STRATEGI FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2015: DAGSORDEN. Bestyrelsen stiller forslag om ny vision. Bestyrelsen stiller forslag om ny mission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2015-2020 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2015: DAGSORDEN. Bestyrelsen stiller forslag om ny vision. Bestyrelsen stiller forslag om ny mission"

Transkript

1 STRATEGI FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2015: DAGSORDEN 4. a. 4. b. 4. c. Bestyrelsen stiller forslag om ny vision Bestyrelsen stiller forslag om ny mission Bestyrelsen stiller forslag om ny strategi Strategien er bygget op med Vision, Mission og 4 strategiske mål, som søges opnået gennem 5 strategiske indsatsområder.

2 STRATEGI STRATEGI Økologien er i rivende udvikling her og i hele verden. Det er lykkedes at skabe en stærk folkelige opbakning til økologi, positiv markedsudvikling, samtidig med at for mange økologiske landmænd står i en svær økonomisk situation. Politisk er vi udfordret af en målsætning om at fordoble arealet. Økologien er en løsning og et tilvalg for den enkelte landmand og forbruger, i ligeså høj grad som den er retningsgivende for landbrugets udvikling og for samfundets fremtidige forvaltning af naturressourcer, fødevareforsyning og madkultur. Foreningens strategi skal sikre, at vi kan navigere i en kompleks og udfordrende verden med muligheder for at skabe en forandring med de værktøjer, evner og ressourcer, som vi har til rådighed. Økologien er båret af en etik, som i videst mulig omfang skal sikre, at det er muligt at samtænke snævre, individuelle interesser med brede løsninger rettet mod fællesskabet. Vores grundlæggende værdier og principper om sundhed, økologi, retfærdighed og forsigtighed er formuleret af IFOAM (International Federation og Organic Agricultural Movements), og er de rødder, som økologisk jordbrug vokser og udvikler sig ud fra. De udtrykker, hvad økologisk jordbrug kan bidrage med til verden, og giver en vision for at forbedre alt jordbrug i verden. Vores integritet afhænger af, hvordan vores omverden bedømmer os på vores handlinger og på, at der er en fuldgyldig overensstemmelse mellem ord og handlinger. På baggrund af vores vision og mission er strategien for de kommende år koncentreret om fire principielle strategiske mål og fem særlige strategiske indsatser som følger: 2

3 STRATEGI VISION (vores drøm) En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord MISSION (vores opgave) Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse STRATEGISKE MÅL (sidestillede) (VORES FOKUS FREM MOD 2020): UDBREDELSE: Vi vil udbrede økologi til nye marker, markeder og mennesker; og skabe nye handlings- muligheder for alle, der vil økologi. INVOLVERING: Vi vil skabe involvering, oplevelser og fællesskab, som udvikler holdninger, indsigt og engagement i økologi. UDVIKLING: Vi vil udvikle økologien ved at forfølge vores bæredygtighedsprincipper og ved at højne produkt-kvaliteten, lønsomheden for landmanden og sundheden for natur, klima, jord, dyr og mennesker. FORENING: Vi vil skabe en markant forening med dybe lokale rødder, aktive medlemmer, brede alliancer, motiverede ansatte, stærk økonomi og interessevaretagelse. 3

4 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED VI ARBEJDER FOR: Markant forbedring af de økonomiske rammevilkår for økologisk landbrug. En ny grøn lønsomhed skabes via konkrete politiske og markedspolitiske landvindinger, samt via styrket strategisk rådgivning, der anviser nye samarbejdes- og udviklingsveje til økonomisk bæredygtighed. VI ER I MÅL I 2020, HVIS INDSATSEN UNDERSTØTTER VORES STRATEGIMÅL: UDBREDELSE: Vi har udviklet og implementeret min. tre nye politiske eller markedspolitiske virkemidler, der skaber konkurrencefordele for de økologiske producenter og deler lønsomhed bedre i kæden. Nye, tålmodige kapitalressourcer understøtter udvikling af økologisk fødevareproduktion. UDVIKLING: Rådgivning, herunder strategisk økonomirådgivning i foreningen, kan anvise nye samarbejdes-, ejerskabs-, og udviklingsveje for både små og store brug og for samarbejde om forarbejdning. Tredobbelt bundlinje - socialt, økonomisk, økologisk - udbredes som nyt sprog og ny praksis. 4

5 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED INVOLVERING: Der er offentlig debat om spillereglerne i fødevaremarkedet, om slagvare-politik og om nødvendighed af, at samfundet betaler for de samfundsgoder, som økologer producerer. Lokale landmandsgrupper i flere landsdele udvikler og opkvalificerer faglig rådgivning fraforeningen. FORENING: Vi har opnået politiske og markedspolitiske landvindinger, som ændrer spillereglerne i fødevaresektoren og tipper konkurrenceforholdet til de økologiske landmænds fordel. Opbyggede kompetencer og resultater gavner medlemmer og styrker medlemstilslutning. SÅDAN BANER VI VEJEN 1. Vi udvikler nye politiske og markedspolitiske virkemidler, der målrettet styrker økologernes konkurrencedygtighed, som belønning for at bidrage til natur-, klima- og drikkevandsmål. 2. Vi skaber politiske landvindinger, der belønner økologer for deres bidrag til natur-, klima og drikkevandsmål: prioritering i jordfordeling, skattefordele, rettigheder til næringsstoffer fra byerne, kompensation for mermoms på økologi og omlægning af landbrugsstøtte til miljøstøtte. 3. Vi arbejder for nye markedspolitiske tiltag, som gavner økologer: ændret avancestruktur i detailhandelen, længerevarende kontrakter og nye principper for fair handel, synlighed for danske økologiske varer og udmelding af billige varer med tvivlsom etisk profil. 4. Vi udvikler rådgivning til at omfatte strategisk økonomirådgivning, der understøtter de økologiske landmænd i gårdudvikling og dialog med banken. 5. Vores landbrugsfaglige rådgivning udvikler og understøtter lokale samarbejder og ejerformer, herunder andelseje, der forbedrer økonomien i økologisk drift og forarbejdning. 6. Vi bringer viden om økologisk produktion og tredobbelt bundlinje til finanssektoren. 7. Vi udfordrer, via rådgivning og debat, vækst-paradigmet i landbruget (større kontra bedre produktion) og viser praktiske og politiske veje til et økologisk alternativ. 5

6 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: EN LEVENDE OG FRUGTBAR JORD STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: EN LEVENDE OG FRUGTBAR JORD VI ARBEJDER FOR: At sikre at økologisk landbrug kan dokumentere, udvikle og brande sig på at efterlade en levende, frugtbar jord til kommende generationer her i landet og i udviklingslande. VI ER I MÅL I 2020, HVIS INDSATSEN UNDERSTØTTER VORES STRATEGIMÅL: UDBREDELSE: Landmanden får en bedre økonomi, mere robust produktion og skaber produkter af højere kvalitet; samtidig med at biodiversiteten, sundheden og klimaet forbedres. UDVIKLING: Der skal udvikles eller findes metoder, der gør indsatsen for en frugtbar jord målbar, og som dermed kan dokumentere effekten af det arbejde, vi udfører for at forbedre jordens frugtbarhed. Dokumentation på at økologien opbygger frugtbarhed giver lettere adgang til offentlig jord. Via opbygning af varig humus, recirkulering af næringsstoffer, optimalt sædskifte og efterafgrøder bidrager økologer til opnåelse af klima-mål.. 6

7 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: EN LEVENDE OG FRUGTBAR JORD INVOLVERING: Via indsigt i jord-frugtbarhed og hvordan den forbedres, motiveres vi til at gøre det rigtige. FORENING: Når økologerne forbedrer jordens frugtbarhed, styrkes vi udadtil både politisk og fagligt. Økologiske landmænd er aktivt engagerede i forbedring af frugtbarhed. 50% deltager i jordskoler. Viden og kompetence om emnet giver foreningen et nyt rådgivnings produkt og fælles ståsted. Medlemskredsen og samfundet får øget viden om jordens frugtbarhed, som basis for liv, også på verdens plan. Foreningens interessevaretagelse har sikret økologer førsteret til næringsstoffer fra byen/ naturen. SÅDAN BANER VI VEJEN 1. Vi sætter fokus på nye veje til forbedring af jordens frugtbarhed; via rådgivning, jordskoler (staldskoler, samt Farmer Family Learning Groups i ulande) med fokus på samarbejde og sædskifte. 2. Vi medvirker i udvikling af et sprog, som gør, at vi kan tale om frugtbarhed. Herunder en definition på, hvad frugtbarheden er på de enkelte ejendomme, og formidler budskabet ud til verden. 3. Vi dokumenterer en øget frugtbarhed på de økologiske ejendomme 4. Vi fremmer forskning i sammenhænge mellem jordens frugtbarhed og produktkvaliteter. 5. Vi udvikler økologireglerne og tilskudsordninger, så de i højere grad fremmer og belønner opbygningen af varig humus og øget frugtbarhed. 6. Vi gør flere recirkulerede næringsstoffer tilgængelige, bl.a. via en national strategi for nærings-stofforsyning til økologi, kommunalt samarbejde og at sikre økologer førsteret til næringsstoffer. 7. Vores rådgivning fremmer lokalt samarbejde mellem økologiske landmænd, så sædskifter forbedres, og gødskning optimeres, samt at næringsstoffer fra naturarealer udnyttes. 8. Vi skaber forbrugerinvolvering i arbejdet med en levende jord/biodiversitet via events. 7

8 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: NÆSTE GENERATION AF ØKOLOGISKE LANDMÆND STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: NÆSTE GENERATION AF ØKOLOGISKE LANDMÆND VI ARBEJDER FOR: At bane vej for og involvere en ny generation af økologiske landmænd i udvikling af økologi. At skabe markant forbedret viden om og motivation til økologi hos landbrugselever og øget rekruttering af flere landbrugselever med interesse for økologi. At udvikle bedre ejer-, finansierings- og samarbejdsformer for at fremme generationsskifte og etablering. VI ER I MÅL I 2020, HVIS INDSATSEN UNDERSTØTTER VORES STRATEGIMÅL: UDBREDELSE: At alle landbrugselever kommer mindst én gang på en økologisk bedrift i nærområdet eller på en kort praktikperiode på en økologisk bedrift. At der er et velfungerende og rummeligt økologisk praktikprogram og en incitamentstruktur, som sikrer praktikværter. At der er kapital til rådighed for nye økologer, der ønsker at etablere sig. Mål: minimum to nye, velegnede finansieringskilder for unge økologer. At der er let tilgængelig viden/rådgivning om nye veje (ejer-, samarbejds- og finansieringsformer) for etablering som ung økolog. UDVIKLING: At der etableres en økologisk specialemulighed på landmandsuddannelsen At der er etableret en økologisk gartneriuddannelse (+frugt), alt. specialer i økologisk gartneri. At lærernes vidensniveau, -metoder og uddannelsens indhold løftes markant. At uddannelsen understøtter såvel specialiserede produktionslandbrug som alsidige bedrifter, råvareproduktion, men også gårdbaseret forarbejdning, salg og markedsføring. 8

9 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: NÆSTE GENERATION AF ØKOLOGISKE LANDMÆND INVOLVERING OG FORENINGEN: Vi har etableret stærke netværk af landmandsmedlemmer omkring alle landbrugsskoler. Mindst 2 landmænd er aktive i undervisningen på hver skole. Der er tættere bånd mellem elever og landmænd. Unge landmænd er organiseret i foreningen herunder i foreningens fagudvalg. Unge landmænd og elever bidrager til foreningens aktiviteter rettet mod de unge. SÅDAN BANER VI VEJEN 1. Vi understøtter økologiuddannelse og rekruttering af næste generation ved at etablere stærke netværk af økologer i lokalområder omkring alle landbrugsskoler. Et lokalt arbejde i foreningen der skaber en bred involvering af medlemmer i motivation af landbrugselever til økologi, og som giver positive, direkte oplevelser af moderne økologiske landbrug. 2. Vi inviterer mere aktivt de unge landmænd og elever inden i foreningens arbejde. 3. Vi samarbejder med landbrugsskoler om at skabe interesse for økologiuddannelse, og at sikre kvaliteten i uddannelsen, via økologitjek og samarbejde om fornyelse i pædagogik og indhold, herunder fokus på nye veje, markeder og håndværk i økologisk produktion. 4. Vi arbejder for etablering af mulighed for økologisk gartner- og frugtuddannelse. 5. Vi udvikler, beskriver og synliggør nye ejer-, samarbejds- og finansieringsformer for de unge. 6. Vi medvirker i etablering af nye investeringskilder, f.eks. via pensionskasser eller involvering af borgere og foreningens medlemmer i kapitaldannelse for økologisk landbrug. 9

10 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: LOKAL ØKOLOGI STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: LOKAL ØKOLOGI VI ARBEJDER FOR: At fremme en markant udvikling af lokal økologisk produktion og -salg samt lokal samarbejde om økologi formidling og oplevelser. VI ER I MÅL I 2020, HVIS INDSATSEN UNDERSTØTTER VORES STRATEGIMÅL: UDBREDELSE: Vi udbyder rådgivning i etablering og udvikling af lokal produktion og -salg, og er kendt for at hjælpe landmænd til succes, evt. sammen med andre medlemsgrupper. Vi har skabt flere politiske og kontrolmæssige løsninger for lokalt salg og mikro-forarbejdning. UDVIKLING: Trenden med lokale varer bliver et boost for økologi, fremfor en konkurrent. Dobbeltgevinsten - lokalt og økologisk - er efterspurgt, og økologi udgør majoriteten af det lokale direkte salg. Rådgivning synliggør flere erfaringer og modeller for lokal mikro-produktion. Vi skaber og udbreder nye, bæredygtige veje - også kommercielt - for lokalt salg, der skaber indsigt, nærhed og involvering, og hvor bonden møder kunden - via f.eks. madmarkeder, fødevarefællesskaber, CSA s og lign. Andelen af økologer med gård- og virksomhedsbaseret forarbejdning øges markant. 10

11 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: LOKAL ØKOLOGI INVOLVERING: Vi støtter vores medlemmer i lokalt samarbejde om økologiformidling og oplevelser (fx via Øko-dag, høstmarkeder, skolesamarbejde), der via involvering øger indsigt og opbakning til økologi. FORENING: Foreningen forankres lokalt i kraft af rådgivning, samarbejde og netværksdannelse om lokal produktion, salg og involvering, der samtidig bidrager til tilgang af nye medlemmer. SÅDAN BANER VI VEJEN 1. Vi udbyder rådgivning i etablering og udvikling af mikro-produktion, også via samarbejde. 2. Vi udbyder rådgivning i lokal afsætning, der understøtter vores medlemmer i lokalt salg - via gårdbutikker, stalddørssalg, madmarkeder, detailhandelen og professionelle køkkener. 3. Vi arbejder for at forenkle regler samt lette etablering, godkendelser og kontrol for producenter med gårdbaseret- og mikro-forarbejdning og/eller direkte salg. 4. Vi styrker nye markeder for lokale varer samt fælles markedsføring af gårdbutikker og andet lokalt salg via rådgivning, it-løsninger og samarbejde med detailhandlen og i foodservicesektoren. 5. Vi understøtter det lokale samarbejde mellem vores landmænd og lokale undervisningsinstitutioner om praktisk involverende økologiundervisning, hvor fx børn i grundskolen sår, dyrker og høster økologiske råvarer og efterfølgende tilbereder øko-mad. 6. Vi hjælper medlemmer i at finde hinanden til lokalt salg og samarbejde. 7. Vi videreudvikler De Økologiske Høstmarkeder og andre lokale arrangementer for at opnå en større lokal involvering og samarbejde, til gavn for lokal salg, fællesskab, indsigt i økologi og direkte dialog mellem økologerne og lokalsamfundet. 11

12 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: PROFESSIONELLE KØKKENER STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: PROFESSIONELLE KØKKENER VI ARBEJDER FOR: At opnå og fremtidssikre minimum 60 procent økologi i de offentlige storkøkkener, som drivkraft for dansk økologisk landbrug og som platform for formidling om økologi. At økologi er en central del af en bred dagsorden i alle typer professionelle køkkener for bedre, sundere og mere klimavenlige måltider, hvor lokale økologiske varer, madglæde og håndværksmæssig stolthed er dagligdag. VI ER I MÅL I 2020, HVIS INDSATSEN UNDERSTØTTER VORES STRATEGIMÅL: UDBREDELSE: I 2020 er der 60 % økologi i de offentlige køkkener; mod 10 % i dag (målt i vægt). I 2020 er der 20 % økologi samlet i foodservice sektoren, mod 7 % i dag (målt i værdi). UDVIKLING: Økologi er solidt forankret i en bred maddagsorden i professionelle køkkener: Mindre spild, bedre, sundere og klimavenlig mad med mere grønt, mindre kød og flere lokale, økologiske varer i sæson. Der er 6000 kantiner, restauranter mv. med økologiske spisemærker i

13 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE: PROFESSIONELLE KØKKENER INVOLVERING: Spisesteder bliver en formidlingsplatform for økologi. Gæster i kantiner, restauranter og offentlige spisesteder er bevidste om, at det er økologisk mad, de spiser, og hvilken betydning det har for miljø, grundvand, klima og sundhed. Vi holder 2 store arrangementer årligt målrettet køkkenansatte, med mindst 500 deltagere. FORENING: Vi vil skabe veje for, at de offentlige udbud fungerer bedre i forhold til økologi. Vi vil skabe veje for udvikling af Det Økologiske Spisemærke. Vi fremtidssikrer politisk opbakning til økologi i de offentlige køkkener, også ved regeringsskifte. Ansatte i de professionelle køkkener er involveret aktivt i foreningen. 300 er medlemmer i SÅDAN BANER VI VEJEN 1. Vi sikrer politisk opbakning og fremtidssikrer finansiering af omlægningsindsatsen i de offentlige køkkener, både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. 2. Vi fremmer anvendelse af danske, herunder lokale økologiske varer, via samarbejde i kæden og professionalisering af danske producenter i deres handel med professionelle køkkener. 3. Vi skaber motivation via viden og oplevelser med økologi, så korslagte arme i køkkener, hos grossister og kommuner bliver til armene op over økologi, håndværk og madglæde. 4. Vi gør det let at formidle om økologi, til de mange, der hver dag spiser et eller flere måltider mad fra kantiner, restauranter og offentlige køkkener. Formidling er med til at forankre økologi, så det er svært at droppe økologi igen. 5. Vi baner vej for offentlige udbud, der fungerer for økologi, herunder lokal økologi. 6. Vi baner vej for en udvikling af Det Økologiske Spisemærke gerne i samarbejde mellem køkkener, køkkenomlæggere og myndigheder herunder vej for udvikling af mærket for de små og de skæve køkkener og leverandører. 7. Vi inviterer køkkener og køkkenansatte ind i foreningen også som medlemmer - via aktiviteter, der forankrer økologi, f.eks. inspiration, ny viden og netværk blandt kolleger. 8. Vi skaber stolthed i håndværket og synlighed omkring hverdagens økohelte i køkkenerne. 9. Vi sikrer dokumentation for den økologiske andel af foodservice-området og hvilken forskel, omstillingen har gjort for klima, natur, grundvand, sundhed mv. 13

14 STRATEGI FOR DET POLITISKE OG BESTYRELSESARBEJDE STRATEGI FOR DET POLITISKE OG BESTYRELSESARBEJDE (LEDELSESSEKRETARIATET) Vi understøtter foreningens bestyrelse og direktion i at drive et professionelt foreningsliv og et forretningsudviklings- og politisk arbejde, der baner veje for mere og bedre økologi. UDBREDELSE: Vi baner vej for mere økologi via et professionelt lobbyarbejde, der skaber politiske rammer og r essourcer til en verdensførende indsats for mere økologi i marken og på markedet. Vi skaber gode rammevilkår for de økologiske producenter via en markant, 100 procent økologisk, politisk interessevaretagelse på nationalt og EU-niveau. UDVIKLING: Vi understøtter vores bestyrelse og fagudvalg i deres politiske arbejde for at skabe troværdige, velfungerende produktionskrav og rammevilkår, der øger lønsomheden i økologisk produktion og fremmer økologisk integritet, hvor produktionen tilnærmer sig de økologiske principper. Vi støtter vores medlemmer i projekt- og forretningsudvikling, der fremmer udvikling af nye produkter og nye løsninger, der udvikler økologi og økologisk producenters konkurrencedygtighed. INVOLVERING: Vi understøtter foreningens bestyrelse og direktion med inddragelse af udvalg, medlemmer, ansatte og ekstern ekspertise og alliancepartnere, der klæder ledelsen på til debat, beslutninger og handling. FORENING: Vi bistår vores bestyrelse og direktion i udvikling og eksekvering af foreningens strategi og politik samt synliggørelse af foreningens politik og interessevaretagelse. Hvert år udvikler ledelsessekretariatet forslag til årets politiske handlingsplan med foreningens prioriterede politiske indsatser og mål. Vi understøtter bestyrelsen og direktionen i strategisk projekt- og forretningsudvikling, der understøtter foreningens strategi, herunder mål for foreningens økonomi. 14

15 STRATEGI FOR DET LANDBRUGSFAGLIGE ARBEJDE STRATEGI FOR DET LANDBRUGSFAGLIGE ARBEJDE (LANDBRUGSAFDELINGEN) Vi sikrer landmænd succes med økologi bl.a. via samarbejde og udvikling. UDBREDELSE: Vi skaber merværdi for landmanden, via en rådgivning der optimerer produktionen på ejendommen. Vi introducerer flere landmænd til økologi, og øger interessen for økologi bredt ved at skabe, dokumentere og formidle økologiske resultater, der gavner natur, dyr, klima, kvalitet og økonomien. UDVIKLING: Vi udvikler økonomien og økologien på gårdene, viser nye veje i produktionen, og skaber en samlet bedriftsudvikling via en tværfaglig- og strategisk rådgivning, faglig videns-spredning og facilitering af samarbejdet mellem økologiske landmænd. Vi udvikler den økologiske produktion, så vi løser grundlæggende udfordringer i økologi, skaber sammenhængende økologisk integritet og bæredygtighed. Vi udvikler økologien via et tæt samarbejde mellem Markedsafdelingen og Landbrugsafdelingen, hvorved vi tilbyder unik tværfaglig rådgivning og markante udviklingsaktiviteter. INVOLVERING: Vi bringer landmænd sammen om udvikling af økologisk produktion. Vi involverer de økologiske landmænd aktivt i videns- og erfaringsdeling, samt dialog med foreningens fagudvalg om udviklings- og fagpolitisk arbejde. FORENING: Vi skaber værdi for vores landmandsmedlemmer og tiltrækker aktivt nye medlemmer via vidensformidling, tydelige medlemsfordele, synlig interessevaretagelse og direkte kontakt til foreningens folkevalgte. Vi understøtter den økologiske udvikling lokalt og skaber nærhed til foreningen via lokale arrangementer og samarbejde. Vi understøtter fagudvalgenes arbejde og skaber synergi mellem fagudvalgene og landbrugsafdelingen via udviklingsarbejde, rådgivning, arrangementer og interessevaretagelse. 15

16 STRATEGI FOR DET AFSÆTNINGSMÆSSIGE ARBEJDE STRATEGI FOR DET AFSÆTNINGSMÆSSIGE ARBEJDE (MARKEDSAFDELING) Vi øger afsætningen af økologiske fødevarer i et tæt samspil med virksomhederne og alle aktører i værdikæden. Mål: Fordobling af den økologiske afsætning både på hjemmemarked og eksport ( ). I 2020 er eksport på mindst 2,5 mia., mens salg i Danmark er på 16,5 mia. svarende til årlig vækst på 12%. UDBREDELSE Vi baner vej for et fordoblet salg i dansk detailhandel via et nært samarbejde med alle væsentlige aktører om; strategi, sortiment, synlighed og motivation hos forbrugerne. Vi fordobler dansk eksport via kæde-bearbejdning, fælles messefremstød og branding af dansk økologi. Vi flerdobler salg i foodservice-sektoren via tæt samarbejde med grossister og leverandører, og motivation hos indkøbere og køkkenansatte. UDVIKLING Vi styrker synlighed på danske økovarer, og øger salget af lokale økovarer via rådgivning og markedsføring. Vi skaber motivation og handling i alle led i værdikæden, via ny viden, nye løsninger, og samarbejde der gør det lettere at få succes med økologi. Via rådgivning, styrker vi virksomhederne i forhold til produktudvikling og afsætning, og motiverer flere landmænd og virksomheder til opstart af økologisk forarbejdning. Vi udvikler økologien via et tæt samarbejde mellem markedsafdelingen og landbrugsafdelingen, hvor vi tilbyder en unik tværfaglig rådgivning og gennemfører markante værdiskabende udviklingsaktiviteter. INVOLVERING Vi styrker danskernes viden om økologi via kampagner og direkte oplevelser med økologi via events. Vi skaber momentum og fællesskab, gennem effektfulde fælles fremstød for økologi. Vores medlemsvirksomheder og tilknyttede erhverv er velinformeret om markedsforhold og -potentialer, trends og fremstød. FORENING Sammen med vores Virksomhedsudvalg, samler vi den økologiske branche i afsætningsfremmede aktiviteter. 16

17 STRATEGI FOR KOMMUNIKATIONSARBEJDET STRATEGI FOR KOMMUNIKATIONSARBEJDET (KOMMUNIKATIONSTEAM) Vi skaber troværdighed og motivation ved at kommunikere viden om økologi og foreningens arbejde. UDBREDELSE Vi kommunikerer fakta og fortællinger om den merværdi, økologi har for natur, dyr, jord og mennesker. Vi udbreder kendskab til økologi i den brede befolkning og sætter dagsorden i pressen via strategi, timing og troværdighed, samt et solidt netværk af journalistkontakter på alle vigtige medieplatforme. UDVIKLING Vi understøtter de økologiske landmænd via formidling af ny viden og nye veje for økologisk landbrug. Vi kommunikerer effektivt på tværs af foreningens medieplatforme - magasiner, øvrigt trykt materiale, pressen, de sociale medier og hjemmesiden - og fungerer som katalysator for andre medier. INVOLVERING Vi sikrer folkelig opbakning og skaber involvering, engagement og indsigt ved at inddrage mennesker i en daglig, værdifuld og troværdig dialog på de sociale medier. Vi lærer af vores omverden og skaber fællesskab og ambassadører for økologi og foreningens arbejde. Vi går fra at kommunikere til vores omverden til at være i dialog med den. FORENING Vi øger kendskabet til foreningens arbejde og interessevaretagelse - også blandt medlemmerne - via foreningens medier og årsskrift, samt en markant, værdistærk og hyppig optræden i alle relevante medier. Vi sikrer optimal udnyttelse af foreningens samlede ressourcer til kommunikation for at understøtte foreningens strategi og sikre en sammenhængende kommunikation om økologi og foreningens arbejde. 17

18 STRATEGI FOR ØKOLOGI OG ERHVERV ØKOLOGI & ERHVERV MISSION FOR ØKOLOGI & ERHVERV Økologi & Erhverv er det førende danske fagblad for landmænd, virksomheder og andre, der beskæftiger sig professionelt med økologisk fødevareproduktion eller aktivt ønsker at fremme økologi. Læser man Økologi & Erhverv, ved man, hvad der rører sig i den økologiske sektor. FORMIDLINGSMÅL FOR ØKOLOGI & ERHVERV Formålet med Økologi & Erhverv er at sikre en fri og uafhængig dækning af alle aspekter inden for økologisk fødevareproduktion, herunder forarbejdning, afsætning, økonomi og politik. Det vil sige: en aktuel og opdateret nyhedsformidling grundig og alsidig dækning af landbrugsfaglige og markedsorienterede emner kritisk og seriøs journalistisk behandling af alle stofområder mulighed for at deltage i debatten om økologi i Økologi & Erhvervs spalter. Økologi & Erhverv informerer, oplyser, afdækker, udreder, forfølger og skaber overblik. UDVIKLINGSMÅL FOR ØKOLOGI & ERHVERV Økologi & Erhverv er omstillingsparat og klar til at udvikle nye multimediale formidlingsplatforme i tæt samarbejde med Landbrugs- og Kommunikationsafdelingerne i Økologisk Landsforening. Økologi & Erhverv udvikler nye indtægtskilder, der kan understøtte udviklingen hen mod digital formidling af avisens nyheder og artikler. ØKOLOGI & ERHVERV OG ØKOLOGISK LANDSFORENINGS STRATEGISKE MÅL Økologisk Landsforenings formål med Økologi & Erhverv er at skabe en avis af høj kvalitet, som udbreder og udvikler de økologiske mål. Økologi & Erhverv er en meget synlig del af Økologisk Landsforening. Avisens rolle i foreningen er at levere troværdig, grundig, seriøs, alsidig og kritisk journalistik om økologi. Medlemmerne i Økologisk Landsforening skal betragte Økologi & Erhverv som en værdifuld del af deres medlemskab. Økologi & Erhverv redigeres derfor også med udgangspunkt i at dække lokale, regionale, nationale og internationale initiativer, som har til formål at udbrede og udvikle økologi, og ikke mindst at give avisens læsere mulighed for at involvere sig i processen. På denne måde understøtter Økologi & Erhverv Økologisk Landsforenings strategiske mål frem mod 2020: Udbredelse Udvikling Involvering Forening 18

19 STRATEGI

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør Uddybende stillingsopslag Adm. direktør 1. Baggrund Økologisk Landsforening er i færd med at gennemføre en større omorganisering. Den nye organisering skal ruste foreningen til at fortsætte økologiens

Læs mere

Landmandens stemme -

Landmandens stemme - Landmandens stemme - drømmen om lokal mad fra jord 2l bord Hvordan byen trækker og oplandet leverer Gensidig a5ængighed drivkra7 for bæredyg9ghed Per Kølster Landmand, brygger mv, Kølster Malt og Øl, Aars9derne

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Velkommen til pressemøde

Velkommen til pressemøde Velkommen til pressemøde Tivoli, tirsdag 3. juni 2014 Coop / Jens Visholm Klik Mad for ligger at redigere i vores DNA i masteren 1866: H. C. Sonne - fødevarer til folket 1976: FDB s madpyramide - billig,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

København og Bornholm hvad kan vi sammen?

København og Bornholm hvad kan vi sammen? København og Bornholm hvad kan vi sammen? Mission Københavns Madhus vil skabe en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum Stop! Affodrings-paradigmet i offentlige institutioner! Udfordringen

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Vedtægter for Økologisk Landsforening

Vedtægter for Økologisk Landsforening Vedtægter for Økologisk Landsforening Gælder fra 7. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Økologisk Landsforening. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: At

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere