Mål og indholdsbeskrivelse i Østbyens SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse i Østbyens SFO 2009-2010"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse i Østbyens SFO Ikast Østre Gl. Skolevej Ikast Tlf

2 Indholdsfortegnelse Værdier Side 1 "Lærested" Side 2 "Værested" "Arbejdsplads" Vision Side 3 "Overordnet" "Lærested" "Værested" "Arbejdsplads" Mål Side 4 "Lærested" Side 5 "Værested" "Arbejdsplads" Det pædagogiske indhold Side 6 A. Børnenes personlighedsudvikling og sociale kompetencer Side 7 B. De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer Side 8 C. Mødet med natur og kultur Samarbejdet med skoledelen Side 9 1. Beskrivelse af lektiecafe-tilbuddet 2. Beskrivelse af skole-hjem samarbejdet, herunder elevplaner 3. Beskrivelse af fælles idræts- og sundhedsprofil Side Beskrivelse af børn med særlige behov 5. Samarbejde i øvrigt. 6. Samarbejde med dagtilbud 7. Dokumentation Side 11 Indsatsområde i skoleåret 09/10 2

3 Værdier "Lærested" Faglighed Høj kvalitet; Kurser; udvikling Højt fagligt niveau Indskolingsprogrammer med sproglig opmærksomhed prioriteres højt og varetages af kommende 1. -klasses lærere Høj faglighed Men hvordan skal det komme til udtryk Inspirere hinanden Dele succeser Vidensudvikling/ videreudvikling Fritid Leg Nærvær/omsorg Sociale spilleregler Medbestemmelse og medansvar Forskelligheder Tolerance/ Gensidig respekt Eksperimentel og nysgerrighed Læringssted Samle og dele succes oplevelser 3

4 "Værested" Gensidig tillid / tolerance Stor rummelighed m.h.t. etniske elever og børn med diverse vanskeligheder Vi bør være opmærksomme på børn med særlige behov, og at rummeligheden ikke går ud over børnenes trivsel og det enkelte barns læring. Fællesskab både for ansatte og børn Spontanitet og trivsel Mangfoldighed i personale- og børnegruppen og i opgaveløsningen Tryghed og nærvær Sikker base Troværdige voksne Anerkendelse Positiv ånd/stemning Humor Omsorg og varme Frihed Forskellighed Medbestemmelse og medansvar "Arbejdsplads" Gensidig tillid mellem ledelse og personale Det kollegiale arbejdsmiljø En åben og fordomsfri debat med respekt for hinandens synspunkter Humor / omsorg / varme Respekt /åbenhed Godt psykisk arbejdsmiljø. Fælles ansvarsfølelse Positiv ånd / Stemning En ledelse, der er i stand til at udnytte - og positivt støtter den enkelte medarbejders kompetencer Sparring på tværs - SFO 1 pga. stueopdeling Medbestemmelse og medansvar Kurser/udvikling 4

5 Vision "Overordnet" Ikast Østre skole er en sammenhængende skole, der med afsæt i fællesskab og kontinuerligt, skaber det bedste læringsgrundlag med udgangspunkt i anerkendelse af barnet og dets potentialer. "Lærested" Østre skole er som lærested en udviklingsparat skole, der med udgangspunkt i børnenes forskellighed søger at skabe sådanne rammer for læring, at alle børn oplever optimale muligheder for at udvikle og udnytte sine faglige og sociale kompetencer og potentialer. "Værested" Østre skole er et inspirerende værested med indbydende fysiske rammer og en skole som bygger på gensidig tillid og tolerance. Det er fundamentet for et forpligtende fællesskab, hvor det gælder, at den enkelte barn lærer at se muligheder frem for begrænsninger og tager medansvar for den generelle trivsel. "Arbejdsplads" Østre skole er en arbejdsplads med et engageret personale og hvor der er plads til personlig udvikling for den enkelte. Omgangstonen er afslappet og venlig og hverdagen præget af respekt, åbenhed og tillid, som fundamentet for et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæden trives gennem et vedkommende samarbejde, der er såvel fagudviklende som vidensdelene. 5

6 Mål "Lærested" Højne elevernes faglige niveau på tværs af årgange holddannelse Lærer ressourcer frigives eks. 0-1, Den respektive lærers faglighed skal passe til en funktion som holddannelses lærer. Herved tilgodeser man et højt fagligt niveau. At der prioteres kurser ifht. De områder personalet skal dække. Både kurser for nye områder samt genopfriskningskurser. Holddannelse/støtteordningen skal optimeres. Den skal planlægges og udføres bedre. Målet er, at der bliver udvalgt og indkøbt passende materialer som understøtter undervisning og fritid. Målet er at undervisningen tager udgangspunkt i de mange intelligenser og læringsstile. Målet er, at hele personalegruppen er klædt på til at klare opgaven. At holddannelse prioriteres og planlægges på lige fod med den øvrige undervisning. At alle funktioner på Østre varetages af lærer/pædagoger med den nødvendige uddannelse og viden. Fysiske rammer skal svare til antallet af børn og være tidssvarende ift. De nuværende former. At der gives plads til at barnets sociale og personlige kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. Der stilles forskellige ressourcer til rådighed, så barnet lære at udtrykke sig såvel verbalt som nonverbalt. At børn og elever for kendskab til naturens og kulturens mangfoldighed. Lektie cafe opprioriteres, så den er synlig og tilgængelig for alle. 6

7 "Værested" At man holder fast i, og forsøger at fremskynde børnemasterplanen. Fag - og basis lokaler er i orden, up to date og tilgængelige. At der oprettes en idræts- og sundheds profil for hele Østre skole. Østre skole skal stå for sundhed. Man skal tilbyde sund mad i kantinen evt. med mulighed for fælles spiseområder jf. masterplanen. Der skal tilbydes en frugtordning i SFO. Alle børn/unge skal have mulighed for at være ude i attraktive omgivelser. At vi bevarer og udbygger den mangfoldighed som kendetegner Østre skole. En pænere Østre. Daglig oprydning, rengøring og vedligeholdelse opprioteres. Inddrager skolens ydre græsarealer til noget konstruktivt. Og i det hele taget skabe bedre rammer udendørs. Mulighed for aktiviteter i frikvartererne for mellem trin/overbygning. Opprioriterer konfliktløsning børn i mellem og give dem redskaber til fælles og individuel løsning af konflikter. At børnene for medindflydelse, og ansvar for egen handling. Østre skole skal være et trygt og rart sted at være for alle, såvel børn som voksne og alle med anden etnisk baggrund. Spontanitet og ideer kan få lov til at blive udlevet. "Arbejdsplads" Der gives plads til at udveksle erfaringer og viden, samt diskutere pæd. Emner. Der skelnes evt. mellem fagteams, faggrupper og udviklingsteams. Opprioritering af velfærdsudvalgets arbejde. IT - ressourcer til lærer/pædagoger forberedelse. Sund madordning for alle ansatte (herunder vandkølere til både børn og voksne.) At alle funktioner på Østre skole varetages af personale med den nødvendige uddannelse. Fysiske rammer skal svare til antallet af elever/børn og være tidssvarende ift. nuværende love og krav. Spontanitet og ideer kan få lov til at blive udlevet. Humor, tryghed, nærvær og medbestemmelse skal være Østres etikette. 7

8 Det pædagogiske indhold 1. A. Børnenes personlighedsudvikling og sociale kompetencer Barnets personlige og sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. Børnenes selvværd styrkes gennem samvær med andre børn og anerkendende voksne: 1. Leg på tværs af alder, aktiviteter og grupper. 2. Dagligdagen tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik. Børnenes tillid til egen formåen vokser ved, at de får mulighed for passende udfordringer: 1. At de i dagligdagen har valgmuligheder mellem flere former for aktiviteter, der passer til deres formåen og at kravene stilles derefter. 2. At de oplevet et trygt og rart miljø. Barnet skal lære at kunne håndtere og give udtryk for egne følelser og udvikle evnen til empati: 1. Gennem anerkendende kommunikation med det enkelte barn. 2. Lære at give ris og ros til andre til sig selv. Børnene tilegner sig sociale spilleregler ved at de får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne: 1. Gennem den daglige leg og kommunikation. 2. Musik og drama som pædagogisk redskab. 3. Lejre og ture ud af huset. 4. Fællesaktiviteter sammen med andre SFO er. F.eks. bordtennis, fodbold, hockey, karneval osv. Børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at de får mulighed for at lege eller gennemføre projekter alene eller sammen med deres kammerater: 1. Der stilles tid, plads og ressourcer til rådighed. Barnet skal udvikle respekt og ansvarlighed for fællesskabet: 1. Omgangsform og tone. 2. Ansvar for egne handlinger. Børnene skal udvikle forståelsen for demokrati: 1. Medindflydelse på dagligdagen. 2. Børnerådsmøder i store grupper. 3. Beslutningsprocesser i mindre grupper. 1 Temaerne er fra Mål- og indholdsbeskrivelsen i SFO fra IKAST-BRANDE kommune og konkretiseret 8

9 B. De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer Barnet har et behov for at udtrykke sig, såvel verbalt som nonverbalt. Børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre egne ideer: 1. Forskellige aktiviteter, personale og materialer stilles til rådighed. Børnene lærer at mestre forskellige kulturtekniker ved, at de får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og medier: 1. Forskellige aktiviteter(fin- og grovmotorisk) 2. TV, computere, digitalkamera o. lign.(sfo2) 3. Personale og materialer stilles til rådighed. Børnene får erfaring med forskellige former for fysisk udfoldelse ved, at de får mulighed for at deltage i bevægelsesaktiviteter. 1. Musik og bevægelse. 2. Lege såvel indendørs som udendørs. 3. Boldspil, herunder fodbold, håndbold bordtennis, rundbold o. lign. 4. Svømning, både ved strand, søer og svømmehal. 5. Forskellige former for løb. 6. Planlagte og ikke planlagte. Børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig ved, at de får mulighed for inspiration fra voksne rollemodeller og omgivelser, der indbyder til fysisk aktivitet. 1. Opdatering af eksisterende fysiske rammer. 2. De voksne deltager og inspirere til fysisk aktivitet. 3. Idrætsprofil. 4. Sundhedsprofil 9

10 C. Mødet med natur og kultur Børns kendskab til naturen og naturens mangfoldighed er en forudsætning for respekt for naturen. Børnene oplever glæde ved naturen ved at de får mulighed for at deltage i udendørs aktiviteter, mulighed for at opdage naturens muligheder og bruge naturen. 1. Legeplads. 2. Skovture, sportspladsen, de kunstige søer o. lign. 3. Bål. 4. Lejre ved vand og skov. 5. Mulighed for sejlads. 6. Nær miljøet. 7. Af sted i både mindre og større grupper. Børn tilegner sig erfaringer med naturen ved at de får mulighed for at undersøge og eksperimentere: 1. Som foregående på side Plads og tid til rådighed. 3. Det nødvendige personale/ressourcer stilles til rådighed. 4. Affalds uge. Børnene får forståelse for den kulturelle mangfoldighed ved, at de får mulighed for at møde andre kulturers traditioner m.m.: 1. Etnisk mangfoldighed blandt børn. 2. Gennem besøg af kulturelle steder i nærmiljøet. 3. Samvær/kommunikation/daglig leg. 10

11 Samarbejde med skoledelen 1. Beskrivelse af lektiecafe-tilbuddet Der er endnu ikke udarbejdet et færdigt koncept, men for skoleåret 09/10 ser SFO tilbuddet sådan ud: SFO Børn tilbydes at lave lektier 1 gang ugentligt i tidsrummet , hvor en voksen vil være til rådighed for børnene. (Det vil blive mandag). Det skal dog understreges, at det stadig er forældrenes ansvar, at børnenes lektier bliver lavet. Der vil blive sendt en seddel med børnene hjem, hvor forældrene skal tilmelde børnene til lektie Cafe. Tilmeldingen vil være bindende og foregår der aktiviteter i tidsrummet, vil de tilmeldte børn ikke kunne deltage i aktiviteterne. 2. Beskrivelse af skole-hjem samarbejdet, herunder elevplaner 1. Der afholdes et info møde for alle forældre der er indskrevet i skole/sfo. 2. Inden børnene starter vil de blive indbudt til en besøgsdag på SFO. 3. Alle forældre har altid mulighed for en samtale med barnets primærpædagog vedr. deres barns trivsel. 4. Klasselæreren kommer på besøg i SFO1+2, to gang om året, hvor vi gennemgår det enkelte barns trivsel. 5. SFO personalet deltager timer pr. klasse pr. år i indskolingen (0-2 klasser.) 3. Beskrivelse af fælles idræts- og sundhedsprofil 1. Skolen og SFO en udarbejder i begyndelsen af skoleåret 2009 en fælles sundheds og idrætsprofil. Indtil da er det de kropslige aktiviteter i månedsplanen og de spontane aktiviteter der udgør idrætsprofilen. 2. Sundhedsprofilen udgøres pt. af en frugt/grøntordning 4 dage om ugen og en generel sund holdning til madpakker. Vi vil give undervisningsdelen opbakning i deres Optimeal projekt (Madordning.) 3. Slik og sodavand er kun tilladt ved specielle lejligheder. 4. Non alkohol til forældrearrangementer. 5. Kommunens rygepolitik er også gældende for skole/sfo (også ved forældre arrangementer.) 11

12 4. Beskrivelse af børn med særlige behov Palletten 1. De inkluderes i de aktiviteter, deres kompetencer formår. 2. Daglig kontakt lærer/pædagog, hvis der opstår noget, der er relevant for barnets hverdag. 3. Mindst 2 gange årligt revideres handleplan vedr. hvert enkelt barn og ennemføres med relevante samarbejdspartnere. 4. Sammen med eksterne samarbejdspartnere laves et udslusningsforløb for 7.kl. og opefter. 5. Overleveringsmøde med forældrenes viden og eventuelle deltagelse. 5. Samarbejde i øvrigt 1. Der bliver pt. samarbejdet mellem indskolingen og dele af SFO omkring fælles lokaler. Brugt til undervisning om formiddagen og SFO om eftermiddagen. 2. Derudover bruges skolens gymnastiksale, skolekøkkenet, festsalen samt skolens ude arealer til leg og boldspil. 3. Pædagogisk rådsmøde 3 gange om året (lærere/pædagoger). 4. Pædagogisk weekend fælles hver andet år (lærere/pædagoger). 5. Vikar/støtte ordning. (Primært i indskoling.) 0-5 klasse. 6. Samarbejde med dagtilbud: 1. Børnehavebørnene + personale tilbydes at besøge SFOén og se vores omgivelser, inden de kommende skolebørn starter. Vi stiller personale til rådighed ved disse besøg. 2. Barnets bog (Her er jeg) 3. Mulighed for den enkelte pædagog, at besøge kommende nye børn i deres respektive institutioner. 7. Dokumentation: Formålet er at danne baggrund for faglige pædagogiske refleksioner samt synliggørelse for forældre/udenforstående om SFO ens pædagogiske praksis. 1. Hjemmeside. 2. Årsplaner/Månedsplan. 3. Forældremøder/hygge. 4. Børnerådsmøder. 5. Praksisfortællinger (garderobesnak, fortællinger fra dagligdagen mm) 6. Foto s. 7. Udstilling af børnenes produkter. 12

13 Indsatsområde i skoleåret 09/10: 1. SMT-PALS 2. Sundhedsprofil i samarbejde med skolen. 3. Lektiecafè. 4. Focus på 5. klasser. (kan vi få dem til at blive længere.) 5. Fælles udd. Plan for specialgrupperne i undervisnings- og fritidsdelen. 6. Forberedelse af Sfo flytning til nye lokaler. Evaluering a Mål- og indholdsbeskrivelse skal foregå i maj, juni måned ved skolebestyrelsesmøde. Fremover vil årsplan/aktivitetsoversigt blive vedlagt MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I ØSTBYENS SFO som bilag. En ny Mål og indholdsbeskrivelse skal godkendes på skolebestyrelsesmødet i juni måned. Med venlig hilsen Personalet ved SFO. 13

14 Evaluering af Mål og indholdsbeskrivelse i Østbyens SFO Ikast Østre skole Gl. Skolevej Ikast Tlf

15 Evaluering af mål- og indholdsbeskrivelse 09/10 Side 1 til 5 er lavet i samarbejde med undervisningsdelen og kan derfor ikke rettes/evalueres, da det er et fælles værdigrundlag vi arbejder ud fra på Ikast Østre, og derfor et det i et andet forum det skal evalueres. Vi har ingen kommentar til side 6, 7 og 8. (Det pædagogiske indhold.) Års kalender er vedlagt som dokumentation for dette, månedsplaner kan yderligere vedlægges, hvis det ønskes. 1. Beskrivelse af lektiecafe-tilbuddet. (side 9.) Der har i SFO 1, ikke været et lektiecafetilbud i skoleåret 09/10. Baggrunden for dette tager udgangspunkt i, at hver stue har haft emnet på gruppemøder med forældrene. Forældrenes holdning var helt klart, at de ikke mente at der var brug for yderligere tiltag udover skolens eget tilbud om lektiecafe. Der er derfor ikke sendt en seddel med hjem, hvor forældrene skal melde deres barn til et tilbud. I SFO 2 har der været et tilbud for de børn/forældre der har ønsket hjælp til lektiecafe. Det har 5 børn taget imod og ifølge skolen har det været givet godt ud. 2. Beskrivelse af skole-hjem samarbejdet, herunder elevplaner (side 9). Punkt 1, 2, 3, og 5 bliver overholdt. Punkt 4 fungerer ikke optimalt endnu, men de fleste stuer + SFO 2 får besøg af klasse læreren en enkelt gang om året. Det har dog vist sig, at i 0-klasse er behovet ikke tilstede, da pædagoger og lærer færdes sammen i formiddagstimerne og derfor dagligt snakker sammen. I 1. og 2. klasse er behovet heller ikke synligt, da der er pædagoger i undervisning flere timer ugentligt, så derfor bliver der snakket sammen jævnligt. SFO 2 har som forsøg deltaget i en enkelt 3. klasses skole-hjem samtale, det blev en stor succes ifølge Sfo en og kunne godt ønskes at det blev en årlig begivenhed. Det giver både lære, pædagog og forældre et tydeligere billede af det enkelte barn i en hel sammenhæng. 15

16 3. Beskrivelse af fælles idræts- og sundhedsprofil (side 9). Overskriften er blevet ændret til trivselsprofil (jævnfør Ikast Østre s gameplan.) Punkt 4 (non alkohol.) er blevet ændret så, vi fremover vil kunne sælge øl, vin o. lign. Baggrunden for dette er, at vi så har samme profil som skolen. 6. Samarbejde med dagtilbud (side 10). Punkt 2 (barnets bog.) bliver ikke brugt ved overlevering, vi ved ikke om børnehaverne laver den. 7. Dokumentation (side 10). Hjemmesiden (punkt 1.) er endnu ikke kommet op at køre. Indsatsområde i skoleåret 09/10 (side 11). Punkt 1, 2, 4, og 6 er lykkedes efter vores overbevisning. Dvs. PALS er blevet en tydelig indsats område, der bliver brugt mange ressourcer på. Der er lavet en tydelig trivselsprofil i samarbejde med undervisningen og yderligere tiltag er på vej. Vi har fået lavet nogle gode og spændende tegninger af både SFO 1 og SFO 2. Punkt 3 (lektiecafe) er beskrevet tidligere. Punkt 5 (fælles udd. Plan for specialgrupperne.) Er ikke påbegyndt. Dog har fritidsdelen været på en fælles konference i Odense. Vi håber der vil komme yderligere fokus på udd. Da det tyder på, at der ikke bliver færre børn i special tilbud på Ikast Østre. Vedlagt bilag 1: Aktivitetsplan fritidshjemmet pub Vedlagt bilag 2: Aktivitetsplan klubben pub 16

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

3. Principper s. 2. 4. PALS s. 3. 5. Trivselsprofil s. 3. 6. Læseindlæring i indskolingen er et højt prioriteret på Ikast Østre s.

3. Principper s. 2. 4. PALS s. 3. 5. Trivselsprofil s. 3. 6. Læseindlæring i indskolingen er et højt prioriteret på Ikast Østre s. Ikast Østre Skole Ikast Østre Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever kommer primært fra skolens eget distrikt. Et distrikt som er bredt sammensat af såvel meget resurse stærke familier, som

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO.

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer: At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne. At børnenes tillid

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Fristedet Nørre-Snede Skole

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Fristedet Nørre-Snede Skole Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Fristedet Nørre-Snede Skole Indledning Fristedets mål og indholdsbeskrivelse beskriver dels Fristedets overordnede pædagogiske mål, og dels mål i forhold til 3 pædagogiske

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Idræts- og Sundhedsprofil 2008

Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Idræts- og Sundhedsprofil 2008 Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 Af Børne- og ungepolitik for Ikast-Brande Kommune Vision 2012 fremgår det: Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse

Mål- og Indholdsbeskrivelse Mål- og Indholdsbeskrivelse Søndermarkskolens SFO Søndermarkskolen SFO Skanderborggade 65 8940 Randers SV. 89154980/89154981 Indledning I 2009 blev lov om udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelser for

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Metode... 3 Tema 1... 4 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.... 4 Tema 2... 5 Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer....

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. Godkendt i skolebestyrelsen 1. nov. 2010. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. mod OG EVALERING LEKTIESTØTTE Mål - og indholdsbeskrivelse 0. 1. 2. og 3. årg. skal tilbydes lektiestøtte,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO December 2015 Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO Skolens værdigrundlag Vision for Bording Skole Bording Skole er skolen og arbejdspladsen, hvor alle børn, unge og medarbejdere er glade

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere