INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER FOR BØRN OG UNGE - Et praksisudviklingsforløb for alle 36 folkeskoler i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER FOR BØRN OG UNGE - Et praksisudviklingsforløb for alle 36 folkeskoler i Odense"

Transkript

1 INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER FOR BØRN OG UNGE - Et praksisudviklingsforløb for alle 36 folkeskoler i Odense Vi ønsker at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolerne, som lever op til folkeskolereformens intentioner, og som sikrer, at børn og unge lærer mere og trives. Vi ønsker at skabe optimale forudsætninger for, at de professionelle medarbejdere i skolen oplever et reelt kompetenceløft, der gør dem i stand til at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer. For at indsatsen får størst mulig gennemslagskraft og potentiale for en reel kulturændring er vores målsætning at nå bredt ud til mange medarbejdere og ledere på Odenses skoler. Indsatsen består af 5 koordinerede elementer, hvoraf vi søger støtte til 2 ud af de 5 elementer. Kompetence- og praksisudviklingsforløbet skal understøtte: At medarbejdernes pædagogiske og didaktiske tilgange styrkes med udgangspunkt i nyeste viden om børn og unges læreprocesser, læringsmiljøer og differentierede læringstilgange. At alle skolens læringsaktiviteter tilrettelægges, så barnet og den unges forskellige sociale og faglige ressourcer inddrages i differentierede læringsfællesskaber. At teamsamarbejdet på skolen organiseres, så medarbejderne reflekterer, deler viden og ansvar. At det tværprofessionelle samarbejde formaliseres og indeholder rådgivning, vejledning og sparring. At skoleledelsen kan lede og understøtte arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Det afgørende pejlemærke for indsatserne er, at det i sidste ende skal gøre en positiv forskel for børnene, så de oplever at være betydningsfulde, værdsatte og i trivsel, og så de oplever at lære mere og få øgede kompetencer både fagligt og socialt. Involvering Ansøgningen er udformet og designet i et tæt samarbejde med Odense Lærerforening, BUPL Fyn og Odense Skolelederforening. Samtidig ligger det beskrevne forløb i forlængelse af Odense Kommunes inklusionsstrategi fra 2014, som er udarbejdet på tværs af mange faggrupper bredt sammensat af medarbejdere og ledere i hele Børn- og Ungeforvaltningen samt forældrerepræsentanter. 1

2 Hvilke udfordringer søger projektet at løse? Kommunernes omstilling til øget inklusion er blevet undersøgt 1, og undersøgelsen viser, at lærerne i undersøgelsen (heriblandt lærere i Odense Kommune) ikke oplever, at de har den nødvendige kompetence til at skabe inkluderende læringsmiljøer. BUPL Fyn og Odense Lærerforening opsummerer pædagogernes og lærernes behov for kompetenceudvikling til at rumme følgende udfordringer: Viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde målrettet med børns forskelligartede behov Adgang til kvalificerede ressourcepersoner, der kan understøtte den inkluderende praksis Kendskab til konkrete handlemuligheder i den inkluderende praksis Mulighed for kollegial refleksion og sparring Længerevarende efteruddannelse frem for flere små kurser. Det ønsker vi at sætte målrettet ind for at imødekomme, så flere professionelle oplever det som en positiv, faglig udfordring at arbejde inkluderende, og flere børn og unge lærer mere og trives. Baggrund Med folkeskolereformens nationale målsætninger er vi som kommune både forpligtet til og fagligt interesseret i at skabe inkluderende læringsmiljøer, som: Udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindsker betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Styrker tilliden til og trivslen i folkeskolen blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Odense Kommune har desuden i 2014 udarbejdet en strategi for inklusion 2. Ved at opkvalificere de professionelles kompetencer ønsker vi en yderligere forstærkning af strategiens målsætninger: At alle børn og unge oplever at være betydningsfulde, værdsatte og forpligtende deltagere i udviklende fællesskaber At alle børn og unge indgår i udviklings- og læringsmiljøer, som fremmer deres sundhed, trivsel og læring At flere børn og unge kan udvikle sig fagligt og socialt i de almene tilbud At vi ruster alle, med deres forskellige forudsætninger, til at blive kompetente og aktive medborgere. Regeringen har en målsætning for 2015 om, at andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges til 96 procent af det samlede elevtal. I øjeblikket går 96,4 procent af det samlede elevtal i Odense Kommune i folkeskolernes almenklasser. Elever med mange forskellige behov er således allerede i klasserne. Når vi ønsker, at alle børn og unge i henhold til ovenstående målsætninger skal trives og udvikle sig i skolen, er det en forudsætning, at de mødes af professionelle voksne, der har kompetencerne til at skabe inkluderende læringsmiljøer. 1 Camilla Brørup Dyssegaard et al. Kommunernes Omstilling til Øget Inklusion (Marts 2013) 2 Strategi for Inklusion Inkluderende Fællesskaber for alle Børn og Unge ( Vedlagt som bilag. 2

3 Vi vil forpligte os på så vidt muligt at tilrettelægge en indsats, der tager udgangspunkt i, hvad vi ved har en dokumenteret effekt 3. Nyere forskning 4 viser, at følgende egenskaber i undervisningen har dokumenteret høj læringseffekt: Formativ evaluering og feedback Klasseledelse Læringsmålstyret undervisning. Derfor er udgangspunktet for den samlede indsats at tilbyde og understøtte et kompetenceløft til lærere og pædagoger i Odenses folkeskoler med det formål at kvalificere tilrettelæggelsen af inkluderende læringsmiljøer med henblik på at nå Odense Kommunes målsætninger for inklusion samt regeringens mål for folkeskolen. Kompetence- og praksisudviklingsforløb for de professionelle voksne på byens 36 folkeskoler På baggrund af ovenstående udfordringer er der planlagt et samlet kompetenceudviklingsforløb bestående af 5 elementer. Med denne ansøgning søger vi finansiel støtte til 2 af de 5 elementer. De øvrige 3 elementer financierer kommunen selv. Det samlede kompetenceudviklingsforløb omfatter alle 36 kommunale skoler i Odense, 33 almenskoler og 3 specialskoler. Forløbet er tilrettelagt over en 2-årig periode. Det samlede kompetenceudviklingsforløb omfatter: 1. Diplommodul til 360 lærere og pædagoger (søges støtte til) 2. Rejsehold - et forankringsteam (søges støtte til) 3. Kompetenceudvikling af 36 skolers ressourceteams, ca. 252 vejledere (selvfinansieret) 4. Ledelse af inkluderende læringsmiljøer, ca. 100 ledere (selvfinansieret) 5. Intensivt uddannelsesforløb med fokus på børns mangfoldige fællesskaber, ca medarbejdere (selvfinansieret) Elementerne skal tilsammen understøtte, at de professionelle voksne i skolen har kompetencer til at fremme kvalificeringen af inkluderende læringsmiljøer og skaber en synlig forandring til gavn for børn og unge. I det følgende præsenteres elementerne kort. Uddybende beskrivelse af de enkelte indsatsers indhold, organisering og struktur kan rekvireres hos Odense Kommune: Lene Lund Wulff, 3 Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af bl.a. Jane Hedegaard Hansen m.fl. 2014, Viden om inklusion af Camilla Børup Dyssegård og Michael Søgaard Larsen, Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning AAU, Synlig læring for lærere. John Hattie 2013, Ro og klasseledelse. UVM 2014, 3

4 De to elementer, der søges midler til, er: 1. Diplommodul til lærere og pædagoger: Fagdidaktik og klasseledelse i et inkluderende perspektiv At medarbejdernes pædagogiske og didaktiske tilgange styrkes med udgangspunkt i nyeste viden om børn og unges læreprocesser, læringsmiljøer og differentierede læringstilgange. Medarbejderne skal blive kompetente til: At udnytte viden om inklusions- og eksklusionsprocesser At fremme elevernes udbytte af differentierede og målstyrede læreprocesser At lede læringsprocesser, der evaluerer, justerer og udvikler undervisningen gennem pædagogisk og didaktisk refleksion At skabe praksisudvikling gennem systematisk refleksion i kollegiale fællesskaber At dokumentere og evaluere elevers trivsel og læring i forhold til konkrete læringsmål og med et formativt sigte At synliggøre elevers mål, læring og udvikling og inddrage dem i at udvikle læringsstrategier. Målgruppe: 360 medarbejdere over 2 år Diplommodulet tilbydes ca. 10 lærere og pædagoger på hver skole. Det tilrettelægges fra skolens side således, at der sendes ca. 5 deltagere afsted i to omgange. Det er skolens ledelse, der vælger, hvilke medarbejdere der tilbydes diplommodulet. Der skal være en ligelig fordelingen af lærere og pædagoger, og det tilstræbes, at de enten arbejder i samme årgangs- eller afdelingsteam. Det er en forudsætning, at de medarbejdere, som ledelsen vælger at tilbyde diplommodulet, har en interesse og motivation for at dele viden og færdigheder med deres øvrige kolleger på skolen. Hvert år deltager samlet set 10 lærere og pædagoger fra 18 skoler, således at alle 36 skoler efter to år har haft 10 deltagere afsted, i alt ca. 360 medarbejdere over 2 år. Afvikling - sådan gør vi Modulet tilrettelægges som et 7-ugers sammenhængende forløb, der afsluttes med opgaveskrivning og eksamen. Der veksles mellem undervisning på UCL og på egen skole, da det er et centralt princip for indsatsen, at uddannelsen skal være praksisnær. Efter endt uddannelse vil der være en forventning til prøvehandlinger i praksis og refleksion, dels i form af den sparring og supervision, som nedenstående rejsehold yder som led i implementeringsindsatsen. Forløbet tilrettelægges som rotationsprojekt, således at der kan ansættes vikarer for de lærere og pædagoger, der er afsted på diplomuddannelse. Udbyder UCL (University College Lillebælt), Kompetenceudvikling og undervisningsmidler, Asylgade 7-9, 5000 Odense C. Kontaktperson: Steffen Skovdal, diplomansvarlig, videreuddannelsen. 4

5 2. Rejseholdet - et forankringsteam Rejseholdet skal være et opsøgende og praksisnært team, der understøtter at færdigheder og kompetencer sættes i spil i forhold til udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i praksis. Rejseholdets opgave bliver at støtte og følge op på den viden og de færdigheder, medarbejderne opnår på diplommodulet, således at kvalifikationerne omsættes til konkrete handlinger, der hurtigt - efter endt uddannelse - kan bringes i spil og gøre en konkret forskel for børnene og de unge. Målgruppe: Rejseholdets medarbejdere på 18 skoler i første år Det samlede rejsehold er på 8 personer. Rejseholdet sammensættes af to typer af professionelle, så der skabes en tæt kobling til praksis samtidig med, at der sikres et fremadrettet flow af viden tilbage til praksis: Medarbejdere fra praksis med særlige kompetencer i forhold til inklusion, målstyring, klasseledelse og specialpædagogik (4 personer) Uddannelsesfaglige medarbejdere fra UCL (4 personer). Rejseholdets levetid er som udgangspunkt et år, hvor det virker på 18 skoler. I andet år tilstræbes det, at et nyt rejsehold viderefører arbejdet på de øvrige 18 skoler for at understøtte en bred forankring af rejseholdets viden og kompetencer. Afvikling - sådan gør vi Kort tid efter, at medarbejderne har gennemført diplommodulet og dannet et diplommodulteam på skolen, rykker et to personers-makkerpar fra rejseholdet ind på de enkelte skoler og helt ud i klasseværelserne. På skolerne samarbejder rejseholdet med diplommodul-teamet og udvalgte ressourcepersoner om at planlægge, gennemføre og evaluere aktionslæringsbaserede coteaching forløb i tæt samspil med skolens ledelse. Alle medarbejdere i diplommodul-teamet har fået tildelt ekstra timer til at samarbejde med hinanden og rejseholdet. Co-teaching er en undervisningsform, hvor en almenlærer/pædagog og en lærer/fagperson med specialpædagogisk viden har et fælles ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen sammen. Ifølge forskningen 5 optimerer co-teaching alle elevers læringsudbytte. Hovedparten af rejseholdets tid bruges på skolerne. Der afsættes løbende tid til, at rejseholdet sammen kan reflektere over gjorte erfaringer, så metoder og indsatser løbende kan justeres. Rejseholdet deltager desuden i temadage for ledere og ressourceteams, hvor de bidrager til dialog ud fra erfaringer med, hvad der særligt lykkes, og hvad der udfordrer på skolerne. På temadagene skabes et tæt samarbejde med skolens ledelse og ressourceteams. For at opnå størst mulig praksisvirkning af uddannelsen følger hovedunderviserne på diplommodulerne med ud i praksis for de personer, der netop har afsluttet uddannelse. Udbyder UCL (University College Lillebælt), Kompetenceudvikling og undervisningsmidler, Asylgade 7-9, 5000 Odense C. Kontaktperson: Steffen Skovdal, diplomansvarlig, videreuddannelsen. 5 Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Jane Hedegaard Hansen m. fl. AAU, januar

6 De tre selvfinansierede elementer: 3. Kompetenceudvikling af skolernes ressourceteams (selvfinansieret) At få skolens ressourcepersoner til at fungere som et ressourceteam, som supplement til rejseholdet, der kan understøtte medarbejderne og ledelsens arbejde med inkluderende læringsmiljøer på skolen. Ressourceteamet skal kunne arbejde selvstændigt, men også have ledelsesmæssig opbakning og implementeringsstøtte. Derfor tænkes ressourceteamets kompetenceudvikling sammen med ledelsens kompetenceudviklingsforløb. Målgruppe: 252 vejledere på 36 skoler Ressourceteamet sammensættes af skolens vejledere - inklusionsvejledere, AKT-vejledere, matematikvejledere, læsevejledere, danskvejledere, naturfagsvejledere, teamvejledere, ITvejledere. Det betyder ca. 7 vejledere pr. skole x 36 skoler = i alt ca. 252 medarbejdere. Afvikling - sådan gør vi Kompetenceudviklingsindsatsen afvikles over 5 temadage. Rejseholdet og skolernes ledelse vil deltage på udvalgte temadage. Ressourceteamet gennemgår et kompetenceudviklingsforløb, hvor de får et fælles teoretisk og pædagogisk fundament for at arbejde med inkluderende læringsmiljøer. De skal i forløbet uddannes i co-teaching, kollegial sparring og supervision, således at de kan facilitere samarbejdsprocesser og understøtte det videre arbejde med inkluderende læringsmiljøer, når rejseholdet forlader skolen. Ressourceteamet inddrages desuden i rejseholdets arbejde på skolerne, og de enkelte ressourcepersoner medvirker i konkrete co-teaching og aktionslæringsforløb. Udbyder UCL (University College Lillebælt), Kompetenceudvikling og undervisningsmidler, Asylgade 7-9, 5000 Odense C. Kontaktperson: Steffen Skovdal, diplomansvarlig, videreuddannelsen. 6

7 4. Ledelse af inkluderende læringsmiljøer - for skolens ledelse (selvfinansieret) At klæde lederne på, så de på virkningsfuld måde kan lede og understøtte det inkluderende arbejde på skolen. De skal stå forrest, når medarbejdernes, herunder ressourceteamets, nye viden, færdigheder og kompetencer skal bringes i spil og indgå i udviklingen af den professionelle praksis på skolerne. Det er et centralt formål, at lederne bliver klædt på til at oversætte Odense Kommunes inklusionsstrategi lokalt på den enkelte skole. Målgruppe: 108 ledere på 36 skoler Lederforløbets målgruppe er skoleledere, souschefer og afdelingsledere - heriblandt SFO-ledere på skolerne i Odense. Hver af de 36 skoler vil være repræsenteret, dvs. i alt ca. 108 ledere. Afvikling - sådan gør vi Kurset består af 4 centrale indholdselementer: Inklusion og inkluderende læringsmiljøer Transformation af medarbejdernes nye kompetencer til ny praksis Læringsledelse, facilitering af udviklingsprocesser og implementering Inkluderende organisationskultur og politikker. Lederudviklingsindsatsen består af 5 temadage, som placeres, så de understøtter de øvrige indsatser. Rejseholdet og skolernes ressourceteam vil deltage på udvalgte temadage. Udbyder UCL (University College Lillebælt), Kompetenceudvikling og undervisningsmidler, Asylgade 7-9, 5000 Odense C. Kontaktperson: Steffen Skovdal, diplomansvarlig, videreuddannelsen. 5. Intensivt uddannelsesforløb for alle medarbejdere og ledere på skolerne med fokus på børns mangfoldige fællesskaber (selvfinansieret) I Odense Kommune har vi erkendt, at store forandringer skal hjælpes på vej af en fælles bevidsthed om, hvor vi er på vej hen og en fælles tillid til, at forandringen fører noget godt med sig. Odense Byråd har derfor besluttet, at alle lærere, pædagoger og ledere på byens 36 skoler får to uddannelsesdage, hvor der er et særligt fokus på, hvordan fællesskaber bidrager til et rigere liv for alle. Den helt særlige styrke i dette tiltag er, at alle medarbejderne får et fælles sprog og nogle fælles billeder på den forandring, som de sammen skal lykkes med at skabe. Målgruppe: 2100 medarbejdere fra 36 skoler i Odense Samtlige pædagogiske medarbejdere og ledere fra alle byens 36 folkeskoler i alt ca personer deltager i to dages kompetenceudviklingsforløb. Udbyder Phønix fremtidens hus for vækst og læring, Odense Kommune. Kontaktperson: Tina Bue 7

8 Ønskede resultater på kort sigt På kort sigt forventer vi, at lærere og pædagoger i højere grad giver udtryk for, at de har de rette kompetencer til at arbejde pædagogisk og didaktisk i et inkluderende perspektiv. Samtidig forventer vi, at de har oplevelsen af at kunne få støtte og vejledning af skolens ressourceteam, når de står overfor særlige udfordringer. Lærernes og pædagogernes oplevelse af at have tilegnet sig kompetencer, forventer vi at kunne iagttage som ændret praksis i relation til klasseledelse, fagdidaktik og inkluderende læringsmiljøer. På kort sigt forventer vi også at kunne iagttage, at de professionelle voksne omkring børnene deler fælles målsætninger, fælles sprog og fælles tilgang til det at arbejde inkluderende. Ønskede resultater på længere sigt På længere sigt forventer vi at kunne iagttage og måle øget trivsel samt et fagligt løft blandt børnene og de unge. Vi arbejder mod et resultat, hvor alle børn og unge giver udtryk for, at de får hjælp, når noget føles svært. Vi har som målsætning på lang sigt, at flere børn vil give udtryk for, at de oplever at kunne bidrage, føler sig betydningsfylde og har mod på at invitere sig selv og andre ind i stærke fællesskaber. Børnene og de unge skal opleve at trives og have en anerkendt og værdsat plads i samfundet som fællesskab. 8

9 Evaluering Målinger på medarbejder- og lederniveau: Årlig trivselsundersøgelse Spørgeskemaer Fokusgruppeinterviews Løbende evalueringer med følgegruppen. Ved disse målinger forventes det, at vi kan aflæse, i hvor høj grad lærere, pædagoger og ledelse i skolen oplever at være bedre rustet til at tilrettelægge og lede et inkluderende læringsmiljø efter kompetence- og praksisudviklingsforløbet. Målinger på børneniveau: Sundhedsprofiler/Trivselsmåling 6. o Gennemføres i henholdsvis efteråret 2014 og foråret De to målinger udgør tilsammen baseline. Begge målinger gennemføres derefter årligt. Læringsmiljøvurdering 7 (LMV) med særlig fokus på inklusion. o LMV indgår i kommunens nye kvalitetsmodel for skoleområdet, der er under udvikling. Der vil blive gennemført prøvemåling i foråret 2015, som vil fungere som baseline. Kvalitetsmodellen forventes implementeret i foråret 2016, hvorefter der gennemføres LMV hvert andet år. Formidling og videndeling Lærere og pædagoger, der har deltaget i diplommodulet og efterfølgende haft besøg af rejseholdet, er forpligtede på fortsat at bidrage til videndeling og praksisforankring på egen skole. Rejseholdets erfaringer tages med på temadage for ledelser og ressourceteams. Derudover bruger rejseholdet den sidste tid af hvert af de to skoleår på at besøge skoler. Her indgår de i dialog med skolens medarbejdere om deres erfaringer fra arbejdet på skolerne. Erfaringer fra projektet forventes i øvrigt drøftet og formidlet via forskellige netværk, blandt andre: Skolernes inklusionsvejledernetværk Temamøder for skoleledelserne Fynske Skolekonsulenter, 2 årlige møder med fokus på sparring Det Syddanske Konsulentnetværk, 6 årlige møder, deltagelse af 6 kommuner, fokus på sparring og afvikling af fælles skolekonferencer. 6 I Odense Kommune udarbejdes der regelmæssige sundhedsprofiler som supplement til den lovpligtige trivselsmåling. Kommunen søger i øjeblikket godkendelse til at samkøre de to målinger. 7 Læringsmiljøvurdering har været gennemført i alle kommunens dagtilbud 2 gange med to års mellemrum. Målingen består af spørgeskemaer målrettet forældre, børn samt personale og ledelse. Spørgeskemaundersøgelserne suppleres med feltobservationer. 9

10 Organisering Projektejer: Poul Anthoniussen, chef for Børne- og Ungeregion Syd, Odense Kommune (OK) Projektleder: Konsulent fra Viden og Kompetencer, Børn- og Ungeforvaltningen (OK) Styregruppe: Projektejer, projektleder, chef for Viden og Kompetencer, Børn- og Ungeforvaltningen (OK), projektansvarlig (UCL), formand for skolelederforeningen i Odense Arbejdsgruppe: Projektleder, administrativ projektmedarbejder (OK), projektansvarlig (UCL), konsulenter (OK), modulansvarlig (UCL), lederforløbsansvarlig (UCL), deltagerrepræsentant (diplom), deltagerrepræsentant (rejsehold), deltagerrepræsentanter (ressourceteam og ledere) Følgegruppen: De faglige organisationer; Odense lærerforening, BUPL Fyn, Odense Skolelederforening Projektperiode 1/ / Økonomi Ansøgt beløb: ,76 kr. Anden finansiering: ,- kr. jobrotation Egenfinansiering: = ,-kr. I alt: ,76 kr. Bemærkninger til budget Det er en økonomisk forudsætning, at de ansøgte midler til jobrotation bevilliges. Vedhæftede dokumenter Projektbeskrivelse Budget Tidsplan og struktur Organisationsdiagram Anbefalinger fra organisationerne: DLF-Odense, BUPL-Fyn, Skolelederforeningen 10

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udvikling af den lokale kompetenceplan

Udvikling af den lokale kompetenceplan Udvikling af den lokale kompetenceplan Strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere 25. Februar 2014, Nyborg Strand Indhold Odense Kommune Ved udviklingschef Lene Nygaard og konsulent Lene

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Bilag til ansøgning om midler fra pulje til inklusion 2016 Ballerup Kommune 1. Projektbeskrivelse (Kort beskrivelse af det projekt eller den indsats, kommunen søger om støtte til). Udvikling af en inklusionskultur

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Juli 2016 Baggrund Den 20. december 2013 vedtog Folketinget en reform af folkeskolen med tre overordnede mål om

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Acadre 14/26219 April Kompetenceplan for folkeskolen i Svendborg Kommune frem mod 2020

Acadre 14/26219 April Kompetenceplan for folkeskolen i Svendborg Kommune frem mod 2020 Acadre 14/26219 April 2015 Kompetenceplan for folkeskolen i Svendborg Kommune frem mod 2020 Indhold INDLEDNING 3 KOMPETENCEPLANEN BLIVER TIL 4 BASELINE 5 ARBEJDSOMRÅDER 6 GENNEMFØRTE KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Inklusionsstrategi

Inklusionsstrategi Inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen til gavn for børns læring og trivsel. November 2015 BUPL & KL

Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen til gavn for børns læring og trivsel. November 2015 BUPL & KL Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen til gavn for børns læring og trivsel November 2015 BUPL & KL Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen - til gavn for børns

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Folkeskoleprojekt (skole/forening/andet) Jr.nr. Ansøgningsdato: STAMDATA Chef for Videreuddannelse Hillman, Kirsten

Folkeskoleprojekt (skole/forening/andet) Jr.nr. Ansøgningsdato: STAMDATA Chef for Videreuddannelse Hillman, Kirsten STAMDATA Stilling: Chef for Videreuddannelse Navn: Hillman, Kirsten Projektansvarlig org.: University College Lillebælt CVR-nummer: 20859480 Adresse: Asylgade 7-9 Postnr/by: 5000 Odense C Telefon: 63184004

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed 1 Begrundelse 2 Læring fælles grundfaglighed 3 Trivsel fælles grundfaglighed 4 Facilitering af fælles grundfaglig praksis 5 Professionskompetencer fælles 6

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere