Transparency International Danmark STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transparency International Danmark STRATEGI 2013-2017"

Transkript

1 Transparency International Danmark STRATEGI

2 Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption. Gennem mere end 90 afdelinger verden over og et internationalt sekretariat i Berlin, skaber TI opmærksomhed omkring de skadelige konsekvenser korruption medfører og samarbejder med regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om at udvikle og implementere foranstaltninger til atbekæmpe korruption. Transparency International Danmark er den danske afdeling af TI. Vi skaber opmærksomhed omkring korruption; advokerer for juridiske reformer på nationalt og internationalt niveau; afholder debatarrangementer og sætter fokus på ridser i lakken i det danske integritetssystem. Udgiver: Transparency International Danmark. Skrevet af: TI Danmarks bestyrelse Layout: Frederikke Lange / / fröhline.dk Transparency International Danmark c/o Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, 2200 København N Læs mere på: Transparency International Danmark. INDHOLD Introduktion Hvem vi er Udfordringer og muligheder Vision og mission Strategiske målsætninger Organisatoriske målsætninger 14 Finansiering af strategien 15 Strategiske, operationelle og finansielle risici 16 Denne strategiplan for TI Danmark er en uddybning af tidligere års enkelt-stående strategiplaner, som hermed samles og tænkes ind i et flerårigt perspektiv. Den samlede bestyrelse og sekretariatet har medvirket i processen i udviklingen af ovenstående vision for TI Danmark. Strategien er blevet diskuteret på flere strategi-møder, bestyrelsesmøder samt workshops med eksterne interessenter, og har et fem-årigt perspektiv. Dertil har frivillige og sekretariatet forestået en række kortlægninger af fokusområder. Fem-årsstrategien vil blive udmøntet i årlige arbejdsplaner og i sammenhæng hermed blive taget op til løbende evaluering og ajourføring. Strategien er godkendt på TI Danmarks bestyrelsesmøde den 10. januar Implementering Væsentlige aktører Monitorering, evaluering og læring

3 HVEM VI ER TI Danmark er en dansk forening, hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og fremme gennemsigtighed og ansvarlighed nationalt og internationalt ved at samarbejde med regeringer, erhvervslivet og civilsamfundet. INTRODUKTIONN TI Danmark blev etableret i 1995 og fungerer som den danske afdeling af den globale NGO Transparency lnternational, der i dag har over 100 underafdelinger i hele verden. Vi er således del af en verdensomspændende koalition af civilsamfundsor- TI Danmarks strategi for markerer en vigtig milepæl for organisationen. Med strategien er vi kommet et skridt nærmere på at realisere ambitionen om at blive den centrale spiller i kampen for integritet og mod korruption i Danmark. TI Danmark har de seneste år arbejdet med følgende emner: I 2011 gennemførte TI Danmark et Nationalt Integritetssystem-studie (et såkaldt NISstudie), der kortlægger, hvorledes Danmark er rustet til at modstå korruption. Der har ikke tidligere været gennemført et så omfattende studie af integritet i Danmark, og studiet er derfor det første af sin art. Studiet sætter ordninger. Disse er nu i markant vækst både i den private og den offentlige sektor. Copenhagen Dance Arts opsatte forestillingen Transparency og i den forbindelse arrangerede TI Danmark en række debatarrangementer omkring gennemsigtighed og korruption, som havde fokus på såvel den offentlige og private sektor samt mediernes rolle. TI Danmark tog initiativ til promovering af anti-korruption inden for professionel sport og er glad for at kunne konstatere, at DIF (Dansk Idræts Forbund) har rykket sig fra at fornægte korruption og match fixing i dansk sport til nu at arbejde proaktivt med problemstillingen. ganisationer, som er førende i kampen mod korruption og arbejder i fællesskab for at skabe en verden uden korruption. TI Danmarks virke er båret af en frivillig bestyrelse, et fast sekretariat og engagerede medlemmer, der på hver deres vis bidrager til, at TI Danmark med slagkraft kan fremme et Danmark, der er et foregangsland for høj integritet og sund praksis. Vedtægter for TI Danmark 2: BEKÆMPELSE AF KORRUPTION OG FREMME GENNEMSIGTIGHED blandt andet fokus på den manglende gennemsigtighed i den private finansiering af politiske partier og af enkeltkandidater. TI Danmark har længe arbejdet for etableringen af et grønlandsk TI Chapter. Det arbejde Vi vil fremover realisere vore ambitioner ved hjælp af fem strategiske og fire organisatoriske hovedmålsætninger. Målsætningerne er ambitiøse, men nødvendige. De strategiske mål beskriver de forandringer, Formål Foreningens formål er at forebygge korruption både nationalt og internationalt i samarbejde med Transparency International. Stk. 2. TI DK vil bekæmpe korruption ved at arbejde for vidtgående offentlighed i forvaltnigen og i øvrigt ved at udbrede oplysning om korruption og dens skadevirkninger. kulminerede i 2011, hvor det grønlandske chapter officielt blev stiftet. TI Danmark har som et højt prioriteret område som vi ønsker at medvirke til. De organisatoriske mål beskriver, hvordan TI Danmark skal udvikle sig som organisation for at opnå de strategiske mål. Stk. 3: TI DK forpligter sig til at følge Transparency Internationals retningslinjer ved: 1. Opmærksomt at følge lovgivning, administrativ praksis m.v. i både private og offentlige organisationer med henblik på at konstatere adfærd, der fremmer eller negligerer korruption, og dernæst at 2. Gøre opmærksom på eventuelle svagheder og stille forslag til forbedringer arbejdet for en udbredelse af whistleblower- 4 5

4 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VISION OG MISSION Der eksisterer relativt få generelle regler for integritet og anti-korruption i danske institutioner. Det skyldes, at vi i Danmark som udgangspunkt har en stor social kapital og dermed en høj grad af tillid til hinanden og til den offentlige sektor. Danmark har dog ikke en samlet korruptionslovgivning med den signalværdi, der ligger heri. Situationen her i landet er karakteriseret ved en lav grad af formalisering baseret på en måske for naiv tillid til uformelle normer og en ren praksis. Problemet er naturligvis, at hvis integritets- og forvaltningskulturen svækkes, er der kun få regler at falde tilbage på. Stort set alle nyere ændringer i de danske bestemmelser om korruption (offentlig eller privat bestikkelse) er et resultat af internationale forpligtelser. I 2000 vedtog Folketinget en større pakke af ændringer stærkt foranlediget af OECD. Formålet med lovændringerne var, at få de danske regler til at leve op til kravene fra fem konventioner. på det enkelte ministeriums hjemmeside. Dertil har en skærpelse af krav til revisorer i 2009 om fokus på bestikkelse og svig i den private sektor medført en øget bevidsthed om anti-korruption hos danske virksomheder. Den nyligt vedtagne engelske anti-korruptionslovgivning forventes yderligere at få en markant effekt på danske firmaer, der opererer internationalt og har aktiviteter i England. Den engelske lovgivning skaber et stærkt incitament for virksomheder til generelt at implementere retningslinjer og tiltag som modvirker, at virksomhedens personale giver eller modtager bestikkelse også i form af såkaldte facilitation payments. Uagtet dette står det klart, at der generelt set er meget lidt fokus på korruptionsbekæmpelse i Danmark. Det er ikke et emne, der dominerer den offentlige debat. En stor del af danskerne har ikke overblik over, hvorvidt de forskellige aktører gør en effektiv indsats i forhold til at bekæmpe korruption. Den manglende fokus på korruption er en selvstændig udfordring for TI Danmark og vores nationale gennemslagskraft. TI Danmarks vision er som nationalt Transparency International Chapter at arbejde for at styrke et ikkekorrupt Danmark kendetegnet ved en høj grad af integritet og gennemsigtighed. TI Danmarks mission er at være landets førende videns- og netværkscenter inden for korruption. Vi vil arbejde for at skabe slagkraftige alliancer med ligesindede organisationer i ind- og udland og med førende eksperter inden for anti-korruptionsområdet både i teori og i praksis. TI Danmark vil derfor opbygge landets største anti-korruptionsnetværk bestående af førende eksperter, der hele tiden sørger for at samle den sidste nye viden om korruption og anti-korruption samt at gøre denne viden tilgængelig for beslutningstagere, interessenter og befolkningen. Formålet med at være et videnscenter på anti-korruptionsområdet er at skabe bevidsthed om de utilstrækkeligheder og svagheder, der er i det danske anti-korruptionsværn, og at advokere for tiltag, der dæmmer op for sådanne mangler. TI Danmark mener, at korruption kan forebygges ved hjælp af større gennemsigtighed. Derfor vil vi ikke mindst have fokus på de områder, hvor manglende adgang til offentlig information er en selvstændig barriere. Samtidig vil vi på alle felter arbejde for at understøtte en antikorrupt kultur i Danmark gennem konkrete initiativer målrettet såvel den offentlige som den private sektor. Et bredt flertal i Folketinget har dog på eget Dog er vi vidne til en begyndende større interesse initiativ vedtaget den såkaldte åbenhedsordning i 2009, ifølge hvilken ministre skal offentliggøre oplysninger om månedlige repræsentationsudgif- fra medierne, udenlandske aktører samt berørte virksomheder og individer, der søger ekspertviden om korruption og virkemidler herimod. Konkret arbejder TI Danmark for: 1. at opbygge viden om anti-korruptionsområdet gennem partnerskaber med ligesindede organi- ter, udgifter til tjenesterejser og modtagne gaver sationer og miljøer, 2. at bidrage til at sætte fokus på og styrke nationale og internationale tiltag mod korruption, Hvad er korruption? Transparency International definerer korruption som misbrug af betroet magt for egen vinding. (TI Plain Language Guide, 2009) samt følge op på implementeringen heraf, 3. at systematisere viden og informere om tiltag mod korruption, 4. at deltage og være opinionsdannende i den offentlige debat vedrørende korruption, 5. at indgå i dialog med beslutningstagere og advokere for lovmæssige og praktiske tiltag, der Korruption forstås typisk som noget negativt, fordækt og ulovligt, men det kan være svært forklare entydigt, hvad begrebet egentlig omfatter. Korruption dækker således over en lang række forhold, der er beslægtede med hinanden, så som bestikkelse, embedsmisbrug, man-datsvig, underslæb, bedrageri og hvidvaskning af penge. Fælles for disse ulovligheder er, at personlige interesser blandes sammen med professionelle hverv. øger gennemsigtighed i den offentlige administration og det private erhvervsliv, og 6. at deltage i Transparency Internationals internationale programarbejde og samarbejde med andre nationale TI Chapters. 6 7

5 STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER De følgende emner præciserer de højest prioriterede områder og målsætninger, som TI Danmark ønsker at arbejde med inden for den femårige strategiperiode. Målsætning 1: Forbedret beskyttelse og rådgivning til whistleblowers TI Danmark arbejder for, at der oprettes en rådgivningsinstitution for både offentligt og privatansatte hvor man kan henvende sig for at få råd og vejledning som whistleblower. Flere undersøgelser viser, at mange offentligt og privatansatte ikke benytter sig af deres eksisterende ytringsfrihed og meddeleret af frygt for negative følgevirkninger. Det er derfor afgørende, at en rådgivningsinstitution dækker såvel den private som den offentlige sektor, og at det bliver muligt for potentielle whistleblowers straffrit at kunne bryde gældende tavsheds- og loyalitetsforpligtelser, som led i den nødvendige dokumentation af deres handlemåde. TI Danmark vil arbejde for oprettelsen af et eller flere selvstændige og eksterne rådgivningsinstitutioner for whistleblowers. TI Danmark vil advokere for indførelse af en privilegeret ansættelsesmæssig beskyttelse af de anerkendte whistleblowers (for eksempel forflyttelsesret eller særlig beskyttelse mod afskedigelse i undersøgelsesfasen). TI Danmark vil advokere for en fuldt dækkende økonomisk kompensation ved berettiget whistleblowing i form af erstatning for dokumenterede tab i forbindelse med deres whistleblowing. TI Danmark vil advokere for, at der kan anvendes omvendt/dobbelt bevisbyrde i relevante sager, og at information om ytringsfrihed samt meddeleret styrkes og indgår i uddannelsen af offentlige ledere. Målsætning 2: Øget opmærksomhed om og indsigt i korruption i den private sektor TI Danmark arbejder for at højne danske virksomheders indsigt i og forståelse for de korruptionsrisici, de skal være opmærksomme på især på de internationale markeder. Danske virksomheder opererer i stigende grad internationalt. Her møder de jævnligt udfordringer med krav om smørelse (de såkaldte facilitation payments ) og bestikkelse fra offentligt ansatte, der forventer et supplement til en ofte ret beskeden lønningspose. TI Danmark har den klare holdning, at bestikkelse inklusiv smørelse og gavegivning er skadeligt for samfundet og den private sektor. Samtidig er diskussionen herhjemme om gavegivning, ekstravagante middage og rejser med et lavt fagligt indhold et vedvarende tema i den offentlige debat. Det er derfor afgørende at sikre øget åbenhed og etisk adfærd i den private sektor. Omkostningerne ved korruption for den private sektor er omfattende. Dels risikere virksomheder involveret i bestikkelse alvorlige juridiske følger med store bøder, fængselsstraffe og udelukkelse fra offentlige udbud blandt kon- sekvenser. Dels er det at betragte som en ekstra skat, der bliver pålagt virksomhedens vare eller tjenesteydelse, og som skaber et miljø af usikkerhed og mistillid, hvor de juridiske rammer ikke længere er gældende. Men den mest alvorlige omkostning er omkostningen for samfundet. Skøn viser, at omkostningen ved korruption svarer til mere end 5 % af det globale BNP (ca. USD 3 billioner), og at korruption øger omkostningerne ved at drive forretning globalt med op til 10 % i gennemsnit. I absolutte tal er størrelsen af den samlede betalte bestikkelse konservativt anslået til at være US $ 1 billion. Konkret vil TI Danmark fremhæve følgende: Danske virksomheders ageren i lande med stor korruptionsrisici er ikke tidligere blevet systematisk undersøgt. Derfor vil TI Danmark arbejde for iværksættelsen af en sådan undersøgelse i samarbejde med universiteter og andre relevante institutioner. Samtidig er det et område, som medier i meget lille grad har haft fokus på og derfor vil TI Danmark advokere for en øget offentlig opmærksomhed på, hvordan danske virksomheder agerer på de internationale markeder. Det vurderes, at de største danske virksomheder generelt er godt rustet med anti-korruptionspolitikker, whistleblowing-systemer og træning af medarbejdere. Det synes dog at halte mere for den store mængde af mindre og mellemstore virksomheder, der i lavere grad har nedskrevne politikker og systematisk træning. TI Danmark vil arbejde for at øge også denne type virksomheders bevidsthed om korruptionsrisici og viden om, hvordan de bedst kan modgås. Den nye engelske anti-korruptionslovgivning forventes yderligere at få en markant effekt på danske firmaer, der opererer internationalt og har aktiviteter i England. Den engelske lovgivning skaber et stærkt incitament for virksomheder til generelt at implementere retningslinjer og tiltag, som modvirker, at virksomhedens personale giver eller modtager bestikkelse også i form af facilitation payments. TI Danmark vil arbejde for, at også den danske lovgivning skærpes i overensstemmelse hermed. Tilsvarende vil TI Danmark arbejde for, at den internationale opmærksomhed omkring brist i regulering af og tilsyn med især de finansielle virksomheder også i Danmark får de fornødne konsekvenser. TI Danmark anbefaler, at den øverste ledelse i danske virksomheder, store såvel som små virksomheder, tager initiativ til at etablere en anti-korruptionskultur og udarbejder en risikovurdering af virksomheden operationer. Dertil anbefales en regelmæssig vurdering af de korruptionsrisici som en virksomhed står over for, samt at politikker og procedurer til at forhindre korruption er klare, anvendelige og tilgængelige. En effektiv implementering af politikker og procedurer samt effektiv due diligence af alle forretningspartnere er essentielt for et velfungerende og tilpasset værn mod korruption. Etablerede systemer og procedurer bør løbende overvåges og evalueres. 8 9

6 Det er fundamentalt, at der skabes større åbenhed om den private sektors arbejde med anti-korruption, således at der sikres gennemsigtighed og integritet bliver en integreret del af arbejdet med anti-korruption. Det kan for eksempel ske ved øget rapportering om virksomhedens udfordringer og håndtering af korruption. TI Danmark vil søge at gennemføre initiativerne rettet mod den private sektor i et samarbejde med større danske virksomheder blandt andet formidlet gennem Transparency Internationals Business Integrity Forum. Målsætning 3: Sikret gennemsigtighed omkring privat partistøtte i dette ekspertudvalg. TI Danmark vil i samarbejde med ligesindede organisationer arbejde for, at ændringerne i lov om privat partistøtte tager udgangspunkt i anbefalingerne fra GRECO s seneste evalueringsrapport om partifinansiering i Danmark. Herunder bør de indeholde: Forbud mod at modtage donationer fra anonyme bidragsydere, eventuelt over en vis mindstegrænse. Angivelse af summen af bidrag fra hver donor, hvis summen overstiger DKK (aktuel grænse). Endvidere bør ekspertudvalget vurdere om denne grænse skal ændres. Regler, der begrænser eller forbyder donationer fra juridiske enheder, som er leverandører til den offentlige forvaltning. Reducerede tidsfrister for aflevering og offentliggørelse af partiernes regnskaber fra de nuværende 12 måneder til for eksempel samme frist som for selskaber (fem måneder). Fleksible og effektive sanktionsmuligheder. Målsætning 4: Øget indsigt i korruption i kommuner og regioner TI Danmark vil medvirke til, at der iværksættes et integritetsstudie af de kommunale og re-gionale niveauer i Danmark på et fælles metodologisk grundlag. Størstedelen af de offentlige aktiviteter i Danmark, herunder køb og salg af varer og tjenesteydelser, besluttes og gennemføres på det TI Danmark vil advokere for, at der udarbejdes præcise regler omkring privat partistøtte, som sikrer gennemsigtighed i forhold til finansiering af politiske partier, valgkampe og kandidater. Politiske partier spiller en væsentlig rolle i moderne demokratier. Det kræver stærke partier og ressourcer at føre effektive valgkampe og deltage i den politiske proces. Dog er det de politiske partier, der såvel i Danmark såvel som på verdensplan gang på gang vurderes som den mest korrupte institution af alle. Der er ikke noget, der tyder på, at danske politiske partier ikke overholder de regler, som findes om offentlighed omkring finansiel information. Konklusionen er snarere, at den eksisterende lovgivning er utilstrækkelig og ikke sikrer den ønskelige grad af gennemsigtighed. TI Danmark vil advokere for, at Folketinget nedsætter et ekspertudvalg, der har til opgave at udarbejde anbefalinger til ændring af partistøttereglerne. TI Danmark deltager gerne Retningslinjer vedrørende opgørelse af værdi for donationer i form af naturalier og tjenesteydelser, som skal fremgå af partiernes regnskaber. Regler, der sikrer en forøgelse af gennemsigtigheden omkring donationer i forbindelse med valgkampe. Gennemsigtighed omkring donationer til lokalafdelinger og til enkeltkandidater. Indførelse af uafhængig og reel overvågning af at reglerne overholdes. Overvejelser om, hvorvidt der skal være en absolut øvre grænse for bidrag fra en enkelt donor. Regler, der sikrer, at relevante shareholders (fx aktionærer) orienteres i forbindelse med donationer fra juridiske personer. Regler, der forbyder juridiske personer, som ejes af staten eller andre offentlige forvaltninger, i at yde donationer

7 kommunale og regionale niveau. Dette stiller krav om, at TI Danmark bidrager markant til at fremme integritetstankegang og integritetsskabende mekanismer på disse niveauer på linje med det nationale, statslige niveau. TI Danmark vil medvirke til udarbejdelsen af en fælles struktur og metodologi for Local Integrity System-studier (på baggrund af erfaringer med tidligere lignende studier), og at der også skabes mulighed for at gennemføre et sådant studie i Danmark. Målsætning 5: Opstrammet lovgivning og praksis vedrørende aktindsigt TI Danmark vil styrke praksis vedrørende aktindsigt i forbindelse med modernisering af offentlighedsloven og dertil relateret lovgivning. Der fremsættes et forslag til en ny lov om offentlighed i forvaltningen i begyndelsen af Lovforslaget rummer en række forbedringer, men også nogle tilbageskridt i forhold til den gældende lov. Det vurderes, at der i realiteten er sikret et politisk flertal for lovforslaget. Derfor vil TI Danmark primært arbejde for en stærkere efterlevelse af den kommende offentlighedslov. TI Danmark har identificeret fire satsningsområder og har følgende anbefalinger: TI Danmark vil arbejde for, at både de endelige faglige vurderinger, der indgår som en del af ministerbetjeningen, samt de dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med lovforberedende arbejde, ikke undtages i praksis. TI Danmark vil anbefale, at der ved enhver tvivl om korrektheden i administrationen af offentlighedslovens bestemmelser rejses klagesag om nødvendigt under inddragelse af ombudsmand og domstole. TI Danmark vil arbejde for, at institutioner som domstole og Folketinget også omfattes af offentlighedsloven. TI Danmark vil arbejde for, at elektroniske postlister gøres obligatoriske, og at der sikres let adgang til offentlige dokumenter for eksempel ved brug af it-teknologi. TI Danmark vil medvirke til, at der iværksættes initiativer til at højne forvaltningskulturen omkring behandling af sager om aktindsigt. Herunder skal der være en rimelig behandlingstid også for klagesager. Det skal understreges, at reglerne om journaliseringspligt og aktindsigt i praksis skal gælde for alle embedsmænd, herunder også for spindoktorer og andre særlige rådgivere. Erfaringer har ydermere vist, at reglerne om aktindsigt i forbindelse med offentlige indkøb og salg administreres for stramt, hvilket bør føre til en præcisering af rækkevidden af disse regler. TI Danmark vil i øvrigt arbejde for: Etablering af en offentlig domsdatabase At der især af hensyn til offentligheden samt presse- og universitetsansatte etableres en almen tilgængelig og digitaliseret domsdatabase. Registrering af folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser At de politiske partier i praksis gør det obligatorisk for alle medlemmer af Folketinget at registrere deres hverv og økonomiske interesser i et offentligt tilgængeligt register. Afklaring og åbenhed om modtagelse af gaver Mere institutionsspecifikke retningslinjer og vejledninger for modtagelse af gaver. Øget inddragelse af civilsamfundsorganisationer At man fortsætter denne tradition ved at fastlægge en minimumsperiode på mindst fire uger for modtagelse af høringssvar fra interesseorganisationer og specifikt, at TI Danmark inddrages aktivt i anti-korruptionsarbejdet både nationalt og internatio-nalt

8 ORGANISATORISKE MÅLSÆTNINGER Målsætning: Realisere et fast sekretariat 1For at realisere TI Danmarks langsigtede strategi er det afgørende, at der etableres et fast sekretariat med to-tre fastansatte og et antal projektmedarbejdere. Der er brug for et sekretariat af den størrelse for at skabe overskud til at beskæftige sig med arbejdsopgaver af mere faglig karakter frem for rent administrative opgaver. TI Danmark vil arbejde for at øge tilslutningen til organisationen både hvad angår almindelige medlemmer (antalsmålsætning 250) og hvad angår virksomhedsstøttemedlemmer (antalsmålsætning 50). Målsætning: Øget inddragelse af frivillige 3Der er løbende behov for rekruttering af frivillig arbejdskraft til både konkrete opgaver og mere generelle fundraisingaktiviteter. Derfor er det afgørende, at TI Danmark fastlægger årlige planer og opgaver for, hvordan vi engagerer og fastholder frivillige. TI Danmark vil etablere et fast sekretariat med 2-3 fastansatte og et antal projektmedarbejdere. FINANSIERING AF STRATEGIEN Forbedret medlemstilslutning 2For at sikre en bredere opbakning og forankring i det danske samfund er det nødvendigt, at TI Danmark øger sin medlemstilslutning. Det skal derfor vurderes og tydeliggøres, hvilken værdi vi som organisation kan bidrage med til for både individer, organisationer og virksomheder. Dette skal blandt andet resultere i øget og mere personlig medlemspleje samt relevant orientering via nyhedsbreve, policy papers, medlemsarrangementer med videre. Målsætning: TI Danmark vil etablere mindst tre aktive netværk af førende eksperter tilpasset de fem strategiske målsætninger. TI Danmark vil tilknytte en bredere gruppe af frivillige i takt med, at de fem strategiske prioriteter iværksættes. Målsætning: Etableret ekspertnetværk 4For at sikre en fleksibel, bred og tung faglig viden inden for forskellige aspekter af anti-korruptionsområdet vil TI Danmark etablere aktive ekspertnetværk, der kan danne fundament for og sikre kvalitet i TI Danmarks arbejde. Vores mål er, at vi gennem såvel øgede kontingentindtægter fra ordinære medlemmer og støttemedlemmer som ved ansøgning om støtte fra virksomheder, fonde og myndigheder vil kunne finansiere et permanent sekretariat. For at kunne finansiere planen og opfylde de strategiske mål er det nødvendigt med et årligt driftsbudget på minimum 1 million kr. Pengene skal hovedsageligt bruges til lønomkostninger, men også til at finansiere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmers deltagelse i internationale konferencer og workshops. Deltagelse i nationale og internationale møder skal sikre, at organisationen holder sig opdateret på den seneste viden inden for anti-korruptionsområdet og drager nytte af Transparency International s internationale netværk. Derudover vil en del af pengene blive investeret i medlemspleje, debatarrangementer og generering af ny viden på anti-korruptionsområdet i Danmark. Grundlaget for finansieringen af strategien vil blive baseret på en fundraisingstrategi, som med en tilhørende kommunikationsstrategi vil afdække det opsøgende arbejde på tværs af vores målgrupper

9 STRATEGISKE, OPERATIONELLE OG FINANSIELLE RISICI ,4 16, ,6 13,1 % af adspurgte, som opfatter de pågældende institutioner som meget eller ekstremt korrupte. 1) Opfattelsen af korruption Risiko: Danmark fremstår i internationale målinger og indekser som et af de mindst korrupte lande i verden, og vi har i de seneste års Corruption Perception Index (CPI) været placeret helt i toppen. Det skal dog præciseres, at Danmarks score for 2012 i CPI-indekset kun er 90 ud af 100. Vi ligger højt, men vi er ikke perfekte. Der er derfor en udbredt antagelse af, at korruption ikke er et væsentligt problem i Danmark. Dette er selvfølgelig positivt i sig selv, har betalt bestikkelse indenfor det sidste år. Billedet af Danmark som en korruptionsfri-zone er imidlertid ikke så entydigt, når det drejer sig om økonomisk kriminalitet og favorisering i tilknytning til modtagelse af gaver på offentlige og private arbejdspladser. Ifølge en opinionsundersøgelse fra 2009 har 13 % af danskerne oplevet en kollega tage imod en gave fra en borger eller en kunde, der har haft forventning om en modydelse. 9 % af de adspurgte har set en kollega tage imod en pengegave ,6 9,9 6,6 6 4,2 2,5 Kilde: TI Global Corruption Barometer 2010 men sådanne indekser er ufuldstændige i den forstand, at der i tilfældet med CPI en alene er Hver femte ansatte i hver af de danske re- tale om en måling af opfattelsen af korruption i den offentlige sektor. Der er en risiko for, at TI Danmarks arbejde bliver hæmmet af den udbredte antagelse af, at korruption ikke er et væsentligt problem i Danmark. Her er det afgørende, hvordan korruption defineres af de adspurgte. Hvis korruption defineres som kontant bestikkelse hvad der synes at være en udbredt tendens til er der ikke meget korruption i Danmark. Den seneste opinionsundersøgelse, foretaget af Transparency International peger på, at bestikkelse for at få adgang til en offentlig service (borgerservice, uddannelse, lægehjælp, domstole og politi) stort set er ikke eksisterende i Danmark. 99 % af de adspurgte oplyser, at de ikke gioner har set en kollega misbruge sin stilling til at komme foran i køen til behandling i sundhedsvæsenet, og 30 % af befolkningen har oplevet en eller anden form for uberettiget (udelukkende på grund af tilhørsforhold) favorisering af familie eller venner til stillinger eller opgaver. Sådanne undersøgelser er med til at indikere, at der kunne være tale om korrumperet adfærd i både den offentlige og den private sektor. Det er dog ikke noget, der for alvor er blevet undersøgt, og derfor beror vores forståelse af korruption og dets omfang i Danmark i høj grad på antagelser. Risikobegrænsning: Det er afgørende at TI Danmark formidler en bredere forståelse af korruption, som ikke kun betegner kontant bestikkelse. Billedet af Danmark som en kor- ruptionsfri-zone er angiveligt ikke så entydigt, når det drejer sig om økonomisk kriminalitet og favorisering i tilknytning til modtagelse af gaver på offentlige og private arbejdspladser. TI Danmark vil derfor arbejde for mere forskning på området, der kan verificere den bredere opfattelse af korruption og dennes fortsatte eksistens i Danmark. Der er en stærk integritetskultur i for eksempel den offentlige administration, men der er meget få regler at falde tilbage på, hvis denne kultur skulle skride. 2) Etableringen af partnerskaber Risiko: Med en mission om at blive Danmarks ledende videns- og netværkscenter inden for korruption er etableringen af samarbejdsrelationer en nøgle til succes. Dette kræver, at relevante samarbejdspartnere og eksperter er drevet af de samme ambitioner og har lyst til at bidrage til TI Danmarks virke. Disse omstændigheder er svære at forudsige, men afgørende for vores gennemslagskraft. Risikobegrænsning: For at sikre etableringen af relevante partnerskaber vil TI Danmark formalisere vores netværk i højere grad end før. Vi vil blandt andet sigte på at udarbejde gensidige samarbejdsaftaler med ligesindede organisationer og eventuelt eksperter på områder med fælles interesse, hvor samarbejde vil få større gennemslagskraft og betydning for flere mennesker. 3) Fundraisinginitiativer Risiko: For fremtidigt at kunne arbejde med korruption på et bæredygtigt niveau skal vores operationelle og finansielle kapaciteter øges betydeligt. Dette kræver nye initiativer og perspektiver på fundraisingområdet. Succesen 16 17

10 Det danske NIS-tempel med de 12 institutioner der vurderedes på 3 dimensioner: rolle i systemet, ledelse og styreform og kapacitet. Kilde: National Interitetssystem Studie (NIS) 2011 IMPLEMETERING TI Danmarks succes vil i høj grad afhænge af, hvordan og hvornår de strategiske og organisatoriske målsætninger bliver ført ud i livet. For at blive implementeret med størst mulig gennemslagskraft prioriteres hver enkelt målsætning årligt i forhold til momentum og muligheder. Fem-års strategien udmøntes i årlige arbejdsplaner, og i denne forbindelse tages den op til løbende evaluering og ajourføring. Tilgang Metoder Opbygge og systematisere viden på anti-korruptionsområdet. Viden At anvende bestyrelsens og samarbejdspartneres viden og ressourcer til oplysningsarbejde omkring anti-korruption. At bidrage til inkorporering af anti-korruptionstankegang og viden i relevante videregående uddannelser. At fremme forskning inden for korruptions- og anti-korruptionsfeltet Deltage og være opinionsdannende i den offentlige debat vedrørende korruption. Opinion At iværksætte udredningsarbejder om centrale emner. At støtte udviklingen af og samarbejdet med den undersøgende journalistik. At løbende udtale os med en klar og upartisk stemme i pressen og samfundsdebatten i øvrigt på basis af fagligt kompetente studier og ekspertviden. af strategien afhænger af vores evner til at iværksætte disse og dermed generere tilstrækkelige resurser rettidigt. milepæle i takt med organisationens vækst. For at sikre at de finansielle mål indfries, vil TI Danmark øge sparringen med vores inter- Dialog Tiltag Indgå i dialog med beslutningstagere og advokere for lovmæssige og praktiske tiltag, der øger gennemsigtighed i den offentlige administration og det private erhvervsliv, herunder søge at blive inddraget i lovforberedende arbejde af relevans for vores vision. At opnå øget synlighed ved at advokere for vores synspunkter gennem breve til beslutningstagere, i pressen, via sociale medier og på vores hjemmeside. At informere og løbende inddrage medlemmer og støttemedlemmer i foreningens arbejde. At afholde og deltage i offentlige arrangementer. Sætte fokus på og styrke nationale og internationale tiltag mod korruption, samt følge op på implementeringen heraf. Risikobegrænsning: Denne risiko vil mindskes ved udarbejdelsen af en fundraisingstrategi, som afspejler vores målsætninger og optegner nationale netværk og søge ekstern rådgivning og hjælp til udarbejdelsen og realiseringen af fundraisingstrategien. At etablere netværk af eksperter inden for anti-korruptionsområdet. At iværksætte tematiske projekter for de enkelte strategiske målsætninger. At styrke det nordiske og internationale samarbejde og vidensdeling. At afholde oplysningskampagner i forbindelse med anti-korruptionsrelaterede mærkedage

11 VÆSENTLIGE AKTØRER Bestyrelsen TI Danmarks bestyrelse har ansvaret for iværksættelsen og implementeringen af strategien. Det er hermed bestyrelsens opgave at sørge for gennemførelsen af de enkelte målsætninger og den overordnede vision, hvor en klar opgaveog ansvarsfordeling karakteriserer arbejdsformen. Samtidig vil der blive lagt vægt på at tilgodese alle involveredes kompetencer og præferencer og søge samarbejde med relevante partnere på udvalgte områder. Sekretariatet Sekretariatet vil bistå med implementering af de strategiske og organisatoriske målsætninger. Det vil blandt andet tage form af koordinering af tiltag, gennemførelse af udredningsarbejde og håndtering af samarbejdet med eksterne partnere. Derudover vil sekretariatet varetage økonomi- og regnskabsfunktioner, netværks- og medlemspleje samt administration og ekstern kommunikation i forbindelse med realiseringen af strategien. Dertil vil TI Danmark udarbejde en tilpasset fundraisingstrategi samt en kommunikationsstrategi, som tilsammen danner grundlag for den fremtidige finansiering og organisering af et fast sekretariat. Sekretariatet forestår dette arbejde samt dets gennemførelse. Samarbejdspartnere Nationalt vil TI Danmark arbejde for at etablere sig som en anerkendt samarbejdspartner og videnscenter gennem et større netværk af eksperter inden for anti-korruptionsområdet. Eksperter vil blive inddraget i udformningen af politikpapirer på kerneområder for TI Danmarks arbejde, samt på ad hoc basis i forbin- delse med konkrete nationale og internationale tiltag. Derved søger TI Danmark at skabe gennemslagskraft og ejerskab for interessenter i organisationens arbejde. TI Danmark vil derudover deltage i det internationale anti-korruptionsarbejde og vil specifikt arbejde for et styrket nordisk samarbejde. Et sådant samarbejde vil danne grobund for en sammenligning af de nordiske anti-korruptionssystemer og dermed sætte fokus på best practice og identificere områder, hvor Danmark kan forbedre regler og praksis. Offentligheden, medlemmer og frivillige Offentligheden, medlemmer og frivillige vil blive søgt mobiliserede ved konkrete projekter, målrettede kampagner og et tæt samarbejde med de dele af pressen og medieverdenen, som på seriøs vis arbejder med eller kan bringes til at arbejde med anti-korruptions-området. TI Danmark vil ligeledes som en central opinionsdanner løbende advokere for vore synspunkter over for offentlige og private beslutningstagere, herunder søge at blive inddraget i lovforberedende arbejde af relevans for vores vision. TI Danmark vil fastholde og rekruttere medlemmer og støttemedlemmer gennem nyhedsbreve og involvering. TI Danmark vil arbejde for, at der indstiftes en national dansk integritetspris, som årligt uddeles til personer eller organisationer, der i særlig grad har udmærket sig på TI Danmarks virkefelt og kan tjene som eksempel for andre

12 MONITORERING, EVALUERING OG LÆRING KORRUPTION I VERDENS LANDE 2012 De strategiske og organisatoriske målsætninger vil i sammenhæng med konkrete prioriteringer her imellem fungere som måleindikatorer for TI Danmarks arbejde og for, hvordan TI Danmark vil være i stand til at rykke ved dagsordenen på de enkelte områder. Det udarbejdede integritetsstudie af Danmark (NIS-rapporten) tydeliggør status i 2011, og ved at sammenligne hermed vil der kunne tegnes et billede af fremgang, tilbagegang eller status quo. Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen, og nye tiltag eller ændringer vil blive opdateret og kortlagt. Danmarks fortsatte placering helt i toppen af Corruption Perception Index (CPI-indekset) vil ligeledes kunne tages som en indikator for effekten af TI Danmarks arbejde. Målsætningen vil være at fastholde og udbygge en plads blandt de tre bedst placerede lande i verden. Bestyrelsen og sekretariatet vil sammen med indbudte eksperter på et årligt strategiseminar evaluere den hidtidige udvikling samt fastlægge indholdet af arbejdsplanen for det kommende år. 22

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd INDHOLD Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution 2 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd 4 Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Februar Transparency International Danmark. Formandsberetning 2012/2013.

Februar Transparency International Danmark. Formandsberetning 2012/2013. Februar 2013. Transparency International Danmark. Formandsberetning 2012/2013. A. Indledning. 2012 har været året, hvor NIS- projektet har skullet afsluttes, og hvor kursen for TI DK herfra videre fremover

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som "anonyme").

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som anonyme). Justitsministeriet Lovkvalitetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K lovkvalitetskontoret@jm.dk København, den 29. april 2015 Høringssvar - Betænkning 1550 fra udvalget om partistøtte 1. Indledning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

TI-DK bestyrelsesmøde

TI-DK bestyrelsesmøde TI-DK bestyrelsesmøde Onsdag d. 30. oktober 2013 kl. 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset. Referat: 1.Deltagere. Marina, Knut, Natascha, Birgitte, Sarah (fundraising konsulent), Lærke

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORORD. og en antikorruptionspolitik for embedsfolk der samarbejder med råstofsektoren.

FORORD. og en antikorruptionspolitik for embedsfolk der samarbejder med råstofsektoren. ÅRSBERETNING 2015 Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR Lad os ikke spilde en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR ledelse forpligter Der er ingen grund til at udvikle en frygtkultur, selv om der tales om både pandemier, klimaændringer, ressourcemangel,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder.

Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Antikorruption Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Tendenser og initiativer 3 Incitamenter til at bekæmpe korruption Risikoprofil Undgå straf- og erstatningsansvar Omdømme Konkurrenceparameter

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere