SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere dirigent Kurt Andersen, tidligere skoleleder på Marie Mørck s skole. Referat: Kurt Andersen (KA) valgt til dirigent Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er dermed beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsen aflægger beretning ved bestyrelsesformanden Brian Farsinsen (BF). Referat: BF byder velkommen bestyrelsen har glædet sig til denne generalforsamling Bestyrelsen er pt rigt repræsenteret blandt klasserne det nye er, at der er 7 fuldgyldige medlemmer og 2 suppleanter, sidstnævnte deltager ikke i bestyrelsesmøderne, men træder til, hvis der er et bestyrelsesmedlem, som af forskellige årsager kan være nødt til at træde ud. Branding-udvalg mv er nye tiltag, som er kommet rigtig godt i vej. Økonomi: Hvordan sikrer vi at skolen kan bestå mange år fremad? De beslutninger, som er blevet truffet, har været de rigtige, hvilket også kan ses af de tilfredshedsundersøgelser, som I som forældre netop har udfyldt det er rigtig rart at se, at tiltagene virker, og at der er opbakning til dem. Bente Bøttger: Ny tilsynsførende, rigtig godt med mere dybdegående rapporter, super redskab for bestyrelse og ledelse. NY: Ny leder, meget åben og dialogorienteret, involverer personale og alle andre i meget høj grad, hvilket også tydeligt kan mærkes af både forældre, bestyrelse og personale. Kritik fra sidste års GF: Bestyrelsen har taget kritikken til sig og reageret ved bl.a. at udsende nyhedsbreve og lægge referater mv fuldt tilgængelige ud på intra. Derudover har vi afholdt Debataften, som var et hit, dejligt med så mange fremmødte kommer til at være fast tilbud fremover. Spørgeskemaundersøgelse: 2 stk. allerede udsendt godt arbejdsredskab for bestyrelse og brandingudvalg med flere. Elevantal: Desværre meget langt nede den 5/ Skyldes dels, at der gik en klasse mere ud, end hvad der kom ind. Desuden var der desværre en del ekstra familier, som valgte at 1

2 trække deres børn ud. I DAG er der 292 elever, 1 på prøve og 1 mere i pipeline SUPER ledelse og bestyrelse ser frem mod 5/ Facebook og omtaler i diverse lokalaviser har også givet bonus, alt sammen tiltag som er med til at skabe økonomi og genere flere elever til skolen. På lørdag er der messe i Skævinge hallen hvor 7. klasserne har lavet en app, en film og andre ting som kan være med til at tiltrække nye elever fremover. Økonomi: 3-års planen som NY fremlagde sidste år, holder faktisk vand, mere herom fra revisor. Vi ved dog godt, at den økonomiske gevinst, som kommer ved at tage afsked med noget personale, først er ved at være synligt i regnskabet nu. Sygdom med mere: Som alle andre skoler har SØP været ramt af sygdom blandt personalet efter skolereformen, med mange dyre vikartimer til følge. Mere herom under punkt 8. Undervisningsmaterialer og rengøring er begge områder, hvor ledelse og bestyrelse har været inde og detailregulere for at være sikker på at vi får nok for pengene. Statstilskuddet vil være væsentligt højere næste skoleår, grundet stigende elevtal, og dertil kommer flere elever = flere skolepenge. Skolepengene er lavet om til at være 11 rater, søskenderabatten er procentuelt den samme, der er som varslet en skolepengestigning, som får effekt efter sommerferien. Lige her og nu, er vi et pænt stykke foran det budgetterede. Personale: Har gjort et super godt stykke arbejde ift undervisningsplaner, tage imod nye kollegaer, nye børn med videre dejligt! Sidste år var der desværre en meget negativ fokus på personalet, vi skal dog huske på at det ER dog trods alt dem, der sørger for, at vi har børn der er glade når de kommer om morgenen, og glade når de kommer hjem igen tak Ad 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab for Statsautoriseret revisor Erik Møller (EM) forelægger regnskabet til orientering. Referat: Det fulde regnskab, godkendt af bestyrelsen, ligger på skolens hjemmeside, og refereres her som bilag 1. EM gennemgår uddraget af regnskabet, her kaldet bilag 2. Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2014 konklusion: Er konsistent med det fulde regnskab. Det er ledelsens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af skolen aktiver, passiver og finansielle stilling pr Ledelsesberetningen omfatter de elementer, den skal. Resultatdisponering: Årets underskud dækkes ved modregning i egenkapitalen. Resultatopgørelse gennemgåes. Positivt og vigtigt at elevtallet er stigende, ift statstilskuddet kan det dog ikke ses før i 2015 regnskabet, selvom de ekstra skolepenge giver en væsentlig indtægt. Omkostninger: store besparelser ift 2013 regnskabet på bygningsvedligeholdskontoen (skyldes meget store udgifter på den gamle skolebygning i 2013.) Undervisning, ejendom og administration udgør til sammen et driftsresultat på nul før renter, men desværre har det underskud, der har været i året, belastet driftsomkostninger, hvilket giver et underskud for Desuden var afskrivninger ved en fejl ikke indregnet i budgettet for 2014, ærgerligt, men regnes alt sammen og havde afskrivningerne været indregnet i budgettet, var afvigelsen 2

3 mellem realiseret og budget alt i alt på ud af en omsætning på ca. 19 millioner, så faktisk ikke så dårligt, set fra helikopterperspektivet. Lønninger for januar 2015 er udbetalt december 2014 (forudlønnet), og indgår derfor i 2014 regnskabet. Egenkapital: 2,7 millioner efter reduktion af årets underskud. Passiver: Kreditforeningslån, 2 lån med en restgæld på i alt lige under 11 millioner. Lånene er et F5 lån med variabel rente, det andet et fastforrentet på 2 %. Balancesum: 19,7 millioner. Marianne, mor til Emilie 2. klasse og Frederik 5. klasse: Er klassekasserne kreditorbeskyttede? Hvordan forholder man sig der? EM: Pengene står i Jyske bank og nej, de er ikke kreditorbeskyttede, idet det er en skole i fremgang, og ikke en lukningstruet skole! Christina, mor til Ingeborg 5.klasse: Særskilt vikarbudget? NY: Kommer senere Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Ad 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for Skoleleder Kurt Nymann (NY) forelægger budget 2015 til orientering. Referat: NY fremlægger driftsbudget og likviditetsbudget. Forudsætningerne for dette budget er den 3-års plan, som blev fremlagt på generalforsamlingen (GF) sidste år. En sådan 3-årsplan tager tid: Første år kan man ikke se det, andet år bliver det bedre, tredje år boner det ind på kontoen. De afskedigelser, som lige var blevet effektueret ved GF 2014, har SØP først for en måned siden udbetalt den sidste løncheck på. SØP har naturligvis været inde og se på ændringer i den almindelige drift. Busserne alene koster årligt, det er en af de største udgiftsposter, men fjerner vi busserne, lukker vi skolen, så det er andre ændringer vi har været inde og se på. Som revisor siger: Underskuddet er faktisk ikke så slemt, for var der IKKE blevet gjort noget i form af afskedigelser mv, så havde underskuddet været så stort, at skolen allerede var lukket. Vi skal dog alligevel helst op og have et budgetteret overskud på en million for at have råd til fejl og/eller uforudsete udgifter. Forudsætninger for budget: Drift: Almindelig drift der er svær at ændre på Bevidste valg fra bestyrelsens side Aktuelle småjusteringer Ændret drift Hvad kan gå galt: Store skader der ikke er forsikringsdækket Sygdom (Langtidssygdom koster årligt, hvilket ikke er hvad medarbejderne får i løn, men derimod hvad det rent faktisk koster SØP) 3

4 Statstilskud: Fastsættes 5/9 hvert år Justeres 1. december for perioden 1/8-31/12 Betales herefter månedsvis frem til 31. juli (Udbetales videre frem til 30. november) På baggrund af 5. September-tal justeres igen 1. december Budget 2015 Indtægter (kommer den 1. i måneden) Statstilskud Forældrebetaling Andre indtægter (skolebod) Udgifter Drift (månedlig, kvartal, år etc.) Almindelig løbende drift Statstilskuddet omfatter: Tilskud til elever (ca pr elev pr år) Bygninger Skolefritidsordning SU-støtte (skal søges hvert år) Inklusionstilskud Andet (tilskud til friplads) I alt ca. 13. Millioner kr. Forældrebetalingen omfatter: Skolepenge Gebyrer (giro) Moderation (Søskenderabat) Forældrebetalt skolefritidsordning Forældrebetaling for klub Andre forældreindtægter I alt ca. 6 millioner kr. Sum af indtægter: Ca. 19 millioner, som skal fordels ud på 21 budgetområder. Udgifter til løn: Lærer, SFO, vikarer, ledelse. Administrativt personale bogholderfunktionen er nu købt ude i byen, i stedet for at have en fastansat fungerer rigtig godt! Teknisk personale pedeller mv. Pt. bruges ca pr måned på vikarer, formentlig nede på det halve hen mod sommerferien Faste udgifter: Rengøri ng (Har skiftet selskab, sparer ,- bokser lidt med kvaliteten pt, men det skal nok komme på plads) Leje af lokaler (Slangerup hallen: idræt, svømning, drama mv) Skatter og afgifter Renter 4

5 Prioritetsrenter Afdrag prioriteter Restudgifter: Udgifter til SFO og undervisning: Meget stor pulje af konti, herunder busser, ledelsen er pt ved at kigge på disse konti og ønsker at lægge en ny plan for en del af pengene. Vedligehold (Bygninger inde og ude, tekniske installationer mv) Varme og el Andre driftsudgifter Lederomkostninger Administration I til VI (Kontorartikler, telefon, porto, kontorinventar, vedligeholdelse af IT, EDB udgifter, dertil kommer revisionshonorar, advokat, regnskabsassistance og annoncering/brochurer/årsskrifter.) Forsikringer, Brandmateriel, G4S (obligatorisk for at forsikringen er gældende), andre kontingenter. Bestyrelsesudgifter, kurser, møder/kurser for ledelse, personaleomkostninger, Bankgebyrer, kassedifference, låneomkostninger, diverse. Udgifter SFO: Materialer, legeplads, feriepasning, EDB, materialer, frugtordning, kursus). Frugtordning er dog blevet sparet væk af bestyrelsen, udgiften var på årligt. Udgifter undervisning: Fag (24 fag-konti) IT (ca årligt) Skoleboden Bibliotek, skolevejleder, elevråd, projekter, afgangsprøver) Arrangementer og emneuger AV og inventar Befordring af elever Lærerkurser, tjenesterejser Leasing af net Alt i alt for budget 2015: Indtægter: ca. 19 mio., udgifter ca. 18 mio., budgetteret overskud: ,- Banken har ikke stillet krav ang. størrelsen af overskuddet, og er generelt indstillet på at samarbejde med SØP, da de har kautioneret for alle skolens lån, og derfor ingen interesse har i at lukke skolen. Fru Franck har desværre fået nyt arbejde, men hendes arbejde på SØP skal stadig udføres, derfor er NY og Jens Ole Thorup i gang med en plan for at få andre til at udføre en del af opgaverne, men restbeløbet af Fru Francks løn har vi i overskud. Samme for bogholder. F5 lånet forbliver et F5 frem for et F1 lån, der var en meget lille forskel/lille besparelse og til gengæld får vi en kendt rente i 5 år. Lånet blev refinansieret automatisk ved årsskiftet, så det er den nye rente, som der er budgetteret med. Inklusionspenge: Tildeles fra staten uanset hvor mange elever skolerne har med eller uden diagnoser. Kommentar fra forælder: Skolen har IKKE noget fundamentalt problem og går IKKE nedenom og hjem, det er meget vigtigt, at alle forældre kommunikationsmæssigt forstår at bakke op om skolen. Bestyrelsen har været inde og vise rettidig omhu, men på den lange bane er der ikke planlagt nogen omkostningsbesparelser. NY svarer: Pt spænder vi 5

6 livremmen ind, ja, men når vi kommer hen i 2016 og pengene for alvor kommer ind, kan vi begynde at bruge penge vi skal have kassekreditten ned først, før vi kan begynde at investere. Anden unavngiven forælder: Hvad med at sætte skolepengene op? NY: Vi har jo lige spurgt forældrene (tilfredshedsundersøgelsen plus den anden undersøgelse), de har givet os rigtig gode fingerpeg omkring hvad forældrene gerne vil, og nogen ønsker/mener/tænker noget andet end andre. Derudover ER der som bekendt iværksat skolepengestigning med effekt efter sommerferien. Spørgsmål fra endnu en unavngiven forælder: Hvis man tager indtægterne til rådighed pr elev på denne skole og sammenligner med en elev på en folkeskole, hvordan ser tallet så ud? NY: Der er for nylig lavet en landsdækkende opgørelse, hvor vi ligger ok på gennemsnitsniveau. Dirigenten foreslår, at forsamlingen går videre med dagsordenen, grundet det fremskredne tidspunkt. Ad 5. Valg af tilsynsførende for 2015 og fremadrettet. På generalforsamlingen i 2014 blev Bente Bøttger valgt som tilsynsførende for et år grundet Vibeke Larsens sygdom. Der skal derfor igen i år vælges tilsynsførende fremadrettet. I den forbindelse skal der tages stilling til: a. Fastsættelse af funktionsperioden Bestyrelsen foreslår perioden fastsættes for kommende fireårsperiode frem til generalforsamlingen i marts 2019 b. Beslutning om tilsynet skal udføres af en eller flere personer Bestyrelsen foreslår at tilsynet udføres af en person c. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling af tilsynsaktiviteter Udgår hvis pkt. 5b vedtages d. Valg af tilsynsførende (Reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende følges) Bestyrelsen foreslår at nuværende tilsynsførende Bente Bøttger vælges som tilsynsførende for perioden Referat: a: Vedtaget b: Vedtaget c: Udgår d: Vedtaget BB orienterer: Har besøgt stort set alle fag i alle klasser undtagen 4.B. Beretninger ligger på intra, men konklusionen er, at skolen fagligt såvel som pædagogisk lever op til alle krav dvs en blank påtegning Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jf. vedtægter for selvejende institution Sigerslevøster Privatskole skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år til bestyrelsen i Da der samtidig er et medlem der i indeværende bestyrelsesperiode har forladt bestyrelsen, skal der vælges endnu et medlem for et år. Ethvert medlem af forældrekredsen har ret til at foreslå kandidater på mødet. Der henvises endvidere til skolens hjemmeside, hvor informationsfolderen om bestyrelsesarbejdet kan findes. 6

7 På valg ved ordinært valg i 2015 (for to år) er: Brian Farsinsen Julie Wilson (ønsker ikke genvalg) Line Thillemann På valg ekstraordinært i 2015 (for et år) er: Charlotte Clausen, der sidder som suppleant for Jens Peder Knudsen, der er fratrådt bestyrelsen i indeværende periode Nedenstående medlemmer af forældrekredsen har henvendt sig som kandidater til en ordinær valgperiode på to år: Brian Farsinsen (nuværende formand af bestyrelsen) Line Thillemann (nuværende medlem af bestyrelsen) Charlotte Clausen (nuværende medlem af bestyrelsen) Kim Hendry Christina Nyengaard (CN) Tina Nielsen (TN) Susanne Poulsen (SP) Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. CN, TN og SP blev opstillet på mødet. Valghandling foretages, stemmesedler indsamles af Merete Franck. Stemmeoptællere: Jens Ole Thorup og Anette Testrup. Resultat: Brian Farsinsen: 47 Line Thillemann: 18 Charlotte Clausen: 26 Kim Hendry: 4 Christina Nyengaard: 17 Tina Nielsen: 12 Susanne Poulsen: 20 Susanne Poulsen, Charlotte Clausen og Brian Farsinsen er hermed valgt for en 2-årig periode hver. Nedenstående medlem af forældrekredsen har henvendt sig som kandidat til en valgperiode på et år: Bettina Henningsen Christina Nyengaard (CN) Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. CN opstillet på mødet. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valghandling foretages, indsamles af Merete Franck. Stemmeoptællere: Jens Ole Thorup og Anette Testrup. Resultat: Bettina Henningsen: 18 Christina Nyengaard: 28 7

8 Christina Nyengaard er dermed valgt for en 1-årig periode. Ad 7. Valg af suppleanter Forældrekredsen har tidligere fastsat, at der skal vælges to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at der er ordinære bestyrelsesmedlemmer, der permanent udtræder af bestyrelsen i valgperioden. Der skal derfor træffes nedenstående beslutninger: a. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter Bestyrelsen foreslår, at der vælges to suppleanter for et år b. Valg af suppleanter Opstilling af suppleanter. Nedenstående har givet udtryk for de ønsker at opstille som suppleanter: o Julie Wilson (nuværende medlem af bestyrelsen) o Susanne Poulsen Er der andre interesserede, kan kandidater opstilles på mødet. Da Susanne Poulsen allerede er valgt ind, opstiller Marianne Beck Jensen i stedet for. Fastsættelse af antal suppleanter: Forsamlingen tiltræder, at der vælges 2 suppleanter. Valg af suppleanter da det er fredsvalg, afgives der ingen stemmer, Marianne Beck Jensen og Julie Wilson er dermed valgt som suppleanter for en 1-årig periode. Ad 8. Indkomne forslag Der er pt. ikke indkommet forslag, men der er udtrykt ønske om, at der bliver orienteret om vikarsituationen. Referat: 8% fravær, når der renses for langtidssygdom. Det er meget, men der er landet over markant stigning i sygefravær blandt pædagoger og lærere efter reformen. De 8% fravær dækker over: Sygdom Barns 1. og 2. sygedag lærerne er her på stedet rigtig gode til at forvalte dette på en ordentlig måde. Omsorgsdage KTO-forliget (man har ret til at holde fri når man skal giftes eller har sølvbryllup). 6. ferieuge (2015) det er blevet besluttet, at lærerne har ret til at holde fri denne uge, i stedet for at blive regnet ind over året eller udbetalt som løn. Spørgsmål fra salen: Hvad er strategien? NY: De er fagligt kompetente de vikarer vi har, men de har ikke den pædagogisk didakte tilgang som en uddannet lærer har. MF: Alle vores vikarer bliver tilknyttet en mentor, som laver supervision med dem. Vi følger vores vikarer tæt, og nogle klasser er mere udfordrende end andre, og nogle vikarer er mere interesserede i nogle fag end andre. NY: Alternativet er, at vi skal købe en anden vikar, eller også skal nogle af børnene sidde alene det har vi faktisk prøvet i nogle af de større klasser, for de sidder faktisk mere stille og laver noget end når der står en ung, smart vikar. 8

9 Man kan også sige, at børnene måske får mere ud af at have to vikartimer hvor de får matematik i stedet for at have to vikartimer i håndværk og design med en vikar, som er bogligt dygtig, men måske ikke kreativt anlagt børnene skal jo have vikar uanset hvad, og så kan de lige så godt få noget ud af det og have f.eks. matematik i stedet i de pågældende timer. Fra salen: Vikarplaner på ugebasis ville være godt, såedes at vi som forældre kan gå ind og tage ansvar for at følge op på fagene. Tiltag: Aftale om at gøre noget (problem for hele skoleområdet) Tiltag der hvor det er muligt: Fysiske skavanker = fysiske skavanker (vi er nødt til at lade folk komme på sygehuset) Sammenkobling mellem reformtiltag og arbejdstidsregler (lov 409) Bedre det psykiske arbejdsmiljø - fællesopgave Børnekulturen galopperer derudaf = børnene forandrer sig og børnegruppen forandrer sig Matcher børnene det de plejer? Medarbejdergruppen må forandre sig, så den matcher børnene Vi skaber fællesskabskultur (det er ikke mig, det er vi Systemisk tænkning, narrativ tilgang osv et sådant kursus for alle lærerne koster ,-kr) Efter-/videreuddannelse af personale Ad 9. Eventuelt a. Orientering om Værdigrundlag og skoleprofil (skoleleder Kurt Nymann) Værdier: Glæde, høj faglighed, trygt læringsmiljø, selvværd, selvtillid og tillid. Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre. Læringsparathed nu og i fremtiden. Almen dannelse. Skoleprofil: (Hvad betyder hurra-ordene for os som skole: Se hjemmesiden) Alt i alt: Børnene er forældrenes, men vi samarbejder om dem! b. Orientering om fortsatte reformtiltag (skoleleder Kurt Nymann) Flere timer til de enkelte klasser Styrket engelsk Håndværk og design Valgfag i 7. Og 8. Klasse Sprog i 9. Klasse Undervisning i 7. på de tidspunkter, hvor konfirmationsundervisning var aflyst Næste år: Ligestiller fransk med tysk, med forsøg i 4. klasse Styrke lektiecafe med lærerpersonale Fastholder timetal Indfører to faggrupper på de store klasser: Naturvidenskab og Samfundsorientering/historie/geografi Idræt i 9. + en lektion, muligvis semesterprøver (idræt er blevet udtræksfag til eksamen i 9. klasse) Valgfag Udvidet undervisning 9

10 Pædagogisk tretrinsraket (udbygning af årsplaner, plan for lektier i udvalgte fag og årgange, timeløse fag/almen dannelse, bevægelse skal ind i den faglige undervisning) Teamdannelse cementeres Parallellæsning af timer Ugentlige morgensamlinger til de små og 14-dags morgensamlinger til de store Udvidet brug af intra/øget information Generalforsamlingen ophævet i god ro og orden klokken 22:14. Kom godt hjem og gå ud og fortæl de gode historier På bestyrelsens vegne Skolebestyrelsesformand Brian Farsinsen (Referent JW) 10

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere