Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi"

Transkript

1 Strategi 2012

2 2012 Hvor skal vi hen? PTU har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling. Vi har afholdt en række større internationale konferencer, som har været med til at synliggøre os over for behandlere og forskere. Vi har fået bevilget 28 mio. kr. fra staten til om- og udbygning af vores faciliteter. Vi har oprettet en kvalitetsorganisation, som arbejder med at dokumentere vores arbejde og den høje kvalitet, vi leverer. Vi har været mere synlige i pressen end nogensinde før. Vi har fået et nyt logo og ny designlinje, der betyder, at vi fremstår moderne og sammenhængende i vores udtryk. Endelig har frivillige, medlemmer og interessegrupper arbejdet målrettet med lokale arrangementer og andre aktiviteter. Formålet med strategi 2012 er at fortsætte den positive udvikling. Strategien bygger på vores kernekompetencer og mission. Vores kernekompetencer er det, der kendetegner PTU som en samlet helhed og forener os i vores daglige arbejde. Vores mission er det, vi stræber imod og bidrager med i en overordnet samfundsmæssig kontekst.

3 Vores mission PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Vores kernekompetencer Erfaring PTU har rødder helt tilbage til Vi har derfor en årelang erfaring med at hjælpe mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom, og har opbygget en meget stor viden om bevægelseshandicappedes forhold i det danske samfund. Engagement Vores engagement bunder i et grundlæggende ønske om, at alle mennesker uanset funktionsniveau skal have mulighed for at leve et godt liv med lige adgang til alle dele af samfundslivet. Fokusset og drivkraften i vores arbejde er viljen til at gøre en positiv forskel for det enkelte menneske. Arbejdet foregår altid i respekt for og i øjenhøjde med vores patienter, medlemmer og kunder. Professionalisme Vi er en organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og troværdighed er i højsædet. Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores organisation og aktiviteter kvantitativt såvel som kvalitativt. Tværfaglighed Vores arbejde er funderet i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi arbejder koordineret og tværfagligt for at opnå det bedste resultat for vores patienter, medlemmer og kunder. Vores medarbejdere er alle specialiseret på et højt niveau inden for forskellige fagområder. Rådgivning Vores mange års erfaring inden for specialiserede områder såsom køretest, rådgivning om bilvalg og rehabilitering af vores målgrupper gør rådgivning til en af vores grundlæggende kompetencer, og gør det muligt for os at hjælpe mennesker bedst muligt videre i livet efter ulykken. Vores strategi Mens vores kernekompetencer og mission skal ses som henholdsvis grundlaget for vores arbejde og det overordnede formål med selvsamme, er strategien for 2012 rettet imod en række konkrete områder, som kræver særligt fokus i det kommende år. Følgende fokusområder er fastlagt for 2012: Kommunikation Målrettet udvikling Tværfaglighed Kvalitet Fundraising Under hvert fokusområde er opstillet en række fælles målsætninger, som både medarbejdere og frivillige i organisationen skal have fokus på i 2012.

4 PTU STRATEGI 2012 KOMMUNIKATION Kommunikation I 2012 vil vi opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til PTU, så synligheden af vores arbejde øges. I en organisation med mange aktiviteter og stigende ambitioner er det nødvendigt med en effektiv kommunikation både internt og eksternt. I det kommende år vil vi sætte særligt fokus på følgende: Mange flere skal kende PTU! Vores arbejde berettiger til et langt større kendskab i den brede befolkning, end vi har i dag. En højere kendskabsgrad er en forudsætning for, at mennesker, som har været ude for en ulykke eller sygdom, ved at de kan henvende sig hos os og få den rette hjælp. I 2012 vil vi opprioritere arbejdet med at udbrede kendskabet til PTU, så synligheden af vores arbejde øges. Vi vil fortælle vores interessenter om PTU s arbejde! Det er altafgørende, at potentielle samarbejdspartnere så som kommuner, forsikringsselskaber, hospitaler og private virksomheder ved, hvad vi står for, og hvad vi kan. I 2012 skal der derfor udarbejdes en interessentanalyse, som skal kortlægge, hvilke mulige samarbejdspartnere og interessenter PTU skal synliggøres i forhold til, og hvilke kommunikative tiltag der skal iværksættes i den forbindelse. Vi vil påvirke det politiske system! Hvis vi skal gøre en forskel, kræver det, at vi er til stede netop der, hvor beslutningerne træffes nemlig i det politiske system. I 2012 vil vi arbejde for at blive mere synlige i den politiske debat og gennem direkte dialog med politikere og embedsmænd at sætte fokus på de problemstillinger, som vores målgrupper står overfor. Vi vil særligt arbejde for et øget fokus på post polio i sundhedssystemet, at få afdækket ulykkesramtes behov i samarbejde med Havarikommisionen for Vejtrafikulykker, få whiplash anerkendt som en diagnose og sikre PTU s afdeling for Handicapbiler et varigt økonomisk fundament. Vi vil pleje vores ansigt udadtil! En væsentlig del af en effektiv ekstern kommunikation er, at vi er synlige. Her er netmediet et centralt redskab. I 2012 vil vi derfor have fokus på løbende at udvikle og opdatere vores hjemmeside, som er den væsentligste eksterne kommunikationskanal og vores ansigt udadtil. Der skal sættes væsentlige medarbejderressourcer af til dette. Derudover skal der foretages en analyse af hvilke fordele, der kan være forbundet med en større synlighed på sociale medier som Facebook og Twitter. Vi vil styrke vores interne vidensdeling! Den store udvikling, PTU har gennemgået, stiller krav om, at vi optimerer den interne vidensdeling i organisationen. Det betyder, at der i 2012 skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan viden mest optimalt spredes i organisationen, således at alle medarbejdere og frivillige til enhver tid er opdaterede med informationer om beslutninger og aktiviteter. Vigtige redskaber er i denne sammenhæng Intranettet for medarbejdere og hjemmesiden for frivillige og medlemmer. Det er ligeledes væsentligt at se på andre kommunikationskanaler. Vi vil tale det samme sprog! For at styrke det interne samarbejde er det vigtigt, at vi har de samme definitioner og klassifikationssystemer af begreber så som funktionsnedsættelse, rehabilitering og tværfaglighed overalt i organisationen. Vi skal med andre ord tale det samme sprog. Derfor skal der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af faggrupper og afdelinger, som kan arbejde målrettet mod en fælles begrebsforståelse.

5 PTU STRATEGI 2012 MÅLRETTET UDVIKLING målrettet udvikling Vi skal i 2012 blive bedre til at spørge hinanden, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Vi er en organisation i udvikling. Men udviklingen skal ikke være vilkårlig og tilfældig alt efter, hvor vinden blæser os hen. Den skal derimod være målrettet, således at vi bevæger os derhen, hvor vi ønsker at være. Derfor vil vi i 2012 prioritere en klar og målrettet udvikling i alle vores aktiviteter. I det kommende år vil vi særligt sætte fokus på følgende områder: Vi vil dokumentere vores viden! Vi vil blive bedre til at dokumentere vores viden, således at der kan findes evidens for, hvilken effekt vores aktiviteter har for vores målgrupper. I 2012 vil vi derfor arbejde med en mere systematisk registrering af data, så vi får opsamlet og udnyttet den store mængde af viden, som vi har. Vi vil have fokus på forskningsprojekter! Vi ønsker ikke blot at dokumentere allerede eksisterende viden, men også at være med til at udvikle ny viden. Dette vil vi gøre i samarbejde med relevante vidensinstitutioner og forskere både nationalt og internationalt. Derfor vil vi i 2012 have fokus på at afdække hvilke videnshuller, der findes inden for PTU s fagområder og hvilke relevante samarbejdspartnere, der eksisterer. Vi vil være en grøn organisation! Der er gode muligheder for optimering af energiforbruget i både Risskov og Rødovre. Dette til gavn for både miljø og økonomi. Der nedsættes derfor i 2012 en arbejdsgruppe, der skal kortlægge energirøvere og komme med forslag til energioptimeringstiltag samt lave interne kampagner for at skabe synlighed og bevidsthed blandt medarbejderne om energiforbruget. Vi vil indgå eksterne samarbejder! Der findes en række interessenter, der ligesom PTU har fokus på mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Det være sig kommuner, forsikringsselskaber og andre handicaporganisationer. I 2012 skal vi arbejde for at fremme partnerskaber med disse interessenter efter devisen sammen når vi længere. Derved opnås større politisk gennemslagskraft. Vi vil turde udfordre vanetænkningen! For at sikre en positiv udvikling skal vi turde tænke ud af boksen og gøre tingene på en ny og anderledes måde. Det betyder, at der på alle niveauer i organisationen er brug for et kritisk blik på egne arbejdsprocesser og aktiviteter. Vi skal i 2012 blive bedre til at spørge hinanden, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Vi vil være bevidste om vores prioriteringer! En målrettet udvikling kræver, at der må prioriteres. Det betyder, at ikke alle idéer kan og skal sættes i søen som nye aktiviteter og projekter. Derfor skal der i 2012 foregå en klar og strategisk ledelsesmæssig prioritering af hvilke projekter og målgrupper, vi skal satse på i det kommende år. Denne prioritering skal synliggøres i alle dele af organisationen. Vi vil turde tage de svære valg! En skarp prioritering betyder, at det kan blive nødvendigt at afvikle aktiviteter og projekter, som ikke længere er relevante eller skaber resultater. Aktiviteter kan vise sig at have opfyldt sit formål eller, at grundlaget og vilkårene har ændret sig. I de tilfælde skal vi turde tage de svære valg og søge mod nye aktiviteter. Det betyder, at det i 2012 er en vigtig ledelsesmæssig opgave at optimere organisationens struktur og prioritere aktiviteter og projekter.

6 PTU STRATEGI 2012 TVÆRFAGLIGHED TVÆRFAGLIGHED De mange forskellige fagligheder og kompetencer, der er til stede i PTU, skal udnyttes. Derfor vil vi i 2012 arbejde for at få fokus på tvær faglighed i alle aktiviteter i organisationen. Selvom tværfaglighed er en af vores kernekompetencer i PTU, skal vi fastholde et konstant fokus på en optimal koordinering af den tværfaglige indsats over for vores patienter, medlemmer og kunder. Derfor vil vi i 2012 stille skarpt på følgende områder: Vi vil udnytte hinandens kompetencer! I en stor organisation er det væsentligt, at det til enhver tid er muligt at finde ud af, hvilke medarbejdere der ligger inde med hvilke kompetencer, og hvem man ville kunne trække på i en given arbejdssituation. En væsentlig ledelsesmæssig opgave i 2012 er derfor at arbejde med kompetenceafdækning. Målet er at afdække kompetencer og ikke blot opliste medarbejdernes arbejdsopgaver. Vi vil skabe en læringskultur! Der er i PTU sat mange penge af til efteruddannelse af medarbejdere. Der er dog ingen formaliserede retningslinjer for, hvordan den viden, man erhverver sig gennem kursus eller uddannelse, mest optimalt spredes i organisationen. I 2012 vil vi derfor arbejde med at skabe mere læring på jobbet både individuelt og i fællesskab. Det kunne eksempelvis være gennem sidemandsoplæring, mentorordninger, projektarbejde eller faglig sparring. Intranettet er her en væsentlig platform. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan dette organiseres på bedst mulig vis. Vi vil samarbejde på tværs! De mange forskellige fagligheder og kompetencer, der er til stede i PTU, skal udnyttes. Derfor vil vi i 2012 arbejde for at få fokus på tværfaglighed i alle aktiviteter i organisationen. Vi vil med andre ord skabe et rum for, at medarbejdere mødes på tværs af PTU s afdelinger med det formål at idéudvikle på tværs af vante rammer. Der skal derfor udarbejdes en procedure for, hvordan vi skal arbejde med tværfaglige projekter samt prioritere at styrke det tværfaglige team. Vi vil omgås socialt! Vi er en organisation, hvor professionalisme og faglighed er i højsædet. Det er dog vigtigt, at vi ikke kun ses i faglige sammenhænge, men også i sociale. Dette skyldes, at sociale aktiviteter skaber trivsel og ikke mindst netværk, som kan være med til at optimere alles hverdag. Derfor skal der i 2012 etableres en fælles personaleforening, som skal arrangere en række aktiviteter for alle medarbejdere, og som kan være med til at styrke det sociale sammenhold på tværs af organisationen. Vi vil styrke det frivillige arbejde! PTU s mange frivillige arbejder dagligt for at forbedre forholdene for mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom gennem arrangementer og generel oplysning. I 2012 vil vi arbejde målrettet med at styrke den frivillige indsats. Der skal udarbejdes en strategi for det frivillige arbejde, således at alle kompetencer og ressourcer anvendes bedst muligt.

7 PTU STRATEGI 2012 KVALITET KVALITET Det er vigtigt for os, at vores medlemmer, patienter og kunder er tilfredse med den behandling og service, som de modtager hos os. Derfor vil vi i 2012 arbejde mere systematisk med tilfredshedsmålinger. PTU er en organisation, hvor kvalitet er i højsædet. Det gør sig gældende i det daglige arbejde med patienter, medlemmer og kunder, men i høj grad også i forhold til arbejdskvaliteten for den enkelte medarbejder i dennes hverdag. I 2012 har vi følgende mål på kvalitetsområdet: Vi vil holde fokus på kompetenceudvikling! En vigtig forudsætning for, at vi sikrer den høje faglighed, er at medarbejderne konstant bliver dygtigere og tilegner sig ny viden. Det kan ske dels gennem kompetencegivende efteruddannelse, men også ved at deltage i såvel danske som udenlandske konferencer. I 2012 vil vi fastholde fokusset på kompetenceudvikling hos medarbejderne. Vi vil akkrediteres! PTU s RehabiliteringsCenter skal, i lighed med resten af de danske sygehuse, akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Kvalitetsmodellen er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) og skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. Derfor vil vi i 2012 arbejde på at blive akkrediteret med så få bemærkninger som muligt, således at vi kan dokumentere, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Det er kvalitetsgruppen, der i samarbejde med medarbejdere og ledelse står for dette omfangsrige arbejde. Vi vil arbejde systematisk med retningslinjerne! Akkrediteringen kræver, at PTU fremover skal kunne dokumentere over for IKAS, at vi lever op til kravene om sikre og effektive behandlingsforløb. Dette sker gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder. I 2012 skal vi derfor arbejde for, at alle medarbejdere kan demonstrere, at de kender og bruger de relevante retningslinjer, og PTU skal løbende føre tilsyn med kvaliteten af behandlingerne. Dette sker blandt andet gennem systematisk kvalitetsarbejde og -udvikling i form af sikkerheds- og kvalitetsmålinger. Vi vil måle tilfredshed! Det er vigtigt for os, at vores medlemmer, patienter og kunder er tilfredse med den behandling og service, som de modtager hos os. Derfor vil vi i 2012 arbejde mere systematisk med tilfredshedsmålinger. I forhold til vores patienter i rehabiliteringscentret vil vores egen tilfredshedsmåling være et supplement til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser også kaldet LUP der hvert år gennemføres hos alle offentlige og private sygehuse. Vi vil arbejde med at måle livskvalitet! Det er væsenligt, at vi kan dokumentere kvaliteten af vores arbejde. Der er dog nogle områder, hvor det er sværere end andre. Dette gælder blandt andet målingen af den øgede livskvalitet, som vores arbejde giver den enkelte. I vores daglige arbejde ser vi hver dag, at det lykkes. Vi vil i 2012 arbejde på at få dokumenteret dette ved at arbejde med metoder, som kan måle livskvalitet. Vi vil arbejde for et godt arbejdsmiljø! Forudsætningen for, at medlemmer og patienter får en god behandling og god service er, at medarbejderne også trives. I 2012 vil der blive sat fokus på det gode arbejdsmiljø, blandt andet gennem arbejdspladsvurderinger (APV), styrkelse af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget. Ligeledes skal der fokuseres på, at medarbejderne har mulighed for at give konstruktiv kritik inden for alle arbejdsrelaterede områder.

8 PTU STRATEGI 2012 FUNDRAISING FUNDRAISING PTU har potentiale til at mangedoble antallet af medlemmer, og derfor vil vi i 2012 målrette indsatsen for at øge tilgangen af nye medlemmer. Vi vil have fokus på nye indtjeningskilder! I PTU ønsker vi en væsentlig spredning af indtægtskilder for at blive mindre sårbare over for eventuelle fald i en given indtægt. Derfor vil vi i 2012 have fokus på nye måder at tjene penge på, som eksempelvis events, arrangementer, pakkeløsninger i samarbejde med forsikringsselskaber, kommuner eller andre. Vores arbejde for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom, kræver mange midler. Derfor er det vigtigt med et konstant fokus på at sikre et sundt og bæredygtigt fundament for vores fortsatte udvikling og vækst. I 2012 vil vi have følgende fokusområder for vores fundraising: Vi vil styrke vores arbejde med fundraising! Midler, fonde, virksomhedspartnerskaber samt salg af ydelser til offentlige og private virksomheder udgør en væsentlig indtægtskilde. Derfor vil vi i 2012 opprioritere dette område. Vi vil styrke samarbejdet med private virksomheder! Private virksomheder ønsker i stigende grad at tage et socialt ansvar. Mange større virksomheder deltager derfor i en række aktiviteter og samarbejder med organisationer og virksomheder, som bidrager til en positiv udvikling i samfundet. I 2012 skal vi have fokus på at afsøge mulighederne for partnerskaber eller andre former for virksomhedssamarbejder. Vi vil idéudvikle sammen! Vi er en stor organisation, hvor der er mange hoveder til at tænke idéer til nye projekter og fundraisingindsatser. Det skal vi udnytte. I 2012 vil vi derfor oprette en idébank på Intranettet, hvor alle medarbejdere har mulighed for at dele kreative og innovative ideer. Her vil også ligge en oversigt over igangværende projekter, en liste over hvilke projekter, der allerede er søgt midler til og hvilke ansøgninger, der er blevet imødekommet. Vi vil have flere medlemmer i foreningen! Jo flere medlemmer vi har, jo større kendskabsgrad og gennemslagskraft har vi over for politikere og andre beslutningstagere. Derfor er det vigtigt med et konstant fokus på medlemshvervning. PTU har potentiale til at mangedoble antallet af medlemmer, og derfor vil vi i 2012 målrette indsatsen for at øge tilgangen af nye medlemmer. Vi vil have flere støttemedlemmer! Vi har i dag ikke mange støttemedlemmer. Når vores aktive medlemmer ikke længere har brug for vores ydelser og aktiviteter, betyder det alt for ofte et farvel til foreningen. I 2012 skal vi derfor have fokus på at fastholde vores medlemmer som støttemedlemmer eller bidragydere. Derudover skal vi have fokus på at hverve andre støttemedlemmer, som har lyst til bidrage til vores gode sag.

9 hvad gør vi nu? Strategi 2012 er en strategi for hele PTU og inkluderer derfor både medarbejdere og frivillige. Når strategien er bygget op om en række gensidigt forpligtende udsagn, er det fordi, at vi alle har ansvar for, at vores organisation og aktiviteter er i konstant udvikling. Ikke for vores egen skyld, men for hele tiden at kunne forbedre hjælpen til mennesker, som lever med alvorlige skader efter ulykke eller sygdom. Lad os alle hjælpe hinanden med at nå vores mål for 2012, så ptu kan fortsætte den gode udvikling, som vi har haft de foregående år. Strategien kan ikke stå alene, men skal i alle dele af organisationen udmøntes i konkrete aktivitetsplaner for det kommende år. På baggrund af en fælles skabelon for handleplaner skal de forskellige afdelinger, kredse og interessegrupper derfor udarbejde planer for, hvordan strategien konkret implementeres i Lad os alle hjælpe hinanden med at nå vores mål for 2012, så PTU kan fortsætte den gode udvikling, som vi har haft de foregående år.

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI

UlykkesPatientForeningen STRATEGI UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere