) Susanne Poulsen (SP) Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. CN, TN og SP blev opstillet på mødet. Valghandling foretages, stemmesedler indsamles af Merete Franck. Stemmeoptællere: Jens Ole Thorup og Anette Testrup. Resultat: Brian Farsinsen: 47 Line Thillemann: 18 Charlotte Clausen: 26 Kim Hendry: 4 Christina Nyengaard: 17 Tina Nielsen: 12 Susanne Poulsen: 20 Susanne Poulsen, Charlotte Clausen og Brian Farsinsen er hermed valgt for en 2-årig periode hver. Nedenstående medlem af forældrekredsen har henvendt sig som kandidat til en valgperiode på et år: Bettina Henningsen Christina Nyengaard (CN) Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. CN opstillet på mødet. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valghandling foretages, indsamles af Merete Franck. Stemmeoptællere: Jens Ole Thorup og Anette Testrup. Resultat: Bettina Henningsen: 18 Christina Nyengaard: 28 7

8 Christina Nyengaard er dermed valgt for en 1-årig periode. Ad 7. Valg af suppleanter Forældrekredsen har tidligere fastsat, at der skal vælges to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at der er ordinære bestyrelsesmedlemmer, der permanent udtræder af bestyrelsen i valgperioden. Der skal derfor træffes nedenstående beslutninger: a. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter Bestyrelsen foreslår, at der vælges to suppleanter for et år b. Valg af suppleanter Opstilling af suppleanter. Nedenstående har givet udtryk for de ønsker at opstille som suppleanter: o Julie Wilson (nuværende medlem af bestyrelsen) o Susanne Poulsen Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. Da Susanne Poulsen allerede er valgt ind, opstiller Marianne Beck Jensen i stedet for. Fastsættelse af antal suppleanter: Forsamlingen tiltræder, at der vælges 2 suppleanter. Valg af suppleanter da det er fredsvalg, afgives der ingen stemmer, Marianne Beck Jensen og Julie Wilson er dermed valgt som suppleanter for en 1-årig periode. Ad 8. Indkomne forslag Der er pt. ikke indkommet forslag, men der er udtrykt ønske om, at der bliver orienteret om vikarsituationen. Referat: 8% fravær, når der renses for langtidssygdom. Det er meget, men der er landet over markant stigning i sygefravær blandt pædagoger og lærere efter reformen. De 8% fravær dækker over: Sygdom Barns 1. og 2. sygedag lærerne er her på stedet rigtig gode til at forvalte dette på en ordentlig måde. Omsorgsdage KTO-forliget (man har ret til at holde fri når man skal giftes eller har sølvbryllup). 6. ferieuge (2015) det er blevet besluttet, at lærerne har ret til at holde fri denne uge, i stedet for at blive regnet ind over året eller udbetalt som løn. Spørgsmål fra salen: Hvad er strategien? NY: De er fagligt kompetente de vikarer vi har, men de har ikke den pædagogisk didakte tilgang som en uddannet lærer har. MF: Alle vores vikarer bliver tilknyttet en mentor, som laver supervision med dem. Vi følger vores vikarer tæt, og nogle klasser er mere udfordrende end andre, og nogle vikarer er mere interesserede i nogle fag end andre. NY: Alternativet er, at vi skal købe en anden vikar, eller også skal nogle af børnene sidde alene det har vi faktisk prøvet i nogle af de større klasser, for de sidder faktisk mere stille og laver noget end når der står en ung, smart vikar. 8

9 Man kan også sige, at børnene måske får mere ud af at have to vikartimer hvor de får matematik i stedet for at have to vikartimer i håndværk og design med en vikar, som er bogligt dygtig, men måske ikke kreativt anlagt børnene skal jo have vikar uanset hvad, og så kan de lige så godt få noget ud af det og have f.eks. matematik i stedet i de pågældende timer. Fra salen: Vikarplaner på ugebasis ville være godt, såedes at vi som forældre kan gå ind og tage ansvar for at følge op på fagene. Tiltag: Aftale om at gøre noget (problem for hele skoleområdet) Tiltag der hvor det er muligt: Fysiske skavanker = fysiske skavanker (vi er nødt til at lade folk komme på sygehuset) Sammenkobling mellem reformtiltag og arbejdstidsregler (lov 409) Bedre det psykiske arbejdsmiljø - fællesopgave Børnekulturen galopperer derudaf = børnene forandrer sig og børnegruppen forandrer sig Matcher børnene det de plejer? Medarbejdergruppen må forandre sig, så den matcher børnene Vi skaber fællesskabskultur (det er ikke mig, det er vi Systemisk tænkning, narrativ tilgang osv et sådant kursus for alle lærerne koster ,-kr) Efter-/videreuddannelse af personale Ad 9. Eventuelt a. Orientering om Værdigrundlag og skoleprofil (skoleleder Kurt Nymann) Værdier: Glæde, høj faglighed, trygt læringsmiljø, selvværd, selvtillid og tillid. Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre. Læringsparathed nu og i fremtiden. Almen dannelse. Skoleprofil: (Hvad betyder hurra-ordene for os som skole: Se hjemmesiden) Alt i alt: Børnene er forældrenes, men vi samarbejder om dem! b. Orientering om fortsatte reformtiltag (skoleleder Kurt Nymann) Flere timer til de enkelte klasser Styrket engelsk Håndværk og design Valgfag i 7. Og 8. Klasse Sprog i 9. Klasse Undervisning i 7. på de tidspunkter, hvor konfirmationsundervisning var aflyst Næste år: Ligestiller fransk med tysk, med forsøg i 4. klasse Styrke lektiecafe med lærerpersonale Fastholder timetal Indfører to faggrupper på de store klasser: Naturvidenskab og Samfundsorientering/historie/geografi Idræt i 9. + en lektion, muligvis semesterprøver (idræt er blevet udtræksfag til eksamen i 9. klasse) Valgfag Udvidet undervisning 9

10 Pædagogisk tretrinsraket (udbygning af årsplaner, plan for lektier i udvalgte fag og årgange, timeløse fag/almen dannelse, bevægelse skal ind i den faglige undervisning) Teamdannelse cementeres Parallellæsning af timer Ugentlige morgensamlinger til de små og 14-dags morgensamlinger til de store Udvidet brug af intra/øget information Generalforsamlingen ophævet i god ro og orden klokken 22:14. Kom godt hjem og gå ud og fortæl de gode historier På bestyrelsens vegne Skolebestyrelsesformand Brian Farsinsen (Referent JW) 10

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12- 2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 27-11-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund

Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole Onsdag d.18. marts 2015 Referent: Tina Parslund 1. Skolekoret sang Forårssange 2. Velkomst ved formanden 3. Valg af dirigent: Bente Bøttger blev valgt.

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DIA PRIVATSKOLE Hjemsted og formål 1 DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans Gade 25, 2200 København N. CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere