SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere dirigent Kurt Andersen, tidligere skoleleder på Marie Mørck s skole. Referat: Kurt Andersen (KA) valgt til dirigent Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er dermed beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsen aflægger beretning ved bestyrelsesformanden Brian Farsinsen (BF). Referat: BF byder velkommen bestyrelsen har glædet sig til denne generalforsamling Bestyrelsen er pt rigt repræsenteret blandt klasserne det nye er, at der er 7 fuldgyldige medlemmer og 2 suppleanter, sidstnævnte deltager ikke i bestyrelsesmøderne, men træder til, hvis der er et bestyrelsesmedlem, som af forskellige årsager kan være nødt til at træde ud. Branding-udvalg mv er nye tiltag, som er kommet rigtig godt i vej. Økonomi: Hvordan sikrer vi at skolen kan bestå mange år fremad? De beslutninger, som er blevet truffet, har været de rigtige, hvilket også kan ses af de tilfredshedsundersøgelser, som I som forældre netop har udfyldt det er rigtig rart at se, at tiltagene virker, og at der er opbakning til dem. Bente Bøttger: Ny tilsynsførende, rigtig godt med mere dybdegående rapporter, super redskab for bestyrelse og ledelse. NY: Ny leder, meget åben og dialogorienteret, involverer personale og alle andre i meget høj grad, hvilket også tydeligt kan mærkes af både forældre, bestyrelse og personale. Kritik fra sidste års GF: Bestyrelsen har taget kritikken til sig og reageret ved bl.a. at udsende nyhedsbreve og lægge referater mv fuldt tilgængelige ud på intra. Derudover har vi afholdt Debataften, som var et hit, dejligt med så mange fremmødte kommer til at være fast tilbud fremover. Spørgeskemaundersøgelse: 2 stk. allerede udsendt godt arbejdsredskab for bestyrelse og brandingudvalg med flere. Elevantal: Desværre meget langt nede den 5/ Skyldes dels, at der gik en klasse mere ud, end hvad der kom ind. Desuden var der desværre en del ekstra familier, som valgte at 1

2 trække deres børn ud. I DAG er der 292 elever, 1 på prøve og 1 mere i pipeline SUPER ledelse og bestyrelse ser frem mod 5/ Facebook og omtaler i diverse lokalaviser har også givet bonus, alt sammen tiltag som er med til at skabe økonomi og genere flere elever til skolen. På lørdag er der messe i Skævinge hallen hvor 7. klasserne har lavet en app, en film og andre ting som kan være med til at tiltrække nye elever fremover. Økonomi: 3-års planen som NY fremlagde sidste år, holder faktisk vand, mere herom fra revisor. Vi ved dog godt, at den økonomiske gevinst, som kommer ved at tage afsked med noget personale, først er ved at være synligt i regnskabet nu. Sygdom med mere: Som alle andre skoler har SØP været ramt af sygdom blandt personalet efter skolereformen, med mange dyre vikartimer til følge. Mere herom under punkt 8. Undervisningsmaterialer og rengøring er begge områder, hvor ledelse og bestyrelse har været inde og detailregulere for at være sikker på at vi får nok for pengene. Statstilskuddet vil være væsentligt højere næste skoleår, grundet stigende elevtal, og dertil kommer flere elever = flere skolepenge. Skolepengene er lavet om til at være 11 rater, søskenderabatten er procentuelt den samme, der er som varslet en skolepengestigning, som får effekt efter sommerferien. Lige her og nu, er vi et pænt stykke foran det budgetterede. Personale: Har gjort et super godt stykke arbejde ift undervisningsplaner, tage imod nye kollegaer, nye børn med videre dejligt! Sidste år var der desværre en meget negativ fokus på personalet, vi skal dog huske på at det ER dog trods alt dem, der sørger for, at vi har børn der er glade når de kommer om morgenen, og glade når de kommer hjem igen tak Ad 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab for Statsautoriseret revisor Erik Møller (EM) forelægger regnskabet til orientering. Referat: Det fulde regnskab, godkendt af bestyrelsen, ligger på skolens hjemmeside, og refereres her som bilag 1. EM gennemgår uddraget af regnskabet, her kaldet bilag 2. Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2014 konklusion: Er konsistent med det fulde regnskab. Det er ledelsens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af skolen aktiver, passiver og finansielle stilling pr Ledelsesberetningen omfatter de elementer, den skal. Resultatdisponering: Årets underskud dækkes ved modregning i egenkapitalen. Resultatopgørelse gennemgåes. Positivt og vigtigt at elevtallet er stigende, ift statstilskuddet kan det dog ikke ses før i 2015 regnskabet, selvom de ekstra skolepenge giver en væsentlig indtægt. Omkostninger: store besparelser ift 2013 regnskabet på bygningsvedligeholdskontoen (skyldes meget store udgifter på den gamle skolebygning i 2013.) Undervisning, ejendom og administration udgør til sammen et driftsresultat på nul før renter, men desværre har det underskud, der har været i året, belastet driftsomkostninger, hvilket giver et underskud for Desuden var afskrivninger ved en fejl ikke indregnet i budgettet for 2014, ærgerligt, men regnes alt sammen og havde afskrivningerne været indregnet i budgettet, var afvigelsen 2

3 mellem realiseret og budget alt i alt på ud af en omsætning på ca. 19 millioner, så faktisk ikke så dårligt, set fra helikopterperspektivet. Lønninger for januar 2015 er udbetalt december 2014 (forudlønnet), og indgår derfor i 2014 regnskabet. Egenkapital: 2,7 millioner efter reduktion af årets underskud. Passiver: Kreditforeningslån, 2 lån med en restgæld på i alt lige under 11 millioner. Lånene er et F5 lån med variabel rente, det andet et fastforrentet på 2 %. Balancesum: 19,7 millioner. Marianne, mor til Emilie 2. klasse og Frederik 5. klasse: Er klassekasserne kreditorbeskyttede? Hvordan forholder man sig der? EM: Pengene står i Jyske bank og nej, de er ikke kreditorbeskyttede, idet det er en skole i fremgang, og ikke en lukningstruet skole! Christina, mor til Ingeborg 5.klasse: Særskilt vikarbudget? NY: Kommer senere Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Ad 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for Skoleleder Kurt Nymann (NY) forelægger budget 2015 til orientering. Referat: NY fremlægger driftsbudget og likviditetsbudget. Forudsætningerne for dette budget er den 3-års plan, som blev fremlagt på generalforsamlingen (GF) sidste år. En sådan 3-årsplan tager tid: Første år kan man ikke se det, andet år bliver det bedre, tredje år boner det ind på kontoen. De afskedigelser, som lige var blevet effektueret ved GF 2014, har SØP først for en måned siden udbetalt den sidste løncheck på. SØP har naturligvis været inde og se på ændringer i den almindelige drift. Busserne alene koster årligt, det er en af de største udgiftsposter, men fjerner vi busserne, lukker vi skolen, så det er andre ændringer vi har været inde og se på. Som revisor siger: Underskuddet er faktisk ikke så slemt, for var der IKKE blevet gjort noget i form af afskedigelser mv, så havde underskuddet været så stort, at skolen allerede var lukket. Vi skal dog alligevel helst op og have et budgetteret overskud på en million for at have råd til fejl og/eller uforudsete udgifter. Forudsætninger for budget: Drift: Almindelig drift der er svær at ændre på Bevidste valg fra bestyrelsens side Aktuelle småjusteringer Ændret drift Hvad kan gå galt: Store skader der ikke er forsikringsdækket Sygdom (Langtidssygdom koster årligt, hvilket ikke er hvad medarbejderne får i løn, men derimod hvad det rent faktisk koster SØP) 3

4 Statstilskud: Fastsættes 5/9 hvert år Justeres 1. december for perioden 1/8-31/12 Betales herefter månedsvis frem til 31. juli (Udbetales videre frem til 30. november) På baggrund af 5. September-tal justeres igen 1. december Budget 2015 Indtægter (kommer den 1. i måneden) Statstilskud Forældrebetaling Andre indtægter (skolebod) Udgifter Drift (månedlig, kvartal, år etc.) Almindelig løbende drift Statstilskuddet omfatter: Tilskud til elever (ca pr elev pr år) Bygninger Skolefritidsordning SU-støtte (skal søges hvert år) Inklusionstilskud Andet (tilskud til friplads) I alt ca. 13. Millioner kr. Forældrebetalingen omfatter: Skolepenge Gebyrer (giro) Moderation (Søskenderabat) Forældrebetalt skolefritidsordning Forældrebetaling for klub Andre forældreindtægter I alt ca. 6 millioner kr. Sum af indtægter: Ca. 19 millioner, som skal fordels ud på 21 budgetområder. Udgifter til løn: Lærer, SFO, vikarer, ledelse. Administrativt personale bogholderfunktionen er nu købt ude i byen, i stedet for at have en fastansat fungerer rigtig godt! Teknisk personale pedeller mv. Pt. bruges ca pr måned på vikarer, formentlig nede på det halve hen mod sommerferien Faste udgifter: Rengøri ng (Har skiftet selskab, sparer ,- bokser lidt med kvaliteten pt, men det skal nok komme på plads) Leje af lokaler (Slangerup hallen: idræt, svømning, drama mv) Skatter og afgifter Renter 4

5 Prioritetsrenter Afdrag prioriteter Restudgifter: Udgifter til SFO og undervisning: Meget stor pulje af konti, herunder busser, ledelsen er pt ved at kigge på disse konti og ønsker at lægge en ny plan for en del af pengene. Vedligehold (Bygninger inde og ude, tekniske installationer mv) Varme og el Andre driftsudgifter Lederomkostninger Administration I til VI (Kontorartikler, telefon, porto, kontorinventar, vedligeholdelse af IT, EDB udgifter, dertil kommer revisionshonorar, advokat, regnskabsassistance og annoncering/brochurer/årsskrifter.) Forsikringer, Brandmateriel, G4S (obligatorisk for at forsikringen er gældende), andre kontingenter. Bestyrelsesudgifter, kurser, møder/kurser for ledelse, personaleomkostninger, Bankgebyrer, kassedifference, låneomkostninger, diverse. Udgifter SFO: Materialer, legeplads, feriepasning, EDB, materialer, frugtordning, kursus). Frugtordning er dog blevet sparet væk af bestyrelsen, udgiften var på årligt. Udgifter undervisning: Fag (24 fag-konti) IT (ca årligt) Skoleboden Bibliotek, skolevejleder, elevråd, projekter, afgangsprøver) Arrangementer og emneuger AV og inventar Befordring af elever Lærerkurser, tjenesterejser Leasing af net Alt i alt for budget 2015: Indtægter: ca. 19 mio., udgifter ca. 18 mio., budgetteret overskud: ,- Banken har ikke stillet krav ang. størrelsen af overskuddet, og er generelt indstillet på at samarbejde med SØP, da de har kautioneret for alle skolens lån, og derfor ingen interesse har i at lukke skolen. Fru Franck har desværre fået nyt arbejde, men hendes arbejde på SØP skal stadig udføres, derfor er NY og Jens Ole Thorup i gang med en plan for at få andre til at udføre en del af opgaverne, men restbeløbet af Fru Francks løn har vi i overskud. Samme for bogholder. F5 lånet forbliver et F5 frem for et F1 lån, der var en meget lille forskel/lille besparelse og til gengæld får vi en kendt rente i 5 år. Lånet blev refinansieret automatisk ved årsskiftet, så det er den nye rente, som der er budgetteret med. Inklusionspenge: Tildeles fra staten uanset hvor mange elever skolerne har med eller uden diagnoser. Kommentar fra forælder: Skolen har IKKE noget fundamentalt problem og går IKKE nedenom og hjem, det er meget vigtigt, at alle forældre kommunikationsmæssigt forstår at bakke op om skolen. Bestyrelsen har været inde og vise rettidig omhu, men på den lange bane er der ikke planlagt nogen omkostningsbesparelser. NY svarer: Pt spænder vi 5

6 livremmen ind, ja, men når vi kommer hen i 2016 og pengene for alvor kommer ind, kan vi begynde at bruge penge vi skal have kassekreditten ned først, før vi kan begynde at investere. Anden unavngiven forælder: Hvad med at sætte skolepengene op? NY: Vi har jo lige spurgt forældrene (tilfredshedsundersøgelsen plus den anden undersøgelse), de har givet os rigtig gode fingerpeg omkring hvad forældrene gerne vil, og nogen ønsker/mener/tænker noget andet end andre. Derudover ER der som bekendt iværksat skolepengestigning med effekt efter sommerferien. Spørgsmål fra endnu en unavngiven forælder: Hvis man tager indtægterne til rådighed pr elev på denne skole og sammenligner med en elev på en folkeskole, hvordan ser tallet så ud? NY: Der er for nylig lavet en landsdækkende opgørelse, hvor vi ligger ok på gennemsnitsniveau. Dirigenten foreslår, at forsamlingen går videre med dagsordenen, grundet det fremskredne tidspunkt. Ad 5. Valg af tilsynsførende for 2015 og fremadrettet. På generalforsamlingen i 2014 blev Bente Bøttger valgt som tilsynsførende for et år grundet Vibeke Larsens sygdom. Der skal derfor igen i år vælges tilsynsførende fremadrettet. I den forbindelse skal der tages stilling til: a. Fastsættelse af funktionsperioden Bestyrelsen foreslår perioden fastsættes for kommende fireårsperiode frem til generalforsamlingen i marts 2019 b. Beslutning om tilsynet skal udføres af en eller flere personer Bestyrelsen foreslår at tilsynet udføres af en person c. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling af tilsynsaktiviteter Udgår hvis pkt. 5b vedtages d. Valg af tilsynsførende (Reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende følges) Bestyrelsen foreslår at nuværende tilsynsførende Bente Bøttger vælges som tilsynsførende for perioden Referat: a: Vedtaget b: Vedtaget c: Udgår d: Vedtaget BB orienterer: Har besøgt stort set alle fag i alle klasser undtagen 4.B. Beretninger ligger på intra, men konklusionen er, at skolen fagligt såvel som pædagogisk lever op til alle krav dvs en blank påtegning Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jf. vedtægter for selvejende institution Sigerslevøster Privatskole skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år til bestyrelsen i Da der samtidig er et medlem der i indeværende bestyrelsesperiode har forladt bestyrelsen, skal der vælges endnu et medlem for et år. Ethvert medlem af forældrekredsen har ret til at foreslå kandidater på mødet. Der henvises endvidere til skolens hjemmeside, hvor informationsfolderen om bestyrelsesarbejdet kan findes. 6

7 På valg ved ordinært valg i 2015 (for to år) er: Brian Farsinsen Julie Wilson (ønsker ikke genvalg) Line Thillemann På valg ekstraordinært i 2015 (for et år) er: Charlotte Clausen, der sidder som suppleant for Jens Peder Knudsen, der er fratrådt bestyrelsen i indeværende periode Nedenstående medlemmer af forældrekredsen har henvendt sig som kandidater til en ordinær valgperiode på to år: Brian Farsinsen (nuværende formand af bestyrelsen) Line Thillemann (nuværende medlem af bestyrelsen) Charlotte Clausen (nuværende medlem af bestyrelsen) Kim Hendry Christina Nyengaard (CN) Tina Nielsen (TN) Susanne Poulsen (SP) Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. CN, TN og SP blev opstillet på mødet. Valghandling foretages, stemmesedler indsamles af Merete Franck. Stemmeoptællere: Jens Ole Thorup og Anette Testrup. Resultat: Brian Farsinsen: 47 Line Thillemann: 18 Charlotte Clausen: 26 Kim Hendry: 4 Christina Nyengaard: 17 Tina Nielsen: 12 Susanne Poulsen: 20 Susanne Poulsen, Charlotte Clausen og Brian Farsinsen er hermed valgt for en 2-årig periode hver. Nedenstående medlem af forældrekredsen har henvendt sig som kandidat til en valgperiode på et år: Bettina Henningsen Christina Nyengaard (CN) Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. CN opstillet på mødet. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valghandling foretages, indsamles af Merete Franck. Stemmeoptællere: Jens Ole Thorup og Anette Testrup. Resultat: Bettina Henningsen: 18 Christina Nyengaard: 28 7

8 Christina Nyengaard er dermed valgt for en 1-årig periode. Ad 7. Valg af suppleanter Forældrekredsen har tidligere fastsat, at der skal vælges to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at der er ordinære bestyrelsesmedlemmer, der permanent udtræder af bestyrelsen i valgperioden. Der skal derfor træffes nedenstående beslutninger: a. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter Bestyrelsen foreslår, at der vælges to suppleanter for et år b. Valg af suppleanter Opstilling af suppleanter. Nedenstående har givet udtryk for de ønsker at opstille som suppleanter: o Julie Wilson (nuværende medlem af bestyrelsen) o Susanne Poulsen Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. Da Susanne Poulsen allerede er valgt ind, opstiller Marianne Beck Jensen i stedet for. Fastsættelse af antal suppleanter: Forsamlingen tiltræder, at der vælges 2 suppleanter. Valg af suppleanter da det er fredsvalg, afgives der ingen stemmer, Marianne Beck Jensen og Julie Wilson er dermed valgt som suppleanter for en 1-årig periode. Ad 8. Indkomne forslag Der er pt. ikke indkommet forslag, men der er udtrykt ønske om, at der bliver orienteret om vikarsituationen. Referat: 8% fravær, når der renses for langtidssygdom. Det er meget, men der er landet over markant stigning i sygefravær blandt pædagoger og lærere efter reformen. De 8% fravær dækker over: Sygdom Barns 1. og 2. sygedag lærerne er her på stedet rigtig gode til at forvalte dette på en ordentlig måde. Omsorgsdage KTO-forliget (man har ret til at holde fri når man skal giftes eller har sølvbryllup). 6. ferieuge (2015) det er blevet besluttet, at lærerne har ret til at holde fri denne uge, i stedet for at blive regnet ind over året eller udbetalt som løn. Spørgsmål fra salen: Hvad er strategien? NY: De er fagligt kompetente de vikarer vi har, men de har ikke den pædagogisk didakte tilgang som en uddannet lærer har. MF: Alle vores vikarer bliver tilknyttet en mentor, som laver supervision med dem. Vi følger vores vikarer tæt, og nogle klasser er mere udfordrende end andre, og nogle vikarer er mere interesserede i nogle fag end andre. NY: Alternativet er, at vi skal købe en anden vikar, eller også skal nogle af børnene sidde alene det har vi faktisk prøvet i nogle af de større klasser, for de sidder faktisk mere stille og laver noget end når der står en ung, smart vikar. 8

9 Man kan også sige, at børnene måske får mere ud af at have to vikartimer hvor de får matematik i stedet for at have to vikartimer i håndværk og design med en vikar, som er bogligt dygtig, men måske ikke kreativt anlagt børnene skal jo have vikar uanset hvad, og så kan de lige så godt få noget ud af det og have f.eks. matematik i stedet i de pågældende timer. Fra salen: Vikarplaner på ugebasis ville være godt, såedes at vi som forældre kan gå ind og tage ansvar for at følge op på fagene. Tiltag: Aftale om at gøre noget (problem for hele skoleområdet) Tiltag der hvor det er muligt: Fysiske skavanker = fysiske skavanker (vi er nødt til at lade folk komme på sygehuset) Sammenkobling mellem reformtiltag og arbejdstidsregler (lov 409) Bedre det psykiske arbejdsmiljø - fællesopgave Børnekulturen galopperer derudaf = børnene forandrer sig og børnegruppen forandrer sig Matcher børnene det de plejer? Medarbejdergruppen må forandre sig, så den matcher børnene Vi skaber fællesskabskultur (det er ikke mig, det er vi Systemisk tænkning, narrativ tilgang osv et sådant kursus for alle lærerne koster ,-kr) Efter-/videreuddannelse af personale Ad 9. Eventuelt a. Orientering om Værdigrundlag og skoleprofil (skoleleder Kurt Nymann) Værdier: Glæde, høj faglighed, trygt læringsmiljø, selvværd, selvtillid og tillid. Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre. Læringsparathed nu og i fremtiden. Almen dannelse. Skoleprofil: (Hvad betyder hurra-ordene for os som skole: Se hjemmesiden) Alt i alt: Børnene er forældrenes, men vi samarbejder om dem! b. Orientering om fortsatte reformtiltag (skoleleder Kurt Nymann) Flere timer til de enkelte klasser Styrket engelsk Håndværk og design Valgfag i 7. Og 8. Klasse Sprog i 9. Klasse Undervisning i 7. på de tidspunkter, hvor konfirmationsundervisning var aflyst Næste år: Ligestiller fransk med tysk, med forsøg i 4. klasse Styrke lektiecafe med lærerpersonale Fastholder timetal Indfører to faggrupper på de store klasser: Naturvidenskab og Samfundsorientering/historie/geografi Idræt i 9. + en lektion, muligvis semesterprøver (idræt er blevet udtræksfag til eksamen i 9. klasse) Valgfag Udvidet undervisning 9

10 Pædagogisk tretrinsraket (udbygning af årsplaner, plan for lektier i udvalgte fag og årgange, timeløse fag/almen dannelse, bevægelse skal ind i den faglige undervisning) Teamdannelse cementeres Parallellæsning af timer Ugentlige morgensamlinger til de små og 14-dags morgensamlinger til de store Udvidet brug af intra/øget information Generalforsamlingen ophævet i god ro og orden klokken 22:14. Kom godt hjem og gå ud og fortæl de gode historier På bestyrelsens vegne Skolebestyrelsesformand Brian Farsinsen (Referent JW) 10

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12- 2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 14-01-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole.

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. I. Hjemsted 1 Stk. 1. Høng Privatskole er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR nr. 57157313 Skolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Vedtægter for Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV ---oo0oo--- 1. Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Skolens navn er Den Selvejende Institution Privatskolen Nakskov. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole". Stk. 2. Skolens hjemsted er

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871.

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. 1. Stk. 2. Skolens hjemsted er Aalborg kommune. Skolen driver virksomhed

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Vedtægter gældende fra maj 2011 for Den selvejende skole NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Skolens navn og formål 1. Skolens navn er Nuuk Internationale Friskole (NIF) og har hjemsted i Nuuk. Skolens adresse

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Vedtaget af bestyrelsen d. 19. august 2015 Forretningsordnen og vedtægterne Denne forretningsorden skal ses som et supplement til skolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE 1 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er: Den selvejende uddannelsesinstitution FREDERIK BARFODS SKOLE. Skolen er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status. Stk. 1 Skolens navn er Gladsaxe Privatskole, oprettet d. 15.08.1956, med status som selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Norgesvej 14, 4200 Slagelse - www.slps.dk - info@slps.dk - +45 60 73 10 10 / +45 60 73 10 11 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1 Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1. Hjemsted og oprettelse. Den alternative Skole er en selvejende og uafhængig grundskole i henhold til lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN Vedtægter for - 2 - VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Brovandeskolen Lilleskolen i Skagen.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Haderslev Realskole 1 Haderslev Realskole, der begyndte sin virksomhed i 1944, er fra d. 1. januar 1991 en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution,

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby.

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. 1 Skolens navn er Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Skolen er oprettet i år 1902. Stk. 2 Skolens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere