e Ko Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e Ko Budget 2014-2017"

Transkript

1 Lejre Kommune Budget

2 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33 Udvalget for Job og Arbejdsmarked...42 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre...46 Budgetaftalen Takster...69 Hovedoversigt over budget...76 Bevillingsoversigt

3 Indledning Budget giver et overblik over Lejre kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning , og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen De efterfølgende seks kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen, som eksisterede ved budgetvedtagelsen for 2014, dvs. Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Efter Kommunalvalget har et nyt udvalg set dagens lys i Lejre Kommune: Udvalget for Erhverv & Turisme. Dette udvalg er ikke beskrevet her i Budget Derudover fremgår udvalgenes samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalgene kan ses. Til sidst i de enkelte kapitler er opstillet de væsentlige nøgletal samt enhedsudgifter på politikområdet. Efter de udvalgsopdelte kapitler fremgår budgetaftalen Herefter følger en oversigt over udvalgte takster på kommunens områder, og dernæst en hovedoversigt for budget samt en bevillingsoversigt. God læselyst! 3

4 Budgettet kort fortalt Budgetaftalen Budget 2014 er et udviklingsbudget. Budgetaftalen bygger videre på de seneste års arbejde, hvor fokus har været på en langsigtet udvikling af Lejre Kommune gennem Lejre Strategien. Med budget 2014 er der lagt vægt på en ansvarlig økonomi, men gennem fokuserede prioriteringer er der skabt plads til konkrete tiltag bl.a. inden for byudvikling og erhverv, sundhed, skole samt kultur- og fritid. Fokuspunkter i budget 2014 Lejre kommune oplever ligesom mange andre kommuner et pres på økonomien. Ganske vist har justeringen af udligningsordningen fra 2013 samlet set haft en gunstig effekt for kommunens økonomi, og i 2014 har Lejre Kommune modtaget ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat. Men kommunen oplever samtidig meget stigende udgifter på nogle områder, særligt det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, og der tegner sig en række udfordringer de kommende år, som kræver en robust økonomi og en fokuseret økonomistyring. Udfordringerne omfatter bl.a. et faldende børnetal for de 0-5 årige, mens antallet af ældre stiger. Det kræver overvejelser om strukturen for de kommunale tilbud, og om hvordan vi gør det attraktivt både at være børnefamilie i Lejre Kommune, og at være en aktiv ældre. Tiltrækker kommunen ikke flere børnefamilier vil børnetalsfaldet i løbet af de kommende år forskydes til de 6-16-årige. Derudover står Lejre Kommune over for en stor opgave med at tiltrække nye borgere og erhvervsvirksomheder for at sikre vækst. Det kræver investeringer. I 2014 er der sat penge af til at udarbejde en branding- og markedsføringsstrategi, der kan være et fundament for arbejdet fremover med at tiltrække nye borgere. Samtidig ønsker vi at give erhvervsindsatsen et kvalitetsløft, så det kan blive endnu lettere at etablere og drive virksomhed i kommunen. Andre væsentlige pejlemærker er en fortsættelse af arbejdet med at omlægge og forbedre sociale tilbud gennem tidlig indsats og forebyggelse både af faglige og økonomiske hensyn. For at styrke robustheden i budgettet er der i 2014 afsat en robusthedspulje under Økonomiudvalget på 8 mio. kr. Puljen er reserveret til at imødekomme de udfordringer, der tegner sig i Først når vi er helt sikre på, at vi kommer i mål med at overholde budget 2014, kan det komme på tale at lægge puljen i kassen eller bruge pengene til andre formål. I årene fremover er der indarbejdet generelle effektiviseringer for 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. i Arbejdet med at effektivisere driften skal fortsætte, og der vil i hele budgetperioden være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Arbejdsprocesser og kommunale tilbud skal tilrettelægges på nye og bedre måder, så serviceniveauet i kerneopgaverne kan opretholdes. Budgettet i tal De budgetterede udgifter og indtægter i , fremgår af budgetoversigten på næste side. 4

5 Som det fremgår af budgetoversigten, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på mio. kr. i Det forventes, at skatteindtægterne stiger i overslagsårene. Det skyldes hovedsageligt en stigning i indtægter fra indkomstskat. Til trods for at skatteprocenten nedsættes med 0,1 pct. i 2014 og med yderligere 0,1 procentpoint fra 2016, forventes de samlede skatteindtægter altså at øges som følge af et stigende udskrivningsgrundlag i kommunen. Tilskud og udligning forventes at falde fra 2014 og frem. Dette dækker bl.a. over, at kommunerne i 2014 har fået et ekstraordinært stort finansieringstilskud fra staten på 3 mia. kr. svarende til godt 13 mio. kr. for Lejre Kommune. Tabel 1. Budgetoversigt mio. kr., løbende priser A. Driftsudgifter (netto) B. Anlæg C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på kommunens lån UDGIFTER i alt Optagne lån Skatter Tilskud og udligning INDTÆGTER i alt BUDGETBALANCE Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på mio. kr. i Nettodriftsudgifter er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelser. I 2014 er der afsat en pulje på 20 mio. kr. for at sikre, at der er plads inden for servicerammen til overførsler fra 2013, og der er afsat den ovenfornævnte robusthedspulje. Når der ses bort fra disse to puljer, er der i perioden budgetteret med stort set uændret niveau for nettodriftsudgifterne. Låneoptagelsen er i budget 2014 forudsat at være 19 mio. kr. faldende til 6 mio. kr. i Af de 19 mio. kr. i 2014 udgør 8 mio. kr. lån til energiforbedrende foranstaltninger, mens 4 mio. kr. er lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. Herudover er der forudsat låneoptag til energiforbedringer i forbindelse med renovering af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Fra 2015 og frem er der budgetteret med faldende låneoptag. Årsagen er at 5

6 rådhusprojektet forventes færdiggjort, og der optages færre lån til energiforbedrende tiltag. Hvad bruger vi pengene til? Fordelingen af kommunens nettodriftsudgifter fremgår af figur 1 nedenfor. Som det ses af figuren, bruger kommunen flest penge på sociale opgaver, og herefter følger ældreområdet og skoletilbud. Sociale opgaver dækker over såvel det specialiserede voksenområde som det specialiserede børneområde. De samlede nettodriftsudgifter er mio. kr. Figur 1. Nettodriftsudgifter, budget 2014 Ældre; 293 Politik, administration og IT; 178 Fritid og kultur; 32 Beskæftigelse; 165 Skoletilbud; 231 Ejendsomsdrift + forsyning; 44 Miljø; 3 Sociale opgaver - børn; 134 Veje &Trafik ; 72 Dagtilbud; 108 Sociale opgaver - voksne; 177 På anlægsområdet er der afsat 72,8 mio. kr. Investeringerne går bl.a. til halrenovering, ny kunstgræsbane, tilskud til udbygning af Lejre Museum, og etablering af flere legestuer og vuggestuepladser i den nordlige del af kommunen. Herudover er cykelstier og øget trafiksikkerhed prioriteret, ligesom der er fundet midler til renovering af faglokaler på skoleområdet samt etablering af lærerarbejdspladser fra august 2014, hvor folkeskolereformen træder i kraft. Ligeledes er der i afsat en byfornyelsespulje til at støtte op om de borgere og virksomheder, der gør en indsats for at udvikle deres by. I anlægsbudgettet er der ikke budgetteret med indtægter fra jord- og grundsalg. Salg af jord og grunde er forbundet med en betydelig usikkerhed, og for at sikre størst mulig robusthed er disse altså holdt ude af budgettet. Eventuelle indtægter tilfalder således kommunekassen i løbet af året. 6

7 Figur 2. Indtægter budget 2014 Ejendomsskat; 144 Selskabsskat; 19 Øvrige indtægter; 20 Tilskud og udligning; 183 Indkomstskat; Hvor kommer pengene fra? De samlede indtægter er i 2014 budgetteret til mio. kr. Fordelingen af indtægter er vist i figur 2 ovenfor. Langt den største indtægtskilde er indkomstskat, som udgør 76 pct. af de samlede indtægter. Andre indtægter udgøres af ejendomsskat, selskabsskat og øvrige indtægter som består af lån, dækningsafgifter af offentlige ejendomme, andel af forskerskat mv. I 2014 modtager Lejre Kommune ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat på 19 mio. kr. Selskabsskatten udbetales på baggrund af regnskabsresultatet 3 år før, dvs. at Lejre Kommune i 2014 modtager selskabsskat på baggrund af regnskab Det høje niveau afspejler således, at virksomhederne i kommunen i 2011 opnåede gode resultater. I overslagsårene forventer kommunen ikke at modtage lige så høje indtægter fra selskabsskat. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 183 mio. kr., hvilket stort set svarer til niveauet i Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen på næste side. Til sammenligning fremgår også den forventede befolkningsudvikling fra året før. 7

8 Tabel 2. Befolkningsudviklingen i Lejre Kommune Antal borgere år år år år prognosen i alt prognosen i alt Overordnede kommunale rammer De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af en fortsat lav vækst i dansk økonomi og i forlængelse heraf en stram økonomiaftale mellem regeringen og KL. Kommunernes råderum er dermed ligesom tidligere år begrænset. I budget 2014 er kommunernes serviceramme reduceret med 2,6 mia. kr. i forhold til rammerne for 2013, og dette niveau danner udgangspunktet for udgiftslofterne i hele perioden Hertil kommer et løft på sundhedsområdet på 300 mio. kr., hvoraf dog 100 mio. kr. er finansieret af forventede effektiviseringer på befordringsområdet, og et løft på folkeskoleområdet på i alt ca. 600 mio. kr. i Anlægsrammen for 2014 er hævet med det tilsvarende beløb, som servicerammen er nedsat, altså 2,6 mia. kr. Betinget bloktilskud og statslige sanktioner Økonomiaftalen indeholder et betinget bloktilskud på tre milliarder kr., der kun kommer til udbetaling, såfremt kommunernes budgetter samlet set holder sig inden for den aftale ramme for serviceudgifterne. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der afgør, hvorvidt dette er opfyldt, og sanktionen kan være både kollektiv og individuel. For 2014 har ministeriet meldt ud, at de kommunale budgetter anses for at ligge inden for aftalen på 230,5 mia. kr. Der er også sanktioner på regnskabssiden. Kommunernes samlede regnskabsresultat holdes således op mod det aftalte niveau, og eventuelle overskridelser af den samlede ramme sanktioneres med 60 pct. til de kommuner, der har overskredet budgettet og 40 pct. kollektivt. For anlægsudgifterne er der i 2014 et aftalt loft, men i modsætning til tidligere år er der ingen sanktioner. Kommunerne har dog lagt en stor indsats i at koordinere budgetlægningen på anlægsområdet med henblik på ikke at overskride det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Dette er stort set lykkes, og ministeriet har således godkendt de samlede kommunale anlægsudgifter på 18,3 mia. kr. 8

9 Endelig er der i økonomiaftalen for 2014 forudsat en uændret skat for kommunerne under ét, og dette mål lever kommunerne til fulde op til. Mere end hver fjerde kommune sænker skatten i 2014, mens blot fem kommuner sætter den op. Samlet giver det en sænkning af de kommunale skatter og afgifter på 150 mio. kroner. I Lejre Kommunes budget for 2014 sænkes skatteprocenten med 0,1 pct.-point til 25,3 pct., mens grundskylden holdes i ro. 9

10 Økonomiudvalget Udgiftsfordeling i Budget 2014 Øvrige områder 29% Politisk organisation 3% (mio. kr.) B 2014 Politisk organisation 5,8 Administrativ organisation 121,9 Øvrige områder 50,6 I alt* 178,4 Administrativ organisation 68% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Lejre på landkortet I budget 2014 er der for alvor sat fokus på udvikling og vækst i Lejre Kommune. Lejre Kommunes erhvervsrettede indsatser skal have et servicetjek, og kommunen vil - i samarbejde med erhvervslivet - skabe en stærk lokal erhvervsservice. Målet er at styrke beskæftigelsen og tiltrække nye borgere samt at øge turismen. På den baggrund er der indarbejdet yderligere 0,5 mio. kr. til erhvervs- og turismesatsning hvert år i budget Midlerne skal anvendes til at rekruttere en erhvervschef. Derudover er der i 2014 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en branding- og markedsføringsstrategi. Strategien skal understøtte målene i Lejre-strategien, og den skal udarbejdes i tæt samarbejde med erhvervsog kulturliv, borgere m.fl. Et langsigtet arbejde med effektiviseringer Lejre Kommune har de seneste år oplevet stærkt stigende udgifter på nogle områder, særligt på det specialiserede socialområde. Arbejdet med at nedbringe omkostningsniveauet på disse områder er i fuld gang, men erfaringen viser, at det tager tid at reducere udgifterne på disse områder. Derfor er der i budget 2014 afsat en robustheds-pulje på 8 mio. kr., som forvaltes af 10

11 Økonomiudvalget, og som reserveres til at imødekomme eventuelle udfordringer i I overslagsårene er der budgetteret med generelle effektiviseringer på i alt 7 mio. kr. i 2015 stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i Hertil skal lægges effektiviseringer på konkrete fagområder. budgetterede besparelse er derfor reduceret fra budget 2014 og frem. Samtlige tiltag og ændringer i budget 2014 på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellen på næste side. Effektiviseringer indebærer, at arbejdsprocesser og tilbud skal tilrettelægges på nye, smartere måder end i dag, så serviceniveauet på de kommunale kerneopgaver kan bevares, men for færre penge. Det arbejde starter allerede i 2014, hvor der er indarbejdet konkrete besparelser som følge af IT-udbud, digitalisering, driftsbesparelse ved frigjorte bygninger m.v. Digitale investeringer Lejre Kommune har i budget 2013 og frem satset på øget digitalisering i skolevæsnet. Der er således indkøbt interaktive tavler til samtlige skoler, og ældre elever har fået en ipad til undervisningsbrug. Den øgede digitalisering betyder, at kommunens udgifter til it-support stiger, hvilket der er afsat penge til i 2014 og overslagsårene. Sammenlægning af rådhuse Lejre Kommune har i dag 3 rådhuse, Hvalsø, Allerslev og Lyndby. I 2014 er det planlagt, at administrationen samles på de to førstnævnte rådhuse, mens rådhuset i Lyndby lukkes ned. Samlingen på to rådhuse indebærer en udbygning af rådhuset i Hvalsø og en renovering af både Hvalsø og Allerslev. Der er afsat 14,4 mio. kr. til denne investering på anlægsbudgettet. Reduktion i antallet af rådhuse vil desuden medfører driftsbesparelser til eksempelvis vand og varme. Besparelsen har dog vist sig ikke at være så stor som tidligere antaget, og den 11

12 Drift (1.000 kr.) Bevilling Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) Afledt drift af anlægsforslag - ABA Erhvervs- og turismesatsning Branding og markedsføringsstrategi Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger Gevinst ved udbud af IT Afledt drift v. bærbare pc'ere, It og kommunikation Bygnings- og løsøreforsikring Effektivisering Robusthedspulje Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram Samling på to rådhuse I alt Anlæg (1.000 kr.) Færdiggørelse af Vestervangudstykningen Pulje til tilgængelighed (handicap) Anlæg ved sammenlægning af rådhuse I alt

13 Politisk organisation (politikområde) Den politiske organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder budget til vederlag til politikere, partistøtte, venskabsby-samarbejde, valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt hegnsyn. Bevillingerne på området afholder vederlag til borgmesteren, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 19. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne årligt et vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Vederlag m.v. 4,0 3,7 3,7 3,7 3, Øvrig politisk organisation 1,6 1,5 1,6 1,5 1, Politisk udvalg 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Folkeoplysningsudvalget Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 6,2 5,8 5,9 5,8 5,8 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. 13

14 Administrativ organisation (politikområde) Den administrative organisation dækker udgifter til fælles funktioner, herunder administrative udgifter der vedrører den samlede organisation. Det indebærer udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativ bidrag til Udbetaling Danmark. Bevillingsområdet omfatter lønninger til administrativt personale i kommunens 12 centre samt øvrige personalerelaterede udgifter. Udgifter for Borgerrådgiveren er også omfattet af Økonomiudvalgets bevillingsområde. Endelig dækker dette bevillingsområde også afholdelse af administrative udgifter fra forsyningsvirksomheder og udbetaling af tjenestemandspensioner. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fælles funktioner 22,5 25,6 26,4 26,5 26, Budgetramme Koncernsekretariatet Budgetramme Servicecenter Allerslev Budgetramme Servicecenter Hvalsø Budgetramme Center For Ejendomsdrift Budgetramme Center For Kultur & Fritid Budgetramme Center For Skoletilbud Budgetramme Center For Social & Familie Budgetramme Center For Dagtilbud 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 13,5 14,0 14,2 14,2 14,2 15,5 13,0 13,0 13,0 13,0 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 7,9 8,3 8,3 8,3 8,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 14

15 Budgetramme Center For Byg & Miljø Budgetramme Center For Veje & Trafik Budgetramme Jobcenter Budgetramme Center For Velfærd & Omsorg Turisme og erhvervsfremme 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 13,4 14,5 15,6 13,5 13,5 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 1,9 2,7 2,2 2,2 2, Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Adm. Udg. fra forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner 7,2 7,8 7,8 7,8 7,8 I alt* 117,7 121,9 123,5 121,3 121,4 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Øvrige politikområder De øvrige bevillingsområder under økonomiudvalget i dette afsnit vedrører Udlejning af boliger, Lejre Brandvæsen, IT og kommunikation, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau for de øvrige politikområder. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Bevillingen omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker bevillingen forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder bevillingen også udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. 15

16 Udlejning - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Udlejningsboliger -5,0-5,9-6,6-6,6-6, Ældreboliger -12,5-12,5-12,5-12,5-12, Forpagtningsafgifter mv. 0,8-0,3-0,3-0,3-0, Støttet boligbyggeri 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -15,9-18,2-18,9-18,9-18,9 Lejre Brandvæsen omfatter en række forpligtelser for redningsberedskabet. Det omfatter overholdelse af Beredskabsstyrelsens krav om pålagte øvelsesaktiviteter for brand- og redningsmandskab og overholdelse af serviceaftalen for Lejre Brandvæsens brand- og redningsaktiviteter, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Budgettet forpligtiger også til gennemførelse af planlagte brandsyn i Lejre Kommune samt udførelse af brandtekniske byggesager og rådgivning. Lejre Brandvæsen - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Lejre Brandvæsen 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 I alt 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. IT og kommunikation - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF IT og kommunikation 23,5 22,0 21,7 21,7 21,7 I alt 23,5 22,0 21,7 21,7 21,7 16

17 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, som indebærer det kommunale ledelsesansvar, ulykkesforsikring, kriminalitet, rejse, forurening samt beboernes løsøre og ansvar. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Forsikring og vikarpuljer - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Bygnings- og løsøreforsikringer Arbejdsskadeforsikringer 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 2,1 2,7 3,0 3,0 3, Fælles vikarpulje 7,2 9,9 9,9 9,9 9,9 I alt 12,7 16,6 16,9 16,9 17,3 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være fra opkrævning eller sygesikringsbeviser. Gebyrer - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Gebyrer -1,3-1,5-1,5-1,5-1,5 I alt -1,3-1,5-1,5-1,5-1,5 Bevilling for puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Derudover er der efter politisk beslutningstagning om at samle administrationen på to frem for tre rådhuse en forventning om en 17

18 fremadrettet besparelse, hvorfor bevillingen også omfatter denne indtægt. Puljer til sparemål - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Sparekrav, rammebesparelse, ledelsesudviklingsprojekt Samling på 2 rådhuse Rammepulje til imødegåelse af ovf. -5,4 7,7-7,3-9,2-14,2-0,7-0,2-0,6-0,6-0,6 25,3 20, I alt* 19,2 27,5-7,9-9,9-14,9 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte enhedsudgifter viser udviklingen i budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Udskrivningsprocent 25,4 % 25,4 % 25,3 % Kirkeskatteprocent 1,06 % 1,06 % 1,06 % Grundskyldpromille 28,23 28,23 28,23 Serviceudgifter (mio. kr. - budget)* * Fra Budget 213 er aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger udgået af servicerammen Enhedsudgifter R 2012 B 2013 B 2014 Politisk organisation, kr. pr. borger Administrativ organisation, kr. pr. borger

19 Udvalget for Kultur og Fritid Udgiftsfordeling i Budget 2014 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 17% Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 18% Musikskolen 12% Fælles faciliteter 9% Idrætshaller 15% Bibliotek & arkiv 29% (mio. kr.) B 2014 Fælles faciliteter 3,0 Idrætshaller 4,6 Bibliotek & arkiv 9,3 Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. Eksterne projektmidler, for projekt nationalpark 5,4 5,6 0,2 I alt* 31,9 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Forbedring af kommunens idrætstilbud På kultur og fritidsområdet fortsætter arbejdet med at forbedre idrætstilbuddene. Det indebærer bl.a. renovering af kommunens haller i overensstemmelse med den halrenoveringsplan, Lejre Kommune fik udarbejdet i I 2014 sker der først og fremmest renovering af Kirke Hyllinge Hallen. Udover halrenoveringen er der på idrætsområdet afsat penge til etablering af endnu en kunstgræsbane. Den nye kunstgræsbane bliver placeret i Hvalsø. Et skridt nærmere en ny nationalpark Lejre indgår sammen med Roskilde i samarbejde om etablering af en ny nationalpark, hvor naturpleje og kulturarv er i fokus. I 2014 er der afsat kr. til at forberede etableringen af nationalparken. 19

20 Derudover ønsker kommunalbestyrelsen at styrke kulturhistorien gennem en ny samlet museumsplan. Konkret er der i 2014 og 2015 afsat i alt 3 mio. kr. til at ombygge museet i Gl. Lejre, således at museet fremover vil kunne rumme værdifulde fund fra området. Oplev Lejre Et af de kommende arbejdsområder bliver at realisere den vedtagne Kultur & Fritids turisme politik Oplev Lejre. Det er besluttet, at politikken skal underbygges af handleplaner, hvor der arbejdes strategisk på hele området. Drift (1.000 kr.) Bevilling Gødning til idrætsbaner Råderum på hallerne Tabte sponsorpenge tilføres haldriften Nationalpark I alt Anlæg (1.000 kr.) Bevilling Udvidelse af juniorklubben Halrenovering Etablering af petanquebaner Kunstgræsbane Museumsplan I alt Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskellig artede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgerne og besøgende i Lejre Kommune. Der er 7 sportshaller og 2 multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen 5 biblioteker, 3 arkiver samt én musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. 20

21 Sagnlandet og Tadre Mølle. Endelig er Lejre Kommune sekretariat for det 4-årige projekt Da Danmark blev til, der har fokus på Vikingetid og Middelalder. Projektet er i regi af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland og løber frem til Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fælles faciliteter 2,7 3,0 3,0 3,0 3, Idrætshaller 5,0 4,6 4,4 4,4 4, Bibliotek & arkiv 9,5 9,3 9,3 9,3 9, Musikskolen 4,0 3,7 3,7 3,7 3, Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter m.v. uden for folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v Eksterne projektmidler, forprojekt nationalpark mv. 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0 4,7 5,6 5,5 5,5 5,5 0 0, I alt* 31,4 31,9 31,4 31,4 31,4 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. ** Der er aftalt kr. i B2014 og årene BF , men da tallene er vist i hele mio. kr. afrundes det i tabellen til 0. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 21

22 Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Antal aktive brugere af biblioteker Download af digitale medier Antal elever der modtager instrumentalfag og sammenspilsfag på musik skolen Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Kultur og fritid, kr. pr. borger

23 Udvalget for Børn og Ungdom Udgiftsfordeling i Budget 2014 Dagtilbud 23% Skoletilbud 49% (mio. kr.) B 2014 Skoletilbud 231,4 Social & Familie 133,7 Dagtilbud 107,5 I alt 472,6 Social & Familie 28% Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Skolereformen skal gennemføres Den 1. august 2014 træder den nye skolereform i kraft. Reformens målsætninger om øget faglighed og plads til alle er i overensstemmelse med de mål, som Lejre Kommune allerede arbejder med i form af skoleplanen Suveræne skoler. I 2014 er det muligt at finansiere skolereformen inden for den nuværende økonomiske ramme. Det kan først og fremmest lade sig gøre, fordi råderummet i forbindelse med gennemførelse af skoleplanen har vist sig at være større end forventet, men også pga. reformens lavere udgifter til SFO og et statsligt særtilskud til skolereformen. Som en del af reformen ydes der desuden tilskud til kommunerne til efteruddannelse af medarbejdere på skole- og SFO-området. Økonomiske udfordringer på området for børn med særlige behov Lejre Kommune har de senere år oplevet en udgiftsstigning på området for børn med særlige behov. I 2014 vil der derfor være stort fokus på at sikre budgetoverholdelse samtidig med, at der leveres fagligt forsvarlige løsninger til det enkelte barn. Der er iværksat et forløb med ekstern konsulentbistand, hvor formålet er at etablere en ny styringspraksis på området. Dette indebærer bl.a., at der skal ske en opbremsning af nye, dyre 23

24 enkeltsager, og der skal opbygges en systematiseret viden om effekten af de forskellige indsatser. Derudover arbejdes der på at udvikle et koncept for partnerskaber med leverandører i forhold til indkøb af ydelser. Omkostningsreduktionerne skal bl.a. opnås via en særligt oprettet task force, hvis formål er at forhandle billigere løsninger på plads med leverandører på det specialiserede socialområde samt gennemgå indsatser i eksisterende sager. Task forcen har allerede i 2013 opnået gode resultater. I starten af 2014 får alle skolebørn i klasse udleveret en ipad, og derudover er antallet af pc ere og bærbare enheder øget på skolerne. Skoleområdet finansierer en medarbejder til den tekniske support heraf og de ekstra udgifter til energi, og skoleområdets budget er derfor reduceret med kr. Dagtilbud omstilling og mere effektiv drift I 2013 er der udarbejdet en ekstern budgetanalyse på dagtilbudsområdet med henblik på at kunne opnå en mere effektiv drift, særligt set i lyset af det faldende børnetal, som Lejre Kommune står overfor. I 2014 skal resultaterne af analysen gennemføres. Der arbejdes videre med elementer fra handleplanen som indebærer en ændret ledelsesstruktur i dagplejen, en fortsat reduktion af antallet af dagplejere samt en effektivisering af pladsstyringen ved at samle pladsanvisningen for hhv. dagpleje og øvrige dagtilbudspladser. Ligeledes arbejdes der videre med en revidering af kommunens puljeaftaler på området. En revideret dagtilbudsplan, som tager udgangspunkt i det faldende børnetal vil blive udarbejdet i løbet af Der skal således ske omstilling på flere punkter på dagtilbudsområdet. For at sikre en fortsat god kvalitet i dagtilbuddene afsættes der kr. til efteruddannelse af medarbejderne i På anlægssiden investeres der i vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Ydermere er der afsat penge til legestuer i Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup, så dagplejen får et fast samlingssted for aktiviteter. Det største byggeri kommer til at foregå i Hvalsø, hvor der bygges en helt ny daginstitution med plads til i alt 124 børn. Byggeriet er gået i gang i slutingen af 2013, og forventes at stå klar til brug i august Derudover renoveres der køkkener for de 5 dagtilbud, der indtræder i frokostordningen: Egebjerget/Egedalen, Røglebakken, Lærkereden, Møllebjerghave og Skovvejens børnehave i alt 252 børnehavebørn er omfattet af frokostordningen. Endvidere udføres fase 2 i Tandklinikken der indebærer en forbedring af venteværelse, samt udbygning af klinikken. 24

25 Drift (1.000 kr.) Bevilling Særtilskud til folkeskolereform Efteruddannelsesmidler på folkeskoleområdet Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet Efteruddannelse, dagtilbudsområdet I alt Anlæg (1.000 kr.) Bevilling Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Renovering af faglokaler Lærerarbejdspladser Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Tandklinikken, fase I alt Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. 25

26 Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal, dog 25 ugentlige lektioner i 0-2 klasse. Efter den 1. august 2014 vil det vejledende timetal være følgende: Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver prisog lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og specialskolen. 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, specialskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fælles udgifter og indtægter 24,1 23,6 19,2 16, Forældrebetaling SFO -34,0-34,2-34,2-34,2-34, Fripladser, søskenderabat m.v Bet til/fra stat og kommuner, skoler og SFO 11,4 11,6 11,6 11,6 11,6 30,0 30,4 30,4 30,4 30, Allerslev Skole 36,7 36,6 36,6 36,6 36, Bramsnæsvig skole 24,8 24,7 24,7 24,7 24, Hvalsø Skole 39,5 39,4 39,4 39,4 39, Kirke Saaby Skole 21,8 21,7 21,7 21,7 21, Kirke Hyllinge Skole 27,7 27,6 27,6 27,6 27, Osted Skole 11,9 11,8 11,8 11,8 11, Trællerup Skole 19,1 19,1 19,1 19,1 19, Firkløverskolen 13,9 13,8 13,8 13,8 13, Ungdomsskolen 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 I alt* 232,2 231,4 231,5 227,1 224,1 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. 26

27 Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Antal normalklasser Antal elever i normalklasser Klassekvotient 20,9 21,3 21,4 Antal børn i privatskoler Enhedsudgifter R 2012 B 2013 B 2014 Folkeskole, kr. pr årig SFO, kr. pr årig Kommunale specialskoler, kr. pr årig Statslige og private skoler, kr. pr årig

28 Social & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Af indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, alt vedrørende specialundervisning (undtaget dog Firkløverskolen), særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7, Særlige tilbud 101,3 100,5 100,0 99,6 99, Specialklasser 3,5 3,5 3,5 3,5 3, Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,3 10,2 10,2 10,2 10, Familiehuset 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 I alt 134,6 133,7 133,2 132,7 132,7 Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 28

29 Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Antal børn i familiepleje Antal børn i andre anbringelser Antal børn med støttekontaktperson Antal børn i aflastning Antal børn i specialiserede dagtilbud Antal børn der modtager specialiseret undervisning (minus Firkløverskolen) Antal børn i dagbehandlingstilbud Enhedsudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr. pr årig Kommunale specialskoler, kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder, kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kr. pr årig R 2012 B 2013 B Døgninstitutioner, kr. pr årig

30 Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart), tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen 0-17 år samt sundhedspleje. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt 7 virksomheder, fordelt på 4 områdeinstitutioner (med børnehuse), 2 selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer 2 selvejende institutioner, 3 privatinstitutioner, 5 puljeinstitutioner samt den private dagpleje. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte kommunens tilbud samt tilskud til privat pasning af børn. Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen, Sundhedsplejen og Tandplejen får tildelt fast budget. På daginstitutionsområdet indebærer den nye ressourcetildelingsmodel (implementeret 2013) en sikkerhed for institutioner med 40 børneenheder eller derunder. Disse institutioner er sikret budget til deres normering, også selvom de reelt passer færre børn. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,6 9,6 11,1 12, Tilskud til privat pasning m.v. 18,3 20,5 20,4 20,4 20, Forældrebetaling dagtilbud - 29,4-28,6-26,3-25,4-25,1 30

31 Fripladser, søskenderabat m.v. 6,2 6,0 6,0 6,0 6, Sundhedsplejen 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Dagplejen 36,0 27,1 23,0 23,1 23, Område 1 18,3 17,0 17,0 15,7 15, Område 2 9,8 10,1 9,6 9,3 9, Område 3 12,8 14,0 13,1 12,8 12, Område 4 15,1 14,8 14,8 14,3 14, Hyllinge Lyndby Børnehave 2,9 2,9 2,5 2,4 2, Børnehaven Rollingen 2,9 2,4 2,2 2,1 2, Tandplejen 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 I alt* 113,3 107,5 105,2 105,0 105,0 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar årige årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal R 2012 B B 2014 Indskrevne børn i kommunal dagpleje 334,8 300,4 256,2 Indskrevne 0-2 årige i kom. vuggestue 120,5 126,6 140,5 31

32 Indskrevne 3-5 årige i kom. institution 926,8 857,8 742,3 Børn i privat dagpleje 53,3 57,8 53,3 0-2 årige der passes af egne forældre 8,3 9,7 8,3 0-2 årige i privat- og puljeinstitutioner 21,0 24,2 21,0 3-5 årige i privat- og puljeinstitutioner 221,1 222,3 221,1 0-2 årige der passes i anden kommune 6,9 6,8 6,9 3-5 årige der passes i anden kommune 11,9 12,8 11,9 0-2 årige fra andre kommuner der passes i Lejre Kommune 3-5 årige fra andre kommuner der passes i Lejre Kommune 12,6 10,7 12,6 22,8 23,5 22,8 Børn, der har udskudt skolestart 32,0 28,0 32,0 Dækningsgrad for 0-2 årige 0,7 0,7 0,7 Dækningsgrad for 3-5 årige 1,1 1,1 1,0 1 Forventet pladstal 2013 på baggrund af indskrevne pr. 28. oktober Enhedsudgifter 1 Børnehaver og integrerede institutioner, kr. pr. 0-5 årig R 2012 B 2013 B Dagpleje, kr. pr. 0-2 årig Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje, kr. pr. 0-5 årig Kommunal tandpleje, kr. pr årig Dagtilbudsområdet afventer ekstern konsulentanalyse. Derfor er området ikke blevet fremskrevet efter demografi og ny ressourcetildelingsmodel. Enhedsudgifterne i Budgetforslag vil ændre sig, når denne fremskrivning sker. 32

33 Udvalget for Teknik og Miljø Udgiftsfordeling i Budget 2014 Ejendomsdrift 36% Byg & Miljø 2% (mio. kr.) B 2014 Byg & Miljø 2,7 Veje & Trafik 72,5 Forsyningsvirksomhed 1,7 Ejendomsdrift 42,4 I alt 119,2 Forsyningsvirksomhed 1% Veje & Trafik 61% Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Effektiviseringer og besparelser Til afhjælpning af de budgetudfordringer, der forventes at vise sig i 2014, har Udvalget for Miljø & Teknik peget på en række områder, hvor budgettet i 2014 kan reduceres. Det drejer sig om områder inden for natur, rekreative områder, bistand til tilsyn, godkendelser m.v., maskiner og ansatte inden for Vej & Trafik, gadebelysning, ejendomsvedligeholdelse, samt drift af administrationsbygninger. En del af disse besparelser opnås ved effektiviseringer, mens andre opnås ved at reducere serviceniveauet eller udskydelse af opgaver til Et stadigt stigende energiforbrug Trods en række tiltag, der har reduceret elforbruget på nogle områder, er det samlede energiforbrug i kommunale ejendomme steget. Årsagerne til stigningen er stigende energipriser og kolde vintre. Derudover er forklaringen øget ventilation på PCB-ramt skole, øget anvendelse af smartboards på skolerne samt afledt drift af bærbare pc er og tablets. For at undgå et 33

34 merforbrug er bevillingen tilført 1,7 mio. kr. i Udsigt til lavere kommunale indtægter Fra 2013 er der indført Fælles Grunddataprogram i alle kommuner. Indførelse af systemet medfører, at der ikke længere må opkræves betaling for grundkort til forsyningsselskaber m.v., og kommunale kortindtægter bortfalder derfor. Ligeledes er antallet af byggesager faldet kraftigt de senere år, og kommunens gebyrindtægter er således faldet tilsvarende. Gebyrindtægterne forventes fortsat at falde i 2014, hvilket der er taget højde for i budgetlægningen. Efterregulering fra Movia Kommunens mellemværende med Movia for 2012 er nu gjort op. Resultatet viser, at kommunens betalinger har været for lave i løbet af 2012, og Movia har derfor et tilgodehavende på kr. Beløbet er budgetlagt og afregnes i Trafiksikkerhed prioriteres højt Kommunen har i budgettet for 2014 afsat en række puljer til anlæg. Det drejer sig om puljer til opgradering af stoppesteder, trafiksikkerhedsprojekter, ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmering), samt til energioptimering. Herudover er der i investeringsoversigten afsat midler til cykel- og gangstier, asfalt og slidlag, ejendomsvedligeholdelse samt til klargøring af salg af ejendomme. Derudover er der ligesom tidligere år afsat penge til energiforbedrende tiltag, om end beløbet er reduceret i forhold til tidligere år. Lejre Kommune har gennem en årrække forbedret kommunens bygninger, og effekten af fortsatte energiinvesteringer er derfor faldende. Drift (1.000 kr.) Bevilling Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) Afledt drift af anlægsprojekter - Rengøring Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) Energi Effektiviseringer ved samordnet rengøring Ejendomsvedligeholdelse Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) - energi Gebyrer

35 IT-fagsystemer Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup Afledt drift af anlægsforslag grønne områder Effektiviseringer af Vej og Parks område Nyttejob, løn Nyttejob, varekøb Effektivisering materielgården Reduktion af pulje til gadebelysning Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse Movia - efterregulering Udeladelse af oprensning af vejbrønde I alt Anlæg (1.000 kr.) Bevilling Cykel og gangstier Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Byfornyelsespulje Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (

36 års tilbagebetaling) Klargøring af salg af ejendomme I alt Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, Projekt Den Økologiske Kommune, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet må ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Natur, miljø og plan 3,8 3,1 2,7 2,7 2, IT-fagsystemer (GIS) 0,5 0,6 0,6 0,6 0, Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Gebyrer -1,7-1,2-1,2-1,2-1,2 I alt* 2,7 2,7 2,2 2,2 2,2 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 36

37 Nøgletal R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Antal gebyrudløsende byggesager Antal byggesager, der ikke er gebyrudløsende Enhedsudgifter priser R 2012 B 2013 B 2014 Naturbeskyttelse, kr. pr. borger Vandløbsvæsen, kr. pr. borger Miljøbeskyttelse, kr. pr. borger Byggesagsgebyrer, kr. pr. borger Enhedsudgifterne for Byg & Miljø må ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik varetager opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Veje & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Veje og Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for Der foreligger bl.a. følgende vedtagne strategier, regulativer og planer: Strategi for vedligeholdelse af veje og pladser (marts 2007), Regulativ for vintervedligeholdelse (juni 2009) og Plan for kollektiv trafik (oktober 2010). 37

38 Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Grønne arealer 2,9 1,4 1,4 1,4 1, Materielgården 15,7 16,0 15,7 15,7 15, Vejvedligeholdelse 15,9 17,3 17,5 17,5 17, Vintervedligeholdelse 6,5 6,3 6,3 6,3 6, Kollektiv trafik 32,0 31,5 30,7 30,7 30,7 I alt 73,0 72,5 71,6 71,6 71,6 Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Nøgletal Ny asfalt på kørebaner (Antal kilometer og % af samlede kilometer veje). I alt 331,2 kilometer veje og pladser kun asfalt i fuld bredde er medtaget) R 2012 B 2013 B ,59 km /1,99 % 8,00 km /2,42 % 7,00 km /2,11 % Enhedsudgifter Grønne områder og naturpladser, kr. pr. borger R 2012 B 2013 B Materielgården, kr. pr. borger

39 Vejvedligeholdelse, kr. pr. borger Vintertjeneste, kr. pr. borger Kollektiv trafik, busdrift, kr. pr. borger Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomheder omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Veje & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger samt 3 årlige afhentninger af haveaffald. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for Der foreligger følgende vedtagne planer: Affaldsplan (august 2013) og Handlingsplan for rottebekæmpelse (marts 2013). Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Renovation 1,2 1,6 2,1 2,5 2, Rottebekæmpelse** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 1,2 1,6 2,1 2,6 2,6 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. ** Der er afsat kr. i B2014, pga. afrunding til mio. kr. fremstår det som 0. 39

40 Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Affald til forbrænding (tons) Affald til genanvendelse (tons) Affald til genanvendelse, haveaffald (tons) Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomsdrift, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder, Samordnet Rengøring og Lejre Beredskab (hvoraf sidstnævnte ligger under Økonomiudvalget). Center for Ejendomsdrift har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje samt vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomsdrift. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for Herudover er der godkendt serviceniveau på rengøringsområdet. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 40

41 Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Ejendomsvedligeholdelse Drifts af administrationsbygninger 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,9 2,9 2,9 2, Energiforbrug 19,8 15,1 14,5 14,1 13, Energistyring og - mærkning Samordnet Rengøring 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 21,4 21,1 20,5 20,5 20,5 I alt* 47,5 42,4 41,3 40,8 40,2 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte enhedsudgifter viser udviklingen i budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Enhedsudgifter R 2012 B 2013 B 2014 Ejendomsvedligeholdelse, kr. pr. borger Drift af administrationsbygninger, kr. pr. borger Energiforbrug, kr. pr. borger Samordnet rengøring, kr. pr. borger

42 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udgiftsfordeling i Budget 2014 Sygedagpenge 20% Dagpenge forsikrede ledige 24% Introduktionsprogram udlændinge og ydelser 3% Ungdomsvejl. Og særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse EGU 2% Arbejdsmarkedsforanstaltninger 51% (mio. kr.) B 2014 Ungdomsvejl. Og særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse EGU Arbejdsmarkedsforanstaltninger Introduktionsprogram udlændinge og ydelser 3,7 83,6 5,3 Sygedagpenge 33,2 Dagpenge forsikrede ledige 39,1 I alt 165,0 Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Reformer på vej Regeringen har indenfor kort tid vedtaget tre store reformer som påvirker beskæftigelsesområdet i Det drejer sig om førtidspension og fleksjob, kontanthjælp samt dagpenge forsikrede ledige. Formålet med reformen vedr. førtidspension er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension, men en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med ressourceforløb i op til 5 år ad gangen. Målet med en ændring af fleksjobordningen er en mere målrettet indsats, hvor fleksjobbet som udgangspunkt er midlertidigt, og tilskuddet gives så man får løn for den arbejdsindsats, man reelt yder. Indholdet af førtidspensions- og fleksjobreformen var kendt forud for budgetlægningen, og de forventede konsekvenser af denne reform er således indarbejdet i budget 2014, bl.a. tilføres der ekstra 42

43 ressourcer til rehabiliteringsteamet i Jobcentret som følge af reformen. Reformerne vedr. kontanthjælp og dagpenge er derimod vedtaget efter budgetvedtagelsen, og de økonomiske konsekvenser er derfor ikke indarbejdet i budget 2014 ved budgetvedtagelsen. Kontanthjælpsreformen indebærer, at unge under 30 år uden uddannelse ikke længere er berettiget til kontanthjælp, men nu til uddannelseshjælp, som er på niveau med SU. Dagpengereformen for forsikrede ledige betyder, at personer som mister dagpengeretten i stedet skal have en arbejdsmarkedsydelse, samtidig har de ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Udover de nævnte reformer er der foretaget en række ændringer i budgettet internt på beskæftigelsesområdet. Udviklingen i 2013 har således vist, at udgifter til sygedagpenge er faldende, mens udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige har været større end budgetteret. Det ændrede udgiftsniveau på de forskellige udgiftstyper er indarbejdet i budget Nyttejob et nyt redskab Et element i indsatsen over for jobparate ledige er et nyttejob i kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere 24 nyttejob, fordelt mellem Center for Veje & Trafik samt Center for Velfærd & Omsorg. Et nyttejob skal være relevant for de jobparate, men må ikke være konkurrenceforvridende. Eksempler på nyttejob kan være strandrensning, vask af affaldsbeholdere til dagrenovation eller ekstra rengøring i borgernes hjem, som udføres under opsyn fra en SOSU-medarbejder. Målrettet indsat for unge Lejre Kommune fortsætter i 2014 det store fokus på at undgå ungearbejdsløshed. Et led heri er projektet Karrierefinder, hvor unge under 25 år via mentorvejledning og kursusdeltagelse kommer i job eller uddannelse. En anden indsats er projektet Ung og uddannelse for årige, der ikke er uddannelsesparate. Her er målet ved hjælp af inddragelse af familie og forskellige fagpersoner at få lagt en individuel tværfaglig udviklingsplan for den unge. Der er afsat kr. til bekæmpelse af ungeledighed i Drift (1.000 kr.) Bevilling Færre udgifter til kontanthjælp (finansierer nyttejob) Ungeledighed I alt Job & Arbejdsmarked (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU- Roskilde/Lejre. 43

44 Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centeret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice og udvikling og regnskab i Servicecenter Hvalsø. Der løses opgaver indenfor følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, revalidering, unge årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelse Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Ungdomsvejl. og særlig tilrett. 4,1 3,7 3,7 3,7 3, Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Introduktionsprogram udlænd. og ydelser 73,4 83,6 79,8 80,1 80,2 2,7 5,3 5,7 6,1 6, Sygedagpenge 43,9 33,2 33,2 33,2 33, Dagpenge til forsikrede ledige 37,4 39,1 41,0 40,0 40,0 I alt* 161,5 165,0 163,5 163,2 163,8 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 44

45 Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognosen pr. 1. januar Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Fleksjob Ledighedsydelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Førtidspensionister Ledighedsprocent 3,8 3,7 3,5 Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Dagpenge, kr. pr årig Kontanthjælp, kr. pr årig Sygedagpenge, kr. pr årig Revalidering, kr. pr årig Arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr årig Tilbud til udlændinge, kr. pr årig

46 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Udgiftsfordeling i Budget 2014 Diverse ydelser mv. 19% (mio. kr.) B 2014 Velfærd & Omsorg 293,2 Social & Familie 89,8 Diverse ydelser mv.* 87,7 I alt 470,7 Social & Familie 19% Velfærd & Omsorg 62% * Diverse ydelser dækker over førtidspension, boligstøtte, boligsikring, begravelseshjælp mv. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Øget tilskud til forebyggelse og sundhedsfremme I økonomiaftalen for 2014 har kommunerne fået midler til forebyggelse og sundhedsfremme, hvoraf Lejre Kommunes andel er på 1,32 mio. kr. Af beløbet er det i Lejre Kommune valgt at øremærke 0,80 mio. kr. til styrkelse af sagsbehandlingen, så borgernes ventetid på afgørelser om f.eks. hjælpemidler, træning m.v. reduceres. Restbeløbet tiltænkes at blive brugt til alle aldersgrupper, og vil blive udmøntet i løbet af Nyttejob og midler til lokale initiativer Jf. kontanthjælpsreformen er der flyttet penge fra kontanthjælp til bl.a. 12 nyttejob under Center for Velfærd og Omsorg. Disse job må ikke være konkurrenceforvridende, skal oprettes i kommunalt regi og skal indeholde opgaver, der ikke er omfattet af den almindelige kommunale drift. Nytteindsatsen kan fx være ekstra rengøring i borgernes hjem, som udføres under opsyn fra en sosu-medarbejder, underholde den plejekrævende borger, eller at støtte borgerne i aktiviteter under opsyn. 46

47 Derudover er der i lighed med sidste år afsat en aktivitetspulje på 0,5 mio. kr. til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel. Udbud giver budgetreduktioner Ultimo 2013 vil der blive gennemført udbud på praktisk hjælp vedr. privat leverandør. En lovændring forpligter kommunerne til at give borgerne valg af mindst én anden leverandør end den kommunale, og det er derfor valgt at lave udbud mellem de private leverandører ud fra det kommunale fastsatte serviceniveau. Udbuddet er indarbejdet i budget 2014 som en budgetreduktion fra 2014 på 0,552 mio. kr. Ligeledes er bestillerbudgettet reduceret med 0,72 mio. kr. som følge af overskud efter udbud af madservice på ældreområdet. Til anlæg er der som tidligere år bevilget 0,523 mio. kr. til borgernær teknologi, der er et tværfagligt projekt mellem skole, dagtilbud og ældreområdet. Drift (1.000 kr.) Bevilling Pulje til sundhedsfremme Nyttejob, løn Nyttejob, varekøb Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig I alt Anlæg (1.000 kr.) Bevilling Borgernær teknologi I alt

48 Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser indenfor sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet Dette indeholder træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter 4 decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Under Plejecentre og Frit-valg er det henholdsvis 8 og 9 gruppeledere. Inden for politikområdet løses alle ydelser indenfor velfærd og omsorg. Området er styret af kvalitetsstandarder, som er politisk vedtaget. Desuden er området primært underlagt Sundhedsloven og Serviceloven. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fællesudgifter velfærd og omsorg 19,7 20,4 20,4 20,5 20, Konsulentgruppen 0,9 0,9 0,4 0,4 0, Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen Plejecentre og aflastningsboliger 91,4 96,7 96,8 96,6 96,6 63,2 63,0 63,0 63,0 63, Bestillerfunktion 59,4 61,3 62,2 63,1 62, Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig m.v Hjælpemidler og tilskud m.v Omsorgs- og specialtandpleje samt handicapkørsel - 4,6-5,6-5,6-5,6-5,6 18,4 16,9 17,7 18,4 18,6 1,4 1,6 1,6 1,6 1, Hjemmepleje 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 48

49 udfører Nattevagt, sygepleje, aktivitet og samvær Genoptræning - udfører 32,6 34,1 34,5 34,9 35,2 0,9 2,2 2,2 2,2 2, Aktivitetscentre 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt* 285,0 293,2 294,8 296,8 296,9 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar årige årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal Visiterede timer, Frit-valg hjemmepleje Kommunal leverandør Visiterede timer, Frit-valg hjemmepleje Privat leverandør R 2012 B 2013 B Permanente boliger, heraf 3 for ægtepar Midlertidige pladser Antal almene genoptræningsforløb udført på træningscentret (GOP) efter

50 sundhedsloven Takst, Praktisk hjælp (ekskl. moms) Takst, Personlig pleje og praktisk hjælp, dag (ekskl. moms) Takst, Personlig pleje og praktisk hjælp, øvrig tid (ekskl. moms) Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, kr. pr. borger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, kr. pr. borger Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, kr. pr. borger Ældrepleje, kr. pr. 65+ årig Forebyggende indsats for ældre, kr. pr. 65+ årig Hjælpemidler og tilskud, kr. pr. borger Social & Familie (politikområde) Området samler hovedparten af den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området fire decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder Socialpsykiatrisk center, en leder af Solvang, en leder af Bramsnæsvig og en leder af Bofællesskaberne. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Der er på området politisk vedtaget en række serviceniveauer. 50

51 Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fællesudgifter, kontaktperson og ledsagerordning Tilbud pers. m/ særlige sociale vanskeligheder Alkohol - /stofmisbrug + socialt udsatte Socialpsykiatrisk center 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 74,6 72,1 72,1 71,5 71,5 15,2 14,4 14,4 14,4 14,4 2,9 2,9 2,9 2,9 2, Solvang - 1,1-1,0-1,0-1,0-1, Bramsnæsvig - 1,0-1,1-1,1-1,1-1, Bofællesskaber - 0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 I alt* 93,0 89,8 89,8 89,1 89,1 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar

52 Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Tilbud til handicappede, kr. pr. 18+ årig Botilbud for personer med særlige sociale problemer, kr. pr. 18+ årig Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede, kr. pr. 18+ årig Behandling af stofmisbruger, kr. pr. 18+ årig Botilbud til længerevarende ophold, kr. pr. 18+ årig Botilbud til midlertidigt ophold, kr. pr. 18+ årig Kontaktperson- og ledsageordninger, kr. pr. 18+ årig Beskyttet beskæftigelse, kr. pr. 18+ årig Aktivitets- og samværstilbud, kr. pr. 18+ årig Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler hovedparten af de sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. De ydelser det drejer sig om er bl.a. førtidspension, individuelle boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Driftsbudget Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 52

53 Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr B 2014 BF 2015 BF 2016 BF Fællesudgifter 0,8 0,8 0,8 0,8 0, Støtte frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Sociale ydelser 69,7 69,7 69,1 69,1 69, Kontante ydelser 10,2 10,5 10,7 10,8 10, Øvrige sociale ydelser 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 I alt* 87,5 87,7 87,4 87,5 87,5 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar årige årige årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Enhedsudgifter priser R 2012 B 2013 B 2014 Personlige tillæg m.v., kr. pr. 18+ årig Førtidspension, kr. pr. 18+ årig

54 Boligydelse til pensionister, kr. pr. 65+ årig Boligsikring, kr. pr årig

55 Budgetaftalen Prioritering har skabt rum til udvikling - Lille kommune, store ambitioner Kommunalbestyrelsen har gennem de sidste tre år sat en række markante dagsordener for Lejre Kommune. Det er overvejende sket gennem brede aftaler mellem partierne i Kommunalbestyrelsen. Vi har lagt sporene til den langsigtede udvikling af Lejre Kommune gennem Lejre Strategien en ambitiøs vision for kommunens udvikling og vi har gennemført omfattende investeringer, som gør Lejre Kommune til et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed: Vi har forbedret infrastrukturen ved at etablere 3 gode cykel- og gangstier og vi har 2 mere på vej i år. Stierne har gjort det mere trygt for børn og voksne at motionere, skabt sikre skoleveje og forbundet de forskellige dele af vores kommune Vi har forbedret busdriften ved at optimere vores net af busruter. Vi har prioriteret, at vi kan tilbyde hurtige og effektive busruter til pendlere og elever på ungdomsuddannelserne. Vi har samtidig fastholdt busruter, så det er muligt at færdes rundt i kommunen til de daglige gøremål. Vi har gjort en stor indsats for at få unge i arbejde og uddannelse, og ungeledigheden er faldet markant. Vi har besluttet både en ny skolestruktur og en dagtilbudsplan som sikrer, at vi i fremtiden kan tilbyde suveræne skoler og kvalitet i dagtilbuddene. Vi har handlet i tide, så vi trods faldende børnetal sikrer, at pengene ikke går til at betale for tomme pladser, men til kerneopgaverne og dermed børnene og eleverne. Borgerne og vi har i samarbejde sat byudvikling på dagsorden i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Vi har lagt sporene til forandringer, som vil skabe tryggere og mere indholdsrige bysamfund. Vi har grebet muligheden, da det nye dobbeltspor og ombygningen af stationerne i Lejre og Hvalsø åbnede mulighed for en langt bedre skolevej med en cykelsti i den nye tunnel under stationen i Hvalsø. Vi har i et frugtbart og spændende samarbejde med virksomheder, borgere, organisationer sat økologi på dagsorden med nye vinkler og perspektiver. Lejre - den økologiske kommune har vist, at økologi kan nå ud og fange alle hjørner. Vi sætter økologi på spisebordet, og naturen på skoleskemaet. 55

56 Ansvar for fremtiden - Beslutninger med omtanke Det er altså lykkedes at skabe rum til udvikling i en tid hvor vi ligesom mange andre kommuner oplever et pres på økonomien. Investeringerne udgør nogle vigtige skridt i retning af at tage ansvar for fremtiden. Vi har knoklet for en robust økonomi, og det har givet resultater. Men vi er ikke i mål. Der tegner sig også fremover en række udfordringer og muligheder, som kræver en robust økonomi, fortsatte investeringer og beslutninger som vi skal træffe med omtanke og inddragelse af borgere i Lejre Kommune: Lejre Kommune oplever ligesom andre kommuner et fald i antallet af 0-5 årige børn, mens vi er stadig flere der bliver ældre. Ældre udgør en betydningsfuld ressource i Lejre Kommune. Mange vil stadig i mange år være aktive på arbejdsmarkedet, yde en frivillig indsats i de mange forskellige foreninger, være en hjælp i dagligdagen for deres nære m.v. og herigennem tage et medansvar for udvikling af velfærdssamfundet. Vi skal gøre det attraktivt at være en aktiv ældre. Kvaliteten af den kollektive trafik, vejene og deres vedligeholdelsesstandard samt cykelstier er af stor betydning for, om nuværende og nye borgere og erhvervsvirksomheder synes vi er et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Der skal være rum i budgetterne til at sikre dette. Det kræver bl.a. fortsatte investeringer i at vedligeholde bygningerne og modernisere de fysiske rammer på plejecentre, børnehaver, dagplejens legestuer, de sociale tilbud og skolerne, hvor elever og medarbejdere fremover skal tilbringe mere tid som følge af skolereformen. Vi viderefører arbejdet med at omlægge og forbedre de sociale tilbud og effekt af hjælpen til udsatte børn, unge og voksne gennem tidlig indsats og forebyggelse. Aftalepartierne har med de tidligere års budgetaftaler vist, at vi tør tage fat om udfordringerne og forfølge mulighederne. Vi har fx tilpasset skolestrukturen til det faldende børnetal og sat en retning for skolernes udvikling med skolevision 2012, Suveræne skoler, som sætter fokus på berigende fællesskaber, ambitiøs og meningsfuld læring, digitale løsninger mv. Det er en vision for gladere skolebørn, der lærer mere, og som vi vil fastholde og forfølge i det kommende arbejde med den nye skolereform. Aftalepartierne vil i fortsætte med at tage fat om udfordringerne, forfølge mulighederne, og træffe beslutninger med omtanke for de kommende generationer i Lejre Kommune. Et ansvarligt budget Krav om effektivisering og et godt arbejdsmiljø for vores ansatte Én af vores udfordringer er, at vi på nogle områder oplever meget stigende udgifter. Det gælder ikke mindst på de specialiserede børne- og voksenområder, altså hjælpen til de børn og voksne, som har behov for mere og anderledes hjælp, end de fleste andre borgere her i kommunen har. Historikken viser, at det tager længere tid at nedbringe merforbruget på disse områder, end vi havde forudsat. Vi taler om nogle af de 56

57 borgere, der har allermest brug for støtte og hjælp, og bratte nedskæringer kan have store konsekvenser. Med andre ord kan vi ikke lukke øjnene for, at merforbruget i 2013 også kan blive en udfordring i Derfor har aftalepartierne med budgetaftalen for 2014 besluttet at styrke robustheden i 2014 ved at indarbejde en robusthedspulje på 8 mio. kr. Puljen forvaltes af Økonomiudvalget og reserveres til at imødekomme de udfordringer, der tegner sig i Først når vi er helt sikre på, at vi kommer i mål med at overholde budget 2014 kan det komme på tale at lægge puljen i kassen eller bruge pengene til andre formål. Budget er også på andre måder et ansvarligt budget. Aftalepartierne er enige om at nedsætte indkomstskatten med 0,1 procentpoint allerede fra Dermed fremrykkes skattenedsættelsen, som ellers først var besluttet fra Fra 2016 og fremover sættes skatten yderligere ned med 0,1 procentpoint, således at skatteprocenten i Lejre Kommune vil være 25,2 procent. Aftalepartierne er også enige om at fortsætte de tidligere års arbejde med at effektivisere den kommunale opgaveløsning. Vi har indarbejdet effektiviseringer for 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. i Effektivisering handler om, at vi tilrettelægger arbejdsprocesser og kommunale tilbud på nye og bedre måder, så vi kan opretholde serviceniveauet i kerneopgaverne for færre penge. Vi vil i starten af 2014 tage fat på gennem budgetanalyser, benchmarking mv. at beskrive hvordan vi realiserer effektiviseringerne. Vi vil sikre en høj grad af medarbejderinddragelse i arbejdet, for effektivisering stiller store krav til vores medarbejdere. Vi skal i det hele taget hele tiden se på, hvordan vi kan forbedre opgaveløsningen og få mere for pengene til gavn for borgerne. Konkurrenceudsættelse og udbud indgår naturligt i arbejdet med effektivisering. Aftalepartierne vil lægge en langsigtet strategi for konkurrenceudsættelse i starten af næste kommunalbestyrelsesperiode og sikre en fortsat høj grad af medarbejderinddragelse. Det skal forebygge den utryghed blandt vores ansatte, som drøftelser om konkurrenceudsættelse kan skabe. Aftalepartierne vil i det hele taget have fokus på arbejdsmiljø og trivsel for alle ansatte, og på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Der er afsat 1 mio. kr. til målrettede tiltag der skal forbedre arbejdsmiljøet penge som forvaltes af Hovedudvalget. Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan forbedre opgaveløsningen og få mere for pengene til gavn for borgerne. Vi vil derfor også videre frem drøfte, hvordan konkurrenceudsættelse og udbud kan indgå i effektiviseringsarbejdet. Vi vil kalde en spade for en spade. Når der er tale om effektiviseringer vil vi kalde det for effektivisering og egentlige besparelser, der berører borgere i kommunen, vil vi kalde for besparelser. Fokusområder i budget I de følgende afsnit beskriver budgetaftalen hvad aftalepartierne især ønsker at opnå i perioden. Vi kan ikke komme rundt om alle de indsatser og resultater vi gerne vil skabe, og beskriver derfor vi nogle af de vigtigste prioriteringer i perioden. 57

58 Vækst - I det private erhvervsliv, i bosætning og i beskæftigelsen Vi har gode muligheder for vækst i Lejre Kommune. Vi er en attraktiv bosætningskommune og har som en af de få kommuner i regionen en positiv tilflytning. Det er især yngre erhvervsaktive i 30 erne, der vælger at flytte til Lejre Kommune. Vi ved noget om, hvorfor borgere flytter til vores kommune. Muligheden for at finde en bolig, der passer til ens behov er selvsagt én væsentlig årsag. Men også nærheden til natur ud af byen og ned på jorden indkøb, kultur- og fritidstilbud samt personlige relationer spiller ind. Aftalepartierne vil i 2014 gennemføre en mere tilbundsgående analyse af, hvad der betyder noget for tilflytningen til Lejre Kommune, og anvende den viden i udarbejdelsen af en branding- og markedsføringsstrategi, som vi afsætter 0,5 mio. kr. til i Lejre Kommune har en stærk erhvervsprofil inden for iværksætteri, oplevelsesøkonomi og turisme, fødevarer samt bolig og byggeri. Kimen til vækst ligger i det private erhvervsliv og i at skabe flere private arbejdspladser. Lejre Kommune har en stabil og veluddannet arbejdsstyrke, hvilket er et plus for nuværende og nye virksomheder, der overvejer at etablere sig i kommunen. Aftalepartierne noterer sig også, at Lejre Kommune går frem i Dansk Industris seneste analyse af det lokale erhvervsklima: Her placerer Lejre Kommune sig som nr. 46 ud af landets 98 kommuner. Det er en fremgang på 36 pladser, siden analysen blev gennemført første gang i Vi er på rette vej men det kan og skal stadig gøres bedre. Vi skal give vores erhvervsindsats et kvalitetstjek og et løft, så vi udnytter mulighederne for at skabe udvikling og vækst sammen med både nuværende og kommende virksomheder i vores kommune, og herigennem øge beskæftigelsen samt tiltrække endnu flere nye borgere og turister. Det handler bl.a. om at forbedre kommunens myndighedsbehandling, styrke Jobcenterets formidling af arbejdskraft til virksomhederne og om at få mere for de penge, vi har til erhvervsservice. Det skal være nemt at etablere og drive virksomhed i Lejre Kommune. Aftalepartierne er enige om, at vi i løbet af 2014 vil fokusere omstillingen til økologi og bæredygtighed mod de erhvervsmæssige muligheder. Vi vil derfor samle arbejdet med økologi og arbejdet med erhverv under én hat. Aftalepartiernes mål for er: - At udarbejde en branding- og markedsføringsstrategi som skal være med til at realisere Lejre strategien og vækstpotentialet inden for bosætning, erhvervsudvikling, turisme og beskæftigelse. Vi afsætter 0,5 mio. kr. i 2014 til at udforme en strategi sammen med erhvervslivet samt kultur- og turismeinstitutioner. - At forbedre kommunens sagsbehandling og evne til tidligt at finde løsninger sammen med virksomhederne. Der gennemføres bl.a. et uddannelsesløft af de medarbejdere i kommunen, som har kontakt til erhvervslivet. 58

59 - At skabe én indgang for virksomheder til erhvervsservice, og forbedre samspillet mellem kommune og virksomheder. Vi afsætter 0,5 mio. kr. om året til erhvervs- og turismesatsning ud over de 1,2 mio. kr. som allerede er afsat til erhvervs- og turismeudvikling. Midlerne skal prioriteres sammen med erhvervslivet. Byudvikling og nære kultur og idrætstilbud - Livet leves lokalt Lejre Kommune har mange byer og mindre lokalsamfund. Kommunens mange engagerede frivillige, bylaug og virksomheder yder en stor indsats for at skabe gode tilbud og muligheder for aktivitet i kommunens lokalsamfund. Vi vil alle sammen gerne have, at flere flytter til Lejre Kommune, og at herboende borgere bliver her og trives her. Livet leves lokalt og derfor er aktive byer og bæredygtige kultur- og idrætstilbud et must i en kommune som vores. Den nye kultur- og fritidspolitik er et flot skridt i dén retning. Aftalepartierne sætter med budget ekstra ind på at støtte op om vores byer, og om de mange engagerede borgere og virksomheder, der gør en indsats for at udvikle deres by. I budgetforslaget her har vi afsat mere end 14 mio. kr. over de næste fire år til byudvikling rundt om i kommunen. Aftalepartierne vil sætte ind med økonomisk og anden form for støtte til udvikling af byer, hvor der er lokale kræfter, som vil gøre en forskel og selv være drivende i processen. Puljen er ikke øremærket til bestemte aktiviteter eller byer dog vil vi i støtte op om de udviklingsprocesser, der allerede er i gang. Det drejer sig om Kirke Hyllinge, hvor erhvervsliv og borgere i alle aldre involveres i at skabe en bedre by. Og i Hvalsø, hvor vi vil renovere Hovedgaden og gennemføre en samlet trafikplan, så gader, pladser og parkering hænger godt sammen. Aftalepartierne har prioriteret at videreføre halrenoveringen, i overensstemmelse med planen fra sidste år. Vi har også afsat penge til en kunstgræsbane og til at Lejre Museum fremover vil kunne rumme værdifulde fund fra Lejre. Aftalepartierne vil undersøge potentialet i at samle foreningerne fra Øm Forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. Folkeskolereformen åbner op for, at kulturelle og andre aktiviteter integreres i undervisningen. Det skaber behov for yderligere plads til disse gøremål. Aftalepartierne vil derfor hurtigt sætte gang i en vurdering, som, hvis resultatet er en samling i Lageret, indebærer at Øm Forsamlingshus sættes til salg. Endelig har vi sat penge af til at etablere en naturbane for borgere i Lejre. Aftalepartiernes mål er: - At skabe gode, spændende og trygge bymiljøer. Vi afsætter 14,5 mio. kr. i hele perioden til byudvikling. 59

60 - At videreføre arbejdet med at forbedre idrætstilbuddene. I 2013 styrkede vi personalebemandingen i hallerne med den effekt, at der er skabt et bedre tilsyn og pasning af hallerne. I 2014 vil vi - i samarbejde med den nye hovedbestyrelse for hallerne - fortsætte renovering af hallerne. - At udvikle nye tilbud indenfor breddeidrætten for at få flere til at dyrke idræt: Motionstilbud i naturen, crossfitness m.v. Det er en vigtig del af skolereformen og skal fremme vores børns sundhed og trivsel samt læring. Konkret er der afsat penge til en naturbane. - At styrke fortællingen om vores kulturhistorie og skatte. I 2013 har vi etableret en hjemmeside om Lejre Kommunes tilbud, som vi vil bygge videre på, og vi har i 2014 afsat penge til at ombygge Museet i Gl. Lejre. - At samle foreninger fra Øm Forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. Sundhed og forebyggelse af sygdom Gode kultur- og idrætstilbud skaber stærke fællesskaber og mere sundhed. Og i disse år kan vi ikke blive sunde nok. Der har aldrig tidligere været så meget fokus på sundhed, som der er nu. Det er godt. Problemet er bare, at der ikke er meget, der tyder på, at vi også får mere lighed i sundhed. Borgere der lever usundt, og måske også på andre leder og kanter har det svært, bliver næppe sundere alene af Sundhedsstyrelsens mange kampagner. Hvad kan vi gøre i Lejre Kommune? Vi kan understøtte lokale tiltag og initiativer, som handler om at skabe bedre og mere lighed i sundhed. Aftalepartierne har derfor sat penge af til en aktivitetspulje, som borgere og foreninger m.v. kan søge til at fremme sundhed og trivsel lokalt. Vi fortsætter også arbejdet med at etablere stier og løberuter ligesom udviklingen af vores byer og af nære kultur- og idrætstilbud er med til at fremme sundhed blandt flere. Vi vil i det hele taget støtte op om borgernes egen indsats og personlige ansvar for at forblive sund. Projektet Aktiv og Sund er paraply for en række tiltag, der skal hjælpe den enkelte ung som gammel med at forblive rask og sund. Vi vil videre med projektet og afsætter årligt 0,5 mio. kr. til dette. Nogle borgere er desværre syge, og har brug for støtte til at blive raske eller lære at leve bedre med deres sygdom. Aftalepartierne sætter i yderligere fokus på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig, forebyggende indsats i hjemmeplejen, plejecenteret m.v., gennem systematisk samarbejde mellem kommunen og de praktiserende læger og gennem samarbejde med sygehuset når borgeren udskrives fra hospitalet. Både når der er tale om en psykisk eller fysisk sygdom og uanset alder. Ingen borger har lyst til at blive indlagt, hvis det kan forhindres. Aftalepartierne prioriterer arbejdet med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser højt. Vi vil blandt andet styrke sagsbehandlingen, så den tid, 60

61 hvor borgere skal vente på at få en afgørelse, f.eks. om et hjælpemiddel, reduceres. Vi prioriterer 0,8 mio. kr. til det i budgettet. En del borgere har desværre en kronisk sygdom, såsom diabetes eller KOL. De skal lære at leve så godt som overhovedet muligt med deres sygdom. Heldigvis er der i dag gode muligheder for dét. I 2013 tilslutter Lejre Kommune sig "Helbredsprofilen". Det er en digital platform, hvor borgere med f.eks. en kronisk sygdom selv kan hente data om sin sygdom og behandling, lægge egne målinger og erfaringer ind og få rådgivning. Lejre Kommune vil i samarbejde med de praktiserende læger, plejecentre og hjemmepleje samt aktivitetscentrene understøtte, at borgere i Lejre Kommune får kendskab til Helbredsprofilen og lærer at bruge den. I 2014 vil vi også anvende erfaringerne fra Smerteskolen, hvor vi sætter fokus på de psykologiske aspekter ved at leve med en kronisk sygdom. Erfaringerne skal bredes ud til borgere med andre sygdomme. Vi har også afsat penge til dette i budget Aftalepartiernes mål for er: - Genindlæggelser: I de kommende år skal alle unødige indlæggelser og genindlæggelser undgås. En indlæggelse er forbundet med store gener og risiko for den enkelte, og samfundsøkonomisk er det meget bedre at bruge pengene på forebyggelse end på behandling. Vi styrker sagsbehandlingen ved at prioritere 0,8 mio. kr., så den tid borgerne skal vente på en afgørelse reduceres. - At hjælpe borgere med kronisk sygdom til at leve bedre med deres sygdom og forebygge, at sygdommen bliver værre, bl.a. gennem udbredelse af den nye digitale platform "Helbredsprofilen" og ved at udbrede erfaringerne med Smerteskolen, som lærer borgere at håndtere bl.a. de psykologiske aspekter ved at være syg. - At forebygge, at flere og flere borgere udvikler en kronisk sygdom. Indsatsen skal især målrettes borgere, der har andre udfordringer i deres liv. Det kan være eksempelvis langtidsledighed kombineret med en psykisk lidelse eller misbrug. Vores mål er. Vores mål er mere lighed i sundhed. Vi skal være aktiverende og bidrage til aktivitet og størst mulig selvhjulpenhed. - At anspore til, at sundhed bliver et fælles anliggende. Vi viderefører i 2014 en pulje på 0,5 mio. kr. som borgere, foreninger og byer kan søge til at gennemføre lokale tiltag, der vil forbedre sundheden, ligesom vi gennem byudviklingen vil fremme sundhed for alle. Tryghed - En vigtig faktor for en god hverdag Hvis vi er bange eller utrygge, påvirker det hele vores liv og færden. Aftalepartierne vil arbejde videre med at forbedre trygheden for borgere i Lejre Kommune. Tryghed handler om mange ting og er afhængig af ens livssituation. For forældre med børn, der går i skole, betyder det meget, at der er en god trafiksikkerhed, så børnene kan færdes trygt til og fra skole. For borgere med handicap handler tryghed 61

62 også om tilgængelighed - om at kunne færdes så godt som muligt med et handicap. Vi prioriterer også i de kommende år at forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap. I vores byer og landsbyer er der ofte meget trafik, og mange steder skal biler, cyklister og gående dele de offentlige veje. Vi prioriterer fortsat udbygning af cykelstier, så vi skaber større sikkerhed for cyklister, børn såvel som voksne. Vi arbejder også generelt for at sænke hastigheden for bilerne i byerne og der hvor gående eller cyklister skal passere veje. Vi forsøger at prioritere indsatsen både der, hvor vi desværre ved at veje er farlige, og der hvor veje opleves som utrygge. Vi har ikke meget kriminalitet i Lejre Kommune. Ikke desto mindre har vi oplevet en mindre stigning i antallet af indbrud - og det skaber utryghed. Vi vil samarbejde med politiet om at nedbringe antallet af indbrud, ligesom vi - gennem Lokalrådsarbejdet - vil styrke samarbejdet med politiet om at forebygge kriminalitet blandt unge. Det vil vi gøre gennem et målrettet arbejde, hvor vi går i dialog med de unge, der "hænger ud" på bestemte steder rundt om i kommunen, hvor de er med til at skabe utryghed. Måske føler netop de unge sig selv utrygge for fremtiden, og så er det dét, vi skal gå i dialog med dem og deres forældre om. Vi kan gøre noget med de penge, vi sætter af i budgettet. Men tryghed handler også om stærke fællesskaber, hvor vi holder et vågent øje med hinanden. Det er derfor godt, at mange borgere finder tid og lyst til at yde en frivillig indsats i vores aktivitetscentre, foreninger m.v. og herigennem bidrager til tryghed. Der er også mange borgere, som ikke ser sig selv som frivillig, men som hører til hverdagens helte, fordi de er en god nabo. Medborgerskab kan og skal ikke sættes på formel eller opgøres i kroner og øre. Det handler om at tage et personligt ansvar, der rækker ud over en selv. Ofte bliver vi rigere af at give andre noget. Det er bl.a. dét, som medborgerskab handler om. Vi vil i 2014 gå i dialog med de frivillige foreninger og borgere, erhvervsliv samt personaleorganisationer om en egentlig civilsamfundsstrategi for Lejre Kommune, der bygger på de mange gode erfaringer, der er med at skabe nye løsninger gennem samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og kommunalt ansatte medarbejdere. Aftalepartiernes mål er: - Landsbyer: Vi er særligt optaget af, at forældre skal være trygge ved at deres børn selv kører på cykel og til skole. Vi bruger derfor også de næste år ca. 3. mio. kr. om året på trafiksikkerhed og mellem ca. 2 og 4 mio. om året kr. på nye cykel- og gangstier. - At sætte fokus på fællesskabernes betydning for tryghed ved - i samarbejde med de frivillige foreninger i kommunen, borgere og ansatte at udarbejde en strategi for, hvad civilsamfundet og vi som medborgere i Lejre Kommune kan bidrage med for at øge trygheden blandt nogle af de borgere, som ikke føler sig trygge i hverdagen, måske pga. ensomhed, angst, ledighed m.v. - At samarbejde med politiet om at nedbringe antallet af indbrud og forebygge kriminalitet bl.a. blandt de unge i vores kommune, herunder gå i dialog med de unge, der hænger ud rundt om i kommunen. 62

63 Miljø og bæredygtighed - Grønt fyrtårn Lejre er begunstiget af en rig og varieret natur spækket med kulturværdier. Det åbne landbrugsland rummer allerede i dag lommer af natur, f.eks. i form af markskel og levende hegn. Det er målet, at den Nationalpark, som vi håber, snart er en realitet, understøtter den videre udvikling af Lejre Kommunes mange værdier og formaliserer samarbejdet om naturpleje og kulturarv. Lejres position som Danmarks førende Økologiske Kommune er kommet flot fra start. Stærke lokale kræfter står bag projektet både indenfor og udenfor kommunegrænsen, og omverdenen får i stigende grad øjnene op for kommunens strategiske position og nye attraktionsværdi som Københavns økologiske forhave og Sjællands nye spisekammer med ren og rig natur, dygtige fødevareproducenter og berigende fællesskaber. Aftalepartierne vil fastholde og udbygge den udvikling, som et led i at tage et lokalt medansvar for den grønne omstilling i Danmark og som et led i at videreudvikle Lejre Kommunes særlige profil og attraktion, som en grøn kommune hvor det er godt at bosætte sig og drive erhverv. Det handler altså både om medansvar for klimaet og for grøn omstilling og om at sikre kommunens velfærd og vækst i fremtiden. Vi er i konkurrence med andre kommuner om at tiltrække borgere og vi skal kunne og være noget andet end de andre. Lejre den økologiske kommune er et skridt i dén retning, ligesom den kommende Nationalpark vil gøre Lejre Kommune til noget endnu mere unikt og skabe nye forretningsmuligheder for virksomheder i kommunen. Aftalepartiernes må for er: - At styrke dialogen mellem landbrugets parter, erhvervsinteresser, NGO er og kommunens borgere for at styrke fundamentet for den kommende Nationalpark og andre samarbejdsprojekter for eller i Lejres natur. - At bevare den høje kvalitet af naturpleje af Lejre Kommunes natur, men med øje for hvordan landbrug, lokale borgere og aktører inden for oplevelsesøkonomi kan inviteres til at sammentænke deres interesser med naturplejen. - At styrke den udvikling, som projektet Den Økologiske Kommune har igangsat, ved fortsat at agere fødselshjælper for nye initiativer blandt borgerne og erhvervet. - Fortsat at afsøge muligheder for, hvordan Lejre Kommune kan indfri mål i Klimaplan , hvor kommunens samlede CO2-udledning skal reduceres med 30 % inden 2020 (i forhold til 2008). 63

64 Seniorer og ældre - Et aktivt liv i Lejre Kommune Ældre er lige så forskellige som befolkningen i øvrigt. I dag taler man om de unge-ældre og de ældre. I begge aldersgrupper findes rigtig mange aktive ældre. Ældre, der fortsat ønsker at bidrage på arbejdspladsen, ældre der dyrker motion og socialt samvær, og ældre der meget ofte bidrager til fællesskabet som frivillig i en forening eller på anden måde. Nogle ældre borgere har en funktionsnedsættelse som begrænser deres hverdag. De har også behov for både bevægelse, socialt samvær, nye oplevelser og fællesskab. Aftalepartierne vil videreføre arbejdet med at forbedre tilgængeligheden for borgere med et handicap vi afsætter 0,5 mio. kr. om året i Budget En god ældrepolitik hænger naturligt sammen med et spændende og bredt kultur- og fritidstilbud. Vi vil som tidligere nævnt fortsætte paraplyen Aktiv og Sund hele livet, som rummer en lang vifte af initiativer, der alle handler om at forebygge sygdom eller reducere følgevirkningerne af den. En af de konkrete indsatser handler om at øge ældres selvhjulpenhed. Vi har i den sammenhæng afsat penge til at investere i teknologi, der bidrager til at ældre kan være selvhjulpne så godt og længe som muligt. Der vil være stigning af andelen af ældre borgere i hele Danmark, også i Lejre Kommune. I 2020 vil vi være 1000 flere ældre og heraf vil 300 være over 80 år. Mange vil holde sig raske og sunde langt op i alderen. Nogle vil få brug for hjælp pga. alderdom. Vi skal sikre, at vi også fremover kan hjælpe de ældre, som har behov for det. Vores tre aktivitetscentre er et vigtigt led i at skabe fællesskaber og aktivitet for ældre dem vil vi også videre frem værne om og støtte op om. Demens er en alvorlig sygdom, som berører alle i borgerens familie og netværk. Desværre bliver stadig flere ramt af demens. Vi har løbende etableret boliger, der egner sig til borgere med demens, og aftalepartierne vil også i budget prioritere flere boliger og pleje til borgere med demens. Aftalepartierne er også enige om, at vi i den kommende budgetperiode vil synliggøre de gode og spændende tiltag, der foregår rundt om på vores plejecentre. F.eks. er der aktuelt et forsøg i gang med massage til demente borgere. Aftalepartiernes mål er: - Genoptræning og tilbud om samvær med andre og fysisk aktivitet. Det handler om nye teknologiske hjælpemidler, som vi har afsat 0,5 mio. kr. om året i budget Det handler også om gode og nære tilbud, som bl.a. vores tre aktivitetscentre og andre foreninger tilbyder. - At udbrede de gode erfaringer, som findes rundt om på vores plejecentre, så endnu flere ældre kan få gavn af dem. - At fortsætte arbejdet med at sikre tilgængelighed for borgere med handicap. Der er afsat årligt 0,5 mio. kr. til dette, som skal investeres i tæt dialog med Handicaprådet. 64

65 - At etablere flere boliger til borgere, som er ramt af demens. - At fastholde og udbygge samarbejdet med centerråd, Ældreråd og andre, som gør en stor indsats, for at ældre har et godt liv i Lejre Kommune. Unge - Skal have muligheder i Lejre Kommune Lejre Kommune ligger helt i top, hvad angår andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Men der er også nogle unge i vores kommune, som ikke kommer i gang med en uddannelse, eller som dropper ud igen. De fleste kommer i gang med en ny ungdomsuddannelse, men en lille andel gør ikke. For dem er tryghed bl.a. lig med at få et arbejde. Derfor sætter vi både ind på at fremme vækst og beskæftigelse og på at sikre praktik- og uddannelsespladser gennem sociale klausuler, når vi udbyder kommunale opgaver. Det må ikke være manglen på en praktikplads, der forhindrer en ung i at gøre sin uddannelse færdig. Vi har sat os et meget ambitiøst mål om, at ikke én ung Lejre-borger skulle gå ledig. Hvorvidt målet er for ambitiøst kan man diskutere, vi har i hvert fald ikke realiseret det fuldt ud endnu, men vi er nu godt på vej. Ledigheden blandt de unge er faldet markant: modtagere af enten dagpenge eller kontanthjælp er faldet med henholdsvis 25 % og 21 %. Vi er på rette vej og resultaterne viser, at det nytter at prioritere en konkret og målrettet indsats for at hjælpe de unge i beskæftigelse eller i uddannelse så hurtigt som muligt. Aftalepartierne er derfor enige om at videreføre projektet Karrierefinder, hvor erhvervsledere i Lejre Kommune på frivillig basis vejleder unge, som er uden arbejde. Der er afsat 0,5 mio. kr. til at bekæmpe ungeledighed i Unge i Lejre Kommune skal have indflydelse. De skal have indflydelse på kommunens udvikling, på undervisningen i skolerne, på Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger. Indflydelse går hånd i hånd med ansvar og viden. Aftalepartierne vil de kommende år styrke de unges indflydelse på lokalpolitik og medansvar for de svære prioriteringer og beslutninger, som også er en del af det demokratiske ansvar, som alle har og som de folkevalgte i særdeleshed har. Vi vil spørge de unge, hvad der skal til for, at de engagerer sig mere i de demokratiske processer hvad enten det er ved at etablere et ungdomspanel eller et ungdomsråd, som kan rådgive Kommunalbestyrelsen og inddrages som hørings- og dialogpartner, når vi skal vedtage kommunestrategi og -plan og meget andet. Aftalepartiernes mål er: - At gå nye veje i støtten til unge, som er ledige. Vi vil videreføre Karrierefinder, hvor ledere fra erhvervslivet i Lejre Kommune er mentorer for unge; Garantiskolen, som har til formål at fastholde unge i at få en uddannelse; samarbejdet mellem Holbæk Erhvervsuddannelser og Lejres 10.klasse m.v.; ligesom vi vil samarbejde med Produktionsskolen Kohinoor om at hjælpe nogle af de mest 65

66 udsatte unge med at blive klar til en ungdomsuddannelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til at bekæmpe ledighed blandt unge. Sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd vil vi arbejde på at realisere målet om, at ingen ung i Lejre Kommune skal være ledig. - At forebygge, at der er unge, som mister lysten til at gå i skole eller som mangler faglige eller personlige kompetencer, for at være klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Målet skal nås bl.a. ved at målrette vejledningen af unge, når de skal videre fra folkeskole til ungdomsuddannelse og gennem implementering af skolereformen. - At styrke de unges stemme i lokalpolitik - i første omgang ved at spørge de unge, hvad der skal til, for at de deltager endnu mere i de demokratiske processer. Børn - Læring og trivsel skal gå hånd i hånd De små børn Dagtilbudsområdet udgør en af de vanskeligste udfordringer i Lejre Kommune, fordi børnetallet falder. Det er desværre et faktum, som vi ikke umiddelbart kan gøre noget ved. Det faldende børnetal skaber pres. Pres på for at overholde budgetterne, pres på for at pengene bruges på indhold i børnenes hverdag og ikke på tomme pladser i halvtomme institutioner. Pres på vores medarbejdere, som er bekymrede for deres job, fordi børnetallet falder. Vi er klar over, at nedlæggelsen af dagplejepladser og børnehaver skaber usikkerhed også hos forældre. Det kan ikke undgås, at man tænker, hvor kan man forvente at få dagpleje- eller vuggestueplads, og mon den kendte børnehave også eksisterer om få år. Omstillingen på dagtilbudsområdet er med andre ord svær. Men vi skal ikke bare omstille og tilpasse vi skal også udvikle. Derfor sætter vi penge af til investeringer i børneområdet. Til legestuer i Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup. Til at udvide tandklinikken i Kirke Hyllinge og til etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden. Vi vil også fortsætte med at etablere børnehuse i de enkelte byer, hvor vi kan være fleksible overfor om det nu er de helt små børn eller de lidt større børnehavebørn, der skal være plads til. Vi afsætter samlet set ca. 52,5 mio. kr. i hele perioden til investeringer i tilbuddene til de mindste børn og til udbygning af børnehuse, herunder et børnehus i Kirke Såby, hvis der bliver behov for det. Betydelige ændringer i antallet af børn betyder nemlig, at vi skal være parate til at revidere vores planer, så om- og udbygning sker der, hvor der er behov. Aftalepartierne vil i 2014 få udarbejdet en opdateret dagtilbuds- og budgetanalyse. Analysen skal rumme scenarier for, hvordan vi politisk både kan sikre nære pasningstilbud i lokalområderne og en effektiv drift, hvor vi ikke bruger borgernes penge på tomgangskapacitet. Forældrebestyrelser og andre skal inddrages i at vurdere analysen og handlemulighederne. 66

67 Aftalepartierne vil i denne budgetaftale kommentere særligt på udviklingen inden for den kommunale dagpleje. Dagplejen oplever en meget stor tilpasning disse år. Vi nedlægger dagplejepladser både fordi børnetallet falder og fordi nogle forældre efterspørger en bedre balance mellem dagpleje og vuggestue. I nogle områder har Lejre Kommune således slet ikke haft tilbud om vuggestuepladser. Vi er opmærksomme på den usikkerhed, det giver, når der sker afskedigelser og opsigelser. Det påvirker den nære relation mellem børn og dagplejer og skaber forståeligt utryghed blandt vores ansatte i Dagplejen, som har formået trods dette at sikre en fortsat høj pædagogisk kvalitet og stabilitet for børnene. Vi vil i foråret 2014 invitere forældre og medarbejdere til at komme med forslag og ideer til, hvordan vi kan gennemføre tilpasningerne på en god måde for både forældre og ansatte og ikke mindst for børnene. Aftalepartierne vil i sætte øget fokus på efteruddannelse af vores ansatte på dagtilbudsområdet. Vi afsætter 0,3 mio. kr. i 2014 til at gennemføre et efteruddannelsesprojekt, som sætter fokus på at integrere motion, natur og leg i hverdagen på en systematisk måde. Indholdet i projektet og efteruddannelsen udvikles nærmere i første del af De større børn De fleste i Danmark er enige om, at børnene skal lære mere i skolerne og at læring og trivsel er to sider af samme sag. Dét barn, som trives, lærer mere. Vi står over for at skulle gennemføre en ny skolereform. Det er positivt, at intentionerne med skolereformen og Lejre Kommunes vision Suveræne skoler har det samme mål. Men én ting er visioner og mål. Noget andet er at omsætte dem til praksis. Vi står over for en udviklingsproces, som kun kan lykkes gennem samarbejde. Samarbejde mellem lærere og pædagoger, mellem skole og forældre, mellem politikere og skole, og med inddragelse af den store viden, som findes i f.eks. kultur- og fritidslivet og i erhvervslivet. Det handler først og sidst om børnene. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har et stort ansvar for, at omlægninger og udviklingsprocesser fører til reelle forandringer i praksis. Målet er, at alle børn trives og lærer mere. Børnenes trivsel hænger tæt sammen med medarbejdernes trivsel. Aftalepartierne har vi afsat midler til at forbedre faglokalerne - knap 4 mio. kr. som først og fremmest skal bruges på Kirke Hyllinge Skole. Vi har også sat penge af til at etablere lærerarbejdspladser 3 mio. kr. i perioden Endvidere har vi afsat mere end 5 mio. kr. i budgetperioden til at sikre fortsat indkøb af pc og tablets til skoleleverne. Vi har skabt mulighed for at investere i IT og udstyr til den digitale læring. Nu skal udstyret virke i virkeligheden. Den tekniske platform skal være i orden og ikke mindst, så skal hver enkelt lærer og pædagog kunne anvende digitale læringsformer. Digital læring er ikke et mål i sig selv. For aftalepartierne handler det om, at støtte op om målet om, at alle børn skal lære mere gennem bl.a. mere differentierede og individuelt tilrettelagte læringsforløb. 67

68 Samlet set vil vi finansiere skolereformen gennem omprioriteringer på skoleområdet, anvendelse af de midler der bliver frigjort i SFO og ved at lærerne anvender en lidt større del af deres samlede arbejdstid til at undervise børnene. Endvidere tilføres skolebudgettet de midler, som Lejre Kommune får fra staten i form af bloktilskud. Aftalepartierne er enige om at fastholde 2-voksen ordningen også fremover. Vi opretholder endvidere fritids- og klubtilbud til alle aldersgrupper med samme serviceniveau som i dag. Forældrebetalingen til SFO reduceres svarende til det færre antal åbningstimer. De nærmere forudsætninger for de kommende års ressourcetildeling til skolernes implementering af reformen fremgår af det administrative budgetnotat: Finansiering af skolereform. Aftalepartierne ønsker, at folkeskolereformen sætter sig tydelige aftryk i Lejre Kommune. Vi vil gennemføre en inddragende proces frem til foråret 2014, så alle skolens mange parter og bidragsydere i lokalsamfundene bliver en del af løsningerne. Aftalepartiernes mål for er: - At videreføre arbejdet med Suveræne Folkeskoler ind i den nye virkelighed, som skolereformen sætter retningen for, men som skal fortolkes og omsættes lokalt i samarbejde mellem skole, forældre, elever og lokalsamfund. Målet er, at alle børn lærer mere og trives bedre. - At vi lykkes med den svære omstilling i dagtilbuddene, som følge af det faldende børnetal, og fortsætte investeringerne i børnehuse, legestuer til dagplejen og i udbygning af tandplejen. stærkere fokus på den pædagogiske kvalitet i vores tilbud til de mindste børn gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere m.h.p. at integrere motion, natur og leg i dagtilbuddenes pædagogiske praksis. 68

69 Takster Takst 2014 kr. Takst 2013 kr. Betalingsenhed Bemærkninger *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode ØKONOMIUDVALG Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn - hegnsyn pr. hegnsyn Lovbestemt Administrationen i øvrigt - rykkerskrivelse - civilretslige krav rente rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente. - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret rente rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente. - bevilling hyrevogn pr. styk Lovbestemt - behandling af ansøgning til pr. styk Lovbestemt hyrevognsbevilling - førerkort hyrevogn pr. styk Lovbestemt - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk Lovbestemt - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk Lovbestemt - adresseoplysning pr. styk Lovbestemt - bopælsattest pr. styk Lovbestemt - ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt - vurderingsattest pr. styk Lovbestemt - skatteattest pr. styk Lovbestemt - vielser udlændinge pr. styk Lovbestemt UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID Haller mv. (Bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk - leje af gymnastiksal/multisal til pr. gang fest - leje af hal til fest pr. gang - ved deltagelse af mere end ,3 % pr. gang personer i haller og gymnastiksal - overnatning i haller og skoler pr. gang - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person 69

70 - udlejning af hal til pr. gang møder/underv.f.udenbysfor.o.l. - udlejning af gymnastiksal til pr. gang møder/underv.f.udenbysfor.o.l - udlejn.idræt/sport gymnastiksal pr. gang for udenbysforeninger - udlejn.idræt/sport hal pr. gang (udenbysforeninger) - udlejn.idrætsformål gym pr. gang (udenbysforeninger) - forberedelse til fester i hal pr. time Musikskolen - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb pr. forløb af 8 uger) - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb pr. forløb af 12 uger) - Rytmisk værksted/musik og pr. sæson bevægelse pr. sæson Soloundervisning/instrumentalund ervisning - Sammenspil pr. sæson - Hørelære/teori pr. sæson - Kor (gratis hvis du går til andet på pr. sæson musikskolen) - Talentlinie pr. sæson - Improvisationslære pr. sæson - Strygerdage pr. sæson - Instrumentleje pr. sæson - Musikkarrusel 3 rater pr. rate Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag 7 dage 14 dage pr. bog 30 dage pr. bog Voksne fra 14 år 1 dag pr. bog 7 dage pr. bog 14 dage pr. bog 30 dage pr. bog - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print 70

71 - print fra internet farve 2 2 pr. print - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk - salg af bøger børn 5 5 pr. styk Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM Dagpleje/vuggestue - dagpleje pr. måned Området er reguleret af - vuggestue, gennemsnitstakst ej beregnet Børnehave Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75 %. Juli måned er betalingsfri. - børnehave over 3 år fuldtid, gennemsnitstakst ej beregnet - børnehave over 3 år deltid, pr. måned (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75 %. Frokostordning børnehave Alene gældende for børnehaver med Frokostordning pr. måned Juli måned er betalingsfri. Tilskud til privat pasning - 24 uger til og med 2 årige pr. måned Området er reguleret af - 3 årige til start i børnehaveklasse pr. måned Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75 %. Tilskud til pasning af egne børn - ½ - 2 år pr. måned Tilskuddet kan højst udgøre 85 % år pr. måned af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. SFO SFO 0-3. klasse 1.512/ pr. måned SFO klasse 992/ pr. måned SFO / pr. måned Note: Forældreandelsbetaling er mellem pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri. Ungdomsskolen - Knallertbevis pr. styk Færdselsloven 124d. - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson 71

72 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ (Alle priser er inkl. moms) Bidrag til parkeringsfond Éngangsbeløb pr. parkeringsplads KB besluttet Bygningsgebyr Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg pr. sag pr. bygning pr. sag pr. boligenhed pr. sag pr. m2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr./m pr. sag Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr Erhvervsbyggeri og etageboliger pr. m2 Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr./m 2. Renovation Det faste gebyr Administration pr. år Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Indsamling af glas pr. år Renovation kører efter "Hvile-isig-selv"-princippet, Farligt affald 5 5 pr. år som er 72

73 Storskrald og haveaffald pr. år Genbrugsplads pr. år I alt fast gebyr pr. år Variabelt gebyr Dagrenovation l pr. år l pr. år l pr. år l pr. år l pr. år l pr. år lovbestemt. Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Renovation kører efter "Hvile-isig-selv"-princippet som er lovbestemt. Papirbeholdere l. helårs pr. år l. helårs pr. år l. helårs pr. år l. sommerhus pr. år l. sommerhus pr. år Diverse Ombytningsgebyr pr. ombytning Ekstra sæk pr. sæk Ekstra tømning l pr. tømning Ekstra tømning l pr. tømning Erstatning af beholder 140 l pr. beholder 190 l pr. beholder 240 l pr. beholder 360 l pr. beholder 660 l pr. beholder 770 l pr. beholder Kompostbeholder pr. beholder Gravitationslås til l containere pr. beholder Erhvervsvirksomheder og institutioner 140 l pr. år 190 l pr. år 240 l pr. år 360 l pr. år 660 l pr. år 770 l pr. år 73

74 Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr 282,5 282,5 pr. år KB. den 26. august Genbrugspladsgebyr 187,5 187,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren. UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Cirkulæreskrivelse kommer først medio oktober, hvorfor der for 2014 indtil videre er sket en egenberegning ud fra satsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Maksimal egenbetaling udgør: Modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. transport pr. dag Lovbestemt, men da politikerne kan vedtage et yde et tilskud til den maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. Modtagere i øvrigt pr. måned pr. måned Aflastningsplads/venteplads/gæst estue Egenbetalingen for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige pr. døgn engangsartikler og tøjvask I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp pr. døgn Personlig pleje, hverdag pr. døgn Personlig pleje, øvrig tid pr. døgn Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. døgn pr. gang 74

75 Sundhed Cirkulæreskrivelse kommer først primo november, hvorfor der for 2014 indtil videre er sket en egenberegning af takst ud fra statsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Egenbetalingen for henholdsvis: Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre pr. år Følger satsreguleringsprocenten pr. år Sociale tilbud Driftsorienteret tilsyn på private bosteder Udgår, da opgaven er overgået til Socialtilsyn Øst. Solvang - ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR. Bramsnæsvig- ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR. Bofællesskab Østbo- ophold pr. døgn Bofællesskab Toftekæret- ophold pr. døgn Bofællesskab Åbanken- ophold pr. døgn Bofællesskab Bramsnæs- ophold pr. døgn 85 støttetimer til bofællesskaberne pr. time 75

76 Hovedoversigt over budget 76

77 77

78 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Budget 2014 Udgift Budget 2014 Indtægt Budget 2014 Netto 1 ØKONOMIUDVALG DRIFT OG REFUSION POLITISK ORGANISATION VEDERLAG M.V ØVRIG POLITISK ORGANISATION POLITISKE UDVALG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÆLDRERÅD HANDICAPRÅD HEGNSYN ADMINISTRATIV ORGANISATION FÆLLES FUNKTIONER BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK BUDGETRAMME JOBCENTER BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG TURISME OG ERHVERVSFREMME BORGERRÅDGIVER ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V UDLEJNING M.V UDLEJNINGSBOLIGER ÆLDREBOLIGER

79 52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V STØTTET BOLIGBYGGERI LEJRE BRANDVÆSEN IT OG KOMMUNIKATION FORSIKRINGER OG VIKARPULJER BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER FÆLLES VIKARPULJE GEBYRER PULJER TIL SPAREMÅL SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF ANLÆG RENTER BALANCEFORSKYDNINGER AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER FINANSIERING UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DRIFT OG REFUSION KULTUR & FRITID FÆLLES FACILITETER IDRÆTSHALLER BIBLIOTEK & ARKIV MUSIKSKOLEN FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV EKSTERNE PROJEKTMIDLER FORPROJEKT NATIONALPARK ANLÆG UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM DRIFT OG REFUSION

80 10 SKOLETILBUD FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER FORÆLDREBETALING SFO FRIPLADSER, SØSKENDERABAR M.V BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE KIRKE HYLLINGE SKOLE OSTED SKOLE TRÆLLERUP SKOLE FIRKLØVERSKOLEN UNGDOMSSKOLEN SOCIAL & FAMILIE FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST SÆRLIGE TILBUD SPECIALKLASSER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING FAMILIEHUSET DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V FORÆLDREBETALING DAGTILBUD FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V SUNDHEDSPLEJEN DAGPLEJEN EGEBJERGET + LÆRKEREDEN FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN TANDPLEJEN ANLÆG UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

81 DRIFT OG REFUSION BYG & MILJØ NATUR, MILJØ OG PLAN IT-FAGSYSTEMER (GIS) BYFORNYELSE GEBYRER VEJE & TRAFIK GRØNNE AREALER MATERIELGÅRDEN VEJVEDLIGEHOLDELSE VINTERVEDLIGEHOLDELSE KOLLEKTIV TRAFIK FORSYNINGSVIRKSOMHED RENOVATION ROTTEBEKÆMPELSE EJENDOMSDRIFT EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER ENERGIFORBRUG ENERGISTYRING OG -MÆRKNING SAMORDNET RENGØRING ANLÆG UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED DRIFT OG REFUSION JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER SYGEDAGPENGE DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE DRIFT OG REFUSION

82 10 VELFÆRD & OMSORG FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG KONSULENTGRUPPEN AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER BESTILLERFUNKTION MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT HANDICAPKØRSEL HJEMMEPLEJE - UDFØRER NATTEVAGT,SYGEPLEJE,AKTIVITET&SAMVÆR GENOPTRÆNING - UDFØRER AKTIVITETSCENTRE SOCIAL & FAMILIE FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE SOCIALPSYKIATRISK CENTER SOLVANG BRAMSNÆSVIG BOFÆLLESSKABER DIVERSE YDELSER MV FÆLLESUDGIFTER STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE SOCIALE YDELSER KONTANTE YDELSER ØVRIGE SOCIALE YDELSER ANLÆG BALANCEFORSKYDNINGER

83 83

84 84

BUDGET 2016-2019 Lejre Kommune

BUDGET 2016-2019 Lejre Kommune BUDGET 2016-2019 Lejre Kommune Koncernøkonomi & Analyse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Budgettet kort fortalt.2 Økonomiudvalg 6 Udvalget for Kultur & Fritid 14 Udvalget for Børn & Ungdom 17 Udvalget

Læs mere

BUDGETbemærkninger Lejre Kommune

BUDGETbemærkninger Lejre Kommune BUDGETbemærkninger Lejre Kommune 2017-2020 Indledning... 1 Budgettet kort fortalt... 2 Økonomiudvalget... 3 Politisk organisation (politikområde)... 3 Administrativ organisation (politikområde)... 3 Øvrige

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017...2 Lejre

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere