Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på vej mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 2015-2019 - på vej mod 2020"

Transkript

1 Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på vej mod 2020 December 2014

2 1. Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission og vision NFA s mission er: at forske, formidle og uddanne for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark. NFA s vision er: at frembringe og formidle forskning af høj kvalitet og relevans for såvel interessenter og samarbejdspartnere som for udviklingen af det danske samfund. 1.2 Langsigtede effekter for samfundet NFA har følgende langsigtede effektmål: 1) Fremtidens arbejdsmiljøudfordringer og nye potentielle risici på arbejdspladser i Danmark og samarbejdende lande identificeres, udforskes og håndteres. 2) NFA s arbejdsmiljøovervågning og forskningsbaserede viden bidrager til opnåelse af målene i strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, herunder de tre reduktionsmål 1. 3) NFA s egen forskning og videnhjemtagning bidrager i væsentlig grad til den danske viden og til arbejdsmiljøreguleringen i Danmark og EU inden for det psykosociale område, det biologiske område, det fysiske område, det kemiske område, ulykker og nanosikkerhed. 2. ammevilkår Lovgivningsmæssige rammer NFA er en sektorforskningsinstitution, som udfører forskning indtil højeste internationale niveau for at kunne: rådgive inden for institutionens kerneområder formidle forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere deltage i uddannelse af forskere og uddannelsesaktiviteter på universiteterne inden for sine kerneområder udføre myndighedsopgaver udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte NFA er en del af Beskæftigelsesministeriets koncern. Som uafhængig sektorforskningsinstitution 2 ledes NFA af en bestyrelse, der fastsætter de generelle retningslinjer for NFA s organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. NFA s daglige ledelse og personaleledelse varetages af en direktør, som ansættes af ministeren efter indstilling fra bestyrelsen. 1 eduktionsmålene i 2020 er: Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent, andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent, og andelen af beskæftigede, der har MSB-overbelastninger, er reduceret med 20 procent. 2 Lov nr. 326 om sektorforskningsinstitutioner af 5. maj

3 Forskningskvalitet NFA skal levere forskning, som mindst er på højde med de danske universiteters forskning. Forskningsresultater kvalitetssikres gennem publiceringen i peer reviewede videnskabelige tidsskrifter. Derudover sikres kvaliteten af NFA s forskning gennem en uafhængig evaluering af forskningscentrets virksomhed, som gennemføres af et internationalt evalueringspanel ca. hvert 5. år. Som forskningsinstitution værner NFA om videnskabsetikken. elevans Forskningen på NFA er karakteriseret ved en høj grad af relevans og anvendelsesorientering. Ved anvendelsesorientering forstås, at selv forskningsprojekter, som er af mere basal karakter og ikke på kort sigt fører til løsningsmuligheder, indeholder elementer som i et længere perspektiv kan bidrage til udviklingen af et bedre arbejdsmiljø. Et vigtigt mål for NFA er således, at en væsentlig del af produceret viden og forskningsresultater omsættes til praksis på de enkelte arbejdspladser. I denne proces er samarbejde, aftaler og partnerskaber med arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgivere, myndigheder, EU og andre interessenter en nødvendig forudsætning. Samarbejde Som nationalt forskningscenter skal NFA stræbe efter at være det vigtigste omdrejningspunkt inden for arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Det er derfor afgørende, at NFA vedvarende udvikler relationerne til samarbejdspartnerne inden for forskning, formidling og praksis. De væsentligste samarbejdspartnere er, i tilfældig rækkefølge: universiteterne, de arbejdsmedicinske klinikker, CBS, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Det Nationale Institut for Kommuners og egioners Analyse og Forskning (KOA), arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne, myndigheder m.fl. Internationalt deltager NFA i partnerskabet af europæiske arbejdsmiljøforskningsinstitutter (PEOSH) og samarbejder med en række internationale universiteter og forskningsinstitutioner. I det nordiske samarbejde bidrager NFA aktivt til udviklingen af samarbejdet mellem arbejdsmiljøinstitutter og forskere i de nordiske lande bl.a. inden for rammerne af The Nordic Occupational Health and Safety (OSH) Initiative. Økonomi Som sektorforskningsinstitution er NFA s økonomi sammensat af bevillinger fra finansloven (basisbevilling og øremærkede satspuljebevillinger) samt eksterne forskningsbevillinger, som hjemtages alene eller i samarbejde med andre nationale eller internationale forskere gennem ansøgning til forskellige forskningsfonde. Med faldende basisbevillinger og udløb af satspuljer, vil NFA fortsat aktivt arbejde på at øge hjemtagningen af eksterne bevillinger for at holde niveauet for den nuværende omsætning og aktivitet. Hjemtagningen sker i en stadig mere intensiv konkurrence med danske og udenlandske forskningsinstitutioner. Aktuelt er bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden hovedindtægtskilden for NFA, og for at øge NFA s finansieringsgrundlag, skal fundraisingen udvides til at omfatte mange nye indtægtskilder, fx pensions- og forsikringsselskaber. NFA s fundraisingstrategi opdateres løbende i takt med, at nye muligheder opstår nationalt og internationalt. 2

4 3. Kerneopgaver og forandringsteori 3.1 Præsentation af kerneopgaver Tabel 1. Specifikation af udgifter pr. opgave for NFA Mio. kr B 2014 F 2015 BO BO BO Udgift i alt ,1 128,0 114,0 115,0 102,5 96,8 95,7 0. Hjælpefunktioner 3 samt generel ledelse og administration... 34,7 31,6 27,0 28,4 25,3 23,9 23,6 1. Forskning... 70,5 82,1 64,1 73,9 65,8 62,2 61,5 2. Forskningsformidling... 10,9 3,5 7,0 3,1 2,8 2,6 2,6 3. Arbejdsmiljøovervågning og beredskab... 10,5 5,3 8,5 4,7 4,2 4,0 3,9 4. Uddannelse... 8,5 5,5 7,4 4,9 4,4 4,1 4,1 Kilde: FFL15, Tabel med tilpasning. Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Forskning NFA s forskningsfaglige kerneområder er psykosocialt arbejdsmiljø, muskel-og skeletbesvær 4, nanosikkerhed, ulykker, forebyggelses- og sikkerhedskultur, arbejdsmiljøovervågning samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold bl.a. i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, fravær, udstødning og arbejdsevne. De demografiske ændringer, herunder en voksende andel af ældre i arbejdsstyrken og flere medarbejdere med kroniske sygdomme, understreger vigtigheden af at sikre et sikkert, sundt og langt arbejdsliv for alle og udgør et centralt og tværgående tema for alle de forskningsfaglige kerneområder. NFA forventer i FFL15 at anvende 73,9 mio. kr. på kerneområdet forskning, hvilket svarer til 64,3 procent af NFA s samlede bruttobevilling (tabel 1). Forskning udgør den største andel af budgettet, da det er NFA s hovedopgave. Forskningsformidling NFA publicerer sin forskning i internationale videnskabelige tidsskrifter og offentliggør systematisk forskningsresultaterne målrettet arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige brugere af forskningsbaseret viden. NFA afholder desuden formidlings- og informationsmøder for interessenterne. NFA forventer at anvende 3,1 mio. kr. på kerneområdet forskningsformidling, som svarer til 2,7 procent af NFA s bruttobevilling på FFL15 (tabel 1). Forskningsformidling udgør en væsentlig del af budgettet, fordi formidling af forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndighederne, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere er en del af NFA s mission og en forudsætning for at indfri de langsigtede effekter for samfundet på området. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø NFA s brede formidling er forankret i Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA). VFA har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og kvalitetssikret viden med fokus på brugerkredsen. 3 Hjælpefunktioner rummer bl.a. store udgifter til laboratorier (indretning, drift og apparatur) og udstyr til dataindsamling og -behandling 4 isikofaktorer for muskel-skeletbesvær findes såvel i det fysiske som i det psykosociale arbejdsmiljø og undersøges i vid udstrækning på tværs af de forskningsfaglige kerneområder. 3

5 VFA indsamler, bearbejder og formidler forskningsbaseret viden og har desuden fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere er et rejsehold til rådighed for arbejdspladsbesøg og temakonferencer. VFA forventer at anvende 13,9 mio. kr. 5, hvoraf 11,5 mio. kr. direkte anvendes til kerneområdet bred formidling af viden om arbejdsmiljø (tabel 2). Styrket indsats er målrettet den offentlige sektor, og har sit grundlag i en særlig bevilling, som løber t.o.m Styrket Indsats bidrager med 28,3 mio. kr. i 2015, hvoraf 25,3 mio. kr. forventes anvendt til kerneområdet (tabel 3). NFA arbejder på nuværende tidspunkt på at udarbejde en samlet kommunikationsindsats, der er tilpasset de nye rammevilkår fra Tabel 2. Specifikation af udgifter pr. opgave for VFA Mio. kr B 2014 F 2015 BO BO BO Udgift i alt... 15,9 14,5 15,0 13,9 13,9 13,9 13,9 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 2,4 1,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø... 13,5 13,0 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Kilde: FFL15, Tabel 6, Tabel 3. Specifikation af udgifter pr. opgave for Styrket Indsats Mio. kr B 2014 F 2015 BO BO BO Udgift i alt... 28,2 27,2 28,0 28,3 0,0 0,0 0,0 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,4 2,7 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø... 24,8 24,5 25,0 25,3 0,0 0,0 0,0 Kilde: FFL15, Tabel Arbejdsmiljøovervågning og beredskab NFA overvåger udviklingen i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Arbejdsmiljøovervågningen indgår sammen med den generelle forskningsaktivitet i centrets videnberedskab, der er et vigtigt redskab i opfølgningen på den nationale arbejdsmiljøstrategi. Videnberedskabet skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden. NFA s rådgivning er baseret på et generelt beredskab, som muliggøres gennem forskning samt videnhjemtagning bredt på alle arbejdsmiljøområder. NFA forventer at anvende 4,7 mio. kr. på kerneområdet arbejdsmiljøovervågning og beredskab (tabel 1). Dette svarer til 4,0 procent af NFA s bruttobevilling på FFL15, hvilket hænger sammen med, at arbejdsmiljøovervågning og beredskab er en af NFA s pålagte og fagligt vigtige opgaver. Uddannelse NFA deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelse inden for NFA s kerneområder af fremtidens forskere gennem vejledning af ph.d.-studerende og deltagelse i forskerskoler. Desuden stiller NFA forelæsere til rådighed for universiteterne og stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for bachelor- og specialestuderende, ligesom forskerne er censorer og bedømmere ved en række uddannelsesinstitutioner. I indeværende strategiperiode vil NFA undersøge muligheder for at styrke og udvikle uddannelsesopgaven, herunder afdække mulighederne for at bidrage til efteruddannelse af rådgivere og andre arbejdsmiljøprofessionelle. NFA forventer at anvende 4,9 mio. kr. på kerneområdet uddannelse (tabel 1). Dette svarer til 4,3 procent af NFA s bruttobevilling på FFL15, da uddannelse er en af NFA s faglige prioriteringer. 5 I 2015 udgør partsbevillingen 4,7 mio. kr., og der forventes indtægter på 9,2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøbutikken og Magasinet Arbejdsmiljø. 4

6 3.2 Forandringsteori for kerneopgaverne Figur 1. Forandringsteori for NFA s samlede kerneopgaver NFA s fem kerneopgaver er meget forskelligartede, men leder alle hen mod de langsigtede effektmål. Det primære output af kerneopgaverne er viden i form af videnskabelige publikationer og citationer, bøger og bogkapitler, abstracts, foredrag, formidlingsmøder, bred formidling gennem kampagner, rejseholdsbesøg, nyheder på portalen og i Magasinet, beredskab i form af rapporter, reviews, resultater af arbejdsmiljøovervågning ( Arbejdsmiljø og Helbred (AH) og Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats (VAI)). Endelig deltager NFA i uddannelse herunder undervisning og vejledning af studerende. På kort sigt er effekten af disse outputs, at kendskabet til NFA s forskning og kendskabet til arbejdsmiljøviden generelt øges hos arbejdspladser, myndighederne, arbejdsmarkedets parter, hos arbejdsmiljørådgiverne og generelt i befolkningen. På mellemlangt sigt er effekten af øget kendskab dels, at medarbejdere og ledere på landets arbejdspladser bliver i stand til at gennemføre målrettede arbejdsmiljøindsatser, dels at myndighederne bliver i stand til at målrette arbejdsmiljøindsatsen og politikudviklingen inden for arbejdsmiljøområdet. På lang sigt forventes aktørernes øgede viden at bidrage til, at fremtidens arbejdsmiljøudfordringer identificeres, udforskes og håndteres, at målene i 2020-strategien opnås og at NFA s egne forskningsresultater og videnhjemtagning bidrager til arbejdsmiljøregulering i Danmark og EU. 5

7 Forandringsteori for forskning NFA s forskningsområder er organiseret i fire programmer: 1. Forskningsprogrammet for det psykosociale arbejdsmiljø 2. Forskningsprogrammet for muskel- og skeletbesvær 3. Forskningsprogrammet for nanosikkerhed m.m. 4. Forskningsprogrammet for forebyggelseskultur, som vil være en videreudvikling af forskningsprogrammet for ulykker og sikkerhedskultur. NFA ønsker med forskningsprogrammet om psykosocialt arbejdsmiljø at skabe viden, som bidrager til sunde og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne, undgår psykisk og psyko-fysiologisk betingede lidelser, og udvikler samt beholder en høj arbejdsevne. NFA prioriterer forskningen i psykosocialt arbejdsmiljø inden for følgende temaer: 1) Det psykosociale arbejdsmiljø og helbred, 2) Organisation og sociale relationer, 3) Arbejdsfastholdelse og inklusion. Hertil kommer et vedvarende fokus på metodeudvikling. Derudover ønsker NFA at arbejde systematisk med fremskaffelse af dokumentation for effektive indsatser, der kan forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Endeligt vil NFA samarbejde med andre forskningsmiljøer om forskning i forebyggelse af vold og chikane på arbejdspladsen. NFA ønsker med forskningsprogrammet om muskel- og skeletbesvær at skabe viden, som både teoretisk og praktisk bidrager til at forebygge og reducere de store arbejdsmiljøudfordringer, der er relateret til det fysiske arbejdsmiljø. Forskningsprogrammet skal bidrage til at fremme helbred og muligheder for et langt og produktivt arbejdsliv for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Følgende emner vil blive prioriteret: 1) eduktion af risikofaktorer i det fysiske arbejdsmiljø; 2) Muskel-skeletbesvær årsagssammenhænge, konsekvenser og handlemuligheder: 3) Arbejdsfastholdelse og inklusion. Hertil kommer et vedvarende fokus på metodeudvikling. NFA ønsker med forskningsprogrammet om nanosikkerhed m.m. at udrede, om udsættelse for nanomaterialer og nanomateriale-baserede produkter i arbejdsmiljøet udgør en særlig helbredsrisiko. Der vil blive fokuseret på de mest relevante eksponeringer for nanomaterialer for det danske arbejdsmiljø og på de eksponeringer, som er mest sandsynlige eller som kan være forbundet med de største helbredsricisi. Hovedparten af forskningsaktiviteterne vil ske i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed samt større EU-projekter med fokus på arbejdsmiljø og nanosikkerhed. Et andet vigtigt område under programmet er den klassiske toksikologi. Udsættelse for kemiske stoffer, støv og biologiske risikofaktorer er et væsentligt arbejdsmiljøproblem som er højt prioriteret i EU, og som NFA i samarbejde med internationale forskningsmiljøer vil sætte fornyet fokus på. NFA ønsker på baggrund af det eksisterende forskningsprogram i ulykker og sikkerhedskultur at undersøge mulighederne for at opbygge et mere bredt dækkende forskningsprogram for forebyggelseskultur,. Den nuværende forskningsgruppe på NFA er for lille til at kunne løfte den samlede forskningsopgave alene. NFA vil søge at tiltrække eksterne internationale eksperter inden for forskningsområdet mhp. at styrke forskningsgruppen på NFA både fagligt og ressourcemæssigt. NFA ønsker desuden at fortsætte og udvikle samarbejdet med både danske og udenlandske forskere på området. Udbygningen af forskningen til at fokusere mere generelt på forebyggelseskultur kan med fordel koncentrere sig om hvilke faktorer, der har betydning for forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, hvilke virksomhedsrettede tiltag, der er mest effektive, og hvad forebyggelseskulturen betyder for et godt og sikkert arbejdsmiljø. Ved at publicere i videnskabelige tidsskrifter med peer review og med høj gennemslagskraft inden for de pågældende forskningsområder og ved at samarbejde med nationale og 6

8 internationale forskergrupper, herunder deltage i konsortier finansieret af EU-midler, vil NFA s forskning opnå en stærk faglig position nationalt og internationalt, hvilket vil give adgang til flere nationale og internationale data og forskningsresultater. Dermed kan NFA levere bedre rådgivning af myndighederne og det politiske system. Desuden opnår NFA større synlighed både blandt andre forskergrupper, forskningsinstitutioner og blandt NFA s interessenter. En større synlighed af NFA s forskningsresultater må forventes at føre til øget kendskab og øget anvendelse på arbejdspladserne af NFA s forskningsbaserede viden. Forandringsteori for forskningsformidling NFA formidler systematisk egne forskningsresultater og resultaterne af den surveybaserede overvågning Arbejdsmiljø og helbred i Danmark og Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats. Formidlingen af data foregår på hjemmesiden NFA s forskningsformidling omfatter nyheder om videnskabelige artikler, rapporter og faktaark samt om nye og igangværende forskningsprojekter. Alle omtaler sendes ud med NFA s nyhedsbrev. Desuden præsenterer forskerne deres forskningsresultater og generelle viden om udvalgte temaer på formidlingsmøder face-to-face med interessenterne. Ved at gøre kommunikationen hyppig, brugermålrettet og modtagerorienteret øges gennemslagskraften af forskningsformidlingen, og kendskabet til NFA s forskning forventes dermed at blive forøget, både i offentligheden og blandt interessenter. Et øget kendskab til forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø er en forudsætning for, at NFA s forskning kan bidrage til en målrettet og effektiv arbejdsmiljøindsats på landets arbejdspladser. NFA vil integrere sociale medier og andre digitale tjenester i forbindelse med både forskningsformidling og bred formidling i endnu højere grad end i dag. Forandringsteori for bred formidling NFA s brede formidling til ledere og medarbejdere på danske arbejdspladser varetages af Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA), som er en del af NFA. Virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation er en vigtig målgruppe for Videncentrets formidling. VFA har til formål at være én indgang til viden om arbejdsmiljø. VFA samler og formidler gennem portalen Magasinet Arbejdsmiljø, nyhedsbreve og Arbejdsmiljøbutikken national og international viden om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøforskning, herunder NFA s forskning. VFA overvåger og formidler nyheder fra hele arbejdsmarkedet og samarbejder med arbejdsmarkedets parter, herunder branchearbejdsmiljørådene om formidling til arbejdspladserne. Som en særlig indsats rettet mod den offentlige sektor indsamler, bearbejder og formidler VFA via kampagner og et rejsehold forskningsbaseret viden og gode praksis-eksempler inden for psykosocialt arbejdsmiljø og fysisk arbejdsmiljø. Gennem en målrettet formidling og anvendelse af innovative formidlingsmetoder medvirker VFA til at skabe øget viden om arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Målgruppernes kendskab til den formidlede viden, deres anvendelse og handling effektmåles. VFA s formidlingsaktiviteter forventes på kort og mellemlangt sigt at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og på længere sigt at bidrage til opnåelse af målene i strategien, herunder reduktionsmålene. Forandringsteori for arbejdsmiljøovervågning og beredskab Et væsentligt grundlag for overvågningen er surveyundersøgelserne: Arbejdsmiljø og helbred samt Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats Undersøgelserne udgør en del af NFA s myndighedsbetjening. NFA har udarbejdet et program for overvåg- 7

9 ningen, som vil give aktuel og handlingsrelevant indsigt i tilstand og tendenser i arbejdstagernes arbejdsmiljø og helbred samt virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Dermed skabes grundlag for at identificere forhold, der kræver særlig opmærksomhed fra myndighederne primært Arbejdstilsynet. Den langsigtede effekt heraf forventes for det første at være, at arbejdsmiljøovervågningen bidrager til, at målene i 2020-strategien nås, og herunder at det bliver synliggjort, om målene nås. For det andet forventes det, at arbejdsmiljøovervågningen kan bidrage til at identificere fremtidens arbejdsmiljøudfordringer. NFA skal som sektorforskningsinstitution stille den nyeste danske og internationale forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø til rådighed for Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde og yde forskningsfaglig rådgivning til Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og andre offentlige myndigheder. NFA skal med kort varsel kunne udarbejde notater og rapporter af høj faglig kvalitet om afgrænsede problemstillinger enten ved selv at udarbejde dokumentationen eller ved at lade dokumentationen udarbejde af eksterne forskere. NFA skal også på eget initiativ kunne pege på væsentlige arbejdsmiljøproblemstillinger, som kræver yderligere udforskning eller udredning, og NFA skal kunne varsle myndighederne om mulige arbejdsmiljørisici, som på anden måde skal håndteres. Ved at levere rådgivning af høj relevans og faglig og formidlingsmæssig kvalitet forventes NFA s forskningsbaserede viden at blive inddraget i myndighedernes forvaltnings- og lovgivningsarbejde. Forandringsteori for uddannelse NFA er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at deltage i uddannelsen af studerende og forskere inden for sine kerneområder. For at arbejdsmiljøsystemet kan få dækket sit nuværende og fremtidige vidensbehov er det afgørende, at arbejdsmiljøforskningen vedvarende tilføres nye talentfulde forskere. Det sker ved, at forskere fra NFA: yder vejledning af speciale- og ph.d.-studerende deltager i undervisning af studerende på universiteterne kvalificerer sig til at blive adjungeret til et universitet og at NFA sikrer, at post.doc.- og forskerforløbene på NFA bliver succesfulde og resulterer i en god forskerbedømmelse tiltrækker professorer, og uddanner talentfulde forskere til professorniveau. 8

10 4. esultatkrav Nr. esultatkrav Faglig kvalitetssikring af forskningen ved publicering af mindst 2,0 artikler pr. forskerårsværk i internationale anerkendte tidsskrifter med peer-review. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 Nye resultater fra NFA s forskning og arbejdsmiljømonitorering skal spredes hurtigt og effektivt til brugere af arbejdsmiljøviden gennem elektronisk nyhedsbrev og nyheder på NFA s website, Mindst 20 nyhedsbreve og mindst 60 forskningsnyheder Mindst 20 nyhedsbreve og mindst 60 forskningsnyheder Mindst 20 nyhedsbreve og mindst 60 forskningsnyheder Mindst 20 nyhedsbreve og mindst 60 forskningsnyheder Mindst 20 nyhedsbreve og mindst 60 forskningsnyheder 3 ekrutteringsgrundlaget for fremtidens forskere skal sikres ved, at mindst 5 ph.d.-studerende årligt uddannes (treårige rullende gennemsnit) a De offentlige arbejdspladsers kendskab til Videncentrets kampagnebudskaber og forskningsbaserede viden øges via kampagner, rejseholdets formidling samt formidling af god praksis eksempler deltagere ved rejseholdets temamøder Temamøder bortfalder Temamøder bortfalder Temamøder bortfalder Temamøder bortfalder 4b 40 procent af de offentligt ansatte kender mindst en af Videncentrets kampagner målrettet den offentlige sektor Mål for resultatkrav er faldende som konsekvens af, at det på nuværende tidspunkt forventes, at årlig bevilling til formidlingsindsatsen, den såkaldte styrkede indsats, på ca. 25 mio. kr. (p/l 2008) bortfalder fra

11 5. Højt besøgstal på Videncentrets portal, Arbejdsmiljoviden.dk, der skal fastholde sin position som den mest anvendte portal for viden om arbejdsmiljø besøg besøg besøg besøg besøg Ved opgørelse af ovenstående resultatkrav vægtes resultatkrav 1 vedrørende faglig kvalitetssikring af forskning 40 procent, mens de resterende resultatkrav (resultatkrav 2-5) hver vægtes med 15 procent. esultatkrav 1 er et outputmål af afgørende betydning for NFA som forskningsinstitution. En høj publikationsrate i tidsskrifter med peer review er en væsentlig indikator for, at NFA kan levere forskning af høj kvalitet, hvilket er en forudsætning for, at NFA kan vedblive med at levere troværdig forskningsbaseret viden til myndigheder, parter mv. esultatkrav 2 er et outputmål rettet mod brugere af arbejdsmiljøviden. Målet er væsentligt, da ny viden fra NFA s virksomhed først kan give merværdi for samfundet, når den er tilgængelig for brugerne i en anvendelig form. esultatkrav 3 er et effektmål på kort til mellemlangt sigt. For at arbejdsmiljøsystemet kan få dækket sit nuværende og fremtidige videnbehov er det afgørende, at arbejdsmiljøforskningen vedvarende tilføres nye talentfulde forskere. NFA påtager sig sin del af ansvaret herfor ved at sørge for, at et større antal ph.d.-studerende gennemfører deres studie med NFA-forskere som vejledere. esultatkrav 4 og 5 er effektmål på mellemlangt sigt. Det er af stor strategisk betydning, at den brede formidling om arbejdsmiljø når ud til så mange private og offentlige arbejdspladser som muligt, og at arbejdspladser, der har behov for det, tager den formidlede viden i anvendelse i forbindelse med deres arbejdsmiljøarbejde. 10

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 2014-2018 - på vej mod 2020

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 2014-2018 - på vej mod 2020 Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2014-2018 - på vej mod 2020 28. marts 2014 1. Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission og vision NFA s mission er:

Læs mere

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013-2017 - på vej mod 2020

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013-2017 - på vej mod 2020 Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2013-2017 - på vej mod 2020 Side 1 af 12 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission NFA s mission er at tilvejebringe et relevant

Læs mere

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2016-2019 November 2015 1. Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission og vision NFA s mission er: at forske, formidle

Læs mere

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2017-2020 8. december 2016 1. Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission og vision NFA s mission er: at forske, formidle

Læs mere

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011 Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015 Marts 2011 NFA s strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Som nationalt forsknings- og videncenter

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet 1 Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet I henhold til 3 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter beskæftigelsesministeren denne vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet. Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke NOTAT 21. maj 2008 J.nr. 2007-212-13 Pejlemærker for Videncenter for Arbejdsmiljø indsatser 2008-2010 til offentlige arbejdspladser Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø Som led i trepartsaftalen mellem

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 Arbejdstilsynets mission og samfundsmæssige effekter Arbejdstilsynets mission og vision Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt

Læs mere

Resultatkontrakt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Januar 2010

Resultatkontrakt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Januar 2010 Resultatkontrakt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2010 Januar 2010 Indledning 1.a. Kontrakter i Beskæftigelsesministeriet Resultatkontrakten for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

S T R AT E G I F O R A R B E J D S T I LS Y N E T 2014

S T R AT E G I F O R A R B E J D S T I LS Y N E T 2014 S T R AT E G I F O R A R B E J D S T I LS Y N E T 2014 1. Arbejdstilsynets mission og langsigtede samfundsmæssige effekter 1.1. Arbejdstilsynets mission og vision Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI 2012

FORRETNINGSSTRATEGI 2012 FORRETNINGSSTRATEGI 2012 MISSION OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Arbejdstilsynets mission, vision og opgaver Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Årsrapport 2008 København, 31. marts 2009

Årsrapport 2008 København, 31. marts 2009 Årsrapport 2008 København, 31. marts 2009 1. BERETNING...4 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 4 1.2. Årets faglige resultater... 5 1.3 Årets økonomiske resultat... 6 1.3.a: Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2012-2015. Marts 2012

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2012-2015. Marts 2012 Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2012-2015 Marts 2012 NFA s strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Som nationalt forsknings- og videncenter

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2010-2014

Forståelsespapir til forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2010-2014 NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2010-2014 Udviklingstræk En række samfundsmæssige udviklingstræk betyder, at arbejdsmiljøet

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2004-2007. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2004-2007. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2004-2007 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Personalestyrelsens konference Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Rikki Hørsted & Inge Larsen VFAs rejsehold Program Ny viden (CATS teori om stress) Metoder til forebyggelse

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 RegeRingen September 2010 nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005 Fremtidens arbejdsmiljø R EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Regeringen, december 2005 REDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere