Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. oktober 2015, fra kl til Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Deltagere: Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt sekretariatet for netværket. Tid: Fredag 23. oktober 2015, fra kl til Møde mellem direktør Kristian Wendelboe, KL og kommunaldirektørerne. Deltagere: Kommunaldirektørerne i den midtjyske region 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 21. august 2015 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 21. august Den digitale hotline v. Lene Hartig Danielsen Orientering om status på den digitale hotline (DDH) samt drøftelse af, hvorvidt der skal ske en videreudvikling af DDH, jf. bilag 2. Styregruppen for den digitale hotline ønsker en videreudvikling af det fælleskommunale kontaktcenter og har på den baggrund fået udarbejdet en business case, der følger hovedprincipperne i statens business case og derfor er sammenlignelig. Business casen viser, at den samlede økonomi for omstilling til det fælleskommunale kontaktcenter er bedre end hvis der etableres et nationalt kontaktcenter og samtidig vil DDH være hurtigere og billigere at etablere. Styregruppen indstiller til KD-Net, 1. At DDH kan fortsætte sin udvikling som anvist i business casen og strategien a. Det vil sige et mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne b. Det vil sige et krav til leverance af en bestemt volumen til DDH fra hver enkelt kommune (afhængig af størrelse) c. Det vil sige et budget for 2016, 2017 og 2018 som afspejler de øgende driftsudgifter 2. At DDH kan påbegynde drøftelse med kommunerne i Region Syddanmark med henblik på et samarbejde fra primo 2016 (Region Syddanmark har kontaktet DDH i den anledning). 3. At DDH kan fortsætte samarbejdet med andre offentlige aktører (fx SKAT, Politi, regionerne) med henblik på at skabe rammerne for et egentligt fælles offentligt kontaktcenter med kommunal forankring. Bilag 2. Notat om den digitale hotline, Aarhus Kommune, 6. oktober 2015 Bilag 3. Bilag til notat om den digitale hotline, Aarhus Kommune, 6. oktober november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

2 4. Bredbånd og mobiltelefoni v. Niels Erik Kjærgaard Orientering fra styregruppen for digital infrastruktur, der på møde i Kontaktudvalget 5. maj 2015 blev aftalt nedsat med det formål, at Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab udarbejder en regional strategi- og handlingsplan for bredbånd og mobiltelefoni. Her skal omfanget af problemerne afdækkes, og ønskerne til den fremtidige udvikling skitseres. Styregruppen skal desuden pege på konkrete initiativer, som skal være med til at udbrede bredbånd og dække mobilhuller. Her er det vigtigt at være tydelig omkring, hvad kommunerne og regionen kan gøre, og hvor Folketinget skal ind med initiativer både med hensyn til konkrete investeringer og lovgivningsmæssigt. Det blev på mødet i Kontaktudvalget aftalt, at styregruppen udarbejder kommissorium for arbejdet, og det forventes, at der fremlægges et oplæg til behandling i Kontaktudvalget i efteråret 2015, jf. referat fra møde i Kontaktudvalget 5. maj 2015 (link nedenfor). Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 5. maj 2015 Styregruppen har siden den blev nedsat holdt to møder, og har identificeret to overordnede opgaver: Kortlægning og anbefalinger til kommunerne. I forhold til anbefalinger, udarbejder styregruppen fælles anbefalinger til retningslinjer til kommunerne for såvel behandling af masteansøgninger og lejepriser som for gravetilladelser og nedlægning af tomrør. Udgangspunktet for disse anbefalinger vil være erfaringer fra kommunerne samt vejledninger fra Energistyrelsen (tidligere Erhvervsstyrelsen). På kortlægningsområdet drejer det sig om kortlægning af mobildækningen og kortlægning af fastnet-bredbånd. Formålet med kortlægningen er at få en oversigt over dækningen i regionen, så man kan se, hvilke steder der er brug for en ekstra indsats. Det er desuden at sikre hver enkelt kommune en oversigt, som kan danne grundlag for en dialog med interessenterne. Styregruppen indstiller derfor til KD-Net, 1. At der igangsættes en måling, hvor der køres rundt på alle vejene i regionen for at måle den faktiske dækning. 2. At styregruppen kontakter Michael Jensen fra Aalborg Universitet for at få et tilbud på, hvad det koster at få lavet en kortlægning af udbredelsen af fastnet bredbånd. Økonomi Det anslås, at økonomien for disse to opgaver vil være i størrelsesorden af 1 mio. kr., der som udgangspunkt fordeles med halvdelen fra regionen og halvdelen fra kommunerne. Styregruppen sigter på, at et konkret tilbud kan foreligge til mødet i KD-Net i december. Formanden foreslår, at styregruppens indstilling afvises, og at styregruppen anmodes om at udarbejde et kommissorium, der opfylder formålet som beskrevet i referatet fra møde i Kontaktudvalget 5. maj november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

3 5. Sundhedsområdet v. Lasse Jacobsen 5.1. Fælles servicecenter for telesundhed Orientering om status på det fælles servicecenter for telesundhed, der planlægges i drift pr. 1. januar Det fælles servicecenter giver support til brugere og ansatte ved telemedicinske løsninger, jf. bilag 4. I 2016 gives support til telesår, hvilket er fælles for alle kommuner og Region Midtjylland. Modellen for 2016 er, at de kommuner, der tilslutter sig det fælles servicecenter, betaler et bidrag på 0,50 kr. pr indbygger. Region Midtjylland bidrager med kr. Kommunerne kan udover support til telesår få support til yderlig en ekstra telemedicinsk løsning. Bilag 4. Fælles servicecenter for telesundhed, september Skriftlig orientering om emner i regi af KOSU A. Praksisplan almen praksis Praksisplanen for almen praksis forhandles i regi af Praksisplanudvalget, hvor region, kommuner og almen praksis er repræsenteret. Det forventes, at Praksisplanudvalget på møde 11. december 2015 godkender, at forslag til 2. del af praksisplanen for almen praksis sendes i høring. Indholdsmæssigt vil der være en tæt sammenhæng mellem praksisplanen og sundhedsaftalen, da praksisplanen er den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. De opgaver, som almen praksis ifølge sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal således beskrives i praksisplanen og følges op af en underliggende aftale. Herudover kan der indgå andre opgaver og aftaler i praksisplanen, som ønskes løftet af almen praksis i regionen. B. Kvalitetsseminar om Triple Aim Som et led i sundhedsaftalen er det aftalt, at Triple Aim skal udgøre den metodiske ramme for evaluering af indsatserne i aftalen. Triple Aim er en amerikansk metode, hvor man arbejder med kvalitetsforbedringer i indsatsen for en konkret population ved at fokusere på tre mål; a) den borgeroplevede kvalitet, b) den kliniske kvalitet og c) omkostninger pr. capita. Der er i de seneste 3 år blevet arbejdet med metoden i projekter mellem kommuner, regionen og almen praksis. For at kunne tage det næste skridt og gøre Triple Aim til en integreret del af arbejdet med sundhedsaftalen, er det nødvendigt at hæve kompetenceniveauet i de deltagende organisationer. Derfor blev der oktober 2015 afholdt et Triple Aim kvalitetsseminar i Silkeborg. Deltagerkredsen var mellemledere og nøglepersoner fra de midtjyske kommuner, hospitaler og praksissektoren. Hensigten er herefter, at deltagerne via etablerede netværk skal være med til at løfte kompetenceniveauet i deres egne organisationer og dermed sikre spredning af viden omkring Triple Aim. C. Akutområdet i sundhedsaftalen I den nye sundhedsaftales første år har akutområdet været et prioriteret indsatsområde. Der er udarbejdet en ambitiøs milepælsplan for de enkelte indsatser, som skal leveres fra kommuner, region og praksissektor. Fra kommunal side har der især været fokus på udvikling af de kommunale akutfunktioner (fx akuttemas og akutpladser) samt TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom). Milepælsplanen behandles af Sundhedskoordinationsudvalget 19. oktober november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

4 D. Fælles politisk møde på sundhedsområdet Formænd og næstformænd for sundhedsområdet i kommunerne samt kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget forventes inviteret til fælles møde 1. december 2015, kl i Silkeborg. På mødet drøftes 2. del af praksisplanen for almen praksis, status på sundhedsaftalen samt nyt sundhedsudspil fra KL. 6. Uddannelsesområdet v. Claus Damgaard 6.1. Velfærdsuddannelserne Drøftelse af udkast til samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region med henblik på en indstilling til KKR Midtjylland, der skal behandle udkastet på mødet 20. november Udkastet er sendt i høring hos alle parterne med henblik på at blive kommenteret og godkendt. Udkast til samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region er en opfølgning på strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region, der udløb i Udtrykket samskabelse er valgt for at signalere, at der er fokus på, at parterne i fællesskab skaber nye løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemer. Udkastet er udarbejdet af repræsentanter fra VIA, FTF, Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region. Formålet med grundlaget for samskabelse er at styrke samarbejdet mellem parterne, så uddannelserne på velfærdsområdet i størst mulig grad både imødekommer og udfordrer krav i samfundet om kvalitet og bedre sammenhæng i de velfærdsydelser, Region Midtjylland og kommunerne leverer som offentlige virksomheder. Desuden er det formålet gennem samarbejdet at fremme, at uddannelserne bidrager til innovation og vækst i den midtjyske region. Udkastet til grundlaget for samskabelse har fire fokusområder: 1. Kvalitet og relevans samt øget sammenhæng i professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske del 2. Livslang læring i professionerne (kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse) 3. Professionsrettet forskning, udvikling og innovation 4. Videndeling og innovationsspredning Det er tanken, at parterne gennem grundlaget for samskabelse forpligter sig til kontinuerligt at være i dialog på disse områder, at betragte udviklingen af uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet som et fælles anliggende, samt at en gensidig afhængighed kræver samskabelse for at opnå succesfulde resultater. For hvert af de fire fokusområder er der i grundlaget beskrevet udfordringer, mål samt indsatser og handlinger. Udkastet til grundlag for samskabelse har særligt fokus på kommunerne i rollerne som arbejdsgiver samt uddannelsessted. Det vedrører kun de professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet, der foregår i VIA UC. Grundlaget for samskabelse medfører ikke økonomiske eller juridiske forpligtelser mellem parterne. Regionsrådet har 30. september 2015 behandlet og godkendt udkastet til samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region. 5. november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

5 Styregruppen for uddannelse drøftede udkastet på møde 1. september 2015 og indstiller til KD- Net, 1. At KD-Net indstiller til KKR Midtjylland, at udkast til samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region godkendes. Bilag 5. Udkast til Grundlag for samskabelse, VIA 25. august Sygeplejerskeuddannelsen Drøftelse af ny model til fordeling af sygeplejerskestuderende i kliniske moduler. Modellen er udarbejdet af Samarbejdsforum (et samarbejde mellem VIA, kommunerne og regionen) efter anmodning fra Klinisk Dialogforum (et forum VIA har nedsat, hvor de mødes med repræsentanter for praktikinstitutioner). Den fælles sundhedsaftale Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser bygger på, at behandlingsforløb ofte går på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor, og at flere opgaver fremover skal løses så nær borgeren som muligt. Fremtidens medarbejdere i sundhedsvæsenet skal kunne bidrage til bedre sammenhængende forløb. Flere opgaver skal varetages i kommunerne. Denne udvikling har konsekvenser for uddannelsen af sygeplejersker. På baggrund af denne udvikling foreslås det, at fordelingen af kliniske praktikpladser mellem kommuner og region ændres, således at kommunerne tildeles en højere andel af praktikperioden, 30 % mod de nuværende 20 %, dog således at den samlede mængde praktik forbliver ens. Første længere praktikperiode efter en eventuel ny fordeling vil finde sted i foråret 2017 og indfasningen foreslås at foregå over to år. Derudover vil de op til 50 ekstra pladser VIA har fået tilladelse til at optage indgå i den nye model. De 50 ekstra pladser optages i Holstebro, Viborg og Horsens ligeledes med en indfasning over to år. Samarbejdsforum indstiller til KD-Net, at: 1. Kommunernes samlede andel af uddannelsesopgaven øges med 10 %. Dette betyder at fordelingen af kliniske studiepladser fremadrettet vil være med 30 % i kommunerne og 70 % på hospitalsenhederne i Region Midtjylland og fuldt indfaset fra og med Dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen øges med 50 studerende årligt med en gradvis indfasning fra efteråret 2016, der har fuld effekt i Pladserne fordeles med: Viborg - det særligt tilrettelagte forløb 20 pladser, Holstebro 2 nye pladser og Horsens 28 nye pladser. 3. De beskrevne hovedprincipper og forudsætninger bliver rammen for den nye fordeling 30/70 samt for opdimensioneringen. Bilag 6. Forslag til ny model for fordeling af sygeplejerskestuderende, VIA oktober november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

6 7. CDEU, det midtjyske EU kontor v. Lisbeth Binderup og Jesper Kaas Schmidt Orientering om, at KKR formandskabet og formanden for det midtjyske EU kontor har aftalt, at der på mødet i KKR Midtjylland 8. februar 2016 skal drøftes en eventuel kontingentforhøjelse til EU kontoret på 1 kr. pr. indbygger fra 1. januar 2017, jf. i øvrigt referat fra møde i KKR Midtjylland 10. september Feriepenge- og ejendomsoverdragelsessagen v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status på feriepenge- og ejendomsoverdragelsessagen. 9. Nyt fra regionen v. Jacob Stengaard Madsen 9.1. Budgettet for 2016 Orientering om budget 2016, herunder orientering om, at Region Midtjylland i deres budgetforslag ikke lægger op til besparelser, der kommer til at berøre den kollektive trafik (og dermed indirekte kommunerne). Det oprindeligt udmeldte sparebehov på 20 mio. kr. er reduceret ved at regionen tilfører den kollektive trafik 12 mio. kr. fra regional udvikling. Det resterende beløb, 7, 4 mio. kr. indhentes blandt andet ved en opskrivning af passagerindtægter og ved en reduktion i kontraktreguleringsindekset Uddannelsespolitik Orientering om indholdet af Region Midtjyllands uddannelsespolitik, der blev vedtaget i regionsrådet 30. september 2015, herunder orientering om overvejelserne omkring nedsættelse af et uddannelsesråd, jf. udkast til uddannelsespolitik Bilag 7. Udkast til uddannelsespolitik , Region Midtjylland september 2015 Link til Region Midtjyllands uddannelsesredegørelse Erhvervsuddannelser Orientering om processen for godkendelse af erhvervsuddannelser. Med aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser gennemføres der en ny udbudsrunde af erhvervsuddannelser i Regionsrådet har i forbindelse med udbudsrunden en koordinerende funktion i relation til den geografiske placering af udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelsernes grundforløb og uddannelsesinstitutioners kapacitet med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge. Regionsrådet forventes at behandle ansøgningerne fra de midtjyske erhvervsskoler på sit møde i januar eller februar Bilag 8. Notat om EUD - udbudsrunden 2015, Region Midtjylland 28. september Eventuelt 5. november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

7 Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 11. Opfølgning på første del af mødet 12. Erhvervsuddannelser v. Niels Erik Kjærgaard Drøftelse af, hvilke kriterier kommunerne mener er vigtige at lægge til grund for placering af erhvervsuddannelser i den midtjyske region, jf. punkt 9.3., med henblik på en indstilling til KKR Midtjylland, der skal drøfte sagen på møde 20. november Spørgsmålet om placering af erhvervsuddannelser blev drøftet på mødet 10. september 2015 mellem KKR s formandskab og de kommunale repræsentanter i Vækstforum, RAR og på uddannelsesområdet. Kommunerne ønsker indflydelse på denne proces, der er et vigtigt grundlag for at sikre uddannelsesmuligheder og arbejdskraftforsyning i alle dele af regionen. Det er aftalt med Region Midtjylland, at sagen drøftes på møde i KKR 20. november 2015 med henblik på udarbejdelse af et indspil, der er klar til drøftelse i Vækstforum december Det er udmeldt fra ministeriet, at der i vurderingen af ansøgninger vil tages afsæt i følgende kriterier: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål. Punkt 2 og 3 lægger op til en drøftelse af, hvordan man sikrer, at erhvervsuddannelser er tilgængelige i hele regionen, som også er et ønske i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Til inspiration har KKR Syddanmark drøftet sagen og anbefalet Region Syddanmark at opstille konkrete kriterier således, at: En uddannelsessøgende i Region Syddanmark har maksimum X km. til en erhvervsuddannelse En uddannelsessøgende i Region Syddanmark har maksimum X min. kørsel med offentlig transport til en erhvervsuddannelse Antallet af lokaliteter for erhvervsuddannelser (EUD) bør ikke være færre end de nuværende 12 lokaliteter Der bør ses på mulighederne for transport med kollektiv trafik i forbindelse med den stedlige placering af uddannelserne Det bør vægte i placeringen af uddannelsesstederne, at der skabes attraktive uddannelsesmiljøer, eksempelvis ved at placere forskellige uddannelser på samme lokalitet. 5. november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

8 13. Turismeområdet v. Jesper Hosbond Jensen og Niels Erik Kjærgaard Drøftelse af udkast til fælles kommunalt indspil til en regional strategi på turismeområdet. På møde i KD-Net 22. maj 2015 orienterede Jesper Kaas Schmidt om, at der efter aftale med Region Midtjylland blev nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med Region Midtjylland skulle drøfte en fælles regional strategi om turisme (jf. referat fra møde i KD-Net 22. maj 2015 punkt 9.). Arbejdsgruppen havde 23. september 2015 møde med Region Midtjylland, hvor det blev aftalt, at kommunerne udarbejder et kommunalt indspil til en regional strategi på turismeområdet. Bilag 9. Udkast til fælles kommunalt udspil, KD-Net sekretariatet, 15. oktober eftersendes 14. Væksthus Midtjylland Drøftelse af udkast til den regionale aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2016 med henblik på en indstilling til KKR, hvor aftalen behandles 20. november Udkastet, der er udarbejdet inden for rammerne af den nationale aftale, er i al væsentlighed en videreførelse af de foregående års aftaler, dog er målene vedrørende Midtjysk Erhvervsakademi, MEA tydeliggjort. Bilag 10. Udkast til aftale mellem KKR og Væksthus Midtjylland for 2016 Bilag 11. Aftale mellem KL og regeringen om væksthusene 2016 Link til regional aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland Uddannelsesområdet v. Claus Damgaard Dimensionering på SOSU og PAU området Orientering om status på trepartsforhandlingerne vedrørende ny dimensionering på SOSU og PAU området. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, derfor anbefaler KL, at kommunerne i 2016 dimensionerer efter den prognose, der ligger til grund for drøftelserne til en ny model. For den midtjyske region betyder det, at der skal fordeles praktikpladser på SOSU hjælper uddannelsen, hvilket er 187 færre end i Derudover skal der fordeles 437 praktikpladser på SOSU assistent uddannelsen, hvilket er 51 flere end i I forhold til PAU uddannelsen anbefaler KL, at kommunerne i 2016 planlægger under hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på grundforløbet, og derfor skal have mulighed for at få en uddannelsesaftale. Danske Regioner har som respons på KL s borgmesterbrev anbefalet regionerne ikke at indgå aftale om flere praktikpladser på SOSU assistent uddannelsen. Bilag 12. Borgmesterbrev om status på trepartsforhandlingerne, KL 25. september Dimensionering på pædagogområdet Drøftelse af, hvorvidt der, i forbindelse med en ny model til fordeling af praktikpladser på SOSU området, jf. punkt 16.1., også skal udarbejdes et forslag til ny model til fordeling af studiepladser på pædagogområdet. Den nuværende model er udarbejdet i forbindelse med strukturreformen. Der er siden kommet en ny bekendtgørelse for pædagoguddannelsen, ligesom der i nogle kommuner er sket eller sker væsentlige demografiske ændringer. Begge forhold, der kunne tale for, at der udarbejdes en ny model. I den nuværende model fordeles praktikpladserne efter befolkningstallet samt antallet af pædagoger i kommunen. 5. november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

9 16. DUBU v. Jesper Hosbond Jensen Drøftelse af hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal skabe et overblik over de udfordringer kommunerne i regionen oplever både fagligt og teknisk med DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge), der er et it-baseret sagsbehandlingssystem til sagsbehandlere, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Systemet er udviklet i et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og KL med Kombit som leverandør. Syddjurs Kommune har været i kontakt med en række nærliggende kommuner, for at høre om deres erfaringer med DUBU, og tilbagemeldingerne er, at der er en del problemer med DUBU, især i forhold til Citrix. Formanden foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, og at Syddjurs Kommune varetager formandskabet. Bilag 13. Liste over midtjyske kommuner, der anvender DUBU, Syddjurs Kommune 17. Regionale møder v. Jesper Kaas Schmidt Møde i KKR Midtjylland 20. november 2015 Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 20. november Kvartalsmøde mellem KKR formandskabet og regionsrådsformanden 30. november 2015 Orientering om punkter til kvartalsmøde mellem KKR formandskabet og regionsrådsformanden Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 10. september 2015 Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 10. september Møde i dialogforum 10. september 2015 Orientering om mødet i dialogforum 10. september 2015, hvor blandt andet erhvervsuddannelsesreformen, væksten i den midtjyske region samt udfordringer på arbejdsmarkedsområdet blev drøftet. 18. Udpegelser v. Jesper Kaas Schmidt Uddannelsesområdet Udpegelse af medlem til styregruppen for grundlaget for samskabelse, jf. punkt 8. Styregruppen for uddannelse anbefaler, at formanden for styregruppen for uddannelse udpeges. 5. november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

10 19. Seminar 2015 v. Jan Kallestrup Orientering om det foreløbige program for det fælles seminar december 2015, der i år afholdes for alle direktører på Hotel Vejle Fjord. 20. Næste møde v. Jesper Kaas Schmidt Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 22. januar 2016, hvor Kristian Wendelboe, KL vil deltage fra kl Derudover er det aftalt, at Kristian Wendelboe også deltager på mødet 26. august Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 15. januar Seminar 2015: Torsdag 10. december - fredag 11. december 2015 seminaret er for både kommunaldirektører og direktører i de 19 kommuner. Møder i 2016: Fredag 22. januar Fredag 8. april Fredag 27. maj Fredag 26. august Fredag 4. november Seminar 2016: torsdag 8. fredag 9. december 2015 seminaret er kun for kommunaldirektører. Stedet meddeles senere. 21. Eventuelt 5. november 2015 / KD Net / Inger Nehm / / M

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 8. april 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. maj 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 med mulighed for frokost kl. 11.30 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Program for konference den 31. marts 2016

Program for konference den 31. marts 2016 NOTAT Program for konference den 31. marts 2016 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg Oplæg Emne Tidspunkt Ankomst/kaffe 9:15-9:30 Jan Petersen/ 9:15 9:30 Carsten Kissmeyer Bent Hansen Indledning/velkommen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 31. maj 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 10. september 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 08-02-2016 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011.

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne. KKR Midtjylland samt regionsrådet. Den 5. januar 2011. Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2011/2012 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 5. januar 2011 Århus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2017 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 03-02-2017 10:00 Sted: Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 22. februar 2012 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere