Velfærdsteknologi Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst. Christian Korsgaard, Ældre og Handicapudvalget Lene Krabbe Dahl, Ældre og Handicapudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst. Christian Korsgaard, Ældre og Handicapudvalget Lene Krabbe Dahl, Ældre og Handicapudvalget"

Transkript

1 REFERAT Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Tid , kl Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej Aalborg SV Init.: RV Sted Deltagere Velfærdsteknologi Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst Lokalrådet CENTRUM: Sonia Moldt formand Jørgen Linnemann, (ældrerådsmedlem) Elin Oensbo Elna Nielsen Lokalrådet ØST: Birthe Christensen formand Jørgen Behrentzs ældrerådsmedlem Grethe Kristine Andersen, Mogens Jørgensen Else B. Jensen Kurt D. Christensen Lokalrådet SYDØST: Knud Pedersen formand, Arne Fischer, ældrerådsmedlem Hanne Yderstræde Bent Madsen Poul Bach-Nielsen Bruno Larsen Finn Vedsted Richard Villadsen, Distriktsleder Christian Korsgaard, Ældre og Handicapudvalget Lene Krabbe Dahl, Ældre og Handicapudvalget Afbud Poul Bach-Nielsen og Grethe K Andersen Sagsnr Formøde De tre lokalråd kan holde separate møder om lokale emner. Ad 1) Intet til referat 2. Godkendelse af dagsorden Ad 2) Godkendt Ena Nielsen er fritaget for digital post og modtager fremover dagsorden i papir

2 3. Meddelelser og orientering v/formanden ad 3) Birthe Christensen der er valgt i lokalråd Øst, trækker sig af helbredsårsager fra lokalrådet pr. dags dato. Lokalrådet takker Birthe for indsatsen i det forgangne år. Else B. Jensen er formand i næstformand Grethe K Andersen fravær. 4. Meddelelser og orientering v/lokalrådets medlemmer Ad 4) Lokalrådets medlemmer ønsker at få en afklaring på midler til lokalrådene. Richard Villadsen oplyser at Mette Jeppesen inviteres med til næste lokalrådsmøde for at orienterer fra centerrådene. Lokalrådet gør opmærksom på, at de er blevet lovet et Dialogmøde om aktivitetscentrene først i Der blev igen gjort opmærksom på de dårlige muligheder, der er på aktivitetsområdet i Vejgaard. Aktiviteter fra Riishøj er flyttet, vil gerne vide om aktivitetsbudgettet er flyttet med? Vejgaard har ingen lokaler, vejgårdborgere ønsker handling og mener ikke de længere kan holdes hen med snak. Budgetfordeling aktivitetscentrene ønskes gennemgået på næste møde, samt regler for anvendelse af de kr. til aktivitetscentrene. Der skelnes mellem centerrådets egne midler og aktivitetscentermidler. Budget og regnskab for de enkelte aktivitetscentre gennemgås på næste lokalrådsmøde. AF oplyste, at der udsendes invitation til 25 års jubilæum den i Klarup aktivitetscenter. 5. Meddelelser og orientering fra Lokalrådets repræsentanter i Ældrerådet Ad 5) Lokalrådsmedlemmer får af og til henvendelser fra borgere, der føler sig i klemme/dårlig behandlet i en given situation. Personsager drøftes ikke i lokalrådet, lokalrådet kan henvise til forvaltningen/myndighedsperson der kan være behjælpelig med en afklaring af pågældendes situation. Kontaktcenteret kan kontaktes af alle jf. nedenståede Kontaktcentret / Den Åbne Linie Den Åbne Linie er Ældre- og Handicapforvaltningens servicetelefon og er en integreret del af kontaktcentret. Ring Den Åbne Linie - hvis du ønsker oplysninger om dine rettigheder hvis du vil vide noget om vores serviceniveau hvis du vil have "vejvisning i systemet" hvis du vil klage over noget hvis du har idéer, som kan forbedre vores service hvis du vil rose os Den Åbne Linie kan være med til at fjerne eventuelle misforståelser og være en mulighed for at samle erfaringer med tilfredshed eller utilfredshed omkring vores tilbud på ældre- og handicapområdet. Den kan derudover også give et indblik i, om der er forhold, som trænger til ændringer eller kvalitetsforbedringer. 2/6

3 Din ventil Den Åbne Linie er også den ventil, hvor du kan få luft for eventuel utilfredshed med vores ydelser. Vi betragter nemlig ikke klager som noget negativt. De kan være udtryk for problemer, som vi ikke har været opmærksomme på, og som vi selvfølgelig gerne vil løse. Vi håber, at Den Åbne Linie kan være med til at sikre dig bedre mulighed for information og sikre kvaliteten af vores ydelser. Den Åbne Linie er en integreret del af Kontaktcentret. Vil du kontakte Den Åbne Linie på andre tidspunkter end telefontiden, kan du indtale en besked på telefonsvareren - så ringer vi tilbage til dig hurtigst muligt. Du kan også sende en til evt. med dit telefonnummer. Så ringer vi dig op hurtigst muligt eller besvarer din forespørgsel pr Ældrerådet høres i visse af kommunens opgaver, aktuelt er sundhedsaftalen behandlet i ældrerådet. Byrådet har efter endt høring den godkendt Aalborg Kommunes Sundhedspolitik jf. nedenstående sagsbeskrivelse Aalborg Kommunes Sundhedspolitik afløser Aalborg Kommunes nuværende Sundhedspolitik , som derved udløber den 31. december Aalborg Kommunes Sundhedspolitik bygger videre på det stærke fundament fra de to tidligere sundhedspolitikker og går skridtet videre for at imødegå de kommende års udfordringer på sundhedsområdet. Politikken skal sætte rammen og retningen for sundhedsarbejdet i Aalborg Kommune og samtidig være et konkret arbejdsredskab for kommunens mange medarbejdere. Den nye sundhedspolitik er tidsmæssigt planlagt, så den følger kadencen for dels Sundhedsaftalen og dels Sundhedsprofilen. Sundhedsprofilen er en landsdækkende undersøgelse af borgernes sundhedstilstand og giver Aalborg Kommune mulighed for at trække data ud om borgernes sundhedstilstand i Aalborg Kommune. Sundhedsprofilen udgør dermed et vigtigt redskab til at vurdere, om vi kommer i mål med sundhedspolitikkens målsætninger, samt hvilke udfordringer der skal adresseres i kommende sundhedspolitikker og sundhedsindsatser. Aalborg Kommune har med succes formået at integrere sundhedsområdet i alle forvaltningsområder. Denne politik er derfor udarbejdet på baggrund af solid erfaring med, og forståelse for sundhedsopgaven på tværs af forvaltningsområderne. De seneste syv år har forvaltningerne arbejdet målrettet mod de mål, som byrådet har sat for sundhedsarbejdet. Resultaterne af Sundhedsprofilen 2013 indikerer, at arbejdet har båret frugt. Antallet af dagligrygere er faldet fra 19,7 % i 2010 til 15,2 % i Antallet af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger på alkoholområdet er faldet, og antallet af borgere med overvægt eller svær overvægt er stagneret. Men Sundhedsprofilen viser også, at der er udfordringer. Der er stadig ulighed i sundhed de laveste uddannede har stadig de største sundhedsudfordringer. Selvom sundhedstilstanden blandt borgere uden erhvervsuddannelse er forbedret, så er det ikke sket i samme grad som hos resten af befolkningen. Sundhedsprofilen viser også, at der for nogle grupper af borgere er alvorlige trivselsproblematikker. Sundhedspolitikken tager bl.a. udgangspunkt i disse udfordringer. Processen Politikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By - og Landskabsforvaltningen og Sundhedsog Kulturforvaltningen. Udkast til politikken har været i høring i de politiske udvalg, Kommunalt lægeligt udvalg, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsparterne har fremsendt konstruktive forslag, som så vidt muligt er indarbejdet i politikken. Indhold i politikken Visionen for sundhedspolitikken er en videreførelse af visionen fra I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. 3/6

4 Politikken sætter skarpt fokus på kommunens handlemuligheder, og angiver gennem fire politiske pejlemærker de overordnede retninger, som Aalborg Kommunes arbejde med sundhed og forebyggelse skal pege hen i mod de kommende fire år. Politikken indeholder en række indsatser indenfor følgende pejlemærker: Pejlemærke 1: Sunde rammer Som kommune har vi en unik mulighed for at skabe rammer, der understøtter, at borgerne kan leve et godt og sundt liv i alle livets faser. Sunde rammer er udtryk for de omgivelser og muligheder, som borgerne oplever i hverdagen. Sunde rammer er derfor et pejlemærke, hvor der er mulighed for at understøtte det sunde liv både gennem den fysiske indretning af det offentlige rum og gennem konkrete tiltag, som beskytter eksempelvis børn mod passiv rygning. Pejlemærke 2: Lighed i sundhed Sygdom rammer skævt i befolkningen og trods et veludbygget velfærdssamfund stiger uligheden i sundhed fortsat. Der er et stort behov for at bidrage til øget lighed i sundhed ved at prioritere de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv. Pejlemærke 3: Mental sundhed Sundhed er mere end blot fysisk sundhed. Det handler også om borgernes trivsel. Sundhedsprofilen og andre undersøgelser viser, at der er en stigning i mentale helbredsproblemer. Konsekvenserne af psykisk mistrivsel er omfattende og der er en klar sammenhæng mellem mental sundhed og fysisk sundhed. Pejlemærke 4: Sundhed et fælles ansvar Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene. Indgåelse af partnerskaber skal understøtte deltagelse af alle, der kan og vil bidrage til, at sundhedspolitikkens visioner realiseres. Gennem partnerskaber kan nye målgrupper nås, som kommunen ikke har mulighed for at nå gennem kommunens egne arenaer. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsen har igennem 11 forebyggelsespakker udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kommunerne på baggrund af bedste evidens kan arbejde med at udvikle borgernes sundhed. Forebyggelsespakkerne samler de indsatser, der har det bedste dokumentationsgrundlag, og hvor behovet vurderes at være størst. Et af målene i Aalborg Kommunes sundhedspolitik er, at anbefalingerne på grundniveau i forebyggelsespakkerne om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed og mad og måltider implementeres i politikperioden. Forvaltningernes handleplaner for udmøntningen af politikken vil være operationaliserings- og implementeringsplan for anbefalingerne i de nævnte forebyggelsespakker samt udvalgte indsatser under hvert politisk pejlemærke. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil udarbejde årlig status på hvor langt forvaltningerne er med udmøntningen af Sundhedspolitikken. Politikkens mål Der er i politikken opstillet en række konkrete målsætninger for politikperioden. Det er mål indenfor fysisk aktivitet, rygning, BMI, alkohol, selvvurderet helbred og mental sundhed. Der er kun opstillet mål, som Aalborg Kommune har data på. Målene er ambitiøse og er fastsat, så Aalborg Kommune kommer på niveau med de bedste blandt 6-byerne. Eksempelvis skal antallet af rygere være faldet fra 15 % til 12 %. Konkret betyder det, at ca flere borgere skal være røgfrie. Ældre- og Handicapforvaltningen integrerer emnerne kost, alkohol, røg, motion og mental sundhed samt seksualitet og hygiejne i opgaveløsningen i de kommende 4 år NT deltager på kommende ældrerådsmøde for at orientere om køreplansændringer. Iflg Rejseplan ØST stopper bus nr. 18 nu ved Teknisk Skole på Øster Uttrupvej. Tidligere fortsatte bussen til Skallerupvej med stoppested ved Stenbjergvej. Forslag om køreplanændringer i Mellervangkvarteret forelægges NT. Lokalrådet ønsker, på lige fod med ældrerådet, at drøfte køreplansændringer hvert år efter sommerferien En lille gruppe af ældrerådets medlemmer drøfter medicinering på plejehjemmene /6

5 Vedr. Træning før Pleje igangsættelses afklarende rehabiliteringsforløb i eget hjem, som vurderes indenfor 2-3 måneder. Der er ankemuligheder på afslag og utilstrækkelig hjælp, ligesom der kan ske revisitering af tildelt hjælp. Folketingets har afsat midler til ekstra pleje af svage hjemmeboende. Ældrerådet ønsker at disse midler tildeles hjemmeboende demente og deres pårørende. Lokalrådet ønsker at drøfte kommende års budget på det 1. møde i kalenderåret. Ældrerådets repræsentant i byggeprogramgruppen ved plejehjemmet Birkebo føler ikke, at konkrete synspunkter blive hørt vedr. byggeriets indretning. Vedkommende har gjort indsigelser over manglende midler til funktionsrum bl.a. til vedligeholdende træning. Lene Krabbe Dahl oplyste at Byggeriet er behandlet i Ældre- og Handicapudvalget og i Byrådet. Indsigelser undersøges Ældrerådet og lokalrådet er bekymret over at erfare at et merforbrug i Ældre- og sundhedsafdelingen bliver modregnet i budgetfordelingen for Lokalrådet undrer sig over, at der sker ændringer i Mou aktivitetscenters lokaler. Der går lokaler fra til dagcenter for demente pr. april 15, uden forudgående orientering eller høring om ændringen blandt brugerne Lokalrådet ønsker inddragelse i processen med etablering af Demensplejehjem i Aalborg Øst. 6. Meddelelser og orientering fra Byrådet, Ældre- og Handicapudvalget v/christian Korsgaard-Lene Krabbe Dahl Ad 6) Ældre- og Handicapudvalget har behandlet Sundhedspolitik for og Byggesag om tilbygning til Birkebo, som kommenteret ovenfor. 7. Orientering v/distriktsleder Richard Villadsen - Embedslæge tilsyn på Skovbrynet og Mou plejecenter. - Ansættelse af ny leder på Lollandshus. Ad pkt.7) RV orienterede om embedslægerapporter på tilsynsbesøg ved Skovbrynet Og ved Mou plejecenter. Der er udarbejdet handleplaner som sammen med tilsynsrapporten kan ses på boligportalen, under det enkelte plejehjem. Plejehjemmet Lollandshus får ny leder pr Vejgård kirke har udsendt tilbud til borgere i Øst via frivilligkoordinator. Udsendes separat lokalråd, plejehjem og hjemmepleje i Øst. Hertil blev oplyst at Kongerslev Kirke har oprettet hold for små grupper og Storvorde Kirke holder månedlige søndagscafeer på aktivitetscenteret. 8. Budget 2016 (aftalt på vores møde i oktober) 5/6

6 Med udgangspunkt i tidligt på året at få en dialog om budget 2016 således at evt. forslag og ønsker kan videre gives i rette tid. Ad 8) Lokalrådet ønsker at se plejeboligfunktionens budgetfordeling for 2015 og status for 2014 inden drøftelse af budget for Aktivitetscentrenes regnskab og budget ønskes ligeledes udsendt til lokalrådene. Budgetfordeling og principper kort drøftet. Økonomistyrer Chris Jakobsen inviteres til næste møde. 9. Eventuelt Ad 9) Der planlægges fælles centerrådsmøde Aktivitetsleder Mette Jeppesen har oplyst at aktivitetscentrernes lokaler kan lånes til aktiviteter i weekenderne. Vedr. genoptræning/vedligeholdende træning Der er ønske om at de etablerede hold der genoptrænes sammen efter sygdom kan fortsætte efter overgang fra region til kommuneopgave. Der opstår en speciel forståelse og gensidig opbakning på de allerede igangsatte hold som er en stor social gevinst. RV bringer ønsket videre til Træning og Aktivitet og Sundhedscenteret. 10. Kommende møder: Smedegården (Lundbyesgade sal er altid booket mandage) Sted, ønske? Ad 10) RV oplyser at ønsket om mødeafvikling på Lundbyescenteret kræver omlægning af mødedag. Der er forslag om afholdelse af møde i Hammer Bakker. 7. september oktober december Rundvisning kl Ad 11) Tak til Center for velfærdsteknologi for god orientering om nutidens hjælpemidler. Endnu engang tak til Birthe Christensen for indsatsen i det forgangne år. Mødet afsluttet Else B Jensen Midlertidig formand Richard Villadsen distriktsleder 6/6

Smedegården, Smedegårdsvej, 9220 Aalborg Øst

Smedegården, Smedegårdsvej, 9220 Aalborg Øst REFERAT Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Tid 23-03-2015, kl. 09.00-12.00 Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej 95 9200 Aalborg SV Sted Deltagere Smedegården, Smedegårdsvej, 9220

Læs mere

1. Formøde 9.00 10.00 De tre lokalråd holdt separate møder om lokale emner.

1. Formøde 9.00 10.00 De tre lokalråd holdt separate møder om lokale emner. Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej 95 9200 Aalborg SV Tid 01-12-2014, kl. 10.00-13.00 Init.: RV Sted Deltagere Gug plejehjem Fortunavej 2, Gug

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Sonia Moldt, Grethe Kristine Andersen, Kurt D. Christensen, Poul Bach Nielsen, Elin Oensbo, Ena Nielsen, Tinna Klingberg.

Sonia Moldt, Grethe Kristine Andersen, Kurt D. Christensen, Poul Bach Nielsen, Elin Oensbo, Ena Nielsen, Tinna Klingberg. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Øst Team for økonomi og administration Tid 25. april 2016 kl. 09.00-12.00. Sted Deltagere Viren 15, Hammer Bakker, 9310 Vodskov

Læs mere

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast Sundhedspolitik v.1 Til Sundheds- og Kulturudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Torben Krogh Kjeldgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-2390/2014-227710 Sundhedsstrategi

Læs mere

Ældre og Sundhed: Camilla H. Madsen (Chefsekretær) Palle Erik Hansen (Fagligleder for Økonomi og HR i Plejeboligfunktionen)

Ældre og Sundhed: Camilla H. Madsen (Chefsekretær) Palle Erik Hansen (Fagligleder for Økonomi og HR i Plejeboligfunktionen) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Øst Ældre og Sundhedssekretariat Tid 7. november 2016 kl. 09.00-12.00 Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.11.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 Tid Mødet den 13.11.2014, Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Fraværende Til stede Poul Henrik Hansen Knud Erik Ledet Ellen Jensen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Politikere: Christian Korsgaard Lene Krabbe Dahl Arne Fischer, Knud Pedersen, Poul Bach Nielsen, Hanne Yderstræde, Kurt D. Christensen, Sonia Moldt

Politikere: Christian Korsgaard Lene Krabbe Dahl Arne Fischer, Knud Pedersen, Poul Bach Nielsen, Hanne Yderstræde, Kurt D. Christensen, Sonia Moldt #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Øst efterfølgende julefrokost Ældre og Sundhedssekretariat Tid 12. december 2016 kl. 09.00-12.00 Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. september 2012 Tid 09:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Ove Andersen Lars Bouet Knud Christensen

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Carsten Møller Nielsen, Karen Pedersen Bemærkninger

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

30. november 2015 kl efterfølgende julefrokost.

30. november 2015 kl efterfølgende julefrokost. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Tid Sted Deltagere Lokalrådsmøde Nord 30. november 2015 kl. 09.30-12.00 - efterfølgende julefrokost. Fællessalen, Lindholm Plejehjem. Lokalråd

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 04.11.2013, Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Eventuelt.... 10 Lukket Referat AALBORG

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle-

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Poul Jacobsen (Formand) Tove Jørgensen (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen Hanne Kringel Axel Bindslev Larsen Steen Frandsen

Poul Jacobsen (Formand) Tove Jørgensen (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen Hanne Kringel Axel Bindslev Larsen Steen Frandsen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde i Nord Ældre og Sundhedssekretariat Tid 24. oktober 2016 kl. 09:30-12:30 Sted Mødelokale 1, underetagen ved køkkenet, Storemosevej

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS SEPTEMBER 2017 INSPIRATION UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER ERFARINGER FRA KOMMUNER OM HVAD POLITIKKERNE INDEHOLDER, OG HVORDAN DE BLIVER UDVIKLET OG IMPLEMENTERET 2 Center

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin Gæster: Administrationen: Afbud: Fraværende: Per Fruerled,

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

1. Økonomirapporter 2011

1. Økonomirapporter 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 9. januar 2012 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Økonomirapporter 2011 2 Indgået aftale til sikring af

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere