Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark"

Transkript

1 Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014

2 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger Strategiens initiativer Eksempel 1 Energiløsninger i en 30 er villa Eksempel 2 Energiløsninger i en 60 er villa Case 1 Enfamiliehus fra Case 2 Enfamiliehus fra Case 3 Etagebolig fra

3 3 Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger Regeringen har den 5. maj 2014 offentliggjort Strategi for energirenovering af bygninger, Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark. Strategien fastlægger regeringens politik til fremme af energirenovering af eksisterende bygninger. Det langsigtede mål for energipolitikken er, at energiforbruget i Danmark fra 2050 skal dækkes med vedvarende energi. For at nå dette mål er det nødvendigt med store energibesparelser og en omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi. I dag udgør forbruget af energi til varmt vand og opvarmning i bygninger en stor del af Danmarks samlede energiforbrug. En målrettet indsats for at nedbringe forbruget af energi i bygninger er derfor en central brik i energipolitikken. Bygninger har lang levetid. Langt den største del af de bygninger, der eksisterer i dag, vil også være i brug i Derfor skal der gennemføres betydelige energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Med strategi for energirenovering af bygninger fastlægges de initiativer, der skal sættes i værk for at reducere energiforbruget i bygninger med 35 pct. frem til Energieffektiv vedligeholdelse og renovering af bygninger Energirenoveringen af bygninger spiller en central rolle i den samlede indsats for en positiv udviklingen af bygningsmassen i Danmark. Det er derfor en væsentlig del af strategien, at indsatsen for energirenoveringer ses i en bredere sammenhæng. Energibesparelser i bygninger opnås bedst og billigst, når de gennemføres samtidigt med den løbende vedligeholdelse og renovering af bygningerne. For eksempel vil det være mest økonomisk at efterisolere loftet i forbindelse med udskiftning af et udtjent tag. Tilsvarende vil det være billigst at installere energieffektive vinduer, når de gamle vinduer er nedslidte og alligevel skal udskiftes. Strategien baserer sig derfor på, at energirenovering skal ske i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse og dermed gennemføres gradvist over en længere periode. Når energirenoveringen af bygninger udføres rigtigt, har det også andre fordele. Det kan eksempelvis giver bygningerne

4 4 et kvalitetsløft i form af et bedre indeklima. Samtidig er det vigtigt, at energirenoveringen understøtter bevarelsen af de kulturelle og arkitektoniske værdier i det eksisterende byggeri. samtidigt med, at de enkelte bygningsdele skal udskiftes eller vedligeholdes på grund af nedslidning, og dette sker i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til eksisterende bygninger. Et lavere energiforbrug vil betyde, at udgifterne til opvarmning bliver mindre, og at bygninger derved kan opnå en højere pris på ejendomsmarkedet. En målrettet indsats for at fremme energirenovering kan medføre endnu større reduktion af energiforbruget i bygninger. Strategien indeholder 21 konkrete initiativer, der skal fremme energirenovering i alle dele af bygningsmassen. Regeringen forventer, at initiativerne i strategien medfører, at nettoenergiforbruget til varmt vand og opvarmning i eksisterende bygninger reduceres med 35 pct. frem mod 2050 i forhold til energiforbruget i dag. Reduktion af energiforbruget i bygninger Energibesparelser i bygninger rummer store potentialer for at reducere det samlede energiforbrug væsentligt. En målrettet indsats kan øge reduceringen yderligere. Tekniske analyser viser, at nettoenergiforbruget til opvarmning og varmt vand i bygninger reduceres med ca. 28 pct. frem mod 2050, når der gennemføres energieffektiviseringer Dette er muligt med teknologier, der eksisterer i dag, og uden at bygningsejerne pålægges urentable investeringer. Det kræver en omfattende indsats, men det er en realistisk forventning. Fordeling for forbrug til opvarmning 8% Fremstillingserhverv 14% Privat handel og service 51% 7% Enfamilieboliger Offentlige service 20% Etageboliger Kilde SBi 2014:01, Potentielle varmebesparelse ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

5 Der kan endda opnås endnu større reduktioner af energiforbruget, hvis der sker en udvikling og billiggørelse af visse teknologier. Hvis der i forbindelse med at bygningerne renoveres og dermed bliver tætte installeres mekanisk ventilation med varmegenvinding i hovedparten af boligerne, kan nettovarmebehovet i bygninger med stor sandsynlighed reduceres med mere end 45 pct. frem mod Hvis dette skal ske, kræves det imidlertid, at en række forudsætninger skal være er opfyldt. For det første skal der ske en teknologisk udvikling, således at teknologierne til realisering af besparelserne bliver bedre og billigere. Derudover skal det sikres, at viden og incitamenter til anvendelse af teknologien er til stede, og at renoveringerne gennemføres korrekt. Strategien indeholder initiativer, der skal bidrage til, at disse forudsætninger afklares. Sammenfatning af strategiens initiativer Strategiens initiativer retter sig mod de forskellige dele af bygningsmassen og adresserer følgende udfordringer: Bygningsreglementets energikrav i forbindelse med vedvedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele skal opgraderes, og det skal sikres, at kravene efterleves. Det indgår derfor i strategien, at bygningsreglementets energikrav opgraderes i 2015 henholdsvis I den forbindelse fastlægges også krav til de vinduer, som installeres efter 2020, så byggeindustrien har mulighed for i god tid at tilpasse udviklingen til de nye krav. Bygningsreglementet skal være nemmere at anvende, og vejledningen til bygningsejere, håndværkere og rådgivere m.fl. om bygningsreglementet skal gøres bedre. Som noget nyt vil der blive indført frivillige energiklasser for eksisterende bygninger, der erstatter krav til visse bygningskomponenters energieffektivitet. De frivillige energiklasser giver bygningsejere sigtemål for energirenovering af deres ejendomme, og skaber rum for innovation og udvikling af byggeriet. Samtidig vil der hver andet år blive gennemført stikprøveundersøgelser i marken, der undersøger, om bygningsreglementets krav efterleves i praksis. Det skal bidrage til, at udviklingen bringes på rette spor, hvis det viser sig, at reglementet ikke efterleves. Det skal gøres nemmere for bygningsejere at energirenovere. Blandt andet vil BedreBolig gøre det nemmere for boligejere at energirenovere, idet de vil kunne få mulighed for en samlet rådgivning og eventuelt hjælp til udførelse af renoveringer. Energimærkningsordningen for bygninger styrkes, målrettes og effektiviseres. 5 Ligesom vilkårene for finansiering af energirenovering analyseres med henblik på at sikre, at der er gode rammer for finansiering af energirenovering. I forhold til etagebygninger udvikles modeller for gennemførelse af energirenoveringer, hvor der gives garanti for energibesparelsen ved renovering, og der sættes fokus på energieffektiv bygningsdrift. Endvidere foreslås ændring af erhvervslejeloven med henblik på at gøre det lettere for udlejer at indgå aftaler med lejere om energirenovering. Der skal opretholdes et højt vidensniveau og bevidsthed om muligheder og effekter af energirenovering hos bygningsejere og de parter, som inddrages i overvejelser om og gennemførelse af energirenoveringer. Dette skal ske gennem en målrettet og styrket informationsindsats med fokus på data og værktøjer. Informationsindsatsen vil have som fokus, at energirenovering skal ses i sammenhæng med forbedringen af indeklima, bo-komfort og værdiforøgelsen af bygningen samt med varetagelse af de arkitektoniske og kulturelle kvaliteter i bygningerne. Et centeralt element i denne indsats vil være udviklingen af hjemmesiden sparenergi.dk. Energirenoveringer skal udføres korrekt for at sikre, at de forventede energibesparelser realiseres. Behovet for efteruddannelse hos rådgivere og de udførende virksomheder vil derfor blive vurderet, og der vil blive udviklet efteruddannelsesmateriale til centrale aktører. Der er behov for at udvikle energieffektive løsninger og gøre dem billigere. Realiseringen af målsætningen forudsætter både, at der udvikles nye energibesparende teknologier, og at der generelt sker en billiggørelse af energirenoveringsløsninger og -processer. Danmarks Innovationsfond har netop udbudt et partnerskab om etableringen af et Innovatorium for bygningsrenovering i verdensklasse, der skal udvikle og demonstrere nye teknologier og processer, der kan bidrage til den udvikling og billiggørelse, der skal til for at gennemføre markante energibesparelser i bygninger. Energirenovering af bygninger, som ejes eller benyttes af offentlige myndigheder, skal fremmes. Rammerne for energirenovering af offentlige bygninger revideres, samtidig med, at der udvikles et digitalt værktøj til registrering og synliggørelse af energiforbrug i offentlige bygninger. Ligeledes vil der vil blive arbejdet på at understøtte et tværgående samarbejde mellem alle offentlige bygningsejere for at styrke dialog og videndeling om energirenovering og en bedre udnyttelse af de offentlige ejendomsporteføljer.

6 6 Liste over initiativerne i strategiens initiativer Her er en gennemgang af alle initiativer i strategien for energirenovering af bygninger. Initiativerne er opdelt i initiativer, der er målrettet alle bygningssegmenter, og initiativer målrettet enkelte segmenter. Numrene for de enkelte initiativer henviser til nummereringen i Strategi for energirenovering af bygninger, Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark.

7 7 Strategiens initiativer 1. Initiativer målrettet mod alle bygningssegmenter Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger Klima-, energi- og bygningsministeren vil opgradere bygningsreglementets energikrav til bygningskomponenter og faste installationer i eksisterende bygninger for at sikre, at bygningerne energirenoveres og fremtidssikres i takt med, at de vedligeholdes. Fastsætte nye mål for fremtidens energikrav til vinduer efter Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 1.3 Opgradere energikravene til installationer i bygninger Gennemgå energikravene til installationer i bygninger med henblik på at opgradere dem og herunder overveje, om der skal indføres krav om automatisering og styring af installationerne. 1.1 Opgradere energikravene til klimaskærm, ekskl. vinduer Opgradere energikravene til klimaskærmskomponenter, så de afspejler de fremtidige udfordringer og de forventede energipriser. 1.2 Opgradere energikravene til vinduer Opgradere energikravene til udskiftning af vinduer i 2015, således at de svarer til de udmeldte fremtidige krav for Opgradere energikravene til udskiftning af vinduer i 2020, således at de svarer til energikravene for vinduer i bygningsklasse Udarbejde informationsmateriale om valg af energieffektive vinduesløsninger, der også inddrager hensynet til arkitektur og bevaringsværdige vinduer samt lys- og støjforhold. Gennemføre en analyse af samspillet mellem installationer i bygninger og Smart grid og på dette grundlag vurdere mulighederne for indførelse af særlige krav til installationerne i bygningerne med henblik på udnyttelse af fordelene ved Smart grid. Undersøge fordele og ulemper ved at indføre krav om anvendelse af ventilation med varmegenvinding i nye enfamiliehuse. Undersøge muligheden for at indføre krav om anvendelse af commissioning ved visse typer større bygninger med komplicerede installationer.

8 8 1.4 Sikre øget efterlevelse af bygningsreglementets regler Gøre bygningsreglementets regler nemmere at forstå. Styrke informationsindsatsen om bygningsreglementet, bl.a. ved udvikling af eksempelsamlingen. Løbende følge op på efterlevelsen af energikravene til eksisterende bygninger i bygningsreglementet og herunder gennemføre undersøgelser af efterlevelsen hvert andet år. 1.5 Indføre frivillige energiklasser for eksisterende bygninger Igangsætte en analyse af kravniveau og rentabilitet for energirammer for eksisterende bygninger og indføre frivillige energiklasser for eksisterende bygninger i bygningsreglementet for 2015, som svarer til klassificeringen af bygninger på en skala fra A til G i energimærkningsordningen for bygninger. Ændre bygningsreglementets krav til eksisterende bygninger, således at bygningsejere ved renovering kan vælge at lade overholdelse af en frivillig energiklasse erstatte effektivitetskravene til visse bygningskomponenter. Bygningsreglementets energikrav til nye bygninger Klima-, energi- og bygningsministeren vil opgradere bygningsreglementets energikrav til nye bygninger for at sikre, at Danmark fortsat er i front, når det gælder energieffektivt byggeri. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 1.6 Opgradere energikravene til klimaskærmen i nye bygninger Evaluere energikravene i lavenergiklasserne. Gøre energirammerne i lavenergiklasse 2015 til krav fra 2015 og vurdere komponentkravene på baggrund af evaluering. Vurdere behovet for at justere kravene til bygningsklasse Gennemføre initiativer til fremme af overholdelsen af tæthedskravene i nybyggeri, som sikrer større fokus på fordelene ved tæthed i nybyggeri. Information om energirenovering Klima-, energi- og bygningsministeren vil styrke informationsindsatsen om energieffektivitet i bygninger for at sikre, at bygningsejere og virksomheder har adgang til den information, der er nødvendig for at kunne træffe beslutning om gennemførelse af omkostningseffektive energirenoveringer, der også inddrager hensynet til indeklima, miljø og arkitektur mv. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 1.7 Styrke informations- og kommunikationsindsatsen om energirenovering og energieffektivitet i byggeriet Styrke informationsindsatsen om energieffektivitet, således at denne i højere grad understøtter energirenovering af bygninger. Udvikle nye, målrettede informationsværktøjer, hvor der lægges vægt på en alsidig belysning af energirenovering, der også inddrager indeklima, bokomfort, sundhed, arkitektoniske hensyn samt radon- og PCB-problematikkerne mv. Understøtte kommuners indsats for energieffektivisering, herunder etablering af partnerskaber om tilrettelæggelsen af informationsindsatser. Energiselskabernes spareindsats Klima-, energi- og bygningsministeren vil drøfte med energiselskaberne, hvordan deres energispareindsats kan målrettes mod eksisterende bygninger med henblik på at fremme målsætningen om, at energiforbruget i eksisterende bygninger skal reduceres. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 1.8 Målrette energiselskabernes energispareindsats Drøfte med energiselskaberne, om der kan indføres en målsætning for den andel af deres energibesparelser, der skal opnås i eksisterende bygninger.

9 Energimærkningsordningen for bygninger Klima-, energi- og bygningsministeren vil styrke energimærkningsordningen for bygninger ved at gøre ordningen mere effektiv og sikre, at den i højere grad understøtter energirenovering af bygninger. 9 Udvikle en metode til beregning og dokumentation af energibesparelser ved energirenovering. Udarbejde en plan for udvikling af data, faglige værktøjer, vejledninger mv. til fremme af energirenovering af bygninger i samarbejde med de involverede parter. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 1.9 Sikre en effektiv og målrettet energimærkningsordning for bygninger Styrke anvendelsen af energimærkningerne af bygninger via etableringen af en hjemmeside, hvor bygningsejere og lejere på grundlag af energimærkningerne kan få en alsidig belysning af energibesparelsesmulighederne i deres bygninger og konkret information og vejledning om gennemførelsen af energirenoveringer. Analyser om finansiering af energirenovering Klima-, energi- og bygningsministeren vil gennemføre analyser af vilkårene for finansiering af energirenoveringer med henblik på at sikre, at der er gode rammer for finansiering af energirenoveringer. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: Arbejde for, at kvaliteten af energimærkningerne af bygninger løbende forbedres, gennemføre regelforenklinger og reducere omkostningerne til energimærkningen Fremme gode rammer for finansiering af energirenovering Gennemføre analyser af, om boligmarkedet er tilstrækkeligt transparent, så prisdannelsen afspejler bygningernes energitilstand og dermed sikrer, at rentable energirenoveringer bevarer deres værdi, når ejendommen skal sælges. Derudover vil der blive udført analyser om hvorledes energiforhold bedre kan inddrages i bankernes eller realkreditinstitutternes lånerådgivning og værdifastsættelse af ejendomme, og mulighederne for betaling af investeringer over energiregningen. Videreføre dialogen med bygningsejere, lejere, rådgivere, håndværkere, energiselskaber, finansieringsinstitutioner og andre markedsaktører om, hvorledes energimærkningen bedst kan understøtte indsatsen for energibesparelser. Byggepolitisk strategi Klima-, energi- og bygningsministeren vil udarbejde en samlet strategi for byggeområdet for at fremme produktivitet og vækst i byggeriet. Stille baggrundsdata om bygninger fra energimærkningerne til rådighed via Energistyrelsens hjemmeside. Udarbejde vejledninger og eksempelsamlinger om, hvorledes energimærkningen kan understøtte bygningsvedligeholdelse og renovering af ejendomsporteføljer. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: Data og faglige værktøjer til energirenovering Klima-, energi- og bygningsministeren vil sikre, at bygningsejere og virksomheder får data og faglige værktøjer, som giver dem et bedre og mere sikkert beslutningsgrundlag for gennemførelse af omkostningseffektive energirenoveringer. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 1.10 Sikre bedre data og værktøjer til beslutninger om energirenovering Gennemføre en analyse af de forskellige parters behov for data, faglige værktøjer mv. til understøttelse af energirenovering af bygninger Fremlægge en byggepolitisk strategi Fremlægge en byggepolitisk strategi, der skal formulere regeringens samlede politik for byggeområdet og adressere branchens udfordringer for at medvirke til at fremme vækst, produktivitet og beskæftigelse i byggeriet.

10 10 2. Initiativer målrettet mod enfamiliehuse Bedre Bolig Klima-, energi- og bygningsministeren vil gøre det nemmere og mere overskueligt for ejere af enfamiliehuse at gennemføre energirenovering af deres boliger. Alternativer til olie- og gasfyr Klima-, energi- og bygningsministeren vil fremme anvendelsen af alternativer til olie- og gasfyr baseret på vedvarende energi. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 2.1 Fremme energirenovering i enfamiliehuse via BedreBolig-ordningen I 2014 lancere og markedsføre BedreBolig-ordningen, der bl.a. skaber én samlet indgang for boligejere til energirenovering. Ordningen udrulles gradvist på baggrund af erfaringer fra en række udvalgte kommuner. 2.2 Fremme udbredelsen af alternativer til olie- og gasfyr baseret på vedvarende energi Gennemføre demonstrationsprojekter, som afprøver løsninger, der integrerer vedvarende energi i bygninger og herunder belyser samspillet mellem omlægningen til vedvarende energi og behovet for energirenovering. 3. Initiativer målrettet flerfamiliebygninger, erhvervsbygninger og offentlige bygninger Model for gennemførelse af energirenovering i større bygninger Klima-, energi- og bygningsministeren vil med udgangspunkt i erfaringerne med ESCO-modellen udvikle og lancere en ny model for at gennemføre energirenoveringer i store bygninger, der giver bygningsejeren større sikkerhed for, at den forventede energibesparelse også opnås i virkeligheden. 3.1 Fremme energirenovering af større bygninger via udbud med garanti Lancere en model for energirenovering med garantiydelser for energibesparelser i etagebyggeri, kontorbygninger mv. og gennemføre en afprøvning af denne i en række konkrete byggeprojekter. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: Evaluere erfaringerne med modellen og vurdere behovet for en videreudvikling med henblik på at etablere et overblik over bygningers samlede energiforbrug, f.eks. visse typer af procesenergi.

11 Energirenovering i boliger i etageejendomme og erhvervslejemål Ministeren for by-, bolig- og landdistrikter vil fremme energirenovering af almene boliger, ejer- og andelsforeninger samt erhvervslejemål ved at fjerne barrierer og give beslutningstagerne et bedre og mere sikkert beslutningsgrundlag for at gennemføre energirenoveringer Fremme energirenovering af erhvervslejemål Fremlægge et lovforslag om ændring af erhvervslejeloven, der skal gøre det lettere for udlejere af ejendomme, der udelukkende er udlejet til erhverv, at indgå aftaler med lejerne om energirenovering af ejendommene og om en lejeforhøjelse, der er knyttet hertil. Ministeren for by-, bolig- og landdistrikter vil derfor: 3.2 Fremme energirenovering af almene boliger Reducere den økonomiske usikkerhed for beboerne i eksisterende alment boligbyggeri ved gennemførelse af større energirenoveringer ved at udvikle en særlig model, hvor der via boligorganisationernes dispositionsfonde kan stilles garanti for energibesparelsen som supplement til en garanti fra en teknisk rådgiver eller en evt. anden part i byggeriet. Fremme energirenoveringsindsatsen i eksisterende alment boligbyggeri via udvikling af en fleksibel, digital energirenoveringsplatform med en koordineret samling af handlingsanvisninger samt planlægnings- og beregningsværktøjer, der konkret kan bruges ved planlægningen, projekteringen, udførelsen og driften af større energibesparende foranstaltninger. Platformen udvikles i samarbejde med den almene boligsektor og vil løbende blive udbygget på baggrund af erfaringerne fra blandt andet forsøgs- og demonstrationsprojekter. 3.3 Fremme energirenovering af private udlejningsboliger og af andels- og ejerforeninger Gennemføre en kortlægning af anvendelsen af ejendomsadministratorer i private udlejningsejendomme, private andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger, herunder af i hvilket omfang der indgår aftaler om energistyring og -optimering i administrationsaftaler eller aftaler om anvendelse af energikonsulenter i eller uden for ejers eller administrators virksomhed. Drøfte med ejere og lejere, hvilke tiltag der kan gennemføres for at sikre, at energistyring og energirenovering får større fokus i forbindelse med driften af ejendomme, og i hvilket omfang dette kan tilvejebringes via administrationsaftaler. Energirenovering i offentlige bygninger Klima-, energi- og bygningsministeren vil fremme energirenovering af offentlige bygninger, således at offentlige bygninger er i front, når det gælder energirenovering. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 3.5 Fremme energieffektive offentlige bygninger Revidere cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Gennemføre analyser af hvordan energirenoveringen af statens samlede bygningsportefølje kan gennemføres mest økonomisk rentabelt og dermed belyse marginalomkostningerne ved ekstra energirenoveringer. Drøfte fastlæggelsen af nye rammer for energispareindsatsen i kommuner og regioner med KL og Danske Regioner. Understøtte tværgående samarbejde med statslige, regionale og kommunale bygningsejere med fokus på at fremme energieffektiv drift af den offentlige ejendomsportefølje. Udvikle et digitalt værktøj og en database til registrering og synliggørelse af energiforbruget i offentlige bygninger.

12 12 4. Initiativer målrettet mod en styrkelse af kompetencer og innovation til fremme af energirenovering Højne uddannelses- og kompetenceniveau Klima-, energi- og bygningsministeren vil arbejde for at højne uddannelses- og kompetenceniveauet vedrørende energirenovering i virksomheder inden for byggeriet, banker, finansieringsinstitutioner og byggemarkeder, der vejleder bygningsejere om energirenovering. Udvikling og demonstration Klima-, energi- og bygningsministeren vil fremme forskning, innovation og demonstration af energieffektive løsninger til energirenovering af bygninger. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor: 4.2 Styrke forskning, innovation og demonstration af energirenovering Understøtte etableringen af et samfundspartnerskab om innovation betegnet Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse. Partnerskabet skal i et bredt samarbejde mellem offentlige og private aktører udvikle og demonstrere løsninger til bæredygtig bygningsrenovering med mindre energi- og ressourceforbrug. 4.1 Styrke uddannelses- og kompetenceudvikling inden for energirenovering Vurdere behovet for efteruddannelse inden for energieffektivisering og vedvarende energi i byggeriet. Sikre, at der udvikles undervisningsmateriale og værktøjer til efteruddannelse af bankrådgivere, som muliggør aktiv markedsføring af finansiering af energirenovering. Sikre, at der udvikles informationsmateriale og værktøjer, som giver salgspersonalet i byggemarkeder kompetencer til at vejlede bygningsejere om energieffektive energirenoveringsløsninger. Klima-, energi- og bygningsministeren vil derfor:

13

14 14 Eksempel på energirenovering af 30 er villa Murermestervillaen er typisk fra årene , ligger ofte i bymæssig bebyggelse og har fjernvarme eller eget naturgasfyr og i nogle tilfælde oliefyr. Typisk er det énfamiliehuse eller rækkehuse i 1½ etage med kælder/krybekælder. Stuegulvet er normalt over terræn med plads til kældervinduer. De oprindelige ydermure består af blødstrøgne teglsten i gul eller rød med facadedetaljer ved f.eks. vinduer. Mange ydervægge er senere pudset op. Tagfladen har ofte kvist og evt. ovenlysvinduer. Taghældningen er ca. 45 grader og uden tagudhæng. Tit ses en karnap eller en udestue med fladt tag, der udgør en terrasse fra 1. sal. Mange har en tilbygning fra 1970 erne eller senere. I det følgende vises eksempler på typiske energirenoveringer, der kan gennemføres i en 30 er villa. Det bemærkes, at beregningerne er eksempler, som kan afvige meget fra de konkrete forhold. Forudsætningerne for beregningerne ses nederst på side Muremestervillaerne udgør en stor del af periodens ca villaer. De har ofte energimærke D-E, da en del allerede er energirenoverede

15 1 Hulmursisolering Den uisolerede hulmur efterisoleres med 75 mm isoleringsgranulat. 2 Besparelse efter finansiering kr. / år (olie)* 420 kr. / år (naturgas)* -80 kr. / år (fjernvarme)* Energibesparelse 720 kwh/år 870 kr./år (olie)* 640 kr./år (naturgas)* 500 kr./år (fjernvarme)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 340 kr./år (olie)* 110 kr./år (naturgas)* - 30 kr./år (fjernvarme)* Energibesparelse 430 kwh/år 520 kr./år (olie)* 380 kr./år (naturgas)* 300 kr./år (fjernvarme)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 270 kr./år (olie)* 130 kr./år (naturgas)* 50 kr./år (fjernvarme)* Energibesparelse 350 kwh/år 780 kr./år (el)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 650 kr./år Energibesparelse 540 kwh/år 650 kr./år (olie)* 480 kr./år (naturgas)* 380 kr./år (fjernvarme)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 430 kr./år (olie)* 260 kr./år (naturgas)* 160 kr./år (fjernvarme)* Udskiftning af cirkulationspumpe Den gamle cirkulationspumpe skal udskiftes. Der installeres en ny A-mærket cirkulationspumpe. 6 Energibesparelse Investering kwh / år kr kr. / år (olie)* kr. / år (naturgas)* kr. / år (fjernvarme)* Udskiftning af vinduer De gamle vinduer skal udskiftes på grund af nedslidning. Der monteres nye B-mærkede vinduer svarende til det forventede krav i bygningsreglementet fra Der er kun medtaget meromkostningen og den ekstra energibesparelse ved montering af B-mærkede vinduer i stedet for C-mærkede vinduer. 5 Besparelse efter finansiering kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Isolering af 30 m2 loft Isoleringen af det vandrette loft over 1. salen øges fra 100 mm til 300 mm svarende til kravet i bygningsreglementet. Der efterisoleres oppe fra tagrummet. 4 Energibesparelse Investering kwh/år kr kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Isolering af 65 m2 skrålofter og skunke Der er en udnyttet tagetage, og isoleringen ligger derfor i skråloft og skunke. Taget skal udskiftes på grund af nedslidning. Samtidigt øges isoleringen i skråloftet og skunke fra 50 mm til 300 mm svarende til kravet i bygningsreglementet. Der er kun medtaget meromkostninger til efterisoleringen. Det vil sige, at omkostningerne til vedligeholdelsen af taget ikke er medregnet Isolering af uisolerede rør, pumper etc. Der er ca. 1 m uisolerede varmerør, ventiler og cirkulationspumpe, som isoleres med 30 mm isolering. * Olie, naturgas, fjernvarme og el er et udtryk for, hvilken energiform der er regnet med i eksemplerne. Læs mere under Forudsætninger på side 17.

16 16 Strategi for energirenovering af bygninger

17 17 Pakkeløsninger og forudsætninger Pakkeløsning 1 / Energiløsning 1 2 og 3 Der gennemføres en samlet pakkeløsning i forbindelse med vedligeholdelsen af taget, som består af hulmursisolering og efterisolering af skråloft, skunke og loft. Der er kun medtaget meromkostningen til hulmursisolering og efterisolering af skråloft, loft og skunk. Det vil sige, at omkostninger til vedligeholdelsen af taget ikke er medregnet. Pakkeløsning 2 / Energiløsning og Der gennemføres en samlet pakkeløsning i forbindelse med vedligeholdelsen af taget og udskiftningen af vinduer. Pakkeløsningen består af hulmursisolering, efterisolering af skråloft, skunke og loft, montering af B-mærkede vinduer, rørisolering og udskiftning af ældre cirkulationspumpe til ny A-mærket pumpe. Der er kun medtaget meromkostningen til hulmursisolering, efterisolering af skråloft, loft og skunk samt meromkostningen og den ekstra energibesparelse ved montering af B-mærkede vinduer i stedet for C-mærkede vinduer. De fulde omkostninger til cirkulationspumpen og rørisolering er medtaget. Energibesparelse Investering kwh/år kr kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Besparelse efter finansiering kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Energibesparelse Investering kwh/år kr kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Besparelse efter finansiering kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* 6 Forudsætninger Huset er på 130 m2 med hulmur og termoruder. I eksemplerne med olie- eller gasforsyning er der regnet med, at huset har en ældre olie- eller gaskedel. Finansiering Der er regnet med, at alle omkostninger betales af et 20-årigt fast forrentet realkreditlån på 1 mio. kr. med afdrag (2,5 % obligationslån). Stiftelsesomkostninger mv. er medregnet. Energipriser Olie: 11,50 kr./liter Naturgas: 9,25 kr./nm3 Fjernvarme: 0,70 kr./kwh El: 2,25 kr./kwh Der regnes ikke med nettoprisstigning på energi. Energibesparelserne er baseret på energiløsningerne fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Besparelsen efter finansiering udgør energibesparelsen minus renter og afdrag til lånet efter skat. * Olie, naturgas, fjernvarme og el er et udtryk for, hvilken energiform der er regnet med i eksemplerne.

18 18 Eksempel på energirenovering af 60 er villa Huse fra perioden fra er typisk fritliggende i 1 plan eller opført som kæde-/rækkehuse. De er typisk uden kælder. De ses også som 1½-planshus, hvor gavlen på 1. sal er tilbagetrukket med plads til en indbygget terrasse eller kæde/ rækkehuse i 2-3 plan. Der er opført ca huse i perioden, og typehusene udgør en betydelig andel. De er ofte energirenoverede med f.eks. efterisolering af loft og nye vinduer og har typisk et energimærke D-E. I det følgende vises eksempler på typiske energirenoveringer, der kan gennemføres i en 60er villa. Det bemærkes, at beregningerne er eksempler, som kan afvige meget fra de konkrete forhold. Forudsætningerne for beregningerne ses nederst på side 21. Taget er normalt i eternit med lav hældning og stort tagudhæng. Husenes form er ofte et rektangel evt. med en vinkel. Facaden er tit en kombination af gule maskinteglsten med lette træpartier mellem 1-fags-facadevinduerne, der er uden poster og sprosser. Huse fra perioden ligger typisk i bymæssig bebyggelse og opvarmes normalt med eget naturgasfyr eller fjernvarme

19 1 Isolering af 130 m² loft Taget skal vedligeholdes på grund af nedslidning. Samtidig øges isoleringen fra 100 til 300 mm, svarende til kravet i bygningsreglementet. Der er i regneeksemplet kun medtaget meromkostninger til efterisoleringen. Det vil sige, at omkostningerne til vedligeholdelsen af taget ikke er medregnet. 2 Energibesparelse 430 kwh/år 520 kr./år (olie)* 380 kr./år (naturgas)* 300 kr./år (fjernvarme)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 270 kr./år (olie)* 130 kr./år (naturgas)* 50 kr./år (fjernvarme)* Energibesparelse 350 kwh/år 780 kr./år (el)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 650 kr./år Energibesparelse 540 kwh/år 650 kr./år (olie)* 480 kr./år (naturgas)* 380 kr./år (fjernvarme)* Investering kr. Besparelse efter finansiering 430 kr./år (olie)* 260 kr./år (naturgas)* 160 kr./år (fjernvarme)* Energibesparelse Investering kwh/år (varme) kr. 440 kwh/år (merforbrug af el) kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* kr./år (merforbrug af el) Besparelse efter finansiering kr./år (olie)* -580 kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Isolering af uisolerende rør, pumper etc. 1 m uisoleret varmerør, ventiler og cirkulationspumpe, som isoleres med 50 mm isolering. 5 Besparelse efter finansiering kr./år (olie)* 720 kr./år (naturgas)* 120 kr./år (fjernvarme)* Udskiftning af cirkulationspumpe Den gamle cirkulationspumpe skal udskiftes. Der installeres en ny A-mærket cirkulationspumpe. 4 Energibesparelse Investering kwh/år kr kr./år (olie)* kr./år (naturgas)* kr./år (fjernvarme)* Udskiftning af vinduer De gamle vinduer skal udskiftes på grund af nedslidning. Der monteres nye B-mærkede vinduer svarende til det forventede krav i bygningsreglementet efter Der er kun medtaget meromkostningen og den ekstra energibesparelse ved montering af B-mærkede vinduer i stedet for C-mærkede vinduer Etablering af ventilationsanlæg Der installeres mekanisk ventilation med varmegenvinding. Løsningen har isoleret set dårlig økonomi for alle forsyningsformer bortset fra olie. Men der er forbedringer af indeklima ved løsningen. * Olie, naturgas, fjernvarme og el er et udtryk for, hvilken energiform der er regnet med i eksemplerne. Læs mere under Forudsætninger på side 21.

20 20

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigsnæsvej 71 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-020867 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grævlingens Kvarter 8 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2022. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ulslevvej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024095 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 13 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalumvej 97 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-075312 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere