TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY DEBATOPLÆG VORESTRAFIK.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY DEBATOPLÆG VORESTRAFIK.DK"

Transkript

1 TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY DEBATOPLÆG VORESTRAFIK.DK

2 2 AARHUS KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET 2015

3 3 FORORD Aarhus er på vej ind i en ny tid. Byen udgør ikke længere blot en stor by, men Aarhus er en storby, hvor midtbyen udgør centrum for byen og regionen. Vi skruer op for antallet af mennesker, der skal bo, handle og arbejde i Aarhus Midtby. Vi vil skabe mere aktivitet, der gør Aarhus Midtby til et endnu mere unikt sted som Jyllands hovedstad og centeret i Business Region Aarhus. Flere borgere, mere erhverv og flere oplevelser gør det nødvendigt, at vi prioriterer udnyttelsen af byens rum, og at vi planlægger med fokus på menneskers trivsel. Nu er spaden sat i jorden til et nyt kapitel i byens historie. De første spor er ved at blive lagt til Danmarks første letbane, der i fremtiden skal udgøre et helt net af forbindelser gennem byens gader og ud i forstæderne. Vi skal sikre, at de mange flere mennesker, der hver dag skal rundt i og til midtbyen, sikres en god mobilitet. Vi skal sikre og understøtte brugen af miljøvenlige transportmidler, der udnytter byens arealer effektivt, og at vi rejser ad de rigtige veje på de rigtige tidspunkter. Vi skal skabe en midtby med udgangspunkt i, at det er et sted, hvor mennesker trives som beboere, handlende og medarbejdere i byens virksomheder. En midtby der er centrum for handel og kulturliv i Vestdanmark. Inden for den ramme skal vi samtidig skabe et transportsystem, der gør det endnu lettere at komme ud og ind i vores by. Udviklingen af vores by kræver en ny plan for mobiliteten i midtbyen. På vegne af Aarhus Byråd inviterer Teknik og Miljø derfor borgere og erhvervsliv til debat om fremtidens mobilitet i og til Aarhus Midtby. Kristian Würtz Rådmand for Teknik og Miljø

4 4 DEN ATTRAKTIVE BY VÆKST FREM MOD 2030 EN TÆTTERE BY Aarhus by bliver bygget tættere. Det gør byen mere effektiv, og det gør den bedre egnet til kollektiv trafik. Det gælder også Midtbyen, hvor der bliver bygget masser af nye boliger og arbejdspladser, der skal være på den samme plads. VÆKST FOR ALLE Aarhus Kommune arbejder for at skabe rammerne for en attraktiv by for bosætning og erhverv.

5 5 PRIORITERING AF AREALERNE En ny Trafik- og Mobilitetsplan skal give et bud på, hvordan vi prioriterer de enkelte trafikantgrupper, og derved hvordan vi prioriterer fremkommeligheden på vores færdselsarealer. BYLIV OG MILJØ Miljøkrav og ønsker om events og ophold vil påvirke midtbyen. Der vil formentligt i større og større omfang være tværgående interesser omkring anvendelsen af gadearealerne herunder andre anvendelser end blot trafikale formål.

6 6 MOBILITET - er et udtryk for, hvor let personer og gods kan flyttes rundt i byen. Vi skal sikre en høj mobilitet i byen, der samtidig sikrer en midtby, hvor bylivet og midtbyens unikke kvaliteter er i centrum.

7 7 BAGGRUND FOR DEBATTEN Aarhus er en by i udvikling med en stigning i antallet af indbyggere og arbejdspladser. En udvikling der også påvirker midtbyen og anvendelsen af byens gader og øvrige rum. Nye udfordringer betyder, at der er et behov for at drøfte, hvordan vi kan sikre en god mobilitet til Aarhus Midtby samtidig med, at vi understøtter en attraktiv midtby og en by i vækst. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby udsendes dette debatoplæg, da der ønskes en offentlig debat som input til planarbejdet. Aarhus Kommune ønsker at informere om planarbejdet samt at involvere erhvervslivet, organisationer og borgere med henblik på at få en åben debat om mobilitet i Aarhus. En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal afløse den eksisterende plan fra Trafikplanen fra 2005 har været udgangspunktet for den overordnede trafikplanlægning i Aarhus Midtby de seneste 10 år. Mange af planens idéer er implementeret helt eller delvist. Med en ny plan skal vi sikre, at flere kan komme til og fra Aarhus Midtby samt rundt i midtbyen. Vi skal transportere mennesker og varer mere effektivt. Ikke kun ved udbygninger af veje og stier, men også ved nye løsninger, hvor vi udnytter infrastrukturen mere effektivt. Borgere og pendlere skal sikres gode muligheder for at vælge den mest attraktive transportform, hvilket kan skifte i løbet af dagen og efter formålet med turen. Gode forhold for kollektiv trafik, cykel og bil samt muligheder for at skifte transportmiddel på rejsen skal sikre plads til flere rejser. Aarhus Kommune skal medvirke til at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt erhvervsliv med de nødvendige faciliteter i midtbyen, og erhvervslivet inddrages i hvordan vi bedst udnytter byen trafikmæssigt, herunder især optimeringen af den erhvervsmæssige logistik i og omkring byen.

8 8 PLANENS KONSEKVENSER OG AFGRÆNSNING Den eksisterende Trafikplan har de seneste 10 år været grundlaget for større vejprojekter i Aarhus Midtby. En samlet plan er en forudsætning for, at overordnede målsætninger kan gennemføres, så enkeltprojekter ikke ødelægger sammenhængen i mobiliteten. En ny Trafik- og Mobilitetsplan for midtbyen vil være retningsgivende for prioriteringen af de enkelte trafikantgrupper på vej- og stinet i midtbyen og på indfaldsveje til midtbyen samt samspillet mellem trafikantgrupperne. Den eksisterende Trafikplan for Aarhus Midtby har Ringgaden som sin ydre afgrænsning. En ny Trafik- og Mobilitetsplan vil supplere omfanget af trafikplanens udstrækning ved at inkludere indfaldsvejene, hovedstiruter og kollektive trafikkorridorer samt kombinationsrejseanlæg, hvor trafikanter kan skifte transportmiddel, da mobiliteten mellem opland/forstæder og midtbyen er vigtig. Midtbyen er den centrale del af hele kommunens infrastruktur og udgør kernen i den stjerneformede struktur, som binder midtbyen, forstæder og nabokommuner sammen. Trafik- og Mobilitetsplanen for midtbyen skal ses som en del af en samlet plan for hele byen og kommunen og ikke mindst infrastrukturen. Den samlede infrastruktur er senest behandlet i en større udredning: Trafik i Aarhus 2030 udfordringer og muligheder, hvor der indgår overordnede strategier for en sikring af en god fremtidig mobilitet. Udredningen danner baggrund for prioriteringer af større tiltag til forbedring af mobiliteten.

9 GRENÅVEJ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL RANDERSVEJ VEJLBY RISSKOV 9 PALUDAN MÜLLERS VEJ SKEJBY VEJLBY RINGVEJ RIIS SKOV VIBORGVEJ TILST HASLE RINGVEJ ÅBY RINGVEJ AARHUS Ø FÆRGE ÅBYHØJ GELLERUP CITY SILKEBORGVEJ SØREN FRICHS VEJ ERHVERVSHAVN VIBY RINGVEJ AARHUS SYD MOTORVEJEN ÅHAVEVEJ MARSELIS BOULEVARD JYLLAN DS ALLÉ STADION MINDEPARKEN SKANDERBORGVEJ VIBY CHRISTIAN X S VEJ HOLME ROSENVANGS ALLÉ ODDERVEJ MARSELISBORG SKOV PROJEKTOMRÅDET RINGVEJ SYD HØJBJERG MIDTBYEN RUMMER EN CENTRAL DEL AF HELE KOMMUNENS INFRASTRUKTUR

10 10 VISION OG MÅLSÆTNINGER VISION TRAFIK- OG MOBILITETSPLANEN SKAL UNDERSTØTTE BYLIVET I AARHUS MIDTBY OG SIKRE EN GOD MOBILITET I OG TIL MIDTBYEN. De centrale dele af Aarhus Midtby er byens og regionens center for byliv. Det handler om kultur, handel, oplevelser og service og om et levende og pulserende bymiljø med rum til udfoldelse. God mobilitet er en forudsætning for Aarhus Midtbys fortsatte udvikling også som attraktivt område for boliger og erhverv. Mennesker og varer skal kunne komme til og fra midtbyen og også rundt i midtbyen.

11 11 STRATEGIER OG MÅL TRAFIK- OG MOBILITETSPLANEN FORFØLGER VISIONEN VED AT HAVE FOKUS PÅ: Strategiske overvejelser om fremtidens anvendelse af byens gader og øvrige rum i midtbyen Samtidig realisering af både mål for mobilitet, miljø, klima og sundhed Prioritering mellem forskellige interessenters behov Overvejelser om bedst mobilitet for pengene. KONKRET FORFØLGES VISIONEN VIA EN RÆKKE MÅL: At anvendelsen af midtbyens gader og øvrige rum fastlægges ud fra en helhedsbetragtning At den kollektive trafiks og cykeltrafikkens andel af trafikken i og til midtbyen øges At vilkår for fodgængere og cyklister i og til midtbyen forbedres At midtbyen er tilgængelig for bil via gode indfaldsveje og velplacerede parkeringsanlæg i udkanten af midtbyen, primært underjordiske parkeringsanlæg eller parkeringshuse At bilernes antal i midtbyen reguleres - ved hjælp af parkeringspolitikken, minimering af gennemfartstrafik og gode alternativer til bilen. I HOVEDTRÆK VIL TRAFIK- OG MOBILITETSPLANEN INDEHOLDE: En samlet trafikal hovedstruktur - med stillingtagen til brugen af forskellige transportmidler og kombinationer af disse Forslag til infrastruktur og faciliteter for forskellige trafikanter samt kombinationsrejseanlæg, hvor det er muligt nemt og komfortabelt at skifte transportmiddel på rejsen Forslag om udbud af kollektiv trafik Principper for indretning af byens gader og øvrige rum til ophold og færdsel Principper og rammer for indretning af færdselsarealerne.

12 12 Planarbejdet er inddelt i følgende faser: PROCES FOR DEBAT/IDÉFASE UDARBEJDELSE AF PLANFORSLAG PLANFORSLAG DEBATTERES TILRETNING AF PLANFORSLAG ENDELIG VEDTAGELSE AF PLAN DEBATFASE/IDÈFASE Aarhus Byråd vil give borgere og erhvervsliv mulighed for at involvere sig i udarbejdelsen af planen ved følgende muligheder: Borgermøde Workshops Dialogmøder med henholdsvis erhvervsliv og fællesråd Events i midtbyen Høring indsendelse af forslag via mail, brev eller indlæg på vorestrafik.dk. TIDSPLAN Primo 2016 Debat/idéfase 2016 Udarbejdelse af planforslag Ultimo 2016 Forslag til Trafik- og Mobilitetsplan i offentlig høring 2017 Vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan

13 13 BLIV HØRT HØRINGSFORLØB Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende trafikstrukturen i Aarhus Midtby. Synspunkter og idéer, der fremsendes i debatperioden, vil indgå i det videre planarbejde. Synspunkterne vil blive forelagt Teknisk Udvalg i forbindelse med en orientering om resultaterne af foroffentlighedsfasen/idéfasen. Bidrag skal fremsendes til Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C eller til senest d. 15. januar Det er desuden muligt at deltage i debatten på VORESTRAFIK.DK BORGERMØDE Aarhus Kommune afholder borgermøde på Dokk1 mandag d. 26. oktober 2015 kl På borgermødet orienteres om den den nye Trafik- og Mobilitetsplan og fremtidige udfordringer. Mødet har følgende formål: at orientere samt inspirere borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer til at indsende skriftlige idéer eller synspunkter til planarbejdet at invitere borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer til at deltage i de efterfølgende workshops. ERHVERV SAMMEN OM EN KONKURRENCEDYGTIG BY I debatfasen vil Aarhus Kommune involvere erhvervslivet igennem dialogmøder og workshops. En involvering er essentielt i forhold til at belyse erhvervslivets behov. Interesserne er mange. Ved at modtage synspunkter fra handelslivet, logistikbranchen, kontorvirksomheder, håndværksbranchen, anlægsbranchen, Aarhus Havn m.m. opnår Aarhus Kommune et bedre kendskab til, hvordan planen kan medvirke til at sikre et fortsat sundt erhvervsliv i Aarhus. Aarhus Kommune vil aktivt søge dialog med erhvervslivet, og opfordrer samtidig erhvervslivet til at bidrage aktivt i dialogen med Aarhus Kommune.

14 14 BLIV HØRT WORKSHOPS Der afholdes tre workshops i løbet af efteråret. Erhvervsorganisationer, interesseorganisationer og borgere er velkomne til at deltage i arbejdet. De tre workshops er opdelt i følgende emner: 1. Fortætning, vækst og byliv 2. Letbanen og byens rum 3. Dit nærområde. Workshop for delområder i Aarhus Midtby Læs mere om workshops og tilmelding på vorestrafik.dk. DEN MOBILE DEBAT En debat om mobilitet skal være mobil. Aarhus Kommune vil skabe outdoor events, hvor mobiliteten diskuteres lokalt i øjenhøjde med gaderummenes brugere. Debatten vil desuden være mobil ved, at der skabes arrangementer i udvalgte lokalområder og med interesseorganisationer og erhvervsnetværk. Disse arrangementer opstår både på initiativ af Aarhus Kommune, men den mobile debat vil også kunne inviteres til relevante arrangementer om mobiliteten i Aarhus. Den mobile debat kan inviteres til arrangementer ved at kontakte Peter Søndergaard, tlf , Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

15 UDGANGSPUNKT FOR DEBATTEN 15 En debat om hvordan en ny Trafik- og Mobilitetsplan skal forbedre mobiliteten kræver, at der er kendskab til tidligere planer, beslutninger og målsætninger på trafikområdet. En ny plan skal endvidere forholde sig til Aarhus Byråds tidligere beslutninger med betydning for området. På de følgende sider omtales udvalgte planer og projekter, der sætter rammerne for debattens udgangspunkt. ÆSTETIK I MIDTBYEN

16 16 DEN EKSISTERENDE TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY Med Trafikplanen for Aarhus Midtby fra 2005 ønskede Aarhus Byråd både en tilgængelig og fredeliggjort midtby. Trafikplanen fastlagde to konkrete trafikale mål: At biltrafikken på tværs af Ringgaden ikke stiger At en større andel af den samlede trafik i midtbyen foregår på cykel eller med kollektive transportmidler Begge målsætninger vurderes her knap 10 år senere at være nået. Målsætningerne fra Trafikplanen er søgt gennemført blandt andet ved hjælp af følgende tiltag, der alle er helt eller delvist gennemført: Gennemfartstrafikken i midtbyen begrænses Optimering af kapaciteten på Ringgaden Buskorridorer og cykelruter Udbygning af gågadeområder Ny parkeringspolitik Cykelhandlingsplan Handlingsplan for at styre trafikken ved moderne teknologi (ITS) Samlet hastighedsplan for midtbyen Miljøzoneordning Regulering af varetransporten, hvor mulighederne undersøges for en bedre koordinering og dermed begrænsning af den tunge trafik i midtbyen. TRAFIKSTRUKTURKORT TRAFIKPLAN 2005

17 17 AKTUELLE TILTAG OMKRING MOBILITET I MIDTBYEN En ny Trafik- Mobilitetsplan skal håndtere fremtidige udfordringer, når det gælder sikringen af en god mobilitet og et godt bymiljø i midtbyen. Men allerede i dag er der gang i planer og projekter, der har til hensigt at regulere trafikken, således at der samlet set opnås en optimal mobilitet og sikres et godt bymiljø. Der er taget fat på at reducere den gennemkørende biltrafik ved ombygninger på Kystvejen og samtidige forbedringer af kapaciteten på Ringgaden. Anlæg af større forbedringer på Søndre Ringgade og Vestre Ringgade er på vej. Parkeringsudbuddet er ændret således, at bl.a. gadeparkering er erstattet af større samlede parkeringsanlæg. Gaderum er fredeliggjort og udnyttes nu til gående og til ophold. Der er investeret i bedre forhold for cyklisterne, og flere supercykelstier og mere cykelparkering er på vej. Den kollektive trafik er styrket med A-busser, og anlæg af Danmarks første letbane vil styrke den kollektive trafik i Aarhus yderligere.

18 18 PARKERINGSPOLITIK Parkeringspolitikken fra 2012 skal medvirke til at sikre muligheder for parkering og styre udbuddet af parkering. I City vægtes behovet for at tilgodese besøgende og kunder størst Som minimum søges det samlede udbud af offentlig tilgængelig parkering i midtbyen fastholdt Begrænsninger i gadeparkeringen - samtidig med at parkeringen koncentreres i større tilgængelige parkeringsanlæg Indsats for et større og mere organiseret udbud af cykelparkering. CYKELHANDLINGSPLAN Cykelhandlingsplanen fra 2007 er en ambitiøs cykelhandlingsplan, som har medvirket til at gøre det både mere attraktivt og sikkert at cykle i Aarhus. Målet med planen var at få markant flere aarhusianere til at vælge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Målsætningen er søgt gennemført via fysiske tiltag samt kampagner. De mange tiltag har medvirket til, at cykeltrafikken er steget cirka 15% siden 2007, hvorimod cykeltrafikken på landsplan ikke er steget i denne periode.

19 E45 RYOMGÅRD Kommune E45 KOLIND HADSTEN HORNSLET MØRKE TRUSTRUP SAMSPIL BY GALTEN 15 HARLEV HASSELAGER Skanderborg Kommune SKANDERBORG T HINNERUP T LYSTRUP SØFTEN LISBJERG 15 E45 SKEJBY Aarhus Kommune O2 AARHUS V O1 T BRABRAND T T TRANBJERG MÅRSLET BEDER MALLING ODDER HOVEDGÅRD Hovedgårdforbindelsen Kattegatforbindelsen SKØDSTRUP AARHUS 15 Syddjurs Kommune Det kollektive trafiksystem udbygges i disse år med første etape af letbanen. Samspil 2025 angiver, hvordan mobiliteten i Østjylland kan styrkes med letbaner, nærbaner samt parker og rejsanlæg som vigtige elementer. Samspil 2025 er letbanesamarbejdets oplæg til udbygning af et effektivt kollektivt transportsystem. Det skal understøtte byudviklingen og sikre en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Aarhusområdet og i det østjyske bybånd. Odder Kommune OMLÆGNING AF BUSNETTET I 2010 blev Kollektiv Trafikplan Aarhus vedtaget i byrådet i Aarhus Kommune. Planen indebar en effektivisering af bustrafikken og en prioritering af et bedre tilbud til de store rejsestrømme, hvorimod der ikke længere skulle bruges så mange ressourcer på små og mindre rejsestrømme. På baggrund af den vedtagne plan blev hele busnettet i Aarhus samt dele af det regionale busnet omlagt i august Bybusnettet kom til at omfatte bl.a. seks A-buslinjer og ti ordinære bybuslinjer. Samtidig blev der introduceret et nyt tilbud om flextur med kommunal støtte i kommunens landområder.

20 20 FODGÆNGERSTRATEGI - PÅ VEJ Fodgængerstrategien er Aarhus Kommunes vision og indsatsområde for at styrke fodgængertrafikken i kommunen. Strategien er en langsigtet planlægning, der udstikker den overordnede retning, og de forhold der skal tages i betragtning for at komme sikkert i mål. AARHUS Ø I 2003 vedtog Aarhus Byråd Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, Aarhus Ø. Udviklingen af Aarhus Ø skal ses som en markant udvidelse af midtbyen og som en mulighed for at binde midtbyen og havnearealerne sammen. Ombygningen af Kystvejen er en del af strategien for at binde midtbyen og havnearealerne bedre sammen.

21 ARKITEKTURPOLITIK Smukke veje er ikke et nyt fænomen for Aarhus Kommune. Fine eksempler er reguleringen af hovedgaden i Løgten, strækningen fra Mølleparken til Grønnegade, Strandvejen og Dronning Margrethes Vej, der i 2000 modtog Vejdirektoratets vejpris. Den gode indsats skal fortsættes, og fremadrettet skal der arbejdes for en smuk balance mellem køreteknisk funktionalitet, trafiksikkerhed og arkitektur. 21 Byens veje skal indgå i et smukt arkitektonisk samspil med byrummet og landskabet. KLIMAMÅL Aarhus Byråd besluttede i 2008, at kommunen i 2030 skal være CO2-neutral. I Klimaplanen er udpeget 9 indsatsområder, hvor transport er et af områderne. Udviklingen af Aarhus skal ske så de fysiske rammer forbedres for miljø- og ressourcevenlige transportformer samt generelt at fremme brugen af miljøvenlige køretøjer og energieffektiv transport. Aarhus Kommune vil påvirke de generelle politiske rammer og reguleringer, som kan øge incitamentet til at ændre transportvaner og trafikmønstre.

22 22 INDPASNING AF LETBANEN IBYMILJØET NYE LETBANEETAPER Letbanes etape 1 fra Aarhus H til Lystrup er under anlæg. Af Kommuneplanen fremgår yderligere letbaneetaper til Brabrand og Hasselager. Realiseringen af disse etaper vil give letbanespor igennem de tætte byområder, hvilket vil reducere fremkommeligheden for andre trafikantgrupper på visse strækninger. En VVM undersøgelse for Brabrandetapen startes op sideløbende med udarbejdelsen af en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby. Af forundersøgelsen for denne letbaneetape fremgår det, at letbanen til Brabrand vil påvirke trafikafviklingen i Aarhus Midtby, hvorfor idéfaserne for de to projekter opstartes sideløbende.

23 23 AARHUS UNIVERSITET AARHUS Ø HANDELS- HØJ- SKOLEN AMTS- SYGE- HUSET DEN GAMLE BY CERES CITY NAVITAS LISBJERG LYSTRUP ARoS MUSIKHUSET SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER RÅDHUSET AARHUS H BRUUNS GALLERI DOKK 1 AARHUS BRABRAND MÅRSLET BEDER MALLING VVM UNDERSØGELSE ETAPE 1

24

25 25 MINDRETALSUDTALELSE TIL DEBATOPLÆG FOR TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY Venstre mener ikke, at debatoplægget for en ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby har tilstrækkeligt fokus på parkering og fremkommelighed: 1. Muligheden for bilparkering bør tilpasses byens udvikling 2. Med udfordringerne med fremkommelighed i Aarhus Kommune skal der være langt større opmærksomhed på mobilitet og indfaldsvejenes kapacitet.

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

TRAFIK I AARHUS Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TRAFIK I AARHUS Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar 2012 Formål med og indhold i udredningen De trafikale udfordringer Et spænd af muligheder Processen - formål og indhold Formål Klarlægge de

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen Aarhus kommune 2014-2024 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef AARHUS FREIBURG ZÜRICH MÜNSTER KØBENHAVN ODENSE PCT. Generelle mobilitetsudfordringer Biltrafikken stiger! Danskerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

MOBILITETSUNDERSØGELSE HOLDNINGER TIL FREMTIDENS AARHUS

MOBILITETSUNDERSØGELSE HOLDNINGER TIL FREMTIDENS AARHUS MOBILITETSUNDERSØGELSE HOLDNINGER TIL FREMTIDENS AARHUS RAPPORT AARHUS KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ DECEMBER 2015 KILDE: Aarhus Kommune INDHOLD INDLEDNING OG SAMMENFATNING OVERORDNET TILFREDSHED MED DEN TRAFIKALE

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

STRATEGI FOR ANLÆG TIL KOMBINATIONSREJSER

STRATEGI FOR ANLÆG TIL KOMBINATIONSREJSER BILAG 1 STRATEGI FOR ANLÆG TIL KOMBINATIONSREJSER Center for Byudvikling og Mobilitet Teknik og Miljø Aarhus Kommune VISUALISERING LYSTRUP STATION 1 INDLEDNING Aarhus Kommune er i en udvikling, hvor både

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren 31. august 2011 Revideret 13. september 2011 Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren Indledning Den kommende letbane langs Ring 3, med tilhørende

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg 2013-2030 1 ESBJERG TRAFIK OG MOBILITETSPLAN Formål Formålet med Trafik- og Mobilitetsplanen er bl.a. at: Sikre mobiliteten i Esbjerg frem mod 2030 Gøre transporten

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Kommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen:

Kommunen har udpeget fem centrale temaer i arbejdet med trafikplanen: SYNOPSIS Projekt Trafikplan for Furesø Kommune Kunde Furesø Kommune Notat nr. 1 Dato 2012-08-02 Til Fra Furesø Kommune Rambøll Synopsis for Trafikplan for Furesø Kommune Furesø Kommune har besluttet at

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

DEBATOPLÆG. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Århus Kommune Århus Amt DEBATOPLÆG Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte det nødvendige planarbejde

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Aarhus i fremtiden: Bosætning og Trafik. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Aarhus i fremtiden: Bosætning og Trafik. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Aarhus i fremtiden: Bosætning og Trafik Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 Boligforbruget stiger

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B Simon Wind & Ditte Bendix Lanng URBAN DESIGN Aalborg Universitet Center for Mobilitet & Urbane Studies (C-MUS) H ow are specific mobile situations enabled and CENTER

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Intro I virksomhedsplanen for 2016 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet mere konkret har fokus på i 2016.

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere