KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER EUROPA-KOMMISSIONENS FJERDE RAPPORT TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS VÆRFTSINDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER EUROPA-KOMMISSIONENS FJERDE RAPPORT TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS VÆRFTSINDUSTRI"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2001) 219 endelig EUROPA-KOMMISSIONENS FJERDE RAPPORT TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS VÆRFTSINDUSTRI

2 EUROPA-KOMMISSIONENS FJERDE RAPPORT TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS VÆRFTSINDUSTRI INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Indledning Markedsanalyse Markedsandele Prisudvikling Detaljeret prisanalyse Detaljerede omkostningsanalyser Opdatering af tidligere analyser Nye analyser Konklusioner Referencer

3 RESUMÉ I henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien 1 skal Kommissionen regelmæssigt aflægge rapport til Rådet om markedssituationen og vurdere, om europæiske værfter påvirkes af konkurrencebegrænsende praksis. Kommissionen har hidtil forelagt Rådet tre rapporter om situationen inden for verdens værftsindustri 2, hvori der er gjort rede for de alvorlige vanskeligheder, skibsbygningssektoren står over for, og som udførligt informerer om den unfair handelspraksis, konkurrenter fra Det Fjerne Østen udøver. I denne fjerde rapport er anvendt samme indfaldsvinkel som i de første tre rapporter, og den er en opfølgning af resultaterne heraf. Kommissionen vil i maj 2001 offentliggøre en særskilt rapport om resultaterne af den handelshindringsundersøgelse, der den 2. december 2000 er blev indledt vedrørende den angivelige subsidiering af koreanske skibsværfter 3. I 2000 skete der en betydelig udvidelse af ordretilgangen på nybygninger. Der blev placeret næsten 56 % flere ordrer end i Størstedelen af denne stigning i ordretilgangen er kommet sydkoreanske skibsværfter til gode, som igen har kunnet notere en øget markedsandel. Skibsværfterne i EU har også haft stor gavn af den større efterspørgsel efter skibe, selv om ordrerne på krydstogtskibe her kan have spillet en væsentlig rolle. I 2000 har Sydkorea konsolideret sin position som verdens største skibsbygningsnation/-region, idet landet tegner sig for mere end 35 % af den samlede tonnage, der er i ordre på verdensplan. Markedsandelen for EU's skibsbygningsindustri har været stabil i 2000, idet tabene inden for en række markedssegmenter er blevet opvejet af yderligere ordrer på krydstogtskibe. Halvdelen af den tonnage (i kompenserede bruttoregistertons - KBRT), der blev produceret i Europa i 2000, vedrører krydstogtskibe, og der er på dette område endnu ikke tale om konkurrence fra Fjernøsten. Det er dog kun få EU-skibsværfter, der producerer krydstogtskibe. Størstedelen af EU's skibsværfter fortsætter med at konkurrere med skibsværfter i Fjernøsten om bygning af standardhandelsskibe. Inklusive krydstogtskibe er markedsandelen for EU og Norge ca. 18 % (i KBRT). Hvis ordrer på krydstogtskibe ikke medregnes i de samlede tal, er EU-skibsværfternes markedsandel med hensyn til nye ordrer i 2000 på under 10 %. I 2000 har priserne på nye skibe ifølge rapporten rettet sig inden for visse markedssegmenter i forhold til det meget lave niveau, man oplevede efter den økonomiske krise i Asien i Med henblik på at få et mere præcist billede og en bekræftelse af disse rapporterede udviklinger er priserne i Sydkorea blevet overvåget for hver enkelt kontrakt. Analysen viser klart, at den opadgående tendens, der noteredes i prisudviklingen i efteråret 2000, ikke fortsatte, hvilket fører til den konklusion, at det generelle prisniveau ikke er steget, og at det stadig ligger betydeligt lavere end før krisen i Asien i Der er ikke noget der tyder på, at det er lykkedes de koreanske skibsværfter at hæve priserne generelt, således som det gentagne gange er blevet hævdet fra koreansk side. Derfor mener Kommissionen stadig væk, at den betydelige overkapacitet i Sydkoreas skibsbygningsindustri, sammen med et løbende behov for at skabe nye ordrer til at sikre et tilstrækkeligt cash flow, hindrer en forbedring af priserne og markedet generelt. ( 1 ) EFT L 202 af , s. 1. ( 2 ) KOM(1999) 474 endelig af , KOM(2000) 263 endelig af og KOM(2000) 730 endelig af ( 3 ) EFT C 345 af

4 Der er siden Kommissionens sidste rapport foretaget 7 mere detaljerede omkostningsanalyser af ordrer afgivet til koreanske værfter. I intet tilfælde har konklusionen været, at de undersøgte kontrakter er blevet prissat på et økonomisk bæredygtigt niveau, dvs. på et niveau, der dækker driftsomkostninger, fortjeneste og tilbagebetaling af lån. De på denne måde beregnede tab på disse nyligt undersøgte ordrer ligger på gennemsnitligt 14 %. Kommissionen vil fortsætte sin markedsovervågning og sine omkostningsanalyser. 1. INDLEDNING I henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien 4 skal Kommissionen regelmæssigt aflægge rapport til Rådet om markedssituationen og vurdere, om europæiske værfter påvirkes af konkurrencebegrænsende praksis. Kommissionen har hidtil forelagt Rådet tre rapporter om situationen inden for verdens værftsindustri 5,hvoriderergjort rede for de alvorlige vanskeligheder, skibsbygningssektoren står over for, og som udførligt informerer om den unfair handelspraksis, konkurrenter fra Det Fjerne Østen udøver. I denne fjerde rapport er anvendt samme indfaldsvinkel som i de første tre rapporter, og den er en opfølgning af resultaterne heraf. Derfor skal rapporten ses i sammenhæng med centrale elementer i de tidligere rapporter, især for så vidt angår: analysen af udbud og efterspørgsel på lang sigt generelle bemærkninger om arten af skibsbygningskontrakter og om det tilgrundliggende undersøgelsesarbejde analysen af den finansielle sektor i Sydkorea nærmere oplysninger om visse undersøgte skibsværfter beskrivelsen af den anvendte metodologi analysen af skibsbygningsindustrien i Folkerepublikken Kina, og den historiske baggrund for støtten til skibsværfterne i EU. Oplysningerne i de tre første rapporter er i denne rapport blevet opdateret i det omfang, det har været hensigtsmæssigt, og væsentlige elementer er i nødvendigt omfang blevet gentaget. Dette gælder især de detaljerede omkostningsanalyser af nybygningsordrer afgivet til asiatiske værfter, da den tilgrundliggende omkostningsmodel genanvendes, hver gang nye eller bedre oplysninger foreligger. I denne fjerde rapport er oplysningerne om markedsandele og prisudvikling blevet opdateret. Desuden er der foretaget nye omkostningsanalyser af specifikke ordrer placeret hos sydkoreanske skibsværfter, siden den sidste rapport, og resultaterne præsenteres i denne rapport. ( 4 ) EFT L 202 af , s. 1. ( 5 ) KOM(1999) 474 endelig af , KOM(2000) 263 endelig af og KOM(2000) 730 endelig af

5 2. MARKEDSANALYSE 2.1. Markedsandele I 2000 er der sket en betydelig stigning i nybygningsordrerne. Der blev placeret næsten 56 % flere ordrer end i 1999, hvilket betød, at det samlede ordrevolumen for nye ordrer udgjorde 29,7 mio. KBRT. Størstedelen af denne stigning i ordretilgangen er kommet sydkoreanske skibsværter til gode, som igen har kunnet notere en øget markedsandel. Nedenstående figur viser markedsandelene for nye ordrer baseret på KBRT i de vigtigste skibsværftsområder i 2000 og de tre forudgående år. Det skal bemærkes, at tallene for 2000 er baseret på de tilgængelige oplysninger, der på grund af indberetningsforsinkelser endnu ikke er endelige. Fig. 1 - Markedsandele for nye ordrer i procent og baseret på KBRT, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rest of World 15,05% 16,28% 23,52% 20,97% EU + Norway 17,90% 25,82% 17,18% 17,54% South Korea 29,16% 24,90% 33,29% 35,59% Japan 37,89% 33,11% 25,97% 25,90% Kilde: Lloyd's Skibsregister 5

6 Det fremgår heraf, at Sydkorea i 2000 har konsolideret sin stilling som verdens største skibsbygningsnation/-region, idet landet tegner sig for mere end 35 % af den samlede tonnage, der er i ordre på verdensplan. Således fortsætter den tendens, der er beskrevet i de tidligere rapporter. Den seneste stigning i den koreanske markedsandel i den pågældende periode er hovedsagelig gået ud over "Resten af verden", selv om den har berørt forskellige skibstyper (og hermed forskellige skibsværfter) på forskellig vis, hvorimod de tidligere stigninger i den koreanske markedsandel gik ud over japanske og europæiske skibsværfter. Samtidig står de sydkoreanske skibsværfter i en situation, hvor skibspriserne ikke har forladt det historisk lave niveau i 1998/99, og det er vanskeligt at skabe overskud. For at kunne udnytte overkapaciteten i Korea (og i det mindste få dækket en del af de massive investeringer, der har været nødvendige for at gennemføre en fysisk ekspansion), forsøger værfterne aktivt at sikre et stort antal nye ordrer, samtidig med at de fokuserer på højværdi-markedssegmenter, som f.eks. gastankskibe, containerskibe eller færger. Da alle de store koreanske værfter følger samme strategi, berører trykkede priser nu alle de markedssegmenter, hvor de koreanske værfter er aktive. Desuden har den skarpe interne konkurrence i Korea bevirket, at værfterne udvider kapaciteten yderligere (f.eks. ved at ombygge reparationsanlæg til nybygningsanlæg, som det er tilfældet med Hyundai Mipo, eller ved at forlænge dokanlæggene, som eksempelvis Daewoo har gjort det), idet de håber at opnå større stordriftsbesparelser og herigennem en konkurrencemæssig fordel. Der er således intet, der tyder på, at de koreanske værfter vil gøre noget for at stabilisere markedet og hæve priserne til et rentabelt niveau, især da værftslukninger i Korea er politisk vanskelige at gennemføre, og da værfterne fortsat sætter deres lid til, at de får støtte fra den statsstyrede finansielle sektor, hvis deres situation bliver kritisk. At EU-skibsbygningsindustriens markedsandel (inkl. Norge) ikke er blevet yderligere forringet i 2000 trods den øgede koreanske markedsandel, skal ses i lyset af den stadig boomende krydstogtskibsindustri. Halvdelen (50,1 %) af det KBRTvolumen, der blev produceret i Europa i 2000, vedrører denne kategori af skibe, hvor der indtil videre ikke er nogen konkurrence fra Fjernøsten. Ikke desto mindre blev Samsung Heavy Industries' meget synlige bestræbelser på at gå ind i krydstogtskibsmarkedet (med en indsats på ca. 200 personaleenheder) af nogle krydstogtselskaber brugt som løftestang til at forhandle og opnå lavere kontraktpriser hos værfter i EU. Selv om den værditilvækst, der skabes ved bygning af krydstogtskibe, kan være betydningsfuld for EU-økonomien, og selv om EUskibsbygningsindustriens bestræbelser på at udvikle en sund alternativ portefølje fortjener anerkendelse, bør det erindres, at kun et meget lille antal EU-værfter bygger krydstogtskibe. Størstedelen af EU-skibsværfterne fortsætter med at konkurrere med fjernøstlige værfter om standardhandelsskibe. Situationen for en række selvstændige værfter, især værfter uden for euroområdet, er blevet meget kritisk og har resulteret i delvise lukninger med et betydeligt antal arbejdsløse til følge i 2000 (f.eks. i Det Forenede Kongerige hos Harland & Wolff og Cammell Laird). Desuden er der mere og mere, der tyder på, at det aktuelle boom inden for krydstogtskibssektoren måske snart vil være ovre. Overkapacitet inden for krydstogtbranchen har allerede nu indvirkning på krydstogtpriserne, hvilket influerer på krydstogtselskabernes overskud og bevirker, at de er mere tilbageholdende med at afgive ordre på ny tonnage. Situationen i denne industri afhænger i høj grad af den økonomiske situation i USA (hvorfra størstedelen af efterspørgslen efter krydstogter kommer), som nu viser tegn på svækkelse. Hvis efterspørgslen inden for krydstogtsektoren 6

7 skulle falde, vil dette vigtige segment af EU-skibsbygningsindustrien også blive alvorligt berørt. Medregnes ordrer på krydstogtskibe i de samlede tal ikke, fordeler markedsandelene for nye ordrer i 2000 (i kompenserede bruttoregistertons) sig som følger: Korea 39,62 % Japan 26,95 % EU 9,96 % Resten af verden 23,47 % En anden vigtig faktor, der skal tages hensyn til, når man betragter markedsandelene i 2000, er, at driftsstøtten i EU blev afskaffet ved Rådets forordning nr. 1540/98 for så vidt angår skibsbygningskontrakter underskrevet 1. januar 2001 eller senere. Denne skæringsdato medførte, at der blev placeret et stort antal ordrer hos EUværfter i de sidste uger af Den samlede mængde af nye ordrer placeret hos EUværfter i 2000 steg faktisk med 64,5 % i forhold til 1999, dvs. mere end den samlede vækst på verdensmarkedet (56 %). Derfor har ordreafgivelsen været meget langsom i de første to måneder af 2001, hvilket også svarer til forventningerne. Kun over et længere tidsrum vil statistikkerne afsløre, om der er placeret supplerende ordrer, eller om fremtidige ordrer som forventet simpelthen blot er blevet fremskyndet. I Japan, hvor den indenlandske efterspørgsel altid har været en vigtig faktor, begunstigedes skibsværfterne af en række nye ordrer fra japanske skibsejere, især på massegodsskibe. Ikke desto mindre befinder den japanske skibsbygningsindustri sig for tiden i en omstruktureringsproces med lukninger af en række mindre anlæg og fusioner mellem de store skibsbygningskoncerner. Den japanske regering agter at reducere antallet af store skibsbygningskoncerner fra syv til tre eller fire. I hvert fald to fusioner - den ene mellem Hitachi Zosen og NKK Corp. og den anden mellem Mitsui Engineering and Shipbuilding, Kawasaki Heavy Industries og Ishikawajima- Harima Heavy Industries - er i mellemtiden henholdsvis blevet foretaget og for øjeblikket genstand for konkrete drøftelser. Der forventes mere omstrukturering, da de japanske værfter har været hovedofre for en aggressiv koreansk prispolitik, der lokker de europæiske redere, som traditionelt har afgivet deres ordrer i Japan, væk. Omstruktureringen fortsætter også i EU. De to store skibsværftskoncerner i Spanien har fusioneret, det største italienske skibsværft er ved at blive privatiseret, og i Tyskland er der bestræbelser i gang for at konsolidere dele af skibsværftsindustrien gennem fusionering. Analyseres markedsandelene for det vigtige markedssegment containerskibe, som dominerer langdistance-linjetrafikken mellem verdens vigtigste økonomiske kraftcentre, og som hovedsagelig opereres af europæiske rederier, er situationen som følger: 7

8 Fig. 2 - Markedsandele for nye ordrer på containerskibe i procent og baseret på KBRT, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rest of World 16,30% 19,30% 10,90% 24,41% EU + Norway 23,90% 15,30% 14,10% 11,50% South Korea 15,10% 44,10% 64,80% 52,09% Japan 44,60% 21,30% 10,20% 12,00% Kilde: Lloyd's Skibsregister Resultaterne fra de tre forrige rapporter om værftsindustrien bekræftes. De koreanske værfter dominerer segmentet meget store containerskibe ("Post-Panamax"), og overlader således kun mindre tonnage, som koreanske værfter ikke egner sig så godt til at bygge som følge af deres størrelse, til konkurrenterne i EU, hvis markedsandel i containerskibssektoren er blevet yderligere formindsket. Det skal bemærkes, at tendensen hen imod meget større skibe automatisk udløser en efterspørgsel efter mindre skibe. Der er nemlig brug for disse mindre skibe til levering af last til de store skibe, der opererer mellem centrale knudepunkter. Denne supplerende efterspørgsel er især kommet ikke-eu-værfter til gode, f.eks. i Polen og Kroatien, hvilket forklarer den store stigning i markedsandelen for "Resten af verden". Handelsvolumenet af disse ordrer er lille sammenlignet med det volumen, der skabes af den oprindelige efterspørgsel efter de meget store skibe. Sammenfattende kan det konstateres, at EUværfterne mistede yderligere markedsandele i containerskibssegmentet, medens Korea stabiliserede sin førerposition, om end på et lidt lavere niveau. 8

9 2.2. Prisudviklingen I andet og tredje kvartal af 2000 begyndte priserne inden for visse markedssegmenter at rette sig i forhold til det meget lave niveau efter krisen i Asien i Det gjaldt især skibe til transport af flydende last og skibe til transport af tør last, gastankskibe og i et vist omfang containerskibe. Med bedre fragtrater som følge af hhv. højere oliepriser og ekspanderende handel var ejerne parat til at betale et tillæg til prisen, især hvis de herved kunne sikre sig, at skibene blev leveret hurtigt. Markedsanalytikere, som f.eks. Clarkson Research, oplyser priser for de vigtigste skibstyper på månedsbasis. Disse oplysninger er blevet en slags benchmark, især for skibsmæglere, selv om der også findes andre priskilder, som f.eks. Lloyd's Shipping Economist. Det skal bemærkes, at oplysninger fra Clarkson i vidt omfang bruges af Korean Shipbuilders Association som bevis på, at markedet er ved at rette sig. De seneste oplysninger er opsummeret i følgende tabeller, som stammer fra december 2000-nummeret af "Clarkson World Shipyard Monitor". Tabellerne sammenligner priser ultimo 1999 med priser i november 2000, i den første tabel for massegodsskibe og i den anden for andre skibstyper (der af Clarkson Research benævnes "specialiserede skibstyper"). Tabel 1 - Prisdata fra Clarkson Research for massegodsskibe (indtil november 2000) Tankere Massegodsskibe Skibstype Supertankere (VLCC) Pris (mio. USD) Ændring dwt 69,0 76,0 10,1 % Suezmax dwt 42,5 52,0 22,4 % Aframax dwt 33,0 41,0 24,2 % Panamax dwt 31,0 35,5 14,5 % Handy dwt 26,0 29,0 11,5 % Capesize dwt 35,0 40,0 14,3 % Panamax dwt 22,0 22,0 0,0 % Handymax dwt 20,0 20,5 2,5 % Handysize dwt 15,5 15,0-3,2 % 9

10 Tabel 2 - Prisdata fra Clarkson Research for specialiserede skibstyper (indtil november 2000) Skibstype Pris (mio. USD) Ændring Gastankskib (LNG) m3 165,0 172,5 4,5 % Gastankskib (LPG) m3 56,0 60,0 7,1 % Containerskib 400 TEU 8,5 10,0 17,6 % Containerskib TEU 17,5 18,0 2,9 % Containerskib TEU 38,0 41,5 9,2 % Ro/Ro lm 21,5 20,0-7,0 % Ro/Ro lm 32,5 33,0 1,5 % Tweendecker dwt 13,0 13,8 6,2 % Tankskibspriserne viser betydelige stigninger i den undersøgte 11-måneders periode. Gennemsnittet for samtlige viste typer er lidt over 16 %. En detaljeret analyse af kontraktpriser foretaget af et uafhængigt konsulentfirma for Kommissionen viser dog, at dette er alt for optimistisk og ikke afspejler det faktiske prisniveau for kontrakter indgået i løbet af dette år. F.eks. er det prisniveau, der er anført for Suezmax, på 52,0 mio. USD langt højere end de Suezmax-priser, der er set hos sydkoreanske skibsværfter. Generelt er der angivet mindre prisstigninger for massegodsskibe. Den samlede gennemsnitlige stigning er på 3,4 % for den viste periode. Den største stigning noteres for capesize-skibe, og den anses også som overoptimistisk, hvis man sammenligner med resultaterne af den detaljerede kontraktprisanalyse, der er foretaget for Kommissionen. Hvad angår specialiserede skibstyper er det containerskibssektoren, der er den mest betydningsfulde sektor for den sydkoreanske industri; i dette segment angiver Clarkson Research en gennemsnitlig årlig prisstigning på lige under 10 %. Dette stemmer dog ikke overens med den detaljerede analyse af kontrakter placeret i Sydkorea, som omtalt senere i denne rapport. Det skal også bemærkes, at Clarkson Research ikke dækker segmentet meget store containerskibe, hvor størstedelen af markedsaktiviteten foregik i Derfor skal de prisoplysninger, som Clarkson Research har givet, betragtes som ufuldstændige i den henseende. Det prisniveau, som Clarkson Research har angivet for en LNG-tanker, er vanskeligt at forstå, eftersom der hidtil ikke er konstateret priser på det niveau hos koreanske eller andre værfter. Hvis man skal finde en forklaring på de betydelige prisfald på nyligt byggede skibe, skal svaret ikke findes i produktivitetsstigninger, som skønnes at være på højst 5-7 % om året, eller banebrydende innovationer, som man f.eks. ser inden for IT-industrien. Skibe er store investeringsgoder med en forventet levetid på op til 30 år. Investeringer overvejes omhyggeligt og den tekniske innovation er generelt en evolutionær proces, dvs. at rederierne sjældent løber den risiko det er at afgive ordre 10

11 på et fuldstændigt uafprøvet skibsdesign. En sammenligning af prisniveauerne før krisen i Asien i 1997 med det aktuelle prisniveau viser, at prisfaldet endnu ikke er blevet indhentet. De begrundelser, Korea oprindeligt gav for de betydeligt lavere priser (værdiforringelsen af den koreanske won, lavere lønninger, længere arbejdstid, massive årlige produktivitetsstigninger), har for størstedelens vedkommende mistet deres betydning, hvorfor Kommissionen tvivler på, at det nuværende prisniveau er økonomisk rentabelt. Til sammenligning foreligger der også priser pr. skibstype, tilvejebragt via Kommissionens detaljerede prisovervågning af de enkelte kontrakter. Som de følgende tal viser, var prisniveauerne i 2000 stadig betydeligt lavere end før finanskrisen i Asien. Tabel 3 - Sammenligning af prisniveauer i 1997 og 2000 for visse skibstyper 1997 (*) Ultimo 2000 (*) Ændring i% 2000 (**) Ændring i% Panamax containerskib TEU 53,0 41,5-21,7 38,0-28, TEU containerskib 20,0 18,0-10,0 N/A - Supertankere (VLCC) 83,0 76,0-8,4 70,0-15,7 Suezmax tankskib 52,0 52,0 0,0 43,0-17,3 Capesize massegodsskib 40,5 40,0-1,2 39,0-3,7 Panamax massegodsskib 27,0 22,0-18,5 22,0-18,5 Gastankskib (LNG) 230,0 172,5-25,0 155,0-32,6 Tweendecker på tdw 16,5 13,8-16,4 N/A - Kilde: Clarkson World Shipyard Monitor(*), Kommissionen (**) Sammenfattende kan konkluderes, at de priser, der er angivet i Clarkson's månedlige rapport, ikke stemmer overens med resultaterne af den detaljerede undersøgelse af hver enkelt kontrakt, som er foretaget for Kommissionen. Nærmere enkeltheder om denne undersøgelse findes nedenfor. En mere specifik kritisk analyse af den metode, Clarkson Research har anvendt, blev allerede givet i den tredje rapport om skibsbygningsindustrien og gentages derfor ikke her Detaljeret prisanalyse Priserne i de sydkoreanske skibsværfter er blevet overvåget fra kontrakt til kontrakt for at få et mere nøjagtigt billede af udviklingen end det, der kan tilvejebringes gennem statistikker, der offentliggøres i kommercielt øjemed. Resultaterne fremlægges nedenfor i form af indeks, som sammenligner de gældende prisniveauer med det gennemsnitlige niveau, der har været fremherskende i de tolv måneder før april 2000 (indeks = 100). Med andre ord: de løbende priser sammenlignes med det niveau, der var fremherskende forud for undertegnelsen af "Forhandlingsprotokollatet" mellem EU og Sydkorea. Det generelle indeks fremgår af figur 3, som viser den gennemsnitlige ændring for alle skibstyper i alle skibsværfter i Sydkorea. 11

12 Fig. 3 - Generelt prisindeks for sydkoreanske skibsværfter Index April May June July August September October November December 2000 Grafen viser tydeligt, at den opadgående tendens i priserne i efteråret 2000 ikke fortsatte. Som allerede forklaret i den tredje rapport om værftsindustrien spillede forskellige udviklingsfaktorer en rolle på én og samme tid: tankskibe og massegodsskibe begunstigedes af et sundt transportmarked, og den heraf følgende efterspørgsel efter nye skibe drev priserne op. Denne effekt var mere udtalt for tankskibenes vedkommende, eftersom markedet var begyndt at indstille sig på indvirkningen af den kommende nye EU-lovgivning og IMO-reglerne om en fremskyndet udrangering af eksisterende enkeltskrog-tankere. Da der for øjeblikket findes et godt marked for små tankskibe, og da man frygter, at priserne vil stige betydeligt, når den nye lovgivning træder i kraft, er efterspørgslen steget, hvilket har medført, at værfterne har kunnet hæve prisen på disse skibstyper. Da der af tidsmæssige årsager kun har været begrænset mulighed for hurtig levering på de koreanske værfter, og da EU-værfterne ikke har været i stand til at konkurrere med disse stadig meget lave, økonomisk urentable priser, har ejerne måttet betale et pristillæg i forhold til 1998 og Priserne på containerskibe steg i første halvdel af 2000, men er siden faldet noget, bl.a. fordi fragtraterne ikke er steget igen, som det ellers er tilfældet med raterne for flydende massegods. Desuden giver væksten i skibsstørrelse mulighed for en ny stordriftsfordel, der betyder, at selskaberne kan operere med forholdsvis lave fragtrater. I mellemtiden er fragtraterne inden for transport af tør og flydende last også blevet udjævnet, hvilket har resulteret i et nyt nedadgående tryk på priserne. Kommissionen analyserede også pristendenserne for de enkelte koreanske værfter. Afhængigt af den typiske produktportefølje, selskabets økonomiske situation og den heraf følgende prispolitik danner der sig et billede, som afspejler det enkelte værfts stærke og svage sider. Mens Samho Heavy Industries, som nu kontrolleres af Hyundai Heavy Industries, har kunnet hæve priserne betydeligt (selv om de tidligere prisniveauer var yderst lave, og de nugældende prisniveauer stadig ligger under det koreanske gennemsnit), kunne Hyundai Heavy Industries selv, og især Hyundai Mipo, ikke fastholde de højere prisniveauer og er faktisk faldet tilbage til under prisniveauerne fra begyndelsen af Hanjin Heavy Industries and Construction, 12

13 som allerede i de tidligere rapporter blev betragtet som et forholdsvis forsigtigt selskab, var i stand til vedvarende at hæve prisniveauerne, hvilket viser, at den selektive modtagelse af ordrer og koncentreringen om kerneaktiviteten, nemlig at levere skibe til moderselskabet Hanjin Shipping, har betalt sig. På baggrund af Kommissionens detaljerede prisanalyse kan det konkluderes, at de generelle prisniveauer ikke har rettet sig, men stadig ligger betydeligt lavere end før krisen i Asien i Der er ikke noget, der tyder på, at de koreanske værfter har været ti stand til at hæve prisniveauerne generelt, sådan som det gentagne gange er blevet meddelt. Derfor fastholder Kommissionen sit synspunkt, at den betydelige overkapacitet inden for den sydkoreanske skibsbygningsindustri, kombineret med et permanent behov for at skabe nye ordrer for at sikre tilstrækkeligt cash flow, forhindrer en genopretning af priserne og markedet generelt. Ikke alle de store koreanske værfter har offentliggjort deres 2000-regnskab endnu. For de værfter, der allerede har gjort det, rapporteres der om massive fald i overskuddet eller endog tab. Officielt hævder de koreanske værfter, at årsagen til tabene er de høje omkostninger til afvikling af investeringer med hensyn til andre datterselskaber af de store industrikoncerner, de såkaldte "chaebol" (navnlig inden for automobilindustrien og byggesektoren). Det er imidlertid klart, at hovedårsagen skal ses i de meget lave priser på ordrer i 1998 og 1999, hvorimod bygning og levering af skibene fandt sted under ændrede økonomiske forhold i 2000 (lønstigninger, prisinflation, værdiforringelse af wonen). Denne udvikling blev forudsagt af Kommissionen i dens tidligere rapporter. Den angivelige statslige indgriben i finansieringen af sektoren er ved at blive undersøgt som led i en handelshindringsundersøgelse i henhold til forordning nr. 3286/94. Medlemsstaterne vil i slutningen af maj 2001 få forelagt en rapport med resultaterne af denne undersøgelse. Generelt ser det ikke ud til, at de koreanske værfters økonomiske situation har forbedret sig. Daedong Shipbuilding Co. er stadig i betalingsstandsning, mens Halla Heavy Industries og Daewoo Heavy Industries er blevet omdannet til nye selskaber, så at de nu kan omlægge eller slippe af med deres gæld. De andre store værfter, Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries og (i mindre udstrækning) Hanjin Heavy Industries and Construction, har måttet konstatere, at deres overskud er formindsket i 2000, hvorefter de meddelte, at de nu vil fokusere på højværditonnage med henblik på at gøre 2001 til et mere givtigt år. 13

14 3. DETALJEREDE OMKOSTNINGSANALYSER 3.1. Opdatering af tidligere analyser Kommissionen henvender sig til konsulenter for at indsamle de nødvendige oplysninger. Deres igangværende analyse har fastlagt en omkostningsberegningsmodel, som inkluderer samtlige relevante omkostningskomponenter for selve skibsbygningen og for værftet generelt. Modellen er baseret på omkostningselementer, der dækker direkte omkostninger (materialer, arbejdskraft, udstyr osv.) og indirekte omkostninger (finansiering af skibet og produktionsanlæg, faste omkostninger, forsikring osv.). Den beregnede konstruktionspris inkluderer også en avance på 5 %. Bilag I til den første rapport indeholder flere oplysninger om omkostningsmodellen. Efterhånden som undersøgelsen skrider frem, indsamles yderligere oplysninger, som bruges til at validere tidligere omkostningsanalyser. Der er således foretaget en ny beregning af de 25 ordrer, der blev placeret i Korea, og som blev analyseret i de to første rapporter, og de opdaterede resultater er anført nedenfor. Som anført i den første rapport, er alle parametre behandlet med den nødvendige forsigtighed, således at det vil være vanskeligt at anfægte de beregnede minimumsomkostninger for bestemte projekter. Den opdaterede analyse indeholder også skøn over den forventede inflationseffekt. Da ordrer, der modtages nu, først udføres i løbet af de kommende to eller tre år, anses det for normal forretningspraksis at vurdere de forventede omkostninger fra bygningstidspunktet frem til leveringen. Der blev i forbindelse med den første rapport om situationen inden for verdens værftsindustri foretaget en analyse af ni ordrer placeret hos sydkoreanske værfter. Ud over disse ordrer er der foretaget analyser af endnu 9 ordrer placeret i Korea i forbindelse med den anden rapport, og yderligere 7 analyser i den tredje rapport. Kommissionen sørgede for, at der blev foretaget en afbalanceret udvælgelse af skibsbygningskontrakter, samtidig med at der blev taget hensyn til det generelle mål med aktionen, sagens forholdsvis hastende karakter og disponibiliteten af relevante data med henblik på sammenligninger. Kommissionen er overbevist om, at de oplysninger, der er anvendt til analysen, på nuværende tidspunkt er de bedste, der foreligger, og at de er pålidelige. Tabellen nedenfor sammenfatter de opdaterede resultater for de 25 ordrer, der blev placeret i Korea. 14

15 Tabel 4 - Sammenligning af ordrepriser og beregnede konstruktionspriser på udvalgte nye skibe (opdateret) Skibsværft Skibstype Ordregiver Daedong Daedong Daedong dwt tanker Panamax massegodsskib dwt kemikalietanker Kontraktpris (mio. USD) Normal pris (mio. USD) Tab/overskud i%af normal pris Seaarland 21,5 25,8-17 % Sanama 18,5 26,1-29 % Cogema 24,5 30,1-19 % (*) Daewoo Supertanker Anangel 68,5 73,6-7 % (*)/(**) Daewoo Færge Moby 74,3 89,0-17 % (*) Daewoo Panamax massegodsskib (*) Halla Panamax massegodsskib Chandris 22,5 23,5-4 % Diana 18,9 31,0-39 % (*) Halla TEU Detjen 38,0 52,8-28 % (*) Halla Capesize massegodsskib Cargocean 32,0 45,8-30 % (*) HHI TEU P&O Nedlloyd 73,5 81,0-9 % (*) HHI TEU K Line 54,3 59,3-8 % (*) HHI Gastankskib (LNG) Bonny Gas 165,0 182,5-10 % (*) HHI TEU Yang Ming 56,0 64,6-13 % Mipo Kabelskib Ozone 37,3 46,8-20 % Il Heung dwt kemikalietanker Naviera Quimica 10,5 13,0-19 % Samsung TEU Nordcapital 55,0 71,5-23 % Samsung TEU CP Offen 36,0 59,2-39 % Samsung Færge Minoan 69,5 94,9-27 % HHIC TEU Conti 62,0 62,7-1 % HHIC TEU Conti 58,0 59,1-2 % HHIC TEU Rickmers 19,5 20,4-4 % (***) HHI TEU Hapag-Lloyd 72,0 81,0-11 % HHI Daewoo Suezmax tankskib Gastankskib (LNG) Athenian Sea Carriers Shina Produkttanker Fratelli D'Amato 43,0 50,8-7 % Bergesen 151,1 148,3 +2 % 21,7 24,1-10 % (*) Der er også foretaget en ny beregning af disse ordrer, efter at man har modtaget nye oplysninger om selskabernes gældssituation. (**) Der blev foretaget en ny beregning af denne ordre, efter at den korrekte kontraktpris dukkede op i ordregiverens regnskab for (***) Der blev foretaget en ny beregning af denne ordre, efter at den korrekte kontraktpris blev afsløret i pressen. 15

16 Ifølge omkostningsmodellen var ingen af de analyserede kontrakter prissat på et rentabelt niveau, det vil sige, at der i prisen ikke var taget højde for direkte omkostninger, generalomkostninger, gældsbetjening (dvs. betaling af renter og afdrag) og overskud. Ordren på et gastankskib (LNG) hos Daewoo viser et marginalt overskud, men først efter at der er taget hensyn til den omfattende gældsreduktion på næsten 80 %, som værftet indrømmedes i efteråret I de fleste af de analyserede kontrakter har priserne heller ikke kunnet sikre, at nulpunktet blev nået (dvs. normal pris ekskl. overskud). De koreanske værfters underskud i forbindelse med disse ordrer svarer gennemsnitligt til ca. 16 % af de reelle konstruktionspriser, når der tages hensyn til inflationen. Visse ordrer er tæt på at være rentable, men de vedrører værfter, som har været i stand til at nedbringe deres gæld ved enten at udstede nye aktier (HHI) eller omlægge deres gæld (udskudt tilbagebetaling, renteudsættelse, nedskrivning af gæld, ombytning af gæld mod aktier), som det er tilfældet med Daewoo og Halla/Samho. Kommissionen undersøger som led i den særskilte handelshindringsundersøgelse, om den nye gældssituation er i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne Nye analyser Der er siden Kommissionens sidste rapport foretaget yderligere 7 mere detaljerede omkostningsanalyser af ordrer placeret hos koreanske værfter. Formålet med disse analyser var at dække så meget af den koreanske skibsbygningsindustri som mulig og behandle specifikke ordrer, som kunne være af interesse for EU-værfterne. Nedenstående ordrer blev undersøgt: Færge (serie på 2), KBRT, bygges af Hyundai Heavy Industries TEU containerskib (serie på 2), KBRT, bygges af Samsung Heavy Industries (SHI) Suezmax olietankskib (serie på 6), KBRT, bygges af Hyundai Heavy Industries (HHI) TEU containerskib (serie på 3), KBRT, bygges af Daedong Shipbuilding Co. Ltd. Kemikalietanker (serie på 4), KBRT, bygges af Hyundai Mipo Aframax olietankskib (serie på 4), KBRT, bygges af Samho Heavy Industries (SHI) Supertanker (Ultra Large Crude Oil Carrier) (serie på 4), KBRT, bygges af Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Tabel 5 opsummerer resultaterne af de nye omkostningsanalyser. 16

17 Tabel 5 - Sammenligning af ordrepriser og beregnede konstruktionspriser på udvalgte nye skibe (nye analyser) Skibsværft Skibstype Ordregiver Kontraktpris (mio. USD) Normal pris (mio. USD) Tab/overskud i%af normal pris HHI Færge Stena 70,0 88,4-21 % SHI TEU OOCL 79,7 94,1-15 % HHI Suezmax tankskib Jebsen 43,0 51,5-17 % Daedong TEU EF Shipping 30,0 31,4-4 % Mipo Kemikalietanker Bottiglieri 24,5 27,3-10 % SHI DSME Aframax tankskib Supertanker (ULCC) Chartworld Shipping 33,5 41,3-19 % Hellespont 85,0 94,0-10 % Tabene i forbindelse med disse nyligt analyserede ordrer er på gennemsnitligt 14 %, sammenlignet med gennemsnitlige tab på 16 % for de tidligere analyserede ordrer. Grundene til denne "forbedring" skal søges i lidt højere kontraktpriser (navnlig for tankskibes vedkommende) og især i en omfattende omlægning af selskabsgælden, som enten har ført til lavere gæld eller til længere tilbagebetalingsperioder, hvorved gælden er blevet strakt over flere kontrakter. Som nævnt i den tredje rapport er erkendelsen af disse ændringer i selskabsgælden ikke ensbetydende med, at Kommissionen accepterer den nye gældssituation som sådan, for så vidt angår overensstemmelsen med WTO-bestemmelserne. Hvad angår ordren på en færge hos Hyundai Heavy Industries (HHI) fremgik det af omkostningsanalysen, at prisen var sat på et niveau, som ligger under de direkte produktionsomkostninger. Selv uden hensyntagen til inflationen ville kontrakten resultere i et betydeligt driftstab, og der er ikke taget højde for gældsbetjening. Denne kontrakt vil højst sandsynlig blive en betydeligt tabsgivende kontrakt for HHI. Stena har hidtil været en ordregiver, der afgav ordre på skibe, herunder færger, hos en række værfter i EU og i Fjernøsten. Skibe af samme type som det analyserede blev tidligere bestilt af Stena i Korea, i Finland og i Spanien. Derfor - og fordi i hvert fald ét EU-værft afgav tilbud på kontrakten - kan det konkluderes, at denne ordre skulle have været inden for EU-værfternes rækkevidde, og det var den meget lave pris, der i sidste ende betød, at kontrakten gik til Korea. Følgelig må denne kontrakt anses for at have skadet EU-værfterne. Hvad angår det containerskib på TEU, som skal bygges hos Samsung Heavy Industries, er konklusionen af modelberegningen, at kontrakten er prissat, således at den dækker driftsomkostningerne (og med hensyntagen til inflationen), men at der ikke er taget højde for dækning af supplerende udgifter, navnlig hvad angår gældsbetjening. Det skal bemærkes, at der i det beløb, der er beregnet til gældsbetjening, kun er taget højde for betaling af renter og ikke for skabelse af likviditet til betaling af afdrag. Det antages, at Samsung i denne situation vil fortsætte med at omlægge sine lån (dvs. få forlænget kreditten) frem for at betale tilbage efter den oprindelige plan. Det konkluderes derfor, at kontraktprisen ikke opfylder to af selskabets målsætninger, som skitseret i de planer, Samsungs opstillede i februar 17

18 2001 i et dokument fra Samsung Securities. For det første forventer selskabet et solidt overskud i 2002 efter det tab, der er forudsagt for Prisen støtter ikke denne prognose. For det andet forudsiges der også en betydelig reduktion af gælden, men heller ikke her støtter resultaterne denne prognose. Med hensyn til ordren på seks Suezmax tankskibe hos Hyundai Heavy Industries bekræfter resultaterne af omkostningsanalysen resultaterne af tidligere undersøgelser hos HHI, nemlig at der i prisen ikke er taget tilstrækkelig højde for inflation og slet ikke for gældsbetjening. Det kan derfor konkluderes, at selskabets rentabilitet sandsynligvis vil fortsætte med at forringes snarere end at forbedres, sådan som Hyundai forudsiger. Det vil muligvis være nødvendigt med en yderligere låneomlægning i fremtiden, hvis HHI er ude af stand til at opfylde sine gældsforpligtelser. Der er i de første seks måneder af den løbende overvågningsfase placeret syv andre ordrer på denne skibstype hos HHI til omtrent denne pris. Hvad angår containerskibsordren hos Daedong Shipbuilding Co. Ltd. konkluderes det i omkostningsanalysen, at kontrakten ikke er rentabel, og at nulpunktet kun lige vil blive nået. Der er således tale om en let afvigelse fra tidligere undersøgte kontrakter hos Daedong, som var meget tabsgivende. Følgende faktorer har medvirket til, at skibsværftet har kunnet præstere dette forbedrede resultat: Efter konkursen har værftet fået henstand med hensyn til gældsbetjeningen, hvilket betyder, at omkostningerne til anlæggene er meget lave. Skibene skal leveres i år eller medio 2002, og inflationseffekten er derfor begrænset. Værftet opererer på et betydeligt lavere generalomkostningsniveau end de store værfter i Sydkorea. Daedong råder over moderne skræddersyede anlæg, som muliggør et højt resultatniveau. Ud over disse særlige faktorer skal det også nævnes, at prisen på skibet er relativt god, især i relation til de større containerskibe, som de store skibsværfter stræber efter at få i ordre. Det skal også bemærkes, at Daedong, som stadig er i betalingsstandsning, principielt er forpligtet til kun at acceptere rentable kontrakter foratrettetoppåsinøkonomiskebæredygtighed. Hvad angår ordren på kemikalietankere placeret hos Hyundai Mipo skibsværftet, gave omkostningsanalysen det resultat, at prisen dækker driftsomkostninger og inflation, men at der ikke er taget højde for gældsbetjening. Mens gældsniveauet hos Hyundai Mipo er lavere end hos de store sydkoreanske skibsværfter, er der blevet akkumuleret en betydelig gæld i udvikling af skibsbygningsanlæg (værftet har tidligere kun været aktivt inden for skibsreparation). På det prisniveau er det sandsynligt, at det vil være nødvendigt med en låneomlægning. Det er tvivlsomt, om der i fremtiden vil kunne sikres rentabilitet, når det erindres, at dette resultat vil være typisk for værftets ordrebøger, og at tidligere kontrakter i denne serie blev indgået til en lavere pris og derfor sandsynligvis vil være tabsgivende. Med hensyn til den ordre på Aframax-tankskibe, der er placeret hos Samho Heavy Industries, viser resultaterne af omkostningsanalysen, at den pris, der tages for dette 18

19 skib, er bedre end dem, der tidligere blev undersøgt. Prisen ligger dog stadig under et økonomisk rentabelt niveau, og der er ikke taget højde for gældsbetjening af Samhos gæld. Tidligere analyser af kontrakter hos Halla/Samho konkluderede, at mens en omfattende gældssanering havde sat værftet i stand til at reducere kontraktomkostningerne med ca. 6 %, så forblev kontraktpriserne langt under et økonomisk rentabelt niveau. Også selv om der tages hensyn til den højere pris, som HHI forhandlede sig frem til for de to optionelle kontrakter (34 mio. USD), falder prisen marginalt til under de beregnede driftsomkostninger, og det ser heller ikke ud til, at der i kontrakten er taget hensyn til gældsbetjening. Det skal også bemærkes, at der ikke er taget højde for administrationshonorarer til HHI, og dette vil betyde en yderligere forøgelse af driftsunderskuddet. Hvad angår den supertanker (Ultra Large Crude Oil Carrier), som Hellespont har afgivet ordre på hos Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, konkluderer omkostningsanalysen, at prisen kun dækker driftsomkostningerne, og at der ikke er taget særlig højde for selskabets gældsbetjeningsforpligtelser i forbindelse med gældssaneringen. Dette bekræfter tidligere konklusioner vedrørende Daewoo om, at kontraktprisen ikke er tilstrækkelig høj til, at der kan skabes et driftsoverskud, og til, at selskabets gældsforpligtelser kan tilgodeses selv efter en betydelig gældssanering. Dette gælder på trods af meget store forventninger om høje resultatniveauer hos Daewoo. 4. KONKLUSIONER Denne fjerde rapport bekræfter resultaterne af de første tre rapporter. I 2000 skete der en betydelig udvidelse af ordretilgangen på nybygninger. Der blev placeret næsten 56 % flere ordrer end i Størstedelen af denne stigning i ordretilgangen er kommet sydkoreanske skibsværfter til gode, som igen har kunnet notere en øget markedsandel. Skibsværfterne i EU har også haft stor fordel af den øgede efterspørgsel efter skibe, selv om ordrer på krydstogtskibe her kan have spillet en afgørende rolle. I 2000 har Sydkorea konsolideret sin position som verdens største skibsbygningsnation/-region, idet landet tegner sig for mere end 35 % af den samlede tonnage, der er i ordre på verdensplan. Markedsandelen for EU's skibsbygningsindustri har været stabil i 2000, idet tabene inden for en række markedssegmenter er blevet opvejet af yderligere ordrer på krydstogtskibe. Halvdelen af den tonnage (i KBRT), der blev produceret i Europa i 2000, vedrører krydstogtskibe, og der er på dette område endnu ikke tale om konkurrence fra Fjernøsten. Inklusive krydstogtskibe er EU's og Norges markedsandel ca. 18 % (i KBRT). Hvis ordrer på krydstogtskibe ikke medregnes i de samlede tal, faldt EU-skibsværfternes markedsandel med hensyn til nye ordrer i 2000 til under 10 %. I 2000 har priserne på nye skibe ifølge rapporten rettet sig inden for visse markedssegmenter i forhold til det meget lave niveau, man oplevede efter den økonomiske krise i Asien i Priserne i de sydkoreanske skibsværfter er blevet overvåget af Kommissionen for hver enkelt kontrakt. Analysen viser klart, at den opadgående tendens, der noteredes i prisudviklingen i efteråret 2000, ikke fortsatte, hvilket fører til den konklusion, at det generelle prisniveau ikke er steget, og at det stadig ligger betydeligt lavere end før krisen i Asien i Der er ikke noget, der 19

20 tyder på, at det er lykkedes de koreanske skibsværfter at hæve priserne generelt, således som det gentagne gange er blevet hævdet fra koreansk side. Derfor mener Kommissionen stadig væk, at den betydelige overkapacitet i Sydkoreas skibsbygningsindustri, sammen med et løbende behov for at skabe nye ordrer til at sikre et tilstrækkeligt cash flow, hindrer en forbedring af priserne og markedet generelt. Der er siden Kommissionens sidste rapport foretaget 7 mere detaljerede omkostningsanalyser af ordrer afgivet til koreanske værfter. I intet tilfælde har konklusionen været, at de undersøgte kontrakter er blevet prissat på et økonomisk bæredygtigt niveau, dvs. på et niveau, der dækker driftsomkostninger, overskud og tilbagebetaling af lån. De på denne måde beregnede tab på disse nyligt undersøgte ordrer ligger på gennemsnitligt 14 %. Kommissionen vil i overensstemmelse med sine forpligtelser, som opstår fra rapporteringskravene i Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 fortsætte sin markedsovervågning og sine omkostningsanalyser. 5. REFERENCER Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien, EFT L 202, , s Rapport fra Kommissionen til Ministerrådet om situationen inden for verdens værftsindustri, KOM(1999) 474 endelig af Kommissionens anden rapport til Rådet om situationen inden for verdens værftsindustri, KOM(2000) 263 endelig af Kommissionens anden rapport til Rådet om situationen inden for verdens værftsindustri, KOM(2000) 730 endelig af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi, EFT L 349 af , s "OECD-aftale om overholdelse af normale konkurrencevilkår i den kommercielle skibsbygnings- og skibsreparationsindustri", slutakt underskrevet i december 1994 af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber og regeringerne fra Finland, Japan, Republikken Korea, Norge, Sverige og USA OECD-arrangementet af 1994 vedrørende eksportkreditter til skibe. 20

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS SKIBSBYGNINGSINDUSTRI

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS SKIBSBYGNINGSINDUSTRI KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.11.2002 KOM(2002) 622 endelig SJETTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM SITUATIONEN INDEN FOR VERDENS SKIBSBYGNINGSINDUSTRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Skibsteknisk Selskab, 8. Oktober 212 Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Erik Bastiansen MSR-Consult Maritime Systems Research Retrofitmarkedet 8-1-212 : 1 Indhold Præsentation af MSR-Consult Indledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Den 31. marts 2016 Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Jeg vil i dag orientere om bestyrelsens syn på Danmarks Skibskredits nuværende situation og fremtidsudsigter.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien

Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Side 1 af 27 Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Støtte til skibsværftsindustrien har i mange år været en af de mest betydelige støtteordninger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 Pricedrivers udviklingstendens i DK Vandmagasinfyldning: Vejrudsigten: nedbør/temperaturer: Nyhedsbrev Marginale produktionsomkostninger: 44 Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 42 4 38 36

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere