LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex."

Transkript

1 FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet på deres pensionsordning i pensionskassen. Der er tale om overslagsberegninger, som skal illustrere, hvad afkastet bruges til. Procenttallene beregnes på baggrund af to forskellige størrelser: dels markedsværdier af alle aktiver og dels medlemmernes pensionshensættelse opgjort ud fra grundlagsrenten. Derfor opstår der en afvigelse. Afvigelsen er indeholdt i "Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi". Afdeling er opdelt i otte kontorentegrupper, afdeling UA er opdelt i to kontorentegrupper, og afdeling LR består kun af én kontorentegruppe. De fleste medlemmer har fortsat deres pensionsordning spredt ud på typisk seks forskellige kontorentegrupper. Medlemmer, der er optaget 1. juli 1999 og derefter, er typisk kun med i 2 pct. unisex. Inden udgangen af 2010 forventer vi, at du på "Din pension" kan få beregnet dit eget personlige regnestykke "Fra markedsafkast til kontorente", som illustrerer, hvorledes afkastet er anvendt på din samlede pensionsordning i pensionskassen. Afdeling Lægernes Enkekasse, som er en meget lille ordning med få medlemmer, små pensioner og en gennemsnitsalder over 80 år, er ikke medtaget i regnestykkerne, da udviklingsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store. Du kan finde forklaringer på de forskellige tal ved at klikke på linkene i kolonnen til venstre : Fra markedsafkast til kontorente. Pct. 3,5 2,0 fra 3,5 2,0 fra unisex 2,0 fra 2,0 2,0 unisex unisex Markedsafkast, brutto, medlemmernes andel 4,1 20,0 4,4 20,6 4,6 19,4 14,3 19,3 Investeringsomkostninger, medlemmernes andel -0,3-1,6-0,3-1,6-0,3-1,6-1,0-1,5 Afkast før skat, medlemmers andel (afkastnøgletal 1) 3,8 18,4 4,1 19,0 4,3 17,8 13,3 17,8 Pensionsafkastskat, medlemmernes andel 0,5-2,6-0,6-2,7-0,6-2,5-1,9-2,5 Omkostningsresultat 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,1 Risikoresultat 0,6 0,7 0,6 0,7 3,3 3,5 0,1 2,7 Ændring af lån på bonus på fripolicer -0,5 0,0-11,5-1,8 23,3 0,0-2,4 Særlige forhold i det enkelte år -0,2 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Risikoforrentning til egenkapitalen -0,5-0,5-0,9-0,6-5,0-0,8-0,4-1,1 Andre overførsler til/fra egenkapitalen 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Til rådighed til medlemmerne 16,7 0,4 28,0 0,3 41,2 11,2 14,5 Pensionisttillæg 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi -0,6 5,1-9,5 21,7-16,9 39,0-0,6-0,2 Overførsel til/fra kollektive bonushensættelser 1) 0,0 9,4 6,9 4,2 14,0 0,1 9,7 12,6 Kontorente 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 I alt anvendt til medlemmerne 16,7 0,4 28,0 0,3 41,2 11,2 14,5

2 1) Heraf ekstraordinær rentebonus. Rentebonussen er i kontorentegrupperne 3½% afl., 3% afl., 3U% afl. givet til de medlemmer, der valgte ny ordning 1. november Og i kontorentegrupperne 2% og 2U% er rentebonussen givet til de medlemmer, der var i disse grupper før omvalget 1. november ,0 3,4 0,0 4,2 0,0 0,1 2,5 11, UA: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. UA 4,0 UA 2,0 Markedsafkast, brutto, medlemmernes andel 7,2 8,1 Investeringsomkostninger, medlemmernes andel -0,5-0,6 Afkast før skat, medlemmernes andel (afkastnøgletal 1) 6,7 7,5 Pensionsafkastskat, medlemmernes andel -0,7-1,8 Omkostningsresultat 0,0-0,1 Risikoresultat 0,1 0,0 Ændring af lån på bonus på fripolicer -0,5-2,3 Særlige forhold i det enkelte år -0,4 1,2 Risikoforrentning til egenkapitalen -2,1-4,3 Andre overførsler til/fra egenkapitalen 2,7 0,4 Til rådighed til medlemmerne 5,8 0,7 Pensionisttillæg 0,4 0,4 Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi 1,9-2,4 Overførsel til/fra kollektive bonushensættelser 1) 0,0 0,8 Kontorente 3,5 2,0 I alt anvendt til medlemmerne 5,8 0,7 1) Heraf ekstraordinær rentebonus. Rentebonussen er i kontorentegruppen UA 2% givet til de medlemmer, der valgte ny ordning 1. november ,0 0,2

3 2009 LR LR: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. Markedsafkast, brutto, medlemmernes andel 12,5 Investeringsomkostninger, medlemmernes andel 0,0 Afkast før skat, medlemmernes andel (afkastnøgletal 1) 12,5 Pensionsafkastskat, medlemmernes andel -2,5 Omkostningsresultat 0,4 Risikoresultat -0,1 Ændring af lån på bonus på fripolicer -7,3 Særlige forhold i det enkelte år 0,0 Risikoforrentning til egenkapitalen 0,0 Andre overførsler til/fra egenkapitalen 0,0 Til rådighed til medlemmerne Pensionisttillæg 0,4 Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi 0,6 Overførsel til/fra kollektive bonushensættelser 0,0 Kontorente 2,0 I alt anvendt til medlemmerne Det betyder de forskellige tal Markedsafkast Summen af afkast før skat og investeringsomkostninger. Investeringsomkostninger De samlede omkostninger ved at investere i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme og investeringsforeninger. Investeringsomkostninger består af: Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Omkostninger afholdt i danske investeringsforeninger Omkostninger afholdt i udenlandske investeringsforeninger Beløb er hentet fra årsrapporten. Disse er beregnet som ultimoformue af hver enkelt forening ganget med foreningens årlige omkostningsprocent (ÅOP) fratrukket kickback. Disse er beregnet som ultimoformue af hver enkelt forening ganget med foreningens årlige omkostningsprocent/total Expence Ratio (T.E.R.) + tillæg

4 (tillægget varierer efter, om det er aktivforvaltede porteføljer eller indeksporteføljer, samt om det er obligationer eller aktier, der forvaltes). Omkostninger afholdt i fonde Omkostninger afholdt i ejendomsselskaber og direkte ejede ejendomme Disse beregnes som tilsagn gange F&P-sats (denne sats varierer efter, hvor mange år fonden er, hvilken type fond, det er, samt hvad fondens evt. feesats og omkostningssats er). Dette er de ekstraordinære omkostninger ved at drive ejendomsselskaber, der ikke er en del af de almindelige administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed fra ovenfor som fx omkostninger til revision. Afkast før skat Det direkte afkast af investeringerne. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat på 15,3 pct. af afkastet på investeringerne. Omkostningsresultat Forskellen mellem de gebyrer og administrationsfradrag, som pensionskassen har fratrukket i medlemmernes hensættelser og indbetalinger, og de faktiske udgifter til administration af pensionsordningerne. Hvis omkostningsresultatet er positivt, har medlemmerne betalt mere til omkostningsdækning, end pensionskassen har haft af udgifter til omkostningsbonus, ydelsesbonus, administrationsudgifter og ændring i administrationshensættelse. Risikoresultat Forskellen på de forsikringspræmier, der er trukket af medlemmernes hensættelser og indbetalinger, og de faktiske udgifter ved medlemmernes død og invalidepensionering. Hvis risikoresultatet er positivt, har medlemmerne betalt mere i risikopræmier til forsikringerne ved død og invaliditet, end pensionskassen har haft af udgifter til risikobonus og ved dødsfald blandt medlemmer og pensionister og invaliditet blandt medlemmer. Ændring af lån på bonus på fripolicer Bonuspotentialet på fripolicer er et udtryk for det overskud, der kan forventes fremover på den del af pensionsordningerne, der allerede er indbetalt. Hvis resultatet for en kontorentegruppe er negativt for en periode, kan der bruges af bonuspotentialet på fripolicer til dækning af det negative resultat. Opstår der senere overskud i gruppen, skal forbruget betales tilbage. Der kan ikke være brugt et større beløb, end bonuspotentialet på fripolicer udgør.

5 Særlige forhold i det enkelte år Der kan i det enkelte år være særlige forhold, som påvirker regnestykket Fra markedsafkast til kontorente. I 2009 fik medlemmer med de oprindelige garanterede pensionsordninger mulighed for at flytte ordningen over til de nye ordninger med betingede garantier. Ændringer i forbindelse med omvalget er samlet under posten Særlige forhold i det enkelte år. I 2010 indgår bonus overført mellem ordninger under denne post. Risikoforrentning til egenkapitalen Pensionskassen skal have en vis egenkapital for at kunne drive pensionsvirksomhed. Med henblik på at bidrage til egenkapitalen betaler medlemmerne en del af pensionshensættelserne til egenkapitalen. Det kaldes Risikoforrentning til egenkapitalen, Risikoforrentningen betales kun i de perioder, hvor resultatet er positivt. I perioder med negativt resultat opsamles risikoforrentningen på en skyggekonto. Opstår der positivt resultat senere hen, får egenkapitalen den risikoforrentning, den har til gode, og skyggekontoen bliver nedskrevet. Andre overførsler til/fra egenkapitalen Gebyr for administration, præmie for dækning ved udvalgte kritiske sygdomme og negativ bonus på grund af længere levetid er udgifter, som kan trækkes fra i positiv bonus for den enkelte pensionsordning. Hvis bonus ikke er stor nok til at betale de nævnte udgifter, lånes det resterende beløb af egenkapitalen, og der opstår en gæld til egenkapitalen. Bliver bonus senere hen stor nok til at betale udgifterne, betales gælden tilbage til egenkapitalen. Pensionisttillæg Pensionisttillægget er et ugaranteret tillæg til pensionen. Tillægget fastlægges for et år ad gangen, men kan når som helst nedsættes eller bortfalde. Tillægget kan betragtes som udbetaling af andel af egenkapitalen. Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi Værdien af pensionshensættelserne opgøres på to forskellige måder. Dels er der den værdi, som de ikke-pensionerede medlemmer får oplyst i Pensionshensættelsen i forbindelse med Pensionsoversigten. Denne værdi svinger ikke i takt med renteniveauet i samfundet. Dels er der den værdi, som pensionshensættelserne skal opgøres til i regnskabet, den såkaldte markedsværdi. Markedsværdien afhænger meget kraftigt af det aktuelle renteniveau. Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi er et udtryk for, hvor stor en ændring i markedsværdien, som er forårsaget af ændringer i renteniveauet fra primo til ultimo året. Derudover indeholder Regulering af pensionshensættelser til markedsværdi også den afvigelse, der opstår, fordi procenttallene beregnes på baggrund af to forskellige størrelser: dels markedsværdier af alle aktiviteter og dels medlemmernes pensionshensættelse opgjort ud fra grundlagsrenten. Overførsel til/fra kollektive bonushensættelser Det kollektive bonuspotentiale er en buffer, som bruges til at udjævne den rente, medlemmerne får på deres pensionsordning. Når der er et højt afkast på de finansielle markeder, er der råd til at lægge penge til side. Når der er et lavt afkast, er det nødvendigt at tære på pengene fra de tidligere år. Det kollektive bonuspotentiale bruges også til at udjævne forsikringspræmierne.

6 Merforrentning til medlemmers pensionsafkastskattefri pensionshensættelse Pensionshensættelse opsparet ultimo 1982 er fritaget for pensionsafkastskat, og pensionshensættelse for udenlandsboende kan også være fritaget for pensionsafkastskat. pensionshensættelse, der er fritaget for pensionsafkastskat, får større forrentning. Kontorente Kontorenten er den rente efter pensionsafkastskat, som medlemmet får tilskrevet direkte på sin pensionsordning.

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere