Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3."

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Siham Christensen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lene Pilegaard Munter, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen, Hanne Fynbo Afbud: Leo Holm, Bo Nissen, Leif Nybo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Slutevaluering på Projekt "haveservice" Godkendelse af høringssvar til beskæftigelsesplanen for Status på midler august Projektansøgning "Ipad-lifelin. The new generation" Projektansøgning "Medvind" Ansøgning om tidsforskyldning i projekt "Unge som kulturarvsformidlere i Ærøskøbing" Slutevaluering projekt "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog"" Slutevaluering Projekt "Efterværn" Orientering om forsøg med mindre intensiv indsats Orientering om praksisundersøgelse af førtidspensionsområdet Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapporter for 2. kvartal Dagpengemodtagere med over 2 års ledighed Kvartalsstatistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal Orientering om projekt for sygemeldte indenfor Sundhed og Ældrepleje Orientering om valg af leverandør Udmelding af kommunal løntilskudskvote Eventuelt...13

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Beslutningstema: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på Tlf eller Sagsfremstilling: Orientering fra formand : Orientering fra sekretariat : Opfølgning på tidligere udsendt materiale om deltagere til et gruppeinterview d. 7/9 kl Orientering om arbejdet med jobrotation, Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formand orienterede om idé om konference eller temadag sammen med Arbejdsmarkedsudvalget. Rita Andreasen deltager i gruppeinterview. Lisa Pihl og Erling Melchior Hansen orienterede om det foreløbige arbejde med jobrotation. Der vil blive udarbejdet en ansøgning til LBR. Ansøgningen vil blive sendt i høring hos medlemmerne og på baggrund af høringssvarene træffer Dagsordensudvalget afgørelse. 2. Slutevaluering på Projekt "haveservice" 10/8363 Sagsfremstilling: Henrik Karup fra CSV Sydøstfyn kommer og fortæller om erfaringerne fra projektet. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Godkendelse af høringssvar til beskæftigelsesplanen for /8570 Beslutningstema: Godkendelse af fælles høringssvar til beskæftigelsesplanen for 2012 Sagsfremstilling: Sekretariatet udsendte den 29. juni 2011 Beskæftigelsesplanen for 2012 i høring hos LBR med henblik på at modtage høringssvar senest d. 19. august. Der foreslåes et høringssvar der lyder : Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger er løbende blevet indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2012, der er derfor ikke yderligere bemærkninger til den samlede plan. Indstilling: Det indstilles, at der godkendes et fælles høringssvar. Bilag: Åben - Beskæftigelsesregionens kommentarer til BP2012.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Forslaget godkendes 4. Status på midler august /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt er status på LBR-midler august 2011 Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben regnskab - august.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektansøgning "Ipad-lifelin. The new generation" 11/24511 Beslutningstema: Projektansøgning fra CSV Sydøstfyn Sagsfremstilling: Sekretartiatet har den 11/ modtaget vedlagte projektansøgning "Ipad-lifeline. The new generation" fra CSV Sydøstfyn. Der ansøges om samlet ,50 kr. til indkøb og drift af 35 Ipad, der skal fordeles til 20 elever, 10 virksomheder og 5 lærere/vejledere/konsulenter. Indholdet af projektet er dels indkøb af maskinerne samt et kursusforløb, hvor brugerne lærer at bruge kalenderfunktionen, videoopkald via internettet mv. Ipad en skal hjælpe den unge med at få mere struktur og forudsigelighed i en arbejdsprøvning og lette arbejdet for virksomhederne og lette informationsstrømmen mellem elev, jobkonsulent hos CSV og arbejdsgiveren. Det ansøgte beløb fordeler sig på finansår som følger: 2011 : , : Projektperioden er fra august 2011 til juni Den effekt, der håbes på, er at det bliver lettere for eleven at få og opretholde en praktikplads og en fremtidig ansættelse. For yderligere information henvises til den fulde ansøgning. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Ipad-lifeline. The new henration" Åben - Udspecificeret budget Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 6. Projektansøgning "Medvind" 11/27584 Beslutningstema: Projektansøgning "Medvind" fra Vitsøhus I/S Sagsfremstilling: 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning "Medvind" fra Vitsøhus I/S. Der ansøges om kr. til gennemførsel af projektet der er målrettet 14 personer på Ærø, der er truet af længevarende eller midlertidig arbejdsløshed. Projektet beståe af fire faser: fase 1 - opstart, refleksion og intensiv individuel coaching - 1 uge fase 2 - kvalifikation og praksistræning, søgning af praktik plads mv. - 6 uger fase 3 - praktik - 3 uger fase 4 - formidling, intensiv jobsøgning mv. - 1uge. Sideløbende vil der være individuel coaching og fokus på jobsøgning. For den fulde beskrivelse henvises til projektansøgningen, der er vedlagt. Indstilling: Det indstilles, at der tages stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag Bilag: Åben - Projektansøgning "Medvind" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag 7. Ansøgning om tidsforskyldning i projekt "Unge som kulturarvsformidlere i Ærøskøbing". 10/8352 Beslutningstema: Tidsforskydning i projekt "Unge som "Kulturarvsformidlere" i Ærøskøbing. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte henvendelse fra Helvegsminde, hvor i der ansøges om accept af en tidsmæssig forskydning i projektet, så projektet afsluttes 31/ Årsagerne til ønsket er beskrevet i henvendelsen, men skyldes primært at man har måtte nedprioritere projektet til fordel for sikring af ordinær drift. På sekretariatets opfordring har Helvegsminde fremsendt opgørelse over de budgetposter, der søges overført til Det drejer sig om samlet kr. 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Økonomiske konsekvenser: Der skal gøres opmærksom på, at såfremt henvendelsen imødekommes, vil beløbet skulle bevilges af den forventede 2012 bevilling. Denne bevilling forventes at blive reduceret, da Ærø kommune som følge af at deres dispensationsansøgning er imødekommet forventes at etablere selvstændigt LBR. Indstilling: Der indstilles, at der tages stilling til om henvendelsen kan imødekommes eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Åben - Vs: SV: Vedr.: Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : LBR er som udgangspunkt positive, men sekretariatet afklarer om praktiske forhold omkring overførsel af midler giver anledning til problemer. 8. Slutevaluering projekt "En bæredygtig håndtering af sygefravær på arbejdspladsen gennem dialog"" 10/8343 Sagsfremstilling: LBR bevilgede i marts 2010 midler til projektet. I projektet har deltaget 3 kommunale arbejdspladser; Damgården Plejecenter, Caroline Amalie Plejecenter og Trollehøj Plejecenter. Sidstnævnte erstattede Ø-pølser som udgik af projektet. Hver af arbejdspladserne har som led i projektet formuleret en sygefraværspolitik som supplement til Svendborg Kommunes overordnede sygefraværspolitik, der indeholder information om at sygemelde sig og information om procedurer i den forbindelse. Projektgrupperne har fremhævet nogle pointer fra projektet; lavere sygefravær, større åbenhed ved sygdom, klare rammer og systematik ved håndtering af sygefravær. For den fulde slutevaluering henvises til vedlagte bilag. Projektet henviser endvidere til hjemmesiden hvor alle projektmaterialer og lokale politikker kan ses. Indstilling: Det indstilles, at slutevalueringen tages til efterretning Bilag: 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Åben - Slutevaluering "En bæredygtig håndtering" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning 9. Slutevaluering Projekt "Efterværn" 10/36581 Sagsfremstilling: CSV Sydøstfyn har fremsendt slutevaluering på projekt "Efterværn". Projektet var en udløber af et LBR-projekt "Fastholdelse af ressourcesvage unge til arbejdsmarkedet". Projektet blev bevilget mhp. at give CSV Sysdøstfyn en mulighed for at fortsætte kontakten med de unge i endnu et år, mens der blev undersøgt muligheder for finansiering. CSV har indgået aftale med "På hjørnet" og det der afholdes ugentlige møder med de unge. Efterværnsprojektet er nu afslutte, men CSV har valgt at bibeholde projektet året ud, sideløbende med at der rejse en sag i Børn og Unge for at undersøge mulighederne for en permanent løsning fra Der er vedlagt evalueringsskema samt slutstatus fra Bent Damgaard. Indstilling: Det indstilles, at slutevalueringen tages til efterretning. Bilag: Åben - evaluering juni 2011.docx Åben - slutrapportering på projekt Fastholdelse af unge på arbejdsmarkedet 2011.docx Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning 10. Orientering om forsøg med mindre intensiv indsats 11/27076 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en forsøgsbekendtgørelse (bek.nr. 829 af 5. juli 2011), der indeholder nye forsøg, et forsøg for alle målgrupper og 3 forsøg, der er afgrænset til enkelte kommuner (ikke Svendborg). 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det forsøg, der omfatter alle kommuner, handler om mindre intensiv indsats og har baggrund i aftalen om forenkling i beskæftigelsesindsatsen. Forsøget løber fra 1. oktober 2011 til 1. maj 2012 og betyder at folk der indenfor de næste 6 uger starter i job, går på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Ligeledes gælder for personer på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materiale mangel. Forsøget gælder for dagpenge-, kontanthjælps og starthjælpsmodtagere samt modtagere af ledighedsydelse og betyder, at hvis det kan dokumenteres at en borger tilhører målgruppen, skal denne ikke møde op til samtale personligt hos jobcentret, a-kassen eller hos anden aktør. Kontakten kan istedet afholdes på anden vis; telefonisk, digitalt eller ved brev. Målgruppen skal heller ikke møde i tilbud, med mindre borgeren selv ønsker det. Jobcentret kan dog efter en konkret vurdering beslutte, at en borger forsat skal være dækket af den almindelige beskæftigelsesindsats. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om misbrug, hvis der er gode beskæftigelsesmuligheder indenfor borgerens fagområde eller hvis der er usikkerhed om den fremtidige jobsituation. Det forventes, at der vil blive fremsat lovforslag der permanentgør den mindre intensive indsats. For sygedagpengemodtagere iværksættes et tilsvarende forsøg, der i modsætning til førstnævnte er frivilligt for kommunerne at indgå i. Forsøget indebærer for denne målgruppe, at sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldte og på vej tilbage i job eller skal på barsel indenfor de næste seks uger ikke skal deltage i aktive tilbud eller møde personligt op til samtaler. Kommunen kan dog ligeledes her, efter en konkret vurdering, beslutte at en person skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats. Svendborg Kommune deltager i projektet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 829 af 5. juli 2011 Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse pdf Åben - Forsøg med en mindre intensiv indsats for visse sygedagpengemodtagere pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Lærke Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Til efterretning. 11. Orientering om praksisundersøgelse af førtidspensionsområdet 11/27095 Sagsfremstilling: Statsforvaltningen i Hovedstaden har foretaget en praksisundersøgelse med særligt fokus på grundlaget for at tilkende pension. Undersøgelsen har bl.a. fokus på: alder dokumentation for varige helbredsmæssige forhold, der begrænser arbejdsevnen brug af lægekonsulent arbejdsprøvninger. Christina Stavnsbjerg deltager på mødet og orienterer om praksisundersøgelsens indhold og betydning. (Christina deltager på Arbejdsmarkedsudvalgets møde ikke LBR) Selve undersøgelsen kan findes på Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Notat om praksisundersøgelse fra Hovedstanden Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning. 12. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapporter for 2. kvartal /12828 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en række opfølgningsrapporter til embedsmænd og politikere i de 3 kommuner og jobcentret. Vedlagt er de politiske opfølgningsrapporter for de 3 kommuner samt 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den rapporten, der er målrettet embedsmændene. De politiske opfølgningsrapporter indeholder dels en kort status på ministermålene samt udvalgte temaer, som Beskæftigelsesregionen har valgt at sætte fokus på. I rapporten sammenlignes de enkelte kommuner med en klynge af sammenlignelige kommuner med samme rammevilkår. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er de samme kommuner som Svendborg, Langeland og Ærø sammenlignes med. I embedsmandsrapporten er det tal for hele jobcenter Svendborg, der altså dækker alle 3 kommuner og her er sammenligningsgrundlaget en anden klynge af jobcentre end i kommune-produkterne. Ministermålene Arbejdskraftsreserven, personer med mere end 3 måneders ledighed er steget i Svendborg og Langeland mens den er faldet på Ærø. For alle 3 kommuner gælder, at antallet af dagpengemodtagere er steget, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere kun er steget på Langeland og i Svendborg. Personer på permanente ydelser; førtidspension, fleksjob og ledighedsydelseer faldet i alle 3 kommuner. Ærø og Svendborg kommune har oplevet stigninger i antallet af unge på offentlig forsørgelse mens Langeland har oplevet et fald. For de 3 kommuner gælder at andelen af unge på offentlig forsørgelse er på niveau eller under det niveau der ses i sammenlignelige kommuner. Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er steget på Langeland og i Svendborg, mens niveauet er uændret på Ærø Fokusområder I rapporterne for 2. kvartal er der sat fokus på forskellige områder i de tre kommuners rapporter. For ø-kommunerne er der fokus på at ledige hurtigt finder job igen, på unge på offentlig forsørgelse og virksomhedsvendt aktivering. I Svendborg rapporten er der ligeledes fokus på virksomhedsvendt aktivering, men også på langtidsledighed og personer under 40 der falder ud af arbejdsstyrken. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Opfølgningsrapport 2.kvt Svendborg -v2.pdf Åben - Opfølgning til lokale politikere_ærø.doc Åben - Politisk opfølgningsrapport Langeland 2. kvartal.doc Åben - Opfølgningsrapport Svendborg 2. kvt pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Dagpengemodtagere med over 2 års ledighed 11/20944 Beslutningstema: Orientering om notat fra Beskæftigelsesregion Syddanmark vedrørende dagpengemodtagere med over to års ledighed. Sagsfremstilling: I forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af initiativer for langtidsledige på mødet den 8. juni, blev der ytret ønske om at se beskæftigelsesregionens materiale når dette var klar. Jobcentret modtog den 15. juni vedlagte notat fra Beskæftigelsesregionen. Notatet giver et statusbillede af antallet af dagpengemodtagere med mere end to års ledighed ultimo marts 2011, men ikke en egentlig prognose for hvor mange der kan forventes at miste dagpengeretten som følge af den afkortede dagpengeperiode. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Dagpengemodtagere_med_over_2_års_anciennitet_juni_2011_.pdf Åben - Notat_seniorjob.doc Åben - Notat om initiativer i forhold til langtidsledighed Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Lærke Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning 14. Kvartalsstatistik over afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal /637 Sagsfremstilling: Vedlagt til orientering : Statistik over ankeafgørelser 2. kvartal 2011 Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efteretning Bilag: Åben - Ankestatistik fra Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Til efterretning. Lærke Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning. 15. Orientering om projekt for sygemeldte indenfor Sundhed og Ældrepleje 11/21881 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har søgt og af Arbejdsmarkedsstyrelsen fået godkendt vedlagte projekt "Intensivt kontaktforløb og aktivt tilbud for ansatte i Svendborg Kommune" Projektet er et samarbejde mellem Jobcenter Svendborg og Quick Care A/S, og er et flerårigt projekt, der skal mindske sygefraværet hos ansatte indenfor sundhed og ældreområdet i Svendborg Kommune. Indholdet i forsøget er en ekstra fremrykket indsats for denne målgruppe, hvor der allerede iværksættes et intensivt kontaktforløb mellem bl.a. borger, arbejdsgiver, jobkonsulent, fysioterapeut og faglig organisation i 4. uge, mod lovgivningens krav om 8. uge. Som led i projektet er der indgået aftale med kommunens HR-afdeling om hurtig kontakt til Jobcentret, hvorefter der afholdes ugentlige samtaler og tilrettelægges et aktivt forløb med træning og motion, hvis det vurderes at kunne understøtte vejen tilbage. Der planlægges arbejspladsbesøg og kontakt til den faglige organisation, FOA. Hvis den ansatte fortsat er helt eller delvist sygemeldt i 8. uge overgår sagen igen til jobcentrets jobrådgiver, der arbejder videre med de indgåede aftaler. Den samlede beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte projektansøgning. Projektet er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen med forventet opstart i oktober Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ansøgning til Beskæftigelsesregionen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om valg af leverandør 11/12728 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på deres møde den 13. april 2011 et annonceringsmateriale til brug for annoncering efter udbydere af funktionsafklarende forløb for sygemeldte borgere. Administrationen har gennemført annonceringen. Der er blevet afgivet 10 tilbud. Udfra kriteriet økonomisk mest fordelagtigt, hvor der er lagt vægt på pris, kvalitet og erfaring er der valgt, at der indgåes aftale med Quick Care Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning 17. Udmelding af kommunal løntilskudskvote /27117 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesministeren fastsætter én gang årligt en løntilskudskvore for ledige for kommuner, stat og regioner. I 2012 er kvoten reduceret med 400 pladser på landsplan som følge af et forventet fald i ledigheden, samtidig er det besluttet at anvende en ny fordelingsnøgle af den kommunale kvoter. Samlet betyder de 2 forhold, at Svendborg Kommunes kvote i 2012 udgør 198 pladser mod 245 i Løntilskudskvoten er det antal pladser, Svendborg Kommune er forpligtet til at stille til rådighed for ledige. Løntilskudskvoten for hhv. Langeland og Ærø er 44 og 22 personer. Indstilling: 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Følgebrev til samtlige kommuner 2012 (ver 1).pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Lærke Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af mødet. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Til efterretning 18. Eventuelt 13

15 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Rita Andreasen Claes Bidstrup Siham Christensen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Leo Holm Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen 14

16 Bilag: 3.1. Beskæftigelsesregionens kommentarer til BP2012.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

17

18

19 Bilag: regnskab - august.pdf Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

20 Status på LBR-Midler Bevilling 2011 Svendborg kr ,00 Langeland kr ,00 Ærø kr ,00 Ordinær bevilling i alt kr ,00 Forv. overført fra 2010 kr ,08 Midler til forbrug i 2011 kr ,08 Afregnet Temadag kr ,45 Iværksættelse af kommunale EGU-pladser kr ,88 Kulturarvsformidlere - Helvegsminde kr ,69 AOF Sydfyn - håndtering af sygefravær kr ,00 Afregnet i alt kr ,02 Disponeret i Iværksættelse af kommunale EGU-pladser kr ,05 kr ,02 Kulturarvsformidlere - Helvegsminde kr ,31 Projekt Efterværn - drift kr ,00 Haveservice - csv kr ,16 Disponeret i alt til tiltag kr ,52 kr ,02 Disponeret i 2011 Styrket samarbejde kr ,00 Højskoleophold kr ,00 Lægemøde kr ,00 Disponeret i alt til tiltag kr ,00 Disponeret i alt kr ,54 kr ,02 excl incl Restmidler kr ,54 kr ,52

21 Bilag: 5.1. Projektansøgning "Ipad-lifeline. The new henration" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

22 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Ipad-lifeline. The new generation Projektperiode : August 2011 juni 2012 Målgruppe : Unge med særlige behov Projektansvarlig organisation Kontaktperson Navn: CSV Sydøstfyn Adresse: Jernbanegade 10 Telefon: Navn: Morten Overgaard-Larsen Adresse: Sanddalsvej 45 Telefon : / Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : En stor gruppe af CSV SydØstfyns elevgruppe i den treårige ungdomsuddannelse er kontanthjælpsmodtagere, hvor målet blandt andet er i løbet af uddannelsens treårige periode, at komme i beskæftigelse i erhvervslivet. Dette mål effektueres gennem en målrettet jobtræning, både i undervisningen ( internt jobkursus, kompetencegivende kurser som hygiejnebevis, førstehjælpskurser mm), samt i længerevarende praktikforløb i virksomheder. Vi har i den seneste tid grundet finanskrise og de dertilhørende færre jobmuligheder oplevet en faldende interesse for, at få vores målgruppe ud i arbejdsprøvninger. Der er et større tidspres på virksomhederne og dermed mindre tid og rummelighed til at imødekomme vores elevers særlige behov i form af struktur og forudsigelighed i hverdagen en nøglefaktor for, at de faktisk kan yde en forskel til glæde for dem selv og den virksomhed de kommer i praktik hos. Vores jobkonsulent gør et stort stykke arbejde for at opsætte disse rammer, men kan tidsmæssigt ikke nå omkring alle i det

23 Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? omfang der er et behov. Denne gordiske knude mener vi delvist vil kunne løses ved hjælp af den informationsteknologi, som en Ipad besidder. Målet med projekt Ipad-Lifeline the new generation er, at underbygge den unges behov for struktur og forudsigelighed i en arbejdsprøvning, lette arbejdet for de socialt ansvarlige virksomheder, samt lette informationsstrømmen mellem elev, jobkonsulent og arbejdsgiver i en presset hverdag. Effekten håber vi, vil gøre det lettere for eleven at få, samt opretholde en praktikplads mhp. fremtidig ansættelse, at få flere virksomheder til at indgå praktikaftaler med unge med særlige behov, samt at gøre de virksomheder mindre afhængige af tidsforbrug på struktur og forudsigelsighed for denne målgruppe. Deltagerantal : - 20 unge fra CSV-SydØstfyn, samt - en række udvalgte virksomheder i Svendborg (ca 10), der ønsker at deltage i projektet. - 5 konsulenter/lærere/vejledere fra CSV SydØstfyn Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Indholdet i projektet kommer til at omfatte indkøb af 35 Ipads til brug i projektet, oprettelse af kursusforløb til dette brug gennem Atea, iværksættelse af en udviklingsgruppe med kompetencer indenfor udvikling af relevante apps (programmer til Ipad) for målgruppen. Mulige introduktioner i Ipad: Kalenderfunktion: indbygget oplæsningsmulighed, alarmfunktion, visuelt overblik mm Facetime: Videoopkald via internettet, konferencemuligheder med flere interessenter ad gangen. Brugen af apps: Til individuel hjælp i hverdagen afhængig af virksomhedstype. Mulige udviklingspotentialer: Udvikling af visuelt evalueringsredskab af praktikperioder, individuelt undervisningsplan mv. Med hjælp fra firmaet Novasa v. Anders Hedegren, vil udviklingsgruppen bestående af medarbejdere fra CSV-SydØstfyn, samt Novasa

24 der vil give den unge et trygt og overskueligt hjælperedskab til at fastholde en praktik, samt øge muligheden for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Et af målene for udviklingsgruppen er, at denne model kan tilbydes andre kommuner med lignende behov. Tids- og handleplan: September: Søge interesserede virksomheder og kontaktpersoner her (10 stk.) med interesse i, at deltage i projektet. Oktober: Introduktionskursus i brugen af Ipads November december: Jobkursus med efterfølgende praktikperioder Januar-februar: Opfølgning på kursus i Ipad vidensdeling virksomheder imellem (heriblandt CSV SydØstfyn), samt opstart af udviklingsprojekt v. Novasa.com Marts-april: Jobkursus fortsat, samt efterfølgende praktikperioder Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) Økonomi Samlet ansøgt beløb : Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter Maj-juni: evaluering af projekt herunder mulighed for en kommende fast forankring af projektet til fremtidigt brug. - At de unge fastholdes i praktikken, så de på sigt opnår en øget tilknytning til arbejdsmarkedet. - En øget virksomhedsinteresse for at stille op som muligt praktiksted. Vi samarbejder( og har samarbejdet) lige nu med ca. 50 praktiksteder på Sydfyn og håber på, at kunne få yderligere 25 virksomheders interesse. - Interesse omkring projektet, så modellen kan viderformidles til andre interessenter i andre kommuner med der til hørende PRværdi for Svendborg kommune. - En viderudvikling af Svendborg kommunes tilbud til unge med særlige behov ,50 kr 35 stk Ipad2 wifi 3G 16gb a 5397,5 Inkl startforsikring og smartcover (25 elever, 5 personaler, 10 virksomheder)

25 - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. 35 stk abbonoment 3G a 60 kr pr måned i 12 måneder Kursusforløb Atea/apple tilbud , ,- Support og udvikling apps tilbud Novasa v. Anders Hedegren ,- CSV stiller personaletid til rådighed til projektet 2011: , : ,- Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

26

27 Bilag: 5.2. Udspecificeret budget Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

28 Budget Ipad-lifeline the new generation Udspeciferet 2011 Post Antal Udgift Ipad2 wifi 3G 16gb a 5397,5 35 stk Kursusforløb atea/apple 1. kursusforløb ,- Abbonoment ipad 3g 4 mdr 8.400,- I alt , Post Antal Udgift Kursusforløb atea/apple 2. forløb ,- Abbonoment ipad 3g 8 mdr ,- Udvikling app ,- I alt ,-

29 Bilag: 6.1. Projektansøgning "Medvind" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

30 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Medvind Projektperiode : til Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson Personer af forskellig alder og begge køn der er truet af enten længerevarende eller mere midlertidig arbejdsløshed. Kort sagt personer der vil kunne have gavn af af individuel støtte (coaching og formidling), motivation, inspiration, hjælp til at finde sig en vej eller til at blive ledsaget undervejs, såvel som de kan drage nytte af de kvalifikation de får via træningsenheder og i praktik. Navn: Vitsøhus I/S Adresse: Søbygårdsmarksvej 3, 5985 Søby Telefon: Navn: Morten Dall Adresse: Eisenbahnweg 40, D Vellmar Telefon / Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : Ændringer i virksomhedsstrukturer og regionale såvel som globale faktorer har ofte tragiske, ja endda eksistentielle konsekvenser specielt for jobsøgende der ikke har en formel uddannelse eller en nyere opkvalificering. Dårlige, manglende eller forældede færdigheder, fysiske og / eller psykiske handicaps, samt presserende opgaver som pasning/pleje af nære pårørende eller egne børn, står ofte i vejen for en kontinuerlig aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Langtidsledighed har ofte til følge at antikverede forestillinger/holdninger bider sig fast, at man har diffuse forventninger m.h.t. et nyt job og derfor en usikker optræden / kommunikation ved jobsamtaler. Manglende dokumenter som eksamens- og ansættelsesbeviser fra tidligere arbejdsgivere og manglende fleksibilitet kan gøre det uforholdsmæssig svært at komme ind på eller fastholde en forbindelse til arbejdsmarkedet hvilket kan få fatale følger. Årsagerne at man enten er lige ved eller har mistet sit job er

31 meget forskellige, men skyldes ofte personlig stagnation og mangel på motivation. En medvirkende faktor er også de stadigt skiftende krav/fordringer fra arbejdsmarkedet. Vores koncept er specielt skræddersyet til deltagernes livsog arbejdssituation og bliver normalt udbudt som fuldtidsaktivitet (8 undervisningstimer om dagen = 8 x 45 minutter). Tilbudet kan dog tilpasses individuelt hvor der måtte være behov for et deltidstilbud (for eksempel på grund af helbredsmæssige forhold eller som følge af pasningsforpligtelser). De i stigende grad forbedrede kompetencer og organisatoriske færdigheder betragter vi i denne sammenhæng som et succesparameter. Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? Det bærende element i vores projekt er at gøre den enkelte bedre til at forvalte sine ressourcer, til at blive mere udholdende og bedre til at reflektere over sin egen situation, målrettet på Ærø som lokalitet med særlige muligheder inden for gastronomi, salg/butik og økologi i forbindelse med turismen. Arbejdsløse og personer der er truet af arbejdsløshed, lider ofte af manglende selvtillid og har derfor tendens til at opleve sig som offer i forhold til egne beslutninger og handlinger, hvilket gør personen ude af stand til at internalisere nødvendige ændringer. Med fokus på deltagerens evner eller mangel på samme, initierer vi sammen med deltageren bæredygtige fremadrettede, realistiske visioner og beslutninger for fremtiden på arbejdsmarkedet eller for en reaktivering på en egnet arbejdsplads. Forskellen mellem personlighedsunderstøttende, arbejdsmarkedsrelevante færdigheder / adfærd versus uhensigtsmæssig adfærd bliver sat i perspektiv. Forandringer i form af succesoplevelser, et højnet selvværd, mm. bl.a. også for dem i alderen 50+, skal ses som en gevinst og chance. Empowerment i forbindelse med videreudvikling af eksisterende færdigheder og personlige evner, skærper et realistisk blik for fremtidsudsigterne på arbejdsmarkedet og for det faglige match vedr. jobansøgningsaktiviteter og -strategier samt kvalifikationer og de reelt mulige praksisområder som skal afprøves. Forventet effekt? De af os anvendte anerkendte refleksive analysemetoder gør det muligt for deltageren at opleve en positiv selvværdsanalyse der i samklang med egne ressourcer og kompetencer, øger motivationen til at anerkende faglige og personlige forandringer som en chance og en udfordring der er værd at tage op. Inden for rammerne af coachingen og udviklingen af en individuel og effektiv jobsøgningsstrategi bliver deltagerne

32 motiveret og sensibiliseret til at opbygge yderligere kompetencer og informeret om hvilke muligheder der tilbydes og som de evt. kan drage nytte af. En praktikplads muliggør en afprøvning og konfronterer deltageren med den aktuellle, reelle arbejdsmarkedssituation hos forskellige arbejdsgivere og i forskellige jobs/brancher. Gennem den målrettede forberedelse og faglige coaching implicerer enhver aktivitet på en rigtig arbejdsplads en potentiel vedhæftnings-effekt med henblik på en evt. senere ansættelse. Med sikkerhed giver praktik-perioden indblik i og styrker de arbejdsrelaterede indtryk og erfaringer. Deltagerantal : 14 Personer i 2011 Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Vores erfaring som AZWV-certificeret uddannelsesinstitution og vores arbejde med mange forskellige grupper af ledige personer har altid afsæt i et respektfuldt og værdi skabende fokus på deltagerens personlige udgangspunkt relateret til personlige indstillinger og holdninger, krav og behov, såsom den personlige biografi i samklang med ressourcer, færdigheder og individuelle mål.. Vi tager i vores arbejde udgangspunkt i den individuelle samtale med situationsbestemt tilgang til deltageren i en medmenneskelig atmosfære. Vi benytter gruppearbejde for at drage nytte af og begunstige den dynamik gruppen giver og sætte forskellige løsningsforslag i forhold til hinanden, samtidig med at fleksibiliteten trænes. Anvendelsen af "Zürcher Ressourcen Modell" (ZRM) sætter fokus på deltagerens forhåndenværende bløde og hårde kompetencer og danner grundlag for enhver ansøgningsaktivitet / kvalifikation og senere matching-proces til formidling af arbejde. Ved hjælp af strategiplaner vi i eget regi har udviklet og afprøvet, synliggør og dokumenterer vi opgaver og lektier som i samtaler giver coachen kontrol og deltageren indsigt i eget handlemønster og dermed mulighed for ændret adfærd. Beskriv de centrale aktiviteter i projektet Kvalificeringsaktiviteterne er opdelt i 4 faser der alle ledes af uddannede coaches / pædagoger eller faglærte undervisere, enkelt- og gruppetilbud kan foregå skiftevis eller parallelt: Fase I (1 uge) Den første uge og siden parallelt med kvalificerings-ugen der starter hver 14 dag. - Refleksion med fokus på udgangspunktet i deltagerens nye målsætning for fremtiden. - forberedelse og support under kvalificeringen - Intensiv individuel coaching ved hjælp af standardiserede, videnskabelige og fagligt understøttede analysemetoder. - Hæmnings- og interessedetermination (f.eks. sygdomsbetingede indskrænkninger)

33 - Arbejds- und jobsøgningsopgaver / lektier - Ledsagelse, motivation og fagretningsdetermination - Jobtræning / coaching, jobsamtale-simuleringer med en arbejdsgiver - Alternativ karriereplanlægning som ændring af tidligere erkendelser med implementering af specifikationer og rammebetingelser. Fase II (6 uger) - Kvalifikation og praksistræning med daglig deltagelse (teoretisk faglig læring med workshops) - Faglig praktisk træning projekt- og workshoporienteret undervisning med enkelt- og gruppeopgaver. - Søgning af praktikplads og ledsagelse. Samarbejdspartnere søger vi i følgende brancher: Gastronomi, salg/butik og sociale fag. Denne pool af samarbejdspartnere stilles deltagerne til rådighed. - Områder deltagerne kan søge praktik i: Salg/butik, servicefag, kundeorientering, træning i egen præsentation Basis i husholdningen, tilberedning af mad, sund næring, valg af naturlige og sunde næringsmidler, hygiejne EDB- og internetmodul til jobsøgning og fremstilling af ansøgningsmateriale Fase III (3 uger) praktik med afsluttende faglig evaluering Praktik til afprøvning, henholdsvis verifikation af egnethed i praksis, opsummering af viden og evaluering Indsats- og refleksionssamtale på praktikstedet, ledsagelse, coaching, kontrol Fase IV (1 uge) I samråd med kursistens valg af mulige praktikpladser hos relevante samarbejdspartnere Formidling Intensivering af jobansøgninger og simulation af jobsamtaler under anvendelse af passende sprog og kommunikationsmetoder, verbalt såvel som fysisk. Intensivering af kontakten til udvalgte arbejdsgivere Tids- og handleplan: Varighed 12 uger i 2011 og 12 uger i 2012 Varighed Omfang/indhold 6 uger Introduktion og orientering, kvalificering (8 undervisningstimer Hver 14. dag 1 time coaching pr. deltager

34 Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) dagligt) 3 uger Praktikum (37 timer pr. uge) 1 uge Afslutnings- og intensiveringsuge m.h.t arbejdsgiverkontakt og jobsøgningsaktiviteter Hver 14. dag 1 time coaching pr. deltager indsats og formidlingssamtaler på praktikpladsen Ledsagende coaching til fremme af jobsøgnings- aktiviteten Det må forventes at der ved deltagelse sker en markant forøgelse af den enkelte deltagers jobsøgningsaktiviteter. Igennem den stadige opfølgning og motivering under forløbet, den regelmæssige personlige coaching i forbindelse med kvalificering, nyt input og den eksterne praktik, skabes de bedste forudsætninger for at finde fodfæste på det bestående arbejdsmarked. Økonomi Samlet ansøgt beløb : 2011 Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter ,00 kr. Ydelse Personlig coaching pr. time udgifter 375,00 kr. - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Personlig coaching, 7 timer pr. deltager (ialt 14x7 timer) pris pr. undervisningsenhed / pr. deltager 240 undervisningsenheder pr. deltager x 14 deltagere Ledsagelse i praktikperioden I alt ,00 kr. 39,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Øvrige betingelser

35 Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

36 Bilag: 7.1. Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

37 From: Lau Leerskov Sent: :28:28 To: Anja Conny Jørgensen CC: Subject: Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Til det lokale Beskæftigelsesråd. Tiden på Helvegsminde er præget af forandringer og omstrukturering. Det har været nødvendigt at sætte al energi ind på kerneområderne, der handler om tilsikring af pædagogisk stabilitet i uddannelsestilbuddet.i en tid hvor hele STU-markedet er præget af nedskæringer fra kommunerne kæmpes der en hård kamp for at skabe stabilitet og tryghed i elevgruppen og sikre et stærkt uddannelsestilbud til en elevgruppe der inden for det seneste år er blevet af mere kompliceret og kompleks karakter.dette betyder konkret på Helvegsminde at der bliver fokuseret 100% på helt basale dagligdags discipliner som botræning og sammentømring af elevgruppen. Der har været et antal elever der er blevet trukket hjem til hjemkommuners STU-tilbud og pladserne er derfor blevet fyldt op med nye elever, ligesom der står tomme elevpladser der gerne skal fyldet op inden årsskiftet.resultatet heraf har været at en stor del af det pædagogiske arbejde er startet forfra og mange omkringliggende projekter har været nødt til at blive sat i bero. Dette er desværre også gældende for vort spændende IKTprojekt, der uforudset har været sat tilbage af elevrokeringerne og afholdelse af sommerferie blandt personale og elever. For at sikre et ordentligt produkt har vi derfor besluttet at ansøge Det Lokale Beskæftigelsesråd om udsættelse af afslutning på projektet til næste år.den tekniske del af udviklingen er færdig, men det indholdsmæssige har været en større udfordring, grundet ovenstående omstændigheder. Den tidsmæssige forskydelse har ingen effekt på det ansøgte beløb, og ingen indsats har været forgæves.konkret vil vi gerne have næste turistsæson med til yderligere træning, således at projektet i stedet afsluttes 31/ I arbejdet med den udsatte målgrupe har vi måttet indse at tingene tager længere tid end beregnet. Vi er dog stadig sikre på at kunne levere et stærkt resultat der følger de oprindelige intentioner, om end senere end beregnet. Ikke afregnede udgifter bedes dermed også overført til 31/ Ydermere kan det oplyses at Helvegsminde har indgået samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og Ærøskøbing museum, om udnyttelse af IKT-platformen, til en historie-safari til brug for undervisning af elevgrupper indenfor normalområdet.konkret betyder det at der fra Kulturarvsstyrlsen er bevilget 194,500,- kr til Marstal Søfartsmuseum, til udvikling af undervisningsmateriale der kan kobles til Helvegsminde IKT-platform. Dette betyder bl.a. også 2x1½ måneds lønning til personale på museerne. En positiv beskæftigelsesvækst, direkte udledt af dette projekt. Helvegsminde håber på forståelse og accept fra Det Lokale Beskæftigelsesråd, på den hermed ansøgte udvidelse af tidsrammen. Vi ser frem til jeres tilbagemelding. Mange hilsnerlau LEERSKOVDirekte

38 Bilag: 7.2. Vs: SV: Vedr.: Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Udvalg: Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 31. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

39 From: CN=Anja Conny Jørgensen/OU=ejcacj/OU=A/O=Svendborg-Kom Sent: :52:40 To: CN=Anja Conny CC: Subject: Vs: SV: Vedr.: Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Kære Anja, De budgetposter der skal flyttes fra 2011 til 2012, er: Kommunikationsrådgiver: 3-Ugers kursus á Pr uge = Kr. Evaluering ekstern konsulent, samt revisor = Kr. Det kunne være fint at få den med i morgen. Lad mig vide hvis du har brug for mere information. Jeg står til rådighed på tlf: Ha en god dag! Med venlige hilsner Lau Leerskov Fra: Anja Conny Jørgensen Sendt: 30. august :21 Til: Lau Leerskov Emne: Vs: Vedr.: Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Hej Lau Vi har LBR-møde i morgen og jeg ville meget gerne kunne orientere dem om jeres ønske, men det kræver at jeg får en økonomisk vurdering fra jer. Næste LBR-møde er først 26/10 og en ansøgning om udskydelse vil først kunne behandles her, men hvis jeg kender beløbet kan jeg få en forhåndstilkendegivelse fra rådet. Venlig hilsen Anja Jørgensen AC-Konsulent Jobcenter Svendborg Ramsherred Svendborg

40 Tlf mobil Videresendt af Anja Conny Jørgensen/ejcacj/A/Svendborg-Kom den : Hej Lau Jeg har behov for et budget for, hvilke udgifter, der søges overført til næste år. LBR har nemlig ikke mulighed for at overføre deres midler, så beløbet skal tages ud af 2012-bevillingen, derfor er det afgørende at beløbets størrelse kendes inden de skal tage stilling. Venlig hilsen Anja Jørgensen AC-Konsulent Jobcenter Svendborg Ramsherred Svendborg Tlf mobil Fra: Lau Leerskov Til: Anja Conny Jørgensen Dato: :28 Emne: Tilbagemelding på projekt Unge som kulturarvsformidlere" Til det lokale Beskæftigelsesråd. Tiden på Helvegsminde er præget af forandringer og omstrukturering. Det har været nødvendigt at sætte al energi ind på kerneområderne, der handler om tilsikring af pædagogisk stabilitet i uddannelsestilbuddet. I en tid hvor hele STU-markedet er præget af nedskæringer fra kommunerne kæmpes der en hård kamp for at skabe stabilitet og tryghed i elevgruppen og sikre et stærkt uddannelsestilbud til en elevgruppe der inden for det seneste år er blevet af mere kompliceret og kompleks karakter. Dette betyder konkret på Helvegsminde at der bliver fokuseret 100% på helt basale dagligdags discipliner som botræning og sammentømring af elevgruppen. Der har været et antal elever der er blevet trukket hjem til hjemkommuners STU-tilbud og pladserne er derfor blevet fyldt op med nye elever, ligesom der står tomme elevpladser der gerne skal fyldet op inden årsskiftet. Resultatet heraf har været at en stor del af det pædagogiske arbejde er startet forfra og mange

41 omkringliggende projekter har været nødt til at blive sat i bero. Dette er desværre også gældende for vort spændende IKT-projekt, der uforudset har været sat tilbage af elevrokeringerne og afholdelse af sommerferie blandt personale og elever. For at sikre et ordentligt produkt har vi derfor besluttet at ansøge Det Lokale Beskæftigelsesråd om udsættelse af afslutning på projektet til næste år. Den tekniske del af udviklingen er færdig, men det indholdsmæssige har været en større udfordring, grundet ovenstående omstændigheder. Den tidsmæssige forskydelse har ingen effekt på det ansøgte beløb, og ingen indsats har været forgæves. Konkret vil vi gerne have næste turistsæson med til yderligere træning, således at projektet i stedet afsluttes 31/ I arbejdet med den udsatte målgrupe har vi måttet indse at tingene tager længere tid end beregnet. Vi er dog stadig sikre på at kunne levere et stærkt resultat der følger de oprindelige intentioner, om end senere end beregnet. Ikke afregnede udgifter bedes dermed også overført til 31/ Ydermere kan det oplyses at Helvegsminde har indgået samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og Ærøskøbing museum, om udnyttelse af IKT-platformen, til en historie-safari til brug for undervisning af elevgrupper indenfor normalområdet. Konkret betyder det at der fra Kulturarvsstyrlsen er bevilget 194,500,- kr til Marstal Søfartsmuseum, til udvikling af undervisningsmateriale der kan kobles til Helvegsminde IKTplatform. Dette betyder bl.a. også 2x1½ måneds lønning til personale på museerne. En positiv beskæftigelsesvækst, direkte udledt af dette projekt. Helvegsminde håber på forståelse og accept fra Det Lokale Beskæftigelsesråd, på den hermed ansøgte udvidelse af tidsrammen. Vi ser frem til jeres tilbagemelding. Mange hilsner LAU LEERSKOV Direkte

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-01-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Lene Pilegaard

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : PGG Projekt Gråt Guld Projektperiode : Januar 2009 februar 2009 Målgruppe

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal, Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Lisa Pihl, Lene Pilegaard Munter,

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation: Kontaktperson:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Inspirationskurser for ledige/sygemeldte

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Outdoor Learning Sydfyn Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge-Indsatsen Fremtidsklassen. Dato for bevilling :

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal, Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : 360 - En helhedsorienteret indsats. Projektperiode : 1. marts 2009

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Dato for bevilling : 24. marts 2010 Unge som Kulturarvsformidlere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Ung og i gang Styrkelse af unges succesoplevelser på vej i uddannelse og

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 05-01-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 05-01-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 05-01-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Frank Edelberg Jensen, Freddy

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Svendborg Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge Linien Dato for bevilling : 21.11.11 Projektperiode

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : JobSupport Dato for bevilling : 27. august 2008. Projektperiode

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 07-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 07-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 07-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere