Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 7644 C. da-dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 7644 C. da-dk"

Transkript

1 Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 7644 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter tørretumbleren mod transportskader. Emballagen er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Energispareråd Unødigt forlænget tørretid og forøget energiforbrug kan undgås på følgende måder: Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Hvis tøjet f.eks. centrifugeres ved 1600 omdr./min. i stedet for 800 omdr./min., spares ca. 30% energi og tid. Udnyt altid hele tromlens kapacitet i det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Sørg for tilstrækkelig udluftning under tørring. Rens fnugfiltrene efter hver tørring. Kontroller varmeveksleren af og til, og rengør den om nødvendigt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse Råd om sikkerhed og advarsler Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel...15 Tøjpleje Behandlingssymboler...17 Råd om tørring...17 Sådan tørres tøjet korrekt Kort vejledning Ekstrafunktioner Skåne...21 Summer...21 Forvalg...21 Programoversigt Programforløb ændres Et andet program vælges...25 Et program stoppes, og et andet program vælges...25 Et program stoppes, og tøjet tages ud Tøj efterfyldes eller tages ud...25 Resttid...25 Elektronisk lås Rengøring og vedligeholdelse Beholderen til kondensvand tømmes...27 Fnugfiltrene renses...28 Rengøring uden vand...28 Rengøring med vand...29 Tørretumbleren rengøres

4 Indholdsfortegnelse Varmeveksleren rengøres...30 Varmeveksleren tages ud...30 Varmeveksleren efterses...31 Varmeveksleren rengøres Varmeveksleren sættes på plads...32 Småfejl udbedres Hvad nu, hvis Kontrol- og fejlmeddelelser Andre fejl...35 Pæren udskiftes...38 PC-ajourføring Opstilling og tilslutning Front Bagside...41 Opstillingssted...41 Tørretumbleren transporteres til opstillingsstedet...41 Vaske-/tørresøjle...41 Tørretumbleren justeres...42 Opstillingsrummet udluftes...42 Hvis tørretumbleren skal flyttes på et senere tidspunkt...42 Kondensvandet afledes eksternt...43 Afløbsslangen placeres...43 Afløbsslangen monteres (hænges over en håndvask/gulvafløb) Særlige tilslutningsforhold, der kræver en tilbageløbsventil Eltilslutning

5 Indholdsfortegnelse Forbrugsdata Service / garanti Tekniske data Programmeringsfunktioner Restfugtigheden i programmet Bomuld ændres...53 Restfugtigheden i programmet Strygelet ændres...54 Antikrøl indstilles...55 Summerens lydstyrke indstilles...56 Restfugtigheden i programmet Automatic ændres...57 Forlænget afkølingstid indstilles...58 Standby indstilles Memory-funktion indstilles...61 Funktionen af kontrollampen Rens luftveje ændres Akustisk signal indstilles...63 Ledningsevneindstilling ændres...64 Yderligere tørretrin tilføjes

6 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt. Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både personer og ting. Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og skader på tørretumbleren undgås. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne tørretumbler er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug. Anvend udelukkende tørretumbleren til husholdningsmæssige formål og kun til tørring af tøj vasket i vand, som ifølge vaskemærket er egnet til tørring i tørretumbler. Det er ikke tilladt at anvende tørretumbleren til andre formål. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun anvende, rengøre og vedligeholde tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene, rengøre og vedligeholde den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert håndtering. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Før opstilling kontrolleres tørretumbleren for udvendige, synlige skader. En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og tages i brug. Inden tilslutning bør tørretumblerens tilslutningsdata (sikring, spænding og frekvens), der fremgår af typeskiltet, ubetinget sammenlignes med strømtilførslen på stedet. I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til en elinstallatør. Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse. Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand). Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Defekte dele må kun erstattes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes. I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når ledningen er trukket ud af stikkontakten, hovedafbryderen er slukket, eller skruesikringen er skruet helt ud. Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og Tekniske data. Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til tørretumbleren nemt kan afbrydes. For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign. Inden for det område, tørretumblerens dør kan svinges op, må der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med modsat hængsling. Den daglige brug Den maksimale fyldning er 6 kg (tørt tøj). Lavere kapaciteter i enkelte programmer fremgår af afsnittet Programoversigt. Risiko for brand! Denne tørretumbler må ikke tilsluttes en automatisk afbryder (f.eks. et automatikur eller et elanlæg med spidsbelastningsafbryder). Hvis tørreprogrammet afbrydes, inden afkølingsfasen er afsluttet, kan der være risiko for, at tøjet selvantændes. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de ikke er vaskede. ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (f.eks. køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen og når tøjet er taget ud af tørretumbleren. indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (f.eks. på mopper, gulvklude og aftørringsklude). har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester. Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Fjern alle genstande fra lommerne (f.eks. lightere og tændstikker). Advarsel: Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og bredes ud, så varmen kan afgives. Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tørres, hvis der er anvendt industrielle kemikalier, f.eks. ved kemisk rensning. hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan f.eks. dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter. hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (f.eks. puder eller jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå brand. I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur (f.eks. for at undgå selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut. Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut. Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren kan tippe. Luk døren efter brug. Derved forhindres, at børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den. husdyr kravler ind i tørretumbleren. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Tørretumbleren må ikke anvendes uden fnugfiltre eller med beskadigede fnugfiltre. Fnugfiltrene skal renses regelmæssigt! Tørretumbleren må ikke anvendes uden varmeveksler. Fnugfiltrene skal tørres, hvis de er rengjort med vand. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser! Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen kan medføre beskadigelser. Rumtemperaturen bør være mellem +2 C og +35 C. Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres mod at glide ned, f.eks. hvis den hænges over en håndvask. Ellers kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader. Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes frit for støv og fnug. Smudspartikler i den indsugede køleluft kan med tiden tilstoppe varmeveksleren. Tørretumbleren må aldrig oversprøjtes med vand. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Tilbehør Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/eller produktansvar. Miele tørretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som vaske-/tørresøjle. Til dette formål kan der som ekstraudstyr købes et sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til de pågældende modeller. Sørg for, at Miele-soklen, der kan købes som ekstraudstyr, passer til den pågældende tørretumbler. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 14

15 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel Display Forvalg Denne tast har to funktioner: - Valg af tid for programmerne Kold luft og Varm luft - Valg af tid for udskydelse af start Summer Akustisk signal ved programslut Kontrollamper Beskrivelse: Se afsnittene Småfejl udbedres og PC-ajourføring. Start/Stop Starter det valgte program og afbryder et startet program. Tasten blinker ved programvalg og lyser efter programstart. Skåne Sarte tekstiler tørres ved lav temperatur. Tast til valg af tørretrin med kontrollamper. Programvælger med kontrollamper. Dør Med denne tast kan døren åbnes uafhængigt af strømtilførsel. Tænd/Sluk 15

16 Betjening af tørretumbleren Display Følgende funktioner vælges via displayet: Forvalg Tider for programmerne Kold luft og Varm luft Programmeringsfunktioner Desuden vises følgende i displayet: Programtid Programtilstandene Tørring Kold luft Slut Kontrol- og fejlmeddelelser Programtid / Resttidsprognose Når et program vælges, viser displayet den forventede varighed, dvs. en resttidsprognose. Følgende faktorer kan dog gøre, at programtiden ændres: Restfugtighed efter centrifugering, tøjtype, fyldning, rumtemperatur og udsving i spændingsstyrken. Derfor tilpasser elektronikken sig løbende til den individuelle portion vasketøj, så resttidsprognosen bliver mere nøjagtig. Resttidsprognosen kontrolleres permanent under hele tørreforløbet, hvorved der undertiden kan opstå tidsspring. Ligeledes kan programmerne Finish uld, Finish silke og Udglatning afsluttes før tid, hvis en bestemt temperatur er nået. Dette kan forekomme ved særligt fine væv, ved meget lille fyldningsmængde, eller hvis tørretumbleren lige har været i brug. Forvalg Den valgte forvalgstid vises. Efter programstart tæller forvalgstiden ned. Når forvalgstiden er udløbet, starter programmet, og displayet viser den sandsynlige programvarighed. Programmeringsfunktioner Med programmeringsfunktionerne kan tørretumbleren tilpasses individuelle behov. I programmeringsmodus vises den valgte funktion i displayet. 16

17 Tøjpleje Behandlingssymboler Tørring Normal/høj temperatur Lav temperatur Vælg Skåne (til sarte tekstiler) Tåler ikke tørring i tørretumbler Strygning og rulning Meget høj temperatur Høj temperatur Lav temperatur Tåler ikke strygning/rulning Råd om tørring Overskrid aldrig den maksimale fyldningsmængde, der fremgår af afsnittet Programoversigt. Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet bliver krøllet. Undlad at komme drivvådt tøj i tørretumbleren! Centrifuger tøjet godt i mindst 30 sekunder efter vask. Sarte tekstiler med behandlingssymbolet tørres med ekstrafunktionen Skåne tilkoblet (lav temperatur). Blandinger af bomuld, kulørt vask og strygelet tøj tørres på programmet Automatic. Jakker åbnes, så de bliver ensartet gennemtørret. Uld og uldblandinger har tendens til at filtre og krybe. Disse bør derfor udelukkende tørres på programmet Finish uld. De inderste materialer i dunfyldte tekstiler kan, alt efter kvalitet, have tendens til at krybe. Dunfyldte materialer bør derfor kun tørres på programmet Udglatning. Lærredstøj må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlingssymbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt". Disse tekstiler bør kun tørres på programmet Udglatning. T-shirts, undertøj etc. kryber ofte de første par gange, de vaskes. De bør derfor ikke tørres ved for høje temperaturer for at undgå, at de kryber yderligere. Køb evt. T-shirts etc. et eller to numre for store. Tøjet krøller mere, jo større mængde tøj der tørres. Det sker især med de helt sarte tekstiler (f.eks. skjorter eller bluser). Tøjmængden bør om nødvendigt reduceres ved at dele tøjet op i flere portioner. Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres den dobbelte mængde stivelse. Nye, kulørte tekstiler bør vaskes separat før første tørring og ikke tørres sammen med lyst tøj, da de kan smitte af (også på plastdele i tørretumbleren). De kan endvidere fnugge på det øvrige tøj. 17

18 Sådan tørres tøjet korrekt Kort vejledning De med tal (,,...) markerede betjeningstrin kan anvendes som kort vejledning. Tøjet forberedes Før tørring i tørretumbler bør tøjet være løsnet og sorteret efter ønsket tørringsgrad,... tekstiltype,... størrelse,... restfugtighed efter centrifugering. På den måde opnås det bedste tørreresultat. Læg tøjet i tørretumbleren. Det skal løsnes godt, inden det lægges i. Der bør ikke fyldes for meget tøj i tromlen, da overfyldning kan påvirke tørreresultatet. Anbefalede tøjmængder fremgår af afsnittet Programoversigt. Inden døren til tørretumbleren lukkes, skal man sørge for, at fnugfilteret er anbragt korrekt i holderen på døren. Fremmedlegemer, som f.eks. vaskebolde, fjernes fra tøjet. De kan smelte og dermed beskadige tøjet. Sømme og syninger efterses, så evt. fyld ikke kan falde ud af tøjet. Dyne- og hovedpudebetræk lukkes, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem. Hægter etc. lukkes. Bælter lukkes, og bindebånd bindes. Bh-bøjler, der har løsnet sig, sys fast eller fjernes. Tørretumbleren tændes Tørretumbleren kan også tændes, efter at der er lagt tøj i; der vil da ikke komme lys i tromlen (energibesparende). Tryk på Tænd/Sluk for at tænde tørretumbleren. Tørretumbleren fyldes Tryk på Dør for at åbne døren. Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, da det ellers kan blive ødelagt. Smæk døren forsigtigt i, eller luk den med et fast tryk. 18

19 Sådan tørres tøjet korrekt Program vælges Vælg det ønskede program. Kontrollampen for det valgte program lyser. Derudover kan kontrollamper for tørretrin eller ekstrafunktioner lyse, eller der kan være vist tider (memory). Programmer Bomuld, Strygelet, Automatic, Skjorter, Denim Programmerne Finish uld,udglatning og Bomuld kan ikke ændres. Varm luft og Kold luft Kontrollampen for Forvalg blinker ved valg af Kold luft eller Varm luft. Tryk gentagne gange på Forvalg, indtil den ønskede tid vises i displayet. Tiden kan indstilles fra 15/20 minutter til 2/1 timer i trin a 10 minutter. Ekstrafunktioner vælges Ekstrafunktioner (se afsnittet Tilvalg) kan vælges ved tryk på en tast: Skåne, Summer, Forvalg. Men: Forvalg kan ikke vælges sammen med programmerne Varm luft og Kold luft. Tryk så mange gange på tasten til valg af tørretrin, at kontrollampen for det ønskede trin lyser. I programmet Bomuld kan alle tørretrin vælges; i de øvrige programmer kan kun nogle af tørretrinnene vælges. Bemærk: Den tid, der angives i displayet, varierer fra gang til gang (resttidsprognose)! 19

20 Sådan tørres tøjet korrekt Program startes Under programvalget blinker tasten Start/Stop. Dette betyder, at et program kan startes. Tryk på Start/Stop. Tasten Start/Stop lyser. I displayet vises Tørring, og resttiden tæller ned. Før programslut Efter opvarmningsfasen følger en afkølingsfase (displayet viser Kold luft). Først efter afslutning af afkølingsfasen er programmet slut. Der er ingen afkølingsfase i programmerne Finish uld og Udglatning. Programslut - Tøjet tages ud Når displayet viser 0 og Slut, erprogrammet slut. Summeren høres intervalmæssigt (hvis denne funktion er valgt). Hvis tøjet ikke tages ud straks efter afslutning af et program, drejer tromlen rundt med bestemte intervaller (Antikrøl). Herved undgås krølfolder i tøjet. Varighed: 2 timer (undtagen i programmet Finish uld). Tryk på Dør. Åbn døren. Tag tøjet ud. Sørg for, at tromlen tømmes helt! Eventuelle glemte tekstiler kan blive beskadiget, hvis de tørres med næste gang. Når tørretumbleren er tændt, og døren er åbnet, slukker tromlebelysningen efter nogle minutter (energibesparende). Tryk på Tænd/Sluk for at slukke tørretumbleren. Rens fnugfiltrene. Luk døren. Tøm beholderen til kondensvand (hvis kondensvandet ikke bortledes eksternt). Varmeveksleren bør kontrolleres jævnligt og om nødvendigt rengøres (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 20

21 Ekstrafunktioner Skåne Sarte tekstiler (med plejesymbolet - f.eks. af akryl) tørres ved lav temperatur. Programtiden forlænges. I nogle programmer er skånefunktionen en fast del, der ikke kan slås fra. Summer Ved programslut høres et akustisk signal (i intervaller i maks. 1 t.). Den vedvarende alarm ved fejlmeldinger lyder, uanset om summeren er tileller frakoblet. Forvalg Med Forvalg kan tørretumbleren indstilles til at starte programmet på et senere tidspunkt. Programstarten kan udskydes fra 30 minutter til maks. 24 timer. Herved kan man f.eks. udnytte en eventuel billig natstrømstarif. Efter programvalg: Tryk gentagne gange på Forvalg, indtil den ønskede tid vises i displayet. Kontrollampen Forvalg blinker. Indstillingen foretages: i 30-minutters trin ved en programtid på op til I0^ i trin a 1 time ved en programtid på over I0^ Hvis tasten Forvalg holdes inde, tæller tiden automatisk op til maks. 24^. Start Tryk på Start/Stop. Kontrollampen Forvalg lyser. Forvalg tæller ned til programstart på følgende måde: over I0^ i hele timer under I0^ i minutter Tromlen drejer sig kort 1 gang i timen (for at reducere krølning). Forvalg slettes/ændres Tryk på Start/Stop. Forvalg er slettet. Tryk gentagne gange på Forvalg, indtil den ønskede tid vises i displayet. Tryk på Start/Stop. Startforvalg begynder på ny. Tøj efterfyldes Så længe Forvalg tæller ned, kan der stadig lægges mere tøj i: Sluk tørretumbleren. Åbn døren, og læg mere tøj i. Luk døren, og tænd tørretumbleren. 21

22 Programoversigt Bomuld ** Kapacitet: 6 kg* Tekstiltype Normalt vådt bomuldstøj, som beskrevet under Bomuld Skabstørt. Bemærk Der tørres kun Skabstørt. Programmet Bomuld er mht. til energiforbrug det mest effektive til tørring af normalt vådt bomuldstøj. Bomuld Kapacitet: 6 kg* Ekstra tørt, Skabstørt Tekstilart Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld. F.eks. frottéhåndklæder, frottébadekåber, T-shirts, undertøj, sengelinned, babytøj. Bemærk Ekstra tørt vælges til forskelligartede, tykke tekstiler, der består af flere lag. T-Shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres på programmet Ekstra tørt. Der er risiko for, at de kryber. Skåne Vælges til sarte tekstiler med plejesymbolet. Strygetørt, Rulletørt Tekstilart Tekstiler af bomuld eller lærred, f.eks. duge, sengetøj og stivede tekstiler. Bemærk Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt. Skåne Vælges til sarte tekstiler med plejesymbolet. Strygelet Kapacitet: 3 kg* Skabstørt, Strygetørt Tekstilart Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. F.eks. pullovere, kjoler, bukser, kitler, duge. Bemærk Til særlig krølfri tørring vælges Strygetørt, og fyldningsmængden reduceres til 1,5 kg*. Med Strygetørt tørres tøjet krølfrit - afhængig af tekstilart og fyldning. Skåne Vælges til sarte tekstiler med plejesymbolet. * Vægt på tørt tøj ** Oplysning til testinstitutter: Testprogram iht. forordning 392/2012/EU vedr. energimærkning if. norm EN

23 Programoversigt Finish uld Kapacitet: 2 kg* Tekstilart Tekstiler af uld. Bemærk Tekstiler af uld "løsnes" hurtigt, men bliver ikke færdigtørret. Tøjet tages ud lige efter programslut og tørres færdig ved lufttørring. Skåne Kan ikke fravælges. Udglatning Kapacitet: 3 kg* Tekstilart Bomuld eller lærred. Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, som f.eks. bomuldsbukser, anorakker og skjorter. Bemærk Folder fra centrifugering i vaskemaskine reduceres. Tøjet tages ud lige efter programslut og tørres færdig ved lufttørring. Skåne Kan ikke fravælges. Automatic Kapacitet: 3,5 kg* Skabstørt, Strygetørt Tekstilart Blandet tøj til programmerne Bomuld og Strygelet Skjorter Skabstørt, Strygetørt Tekstilart Skjorter og skjortebluser. Skåne Vælges til sarte tekstiler med plejesymbolet. Denim Skabstørt, Strygetørt Tekstilart Denim, f.eks. bukser, jakker, nederdele og skjorter. Skåne Vælges til sarte tekstiler med plejesymbolet. * Vægt på tørt tøj Kapacitet: 2 kg* Kapacitet: 3 kg* 23

24 Programoversigt Kold luft Tekstilart Varm luft Tekstilart Bemærk Tip Tekstiler, der kun skal luftes. Kapacitet: 6 kg* Kapacitet: 6 kg* Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet, f.eks. jakker, puder og meget store tøjstykker. Tørring af enkelte stykker tøj, f.eks. badehåndklæder, badetøj og karklude. Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid. Udnyt programmet Varm luft til fjernelse eller reducering af lugt i brugt, rent bomuldstøj (programtid: 1/2-1 time). Opfriskningseffekten forstærkes, hvis tøjet fugtes, inden det luftes, eller hvis der anvendes tørretumbleregnede opfriskningsklude fra specialhandlen. Hvis tøjet indeholder syntetiske stoffer, er lugtreduceringen dog mindre effektiv. Skåne Vælges til sarte tekstiler med plejesymbolet. * Vægt på tørt tøj 24

25 Programforløb ændres Et andet program vælges Programændring er ikke længere mulig (sikring mod ændring ved en fejltagelse). For at kunne vælge et andet program skal det igangværende program stoppes. Et program stoppes, og et andet program vælges Tryk på Start/Stop. Tøjet afkøles nogle minutter endnu, hvis en vis tørretid og tørretemperatur var nået. Hvis der under afkølingen igen trykkes på Start/Stop, viser displayet Slut. Sluk tørretumbleren. Tænd tørretumbleren. Et nyt program kan nu vælges og startes. Tøj efterfyldes eller tages ud Tryk på Dør. Åbn døren. Risiko for forbrænding: Undgå at berøre tromlebagvæggen, når der lægges mere tøj i, og når tøjet tages ud! Der kan være meget høje temperaturer i tromleområdet. Der kan nu lægges mere tøj i, eller noget af tøjet kan tages ud. Luk døren. Tryk på Start/Stop. Resttid Ved ændring i programforløbet kan den resttid, der vises i displayet, afvige fra den faktiske tørretid. Et program stoppes, og tøjet tages ud Se "Tøj efterfyldes eller tages ud" nedenfor. Sluk tørretumbleren, når døren er lukket. 25

26 Elektronisk lås Låsefunktionen beskytter mod utilsigtet brug af tørretumbleren. Låsefunktionen kan om ønsket tilkobles. Den elektroniske lås låser tørretumblerens elektronik. Tørretumbleren kan tændes, men der kan ikke startes et program: i så fald blinker kontrollampen Skåne, og et nøglesymbol 0- vises i displayet. Døren låses ikke og vil derfor altid kunne åbnes. Lås Forudsætning: Tørretumbleren er slukket. Døren er lukket. Tryk på tasten Skåne, og hold den inde indtil trin. Tryk på Tænd/Sluk. Kontrollampen Automatic lyser. Drej programvælgeren langsomt trin for trin tre positioner med uret. De tre programlamper skal lyse efter hinanden. Drej programvælgeren langsomt trin for trin seks positioner mod uret. De seks programlamper skal lyse efter hinanden. Kontrollampen Skåne blinker, og et nøglesymbol 0- vises i displayet. Slip tasten Skåne. Låsefunktionen er aktiveret. Tørretumbleren kan slukkes. Lås op Forudsætning: Tørretumbleren er slukket. Døren er lukket. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet under Lås. Foretag trinnene til. Ved trin blinker kontrollampen Skåne ikke længere, og nøglesymbolet 0- slukker. Låsefunktionen er frakoblet. 26

27 Beholderen til kondensvand tømmes Det kondensvand, der opstår ved tørringen, opsamles i beholderen til kondensvand. Beholderen til kondensvand skal tømmes efter hver tørring! Rengøring og vedligeholdelse Når beholderen til kondensvand er helt fyldt, lyser kontrollampen Tøm beholder. Kontrollampen slukker, når døren åbnes og lukkes, mens tørretumbleren er tændt. Luk døren helt. Ellers kan døren og gribepanelet beskadiges, når beholderen til kondensvand trækkes ud. Tøm beholderen til kondensvand. Skub beholderen til kondensvand ind i tørretumbleren igen. Kondensvand må ikke drikkes! Det kan være sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Kondensvand kan f.eks. anvendes i dampstrygejern eller luftrensere. Kondensvandet bør dog hældes gennem et finfilter eller et kaffefilter. Derved bliver helt små fnug, der måske ellers ville kunne anrette skade, filtreret fra. Træk beholderen til kondensvand ud. Beholderen til kondensvand skal bæres vandret, så der ikke løber vand ud. Tag fat i gribepanelet og i den anden ende af beholderen. 27

28 Rengøring og vedligeholdelse Fnugfiltrene renses Fnuggene opsamles i fnugfiltrene i døren og i døråbningen. Fnugfiltrene bør derfor renses efter hver tørring*. Rengøring uden vand Tip: Fnuggene kan fjernes med en støvsuger, så man ikke kommer i berøring med dem. Fjern de fnug, der har samlet sig i hulrummet i døren, med en rengøringsbørste (ekstraudstyr) eller med støvsugeren. Rengør tætningslisten (2) rundt om holderen i døren med en fugtig klud. Anbring det rengjorte fnugfilter i holderen i døren. Tag fnugfilteret (1) ud af holderen i døren. Fjern fnuggene i de to fnugfiltre i døråbningen med fingrene eller med en støvsuger. Luk døren. * Kontroller altid fnugfiltrene, når kontrollampen Rens luftveje lyser. Tør eller sug fnuggene af fnugfilteret. 28

29 Rengøring og vedligeholdelse Rengøring med vand Hvis fnugfiltrene er kraftigt tilstoppede, kan de endvidere rengøres under rindende, varmt vand. Åbn døren, og tag fnugfilteret ud af holderen i døren. De to fnugfiltre i døråbningen kan også tages ud: Fnugfiltrene skal være tørre, når de sættes i. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser! Sæt det store fnugfilter på plads i holderen i døren. Sæt fnugfiltrene i døråbningen i forneden, og tryk dem fast foroven. Lås begge greb (skal gå i hak). Tørretumbleren rengøres Afbryd tørretumbleren fra elnettet. Rengør kabinet, betjeningspanel og tætningsliste på holderen i døren med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel eller sæbevand. Tromlen og øvrige dele af stål kan rengøres med et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål. Drej grebet på venstre og højre fnugfilter (skal gå i hak). Træk fnugfiltrene (ved at tage fat i grebet) ud mod midten. Rengør alle filtre under rindende, varmt vand. Ryst fnugfiltrene grundigt, indtil de er fri for vand. Tør fnugfiltrene forsigtigt, men grundigt af. Rengør også ventilationsområdet under fnugfiltrene, f.eks. med en støvsuger. Anvend ikke rengøringsmidler med skurende virkning, rengøringsmidler med opløsningsmidler eller glas- eller universalrengøringsmidler, da de kan beskadige kunststofoverflader og andre dele. Tør alle dele af med en blød klud. 29

30 Rengøring og vedligeholdelse Varmeveksleren rengøres Rester af vaskemiddel, hår og fine fnug i tørreluften kan trænge gennem fnugfiltrene og tilstoppe varmeveksleren. Også snavs, der suges ind med køleluften fra rummet, hvori tørretumbleren står, kan give tilstopninger. Kontroller varmeveksleren mindst 1 gang om året - og derudover også når kontrollampen Rens luftveje lyser, selvom alle filtre er renset. Rengør om nødvendigt varmeveksleren. Varmeveksleren tages ud Åbn den udvendige klap med den medfølgende gule åbner. Drej låsen på det indvendige dæksel nedad. Klap det indvendige dæksel fremad. Sæt åbneren i midt i spalten, og løft let (pil), indtil klappen åbner sig foroven. Tag klappen af skråt opad, og læg den til side. Tag det indvendige dæksel af skråt opad. Drej låsen på varmeveksleren opad (så tappen på låsen kommer fri af rillen i bunden). 30

31 Rengøring og vedligeholdelse Hvis man ikke kan få øje på nogen fnug: Sæt varmeveksleren i igen (se næste side). Hvis der er fnug i: Rengør varmeveksleren som beskrevet nedenfor. Træk varmeveksleren ud ved at trække i ringen. Varmeveksleren rengøres Når varmeveksleren gennemskylles, skal den holdes i de stillinger, der er vist på de næste to billeder! Varmeveksleren efterses Hold varmeveksleren op mod lyset. Gennemskyl varmeveksleren med en vandstråle fra langsiden - som vist på billedet ovenfor. Se efter, om der er fnug inde i den. På billedet ovenfor er der vist med pile, i hvilke retninger man skal kigge. 31

32 Rengøring og vedligeholdelse Varmeveksleren sættes på plads Skub varmeveksleren helt ind i rummet til den (til der mødes modstand). Ringen på varmeveksleren skal være foroven og låsen forneden. Drej låsen på varmeveksleren til vandret stilling, indtil man kan høre, den "går i hak" i rillen i bunden. Før det indvendige låg sættes på, skal man sørge for, at tætningslisten er trykket rigtigt på plads i rillen. Gennemskyl varmeveksleren med en vandstråle fra forsiden. Kontroller, om der stadig kan ses snavs inde i varmeveksleren (se Varmeveksleren efterses). Gennemskyl den så mange gange, det er nødvendigt. Sørg for, at tætningslisterne på varmeveksleren er rene. Tætningslisterne må ikke fjernes, og der må ikke være knæk på dem! Ryst vandet ud af varmeveksleren, indtil der ikke længere kan ses dråber i den. Rummet til varmeveksleren kontrolleres og rengøres. Kontroller, om der er synlige fnug i rummet til varmeveksleren inde i tørretumbleren. Fjern fnuggene med en fugtig klud fra de områder, der kan nås med hånden. Sæt det indvendige låg på, så krogene sidder forneden. Dette gøres ved at holde låget på skrå og trykke let nedad. Tryk låget på, og lås det fast med låsetappen. Låsetappen skal herefter være i vandret stilling. Sæt den yderste klap på forneden, og tryk den fast foroven, indtil den "går i hak". Kun hvis varmeveksleren og låget er sat rigtigt i og låst fast, kan man være sikker på, at kondenssystemet er tæt! 32

33 Småfejl udbedres Hvad nu, hvis... De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres. Men husk: Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Kontrol- og fejlmeddelelser Fejl Årsag Udbedring Displayet viser 0-. Kontrollampen Skåne blinker. Programafbrydelse. Displayet viser 0 og Slut. Der lyder en summetone. Programafbrydelse. Der lyder en summetone. Muligvis blinker Kold luft eller Slut i displayet. Ved programslut vises blinkende bjælker: œ...c~...cœ... Låsefunktionen er aktiveret. Der er ikke tale om en fejl. Programafbrydelse kan forekomme i nogle programmer, når der er for lidt eller intet tøj i tørretumbleren, eller hvis tøjet allerede er tørt. Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. Programmet er slut, men vasketøjet afkøles stadig. For at kunne benytte tørretumbleren skal man først frakoble den elektroniske lås (se afsnittet Elektronisk lås). Tør enkelte tøjstykker på programmet Varm luft. Åbn og luk døren. Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Start et program. Hvis programmet afbrydes, og der vises en fejlmeddelelse, er der tale om en fejl. Kontakt venligst Miele Teknisk Service. Man kan tage vasketøjet ud og brede det ud eller lade det blive i tørretumbleren for yderligere afkøling. 33

34 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Kontrollampen Rens luftveje lyser. Programafbrydelse. Kontrollampen Rens luftveje lyser. Der lyder en summetone. Kontrollampen Tøm beholder lyser. Der lyder en summetone. Tørretumbleren arbejder ikke optimalt, eller den bruger for meget energi. Mulig årsag: Fnugfiltrene tilstoppede af fnug eller rester af vaskemiddel. Mulige årsager og udbedring er beskrevet ovenfor. Beholderen til kondensvand er fuld, eller der er knæk på afløbsslangen. Det er som regel tilstrækkeligt at rense fnugfiltrene. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kontrolleres alle mulige årsager nævnt under fejlen Tørringen varer meget længe eller afbrydes. Kontrolmeddelelse slettes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt. Kontrollampen Rens luftveje kan deaktiveres (se afsnittet Programmeringsfunktioner). Fejlmeddelelse slettes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt. Start et program. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Tøm kondensvandet ud. Kontroller afløbsslangen. Kontrolmeddelelse slettes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt. 34

35 Småfejl udbedres Andre fejl Fejl Årsag Udbedring Tørringen varer meget længe eller afbrydes. Eventuelt lyser kontrollampen Luftveje renses igen, selv om fnugfiltrene er renset. Tøjet er ikke blevet tilstrækkeligt tørt. Kontroller alle mulige årsager, og sluk og tænd tørretumbleren. Ventilationen er ikke tilstrækkelig. Dette kan skyldes, at tørretumbleren er opstillet i et meget lille rum, så rumtemperaturen stiger meget, når tørretumbleren er i brug. Der er ikke fri passage til ventilationsgitrene under døren. Fnugfiltrene er tilstoppede, eller de er sat våde i efter rengøring. Rester af vaskemiddel, hår og fine fnug kan tilstoppe varmeveksleren. Tøjet er ikke blevet centrifugeret tilstrækkeligt. Der er fyldt for meget tøj i tørretumbleren. På grund af metallynlåse registreres tøjets fugtighedsgrad ikke nøjagtigt. Der er blevet fyldt forskellige tekstilarter i tørretumbleren. Åbn en dør eller et vindue, så rumtemperaturen ikke stiger for meget. Fjern de genstande, der blokerer passagen. Fjern fnuggene. Fnugfiltrene skal være tørre. Varmeveksleren skal af og til kontrolleres og rengøres. Fremover skal tøjet centrifugeres med højere omdrejningstal. Den maksimalt tilladte tøjmængde til de enkelte programmer bør overholdes. Fremover bør alle lynlåse åbnes. Hvis problemet opstår igen, tørres tøj med lange lynlåse fremover kun på programmet Varm luft. Tør efter med varm luft. Vælg derefter et egnet program. 35

36 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Der løber vand ud af tørretumbleren, når varmeveksleren er rengjort. Der opstår statisk elektricitet på syntetiske tekstiler efter tørring. Der er dannet fnug. Den indvendige klap til varmeveksleren og/eller varmeveksleren sidder ikke rigtigt og er ikke låst korrekt. Der er fnug i rummet til varmeveksleren. Der er tendens til, at der opstår statisk elektricitet på syntetiske stoffer. Under tørringen løsnes de fnug, der hovedsagelig opstår, når man har tøjet på, og når det vaskes. Påvirkningen i tørretumbleren er derimod ringe og har ingen nævneværdig indvirkning på tøjets levetid. Dette er konstateret af forskningsinstitutter. Kontroller, om den indvendige klap og varmeveksleren sidder rigtigt. Kontroller også klappens og varmevekslerens tætningslister. Alle synlige fnug fjernes med en klud fra rummet til varmeveksleren. Hvis man ved vask af tøjet bruger skyllemiddel i sidste hold skyllevand, opstår der mindre statisk elektricitet ved tørring. De fnug, der dannes, opfanges i fnugfiltrene og kan let fjernes (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 36

37 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Nogle programmer kan pludselig ikke længere startes. Kontrollampen for de pågældende programmer lyser heller ikke længere. Kontrollampen Start/Stop blinker langsomt, og displayet er mørkt. Tørretumbleren er tændt, men starter ikke. Strømafbrydelse. Der er ikke lys i tromlen. Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. Tørretumbleren er i standby-tilstand. Dette er ingen fejl, men en valgbar funktion. Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Vælg et af programmerne. Hvis programmet stadig ikke kan startes, er der tale om en fejl. Kontakt venligst Miele Teknisk Service. Se afsnittet Programmeringsfunktioner. Er tørretumbleren tændt? Er stikket sat i? Er døren lukket? Er sikringen intakt? Når strømmen kommer igen, fortsætter et afbrudt program automatisk, hvis koldluftfasen ikke var nået. Lyset slukker automatisk (energibesparende). Pæren kan eventuelt være defekt. Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Udskift pæren. Fremgangsmåden er beskrevet sidst i dette afsnit. 37

38 Småfejl udbedres Pæren udskiftes Tørretumbleren afbrydes fra elnettet. Åbn døren. Øverst i døråbningen sidder pæreafdækningen, der kan klappes op. Pæren skal være af samme type og må maks. have den effekt, der er angivet på typeskiltet og på afdækningen. Udskift pæren. Vip afdækningen op igen, og tryk den på plads i begge sider. Sørg for, at afdækningen sidder rigtigt. Ellers kan der trænge fugt ind i den, hvorved der kan opstå kortslutning. Skub et stykke værktøj* ind under pæreafdækningens kant i siden med et let tryk. * f.eks. en bred kærvskruetrækker Med et let tryk kan man åbne afdækningen ved at dreje hånden. Afdækningen klappes nedad. Temperaturbestandige pærer kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf

39 PC-ajourføring Ajourføring af program Tørretumbleren er udstyret med en såkaldt PC-funktion, som betyder, at den i fremtiden kan ajourføres med den nyeste programteknik, som bliver udviklet på Mieles fabrikker. Det kan f.eks. være, når der udvikles nye tekstiler, som stiller krav om en helt ny programtype. PC-funktionen på tørretumbleren er det værktøj, Miele-teknikeren bruger til at ajourføre elektronikken med. Ønsker du at blive kontaktet af Miele, når en sådan ajourføring kan tilbydes, skal du blot udfylde vedlagte kort og sende det til os. Når vi kontakter dig, vil du så få at vide, hvilke ændringer vi kan tilbyde samt prisen. 39

40 Opstilling og tilslutning Front Ledning Betjeningspanel Beholder til kondensvand Dør Udvendig klap til varmeveksleren 4 ben, der kan reguleres Udblæsnings-/indsugningsåbninger til luftkøling af varmeveksleren. Afløbsslange til kondensvand (se afsnittet Kondensvandet afledes eksternt) 40

41 Opstilling og tilslutning Bagside Opstillingssted Denne tørretumbler kan skubbes ind under en bordplade, hvis der er plads nok. Inden for det område, tørretumblerens dør kan svinges op, må der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med modsat hængsling. Toppladen kan ikke afmonteres. Gribeområder under toppladen til transport (pile) Indsugningsåbning til luftkøling af varmeveksleren Ledning Afløbsslange til kondensvand Tilbehør til tilslutning til en vandlås på en håndvask Tørretumbleren transporteres til opstillingsstedet Ved transport kan man tage fat i det stykke af toppladen, der rager ud over maskinen bagtil. Tørretumbleren flyttes fra emballagebunden til opstillingsstedet ved at tage fat i de forreste maskinben og i udhænget bagtil. Vaske-/tørresøjle Tørretumbleren kan bygges sammen med en Miele vaskemaskine til en vaske-/tørresøjle. Hertil kræves et sammenbygningssæt* (WTV). * Miele ekstraudstyr Montering af sammenbygningssættet skal foretages af en Miele tekniker. 41

42 Opstilling og tilslutning Tørretumbleren justeres Indsugnings-/udblæsningsåbningerne på for- og bagsiden af maskinen må under ingen omstændigheder tildækkes! Ellers sker der ikke tilstrækkelig afkøling af varmeveksleren. For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign. Tørretumbleren skal stå i vater for at kunne fungere korrekt. Eventuelle ujævnheder i gulvet udlignes ved at justere tørretumblerens ben. Opstillingsrummet udluftes Den køleluft, der suges ind ved tørringen, blæses ud på forsiden af maskinen og opvarmer luften i rummet. Derfor skal der især i små rum sørges for tilstrækkelig udluftning af rummet, f.eks. ved at åbne et vindue. Ellers må der påregnes længere tørretid. Hvis tørretumbleren skal flyttes på et senere tidspunkt Hver gang tørretumbleren har været i brug, dannes der lidt kondensvand i området omkring pumpen. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren vippes. Før en eventuel transport anbefales det derfor at lade koldluftprogrammet køre i ca. 1 minut, så resterende kondensvand ledes ud i beholderen til kondensvand eller ud via afløbsslangen. 42

43 Opstilling og tilslutning Kondensvandet afledes eksternt Generelt Det kondensvand, der dannes ved tørringen, pumpes op i beholderen til kondensvand gennem afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren. Kondensvandet kan også bortledes eksternt via afløbsslangen. Beholderen til kondensvand skal så ikke længere tømmes. Slangelængde...1,50 m Maks. udpumpningshøjde... 1,50 m Maks. udpumpningslængde... 4,00 m Ved særlige tilslutningsforhold skal der monteres en tilbageløbsventil på tørretumbleren (se afsnittet Særlige tilslutningsforhold, der kræver en tilbageløbsventil). Som ekstraudstyr kan der købes en slangeforlængelse en tilbageløbsventil (monteringssæt) til ekstern vandtilslutning. (en slangeforlængelse medfølger). Maks. udpumpningshøjde med tilbageløbsventil: 1,00 m Afløbsslangen placeres Træk ikke i afløbsslangen, og undgå at lave knæk på den. Ellers kan den blive beskadiget! Træk afløbsslangen af studsen. Lad restvandet løbe ud i beholderen. Rul slangen af slangespolen, og træk den forsigtigt ud af klemholderne. Læg slangen til højre eller venstre - afhængig af forholdene. Lad slangen blive i den midterste klemholder, så der ikke opstår knæk på den. Der er lidt restvand i slangen. Stil derfor en beholder parat. 43

44 Opstilling og tilslutning Afløbsslangen monteres (hænges over en håndvask/gulvafløb) Se illustrationen Front. Sørg for, at afløbsslangen ikke kan glide ned (f.eks. ved at binde den fast), hvis den f.eks. hænges over en håndvask. Ellers er der risiko for, at udstrømmende vand forårsager skader. Eksempel: Tilslutning til en vandlås på en håndvask Afløbsslangen med tilbageløbsventil kan monteres direkte på en speciel vandlås. Anvend den buede holder for at undgå knæk på afløbsslangen. Særlige tilslutningsforhold, der kræver en tilbageløbsventil Ved særlige tilslutningsforhold skal der anvendes en tilbageløbsventil (monteringssæt) til ekstern vandtilslutning (ekstraudstyr). Ellers kan vand, der løber tilbage fra installationen, løbe ud af tørretumbleren og forårsage skader. Tag tilbehøret ud øverst på bagsiden af tørretumbleren: Adapteren 1 og spændbåndet 3, der ligger bag adapteren. Særlige tilslutningsforhold er: Tilslutning til vandlås på en håndvask (se nedenfor). Forskellige tilslutningsmuligheder, hvor der også er tilsluttet f.eks. en vaske- eller en opvaskemaskine. 44

45 Opstilling og tilslutning Monter adapteren 1 på vandlåsen med omløbermøtrikken 2. Som regel er håndvaskens omløbermøtrik forsynet med en skive, der skal tages af. Sæt slangeenden 4 på adapteren 1. Skru spændbåndet 3 fast lige bag omløbermøtrikken med en skruetrækker. 1 Adapter 2 Omløbermøtrik 3 Spændbånd 4 Slangeende 5 Tilbageløbsventil 6 Tørretumblerens afløbsslange Tilbageløbsventilen 5 skal monteres således, at pilen peger i flyderetning (i retning mod håndvasken). Ellers kan der ikke pumpes ud. Stik tilbageløbsventilen 5 ind i tørretumblerens afløbsslange 6 (den skal vende rigtigt, se pilen på tilbageløbsventilen!). Fastgør tilbageløbsventilen med spændbåndene. 45

46 Opstilling og tilslutning Eltilslutning Tørretumbleren leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da tørretumbleren derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf (best.nr. 9666). Tilslutning må kun foretages til et reglementeret installeret elnet. Af sikkerhedsmæssige grunde bør der aldrig anvendes en forlængerledning (risiko for brand ved overophedning). For at øge sikkerheden anbefales et HFI/HPFI-relæ med en brydeafstand på 30 ma. De påkrævede tilslutningsdata er anført på typeskiltet. Disse angivelser skal stemme overens med strømforholdene på opstillingsstedet. Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. 46

47 Forbrugsdata Program Kapacitet Slutcentrifugeringshastighed i vaskemaskine Bomuld ** 3,0 6,0 Bomuld Skabstørt Bomuld Strygetørt Energi Tid kg* omdr./min. kwh minutter 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6, (60% restfugtighed) 1000 (60% restfugtighed) 1200 (53 % restfugtighed) 1400 (50 % restfugtighed) 1600 (48 % restfugtighed) 1800 (43 % restfugtighed) 1000 (60% restfugtighed) 1200 (53 % restfugtighed) 1400 (50 % restfugtighed) 1600 (48 % restfugtighed) 1800 (43 % restfugtighed) 1,95 3,35 3,05 2,90 2,55 2,50 2,70 2,40 2,25 1,90 1,85 Strygelet Skabstørt 3, (40 % restfugtighed) 1,25 44 Strygelet Strygetørt 3, (40 % restfugtighed) 1,05 39 Automatic Skabstørt 3,5 800 (50 % restfugtighed) 2,10 96 Finish uld 2, (50 % restfugtighed) 0,15 4 Udglatning 3, (50 % restfugtighed) 0,25 8 Energiforbrug i slukket tilstand: Energiforbrug i ikke-slukket tilstand: ,10 W 3,50 W * Vægt på tørt tøj ** Testprogram iht. forordning 392/2012/EU til energimærkning if. norm EN Alle værdier uden * i henhold til EN Ved tests i henhold til EN skal man inden teststart gennemføre en tørring med 3 kg bomuldstøj efter ovennævnte norm med 70% restfugtighed i programmet Bomuld Skabstørt uden valg af ekstrafunktioner. Varierende tøjmængder, forskellige tekstilarter, restfugtighed efter centrifugering, svingninger i elnettet og ekstrafunktioner kan medføre afvigelser fra de angivne værdier. 47

48 Service / garanti Miele Teknisk Service Dag til dag-service Landsdækkende servicenet Lokale teknikere Specielt uddannede teknikere Centralt dirigerede servicevogne Stor reservedelsbeholdning Originale Miele reservedele 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer Miele er kendt for sin dag til dag-service En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne. Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele. Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl og 16.00, fredag mellem 8.00 og Servicebestilling: telefon eller telefax Eller på internettet: Mieles garanti De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele. 48

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8823 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8823 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8823 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 250 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8403 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8403 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8403 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 980 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 418

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler

Brugsanvisning Kondenstørretumbler Brugsanvisning Kondenstørretumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 938 520 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8164 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8164 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8164 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 693 200 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322. da-dk

Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 127 300 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8723. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8723. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8723 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 871 980 Miljøbeskyttelse

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 7137 WP Vario da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 300 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario

Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario El da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst brugs- og opstillingsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 751 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 260 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH56400 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217

Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217 Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 025 850

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 208 960 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH58800 http://da.yourpdfguides.com/dref/608436

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH58800 http://da.yourpdfguides.com/dref/608436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH58800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM. da-dk

Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM. da-dk Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 441 920 Miljøbeskyttelse

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere