Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Torsdag 29. januar 2015 kl (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Torben Seir, Øst (TS) Kate Nielsen, Syd (KN) Claus Poulsen, Nord (CP) Bjarke Refslund, MTBO (BR) Casper Sørensen, BUU (CS) Helge Lang Pedersen, Elite (HLP) Lisa Tantholdt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Michael Sørensen, Direktør (MS) Direktør Michael Sørensen Ingen Mette Rønning Steffensen, Næstformand (MRS) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KFJ) Jens Jørgen Hansen, Plan (JJH) Mødeoplæg: Alm. skrift Referat: Kursiv Dagsorden WRM indledte med at byde velkommen med et særligt velkommen til den helt nyvalgte formand for Nordkredsen, Claus Poulsen, valgt på Nordkredsens klubledermøde aftenen forinden. 1. Godkendelse af referat fra møde 5/2014 Bilag 1: Referat HB-møde 5/2014 Referatet blev godkendt med præcisering under sidste afsnit i punkt 4: Det er i HB s forslag til Plan 2020 helt op til den enkelte kreds, hvordan denne organiserer sig i forhold til at sende repræsentanter til de nye områder i DOF. 2. Udvalgsrunden a. Formand/Næstformænd WRM gav en redegørelse for status på det internationale arbejde, herunder den danske deltagelse i IOF s januarmøde med deltagelse af alle commission-medlemmer. Her deltog HLP i sit første møde i IOF s Foot-o-commission. WRM er desuden blevet anmodet om at deltage i en nyoprettet commission eller task force for udvikling af orientering i lande, hvor sporten er

2 mindre udbredt. WRM har takket ja til dette men vil først indgå fuldt i dette arbejde fra Herudover en status på ansøgningerne om internationale mesterskaber, hvor Danmark har søgt værtskab for VM i MTBO i 2018 med tilsvarende mesterskab for ungdom, junior og veteran, og for Veteran-VM i fod-orientering (WMOC) ligeledes i Her er Danmark blevet shortlistet og således tilbage som ét af blot to lande, der kan vinde værtskabet. b. Direktøren MS redegjorde kort for personalesituationen, hvor Martin Hedal desværre har opsagt sin stilling som udviklingskonsulent pr. 31. marts 2015 til fordel for en spændende stilling hos sin tidligere arbejdsgiver, Idrættens Analyseinstitut. Martin kører dog Find vej Dagen helt i mål. Konsekvenser og muligheder i forlængelse af den nye situation er under overvejelse. c. Nord CP valgt som ny formand med en næsten fuldtallig bestyrelse (BUU-medlem mangler). NK har vedtaget en ny forretningsorden CP har delt dette med de to øvrige kredse som inspiration. Der har i kredsen været diskussioner vedrørende valg af skove til DM og hvem der kan tage stilling til, om en skov er egnet kortudvalget, planudvalget, kredsen eller stævnekontrollanten. Den principielle sag vil blive diskuteret i nævnte fora. Nyt tiltag fra Horsens OK: U0-gruppe flere klubber, vil gerne være med. CS henviser til Østkredsen, hvis minikurser har fungeret efter samme koncept i flere år. Viborg OK har succes med tiltag om samarbejde med MTB-klubber. d. Syd Ny struktur for kredsudvalget med 6 personer vedtaget. Der mangler i forhold til den kommende struktur fortsat en kandidat til HB samt en kandidat til bredde (motion og foreningsliv). e. Øst Projektet Orienteering Runners Copenhagen kører med stor succes og fortsætter foreløbig året ud. Nyt projekt for de årige er i værksat i form af et seniortræningsmiljø for de næstbedste seniorer med ugentlige træninger og vejledning for ikke-landsholdsløbere. Aktiviteterne kommer ud i klubberne ved at træningerne går på skift mellem disse. Der søges pt efter en træner. Der opleves problemer med at få fyldt terminslisten ud aktuelt med SM Stafet, men også de traditionelle weekendløb. f. MTBO g. Plan h. Kort Der er afholdt ocad-kurser med flot fremmøde i januar. Der arbejdes med vejledning til fremstilling af skolekort. Udvalget efterlyser en længere planlægningshorisont for A-stævner. i. Bredde Der afholdes voksenkurser i Helsingør 8. marts og i Allerød 11. april.

3 j. Børn og Unge Der blev som noget nyt afholdt fælles U2- og juniorsamling i forbindelse med DOF Akademiet med oplæg fra de unge selv til de øvrige deltagere. Weekenden var en succes med 100 deltagere (inkl. ledere) og mange positive tilbagemeldinger. Nyt medlem af udvalget: Tobias Svarer. Indførelsen af en stor U2-gruppe i ØK svarende til de andre kredse og dermed nedlæggelse af U3-gruppen virker til at være en succes. På næste juniorsamling tilbydes MTBO-aktivitet for alle. k. Elite HLP refererede til gode resultater ved WC på Tasmanien som udførligt omtalt på hjemmesiden. 3. Plan 2020 Udkastet til Plan 2020 har været i endnu en høringsrunde. Der er indkommet ét sæt skriftlige kommentarer fra Silkeborg OK. På baggrund af disse og fremkomne mundtlige kommentarer på de tre kredses klubledermøder i januar, foreslås justeringer foretaget under de enkelte indsatsområder, mens den overordnede struktur og visionen, Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og i byerne med kort og kompas, forbliver uændret. Ændringerne vil blive indarbejdet i det endelige udkast, der udsendes sammen med mødemappen til repræsentantskabsmødet. I forhold til HB s forslag til lovændringer, er der indkommet ét ændringsforslag fra Silkeborg OK, som repræsentantskabsmødet vil skulle tage stilling til. På mødet gennemgås de enkelte forslag, og der gives en oversigt over kandidater til de forskellige poster i den nye struktur. Bilag 2: Plan 2020 med kommentarer fra Silkeborg OK Bilag 3: Lovændringsforslag HB Bilag 4: Ændringsforslag fra Silkeborg OK HB gennemgik kommentarer fremkommet på klubledermøderne: Generelt opleves stor opbakning til Plan 2020 og de 14 indsatsområder, mens der fra enkelte klubber udtrykkes betænkeligheder ved organisationen og sammenhængen mellem områder, HB og klubber. De enkelte områder bedes gennemgå de indkomne kommentarer for eget område og melde tilbage senest 11/2, så disse kan indarbejdes i mødemappen til repræsentantskabsmødet til udsendelse 13/2. Vedrørende handlingsplaner, vil de færdige handlingsplaner blive lagt på hjemmesiden, men disse er fortsat under udarbejdelse og vil først være endelige efter debatterne på repræsentantskabsmødet. Det blev besluttet at arbejde for en opdatering af HB s forretningsorden i forlængelse af repræsentantskabsmødet.

4 4. Repræsentantskabsmødet 2015 Mødes afholdes den 7. marts 2015 med indskrivning kl og mødestart kl i Kursuscentre.dk i Middelfart. Mødet er varslet på hjemmesiden og i mail til klubberne den 10. december 2014, mens mødemappen skal udsendes fredag 13. februar. Program, dagsorden og overblik over opgaver forud for og under mødet fremgår af bilagene. På HB-mødet skal der tages stilling til beretninger og hædersbevisninger HB vil på mødet tage stilling til repræsentantskabsmødets forløb, beretninger, hædersbevisninger samt fastlægge action vedrørende eventuelt manglende kandidater til HB og indsatsområder. Endelig skal der tages stilling til afholdelsen af repræsentantskabsmødet Idrættens Hus er forhåndsreserveret til lørdag den 5. marts Bilag 5: Mødemappen i foreløbig udgave Bilag 6: Formandens beretning Bilag 7: Repræsentantskabsmøde 2015 Hvem gør hvad? HB gennemgik den foreløbige mødemappe og foretog justeringer i programmet for repræsentantskabsmødet. I forhold til afstemningsprocedure, vil denne blive aftalt med dirigenten og information herom blive skrevet i mødemappen for at undgå forvirring på dagen. 5. Regnskab 2014 Udarbejdelsen af Regnskab 2014 følger denne plan: 21/1 Bogføring endeligt lukket 22/1 Regnskab overdrages til ekstern og internt revision 29/1 HB-møde med orientering om foreløbigt resultat 30/1 Intern revision 4/2 Opfølgningsmøde med ekstern revision 9/2 Endeligt regnskab foreligger og udsendes til HB 13/2 Mødemappe inkl. årsrapport udsendes til klubberne 6/3 HB-møde med underskrift af regnskab 7/3 Repræsentantskabsmøde Regnskabet er på nuværende tidspunkt lukket og revisionen i gang med sit arbejde. Såfremt der ikke fremkommer nyt under revisionens gennemgang forventes et overskud på kr mod budgetteret kr Afvigelsen skyldes en lang række forhold, som alle fremgår af bilaget. I løbet af regnskabsåret gennemførte HB en spare øvelse som følge af overestimering af indtægterne på klub- og medlemskontingenter. Denne øvelse er gennemført med succes. I årets sidste måneder er det primært to faktorer, der har bevirket det økonomisk set positive resultat. For det første har udviklingsprojektet vist sig at tage længere tid at få løbet i gang end oprindeligt planlagt, jf særskilt dagsordenspunkt herom, hvilket har givet DOF en nettobesparelse (efter fratræk af DIF-tilskud) på 104 tkr.

5 Dernæst har året budt på et særligt højt aktivitetsniveau når det gælder deltagelse i afgiftsbelagte terminslisteløb, hvilket har givet en merindtægt til forbundet på 60 tkr i forhold til budgetteret. Mogens Hansen, der administrerer opkrævningen af løbsafgifter, har med vanlig akkuratesse udarbejdet en omfattende oversigt vedrørende arrangementer, løbsafgifter og udviklingen i deltagerantal mv. Oversigten er vedlagt som bilag til diskussion på mødet. Bilag 8: Regnskab i udkast som det er overdraget til revisionen Bilag 9: Ledelsesberetning Bilag 10: Værd at vide om løbsafgiften 2014 MS understregede, at tallene ikke er endelige og at det endelige regnskab rundsendes til HB, inden offentliggørelsen med mødemappen til repræsentantskabsmødet. Siden mødet er regnskabet korrigeret til et overskud på kr Mogens Hansens gennemarbejdede skriv vedrørende løbsafgifter og udfordringer hermed overdrages til Planudvalget, der behandler emnet og svarer Mogens Hansen. 6. Budget 2015 Budget 2015 skal endeligt lukkes på mødet. Udkast indeholdende ny kontoplan svarende til de 14 indsatsområder og i henhold til aftale fra HB-møde 5/2014 fremgår af bilag. De opstillede tal giver et budgetunderskud på 71 tkr. HB skal tage stilling til budgettets bundlinje set i sammenhæng med overskuddet i 2014 og de ønskede tiltag i relation til implementeringen af Plan Bilag 11: Udkast til Budget 2015 På baggrund af årets resultat 2014, som foreløbig viser et overskud på kr (siden mødet korrigeret til kr ), og de iværksatte tiltag i Plan 2020 vedtog HB budget 2015 med et budgetunderskud på kr Af disse indgår kr i en udviklingspulje, som de enkelte udvalg/områder kan søge til ekstraordinære aktiviteter. Såfremt der tilkommer overraskelser i løbet af året med økonomiske konsekvenser, vil puljen kunne reduceres tilsvarende. Der vil fremadrettet blive arbejdet for at etablere en tilsvarende pulje. 7. Kommissorium for DOF s Eliteudvalg Eliteudvalget har arbejdet med den fremtidige organisering af eliteudvalget. Kommissorium herfor er vedlagt til drøftelse. Bilag 12: Kommissorium for DOF s Eliteudvalg HB drøftede strukturen for eliteudvalget, som er et handlingspunkt i Plan HB godkendte, at Eliteudvalgets sammensætning ændres, således at det fremover består af repræsentanter fra kredsene (hvis disse måtte blive udpeget) samt repræsentanter for klubber, der har løbere i DOFs landsholdsgrupper. Udvalget er rådgivende for HB. Eliteudvalgsformanden vælges fortsat på repræsentantskabsmødet og er ansvarlig for eliteudvalgets koordination med DOF s administration og HB. Eliteudvalget mødes efter behov typisk to gange årligt.

6 8. Orientering om Orientering I henhold til beslutning på HB-møde 5/2014 om prioritering af forbundets midler til kommunikation, er der foretaget en række ændringer omkring forbundets magasin, Orientering: Redaktør: Tommy Heisz stopper efter udgivelsen af nr. 1/2015 som redaktør på Orientering. Camilla Bergmann er ansat på studentermedhjælpskontrakt til at lede den frivillige redaktion herefter. Camilla vil ligeledes indgå i den nye kommunikationsgruppe og være med til at binde forbundets forskellige kommunikationskanaler tættere sammen. Layout: Fra og med nr. 2/2015 er Charlotte Larsen ansat på studentermedhjælpskontrakt til stå for layout og opsætning af Orientering. Tryk: Grundet samarbejdsudfordringer med trykkeriet i Estland, overgår trykning af bladet fra og med nr. 1/2015 til polske OZGraf. Distribution: Distributionen af Orientering overgår fra Post Danmark til Distribution Plus / Bladkompagniet fra og med nr. 1/2015. MS orienterede kort om de nye tiltag. 9. Nyhedsbreve Der påtænkes fremadrettet udsendt nyhedsbreve i et moderne design med anvendelsen af MailChimp. De enkelte politiske områder vil blive ansvarlige for udsendelsen af nyhedsbrevene i dialog med kommunikationsgruppen og DOF s kontor. I O-service vil man som medlem kunne afkrydse, hvilke(t) af de 10 nyhedsbreve, man ønsker at abonnere på. De 10 emner vil være målgruppefokuserede, hvorfor nogle områder tilsammen vil dække ét emne, mens der for andre vil være lighedstegn mellem politisk område og emne. Med indførelsen af disse nyhedsbreve ophører udsendelsen af det hidtidige breddenyhedsbrev. Eksempel på nyhedsbrev vil blive forevist på HB-mødet. Bilag 13: Nyhedsbreve planlægning 2015 MS viste eksempel på nyhedsbrevet og sætter tiltaget i værk. Udvalgs-/områdeformænd kontaktes særskilt herom. KN udtrykte ønske om, at alle nyhedsbrede indledes med et kort resume/oversigt, så man ikke behøves læse et langt nyhedsbrev, hvis det ikke indeholder noget, som har interesse/relevans. 10. Optagelse af Ilulissat Orienteering Greenland som associeret medlem Ilulissat Orienteering Greenland, IOG, har henvendt sig til DOF vedrørende mulighed for optagelse i forbundet. Da idræt på Grønland hører under Grønlands Idrætsforbund, kan IOG ikke optages som ordinær klub i et specialforbund under DIF. IOG ønsker dog tilknytning til forbundet for at kunne modtage medlemsbladet, deltage i kursusaktivitet samt have mulighed for at annoncere stævner og træninger overfor danske medlemmer. Det foreslås derfor, at IOG optages i DOF som associeret medlem mod betaling af det ordinære klubkontingent på kr Der opkræves ikke for enkeltmedlemmer, men IOG afholder udgiften til fremsendelse af Orientering.

7 HB bakkede op om optagelsen af IOG som associeret medlem af DOF. MS foretager det fornødne. 11. Samarbejde med Dansk Adventure Race Union Dansk Adventure Race Union (DARU) har foretaget uformel henvendelse til i første omgang DIF med henblik på optagelse i DIF og dernæst til DOF for at drøfte mulighederne for samarbejde. Et sådan samarbejde kan tænkes at indeholde mange forskellige elementer og skal tænkes i relation til sammenfald i udøverkredsen, det stærke orienteringselement i adventurerace og det arbejde, der foregår i IOF omkring eventuel optagelse af adventurerace som en femte disciplin. På HB-mødet ønskes en indledende drøftelse af perspektiverne for et tættere samarbejde mellem DOF, DOF s klubber og DARU. Punktet gav anledning til debat. BR opfordrer til samarbejde på dansk plan men samtidig til, at DOF holder sig væk fra IOF-sporet, der kun lader til at have interesse i nogle få lande og ikke inden for hverken dansk orientering eller dansk adventure race. CP berettede om Silkeborg OK s gode erfaringer med en adventure race afdeling, der skaber gode synergier. Omvendt udtryktes betænkeligheder omkring de to idrætters tilgang til regler, hvor samarbejdet kan have enten en opdragende effekt eller ses som skadeligt for orienteringssportens omdømme og adgangsmuligheder. WRM opfordrede til at se mulighederne i et samarbejde i lyset af diskussionen omkring fleksible medlemsskaber. HLP opfordrede til at indlede samarbejder på klubplan med mulighed for klubberne til at sælge ydelser. MS fortsætter dialogen med DARU. 12. Klubudviklingsprojektet Status og opdatering på projektet. Er vi på rette vej? Punktet skubbes til næste møde med deltagelse af MRS og Gert Nielsen. 13. Ceremoniliste Ceremoniliste for HB s tilstedeværelse og deltagelse ved præmieoverrækkelser til DM er mv. i 2015 er vedlagt til udfyldelse på mødet. Bilag 14: Ceremoniliste 2015 Ceremonilisten udfyldt for foråret 2015 tages op igen på næste møde. 14. Anvendelse af Find Vej i Danmark Find vej i Danmark bliver et stadig stærkere brand, der rækker langt udenfor DOF og DOF s klubber. Det gratis tilbud er attraktivt og anvendes flittigt af private, skoler, foreninger og mange andre. Men også i mere organiserede sammenhænge fremtræder Find Vej i Danmark. Et eksempel herpå er Løbeklubben på Facebook s Find vej Cuppen (

8 På findveji.dk anfører vi: Alle rettigheder til konceptet inkl. logo mv. er ejet af Dansk Orienterings-Forbund og må ikke anvendes i kommercielt øjemed. På HB-mødet ønskes en diskussion af, hvilke anvendelser af Find vej i Danmark, vi vil acceptere som en velkommen promovering af orienteringsløb og Find vej i Danmark og hvilke vi vil betragte som en kommerciel udnyttelse af produktet. Der var en generel opfattelse i HB af, at man skal skelne mellem aktører, der helt uden eller med meget begrænset indtjening er med til at profilere orienteringssporten, og egentlig kommerciel udnyttelse. 15. Kommunikation web/hjemmeside og pressen 16. Eventuelt Mødeplanen 2014/2015/2016 August 2014 Fredag den 29. august kl Lørdag den 30. august kl Hovedbestyrelsesmøde 4/2014 og visionsseminar Brøndby Oktober/November 2014 Mandag den 20. oktober 2014 Klubledermøde, Øst Roskilde Mandag den 27. oktober 2014 Klubledermøde, Syd Fredericia Onsdag den 29. oktober 2014 Klubledermøde, Nord Aarhus Tirsdag den 25. november 2014 Hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Nyborg Januar 2015 Mandag den 19. januar 2015 Klubledermøde, Øst Roskilde Mandag den 26. januar 2015 Klubledermøde, Syd Kolding Onsdag den 28. januar 2015 Klubledermøde, Nord Silkeborg Torsdag den 29. januar 2015 Hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Nyborg Marts 2015 Fredag den 6. marts 2015 Hovedbestyrelsesmøde Middelfart Forb. Repr.mødet Lørdag den 7. marts 2015 Repræsentantskabsmøde Middelfart Juni 2015 Mandag den 1. juni 2015 Klubledermøde, Syd Vejle

9 Mandag den 15. juni 2015 Klubledermøde, Øst Roskilde Onsdag den 17. juni 2015 Klubledermøde, Nord??? Oktober/November 2015 Mandag den 26. oktober 2015 Klubledermøde, Øst Roskilde Mandag den 26. oktober 2015 Klubledermøde, Syd Fredericia november 2015 Strategiseminar Brøndby HB og områder Onsdag den 11. november 2015 Klubledermøde, Nord??? Januar 2016??? Klubledermøde, Øst?????? Klubledermøde, Syd?????? Klubledermøde, Nord??? Marts 2016 Fredag den 4. marts 2016 Hovedbestyrelsesmøde Brøndby Forb. Repr.mødet Lørdag den 5. marts 2016 Repræsentantskabsmøde Brøndby

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 28. februar 2014, kl. 18.00 ca. 19.30 Mødedeltagere Referat Gæst(er) Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3.sal, 8000 Aarhus Mødedato Lørdag den 26. september 2015 kl. 11.00-16.00 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 1. marts 2013, kl. 17.00 18.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3. sal Mødedato Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30-21.00 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Walther Rahbek,

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Onsdag den 14. maj 2014 kl. 17.00 21.30 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM)

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 21. september 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg, projektgrupper og revision Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Mødested Vejlefjord Mødedato Fredag den 29. februar 2008,

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014 Mødested: Mødedato/tid: Mødeindkaldte: Hovedtemaer: Farum OKs Klubhus, Ryttergårdsvej 104, 3520 Farum. Mandag

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2016

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2016 Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2016 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Torsdag den 1. september 2016 kl. 13.00-21.00 (Simpel arbejdsfrokost fra mødestart, middag kl. 18.00

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd Dansk Orienterings-Forbund Til : Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dagsorden for klubledermøde 1, 2017 i Sydkredsen Mødested: Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, Kolding Mødedato: Mandag

Læs mere

Referat for klubledermøde 1/2016. Referat: Østkredsens Klubformænd Kredsbestyrelse, Øst Kredsformænd, Syd og Nord DOF kontor

Referat for klubledermøde 1/2016. Referat: Østkredsens Klubformænd Kredsbestyrelse, Øst Kredsformænd, Syd og Nord DOF kontor Til: Østkredsens Klubformænd Kredsbestyrelse, Øst Kredsformænd, Syd og Nord DOF kontor Referat for klubledermøde 1/2016 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid:

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 16. november 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO)

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 26. november

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 10. februar 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Referat af Østkredsens klubledermøde 3/2016.

Referat af Østkredsens klubledermøde 3/2016. Til: Østkredsens Klubformænd Kredsbestyrelse, Øst Kredsformænd, Syd og Nord DOF kontor Referat af Østkredsens klubledermøde 3/2016. Mødested: OK Roskildes Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov, for alle

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 17. september 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Referat HB 02 Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen,

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016 Nyt fra DOF klubledermøder oktober-november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation - status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov,

Læs mere

Referat fra B&UU-møde 1/2007.

Referat fra B&UU-møde 1/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Mandag den 19. september 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Mandag den 27. november 2006 kl. 17.30-22.00

Læs mere

Årets MTB-O rytter overrakt af Walther Rahbek på vegne af Bjarke Refslund, MTBOudvalget Camilla Søgaard, Horsens OK Traditionelt har det været op til DOF s medlemmer at stemme på Årets MTBO-rytter, men

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Klubledermøder, november 2012

Klubledermøder, november 2012 Klubledermøder, november 2012 Budget 2013 Find vej dagen 2013, inkl. skolemesterskab Motionsevent Naturløbet DOF Akademi Klub-o-meter Vision 2015 Medlemsfremgang Budget 2013 Grundforudsætninger: Fortsat

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19 Dansk Orienterings-Forbund CVR-nr. 45 10 23 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Interne revisorers erklæring 5 Ledelsesberetning 6 Oplysninger om Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere