Vær hilset, fremmede. drama som undervisningsmiddel på Lejre Forsøgscenter. Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær hilset, fremmede. drama som undervisningsmiddel på Lejre Forsøgscenter. Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005"

Transkript

1 Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 Vær hilset, fremmede drama som undervisningsmiddel på Lejre Forsøgscenter Af Jørgen Bay, lærer, cand.pæd., Skoletjenesten, Lejre Forsøgscenter Artiklen gør rede for forskellige måder at bruge drama på i den historiske værkstedsundervisning på Lejre Forsøgscenter, og begrunder hvordan dramafagets kernefaglighed bidrager til de didaktiske mål der er grundlaget for værkstedsundervisningen. Vær hilset, fremmede, og velkommen til Ravnebjerg på denne dejlige Tyrs dag. Hvad bringer dig hid? Kommer du med fred? Dette er den sædvanlige velkomst der møder gæsterne på Lejre Forsøgscenters vikingemarkedsplads, hvad enten de er turister midt i højsæsonen, eller de er en skoleklasse der kommer for at være på lejrskole på pladsen et par dage. Og sådan fortsætter det. Gæsterne opdager hurtigt at det er Japke, Ulf den grå, Gunvor, Sven Svineheld og andre prominente kvinder og mænd fra år 925 de står over for. Disse har hver især deres egen personlige historie som relaterer sig til steder eller personer som vi kender fra arkæologiske udgravninger eller sagnberetninger. Deres efterhånden lange samvirken på Ravnebjerg betyder at de har fået noget på hinanden som ofte viser sig at have en vis underholdningsværdi, og som involverer børnene og gør dem nysgerrige efter at finde ud af hvad der ligger bag denne eller hin bemærkning. Nu er det ikke sådan at Japke og de andre stædigt holder fast på at de er en anden person i en anden tid. De kan med stemme og kropsholdning på et øjeblik blive Jutta, Jørgen, Bente eller Jens, og dermed gå ind i en dialog med deres gæster om nogle af de spørgsmål som deres adfærd nødvendigvis rejser, og som ellers risikerer at forblive ubesvarede. Historien bag det historiske værksted Når vi gestalter mødet med vores gæster på denne måde, forener vi den traditionelle historiske værkstedsundervisning med elementer hentet fra dramafaget, og det vil jeg forklare og begrunde længere fremme. Men først vil jeg tage en afstikker tilbage til 1963 hvor Unge Pædagoger udgav en antologi med titlen Skole og museum hvis 10 bidrag afspejlede de vældige landvindinger der i de år skete inden for museernes undervisning: Nye udstillingsprincipper indsatte genstandene i en samfundsmæssig kontekst, man indrettede skolestuer og filmrum og lavede opgaveark til de besøgende klasser. To af antologiens bidragydere diskuterede muligheden af at inddrage arkæologisk originalmateriale i museumsundervisningen: Det er af værdi, at skolebørn får lov til at tage den slags ting i hånden og prøve dem (Michelsen 1967). Året efter byggede en flok unge mennesker Oldtidsbyen i Lejre, og i 1965 slog Historisk- Arkæologisk Forsøgscenter portene op for publikum. Lejre Forsøgscenter blev en øjenåbner, ikke mindst for skolefolk. Pludselig så man muligheden for at bibringe eleverne nogle sansemæssige oplevelser der gav en anden erkendelse end den man får ved blot at sidde med en stenøkse i hånden. I 1967 og året efter afholdt man i Lejre flere lejrskoler på forsøgsbasis. Overskrifterne var Efterlignende eksperimenter og Jernalderens kultur, og forløbene blev publiceret i flere tidsskriftartikler. Den første overskrift repræsenterede den videnskabscentrerede læseplanstænkning som florerede i årene efter sputnik-chokket, og som for historiefagets vedkommende introducerede kildekritikken på folkeskoleniveau. Eleverne blev engagerede af at arbejde konkret med materialer og værktøj, men det viste sig at man bevægede sig på et for højt abstraktionsniveau som skabte tomgang pga. manglende forståelse (Reisby 1967). Bag den anden overskrift gemte sig et ønske om at sammenligne effekten af den traditionelle historieundervisning (lærebog, fortælling, film og museum) med effekten af praktisk aktivering i et rekonstrueret miljø. Vurderingen af elevernes udbytte af dette forløb var at de var konstant 2

2 Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 engagerede og interesserede, at deres viden om jernalderen efter lejrskolen var stor, samt at deres respekt for ting og menneskelige forhold var øget (Bay 1986). De levede sig fuldstændigt ind i arbejdet og miljøet (Stensbjerg 1967). Indlevelse og fordybelse, indsigt/erkendelse og respekt har lige siden været nøglebegreber i det historiske værkstedsarbejde. Indlevelsen og fordybelsen er det vi vil skabe rum for, erkendelse og respekt er blandt de mål vi stræber efter. I årene efter de første lejrskoleforsøg i Lejre opstod en række historiske værksteder rundt om i landet. Fælles for disse var at initiativet kom fra lærere der selv havde haft elever med til Lejre, og at de blev oprettet i skolevæsensregi med pædagogisk virksomhed som formål. Sideløbende hermed udvidede mange museers skolestuer deres undervisning til også at omfatte historiske arbejdsprocesser. I dag er ca. 50 museer og historiske værksteder tilknyttet netværket Historiske Værksteder i Danmark som i over 25 år har været forum for en fælles udvikling af undervisningen, miljøerne, håndværket og den pædagogiske debat og herunder også den gradvise og forsigtige ibrugtagen af dramaværktøjet som et middel i undervisningen. Kan man også spille fortiden? Fra starten var det arbejdsprocesserne der var undervisningsmidlet. Det var, med Hans Ole Hansens begreb, materiel kulturviden der formidledes i værkstederne. Ved at eleverne efterlignede fortidens gøremål med kopier af datidens værktøj og redskaber, fik de en mulighed for at leve sig ind i hvordan det måske havde været at leve i den tids samfund. At det oven i købet foregik i et rekonstrueret miljø, bidrog kun yderligere til indlevelsen. Tanken om at bruge disse kulisser til også at agere som fortidsmennesker har ligget nær hele tiden, men der har været en tilbageholdenhed på grund af forholdet til kildematerialet. De historiske arbejdsprocesser betragtes som kildemæssigt relativt holdbare, idet de bygger på en begrundet tolkning af de materielle levn og deres brug, i mange tilfælde en tolkning der yderligere er blevet bestyrket af efterlignende eksperimenter. Med eksperimentet kan man bekræfte (eller eventuelt afvise) sandsynligheden af en bestemt tolkning. Det samme kan man ikke sige om de mentale processer hos fortidens mennesker. Kildematerialet kan ganske vist underbygge forsigtige tolkninger af sociale strukturer og give visse antydninger om det åndelige liv, men derfra til at kunne sige noget som helst pålideligt om hvordan mennesker har tænkt, talt og ageret i forhold til hinanden, er der meget langt. Ikke desto mindre har mange valgt at tage dette skridt, men ikke som et skridt væk fra sikker videnskabelig grund, snarere som et skridt ind i et fiktivt landskab hvor man selv og ikke videnskaben skal stå til ansvar for resultaterne. Det er tilladt at digte, blot man ikke digter mod kilderne. Værdier på spil På Lejre Forsøgscenter har vi gennem den sidste halve snes år arbejdet og eksperimenteret med mulighederne. Ravnebjerg, Forsøgscentrets vikingetids-område, som jeg omtalte i starten, var det første bud. Her arbejder vi med et scenarie hvor rammerne er en vikingetidsgård med en fastboende befolkning samt en markedsplads der besøges af rejsende håndværkere og handlende. Den klasse der bor en uge i lejrskolen, får at vide at de er de fastboende, mens klassen der bor på markedspladsen to eller tre dage, er de rejsende. Inden for dette scenarie agerer personalet og de to klasser alt efter formåen og lyst. Klasserne mødes omkring et par måltider og en afsluttende handelssekvens, og bl.a. disse situationer giver børnene anledning til at forsøge sig i en vikingetidig rolle. Målestokken er ikke at få dem til at spille en rolle, men snarere at inspirere dem til at falde ind i den tone som personalet lægger og som både er et tilbud om yderligere indlevelse og en mulighed for yderligere refleksion. Et budskab som vi formidler gennem vores ageren, er at det ikke er ligegyldigt hvordan man taler og henvender sig til hinanden, men at man er nødt til at tage stilling til hvordan man møder fremmede mennesker, hvordan man f. eks. er en god vært, men lige så vigtigt, hvordan man er en god gæst. Selv om udgangspunktet egentlig bare var at formidle vikingetidens handel, voksede kulturmødet frem som et tema med stor aktualitet. Dette at der er regler for hvordan mennesker 3

3 mødes, er for nogle børn fuldstændig fremmed, og har vist sig i mange tilfælde at optage dem lige så meget som de konkrete arbejdsprocesser de er beskæftiget med. Måske kan man sige at vi lærer børnene at takt og tone eksisterer. Under alle omstændigheder er vi i dette tilfælde på lidt mere fast grund med hensyn til kildegrundlaget, idet vi har skriftlige kilder, f. eks. digtet Havamál, som siger noget om skikke, talemåder, åndelig tænkning, opførsel osv. Vi betragter ikke, når vi formidler et tema på denne måde, vores opgave som en neutral formidling af faget historie. Valget af det faglige indhold og de temaer vi formidler, vil være præget af den tid vi selv formidler i, og af de problemstillinger arkæologer og historikere i disse år fokuserer på. Det kan ikke undgås at formidling er præget af formidlerens egne værdier. Jo mere bevidste og åbne vi er om det, des mindre er risikoen for at manipulere med vores gæster, men tværtimod give dem lov til at være medreflekterende omkring de værdier der bliver sat i spil. Og det er netop gennem spillet at der bliver mulighed for at undersøge værdierne og sætte dem op mod hinanden. Hvordan, uddyber jeg til sidst. Totalteater i Jernalderlandsbyen I 1999 konstruerede vi i samarbejde med skuespilleren Dorte Rasmussen en slags totalteater i Jernalderlandsbyen. Spillet som vi kaldte Kimars værste dag, blev spillet af en klasse sammen med to instruktører over 3½ time. De skulle ikke optræde for andre, men spille for hinanden, må jeg hellere tilføje. Til spillet hørte der en forhistorie som klassen skulle kende, og som når de ankom til Jernalderlandsbyen, netop var nået til et kritisk punkt. Eleverne og lærerne skulle, mens de var i Lejre, spille hver én af de personer som de kendte fra historien, og som de blev forsynet med yderligere oplysninger om. De to instruktører havde hver en ledende rolle, og deres opgave var at følge drejebogen samtidig med at de skulle engagere eleverne i spillet. Alle var iført (desværre kun dele af) en jernalderdragt. Selve spillet blev sat i gang ved at de to instruktører samlede hver sin familie og satte dem ind i en hændelse der var sket umiddelbart efter at historien sluttede og som indebar en konflikt med den anden familie, bl.a. fordi hændelsen blev opfattet forskelligt af de to Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 familier. Derefter vekslede spillet mellem sekvenser hvor alle var sammen og fik et oplæg eller skulle træffe en fælles beslutning, og sekvenser i mindre grupper, hvor der skulle udføres praktiske opgaver og forberedelser (Bay 2001). Spillet blev generelt godt modtaget af klasserne og var mange gange meget vellykket i den forstand at eleverne blev engagerede og deltagende. De fandt oplægget og forløbet spændende og fremhævede brugen af tøjet, men] oplevede også en vis tomgang og savnede at bruge mere tid på vores basisydelse, de praktiske aktiviteter! I det lange løb havde forløbet for mange odds imod sig: Vi fokuserede på magtrelationer, tro og begravelsesskikke på én gang, hvor blot ét af dem havde været nok. Forløbet blev desuden alt for lidt efterspurgt af skolerne, formentlig fordi der var knyttet en alt for stor forberedelsesfase til. Det bevirkede så at vores instruktører fik alt for lidt erfaring med spillet og derfor sjældent nåede selv at komme rigtig ind under huden på de personer de skulle spille. Drama som ramme om undervisningen Samtidig med at Kimars værste dag blev sat i værk, udarbejdede vi et kort spil som ramme om de almindelige undervisningsforløb i Jernalderlandsbyen. Dette spil blev et godt eksempel på hvad der kan lade sig gøre med forholdsvis enkle midler. Instruktørerne fik indledningsvis en nødtørftig indføring i helt elementære dramavirkemidler gennem praktiske øvelser. Herefter fik de stillet opgaven i fællesskab at udforme en dramatiseret indledning der på en spændende måde kunne indføre to klasser i jernaldermiljøet og fra starten stemme dem til det arbejde de skulle i gang med. Motivationen var høj og det lykkedes at få udarbejdet en god indledning med fire faste figurer som enhver i princippet skulle kunne gå ind i. Den nye dramaramme blev en integreret del af de faste undervisningstilbud og fungerede i en årrække, men blev ramt af en vis metaltræthed og et ønske om fornyelse, også fordi den gruppe der oprindelig udformede spillet, efterhånden var blevet afløst af andre. Påvirket af nye fokuspunkter i den arkæologiske verden (internationale relationer og konflikter) blev der udarbejdet en ny dramaramme hvor den kloge kones spådomme blev erstattet af stormandsalliancer og kostbare 4

4 Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 romerske glas og mønter. I det nye spil har det vist sig sværere at beherske skiftende roller, så netop nu arbejder vi med at erstatte dem med en fast rolle til hver instruktør som både de selv og kollegerne er fortrolige med. Rammehistorien er samtidig gjort så enkel at de fire instruktører ubesværet kan improvisere sig igennem. Denne form har stået sin prøve én gang (april 2005), og den lover godt for de næste 25 gange i maj og juni. I forbindelse med indførelsen af dramarammen var det nødvendigt at instruktørerne blev iklædt jernaldertøj. Det at iføre sig historiske gevandter var i sig selv lidt af en mental omvæltning, da der indtil da havde været delte meninger om seriøsiteten i at formidle på denne måde. I dag er alle vist enige om at netop dragten inviterer til yderst seriøse dialoger og refleksioner over kvalitet og æstetik i oldtiden. Desværre rækker ressourcerne ikke til at vi normalt kan klæde børnene på til undervisningen. Fortidsfamilierne som bor i Jernalderlandsbyen i ferierne, samt voksne kursister, melder ofte om tøjets fremragende kvaliteter i forhold til kulde, varme og regn sammenlignet med moderne tøj, samt om tøjets identitetsskabende effekt. Begge dele ville være meget ønskværdige at kunne formidle til børnene gennem prøv-selv-metoden. Hvad er det så drama kan? Vores arbejde med drama har hele tiden bygget på et ønske om at bruge dette fags særlige egenskaber og kendetegn. Mads Th. Haugsted fra Danmarks Pædagogiske Universitet har beskrevet det på denne måde: Hvad er da teaterfagets kerne? I kort: den æstetiske fordobling af rum, figur og forløb. En aktivitet jeg tidligere har sammenfattet i: jeg er her, men jeg kan spille, at jeg er hvor som helst (og når som helst); jeg er mig, men jeg kan spille hvem som helst; jeg er bevidst om at det er et spil (den sociale virkelighed), men jeg overholder spillets regler det der somme tider kaldes overholdelse af fiktionskontrakten (den symbolske virkelighed). En af de store pædagogiske pointer er, at når man deltager i sådanne forløb, kan man gennem indlevelsen i den anden sammen med andre i kraft af dette dobbeltspil få en indlevelse og samtidig distance i og til andre mennesker, fra andre verdener og tider; en situation der på én gang muliggør dels refleksion over den anden, dels refleksion over sig selv, i og gennem handling. (Haugsted 2003). Når vi bliver ved med at diskutere og arbejde med drama, er det baseret på denne definition af dramafagets kernefaglighed kombineret med vores egen målsætning omkring det historiske værkstedsarbejde: at fremme indsigt og respekt gennem indlevelse og fordybelse. At anvende dramaværktøjet muliggør således en form for indlevelse der ikke er andre veje til: at sætte sig i en andens sted. Men at anvende dette værktøj betyder også, som med alle andre værktøjer, at man må beherske det i et sådant omfang at man får det ud af det som man havde tænkt sig. En erfaren dramapædagog vil i et rekonstrueret fortidsmiljø sammen med en deltagergruppe f. eks. arbejde med en bestemt problemstilling. Det kunne dreje sig om hvordan et fortidigt samfund ville reagere på et pludselig opstået alvorligt fysisk mén. Man vil sammen definere grundbegreberne rum, figur og forløb. Hvor befinder vi os, hvilke ydre faktorer har indflydelse på tilværelsen i netop den valgte historiske periode? Hvilke personer medvirker, hvad er deres alder, køn, indbyrdes relationer, sociale position osv.? Hvad er situationen i starten af forløbet, hvad er det der pludselig sker ( the point of no return ), hvordan forholder de enkelte personer sig til hændelsen, og hvad bliver løsningen? Gruppen får sammen lavet en synopsis, og kan så gå i gang med at afprøve de betingelser man har stillet op. Drama bliver, anvendt på denne måde, til et undersøgelsesredskab, idet deltagerne får mulighed for at give forskellige bud på de enkelte figurers følelser og reaktioner. Arbejdet forløber i sekvenser hvor fiktionskontrakten er overholdt, og sekvenser hvor man kan diskutere det man netop har overværet eller deltaget i. Samme sekvens kan spilles igen og igen med nye deltagere i de enkelte roller, og for hver spillet sekvens, som kan opfattes som en tolkning af en historisk virkelighed, har man opnået en ny erkendelse som kan sammenlignes med eksperimentalarkæologiens erkendelsesform: Tolkningen kan vise sig at være enten forkert eller mulig. Det er aldrig den endelige sandhed om fortiden vi får fat i, men kun mere eller mindre sandsynlige tolkninger, stærkt præget af vore egne nutidige erfaringer og værdier. For at sandsynligheden overhovedet kan vurderes i vores spil om 5

5 fortiden, kræver det naturligvis også at lederen er godt inde i det faktisk eksisterende kildemateriale der ligger til grund for budene på et handlingsforløb. og hvad er det vi kan og vil med drama? Vi har gennem årene erfaret at drama lader sig bruge på mange niveauer, og kunsten er nok at gøre sig klart hvilket niveau man selv er kvalificeret til, snarere end at lade sig knække af at man ikke behersker den dramapædagogiske kunnen som jeg skitserede ovenfor. Man kan tilegne sig helt elementære færdigheder, som f. eks. den grundlæggende at sige ja give bolden videre som er forudsætningen for at improviserede spil kan fungere, uden samtidig at have det dramaturgiske overblik der skal til for at kunne styre den undersøgende spiltype. Derimod bør vi til stadighed have den didaktiske dimension for øje. Hvad skal vores bestræbelser resultere i? Som det offentlige skolevæsens repræsentant på Lejre Forsøgscenter skal Skoletjenesten se til at undervisningen er i overensstemmelse med folkeskolelovens og fagenes intentioner. Det betyder for det første at vi ser på de enkelte folkeskolefag, deres formål og forslag til aktiviteter. Historiefaget er jo vores naturlige tilknytning, men faktisk lægger både sløjd, håndarbejde og hjemkundskab mere eller mindre vægt på at formidle fagets kulturteknikker. Desuden giver vores vægtning af menneskets afhængighed af de naturgivne ressourcer en tilknytning til faget natur og teknik. I undervisningsvejledningen for historie nævnes blandt fagets særlige aktiviteter rekonstruktion af historiske redskaber og situationer i et afsnit for sig (Undervisningsministeriet 2005). Sådan har det i øvrigt været siden 1974 hvor man kan sige at den historiske værkstedsundervisning fik sin officielle anerkendelse i skoleverdenen. I formålet for historie i folkeskolen formuleres to væsentlige didaktiske pointer. Historiebevidsthed defineres som et samspil mellem fortidstolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning, samtidig med at mennesket opfattes som både historieskabt og historieskabende. Historisk viden opfattes ikke som et mål i sig selv, men som én blandt mange Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 veje til at kvalificere mennesker til aktive samfundsborgere. Når vi taler om at indlevelse og fordybelse skal fremme indsigt og respekt skal det opfattes i den kontekst. Når vi sætter værdier i spil på Ravnebjerg, inviterer vi eleverne til at reflektere over deres eget liv og deres egen tid, og vi kan se på elevernes reaktioner at det virker. Kun få om overhovedet nogen tager uberørt herfra. De har en større viden om nogle fortidige forhold, men hvad vigtigt er: det er en viden de kan bruge i deres egen vurdering af andre mennesker og forhold, og som måske har fået dem til respektere ting og forhold der tidligere var dem ukendte eller ligegyldige. Endnu et forhold ligger os på sinde: I den nyeste folkeskolelov er elevernes alsidige personlige udvikling som noget nyt indskrevet i loven. Det kan skyldes et behov for en afbalancering af de skærpede fagmål, men det kan også skyldes en iagttagelse af en generel tendens til at børn i deres opvækst i vore dage er mere ensidige i deres udfoldelse. De lever en stadig større del af deres tilværelse under opsyn i pasningsordninger, skoler og daginstitutioner samtidig med at de bruger stadig mere tid foran computerskærme og tvapparater. Udfoldelsesmuligheder som kendes fra tidligere generationers børneliv indskrænkes eller går helt tabt. Den alsidige personlige udvikling kan kun finde sted hvis man gives alsidige muligheder for at bruge sig selv, eller som vi kan lide at sige det, tilbydes mange forskellige værktøjer. Værktøjerne er fagene, disciplinerne og de personlige egenskaber: historie, smedning, fiskeri, arkæologi, respekt, gastronomi, empati, religionshistorie, drama med hver deres faglighed og karakteristika. Jo flere værktøjer man behersker, jo mere dannet er man i betydningen kvalificeret til tage beslutninger for sig selv og i fællesskab med andre. Værdien af de historiske miljøer og muligheden for at indleve sig i dem - med eller uden indlevelse i en anden er i sidste ende at det er en mulighed der ikke findes andre steder, og derfor kan give sit eget særlige bidrag til den alsidige personlige udvikling. 6

6 Arkæologisk Forum nr.12, Maj 2005 Litteratur Bay, Jørgen 1986 Historisk værkstedsundervisning og folkeskolen. Upubliceret kandidatopgave, 93 s. Tilgængelig på DPUs bibliotek. Bay, Jørgen 2001 Dage med Kimar og hans familie. En rapport om udviklingen af et undervisningsforløb i Lejre Forsøgscenters jernalderlandsby med fokus på dramafaget og dets metoder. Upubliceret, 75 s. Tilgængelig på Lejre Forsøgscenter. Haugsted, Mads T At opleve indlevelse? Teater- og museumspædagogik. Årsberetning 2002, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter. Michelsen, F En emneopgave på museet Skole og Museum, Unge Pædagoger. Reisby, Kirsten 1967 Lejrskole i Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 15., årg. nr.6, s. 262 ff. Stensbjerg, Karen 1967 Rapport over 2-dages lejrskoleophold i Historisk- Arkæologisk Forsøgscenter. Materiel kulturviden, Lejre Øvrige kilder Undervisningsministeriet 2005 Vejledning for faget historie. html. 7

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere