Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto"

Transkript

1 Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven. Nedenfor refereres en række af de straffedomme, som er resultatet af hvidvaskunderretninger fra tidligere år. Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om en række atypiske overførsler til en konto tilhørende en 15-årig kunde K. Efterforskningen viste, at en person T, ved anvendelse af rette adgangskode, som T tidligere havde fået oplyst, ad flere omgange havde overført kr. fra sin mors konto til diverse konti, herunder til den 15-årige K s konto. Beløbene blev efterfølgende hævet kontant og forbrugt af T. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Nykøbing Falster den 19. marts 2014 T skyldig i tyveri af særlig grov beskaffenhed. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 1 år med vilkår om 200 timers samfundstjeneste. T blev endvidere tilpligtet at betale moderen erstatning. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på, at T ikke var tidligere straffet og havde gode personlige forhold. Endvidere blev der lagt vægt på, at tyveriet var begået i et nært familieforhold for at dække over ludomani, som T nu ønskede behandling for. Medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i september 2009 og oktober 2011 underretninger om atypiske transaktioner og foretagender foretaget af en advokat, T. Efterforskningen viste, at T i forening med et amerikansk ægtepar havde bestemt en række amerikanske og canadiske investorer til at indbetale 26 millioner US-dollars til et dansk selskab, som T havde oprettet for ægteparret. Investorerne blev anvist at indbetale pengene på T s klientkonto. Ægteparret havde over for investorerne foregivet, at midlerne ville blive indsat på en spærret klientkonto hos T, og at midlerne ikke ville blive udsat for nogen risiko, men brugt som grundlag for deltagelse i bankhandelsprogrammer med værdipapirer, der ville give investorerne et afkast på mellem 30% og 70% pr. måned. Der blev imidlertid ikke på noget tidspunkt gennemført bankhandelsprogrammer, ligesom T lod ægteparret disponere frit over midlerne og udbetalte ikke under 11 millioner US-dollars til ægteparret. Investorerne led herved et samlet faktisk tab på mindst US-dollars. 1

2 T blev tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Retten i Lyngby fandt den 30. april 2014 T skyldig i medvirken til bedrageri og fastsatte straffen til fængsel i 5 år. T blev endvidere frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre. Sagen blev anket til Østre Landsret, som den 4. maj 2015 fandt T skyldig i samme omfang som i byretten. Landsretten ændrede dog strafudmålingen til fængsel i 4 år, hvoraf 3 år og 6 måneder blev gjort betinget. Frakendelsen stadfæstedes. Bedrageri i 50 tilfælde forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretninger fra to banker om en række atypiske transaktioner på konti tilhørende T. Der var tale om flere indsættelser af beløb på kontiene med ipad eller iphone i teksten. Derudover havde den ene bank modtaget en henvendelse fra en kvinde, som havde indsat penge på kontoen for en iphone, som hun ikke havde modtaget. Efterforskningen viste, at T i 50 tilfælde havde indgået handler over internettet om salg af iphones og ipads, hvilke T ikke havde til hensigt at levere. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Aalborg den 27. januar 2014 T skyldig i bedrageri. Straffen blev fastsat til fængsel i 9 måneder, som blandt andet blev udmålt under hensyn til, at forholdet var begået i prøvetiden for en anden lignende dom. Ved strafudmålingen lagde retten endvidere blandt andet vægt på baggrunden for, arten og omfanget af den begåede kriminalitet. T blev endvidere tilpligtet at svare erstatning til køberne. Bedrageri i 151 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T på sin konto modtog en del mindre indbetalinger fra privatpersoner, og at disse indbetalinger hurtigt derefter blev hævet fra kontoen. Efterforskningen viste, at T i perioden fra den 23. december 2012 til den 21. marts 2013 svigagtigt havde formået en række personer til at indsætte i penge på sine konti i forskellige banker, idet T via telefonisk henvendelse til annoncører i Gul og Gratis samt Den Blå Avis, der tilbød køb af diverse produkter, foregav at have de efterspurgte produkter til salg mod forudbetaling. T erkendte sig uden forbehold skyldig i den rejste tiltale om bedrageri i 151 tilfælde, og Retten i Holbæk fastsatte ved dom af 2. juli 2013 straffen til fængsel i 10 måneder. T blev endvidere 2

3 tilpligtet at betale erstatning til de pågældende personer, ligesom der hos T blev konfiskeret ca kr. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet og tyveri ved overførsler fra en anden persons konto Hvidvaskssekretariatet modtog i 2013 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Der var tale om beløb, der blev indbetalt som betaling for forskellige effekter, som T havde udbudt til salg via internettet. En række købere havde i den forbindelse meddelt pengeinstituttet, at de aldrig havde modtaget varerne. Efterforskningen viste, at T i 15 tilfælde havde udbudt og modtaget betaling for blandt andet elektronikvarer og festivalbilletter for i alt ca kr., uden at T havde evne eller vilje til at levere de udbudte effekter. Desuden viste efterforskningen, at T i ét tilfælde havde stjålet en sparebøsse indeholdende ca kr., samt at T uberettiget havde overført i alt ca kr. fra en anden persons konto til sin egen. T blev tiltalt for 17 tilfælde af bedrageri samt tyveri, og Retten i Næstved fandt den 16. juli 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen på baggrund af T s egen erkendelse. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år, hvoraf 9 måneder blev gjort betinget. Straffen omfattede en tidligere idømt betinget dom, og ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på de mange forhold og på det besvegne beløbs størrelse. Desuden lagde retten vægt på, at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, og der var tale om et meget hurtigt recidiv. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T på sin konto modtog flere indbetalinger for salg af mobiltelefoner. Efterforskningen viste, at T i adskillige tilfælde havde annonceret elektronik til salg via internettet, idet han foregav at ville sende de pågældende produkter til køberne uagtet, at han ikke havde vilje eller evne hertil. Køberne led herved et tab svarende til købesummen, som de overførte til T s konto. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Viborg afsagde den 21. marts 2013 dom i sagen. T blev i den forbindelse idømt 4 måneders fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forholdenes karakter og antallet af lovovertrædelser, samt at T var tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. 3

4 T blev endvidere idømt en bøde på kr. samt tilpligtet at betale erstatning. Bedrageri ved salg af mobiltelefon på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T på sin konto havde modtaget penge for en mobiltelefon, som aldrig blev modtaget af køberen af mobiltelefonen. Efterforskningen viste, at T havde skaffet sig uberettiget vinding ved salg af en mobiltelefon via internettet, idet T havde formået at få overført kr. til sin konto, uagtet at T ikke havde evne eller vilje til at levere mobiltelefonen til køberen. Køberen led herved et tab svarende til købesummen, som denne overførte til T s konto. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Sønderborg fandt den 6. juni 2013 T skyldig i tiltalen og fastsatte straffen til 6 dagbøder á 250 kr. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T via annoncer på internettet havde udbudt en iphone 4S samt et spejlreflekskamera til salg, hvorved T formåede to personer til at overføre i alt kr. til sin konto som betaling for varerne, uanset at T ikke havde til hensigt at overlevere de pågældende varer. T blev tiltalt for bedrageri samt simpel vold og hærværk, i hvilken forbindelse T uden forbehold erkendte sig skyldig. Retten i Roskilde fandt ved dom af 13. januar 2014 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen, og straffen blev fastsat til fængsel i 3 måneder, hvoraf 2 måneder blev gjort betinget. Bedrageri i forbindelse med anvendelse af falsk check Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T havde henvendt sig i en bank, hvor han havde forsøgt at indløse en stjålet check. Efterforskningen viste, at T havde påført sit eget navn som modtager på en stjålet check, som var udfyldt med et beløb på kr. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Århus fandt den 14. juni 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. T havde i forbindelse med sagen erkendt sig skyldig. 4

5 Straffen, der blev fastsat som en tillægsstraf til en tidligere dom, blev fastsat til fængsel i 60 dage. Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på, at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, samt at der var tale om et hurtigt recidiv. Der blev endvidere hos T foretaget konfiskation af den pågældende check. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 og 2013 underretning vedrørende to konti tilhørende henholdsvis T og T s kæreste K. På kontiene var der fra forskellige købere indbetalt penge som betaling for køb af telefoner. Nogle af køberne havde efterfølgende henvendt sig til bankerne med henblik på at få pengene retur, da de ikke havde modtaget varen. Efterforskningen viste, at T i en række tilfælde svigagtigt havde annonceret Apple produkter til salg, idet han foregav, at han ville sende de pågældende produkter til køberne, uagtet at han ikke havde vilje eller evne hertil. De pågældende købere led i den forbindelse et tab svarende til købesummen, som de havde overført til T s eller K s konto. På baggrund af T s uforbeholdne tilståelse, som var støttet af de i sagen øvrige foreliggende oplysninger, fandt Retten i Holstebro den 17. oktober 2013 T skyldig i bedrageri. Derudover blev T fundet skyldig i ét forhold vedrørende tyveri af købmandsvarer. Straffen blev fastsat til fængsel i 5 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget. T blev endvidere tilpligtet at betale erstatning til køberne. Bedrageri i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om, at en person T på sin konto modtog indbetalinger for blandt andet Iphones, som banken fra køberne havde modtaget oplysning om aldrig blev leveret. Efterforskningen viste, at T i en række tilfælde havde annonceret elektronik til salg via internettet, idet han foregav at ville sende de pågældende produkter til køberne, uagtet at han ikke havde vilje eller evne hertil. Køberne led herved et tab svarende til købesummen, som de overførte til T s konto. T blev tiltalt for 14 tilfælde af bedrageri, og Retten i Roskilde fandt den 3. december 2012 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder, og ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på antallet af de begåede forhold, samt at T tidligere var straffet. T blev endvidere tilpligtet at betale en erstatning på i alt ca kr. 5

6 Bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med oprettelse af konti og lån samt i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretninger fra i alt 8 banker vedrørende tre personer T1, T2 og T3. Baggrunden for underretningerne var, at der var tale om atypiske transaktioner og henvendelser med forsøg på at oprette konti. Efterforskningen viste blandt andet, at de tre personer i adskillige tilfælde havde benyttet falske lønog årsopgørelser til at oprette konti med kredit, ligesom de optog lån, som de hverken havde evne eller vilje til at tilbagebetale. T1 og T2 havde endvidere anvendt kreditkort til køb af diverse varer, uden at der var den fornødne dækning på kortene. Derudover viste efterforskningen, at T1 og T2 i flere tilfælde havde udbudt varer til salg på internettet og modtaget betaling derfor, uanset at de hverken havde evne eller vilje til at levere varerne. T1, T2 og T3 blev tiltalt for bedrageri, forsøg på bedrageri samt dokumentfalsk. Retten i Nykøbing Falster afsagde dom den 29. august 2014, og de tre tiltalte blev alle fundet delvist skyldig i den rejste tiltale. T1 blev idømt 10 måneders fængsel, hvoraf 8 måneder blev gjort betinget. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på kriminalitetens omfang, varighed og systematiske karakter, samt at forholdene var begået i forening. Derudover lagde retten vægt på den tid, der var gået, siden forholdene blev begået, og at T1 ikke tidligere var straffet for berigelseskriminalitet. T2 blev idømt fængsel i 1 år, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 150 timer. Straffen omfattede også en tidligere betinget dom. Retten lagde ved strafudmålingen tilsvarende vægt på kriminalitetens omfang, varighed og systematiske karakter, samt at en række af forholdene blev begået under prøvetid fra en tidligere dom for ligeartet kriminalitet. Derudover lagde retten vægt på, at der var tale om et hurtigt recidiv, samt at T2 fortsatte sin kriminalitet under en verserende sag. Endelig lagde retten vægt på den tid, der var gået siden forholdene blev begået samt tiltaltes gode personlige forhold. T3 blev idømt fængsel i 4 måneder, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 100 timer. Ved strafudmålingen lagde retten tilsvarende vægt på kriminalitetens omfang, varighed og systematiske karakter. Retten lagde endvidere vægt på, at T3 ikke var tidligere straffet og havde 6

7 gode personlige forhold, ligesom retten lagde vægt på den forløbne tid samt det ringe udbytte og den underordnede rolle, som T3 havde haft. T1 og T2 blev også tilpligtet at betale erstatning. Bedrageri og forsøg på bedrageri i forbindelse med bestilling af varer hos byggefirma Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende en person T1. T1 havde modtaget et stort beløb på kontoen, som han efterfølgende ønskede at hæve kontant. Efterforskningen viste, at T1 og en anden person T2, til dels i forening, under fiktive navne, havde bestilt varer hos forskellige byggemarkeder under foregivelse af at være fra en given virksomhed. Herefter indfandt T1 og T2 sig i de pågældende byggemarkeder, hvor de fik udleveret varer uden at betale herfor. T1 og T2 havde på samme vis bestilt varer hos byggemarkederne til levering på en bestemt adresse uden vilje eller evne til at betale for varerne. T1 og T2 blev tiltalt for blandt andet bedrageri og forsøg på bedrageri, og Retten i Glostrup fandt den 4. juni 2012 begge skyldige i tiltalen for bedrageri. Straffen for T1 blev fastsat som en tillægsstraf på fængsel i 30 dage, og straffen for T2 blev fastsat til fængsel i 20 dage. T1 og T2 blev endvidere idømt at betale erstatning til byggemarkederne på henholdsvis ca og kr. Bedrageri i 6 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 en underretning om nogle usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende en person T. Efterforskningen viste, at T via en række hjemmesider havde udbudt iphones til salg og herved havde bestemt forskellige personer til at overføre penge til sin konto, uagtet at T ikke var i besiddelse af sådanne telefoner. Herved blev de pågældende købere påført et tab svarende til det beløb, som de havde overført til T s konto. T blev tiltalt for 6 tilfælde af bedrageri og erkendte sig uden forbehold skyldig. Retten i Glostrup afsagde dom i sagen den 25. juni T blev fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet og straffen, der blev fastsat som en tillægsstraf, blev fastsat til fængsel i 30 dage. Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på karakteren og antallet af de foreliggende forhold. Østre Landsret stadfæstede den 4. december 2013 byrettens dom. 7

8 Bedrageri i 14 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende en person T. Der var tale om en lang række indbetalinger for salg af elektronikvarer, og umiddelbart efter indbetalingerne, blev beløbene hævet kontant. Efterforskningen viste, at T i 14 tilfælde havde udbudt, og modtaget betaling for, forskellige elektronikvarer, uagtet at T hverken havde evne eller vilje til at levere de pågældende varer. T blev tiltalt for bedrageri, og Retten i Næstved fandt den 21. oktober 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Straffen blev fastsat til 6 måneders fængsel, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på de mange forhold, som blev begået over en periode på 3-4 år, og at flere af forholdene lå efter tidspunktet for en tidligere bøde for ligeartet kriminalitet. Derudover lagde retten vægt på beløbenes størrelse, samt tiltaltes personlige forhold. Bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med salg af iphones Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om nogle atypiske transaktioner på nogle konti tilhørende henholdsvis en person A og en person B, som banken i begge tilfælde formodede, at en tredje person, T, handlede på vegne af. Efterforskningen viste, at T svigagtigt havde annonceret iphones til salg på internettet, idet han havde modtaget betaling fra forskellige købere på trods af, at T hverken havde evne eller vilje til at levere de solgte varer. Efterforskningen viste endvidere, at T i flere tilfælde havde gjort brug af forfalskede kvitteringer for postforsendelser vedrørende de handlede varer. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri samt dokumentfalsk, og Retten i Nykøbing Falster afgjorde sagen den 10. september T blev i den forbindelse straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på at T var tidligere straffet, og at der var tale om et hurtigt recidiv. Straffen omfattede ligeledes en tidligere betinget dom. Bedrageri i 23 tilfælde i forbindelse med annoncering på internettet Hvidvasksekretariatet modtog i 2010 underretning om, at et kunde T på sin konto modtog en række indbetalinger for elektronikvarer. De indbetalende købere gjorde efterfølgende banken opmærksom på, at de ikke havde modtaget de pågældende varer. 8

9 Efterforskningen viste, at T i 23 tilfælde havde udbudt og modtaget betaling for elektronikvarer, selvom T hverken havde evne eller vilje til at levere varerne. T blev blandt andet tiltalt for bedrageri, og Retten i Randers fandt den 25. februar 2011 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. T blev idømt 4 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. T blev endvidere tilpligtet at betale erstatning til de købere, der havde indbetalt penge på T s konto. Databedrageri i 68 tilfælde i forbindelse med spil på hjemmeside Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om, at en person T havde foretaget en række overførsler til en brugerkonto på en hjemmeside, der udbyder onlinespil. Overførslerne var sket fra et betalingskort, som efter det oplyste tilhørte en anden person end indehaveren af brugerkontoen, og der var sket indsigelse mod overførslerne. Efterforskningen viste, at T havde anvendt oplysninger fra en anden persons dankort til i 68 tilfælde at have overført penge til sin brugerkonto for i alt kr., som han efterfølgende anvendte til køb af spil. T blev tiltalt for databedrageri, og Retten i Viborg afsagde dom den 16. september 2013, hvor T blev fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten udmålte straffen til 60 dages fængsel, og lagde ved strafudmålingen vægt på, at T tidligere var dømt for lignende kriminalitet. Derudover lagde retten vægt på antallet af hævninger og beløbets størrelse. Bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 to underretninger vedrørende usædvanlige transaktioner på nogle konti tilhørende en person T. Efterforskningen viste, at T i en periode på ca. tre måneder, hvor han var ansat i et selskab som statutory account manager med bemyndigelse til at godkende betalinger, angav sine egne konti til betalingsanvisninger. Herved fik T udbetalt ca. 4,3 mio. kr., og selskabet led et tilsvarende formuetab. T havde endvidere i en periode på ca. 8 måneder som regnskabsansvarlig i et andet selskab foranlediget, at det pågældende selskab betalte falske fakturaer, hvilke beløb enten umiddelbart 9

10 efter eller på et senere tidspunkt blev overført til T s egen konto. Selskabet led herved et tab på ca. 10 mio. kr. T blev tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed. T erkendte sig uden forbehold skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, og Retten i Glostrup fandt den 12. april 2013 T skyldig i bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov karakter. Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år, og retten lagde ved strafudmålingen særlig vægt på sagens samlede beløb, samt at T tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. T blev ligeledes idømt at betale en erstatning på i alt ca. 14. mio. kr. Endvidere blev anklagemyndighedens påstand om konfiskation af værdier for ca kr. samt en bil og et ur taget til følge. Forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 tre underretninger om usædvanlige transaktioner på en konto tilhørende en person T. Efterforskningen viste, at T havde formået at få en person i en kiosk til at overføre kr. til T s konto og udbetale ca kr. kontant til T, idet det blev oplyst, at disse beløb ved en fejl var blevet hævet fra T s konto i forbindelse med dennes køb i den pågældende persons kiosk. T forsøgte herefter at hæve pengene i en bank, i hvilken forbindelse T svigagtigt oplyste, at der ville tilgå en indbetaling på kontoen på euro fra udlandet. T blev tiltalt for forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og Retten i Glostrup fandt den 10. juni 2013 T skyldig i den rejste tiltale. T blev i den forbindelse idømt 1 års betinget fængsel med vilkår om blandt andet 180 timers samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på forholdets omfang og karakter, herunder at forholdet var planlagt og begået i forening med flere gerningsmænd. Derudover lagde retten vægt på tiltaltes gode personlige forhold, som medførte, at straffen undtagelsesvist blev gjort betinget. Forsøg på hæleri 10

11 Hvidvasksekretariatet modtog i 2013 underretning om mistænkelige transaktioner på to konti tilhørende to personer, T1 og T2. Efterforskningen viste, at T1 og T2 i forening havde modtaget i alt ca. 1,2 mio. kr. fra uidentificerede personer. T1 og T2 videreoverførte 193 gange pengene til flere uidentificerede personer i udlandet, uagtet at T1 og T2 vidste eller bestemt formodede, at pengene hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse. T1 og T2 blev tiltalt for forsøg på hæleri, og ved Retten i Roskildes dom af 3. juni 2014 blev T1 og T2 fundet skyldige i overensstemmelse med tiltalen. Strafudmålingen for T1 blev fastsat som en tillægsstraf på 6 måneders betinget fængsel, mens straffen for T2 blev fastsat som en tillægsstraf på 1 års betinget fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på, at T1 og T2 ikke havde haft nogen vinding, samt at de begik handlingerne som følge af udnyttelse af deres personlige vanskeligheder og manglende indsigt. Forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2010 underretning om en række usædvanlige transaktioner vedrørende en konto tilhørende et selskab S, som personen T handlede på vegne af. Over en kort tidsperiode var der indgået ca. 5 mio. kr. på kontoen fra forskellige firmaer, og der var i samme tidsperiode blevet overført et tilsvarende beløb til et andet selskab. Efterforskningen viste, at T havde oprettet en bankkonto til det selskab, som T var registreret som direktør af. T overlod i den forbindelse hævekortet til kontoen til en uidentificeret person P, som T også videreformidlede al selskabets post til. Selskabets omsætning, som løbende blev sat ind på kontoen, blev dels hævet, dels overført til andre, uden at der efterfølgende blev angivet moms heraf eller indeholdt A-skat og bidrag ved udbetaling af løn til ansatte. T blev principalt tiltalt for at have medvirket til blandt andet grov momssvig. T blev subsidiært tiltalt for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. Derudover blev T tiltalt for overtrædelser af skattekontrolloven. Københavns Byret fandt ved dom af 4. april 2013, at der gennem S var begået de overtrædelser, som der var rejst tiltale for. Retten fandt imidlertid, at T alene havde optrådt som stråmand, og på den baggrund fandt retten alene T skyldig i forsøg på hæleri efter den subsidiære påstand samt skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven. 11

12 Straffen for T blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på størrelsen af det beløb, som statskassen var blevet unddraget, sammenholdt med T s rolle i den begåede kriminalitet. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. og udvist af Danmark. Skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2010 underretning om en række usædvanlige transaktioner vedrørende en konto tilhørende en person T. Der var tale om en række større erhvervsindbetalinger, som T efterfølgende hævede kontant. Efterforskningen viste, at T havde undladt at give korrekt angivelse af størrelsen af virksomhed, som T ejede, ligesom T havde undladt at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat samt bidrag. Derigennem havde T unddraget det offentlige ca. 1,2 mill. kr. T blev tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter samt overtrædelse af momsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. Den 1. december 2010 fandt Københavns Byret T skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale og idømte T en fængselsstraf i 8 måneder, der blev gjort betinget med blandt andet krav om 200 timers samfundstjeneste. Straffen omhandlede tillige en tidligere betinget dom. Ved strafudmålingen lagde retten blandt andet vægt på størrelsen af det unddragne beløb, og T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. Skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i oktober 2011 en underretning om usædvanlige aktiviteter på en konto tilhørende T1, herunder havde blandt andet T s far forsøgt at få overført større beløb fra kontoen til Iran. Efterforskningen viste at T1 sammen med en anden person T2 i flere tilfælde havde haft ansatte på en af T1 ejet café uden at opfylde kravene til opholds- og arbejdstilladelse. Derudover viste efterforskningen at T1 i flere tilfælde havde udbetalt sine ansatte løn, uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. T1 blev tiltalt for uagtsomt hæleri, skattesvig af særlig grov karakter, svindel med arbejdsmarkedsbidrag samt for overtrædelse af udlændingeloven. T2 blev alene tiltalt for overtrædelse af udlændingeloven. 12

13 Københavns Byret afsagde dom den 2. oktober 2013, og både T1 og T2 blev fundet skyldig i den rejste tiltale. T1 blev idømt en tillægsstraf af fængsel i 8 måneder, hvoraf de 4 måneder blev gjort betinget. T2 blev idømt en tillægsstraf af fængsel i 60 dage. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på omfanget, karakteren og omstændighederne ved de begåede forhold. Skatte- og momssvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i perioden august - november 2007 fire underretninger vedrørende en række atypiske transaktioner på nogle konti tilhørende en person T og et selskab S, som T var indehaver af. På samtlige konti var det karakteristisk, at der blev indbetalt store beløb, som efterfølgende blev hævet kontant. Dette kunne i nogle tilfælde ske flere gange dagligt. Derudover havde T vekslet store beløb til udenlandsk valuta. Efterforskningen viste blandt andet, at T havde drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde dette til myndighederne, ligesom T havde afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Derudover havde T udbetalt løn uden at indeholde A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. T havde samlet unddraget statskassen ca kr. T blev blandt andet tiltalt for skatte- og momssvig af særlig grov karakter, og Retten på Frederiksberg fandt den 12. marts 2010 T skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Retten udmålte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder samt en tillægsbøde på ca. 4,8 mill. kr. Moms- og skattesvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 to underretninger om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende bankkunde T. T havde modtaget store beløb på kontoen, ligesom der også blev hævet store beløb fra kontoen. Derudover indeholdt den ene underretning oplysning om, at T havde henvendt sig på vegne af et selskab og i den forbindelse anmodet om at hæve et større beløb i kontanter, uanset at T ikke havde et så stort beløb stående på kontoen. Efterforskningen viste, at T, som direktør for og daglig leder af selskabet S, havde undladt at indsende momsangivelser for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. marts 2008, hvorved momstilsvaret blev fastsat ca kr. for lavt. T havde i samme periode, som direktør for og 13

14 daglig leder af et andet selskab S1, drevet momspligtig virksomhed uden at tilmelde denne til SKAT, ligesom T - uagtet den manglende momsregistrering - havde udstedt fakturaer med deklareret moms. Statskassen blev herved unddraget ca kr. Derudover havde T via begge selskaber udbetalt lønninger uden at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skatter, hvorved statskassen blev unddraget i alt ca kr. T havde heller ikke opfyldt sin pligt til at foretage indeholdelse af AM-bidrag, og statskassen blev i den forbindelse unddraget et beløb på i alt ca kr. T blev tiltalt for moms- og skattesvig af særlig grov karakter og overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragsloven. Retten i Århus fandt den 4.april 2013 T skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Efter overlægens erklæring fandt retten endvidere, at T på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom. T blev derfor idømt at undergive sig ambulant psykiatrisk behandling som en mere formålstjenlig foranstaltning end straf. Længstetiden for foranstaltningen blev af retten fastsat til 5 år. T blev endvidere tilpligtet at betale ca kr. til SKAT. Momsunddragelse ved brug af falske fakturaer Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T, som direktør for og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse i to selskaber, efter forudgående aftale havde modtaget ca kr. som betaling for en række fiktive fakturaer udstedt med moms af T s selskaber. T hævede efterfølgende pengene, hvorefter han fradrog ca. 10 procent, inden han betalte dem tilbage til uidentificerede personer med tilknytning til et eller flere af de betalende firmaer. Det offentlige blev i den forbindelse unddraget ca kr. i moms. Derudover havde T ikke indsendt momsangivelser for selskaberne, uagtet at selskaberne i perioden havde udstedt fakturaer med en samlet salgsmoms på ca kr., hvorved staten blev uddraget et tilsvarende beløb. T blev tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter samt momssvig. Derudover blev T tiltalt for overtrædelse af bogføringsloven. 14

15 Retten i Aalborg afsagde dom den 2. marts 2011 og fandt T skyldig overensstemmelse med tiltalen. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 8 måneder samt tillægsbøde på kr. Hos T blev endvidere konfiskeret ca kr. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på størrelsen af det unddragne beløb samt T s rolle i forløbet. Momssvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T, som direktør for og eneanpartshaver med bestemmende indflydelse i et selskab, efter forudgående aftale havde modtaget ca kr. som betaling for en række fiktive fakturaer udstedt med moms af T s selskab. T hævede efterfølgende pengene, hvorefter han fradrog mellem kr. og betalte dem tilbage til uidentificerede personer med tilknytning til ét eller flere af de betalende firmaer. Det offentlige blev i den forbindelse unddraget ca kr. i moms. T blev tiltalt for momssvig af særlig grov karakter. Derudover blev T tiltalt for overtrædelse af bogføringsloven. Retten i Aalborg afsagde dom den 20. december 2010, og fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen. T erkendte sig skyldig og straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage betinget samt en tillægsbøde på kr. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på T s rolle i netværket, det unddragne beløbs størrelse, samt at T ikke var tidligere straffet. Momsunddragelse af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i underretninger om en række ind- og udbetalinger mellem en række selskaber, hvor der var sammenfald i ejerkredsen og fuldmagtshaverkredsen. Efterforskningen viste, at T, der var direktør og medejer af et selskab, havde undladt at angive korrekte momsangivelser for et selskab i perioden fra den 1. april 2007 til den 31. december T blev tiltalt for momsunddragelse af særlig grov karakter. Den 5. juli 2011 fandt Retten i Glostrup T skyldig i den rejste tiltale, og straffen blev fastsat til fængsel i 3 måneder samt en tillægsbøde på kr. 15

16 Ved strafudmålingen lagde retten vægt på størrelsen af det unddragne beløb, og udtalte, at der ikke var grundlag for at anvende en betinget dom henset til lovovertrædelsen karakter. Dommen blev anket til Østre Landsret, som den 13. april 2012 stadfæstede byrettens dom, dog med den ændring, at straffen i stedet blev udmålt til fængsel i 60 dage samt en tillægsbøde på kr. Skatte- og momssvig af særlig grov karakter Hvidvasksekretariatet modtog i 2007 flere underretning om en række atypiske ind- og udbetalinger på konti tilhørende flere selskaber. Efterforskningen viste, at T, der var direktør i et af selskaberne, havde undladt at angive korrekte momsangivelser for et selskab i perioden 1. januar 2006 til 2. januar Derudover havde T undladt at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Den 30. juni 2011 fandt Retten i Holstebro T skyldig i størstedelen af den rejste tiltale, og retten idømte T en fængselsstraf på 1 år og 4 måneder. Derudover blev T idømt en tillægsbøde på kr. Endvidere blev T i 2 år frakendt retten til personligt at drive bygge-, anlægs- og entreprenørvirksomhed, at være stifter af, direktør, bestyrelsesmedlem eller medlem af ledelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver godkendelse, eller en fond. T ankede dommen til Vestre Landsret, som den 4. januar 2012 stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bestemmelsen om rettighedsfrakendelse skulle udgå. Skatte- og momsunddragelse Hvidvasksekretariatet modtog i 2006 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto. De atypiske transaktioner bestod i, at der blev indsat store beløb på kontoen, og at disse herefter hurtigt blev videreoverført. Efterforskningen viste, at T i årene 2006 og 2007 havde undladt at underrette told- og skatteforvaltningen om, at skatteansættelserne i den af ham ejede virksomhed var for lave, idet overskuddet var ansat til 0 kr., uagtet at virksomhedens reelle overskud udgjorde ca kr. for 2006 og kr. for Det offentlige blev herved unddraget skatter med i alt ca kr. T havde endvidere i årene unddraget det offentlige moms med ca kr. T blev tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven og overtrædelse af momsloven. 16

17 Retten i Næstved fandt den 27. maj 2013 T skyldig i overensstemmelse med tiltalen og fastsatte straffen til betinget fængsel i 50 dage. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på kr. Narkotikahandel Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om transaktioner på en konto tilhørende en person T i forbindelse med, at T var anholdt for narkotikahandel. Efterforskningen viste, at T havde solgt mindst 86 gram kokain samt på sin bopæl været i besiddelse af ca. 296 gram kokain med henblik på videresalg. Retten i Herning afsagde dom i sagen den 22. maj T blev i den forbindelse fundet skyldig i tiltalen, og straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 2 år. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på T s gode personlige forhold samt karakteren af den begåede lovovertrædelse, herunder den ikke ubetydelige mængde kokain. Der blev endvidere hos T konfiskeret kr., 296,4 gram kokain samt to digitalvægte. Vestre Landsret stadfæstede den 10. august 2012 byrettens dom. Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Hvidvasksekretariatet modtog i november 2013 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T1. Der var tale om nogle usædvanlige kontante indbetalinger på en konto, der tilhørte en førtidspensionist. Underretningen indgik i en sag, hvor efterforskningen viste, at T1, både selv og i forening med en anden person T2, havde været i besiddelse af euforiserende stoffer blandt andet med henblik på videreoverdragelse. Københavns Byret afsagde dom den 13. februar 2014, og T1 og T2 blev ved dommen fundet delvist skyldige i tiltalen. T1 blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder. T2 blev idømt 2 år og 3 måneders fængsel, til dels som en tillægsstraf i relation til en tidligere dom. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på mængden af det euforiserende stof, forholdets professionelle karakter, og at stoffet blev bragt til Christiania med henblik på videreoverdragelse. Desuden tillagde retten det for T2 s vedkommende vægt på, at denne tidligere var idømt længerevarende fængselsstraf for ligeartet kriminalitet. 17

18 Hos de tiltalte blev endvidere konfiskeret sammenlagt ca kr., som indestod på de tiltaltes bankkonti, og derudover blev der konfiskeret en række effekter hos de tiltalte. Skyldnersvig Hvidvasksekretariatet modtog i 2005 og 2006 underretninger om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende et selskab S. Der var blandt andet tale om en række store kontanthævninger fra kontoen. Underretningerne indgik herefter i en efterforskning af en sag under Midt- og Vestsjællands Politi. Efterforskningen viste, at en person, T1, via sit selskab A, solgte et andet selskab B til en anden person, T2, for kr., på et tidspunkt, hvor T1 måtte indse, at den fortsatte drift af selskabet B ikke var mulig. B skyldte på det tidspunkt ca. 14,5 millioner kr. til en bank C. I forbindelse med købet af selskabet B, blev et lån, som B havde til selskabet A, på kr. indfriet. Efterfølgende fjernede T2 pantebreve i selskabet B til en værdi af 4,8 millioner kr., og B gik herefter konkurs. Banken C led herved et formuetab. T1 og T2 blev begge tiltalt for skyldnersvig. Retten i Roskilde afsagde den 25. marts 2014 dom i sagen, og retten fandt i den forbindelse T1 delvist skyldig i den rejste tiltale. Ved strafudmålingen fastsatte retten straffen for T1 til fængsel i 1 år og frakendte endvidere T1 retten til at udøve advokatvirksomhed i 3 år fra endelig dom. Derudover blev T1 i 3 år fra endelig dom frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. T2 blev fundet skyldig i den rejste tiltalte og blev af Retten i Roskilde straffet med fængsel i 2 år. Derudover blev T2 ligeledes frakendt retten til i 3 år fra endelig dom at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Ved strafudmålingen lagde retten for begges vedkommende vægt på karakteren og grovheden af det begåede forhold, på størrelsen af de unddragne beløb, og at der tillige var sket rettighedsfrakendelse. Retten fandt ikke uanset sagens lange forløb og de tiltaltes gode personlige forhold grundlag for at gøre straffene hverken helt eller delvist betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Hos T2 blev endvidere konfiskeret 21 stk. pantebreve samt indeståendet på en advokats klientkonto indeholdende de betalte ydelser på pantebrevene. 18

19 Skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed Hvidvasksekretariatet modtog i 2012 underretning om en atypisk transaktion, vedrørende en større overførsel fra udlandet, der var indsat på en persons konto på foranledning af dennes far T. Efterforskningen viste, at T havde solgt en værdifuld bil, uagtet der var givet håndpant og tinglyst et udlæg i bilen. T blev tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. Retten i Hillerød fandt d. 12. december 2013 T skyldig i skyldnersvig vedrørende euro og idømte T en fængselsstaf i 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på beløbets størrelse. Den 26. marts 2014 afgjorde Østre Landsret ankesagen og ændrede i den forbindelse straffen til 8 måneders fængsel. Landsretten lagde herved vægt på beløbets størrelse. Landsretten stadfæstede i øvrigt byrettens dom. Forsøg på skyldnersvig Hvidvasksekretariatet modtog i august 2013 underretning om en atypisk transaktion vedrørende en konto tilhørende en person T. Det fremgik af underretningen, at T ønskede at hæve kr. kontant som følge af, at T1 kort forinden havde tabt en retssag og nu var bange for, at SKAT ville gøre udlæg i indeståendet på kontoen. Efterforskningen viste, at T1 og en anden person T2 i forening havde forsøgt at hæve beløbet hos banken, hvilket imidlertid ikke lykkedes, idet politiet forinden havde foretaget beslaglæggelse af den til T1 tilhørende del af formuen. T og T1 blev begge tiltalt for forsøg på skyldnersvig. Den 5. februar 2015 fandt Retten i Nykøbing Falster begge tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalen og fastsatte straffen til 3 måneders betinget fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på forholdets karakter, beløbets størrelse, samt at forholdet var begået i forening. Bordelvirksomhed 19

20 Hvidvasksekretariatet modtog i 2008, 2009 og 2010 underretning om en række atypiske transaktioner på en konto tilhørende T. Efterforskningen viste, at T i perioden fra juni 2008 til juni 2010 havde drevet bordelvirksomhed med en fortjeneste på ikke under 2,5 mio. kr. T forestod driften af bordelvirksomheden og afholdt herunder udgifter til blandt andet husleje og annoncering, ligesom T forestod ansættelsen af flere udenlandske kvinder. T blev tiltalt for rufferi samt for overtrædelse af et tidligere udstedt indrejseforbud. Retten på Frederiksberg fandt det ved dom af 17. november 2010 bevist, at T havde drevet bordelvirksomhed. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder. Der blev tillige hos T konfiskeret 2,5 mio. kr. samt tre bærbare computere. T blev endvidere udvist af Danmark og blev i denne forbindelse pålagt indrejseforbud i 12 år. Ved strafudmålingen lagde retten navnlig vægt på bordeldriftens omfang, den professionelle drift af bordellet, den tidsmæssige udstrækning af bordelvirksomheden samt fortjenestens størrelse. Beslaglæggelse under ankesag Hvidvasksekretariatet modtog i 2014 underretning om nogle atypiske transaktioner på en konto tilhørende en person T, som var tiltalt for bl.a. forsøg på manddrab og flere overtrædelser af våbenlovgivningen. T var ved Retten i Glostrups dom af 18. december 2013 blevet fundet skyldig i byretten i den rejste tiltale, og han var i den forbindelse blevet idømt 12 års fængsel. I sagen var 5 andre personer ligeledes fundet skyldige i bl.a. forsøg på manddrab, og disse var idømt fængselsstraffe mellem 6 og 9 år. Sagen var af de 6 personer anket til Østre Landsret. Inden ankesagen blev afgjort, traf Retten i Glostrup den 8. maj 2014 kendelse om, at politiet kunne opretholde en allerede foretaget beslaglæggelse i sagen af ca kr. hos T. Landsretten stadfæstede den 19. juni 2014 kendelsen om at godkende beslaglæggelsen af ca kr. Ankesagen blev afgjort af Østre Landsret den 4. november 2014, i hvilken forbindelse den af byretten udmålte straf til T blev nedsat til fængsel i 6 år. Landsretten nedsatte endvidere de 5 andre personers straffe til fængsel mellem 2 og 3 ½ år. 20

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere