Kapitel 8. Bilag. Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte s Arbejdsblad K5 Kedelværdier s. 8005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 8. Bilag. Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte s. 8003. Arbejdsblad K5 Kedelværdier s. 8005"

Transkript

1 Anhang.fm Page 8001 Wednesday, February 1, :56 PM Kapitel 8 Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte s Arbejdsblad K5 Kedelværdier s Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel s Arbejdsblad K8 Vandbehandling til varmeanlæg s Arbejdsblad K12 Sikkerhedsteknisk udstyr ifølge DIN 4751, del 2 s Arbejdsblad K13 DVGW-arbejdsblad W 551, Tekniske foranstaltninger til reduktion af legionellabakterier i nye anlæg DVGW-arbejdsblad W 552, Tekniske foranstaltninger til reduktion af legionellabakterier, sanering og drift s Katalog varmeteknik 2006/1 Del

2 Anhang.fm Page 8002 Wednesday, February 1, :56 PM 8002 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

3 01_Arbeitsblatt_K3_Teil1.fm Page 8003 Monday, January 30, :48 PM Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte Informationsblad nr. 1 Korrosion via halogenkulbrinte Marts udgave fra november 1995 BDH ser sig foranlediget til at oplyse om den fare, der kan opstå via halogenkulbrinte i forbrændingsluften til varmeanlæg. Dette informationsblad giver en oversigt over skadebillede, skadeårsag og halogenforbindelsernes oprindelse. Samtidig gives der oplysning om muligheden for at forebygge skader på grund af halogenkulbrinte under anlægsprojekteringen. Informationsbladet tager ikke stilling til ansvarsforholdet i relation til opførte anlæg. Det tyske varmeindustriforbund (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, BDH) 1. Skadebillede Ved drift af kedler i rum, hvor luften indeholder halogenforbindelser, observeres korrosionsskader fortrinsvis ved gasfyr der skyldes rustangreb på de berørte metalflader. Alt metallisk materiale (inkl. rustfrit stål) angribes heraf. Forbindelserne forekommer primært i fyrboksen og på hedefladerne, men også på metaller i området omkring røggasstudse, forbindelsesstykker (røggasrør) og skorstene. I særligt alvorlige tilfælde er der endda observeret forekomster af korrosion uden for kedlerne. Varmeanlæggets funktion forstyrres ikke umiddelbart som følge af den angrebne metalflade, og anlægget er også funktionsdygtigt fremover. Alligevel bør problemet søges afhjulpet. Desuden bør det naturligvis forventes, at anlægget på et eller andet tidspunkt vil bryde ned som følge af yderligere spredning af korrosionsangrebet. Principielt indskrænker den beskrevne proces sig ikke til gasfyrede varmeanlæg; den forekommer også i oliefyringsanlæg og formodentlig også i kulfyrede anlæg. På grund af de divergerende driftsbetingelser for disse anlæg spiller der her også andre faktorer ind. Formodentlig er denne type skade også optrådt tidligere i varmeanlæg, men er ikke blevet korrekt identificeret. Det er nemt med sikkerhed at konstatere årsagen til den beskrevne korrosion: I alle tilfælde indeholder rusten chloridioner og i givet fald fluorioner i vekslende mængder alt efter tilfældets alvorlighed. 2. Skadeårsag Årsagerne til de beskrevne forekomster af korrosion er letflygtige halogenforbindelser, som føres ind med forbrændingsluften. Da de specielle og tilmed vekslende betegnelser for disse stoffer kun siger specialister noget, anvendes der her og i det følgende kun udtrykket halogenforbindelser. For yderligere oplysninger om hvilke fluor- og chlorforbindelser det detaljeret drejer sig om, og hvor de stammer fra, henvises til tabellen på næste side. I flammen dannes der af disse halogenforbindelser, som er bragt ind med forbrændingsluften, en meget aggressiv saltsyre og i givet fald flussyre, der selv ved meget lav koncentration af de skadelige stoffer i luften kan opkoncentrere sig i varmeanlægget. Her skal det bemærkes, at små mængder syre forbliver aktive over længere tid, således at en enkelt belastning i uheldigste fald er tilstrækkelig til at udløse korrosionen. Man skal være opmærksom på begge indvirkninger, når skadeårsager søges klarlagt. Ved forbrænding af forurenet fyringsolie, f.eks. ved tilsætning af spildolie, er der ligeledes set chloridskader. Katalog varmeteknik 2006/1 Del

4 01_Arbeitsblatt_K3_Teil1.fm Page 8004 Monday, January 30, :48 PM Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte 3. Halogenforbindelsernes oprindelse Halogenforbindelser anvendes i industrien, i tekstiler og også i husholdningsprodukter. Ved et sammenfald af flere uheldige faktorer kan det forekomme, at disse medvirker i forbrændingen. Nedenstående tabel angiver de hidtil kendte, primære kilder. I praksis er de forskellige opløsningsmidler, der anvendes til rengøring og i lim eller maling, vigtige. Kemiske rensninger og affedtningsbade såvel som gulvlim og andet kommer også på tale som kilder til halogenforbindelser. Nymaling i fyrrum kan afgive nok halogenforbindelser til at ødelægge et anlæg. I henhold til oplysninger fra sammenslutningen af tyske maler- og lakeringshåndværkere skal det dog bemærkes, at bygningslak og bygningsmaling produceret i Tyskland i mange år er blevet fremstillet uden halogenerede kulbrinter. Det samme gælder for bygningslim. Ved male- og lakeringsarbejde kan der kun opstå frie halogenforbindelser i de sjældne tilfælde, hvor der bruges chloret kulbrinteholdige farveog lakfjernere eller chloret kulbrinteholdige limfjernere. CFC-holdige lakker eller lim på spraydåse anvendes så godt som aldrig af professionelle håndværkere. Blegevand (klorin), der ofte benyttes til desinfektion og rengøring, er også påvist som årsag til den beskrevne korrosion. Til sidst skal også nævnes saltsyre, der sommetider bruges til bejdsnings- og rengøringsformål, og som kan forårsage skade, hvis dampene kommer ind i fyrboksen. 4. Fremgangsmåde i tilfælde af skade P.t. findes der ingen egentlig mulighed for at fjerne halogenforbindelserne fra forbrændingsluften, før den tilføres forbrændingen. Den bedste løsning er i hvert tilfælde at lokalisere kilderne til halogenkulbrinterne og fjerne dem. Hvis dette ikke er muligt, skal forbrændingsluften tilføres fra områder, der ikke er forurenet med halogenkulbrinter. Yderligere oplysninger kan fås hos kedelproducenten. Eksempler på kilder til chlorede kulbrinter: Industrielle kilder Kemiske renserier Affedtningsbade Trykkerier Kølemaskiner Kilder i husholdningen Rengørings- og affedtningsmidler Hobbyrum Opløsningsmidler og fortyndere Spraydåser Trichlorethylen, tetrachlorethylen, fluoriderede kulbrinter Perchlorethylen, trichlorethylen, methylenchlorid Trichlorethylen Methylchlorid, trichlorflourmethan, dichlordifluormethan Perchlorethylen, methylchloroform, trichlorethylen, methylenchlorid, carbontetrachlorid, saltsyre Forskellige chlorede kulbrinter CFC (frigener) Dette er ikke en fuldstændig liste Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

5 i i 04.fm Page 8005 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Røggasanalyse 100 C 90 middelværdi Kedeltemperatur, / / / / / 40 C Systemtemperatur Røggastemperatur i C Generelt Kedelvirkningsgrad defineres som forholdet mellem afgiven effekt (varmeeffekt) og tilført effekt (belastning). Kedelvirkningsgraden refererer som udgangspunkt til den nominelle kedeleffekt og måles dermed ved kontinuerlig regulering og drift af anlægget. For kedler med en samlet effekt på over 70 kw kræves, i Tyskland, en opdeling af den afgivne effekt på flere kedler eller anvendelse af trinløse eller flertrinsanlæg. Der tages højde for dette krav i forhold til de relevante kedler ved visning af flertrinsdrift. I dette tilfælde opnås der i Strålingstab q B er den procentdel af belastningen, der i kedlens stilstandsperiode dvs. brænderstilstandsperioden, mens kedlen tilkobles afgives over dennes overflade til den omgivende luft på grund af stråling og konvektion. Ud over dette forekommende strålingstab indgår der i varmetabet i stilstandsperioden Røggastemperatur t AG visningen af kedelvirkningsgraden for dellast (trin 1) og fuldlast (trin 1 og 2) forskellige kurver. I forbindelse med måling af dellastkurven indstilles kedlen hermed som regel til 60 % af den nominelle kedeleffekt og køres pr. definition i kontinuerlig drift. I modsætning til kedler med brændere uden blæser er det for kedler med blæseluftbrændere muligt at indstille kedeleffekten ved brænderen. For også at kunne redegøre for kedelvirkningsgraden ved kedeleffekter, der afviger fra den nominelle kedeleffekt, vises her ud over den også afkøling af kedlen som følge af det kontinuerlige skorstenstræk dvs. på grund af de derved forekommende indre cirkulationstab. For kedler med brænder uden blæser (atmosfæriske gaskedler) indstilles der til måling af varmetab i stilstandsperioden på prøvestanden et skorstenstræk på 3 Pa. De Røggastemperaturen er den temperatur, der måles i målepunktet bag kedlen. Den afhænger af kedeltemperaturen, den indstillede kedeleffekt (belastning) samt kedlens rensningstilstand. De anførte måleværdier refererer som udgangspunkt til den rensede kedel og er gældende for den stationære tilstand (konstant kedeltemperatur). For at tage højde for de nævnte afhængigheder er røggastemperaturen på den ene side angivet afhængig I efterfølgende arbejdsblad er den kedelspecifikke analyse af - kedelvirkningsgrad - strålingstab q B - røggastemperatur t AG opstillet som middelværdier for alle kedelstørrelser i en Buderus kedelserie. Analyserne er gengivet grafisk afhængigt af kedlens middeltemperatur eller kedlens returtemperatur, således at de tilsvarende værdier for alle kedlens mulige driftstilstande kan aflæses ved hjælp af nedenstående diagram. Det nævnte diagram gengiver sammenhængen mellem udetemperatur eller den derved opnåede varmekredsbelastning og anlægsvandets eller kedlens middeltemperatur. Dermed kan de relevante data for forskellige dimensionsgivende temperaturer (maks. anlægstemperaturer) aflæses på følgende diagrammer. kedeltemperaturafhængige kedelvirkningsgrad kedelvirkningsgraden afhængig af den indstillede kedeleffekt (belastning). Målingerne gennemførtes alle ved en varmekredsdimensionering på 80/60 C svarende til en middelkedeltemperatur på 70 C. Denne kurves enkelte værdier svarer dermed til det relevante højre endepunkt i det enkelte diagram afhængigt af kedeltemperaturen. viste værdier er som regel beregnet uden røgspjæld. For kedler med blæseluftbrænder indstilles udgangstrykket ved røgstudsen, så det svarer til det nødvendige udgangstryk. Forbrændingen indstilles i henhold til EN 303. af kedeltemperaturen og på den anden side af belastningen. Analogt med kedelvirkningsgraden opnås ved visningen afhængig af kedeltemperaturen ved totrinsdrift to kurver. Katalog varmeteknik 2006/1 Del

6 04.fm Page 8006 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano G334 Logano G334 dobbeltkedelanlæg Diagram 01: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 04: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 02: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur + røggastemperatur målt efter strømningssikringen Diagram 05: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur + røggastemperatur målt efter strømningssikringen Diagram 03: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C + røggastemperatur målt efter strømningssikringen Diagram 06: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C + røggastemperatur målt efter strømningssikringen 8006 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

7 04.fm Page 8007 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano GE434 Logano GE315 Diagram 07: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 10: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 08: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur + røggastemperatur målt efter strømningssikringen Diagram 11: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 09: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C + røggastemperatur målt efter strømningssikringen Diagram 12: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Katalog varmeteknik 2006/1 Del

8 04.fm Page 8008 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano GE515 Logano GE615 Diagram 13: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 16: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 14: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 17: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 15: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Diagram 18: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C 8008 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

9 04.fm Page 8009 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano SE425 Logano SE635 Diagram 19: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 22: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Strålingstab q B Røggastemperatur t AG 0,4 200 Strålingstab i % 0,3 0,2 0,1 fuldlast dellast 60% Røggastemperatur i C 0, Middeltemperatur i C Diagram 20: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 23: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Virkningsgrad i % Røggasstemperatur i C Belastning i % Diagram 21: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Diagram 24: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Katalog varmeteknik 2006/1 Del

10 04.fm Page 8010 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano SE735 Logano SK425 Diagram 25: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 28: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 26: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 29: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 27: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Diagram 30: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C 8010 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

11 04.fm Page 8011 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano SK635 Logano SK735 Diagram 31: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 34: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 32: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 35: Varmetab i stilstandsperioden og røggastemperatur afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 33: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Diagram 36: Kedelvirkningsgrad og røggastemperatur afhængigt af belastningen ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Katalog varmeteknik 2006/1 Del

12 04.fm Page 8012 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano S825L / S825L LN Logano plus SB315 Diagram 37: Kedelvirkningsgrad afhængigt af belastning Diagram 40: Kedelvirkningsgrad afhængigt af belastning (middelværdier for serien) Diagram 38: Røggastemperatur afhængigt af belastning Diagram 41: Røggastemperatur afhængigt af belastning (middelværdier for serien) Diagram 39: Strålingstab afhængigt af kedeleffekt ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Diagram 42: Strålingstab afhængigt af middeltemperaturen for kedelvandet (middelværdier for serien) 8012 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

13 04.fm Page 8013 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano plus SB615 Logano plus SB735 Diagram 43: Kedelvirkningsgrad afhængigt af belastning (middelværdier for serien) Diagram 46: Kedelvirkningsgrad afhængigt af belastning (middelværdier for serien) Diagram 44: Røggastemperatur afhængigt af belastning (middelværdier for serien) Diagram 47: Røggastemperatur afhængigt af belastning (middelværdier for serien) Diagram 45: Strålingstab afhængigt af middeltemperaturen for kedelvandet (middelværdier for serien) Diagram 48: Strålingstab afhængigt af middeltemperaturen for kedelvandet (middelværdier for serien) Katalog varmeteknik 2006/1 Del

14 04.fm Page 8014 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano plus GE315 Logano plus GE515 Diagram 49: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 52: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 50: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 53: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 51: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 54: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur 8014 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

15 04.fm Page 8015 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano plus GE615 Logano plus GB434 Diagram 55: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 58: Kedelvirkningsgrad afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 56: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 59: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 57: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 60: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Katalog varmeteknik 2006/1 Del

16 04.fm Page 8016 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano plus GB302 Logano med kondenserende gas-varmeveksler SE635 Diagram 61: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 64: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 62: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 65: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 63: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 66: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur 8016 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

17 04.fm Page 8017 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano med kondenserende gas-varmeveksler SE735 Logano SB825L / SB825L LN Diagram 67: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 70: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 68: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 71: Røggastemperatur afhængigt af belastning Diagram 69: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 72: Strålingstab afhængigt af kedeleffekt ved en middeltemperatur for kedelvandet på 70 C Katalog varmeteknik 2006/1 Del

18 04.fm Page 8018 Wednesday, February 1, :24 PM Arbejdsblad K5 Logano GE315 med varmeveksler til kondenserende oliekedel Logano GE515 med varmeveksler til kondenserende oliekedel Diagram 73: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 76: Kedelvirkningsgrad afhængigt af returtemperatur Diagram 74: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 77: Røggastemperaturer og returtemperaturer afhængigt af belastning Diagram 75: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur Diagram 78: Strålingstab afhængigt af kedelvandets middeltemperatur 8018 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

19 06.fm Page 8019 Wednesday, February 1, :52 PM Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel Generelt Et varmeanlægs korrekte funktion samt dets driftsøkonomi afhænger i afgørende grad af en hensigtsmæssig hydraulisk og reguleringsteknisk kobling. Det er desuden vigtigt, at kedlen arbejder i den driftsart, som den er konstrueret til. De hertil knyttede anvisninger afhænger af kedlens konstruktion, størrelse (nominel effekt), driftsart og andre anlægsspecifikke data. De nedenfor anførte driftsbetingelser indgår i garantibetingelserne for Buderus kedler. Eksempler på koblinger skal forstås som projekteringsmateriale. Kondenserende kedler, kedler i det lille og mellemste ydelsesområde Alt efter kedlens type, dens anvendelsesområde og de lokale, anlægsspecifikke forhold skal nedenstående krav overholdes: Driftsbetingelser, kedel Min.cirk. vandmængde Min.-kedeltemperatur Driftsafbrydelse (fuldstændig frakobling af kedlen ) Varmekredsregulering med blandeventil 1) I forbindelse med et Logamatic instrumentpanel til glidende lavtemperaturdrift Min.-returtemperatur Øvrige Kondenserende kedel Logano plus GB kw GB kw 600 l/h 700 l/h Ingen krav SB315 SB615 SB735 Ingen krav Ingen krav Kedel med Buderus Logamatic instrumentpanel Logano GE315 SE425 Logano plus GE315 Intet krav, dog fordelagtig ved lavtemperaturvarmesystemer, f.eks. varmesystemdimensionering 55/45 C Påkrævet ved: Gulvvarmesystemer 1) En varmekredsregulering med blandeventil forbedrer reguleringsforholdene og anbefales især ved anlæg med flere varmekredse 2) Hvis det ikke er muligt at opnå indflydelse på vandkredsene (pumper, blandeventiler) eller indflydelse på en kedelshunt (regulering af fremløbstemperaturen) via instrumentpanelet, så skal der med tilkoblet brænder opnås en driftstemperatur på 50 C inden for 10 minutter ved begrænsning af vandmængden Gassens beskaffenhed ved gasfyring ifølge arbejdsblad G 260/1 Katalog varmeteknik 2006/1 Del

20 06.fm Page 8020 Wednesday, February 1, :52 PM Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel Driftsbetingelser, kedel Kedel med konstant kedeltemperatur Min.cirk. vandmængde Min.-kedeltemperatur Driftsafbrydelse (fuldstændig frakobling af kedlen ) Varmekredsregulering med blandeventil 1) Min.-returtemperatur I forbindelse med et Logamatic instrumentpanel til konstant kedeltemperatur, f.eks. Logamatic 2101 eller 4212 eller som supplement til ekstern regulering Logano G334 Logano GE315 SE425 Logano plus GE315 Ingen krav 65 C 3) Muligt, hvis der efter driftsafbrydelsen er minimum tre timer med varmeproduktion 55 C 3) Ved gasfyring, modulerende < 60 % dellast 65 C Påkrævet Påkrævet ved: Anlæg med stort vandvolumen: >15 l/kw 55 C Ingen krav Øvrige Ved drift med totrins oliebrændere og gasblæsebrændere: Dellast skal indstilles til 60 %. 1) En varmekredsregulering med blandeventil forbedrer reguleringsforholdene og anbefales især ved anlæg med flere varmekredse 2) Hvis det ikke er muligt at opnå indflydelse på varmekredsene (pumper, blandeventiler) eller indflydelse på en kedelshunt (regulering af fremløbstemperaturen) via instrumentpanelet, så skal der med tilkoblet brænder opnås en driftstemperatur på 50 C inden for 10 minutter ved begrænsning af vandmængden 3) Indstilling af drifttermostat: Ved drift med tilkoblet brænder er det nødvendigt inden for 10 minutter at opnå minimumstemperaturen for kedelvand i kedlen gennem passende tiltag, f.eks. ved begrænsning af vandmængden, og holde denne som min.-temperatur Gassens beskaffenhed ved gasfyring ifølge arbejdsblad G 260/ Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

21 06.fm Page 8021 Wednesday, February 1, :52 PM Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel Driftsbetingelser, kedel Kedel med varmeveksler til kondenserende oliekedel Kedel med varmeveksler til kondenserende oliekedel Logano GE315 GE515 Min.cirk. vandmængde Min.-kedeltemperatur Driftsafbrydelse (fuldstændig frakobling af kedlen ) Varmekredsregulering med blandeventil 1) I forbindelse med et Logamatic instrumentpanel til glidende lavtemperaturdrift Ingen krav Ingen krav Min.-returtemperatur Driftstemperaturer sikres med Logamatic instrumentpanel 1) Automatisk via Logamatic instrumentpanel Intet krav, dog fordelagtig ved lavtemperaturvarmesystemer, f.eks. varmesystemdimensionering 55/45 C Ingen krav Øvrige Påkrævet ved: Gulvvarmesystemer Min.- vandmængde, varmeveksler til kondenserende kedel: 400 l/h ved GE l/h ved GE515 Kedlens maksimale røggastemperatur: 300 C Maks. afgangstemperatur for vand (varmeveksler): 80 C Maks. indstilling ved sikkerhedstermostat (røgafgang): 120 C I forbindelse med et Logamatic instrumentpanel til konstant kedeltemperatur, f.eks. Logamatic 2101 eller 4212 eller som supplement til ekstern regulering Logano GE315 GE515 Ingen krav 60 C 2) Påkrævet Ingen krav Mulig, hvis der efter driftsafbrydelsen er minimum tre timer med varmeproduktion. Min.- vandmængde, varmeveksler til kondenserende kedel: 400 l/h ved GE l/h ved GE515 Kedlens maksimale røggastemperatur: 300 C Maks. afgangstemperatur for vand (varmeveksler): 80 C Maks. indstilling ved sikkerhedstermostat (røgafgang): 120 C 1) Hvis det ikke er muligt at opnå indflydelse på varmekredsene (pumper, blandeventiler) eller indflydelse på en kedelshunt (regulering af fremløbstemperaturen) via instrumentpanelet, så skal der med tilkoblet brænder opnås en driftstemperatur på 50 C inden for 10 minutter ved begrænsning af vandmængden 2) Indstilling af drifttermostat: Ved drift med tilkoblet brænder er det nødvendigt inden for 10 minutter at opnå minimumstemperaturen for kedelvand i kedlen gennem passende tiltag, f.eks. ved begrænsning af vandmængden, og holde denne som min.-temperatur Katalog varmeteknik 2006/1 Del

22 06.fm Page 8022 Wednesday, February 1, :52 PM Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel Logano GE434 Logano plus GB434 Logano GE515 GE615 Logano plus GE515 5) GE615 5) Logano SE625/SE635 SE725/SE735 Logano plus SE625/SE635 5) SE725/SE735 5) Logano SK425 SK625/SK635 SK725/SK735 Brænder, 2-trins Driftsbetingelser, kedel Min.-returtemperatur i C Ved oliefyring Ved gasfyring 1) Brænder, modulerende Brænder, 2-trins Brænder, modulerende Vandmængde Min.-kedeleffekt på trin 1 (grundlast) I forbindelse med et Logamatic instrumentpanel til glidende lavtemperaturdrift Alternativ ) - - 2) 60 Logano S815L/S825L Logano plus SB815L/SB825L 5) 6) 7) Ved driftsafbrydelse Driftstemperaturer ved varmeproduktion med tilkoblet brænder 1) Gassens beskaffenhed ifølge arbejdsblad G 260/1 2) Min.brændereffekt, modulerende 60 % 3) Hvis det ikke er muligt at opnå indflydelse på varmekredsene (pumper, blandeventiler) eller indflydelse på en kedelshunt via Logamatic instrumentpanelet, så skal der med tilkoblet brænder opnås en fremløbstemperatur på 50 C inden for 10 minutter, og denne skal holdes som min.-temperatur, f.eks. ved begrænsning af vandmængden. Forslag til hydraulisk kobling 4) Hvis det ikke er muligt at opnå indflydelse på varmekredsene (pumper, blandeventiler) eller indflydelse på en kedelshunt via Logamatic instrumentpanelet, så skal der med tilkoblet brænder opnås en fremløbstemperatur på 70 C inden for 10 minutter, og denne skal holdes som min.- temperatur, f.eks. ved begrænsning af vandmængden. Forslag til hydraulisk kobling 5) Ikke i forbindelse med oliebrænder 6) Den maksimale vandmængde via den integrerede kondenserende varmeveksler udgør 160 m 3 /h. Hvis den nominelle delvandstrøm er større, kan der kun føres en delstrøm via varmeveksleren. For at opnå optimal energiudnyttelse bør man ikke gå under en delvolumenstrøm på 10 %. 7) Min.-returtemperatur for kedelretur % Intet krav Frakobling af kedlen sker automatisk via Logamatic instrumentpanelet Frakobling af slavekedel er mulig ved flerkedelanlæg Driftstemperaturerne sikres via den reguleringsfunktion, der hører til kedlen Driftstemperaturerne sikres via den reguleringsfunktion, der hører til Logamatic instrumentpanelet 3) Driftstemperaturerne sikres via den reguleringsfunktion, returregulering, der hører til kedlen/ Logamatic instrumentpanel 4311 Funktion i Logamatic instrumentpanelet er under forberedelse 4) Leveringsstart ved henvendelse Kedelspecifikke driftsbetingelser kan indstilles af serviceteknikeren fra Buderus 8022 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

23 06.fm Page 8023 Wednesday, February 1, :52 PM Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel Logano GE434 Logano plus GB434 Logano GE515 GE615 Logano plus GE515 4) GE615 4) Logano SE625 / SE635 SE725/SE735 Logano plus SE625/SE635 4) SE725/SE735 4) Logano SK425 SK625 / SK635 SK725/SK735 Brænder, 2-trins Driftsbetingelser, kedel Min.-returtemperatur i C Ved oliefyring Ved gasfyring 1) Brænder, modulerende Brænder, 2-trins Brænder, modulerende Vandmængde Min.-kedeleffekt på trin 1 (grundlast) I forbindelse med et Logamatic instrumentpanel til konstant kedeltemperatur, f.eks. Logamatic eller 4212 eller som supplement til ekstern regulering Alternativ ) - - 3) 60 Logano S815L/S825L Logano plus SB815L/SB825L 5) 6) 7) Driftstemperaturer ved varmeproduktion med tilkoblet brænder 1) Gassens beskaffenhed ifølge arbejdsblad G 260/1 2) Ved drift med tilkoblet brænder er det nødvendigt inden for 10 minutter at opnå minimumstemperaturen for kedelvand i kedlen gennem passende tiltag, f.eks. reduktion af vandmængden, og holde denne som min.-temperatur 3) Minimumsbrændereffekt, modulerende 60 % 4) Ikke i forbindelse med oliebrænder, olie/gas-kombibrænder, se tekst 5) Ikke i forbindelse med oliebrænder 6) Den maksimale vandmængde via den integrerede kondenserende varmeveksler udgør 160 m 3 /h. Hvis den nominelle volumenstrøm er større, kan der kun føres en delstrøm via varmeveksleren. For at opnå optimal energiudnyttelse bør man ikke gå under en delvolumenstrøm på 10 %. 7) Min.-returtemperatur for kedelretur. % Intet krav Frakobling af slavekedel er mulig ved flerkedelanlæg Driftstemperaturerne sikres via den reguleringsfunktion, der hører til kedlen Ved driftsafbrydelse Driftsfremløbstemperatur ved 2) : oliefyring 50 C gasfyring 60 C Min.-kedeltemperatur ved: oliefyring 65 C gasfyring 70 C Min.-kedeltemperatur ved 2) : oliefyring 65 C gasfyring 70 C Min.-kedeltemperatur 70 C Kondenserende kedel Logano plus GE315, GE515, GE615, SE625, SE725 og SB815 i forbindelse med olie/gas-kombibrændere: Olie/gas-kombibrændere kan anvendes med fyringsolie, hvis følgende driftsbetingelser er opfyldt: Min.-returtemperatur for den kondenserende varmeveksler ved oliedrift min. 60 C Der kræves omhyggelig rengøring af varmeveksleren, når der skiftes brændsel fra fyringsolie til naturgas. Kun kortvarig drift (< 4 uger pr. fyringsperiode) Kondensvandet, der samler sig i aftræksrøret ved oliedrift, skal bortledes og neutraliseres separat. Bemærk: Neutraliseringsanlæggene NE 1.1 og NE 2.0 er ikke egnede til neutralisering af det ansamlede kondensvand ved oliedrift. Desuden skal der tages højde for følgende betingelser: Dimensionering af kedelshuntpumpen ved kedler med en min.-returtemperatur i bypass, såfremt en sådan pumpe er påkrævet, foregår på grundlag af en temperaturdifference på K Driftsbetingelser olie/gas-specialkedel ved biogasforbrænding Logano GE315 - GE615, SE425 - SE725 Følgende driftsbetingelser skal overholdes: Drift af kedel skal foregå med konstant temperatur uden driftsafbrydelse, Min. returtemperatur over dugpunktet - her min. 60 C, det vil sige returtemperaturforhøjelse, Kedeltemperatur min. 75 C, regelmæssig rengøring og service, eventuelt kemisk rengøring med efterfølgende konservering, Brænder. På baggrund af den store agressivitet, der afviger fra punkt 8.5 i vores almindelige salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, udgør garantien to år. Katalog varmeteknik 2006/1 Del

24 06-K8.fm Page 8024 Tuesday, February 7, :30 AM Arbejdsblad K8 Vandbehandling til varmeanlæg Krav til vandkvaliteten for dampkedler med op til 1 bar overtryk (mættet damp) Råvand til anlæg med samlet kedeleffekt Fødevand Kedelvand Q 200 kw Q > 200 kw Jordalkalier i alt mol/m 3 intet krav 1) 0,015 0,015 ph-værdi > 9,0 > 9,0 10,5-12 Syrekapacitet K S 8,2 mol/m Ilt (O 2 ) mg/l < 0,1 < 0,1 Kulsyre, bundet (CO 2 ) mg/l < 25 < 25 Manganindhold (Mn VII Mn II) som KMn O 4 mg/l < 10 < 10 Olie, fedt mg/l < 3 ikke påviseligt Phosphat (PO 4 ) mg/l Ledningsevne ved 25 C µs/cm < 5000 Tæthed o Be 0,1-0,25 1) Der kan anvendes ubehandlet vand fra den lokale vandforsyning. Til beskyttelse af kedlen anbefales der dog vandbehandling. Retningslinjer for vandkvalitet Retningslinje VDI 2035 Forebyggelse af skader i varmtvandsanlæg BDH-anbefaling Forebyggelse af skader gennem dannelse af kedelsten i varmtvandsanlæg Buderus Håndbog i varmeteknik Note I tilfælde af problemer med vandbehandling kan det anbefales at kontakte en autoriseret installatør. Ved henvendelse til Buderus fås henvisninger til kompetente samarbejdspartnere samt produktoplysninger Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

25 06-K8.fm Page 8025 Tuesday, February 7, :30 AM Arbejdsblad K8 Vandbehandling til varmeanlæg Generelt Bemærk: Hos Buderus fås et mobilt vandbehandlingsanlæg til rå- og spædevand i varmeanlæg. Henvendelse bedes rettet til en af vores afdelinger, hvis du ønsker at gøre brug af denne tjeneste. Enhver varmemester skal tage højde for, at der ikke findes rent vand som medium til varmeoverførsel. Følgelig skal der ofres særlig opmærksomhed på vandkvaliteten, vandbehandlingen og især den løbende vandovervågning for at sikre en økonomisk og fejlfri drift af anlægget. I den forbindelse skal man ikke kun se vandbehandlingen til varmeanlæg som et middel til fejlfri drift, men også som et middel til energibesparelse og værdifastholdelse af hele anlægget. Dermed er vandbehandling en væsentlig faktor til forøgelse af driftsøkonomien, funktionssikkerheden, levetiden og ikke mindst bevarelse af den kontinuerlige drift af et varmeanlæg. Begreber Kravene i VDI-retningslinjen 2035, arbejdsblad 1, udgave september 1994, gælder for varmeanlæg med forskriftsmæssige driftstemperaturer på op til 100 C. Kedelsten Når der opstår kedelsten, dannes der en fastklæbende belægning på overflader i anlægget. Belægningerne består af indholdsstoffer fra vandet, i det væsentlige af calciumcarbonat. Anlægsvand er den samlede mængde vand, der bruges til opvarmning af et varmtvandsanlæg. Råvand er det vand, som hele varmeanlægget oprindeligt bliver påfyldt på anlægsvandsiden og bruger til opvarmning. Spædevand er alt det vand, der efter første opvarmning efterfyldes på anlægsvandsiden. Driftstemperatur er den temperatur, der forekommer ved kedlens fremløbsstuds i et varmtvandsanlæg under fejlfri drift af anlægget. Vandmængde V max er den vandmængde, der afhængigt af Ca(HCO 3 ) 2 -koncentrationen i vandet og den samlede kedeleffekt Q må påfyldes et Forebyggelse af skader på grund af dannelse af kedelsten anlæg, uden at der kan forventes beskadigelse af kedlen. Jo lavere Ca(HCO 3 ) 2 -koncentrationen i vandet er, desto større er vandmængden V max. Korrosionsteknisk lukkede systemer er varmeanlæg, hvor det ikke i nævneværdig grad er muligt at tilføre anlægsvandet ilt. Dannelse af kedelsten, dvs. dannelse af fastklæbende calciumcarbonatbelægninger på vandsiden i kedler, kan føre til lokal overophedning og deraf følgende revnedannelse. På grund af den derved forringede varmegennemgang kan der desuden forekomme en væsentlig reduktion i den afgivne effekt og dermed en tilsvarende stigning i røggastabet. Der kan eventuelt forekomme kogelyde. Krav til råvand, spæde- og anlægsvand Afhængigt af den samlede kedeleffekt og den deraf følgende vandmængde i et varmeanlæg stilles der krav til rå- og spædevand. Hvis det til rådighed værende vand ikke ligger inden for specifikationerne, der er angivet i den følgende tabel, så er enten en vandbehandling eller en beregning af den maksimale vandmængde V max (se eksempel 1) påkrævet. Bemærk: De kedelspecifikke krav skal overholdes. Se i den forbindelse punktet Vandkvalitet på katalogsiderne for den pågældende kedel. Samlet kedeleffekt kw Ca(HCO 3 ) 2 -koncentration i rå- og spædevandet mol/m 3 Maksimal mængde rå- og spædevand V max (se nedenstående afsnit: Vandmængde V max ) m 3 Q 100 intet krav 1) 2) V max : intet krav 100 Q 350 3) 2,0 V max = tredobbelt anlægsvolumen 350 Q ) 1,5 100 Q 350 3) > 2,0 Q (kw) ) V > 1,5 max = 0,0313 x Q Ca(HCO 3 ) 2 (mol/m 3 ) Q > Anlægsvandets ph-værdi 8,2 9,5 1) I forbindelse med udskiftning af kedler i eksisterende anlæg med oprindeligt Q > 100 kw og anlægsvand 20 l/kw gælder kravene for anlæg med Q > 100 kw. 2) Ved kedler konstrueret af aluminium skal der principielt anvendes ubehandlet postevand (ingen blødgøring, ingen kemikalier). Krav om ph-værdi er overflødigt. 3) Overskrides den nødvendige maksimale mængde rå- og spædevand i forbindelse med kedler konstrueret af aluminium, anbefales en opdeling af anlægget ved hjælp af varmeveksler. I kedelkredsen anvendes således principielt ubehandlet postevand (ingen blødgøring, ingen kemikalier). Krav om ph-værdi er overflødigt. Oplysning om koncentrationen af calciumhydrogenkarbonat i postevandet fås hos vandforsyningsselskaberne. Hvis vandanalysen ikke indeholder denne oplysning, kan koncentrationen af calciumhydrogenkarbonat [Ca(HCO 3 ) 2 ] beregnes på grundlag af carbonathårdhed og calciumhårdhed eller på grundlag af syrekapacitet K S4,3 og calciumioner som følger: Katalog varmeteknik 2006/1 Del

26 06-K8.fm Page 8026 Tuesday, February 7, :30 AM Arbejdsblad K8 Vandbehandling til varmeanlæg Eksempel 1: Beregning af den maksimalt tilladte mængde rå- og spædevand V max til et varmeanlæg med en samlet kedeleffekt Q på 1,5 MW. Angivelse af analyseværdier for carbonathårdhed og calciumhårdhed i den forældede måleenhed dh Carbonathårdhed: 15,7 dh Calciumhårdhed: 11,9 dh På grundlag af carbonathårheden beregnes: Ca(HCO 3 ) 2 = 15,7 dh x 0,179 = 2,81 mol/m 3 På grundlag af calciumhårheden beregnes: Ca(HCO 3 ) 2 = 11,9 dh x 0,179 = 2,13 mol/m 3 Ud fra den lavere værdi beregnet på grundlag af calciumhårdheden fremkommer den maksimalt tilladelige vandmængde V max kw V max = 0,0313 x = 22 m3 3 2,13 mol/m Vandmængde V max Vandmængde Vmax. /m ,5 mol/m 3 2,0 mol/m 3 3,0 mol/m D 5,0 mol/m Kedeleffekt / kw Beregnet vandmængde V max til kedler Q > 100 kw op til Q 1000 kw og forskellige Ca(HCO 3 ) 2 -koncentrationer i mol/m 3 Vandmængde Vmax. /m ,5 mol/m 1,0 mol/m 3 2,0 mol/m 3 3,0 mol/m ,0 mol/m ,0 mol/m Kedeleffekt / MW Beregnet vandmængde V max til kedler Q > 1 MW op til Q 10 MW og forskellige Ca(HCO 3 ) 2 -koncentrationer i mol/m Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

27 06-K8.fm Page 8027 Tuesday, February 7, :30 AM Arbejdsblad K8 Vandbehandling til varmeanlæg Registrering af mængderne af opfyldnings- og spædevand Ud over den påfyldte mængde rå- og spædevand skal koncentrationen af calciumhydrogencarbonat i dette vand ligeledes registreres i en driftsbog i forbindelse med varmeanlæg med en samlet kedeleffekt > 100 kw. Hvis Ca(HCO 3 ) 2 -koncentrationen i rå- og spædevandet afviger fra den Ca(HCO 3 ) 2 - koncentration, der blev anvendt til beregning af V max, korrigeres den samlede vandmængde, der er registreret i driftsbogen, ved hjælp af korrektionsfaktoren. DRIFTSBOG Oplysninger om varmeanlæg (type/effekt): Dato for idrifttagning: Maks. vandmængde V max : m 3 ved Ca(HCO 3 ) 2 -koncentration: mol/m 3 Opfyldningsvand Dato Vandmængde (målt) m 3 Ca(HCO 3 ) 2 - koncentration 1) mol/m 3 Korrigeret vandmængde m 3 Samlet vandmængde Underskrift Spædevand 1) i det tilførte opfyldnings- hhv. spædevand Bemærk! Hvis den samlede vandmængde overskrider den beregnede vandmængde V max, kan der forekomme beskadigelse af kedlen. Når den maksimale vandmængde V max er nået, må der efterfølgende enten kun tilføres blødgjort eller demineraliseret vand, eller også skal kedlen afkalkes. Korrektionsfaktor Korrektionsfaktoren findes på skæringspunktet mellem den lodrette linje med Ca(HCO 3 ) 2 -værdien til beregning af V max og den lodrette kolonne med opfyldnings- eller spædevandets Ca(HCO 3 ) 2 -værdi. Påfyldt vandmængde x korrektionsfaktor = korrigeret vandmængde. Samlet vandmængde + korrigeret vandmængde = ny samlet vandmængde Ca(HCO 3 ) 2 -værdi til beregning af V max Ca(HCO 3 ) 2 -værdi af opfyldnings- eller spædevandet mol/m 3 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0,3 1,0 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 0,5 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1,5 0,2 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 2,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 20, 2,3 2,5 2,5 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 3,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 3,6 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 4,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 4,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 5,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Katalog varmeteknik 2006/1 Del

28 06-K8.fm Page 8028 Tuesday, February 7, :30 AM Arbejdsblad K8 Vandbehandling til varmeanlæg Forebyggelse af korrosionsskader En korrosionsskade opstår, når varmeanlæggets funktion forringes på grund af korrosion. Korrosionsskaden kan komme til udtryk ved tilstopning, kogelyde, cirkulationsfejl, gennemtæringer, formindsket varmeeffekt og revnedannelse. Dette forekommer normalt kun, hvis anlægsvandet konstant tilføres ilt. For at forhindre dette skal anlægget udføres som et korrosionsteknisk lukket system. Ved et korrosionsteknisk lukket system er valget af materialer af underordnet betydning. Til alkalisering af anlægsvandet til ph-værdier mellem 8,2 og 9,5 anbefales tilsætning Retningslinjer for vandkvalitet Retningslinje VDI 2035 Forebyggelse af skader i varmtvandsanlæg BDH-anbefaling Forebyggelse af skader gennem dannelse af kedelsten i varmtvandsanlæg Buderus Håndbog i varmeteknik Note I tilfælde af problemer med vandbehandling kan det anbefales at kontakte en autoriseret installatør. Ved henvendelse til Buderus fås henvisninger til kompetente samarbejdspartnere samt produktoplysninger. af kemikalier som f.eks. trinatriumphosphat, såfremt varmeanlægget ikke indeholder komponenter bestående af aluminium. Hvis et korrosionsteknisk lukket anlæg ikke er realiserbart, skal der iværksættes korrosionsforebyggende foranstaltninger i form af behandling af anlægsvandet. Ud over muligheden for at anvende demineraliseret vand kan anlægsvandet tilføres kemikalier, der enten binder ilten eller danner et dæklag, der hæmmer en eventuel korrosion. Ved kedler konstrueret af aluminium må der ikke tilsættes kemikalier. I stedet skal anlægget opdeles. Der påkræves regelmæssige eftersyn for at et varmeanlægs forventede levetid kan opnås uden skader. Ud over kontrol af trykforholdene i varmeanlægget skal anlægsvandets ph-værdi kontrolleres og evt. efteralkaliseres. Hvis der anvendes korrosionsbeskyttelsesmidler i varmeanlægget, skal varmeanlægget kontrolleres ifølge producentens anvisninger, og om nødvendigt skal der træffes korrektionsforanstaltninger. Varmeanlæg, der drives med frostvæske, skal kontrolleres ifølge producentens anvisninger Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

29 09-K12.fm Page 8029 Wednesday, February 1, :25 PM Arbejdsblad K12 Sikkerhedsteknisk udstyr ifølge DIN 4751, del 2 Direkte opvarmning, sikkerhedstermostat med udkoblingstemperatur = 100 C, anlæg 350 kw Figuren giver en skematisk oversigt over det sikkerhedstekniske udstyr ifølge DIN 4751, del 2 for den viste anlægsudførelse. Oversigten er dog ikke nødvendigvis fuldstændig. Fremløb Angående den praktiske udførelse henvises til gældende tekniske bestemmelser. Basisversion Buderus instrumentpanel Retur 01 Kedel 350 kw 02 Afspærringsventil, fremløb/retur 03 Termostat TR 04 Sikkerhedstermostat STB 06 Termometer 08 Membransikkerhedsventil MSV 2,5/3,0 bar 09 Sikkerhedsventil HFS 2,5 bar 11 Maksimumstrykvagt, kun ved sikkerhedsventil > 3,0 bar 13 Manometer 15 Vandmangelsikring WMS, 15 ikke påkrævet, hvis der i stedet er forberedt til en min.-pressostat 15 eller en flowswitch for hver kedel. 15 Alternativ dokumentation kan fås fra kedelproducenten, hvis der ikke er vandmangelsikring. 15 Se desuden tabel side 8032: Kedel med dokumentation til drift uden vandmangelsikring 16 Kontraventil 17 Bundhane KFE 19 Ekspansionsledning 20 Afspærringsventil sikret mod utilsigtet lukning, 20 f.eks. med plomberet kappeventil 21 Tømning før ekspansionsbeholder MAG 22 Ekspansionsbeholder MAG Katalog varmeteknik 2006/1 Del

30 09-K12.fm Page 8030 Wednesday, February 1, :25 PM Arbejdsblad K12 Sikkerhedsteknisk udstyr ifølge DIN 4751, del 2 Direkte opvarmning, sikkerhedstermostat med udkoblingstemperatur = 100 C, anlæg > 350 kw Figuren giver en skematisk oversigt over det sikkerhedstekniske udstyr ifølge DIN 4751, del 2 for den viste anlægsudførelse. Oversigten er dog ikke nødvendigvis fuldstændig. Fremløb Angående den praktiske udførelse henvises til gældende tekniske bestemmelser. Basisversion Buderus instrumentpanel Retur 01 Kedel > 350 kw 02 Afspærringsventil, fremløb/retur 03 Termostat TR 04 Sikkerhedstermostat STB 06 Termometer 08 Membransikkerhedsventil MSV 2,5/3,0 bar 09 Sikkerhedsventil HFS 2,5 bar 10 Ekspansionsbeholder ET, 15 Ikke påkrævet, hvis der i stedet er forberedt til en sikkerhedstermostat C og en sikkerhedsventil for hver kedel. 11 Sikkerhedsventil 13 Manometer 15 Vandmangelsikring WMS 16 Kontraventil 17 Bundhane KFE 19 Ekspansionsledning 20 Afspærringsventil sikret mod utilsigtet lukning, 20 f.eks. med plomberet kappeventil 21 Tømning før ekspansionsbeholder MAG 22 Ekspansionsbeholder MAG 8030 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

31 09-K12.fm Page 8031 Wednesday, February 1, :25 PM Arbejdsblad K12 Sikkerhedsteknisk udstyr ifølge DIN 4751, del 2 Direkte opvarmning, sikkerhedstermostat med udkoblingstemperatur = > 100 C Figuren giver en skematisk oversigt over det sikkerhedstekniske udstyr ifølge DIN 4751, del 2 for den viste anlægsudførelse. Oversigten er dog ikke nødvendigvis fuldstændig. Fremløb Angående den praktiske udførelse henvises til gældende tekniske bestemmelser. Basisversion Buderus instrumentpanel Retur 01 Kedel 02 Afspærringsventil, fremløb/retur 03 Termostat TR 04 Sikkerhedstermostat STB 06 Termometer 08 Membransikkerhedsventil MSV 2,5/3,0 bar 09 Sikkerhedsventil HFS 2,5 bar 10 Ekspansionsbeholder ET (anlæg > 350 kw) 11 Sikkerhedsventil (anlæg > 350 kw 11 eller 350 kw og SV > 3,0 bar) 12 Min.-pressostat 13 Manometer 15 Vandmangelsikring WMS ved anlæg 350 kw 15 ikke påkrævet, hvis der i stedet er forberedt til en min.-pressostat 15 eller en flowswitch for hver kedel. 15 Alternativ dokumentation kan fås fra kedelproducenten, hvis der ikke er vandmangelsikring. 15 Se desuden tabel side 8032: Kedel med dokumentation til drift uden vandmangelsikring 16 Kontraventil 17 Bundhane KFE 19 Ekspansionsledning 20 Afspærringsventil sikret mod utilsigtet lukning, 20 f.eks. med plomberet kappeventil 21 Tømning før ekspansionsbeholder MAG 22 Ekspansionsbeholder MAG Katalog varmeteknik 2006/1 Del

32 09-K12.fm Page 8032 Wednesday, February 1, :25 PM Arbejdsblad K12 Sikkerhedsteknisk udstyr ifølge DIN 4751, del 2 Kedel med dokumentation til drift uden vandmangelsikring Kedel Logano G124 Logano G134 multigas Logano G234 Logano G334 Kedelstørrelse Alle Nødvendigt udstyr I forbindelse med Buderus instrumentpanelet Logamatic Logano GE kw I forbindelse med Buderus instrumentpanelet Logamatic med sikkerhedstermostat 100 C Logano G115 Alle I forbindelse med Buderus instrumentpanelet Logamatic Logano G215 Alle I forbindelse med vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano GE315 Alle I forbindelse med vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano GE kw I forbindelse med kedelsikkerhedsarmaturgruppe og vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano SC115 Alle I forbindelse med Buderus instrumentpanelet Logamatic Logano S325 Alle I forbindelse med Buderus instrumentpanelet Logamatic Logano SE425/SK425 Alle I forbindelse med vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano plus GE315 Alle I forbindelse med vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano plus GE kw I forbindelse med kedelsikkerhedsarmaturgruppe og vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano plus SB315 Alle I forbindelse med vandmangelsikring (ekstraudstyr) Logano plus SB I forbindelse med vandmangelsikring (ekstraudstyr) 8032 Katalog varmeteknik 2006/1 Del 2

33 12_Arbeitsblatt_K13.fm Page 8033 Wednesday, February 1, :41 PM Arbejdsblad K13 DVGW-arbejdsblad W 551 Tekniske foranstaltninger til reduktion af legionellabakterier i nye anlæg. DVGW-arbejdsblad W 551 Gyldighed DVGW-arbejdsblad W 551 indeholder regler for etablering af brugsvandsopvarmningsanlæg inden for dimensionering, opstilling og drift. Reglerne trådte i kraft i marts Grænser for anlægsstørrelse DVGW-arbejdsblad W 551 skelner med hensyn til anlægsstørrelse mellem: Små anlæg Vandopvarmningsanlæg i en- og tofamiliehuse med forskelligt beholdervolumen, f.eks. anlæg med volumen 400 l, hvor volumen i de enkelte rørledninger mellem varmtvandsafgangen og forbrugsstedet ikke overstiger 3 l. I denne sammenhæng tages den tilhørende cirkulationsledning ikke i betragtning. Ved disse anlæg gælder angivelserne på DVGW-arbejdsbladet som anbefaling. Store anlæg Herunder hører vandopvarmningsanlæg med en beholdervolumen over 400 l og en rørledningsvolumen på over 3 l. DVGW-arbejdsbladet W 551 angiver, som beskrevet i det følgende, det aktuelle tekniske niveau for disse anlæg. Krav til store anlæg Krav til varmtvandsbeholdere I forbindelse med konstruktionen af varmtvandsbeholderen eller ved andre foranstaltninger (f.eks. cirkulation) skal det sikres, at vandet opvarmes ensartet overalt. Store anlæg skal opbygges på en sådan måde, at hele vandvolumenet på forvarmningstrinene (f.eks. ved seriekobling) kan opvarmes til 60 C én gang om dagen. Regulatorens koblingsdifferens må ikke resultere i en temperatur, der ligger under 55 C. Ved varmtvandsafgangen skal der ved korrekt anlægsdrift kunne holdes en afgangstemperatur på 60 C. Krav til cirkulationssystemer og el-tracing Ved konstruktion af koldtvandstilførslen (i beholderen) skal det undgås, at der ved varmtvandsudtag opstår en stor blandezone. Varmtvandsbeholderen skal udstyres med tilstrækkeligt store åbninger til rengøring og vedligeholdelse, f.eks. håndhul se DIN 4753, del 1. Store anlæg skal udstyres med cirkulationsledning eller el-tracing. Undtaget derfra er etage- og enkelttilførsler med et vandvolumen på op til 3 l. Cirkulationsledninger og selvregulerende varmeledninger skal føres hen umiddelbart før vandarmaturet. Cirkulationsledninger og -pumper samt selvregulerende el-tracing skal dimensioneres og drives på en sådan måde, at temperaturen i det cirkulerende vand ikke overskrider afgangstemperaturen ved beholderen med mere end 5 K. Tidsstyringen til cirkulationspumper og selvregulerende el-tracing må ikke afbryde cirkulationen mere end 8 timer om dagen. Naturlig cirkulation kan af hygiejniske årsager ikke anbefales på grund af for stor temperaturforskel og bør undgås. Generelle krav og bemærkninger Krav til vedligeholdelse Vandopvarmnings- og ledningsanlæg skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt se DIN 1988, del 8 eller DIN 4753, del 1 Yderligere gældende normer og retningslinjer Til brugsvandsinstallationer, DIN 1988 Til vandvarmer, DIN 4753 Dimensionering, DIN 4708 Retningslinjer for identifikation, forebyggelse og bekæmpelse af sygehusinfektioner Ledningslængde med et volumen på 3 l Kobberrør ø x mm Ledningslængde/ mm 10 x 1,0 60,0 12 x 1,0 38,0 15 x 1,0 22,5 18 x 1,0 14,9 22 x 1,0 9,5 28 x 1,0 5,7 28 x 1,5 6,1 35 x 1,5 3,7 Buderus varmtvandsbeholdere Logalux ST, volumen fra 150 til 300 l Logalux SU, volumen fra 160 til 1000 l Logalux LT, L, volumen fra 135 til 300 l Garanti for fuldstændig gennemvarmning. Ved reguleringen af kedlen er der mulighed for termisk desinfektion via et passende reguleringssystem f.eks. en gang om ugen. Logalux LT, L2T og L3T Parallelt med driften af beholderens ladepumpe kører der en cirkulationspumpe, som cirkulerer indholdet i beholderen. Derved opnås, at hele beholdervolumenet bliver opvarmet til den ønskede temperatur. Hydraulisk kobling, se næste side. Cirkulationspumpen bliver fastgjort i beholderens kontrolpanel eller i kedlens instrumentpanel parallelt med beholderens ladepumpe. Se diagram over dimensionering af cirkulationspumpen på næste side. Katalog varmeteknik 2006/1 Del

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK Arbejdsblad K6 Arbejdsblad Varmeproducentens driftsbetingelser 6 720 830 303 (2014/08) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1 Generelt............................................. 2 2

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Kapitel 4. Logano Fritstående Kondenserende Olie Støbejern 115-428 kw GE315 GE515. Kunststofaftrækssystemer. Logano GE315 med varmeveksler

Kapitel 4. Logano Fritstående Kondenserende Olie Støbejern 115-428 kw GE315 GE515. Kunststofaftrækssystemer. Logano GE315 med varmeveksler _GE315_GE515_mit_WT_KS_fm.fm Page 4001 Wednesday, February 1, 2006 4:49 PM GE315 med varmeveksler Kapitel 4 Fritstående Kondenserende Olie Støbejern 115-428 kw GE315 GE515 Med varmeveksler til kondenserende

Læs mere

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ]

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] [ Luft ] [ Vand ] Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

50 115 kw Varmeveksler, intern S. 3003 S. 3004 S. 6001 S. 5001 S. 3005 S. 3007 S. 3011

50 115 kw Varmeveksler, intern S. 3003 S. 3004 S. 6001 S. 5001 S. 3005 S. 3007 S. 3011 Logano_plus_SB_GE_SE_KS_fm.fm Page 3001 Tuesday, February 7, 2006 10:35 AM SB615 med instrumentpanel SB315 50115 kw Varmeveksler, intern S. 3003 S. 3004 S. 6001 S. 5001 S. 3005 S. 3007 S. 3011 SB615 145640

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Produktoversigt. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Hvad er bedre end vand? Varmt vand. Varme er vort element

Varmtvandsbeholdere Produktoversigt. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Hvad er bedre end vand? Varmt vand. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Varmtvandsbeholdere Produktoversigt [ Jord ] [ Buderus ] Hvad er bedre end vand? Varmt vand. Varme er vort element Varmt vand, og man føler sig som født på ny Det første vi kommer i berøring

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Projekteringsmateriale Kondenserende gaskedler Logano plus SB315, SB615 og SB735, 50 til 1200 kw

Projekteringsmateriale Kondenserende gaskedler Logano plus SB315, SB615 og SB735, 50 til 1200 kw p_loganoplus_sb_00tit.fm Page 1 Tuesday, April 19, 2005 10:20 AM Projekteringsmateriale Kondenserende gaskedler Logano plus SB315, SB615 og SB735, til 1200 kw Udgave 1/2001 p_loganoplus_sbivz.fm Page 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Styr på varmen: Høj ydelse Høj komfort, God økonomi. Varme er vort element. Kondenserende gaskedel Logano plus GB 312 90 280 kw.

Styr på varmen: Høj ydelse Høj komfort, God økonomi. Varme er vort element. Kondenserende gaskedel Logano plus GB 312 90 280 kw. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedel Logano plus GB 312 90 280 kw [ Jord ] [ Buderus ] Styr på varmen: Høj ydelse Høj komfort, God økonomi i kaskade Varme er vort element Skal projektet forløbe planmæssigt:

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Armatec Trykhold Pneumatex

Armatec Trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material Ståltank 300-12000 200-5000 6/10 Bælg: +5 til +70 C Butylgummibælg Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og kølesystemer, som opstår

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw Datablad Best.nr. og priser: se prisliste VITOCROSSAL 300 Type CT3U Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw

Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw Projekteringsmanual Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw Indhold 1 Kondenserende gaskedel............................. 4 1.1 Konstruktioner og ydelser..............................................................

Læs mere

Renovering af naturgasfyret varmecentral

Renovering af naturgasfyret varmecentral Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af naturgasfyret varmecentral Det anbefales at renovere en naturgasfyret varmecentral, hvis der i ejendommen er:

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Den komplette løsning

Den komplette løsning Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk 4654753 (80) wb 03/05 Printed in Germany. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Papir fremstillet af

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af gaskedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt. Varme er vort element

Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt Varme er vort element Din partner for innovative løsninger Buderus Logano SE samt SK sætter nye standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Blandepotter og blanderør hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg?

Blandepotter og blanderør hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg? Blandepotter og blanderør hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg? Dansk Gasteknisk Center (DGC) har gennemført et lille måleprogram på tre mellemstore gaskedelanlæg i kaskadeinstallation udstyret med såkaldte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

til Logano GE515 Til direkte opvarmning ifølge DIN 4751-2 Driftstemperatur, maks. 120 C Driftstryk, maks. 6 bar S. 7003 S. 7004

til Logano GE515 Til direkte opvarmning ifølge DIN 4751-2 Driftstemperatur, maks. 120 C Driftstryk, maks. 6 bar S. 7003 S. 7004 Zubehoer_Teil2_KS_fm.fm Page 7001 Tuesday, February 7, 2006 9:53 AM Kedelsikkerhedsarmaturgruppe til Logano GE515 Til direkte opvarmning ifølge DIN 4751-2 Driftstemperatur, maks. 120 C Driftstryk, maks.

Læs mere

Logano SE725 med instrumentpanel

Logano SE725 med instrumentpanel _SE_SK425-725_KS_fm.fm Page 2001 Monday, January 30, 2006 11:27 M SE725 med instrumentpanel Kapitel 2 SE425 71170 kw Thermostream-teknologi S. 2003 S. 2004 S. 6001 S. 5001 S. 2005 S. 2007 S. 2010 Fritstående

Læs mere

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af oliekedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler

Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende kedler Logano plus 43 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler Varme er vort element 2 Kondenserende kedler Produktoversigt Ganske enkelt,

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel, som udnytter energien betydeligt mere

Læs mere

VIESMANN. Kondenserende gaskedel. Planlægningsvejledning VITOCROSSAL 300. monteret på gulvet 27 til 66 kw. Type CU3

VIESMANN. Kondenserende gaskedel. Planlægningsvejledning VITOCROSSAL 300. monteret på gulvet 27 til 66 kw. Type CU3 VIESMANN Kondenserende gaskedel monteret på gulvet 27 til 66 kw Planlægningsvejledning VITOCROSSAL 300 Type CU3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-compact gasbrænder (9 til 66 kw),

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 02 Cirkulationspumper varme 02 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere